AERO 21

Nilfisk AERO 21 käyttöohjeet

AERO 21

Käyttöopas tuotteelle Nilfisk AERO 21 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 228 sivua.

Sivu: 1
*) Lisävarusteita / varusteet vaihtelevat malleittain Tämä on alkuperäisen käyttöohjeen käännös. 57 Pikaopas Kuvitettu pikaopas Kuvitetusta pikaoppaasta on apua, kun laite käyn- nistetään, sitä käytetään ja se asetetaan säilytyk- seen. Ohje on jaettu neljään symboleilla merkittyyn osaan: A Ennen käynnistämistä 1A - Varusteiden purkaminen pakkauksesta 2A - Suodatinpussin asentaminen 3A - Letkun kiinnittäminen 4A - Putken kiinnittäminen 5A - Varusteiden paikat B Ohjaaminen ja käyttäminen 1B - Säiliön tyhjentäminen 2B - Puhallustoiminto 3B - Puhdistaminen painamalla 4B - Johdon säilyttäminen 5B - Letkun säilyttäminen C Sähkölaitteiden yhdistäminen 1C - Sähkötyökalu D Vaihtaminen: 1D - Pölypussin vaihtaminen 2D - Suodattimen vaihtaminen *) Lisävarusteita / varusteet vaihtelevat malleit- tain Sisältö 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita .................... 58 1.1 Ohjeissa käytetyt symbolit ....................... 58 1.2 Käyttöohjeet............................................. 58 1.3 Käyttötarkoitus......................................... 58 1.4 Sähköliitäntä ............................................ 58 1.5 Jatkojohto ................................................ 58 1.6 Takuu ....................................................... 58 1.7 Testit ja hyväksynnät................................ 58 1.8 Tärkeät varoitukset .................................. 58 1.9 Kaksoiseristetyt laitteet*........................... 59 2 Riskit ........................................................ 59 2.1 Sähköosat................................................ 59 2.2 Nesteiden imuroiminen............................ 60 2.3 Vaaralliset aineet ..................................... 60 2.4 Varaosat ja tarvikkeet .............................. 60 2.5 Likasäiliön tyhjentäminen......................... 60 2.6 Mahdollisesti räjähdysherkkä tai syttyvä ilmapiiri..................................................... 60 2.7 Puhallustoiminto ..................................... 60 3 Ohjaaminen ja käyttäminen .................... 60 3.1 Laitteen käynnistäminen ja käyttäminen.. 60 3.2 Sähkötyökalujen automaattinen käynnisty minen/pysähtyminen* .............................. 61 3.3 Ennen märkäimurointia............................ 61 3.4 Tyhjentäminen märkäimuroinnin jälkeen.. 61 3.5 Tyhjentäminen kuivaimuroinnin jälkeen ... 61 3.6 Puhdistaminen painamalla....................... 61 4 Pölynimurin käyttämisen jälkeen ........... 61 4.1 Käyttämisen jälkeen................................. 61 4.2 Kuljettaminen........................................... 61 4.3 Säilytys .................................................... 61 4.4 Pölynimurin kierrättäminen ...................... 61 5 Kunnossapito .......................................... 62 5.1 Säännöllinen huoltaminen ja tarkastaminen .......................................... 62 5.2 Kunnossapito........................................... 62 6 Lisätiedot ................................................. 63 6.1 Vakuutus EU-normien täyttämisestä........ 63 6.2 Tekniset tiedot.......................................... 63
