Miele G 6720 SCU käyttöohjeet

Katso tuotteen Miele G 6720 SCU allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Miele
  • Tuote: Tiskikone
  • Malli/nimi: G 6720 SCU
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Suomalainen, Italialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 0
Käyttöohje
Astianpesukone
Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen astianpesukoneen asennus-
ta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja konee-
si rikkoutumisen.
fi-FI M.-Nr. 10 383 921
HG05
Sivu: 2
Sisältö
3
Koneen kuvaus ...................................................................................................... 6
Koneen osat ............................................................................................................ 6
Ohjaustaulu ............................................................................................................. 7
Näyttöruudun toiminta............................................................................................. 8
Tärkeitä turvallisuusohjeita................................................................................... 9
Pidä huolta ympäristöstäsi................................................................................. 18
Säästövihjeitä ........................................................................................................ 19
Kulutusnäyttö - Kulutustiedot................................................................................ 20
Ensimmäinen käyttökerta................................................................................... 21
Luukun avaaminen ................................................................................................ 21
Luukun sulkeminen ............................................................................................... 21
Lapsilukko ............................................................................................................. 21
Perusasetukset...................................................................................................... 22
Ensimmäistä käyttökertaa varten tarvitset: ........................................................... 24
Astianpesukonesuola ............................................................................................ 24
Suolasäiliön täyttäminen .................................................................................. 25
Suolasäiliön täyttöilmoitus................................................................................ 26
Kirkaste ................................................................................................................. 27
Kirkastesäiliön täyttö ........................................................................................ 27
Kirkastesäiliön täyttöilmoitus............................................................................ 28
Astioiden asetteluohjeita.................................................................................... 29
Kun asetat astioita astianpesukoneeseen............................................................. 29
FlexAssist .............................................................................................................. 31
Yläkori.................................................................................................................... 31
Yläkorin säätäminen......................................................................................... 32
Alakori.................................................................................................................... 33
Ruokailuvälineet .................................................................................................... 35
3D-ruokailuvälinelaatikko (astianpesukonemallin mukaan).............................. 35
Ruokailuvälinekori (astianpesukonemallin mukaan) ......................................... 37
Esimerkkejä astioiden asettelusta ......................................................................... 38
Astianpesukoneet, joissa on ruokailuvälinelaatikko ......................................... 38
Astianpesukoneet, joissa on ruokailuvälinekori................................................ 40
Käyttö ................................................................................................................... 42
Pesuaine................................................................................................................ 42
Pesuaineen annostus ....................................................................................... 44
Kytkeminen päälle ................................................................................................. 45
Valitse ohjelma ...................................................................................................... 45
Käynnistä ohjelma ................................................................................................. 46
Ajan näyttö ............................................................................................................ 46
Sivu: 3
Sisältö
4
Energiansäästö...................................................................................................... 47
Ohjelman päättyminen .......................................................................................... 47
Kytkeminen pois päältä ......................................................................................... 48
Koneen tyhjentäminen........................................................................................... 48
Ohjelman keskeyttäminen ..................................................................................... 49
Ohjelman vaihtaminen........................................................................................... 49
Lisätoiminnot ....................................................................................................... 50
Lisätoiminnot......................................................................................................... 50
FlexiTimer-ajastin ja EcoStart................................................................................ 51
Lämmönkerääjä..................................................................................................... 54
Pesuainetunnistin .................................................................................................. 55
Ohjelman valinta.................................................................................................. 56
Muut ohjelmat  .................................................................................................. 60
Puhdistus ja hoito................................................................................................ 61
Pesualtaan puhdistus ............................................................................................ 61
Luukun tiivisteiden ja luukun puhdistus ................................................................ 61
Astianpesukoneen etulevyn puhdistus.................................................................. 62
Pesualtaan siivilöiden tarkistaminen...................................................................... 63
Siivilöiden puhdistus ............................................................................................. 63
Suihkuvarsien puhdistus ....................................................................................... 65
Vianetsintä ........................................................................................................... 66
Tekniset häiriöt ...................................................................................................... 66
Häiriö veden tulossa.............................................................................................. 68
Häiriö vedenpoistossa........................................................................................... 69
Yleisiä häiriötilanteita............................................................................................. 70
Epätavalliset äänet ................................................................................................ 71
Epätyydyttävä pesutulos....................................................................................... 72
Häiriöiden korjaaminen....................................................................................... 75
Tulovesisihdin puhdistus ....................................................................................... 75
Poistopumpun ja takaiskuventtiilin puhdistus ....................................................... 76
Miele-huolto......................................................................................................... 77
Korjaukset ............................................................................................................. 77
Takuuaika ja takuuehdot........................................................................................ 77
Vertailutestien tekijöille .......................................................................................... 77
Erikseen ostettavat lisävarusteet ...................................................................... 78
Sähköliitäntä ........................................................................................................ 80
Sivu: 4
Sisältö
5
Vesiliitännät.......................................................................................................... 81
Mielen vesiturvajärjestelmä ................................................................................... 81
Tulovesiliitäntä ....................................................................................................... 81
Poistovesiliitäntä.................................................................................................... 83
Tekniset tiedot ..................................................................................................... 84
Kotitalouksien astianpesukoneita koskeva tuoteseloste....................................... 85
Asetukset ............................................................................................................. 89
"Asetukset"-valikon avaaminen............................................................................. 89
Kieli  .................................................................................................................... 89
Kellonaika.............................................................................................................. 90
Vedenkovuus......................................................................................................... 91
Kirkaste ................................................................................................................. 92
Kulutusarvot (Kulutustiedot) .................................................................................. 92
EcoStart................................................................................................................. 93
Liotus..................................................................................................................... 95
Esihuuhtelu............................................................................................................ 95
Kirkkaus................................................................................................................. 95
Muisti..................................................................................................................... 95
Tarkista siivilät ....................................................................................................... 96
Automatic .............................................................................................................. 96
AutoOpen .............................................................................................................. 97
Lämmönkerääjä..................................................................................................... 97
Ohjelmistoversio.................................................................................................... 98
Myymälä................................................................................................................ 98
Tehdasasetukset ................................................................................................... 98
Asetukset-valikosta poistuminen .......................................................................... 98
Sivu: 5
Koneen kuvaus
6
Koneen osat
a Ylin suihkuvarsi (ei kuvassa)
b Ruokailuvälinelaatikko (ei kaikissa
malleissa)
c Yläkori
d Keskimmäinen suihkuvarsi
e Lämmön talteenotto (ei kaikissa mal-
leissa)
f Alin suihkuvarsi
g Siiviläsarja
h Arvokilpi
i Kirkastesäiliö
j Kaksilokeroinen pesuainekotelo
k Suolasäiliö astianpesukonesuolaa
varten
Sivu: 6
Koneen kuvaus
7
Ohjaustaulu
a Valittavat ohjelmat
ECO = ECO
Auto = Automatic
 75°C = Tehopesu 75 °C
 65 °C = QuickPowerWash 65 °C
 45 °C = Hieno 45 °C
 = Muut ohjelmat
b Näyttöruutu
c Lisätoimintopainikkeet ja merkkivalot
 = Lyhyt
 = Erittäin taloudellinen
d Käynnistyspainike Start ja merkkivalo
e Nuolipainikkeet 
f OK-painike
g Ajastinpainike  (FlexiTimer) ja
merkkivalo
h Ohjelman valintapainike 
i Virtakytkin 
Tämä käyttöohje on tarkoitettu useiden erikorkuisten astianpesukonemallien käyt-
töohjeeksi.