Sivu: 2
*) Lisävarusteita / varusteet vaihtelevat malleittain Tämä on alkuperäisen käyttöohjeen käännös. 58 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita Tämä asiakirja sisältää tärkeitä tietoja laitteesta ja pikaohjeen. Lue tämä käyttöohje perusteellisesti en- nen pölynimurin käynnistämistä ensimmäistä kertaa. Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Tuki Laitteesta on lisätietoja sivustossamme osoitteessa www.nilfisk-alto.com. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden maassasi toimi- vaan Nilfisk-ALTO-jälleenmyyjään. Lisätietoja on tämän asiakirjan lopussa. 1.1 Ohjeissa käytetyt symbolit VAARA Vakavan tai pysyvän loukkaantumisen tai hengenvaaran aiheuttava vaara. VAROITUS Vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran aiheuttava vaara. HUOMAUTUS Lievän loukkaantumisen tai vaurion aiheutta- va vaara. 1.2 Käyttöohjeet Tätä laitetta • saavat käyttää vain sen käyttökoulutuksen saa- neet ja sen käyttämiseen perehtyneet henkilöt • saa käyttää vain valvotusti. • Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysi- sesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneiden tai kokemattomien henkilöiden käyttöön. • Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella. • Älä käytä vaarallisia työskentelymenetelmiä. • Älä koskaan käytä pölynimuria ilman suodatinta. • Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta • ennen puhdistamista ja huoltoa • ennen osien vaihtamista • ennen lisälaitteen vaihtamista • jos muodostuu vaahtoa tai laitteesta vuotaa nestettä. Käyttöhjeiden ja työturvallisuusmääräysten lisäksi on noudatettava yleisiä turvallisuusmääräyksiä. 1.3 Käyttötarkoitus Tämä pölynimuri on suunniteltu, kehitetty ja testattu huolellisesti toimimaan tehokkaasti ja turval- lisesti, kun se pidetään kunnossa ja sitä käytetään seuraavia ohjeita noudattaen. Tämä pölynimuri on tarkoitettu kaupalliseen tai koti- käyttöön. Vain laitteen käyttäjät voivat estää väärin- käytön aiheuttamat onnettomuudet. LUE KAIKKI TURVALLISUUSOHJEET JA NOUDATA NIITÄ. Tämä laite on tarkoitettu vain kuivan syttymättömän pölyn ja nesteiden imurointiin. Muunlainen käyttäminen on kielletty. Valmistaja ei vastaa virheellisen käyttämisen aiheuttamista vahin- goista. Käyttäjä on vastuussa virheellisen käyttämi- sen seurauksista. Lisäksi oikea käyttäminen edel- lyttää huoltamista ja korjaamista valmistajan ohjeita noudattaen. 1.4 Sähköliitäntä 1. On suositeltavaa yhdistää pölynimurin pistoke sähköpistorasiaan käyttämällä vikavirtakytkintä. 2. Aseta sähköiset osat (kiinnikkeet, pistokkeet ja liitokset) paikoilleen. Jatkojohto on valittava si- ten, että suojausluokka säilyy. 3. Virtajohdon ja jatkojohtojen liitäntöjen tulee olla vesitiiviitä. 1.5 Jatkojohto 1. Käytä jatkojohtona vain valmistajan vaatimukset täyttävää tai ylittävää jatkojohtoa. 2. Jos yhdistät tämän laitteen verkkovirtaan jatko- johdon avulla, tarkista sen johtimien poikkipin- ta-ala: Johdon pituus Poikkipinta-ala < 16 A < 25 A Enintään 20 m 1,5 mm2 2,5 mm2 20 - 50 metriä 2,5 mm2 4,0 mm2 1.6 Takuu Takuun voimassaolo perustuu yleisiin liiketoiminta- periaatteisiimme. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jos laitteeseen on tehty luvattomia muutoksia, jos siinä on käytetty virheellisiä harjoja tai jos sitä on käytetty käyttötar- koituksen vastaisesti. 1.7 Testit ja hyväksynnät Sähkökokeita tehtäessä on noudatettava EN 62638 -turvaohjeita. Nämä kokeet on tehtävä säännöllisin väliajoin sekä korjaamisen tai muutostöiden tekemi- sen jälkeen. Tällä pölynimurilla on IEC/EN 60335-2-69 -hyväk- syntä. 1.8 Tärkeät varoitukset VAROITUS • Voit vähentää tulipalon, sähköiskun ja loukkaantumisen vaaraa lukemalla kaikki turvallisuusohjeet ja varoitusmerkinnät ennen käyttämistä sekä noudattamalla
Sivu: 3
*) Lisävarusteita / varusteet vaihtelevat malleittain Tämä on alkuperäisen käyttöohjeen käännös. 59 niitä. Tämä pölynimuri on turvallinen, kun sitä käytetään siivoamiseen ohjeissa ku- vatulla tavalla. Jos sähköisiä tai mekaani- sia osia vaurioituu, imuri ja/tai varuste on korjautettava valtuutetussa huoltokorjaa- mossa tai valmistajalla ennen sen käyttä- mistä, jotta laite ei vaurioidu enempää eikä käyttäjä vahingoitu. • Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun sen pistoke on pistorasiassa. Irrota pistoke pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä tai ennen sen kunnossapitoa. • Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Vedä aina pistok- keesta, älä johdosta. Älä käsittele pisto- ketta tai imuria märin käsin. Poista kaikki toiminnot käytöstä ennen pistokkeen irrot- tamista pistorasiasta. • Älä vedä tai kanna laitetta verkkojohdos- ta. Älä käytä verkkojohtoa kahvana. Älä jätä verkkojohtoa oven väliin. Älä vedä verkkojohtoa terävien kulmien yli. Älä vedä imuria sen verkkojohdon yli. Varo, ettei johto joudu kosketukseen kuumien pintojen kanssa. • Pidä sormet, hiukset, löysät vaatteet ja kaikki kehon osat kaukana aukoista ja liikkuvista osista. Älä työnnä aukkoihin mitään. Älä käytä laitetta, jos jokin sen aukoista on tukossa. Pidä aukot puhtaana pölystä, nukasta ja karvoista ja kaikesta ilman virtausta haittaavasta. • Tämä laite ei sovellu vaarallisen pölyn imurointiin. • Älä imuroi syttyviä nesteitä, kuten bensii- niä. Älä käytä imuria tällaisten nesteiden lähellä. • Älä imuroi mitään savuavaa tai palavaa, kuten savukkeiden natsoja, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa. • Ole erityisen varovainen imuroidessasi portaita. • Älä käytä laittetta, jos suodattimet eivät ole paikallaan. • Jos laitteessa on toimintahäiriö, jos se on pudonnut tai vahingoittunut, jos se on jätetty ulos tai jos se on pudonnut veteen, toimita se huoltoon huoltokorjaamolle tai jälleenmyyjälle. • Jos laitteesta vuotaa vaahtoa tai nestettä, katkaise virta heti. • Tätä pölynimuria ei saa käyttää vesi- pumppuna. Pölynimuri on suunniteltu ilman ja veden seosten imurointiin. • Yhdistä pölynimuri maadoitettuun pisto- rasiaan. Pistorasiassa ja jatkojohdossa on oltava riittävä suojaus. • Työskentelypaikassa on oltava hyvä il- manvaihto. • Älä nouse seisomaan pölynimurin päälle Muutoin pölynimuri voi kaatua ja vaurioi- tua. Tapaturman vaara. 