Eri konemalleista käytetään seuraavia nimityksiä:
normaali = astianpesukoneet, joiden korkeus on 80,5 cm (kalusteisiin sijoitettavat)
tai 84,5 cm (vapaasti sijoitettavat).
XXL = 84,5 cm korkeat astianpesukoneet (kalusteisiin sijoitettavat).
Sivu: 7
Koneen kuvaus
8
Näyttöruudun toiminta
Yleistä
Näyttöruudun avulla voit valita:
– ohjelman
– FlexiTimer-toimintoja (ajastin)
– Asetukset-valikon.
Näyttöruudusta näet seuraavia tietoja:
– oikea kellonaika
– ohjelmavaihe
– ohjelman arvioitu jäljellä oleva aika
– energian- ja vedenkulutus (Kulutustie-
dot)
– mahdollisia virheilmoituksia ja toimin-
taohjeita.
Energian säästämiseksi astianpesuko-
ne kytkeytyy automaattisesti pois
päältä muutaman minuutin kuluttua
viimeisimmästä painikkeen painalluk-
sesta.
Astianpesukone kytkeytyy takaisin
päälle, kun painat painiketta .
Asetukset
Asetukset-valikossa voit sopeuttaa as-
tianpesukoneen elektroniikkaa omien
tarpeidesi ja vaihtelevien käyttöolojen
mukaan. Asetukset-valikkoon pääset
painamalla tiettyjä painikkeita samanai-
kaisesti (ks. kappaletta "Asetukset").
Näyttöruudussa näkyvät nuolet tarkoit-
tavat, että valikko jatkuu eteen- tai taak-
sepäin. Voit liikkua valikossa eteen- tai
taaksepäin näyttöruudun alla olevilla
nuolipainikkeilla .
Kun painat painiketta OK, vahvistat
näyttöruudussa näkyvät ilmoitukset tai
asetukset, ja siirryt seuraavaan valik-
koon tai seuraavaan kohtaan valitse-
massasi valikossa.
Valittuna oleva asetus näkyy näyttöruu-
dussa väkäsellä  merkittynä.
Kun haluat poistua alavalikosta, valitse
nuolipainikkeilla  näyttöruudun vaih-
toehto paluu  ja vahvista valintasi OK-
painikkeella.
Jollet paina mitään painiketta useaan
sekuntiin, näyttöruutu palaa edelliselle
valikkotasolle. Tällöin sinun pitää tarvit-
taessa toistaa tekemäsi valinta.
Sivu: 8
Tärkeitä turvallisuusohjeita
9
Tämä astianpesukone täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Ko-
neen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahin-
koja.
Lue astianpesukoneen asennuskaavio ja käyttöohje huolellisesti
ennen koneen asennusta ja käyttöönottoa. Ne antavat sinulle tär-
keitä tietoja astianpesukoneen asennuksesta, turvallisuudesta,
käytöstä ja huollosta. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi
vahingoittumisen.
Säilytä asennuskaavio ja käyttöohje vastaisuuden varalle! Jos luo-
vutat astianpesukoneen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttö- ja
asennusohjeet koneen mukana.
Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden nou-
dattamatta jättämisestä.
Sivu: 9
Tärkeitä turvallisuusohjeita
10
Määräystenmukainen käyttö
 Tämä astianpesukone on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa
ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä.
 Tätä astianpesukonetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.
 Tätä astianpesukonetta saa käyttää ainoastaan kotitalouksissa ja
kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ja vain kotitalouksissa käy-
tettävien astioiden pesemiseen. Kaikenlainen muu käyttö on kiellet-
tyä.
 Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään astianpesukonetta turvalli-
sesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden
vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä koneen toimin-
nasta, eivät saa käyttää tätä astianpesukonetta ilman vastuullisen
henkilön valvontaa tai opastusta. Tällaiset henkilöt saavat käyttää as-
tianpesukonetta ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten
astianpesukonetta käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä
vaaratilanteita astianpesukoneen käyttöön saattaa liittyä.