1.9 Kaksoiseristetyt laitteet* VAROITUS! • Käytä laitetta vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia lisävarusteita. • ENNEN IMURIN PISTOKKEEN TYÖN- TÄMISTÄ PISTORASIAAN tarkista, että imurin tyyppikilpeen merkitty nimellisjän- nite vastaa verkkojännitettä 10 %:n tark- kuudella. • Tämä laite on kaksoiseristetty. Käytä vain alkuperäisiä vastaavia varaosia. Käyttö- ohjeessa on lisätietoja kaksoiseristettyjen laitteiden huoltamisesta. Kaksoiseristetyssä laitteessa on kaksi eristysjärjes- telmää maadoituksen sijasta. Kaksoiseristetyssä laitteessa ei ole maadoituksen edellyttämiä osia, eikä sellaisia saa lisätä. Kaksoiseristetyn laitteen huolto vaatii suurta huolellisuutta ja laitteiston tun- temista. Huoltaminen on siksi annettava pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi. Kaksoiseristetyssä laitteessa on käytettävä alkuperäisiä vastaavia osia. Kaksoiseristetyssä laitteessa on sanat DOUBLE IN- SULATION tai DOUBLE INSULATED (kaksoiseris- tys). Laitteessa voi näkyä myös kaksoiseristyksen symboli (kaksi sisäkkäistä neliötä). Laitteessa on erityinen virtajohto. Jos se vaurioituu, se on korvattava uudella samanlaisella johdolla. Niitä on saatavilla valtuutetuissa huoltokorjaamois- sa. Asentaminen on annettava koulutetun henkilön tehtäväksi. 2 Riskit 2.1 Sähköosat VAARA Pölynimurin yläosa sisältää jännitteisiä osia. Niihin koskettaminen aiheuttaa vakavia vam- moja tai hengenvaaran. • Älä koskaan suihkuta vettä pölynimurin yläosaan. VAARA Viallinen sähköjohto aiheuttaa sähköiskun vaaran. Siihen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai hengenvaaran. • Älä vaurioita virtajohtoa esimerkiksi aja- malla sen yli tai vetämällä tai murskaa- malla sitä. • Tarkista säännöllisesti, ettei sähköjohto ole kulunut tai vahingoittunut.
Sivu: 4
*) Lisävarusteita / varusteet vaihtelevat malleittain Tämä on alkuperäisen käyttöohjeen käännös. 60 • Jos virtajohto on vahingoittunut, se on vaaran välttämiseksi vaihdatettava Nilfis- kin valtuuttamassa huoltokorjaamossa tai valtuutetulla ammattilaisella. • Virtajohtoa ei saa kiertää sormen tai muun kehonosan ympärille. HUOMAUTUS Liitäntä lisävarustetta varten* Lisälaiteliitäntä on tarkoitettu käytettäväksi vain käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Jos siihen yhdistetään muita laitteita, voi ai- heutua vaurio. • Ennen lisälaitteen yhdistämistä liitäntään katkaise virta pölynimurista ja yhdistettä- västä laitteesta. • Lue yhdistettävän laitteen käyttöopas ja ota turvallisuusohjeet huomioon. HUOMAUTUS Vaurioituminen yhteensopimattoman verkko- virran vuoksi. Tämä laite voi vaurioitua, jos se yhdistetään yhteensopimattomaan verkkovirtaan. • Varmista, että jännite vastaa laitteen tyyp- pikilvessä näkyvää merkintää. 2.2 Nesteiden imuroiminen HUOMAUTUS Nesteiden imuroiminen Älä imuroi syttyviä nesteitä. • Ennen nesteiden imuroimista poista pöly- pussi ja varmista, että koho tai vedenpin- nan korkeusrajoitin toimii oikein. • On suositeltavaa käyttää erillistä suodati- nelementtiä tai siivilää. • Jos muodostuu vaahtoa, lopeta käyttämi- nen heti ja tyhjennä säiliö. 