Sivu: 10
Tärkeitä turvallisuusohjeita
11
Jos kotonasi on lapsia
 Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla astianpesukoneesta, jollet valvo
heidän toimiaan koko ajan.
 Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää astianpesukonetta ilman val-
vontaa ainoastaan, jos heille on kerrottu miten konetta käytetään tur-
vallisesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita astianpe-
sukoneen väärä käyttö voi aiheuttaa.
 Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa astianpesukonetta ilman val-
vontaa.
 Valvo lapsia, jotka oleskelevat koneen läheisyydessä. Älä anna
pienten lasten käyttää astianpesukonetta tai leikkiä sillä. Lapset voi-
vat vahingossa esim. sulkea itsensä astianpesukoneen sisään!
 Kun luukun automaattinen avaustoiminto (ei kaikissa malleissa) on
käytössä, pidä pikkulapset loitolla luukun avautumisalueelta. Jos
avausmekanismiin sattuisi tulemaan vikaa, mikä sinänsä on erittäin
epätodennäköistä, tästä saattaisi syntyä loukkaantumisvaara.
 Tukehtumisvaara! Jos lapset saavat leikkiä pakkausmateriaaleilla,
he saattavat vetää esim. pakkausmuoveja päänsä yli ja tukehtua nii-
hin. Pidä siksi lapset loitolla pakkausmateriaaleista.
 Estä lapsia pääsemästä kosketuksiin astianpesuaineen kanssa!
Astianpesuaineet ovat syövyttäviä ja tukehduttavia suuhun ja nieluun
joutuessaan. Pidä lapset loitolla myös konetta tyhjentäessäsi, sillä
pesuainelokeroihin on voinut jäädä pesuainetta. Ota välittömästi yh-
teys lääkäriin, jos lapsesi on pannut suuhunsa astianpesuainetta.
Sivu: 11
Tärkeitä turvallisuusohjeita
12
Tekninen turvallisuus
 Koneen asennus-, huolto- ja korjaustyöt on jätettävä Mielen val-
tuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi. Asiattomat korjaukset saattavat
aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle. Miele ei vastaa asiattomista kor-
jauksista aiheutuneista vahingoista.
 Vahingoittunut astianpesukone voi vaarantaa turvallisuutesi. Tar-
kista kone näkyvien vaurioiden varalta. Älä koskaan ota vahingoittu-
nutta astianpesukonetta käyttöön.
 Astianpesukoneen sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin,
kun kone on liitetty määräysten mukaiseen suojamaadoitettuun säh-
köliitäntään. Maadoitus on ehdottoman tärkeä. Pyydä tarvittaessa
sähköasentajaa tarkistamaan maadoitus.
Miele ei vastaa vahingoista (esim. sähköiskuista), jotka johtuvat ko-
neen liittämisestä maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitet-
tuun sähköliitäntään.
 Astianpesukoneen luotettava ja varma toiminta on taattu ainoas-
taan silloin, kun kone on liitetty julkiseen sähköverkkoon.
 Astianpesukoneen saa liittää sähköverkkoon ainoastaan suojakos-
kettimella varustetun 3-napaisen pistotulpan kautta (ei kiinteää liitän-
tää). Pistorasiaan on päästävä helposti käsiksi astianpesukoneen
asentamisen jälkeen.
 Astianpesukoneen taakse ei saa jäädä minkään muun sähkölait-
teen pistorasialiitäntää, sillä työtason alle sijoitetun koneen taakse jää
hyvin vähän tilaa ja pistotulppaan kiinni ottaessaan kone voi aiheut-
taa pistorasian ylikuumenemisen (tulipalon vaara).
 Astianpesukonetta ei saa asentaa keittotason alle. Keittotasosta
säteilevä lämpö voi vahingoittaa astianpesukonetta. Samasta syystä
astianpesukonetta ei saa asentaa puulieden, kamiinan tai muun vas-
taavan lämmönlähteen viereen (poikkeuksena tavanomaiset kodinko-
neet).