2.3 Vaaralliset aineet VAROITUS Vaaralliset aineet Vaarallisten aineiden imuroiminen voi aiheut- taa vakavia vammoja tai hengenvaaran. • Seuraavia aineita ei saa imuroida tällä imurilla: • Vaarallinen pöly • Kuumat aineet, kuten palavat savukkeet tai kuuma tuhka • Syttyvät, räjähtävät tai syövyttävät nes- teet, kuten bensiini, liuottimet, hapot tai emäkset • Syttyvä tai räjähtävä pöly, kuten magne- sium- tai alumiinipöly 2.4 Varaosat ja tarvikkeet HUOMAUTUS Varaosat ja tarvikkeet Muiden kuin alkuperäisten varaosien ja tar- vikkeiden käyttäminen voi heikentää laitteen turvallisuutta. • Käytä vain Nilfisk-ALTOn varaosia ja tar- vikkeita. • Käytä vain pölynimurin mukana toimitettu- ja tai käyttöohjeessa kuvattuja harjoja. 2.5 Likasäiliön tyhjentäminen HUOMAUTUS Vaarallisten aineiden imuroiminen Imuroidut aineet voivat saastuttaa ympäristöä. • Hävitä lika määräyksiä noudattaen. 2.6 Mahdollisesti räjähdysherkkä tai syttyvä ilmapiiri HUOMAUTUS Tämä laite ei sovellu käytettäväksi räjähdys- herkässä tai syttyvässä ympäristössä tai jos haihtuvat nesteet tai syttyvät kaasut tai höyryt aiheuttavat räjähtämisen tai syttymisen vaa- ran. 2.7 Puhallustoiminto HUOMAUTUS Tässä pölynimurissa on puhallustoiminto. Älä puhalla ilmaa suljettuihin paikkoihin. Käytä puhallustoimintoa vain puhtaan letkun avulla. Pölyt voivat olla vaarantaa terveyden. 3 Ohjaaminen ja käyttäminen 3.1 Laitteen käynnistäminen ja käyttäminen Tarkista, että virtakytkin on pois (0) -asennossa. Tarkista, että laitteeseen on asennettu tarvittavat suodattimet. Yhdistä imuletku sille tarkoitettuun lii- täntään painamalla se kunnolla paikalleen. Yhdistä kaksi putkea letkun kahvaan. Kääntele putkia, jotta ne menevät kunnolla paikoilleen. Yhdistä putkeen suulake. Valitse suulake imuroitavan materiaalin tyypin mukaan. Työnnä virtapistoke toimivaan pis- torasiaan. Aseta virtakytkin asentoon 1. Moottori käynnistyy. Paina I: Laite käynnistyy. Paina 0: Laite pysähtyy. Paina I: Laite käynnistyy. Paina 0: Laite pysähtyy. Paina : Automaattinen käynnistys/pysäy tys tulee käyttöön. Paina I: Laite käynnistyy, voit säätää nopeut- ta kääntämällä myötäpäivään.
Sivu: 5
*) Lisävarusteita / varusteet vaihtelevat malleittain Tämä on alkuperäisen käyttöohjeen käännös. 61 Paina 0: Laite pysähtyy. Paina : Automaattinen käynnistys/pysäy- tys tulee käyttöön. Voit säätää nopeutta kääntämällä vastapäi- vään. 3.2 Sähkötyökalujen automaattinen käynnistyminen/pysähtyminen* Pölynimurissa on maadoitettu pistorasia. Siihen voi- daan yhdistää ulkoinen sähkötyökalu. Pölynimuri voidaan käynnistää ja pysäyttää siihen yhdistetyn sähkötyökalun avulla. Tällöin pöly ja lika imuroidaan talteen heti kun niitä alkaa muodostua. Määräysten noudattaminen edellyttää, että imuriin yhdistetään vain hyväksyttyjä pölyä muodostavia laitteita. Yhdistetyn sähkölaitteen suurin sallittu virrankulutus on ilmoitettu Tekniset tiedot -osassa. Ennen kytkimen siirtämistä asentoon varmista, että laitteen pistorasiaan yhdistetystä työkalusta on katkaistu virta. 3.3 Ennen märkäimurointia HUOMAUTUS Tässä laitteessa on uimurijärjestelmä, joka katkaisee ilman virtaamisen laitteen läpi, kun suurin nesteen taso on saavutettu. Tällöin moottorin ääni muuttuu ja imuteho heikkenee. Jos näin käy, sammuta laitteesta virta. Irrota pistoke pistorasiasta. Älä imuroi nestettä, jos uimuri ei ole paikallaan. 3.4 Tyhjentäminen märkäimuroinnin jälkeen Ennen säiliön tyhjentämistä irrota pölynimurin pis- toke pistorasiasta. Irrota letku vetämällä. Vapauta salpa vetämällä ulospäin, jotta moottorin kansi va- pautuu. Irrota moottorin kansi säiliöstä. Tyhjennä ja puhdista säiliö sekä uimurijärjestelmä aina märkäi- muroinnin jälkeen. Älä märkäimuroi, jos uimurijärjes- telmä ja suodatin eivät ole paikoillaan. Tyhjennä säiliö kallistamalla sitä taaksepäin. Kaada neste esimerkiksi viemäriin. Aseta moottorin kansi takaisin paikalleen. Kiinnitä moottorin yläosa salvoilla. 3.5 Tyhjentäminen kuivaimuroinnin jälkeen Irrota pistoke pistorasiasta ennen tyhjentämistä kuivaimuroinnin jälkeen. Tarkista suodattimet ja pö- lypussi säännöllisesti. Vapauta salpa vetämällä ulos- päin, jotta moottorin kansi vapautuu. Irrota moottorin kansi säiliöstä. Suodatinkasetti: Puhdista suodatin ravistelemalla, harjaamalla tai pesemällä se. Odota ennen imurin käyttämistä seuraavan kerran, että suodatin on kui- vunut. Pölypussi: Tarkista, onko pölypussi täynnä. Vaihda pölypussi tarvittaessa. Poista vanha pölypussi. Ase- ta uusi pölypussi paikalleen työntämllä kumikalvolla varustettu kartonginpala pölynimurin aukkoon. Var- mista, että kumikalvo menee pölynimurin sisäänme- non korokkeen ohi. Tyhjentämisen jälkeen: Kiinnitä moottorin kansi säi- liöön ja varmista liitos salvoilla. Älä kuivaimuroi, jos suodatinkasetti ja pölypussi eivät ole paikoillaan. Pölynimurin imuteho vaihtelee suodattimen ja pö- lypussin koon ja laadun mukaan. Käytä siksi vain alkuperäisiä suodattimia ja pölypusseja. 3.6 Puhdistaminen painamalla Laitteessa on puoliautomaattinen suodattimen puh- distusjärjestelmä: puhdistaminen painamalla. Suo- dattimen puhdistusjärjestelmää täytyy käyttää vii- meistään silloin, kun imurointiteho ei enää riitä. Kun suodatin puhdistetaan säännöllisesti, sen käyttöikä pitenee. 4 Pölynimurin käyttämisen jälkeen 4.1 Käyttämisen jälkeen Irrota pistoke sähköpistorasiasta, kun laitetta ei käy- tetä. Kelaa johto aloittaen pölynimurin päästä. Vir- tajohto voidaan kelata moottorin kanteen tai säiliön ympärille. Tietyissä malleissa on erityiset säilytyspai- kat varusteita varten. 4.2 Kuljettaminen • Sulje kaikki lukot ennen kuljettamista. • Älä kallista imuria, jos säiliössä on nestettä. • Älä nosta pölynimuria nosturin koukun avulla. 4.3 Säilytys • Säilytä laitetta kuivassa paikassa suojattuna sateelta ja jäätymiseltä. • Tätä laitetta saa säilyttää vain sisätiloissa. 4.4 Pölynimurin kierrättäminen Tee käytöstä poistettu pölynimuri käyttökelvottomak- si. 1. Irrota pistoke pistorasiasta. 2. Katkaise virtajohto. 3. Älä hävitä sähkölaitteita talousjätteenä. Euroopassa noudatettavan direktiivin 2012/19/ EU mukaan käytetyt vanhat sähkö- ja elekt- roniikkalaitteet on toimitettava kierrätettäviksi ympäristöystävällisesti.