Sivu: 12
Tärkeitä turvallisuusohjeita
13
 Ennen kuin kytket astianpesukoneen sähköverkkoon, tarkista eh-
dottomasti, että koneen arvokilvessä ilmoitettu jännite, taajuus ja su-
lakekoko vastaavat sähköverkon tietoja. Ota epäselvissä tapauksissa
yhteyttä sähköasentajaan.
 Astianpesukoneen saa liittää sähköverkkoon vasta kun kaikki
asennus- ja liitäntätyöt on tehty, mukaan lukien luukun jousituksen
säätö.
 Älä liitä astianpesukonetta sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroi-
tuspistorasian avulla, jottei koneen sähköturvallisuus vaarannu (palo-
vaara).
 Astianpesukonetta saa käyttää vain, kun luukun avausmekanismi
toimii moitteettomasti. Muussa tapauksessa luukun automaattinen
avaustoiminto (ei kaikissa malleissa) saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.
Luukun avausmekanismi toimii moitteettomasti, kun seuraavat sää-
döt ovat kunnossa:
– Luukun jousitus on säädettävä samanlaiseksi molemmilta puolilta.
Jousitus on säädetty oikein, kun puoliksi avattu luukku (avauskul-
ma noin 45°) jää paikalleen tähän asentoon, kun päästät luukusta
irti. Lisäksi jousituksen tulisi jarruttaa luukun alas laskeutumista.
– Luukun lukituskiskot painuvat takaisin sisään, kun avaat luukun
kuivausvaiheen jälkeen.
 Tätä astianpesukonetta ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi pai-
kallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kiel-
letty).
 Älä sijoita astianpesukonetta tilaan, jossa se on alttiina jäätymisel-
le. Astianpesukoneen letkut voivat rikkoutua niihin jääneen veden
jäätyessä, ja kylmyys voi myös vaikuttaa koneen elektronisiin toimin-
toihin.
 Käytä astianpesukonetta vain, jos on liitetty täysin ilmattomaan
vesijohtoverkkoon, jotta vältyt astianpesukoneen vahingoittumiselta.
Sivu: 13
Tärkeitä turvallisuusohjeita
14
 Älä upota vesiturvajärjestelmän muovikoteloa veteen, sillä siinä on
sähköisiä osia!
 Vesiturvajärjestelmään kuuluvassa tulovesiletkussa on sähköä joh-
tavia osia. Älä koskaan katkaise letkua, esimerkiksi lyhentääksesi si-
tä.
 Mielen vesiturvajärjestelmä (Miele Waterproof System) on varma
suoja vesivahinkoja vastaan, mikäli noudatat seuraavia ohjeita:
– tee liitännät asianmukaisesti,
– tarkista säännöllisesti astianpesukoneen kunto ja vaihda kuluneet
osat uusiin,
– sulje varmuuden vuoksi vesihana, kun et käytä konetta pitkään ai-
kaan (esimerkiksi lomien ajaksi).
Vesiturvajärjestelmä toimii myös silloin, kun itse astianpesukone on
pois päältä. Astianpesukoneen on kuitenkin oltava liitettynä sähkö-
verkkoon.
 Vesijohtoveden paineen on oltava väliltä 50-1000 kPa (0,5-10 bar).
 Viallinen astianpesukone voi vaarantaa turvallisuutesi! Ota viallinen
kone heti pois käytöstä ja käänny Miele-huollon puoleen.
 Astianpesukoneen takuu raukeaa, jos konetta korjaa joku muu
kuin Mielen valtuuttama huoltoliike.
 Rikkinäiset osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin Miele-varaosiin.
Vain tällaisista varaosista Miele voi taata, että ne täyttävät vaaditut
turvallisuusmääräykset.
 Asennus-, huolto- ja korjaustöiden aikana astianpesukoneen on
oltava irrotettuna sähköverkosta (kytke astianpesukone pois päältä ja
vedä sitten pistotulppa pistorasiasta).
 Jos astianpesukoneen verkkoliitäntäjohto vahingoittuu, sen saa
vaihtaa ainoastaan samanlaiseen erikoisliitäntäjohtoon (saatavana
valtuutetuista huoltoliikkeistä). Turvallisuuden vuoksi verkkoliitäntä-
johdon saa vaihtaa vain valtuutettu Miele-huoltoliike.
Sivu: 14
Tärkeitä turvallisuusohjeita
15
 Tämä astianpesukone on varustettu erityisvaatimukset (esim. läm-
mön-, kosteuden-, kemikaalien-, kulutuksen- ja tärinänkestävyys)
täyttävällä erikoisvalonlähteellä (ei kaikissa malleissa). Tätä erikoisva-
lonlähdettä saa käyttää vain tähän nimenomaiseen tarkoitukseen. Se
ei sovellu huonetilan valaisuun. Valonlähteen saa vaihtaa vain Mielen
valtuuttama huoltoliike tai Miele-huolto.
Asianmukainen asennus
 Noudata astianpesukoneen asennus- ja liitäntätöissä aina koneen
mukana toimitettua asennuskaaviota.
 Ole varovainen astianpesukonetta asentaessasi. Jotkin
metalliset osat voivat aiheuttaa loukkaantumisen ja viiltohaa-
van vaaran. Käytä siksi suojakäsineitä.
 Astianpesukone on asennettava vaakasuoraan, jotta se voisi toi-
mia moitteettomasti.
 Työtason alle sijoitettava ja kalusteisiin integroitava astianpesuko-
ne on asennettava yhtenäisen työtason alle, joka on kiinnitetty vierei-
siin alakaappeihin. Näin kone ei pääse liikkumaan.
 Jos haluat muuntaa vapaasti sijoitettavan astianpesukoneen työ-
tason alle sijoitettavaksi ja poistat tätä varten koneen jalustalistan, si-
nun on asennettava sen tilalle työtason alle sijoitettavan koneen ja-
lustalista. Käytä tätä varten suunniteltua asennussarjaa. Muussa ta-
pauksessa voit loukata itsesi jalustasta esiin työntyviin metalliosiin!
 Luukun jousitus on säädettävä samanlaiseksi molemmilta puolilta.
Jousitus on säädetty oikein, kun puoliksi avattu luukku (avauskulma
noin 45°) jää paikalleen tähän asentoon, kun päästät luukusta irti. Li-
säksi jousituksen tulisi jarruttaa luukun alas laskeutumista.
Astianpesukonetta saa käyttää vain, kun luukun jousitus on säädetty
asianmukaisesti.
Sivu: 15
Tärkeitä turvallisuusohjeita
16
Asianmukainen käyttö
 Älä missään tapauksessa käytä liuottimia astioiden pesuun, sillä
liuottimet ovat herkästi räjähtäviä!
 Kun käytät jauhemaista koneastianpesuainetta, varo ettet hengitä
tai niele aineesta syntyvää pölyä! Astianpesuaine on syövyttävää ja
tukehduttavaa suuhun ja nieluun joutuessaan. Ota välittömästi yh-
teys lääkäriin, jos olet niellyt tai hengittänyt koneastianpesuainetta.
 Avoin astianpesukoneen luukku aiheuttaa loukkaantumis- ja kom-
pastumisvaaran. Älä siksi pidä luukkua turhaan auki.
 Älä astu äläkä istu avatun luukun päälle, sillä astianpesukone voi
kaatua tai luukku mennä rikki. Voit loukata itsesi tai vahingoittaa as-
tianpesukonetta.