Sivu: 6
*) Lisävarusteita / varusteet vaihtelevat malleittain Tämä on alkuperäisen käyttöohjeen käännös. 62 5 Kunnossapito 5.1 Säännöllinen huoltaminen ja tarkastaminen Pätevän henkilöstön on huollettava ja tarkastettava laite säännöllisesti voimassaolevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä noudattaen. Varsinkin maadoitus, sähköeristys ja virtajohdon kunto on tarkastettava säännöllisesti. Jos ilmaantuu vika, laite ON POISTETTAVA käytös- tä. Valtuutetun huoltoteknikon on tarkistettava se perusteellisesti ja korjattava se. 5.2 Kunnossapito Irrota pistoke pistorasiasta ennen kunnossapidon aloittamista. Tarkista ennen laitteen käynnistämistä, että verkkovirran taajuus ja jännite vastaavat laitteen tyyppikilvessä näkyviä merkintöjä. Imuri on tarkoitettu jatkuvaan raskaaseen käyttöön. Pölysuodatin on vaihdettava käyttötuntimäärän mu- kaan. Puhdista pölynimuri kuivalla liinalla ja pienellä määrällä suihkutettavaa puhdistusainetta. Saat lisätietoja huollosta ottamalla yhteyden jälleen- myyjään tai maassasi toimivaan Nilfisk-ALTO-huol- toedustajaan. Lisätietoja on tämän asiakirjan lopus- sa.
Sivu: 7
*) Lisävarusteita / varusteet vaihtelevat malleittain Tämä on alkuperäisen käyttöohjeen käännös. 63 6 Lisätiedot 6.1 Vakuutus EU-normien täyttämisestä Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tuote: Pölynimuri märkä- ja kuivaimurointiin Tyyppi: AERO 21 Tämä laite täyttää seuraavat määräykset: EU:n konedirektiivi 2006/42/EU EU:n EMC-direktiivi 2004/108/EU EU:n RoHS-direktiivi 2011/65/EU Noudatettavat harmonisoidut standardit: EN 60335-1:2012, EN 60335-2-69:2012, EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-2:1997+A1+A2, EN 61000-3-2:2006+A1+A2, EN 61000-3-3:2008 Noudatettavat kansainväliset standardit ja tekniset tiedot: IEC 60335-2-69:2012 IEC 60335-1:2010 Teknisten tietojen valtuutetun laatijan nimi ja osoite: Anton Sørensen, Senior Vice President – Global R&D Nilfisk A/S Banemarksvej 58, DK-2605 Broendby Valmistajan puolesta valtuutetun vakuutuksen laatijan henkilöllisyys ja allekirjoitus: Anton Sørensen, Senior Vice President – Global R&D Nilfisk A/S Banemarksvej 58, DK-2605 Broendby Vakuutuksen antamisen paikka ja päiväys: Hadsund 11-03-2015 Japani: tuote täyttää IEC 60335-1:2001- ja IEC 60335-2-2:2002-vaatimukset. 6.2 Tekniset tiedot AERO 21 EU GB CH US JP 21-01 21-21 21-01 21-01 21-01 21-21 21-01 21-01 Mahdollinen jännite V 220-240V 220-240V 230V 110V 230V 230V 120V 100V Teho Piec W 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Laitteen pistorasiaan yhdis- tettävä kuormitus W - 2600 / 1300* - - - 1300 - - Syötettävän virran taajuus Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 Sulake A 16 / 10* 16 / 10* 13 16 10 10 15 15 Suojausluokka (kosteus, pöly) IP24 Suojausluokka (sähköinen) II I II II II I II II Ilmavirtaus l/min m3 /h 3600 216 Tyhjiö kPa 21 Mittauspinnan äänenpaineta- so 1 m:n etäisyydellä, EN 60704-1 dB(A)+/-2 72 Äänenvoimakkuus dB(A)+/-2 64 Tärinä ISO 5349 m/s²+/- 1 <1,5 Paino kg 7,5 / 8,5 (INOX) * DK Rakenteeseen ja teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoittamatta niistä ennalta.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Nilfisk AERO 21, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Nilfisk AERO 21 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Nilfisk AERO 21 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Nilfisk AERO 21

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Nilfisk AERO 21 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Nilfisk
  • Tuote: Imurit
  • Malli/nimi: AERO 21
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kiinalainen, Kroatialainen, Indonesialainen, Arabialainen, Bulgarialainen, Latvialainen,