 Astiat voivat olla erittäin kuumia heti pesuohjelman päätyttyä! An-
na siksi astioiden jäähtyä koneessa niin kauan, etteivät ne enää tun-
nu kuumilta.
 Käytä vain kotitalouksien astianpesukoneisiin tarkoitettuja pesuai-
neita ja huuhtelukirkasteita. Älä käytä tavallista käsiastianpesuainet-
ta!
 Älä käytä suurtalouksien tai teollisuuden käyttöön tarkoitettuja as-
tianpesuaineita, sillä materiaalit voivat vahingoittua. Tällaiset pesuai-
neet voivat myös aiheuttaa voimakkaan kemiallisen reaktion (ns. rä-
jähdyskaasureaktion).
 Älä missään tapauksessa kaada huuhtelukirkastesäiliöön astian-
pesuainetta (edes nestemäistä), sillä se rikkoo kirkasteen annostimen
käyttökelvottomaksi!
 Älä missään tapauksessa kaada astianpesukonesuolan säiliöön
astianpesuainetta (edes nestemäistä), sillä se rikkoo vedenpehmenti-
men käyttökelvottomaksi!
Sivu: 16
Tärkeitä turvallisuusohjeita
17
 Käytä astianpesukonesuolana mahdollisimman puhdasta, joditon-
ta suolaa tai puhdasta astianpesukonesuolaa. Muut suolalaadut voi-
vat sisältää veteen liukenemattomia osia, jotka heikentävät veden-
pehmentimen toimintaa.
 Malleissa, joissa on ruokailuvälinekori, ruokailuvälineet kannattaa
asettaa koriin turvallisuuden vuoksi teräosa alaspäin. Ylöspäin asete-
tut veitsenterät ja haarukanpiikit voivat aiheuttaa loukkaantumisen
vaaran. Toisaalta ruokailuvälineet puhdistuvat ja kuivuvat paremmin,
kun asetat ne koriin teräosa ylöspäin.
 Älä pese astianpesukoneessa lämpöarkoja muoviastioita, kuten
kertakäyttöisiä astioita tai ruokailuvälineitä. Kuumuutta kestämättö-
mästä muovista valmistetut astiat voivat menettää muotonsa.
 Jos käytät lisätoimintoa FlexiTimer/Ajastin (ei kaikissa malleissa),
tarkista että pesuainelokero on kuiva ennen kuin laitat siihen pesuai-
netta. Kuivaa lokero tarvittaessa. Pesuaine voi paakkuuntua kos-
teaan pesuainelokeroon eikä se huuhtoudu kokonaan ohjelman aika-
na.
 Tarkista astianpesukoneen enimmäistäyttömäärä kappaleesta
"Tekniset tiedot".
Lisävarusteet
 Käytä ainoastaan Mielen alkuperäisiä lisävarusteita ja varaosia.
Jos laitteeseen asennetaan muita osia, laitteen takuuaika, takuu ja/
tai tuotevastuu raukeavat.
Astianpesukoneen käytöstä poistaminen
 Riko luukun salpalaite, jotteivät koneella mahdollisesti leikkivät
lapset joutuisi vahingossa teljetyiksi koneen sisään. Irrota tai riko luu-
kun lukkopesä.
Sivu: 17
Pidä huolta ympäristöstäsi
18
Kuljetuspakkauksen uusio-
käyttö
Pakkaus suojaa laitetta vaurioilta kulje-
tuksen aikana. Pakkaukset on valmis-
tettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyt-
töön soveltuvista materiaaleista.
Kun palautat pakkausmateriaalit kier-
toon, säästät raaka-aineita ja vähennät
syntyvien jätteiden määrää. Miele-kaup-
piaasi huolehtii yleensä kuljetuspak-
kauksen talteenotosta. Voit myös itse
palauttaa materiaalit kierrätykseen.
Vanhan laitteen käytöstä pois-
taminen
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät
monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne
sisältävät kuitenkin myös aineita, seok-
sia ja osia, jotka ovat laitteiden toimin-
nan ja turvallisuuden kannalta välttä-
mättömiä, mutta voivat tavallisen kuiva-
tai sekajätteen joukossa tai muuten
asiattomasti käsiteltyinä aiheuttaa hait-
taa terveydelle ja vahingoittaa ympäris-
töä. Älä siksi missään tapauksessa hä-
vitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajät-
teen mukana.
Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi
järjestämään sähkö- ja elektroniikkaro-
mun keräyspisteeseen tai kierrätyskes-
kukseen. Voit myös palauttaa sen ko-
dinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain
mukaan olet itse vastuussa mahdollis-
ten laitteessa olevien henkilötietojesi
poistamisesta. Säilytä käytöstä poistet-
tua laitetta lasten ulottumattomissa,
kunnes viet sen keräyspisteeseen.
Sivu: 18
Pidä huolta ympäristöstäsi
19
Säästövihjeitä
Tämä astianpesukone on suunniteltu
kuluttamaan mahdollisimman vähän
vettä ja energiaa.
Kun noudatat seuraavia ohjeita, peset
astiat vieläkin taloudellisemmin:
– Taloudellisimmin käytät astianpesu-
konettasi, kun täytät siihen enimmäis-
täyttömäärän verran astioita. Älä kui-
tenkaan täytä konetta liiaksi.
– Valitse pesuohjelma pestävien astioi-
den laadun ja likaisuuden mukaan.
– Käytä ohjelmaa ECO, jos sellainen on,
sillä se on energiataloudellisesti te-
hokkain ohjelma. Tämä ohjelma on
energian- ja vedenkulutukseltaan ta-
loudellisin, kun käytät sitä normaalili-
kaisten astioiden pesemiseen.
– Jos liität astianpesukoneen lämmin-
vesiliitäntään, voit käyttää vähän li-
kaantuneille tai normaalilikaisille as-
tioille ohjelmaa SolarSpar. Tässä ohjel-
massa astianpesukone ei käytä lain-
kaan lämpövastuksia. Tällöin astiat
voivat kuitenkin jäädä tavallista kos-
teammiksi ohjelman jälkeen.
– Noudata pesuainepakkauksen annos-
tusohjeita.
– Jos astiakorit ovat vain puoliksi täyn-
nä: kun käytät jauhemaisia tai neste-
mäisiä pesuaineita, vähennä pesu-
ainepakkauksen ilmoittamaa pesuai-
nemäärää noin
1
/3.
Sivu: 19
Pidä huolta ympäristöstäsi
20
Kulutusnäyttö - Kulutustiedot
Kun valitset toiminnon Kulutusarvot, saat
tietoa astianpesukoneen energian- ja
vedenkulutuksesta (ks. kappaletta
"Asetukset, Kulutusarvot").
Kulutusnäyttö voi näyttää kolme erilais-
ta tietoa:
– ennustetun kulutuksen ennen ohjel-
man käynnistymistä,
– todellisen kulutuksen ohjelman pää-
tyttyä,
– astianpesukoneen kokonaiskulutuk-
sen.
1. Ennustettu kulutus:
Kun olet valinnut ohjelman, näytössä
näkyy ensin ohjelman nimi ja sitten
muutaman sekunnin ajan kyseisen oh-
jelman ennustettu energian- ja veden-
kulutus.
Kulutustiedot näkyvät palkkeina. Mitä
enemmän palkkeja (  ) näytössä näkyy,
sitä enemmän energiaa tai vettä ohjel-
ma kuluttaa.
Kulutustiedot muuttuvat valitun ohjel-
man ja valittujen lisätoimintojen mu-
kaan.
Näyttöruutu siirtyy takaisin näyttämään
jäljellä olevaa aikaa.
Kulutusnäyttö on kytketty vakioasetuk-
sena päälle. Voit myös kytkeä sen pois
päältä (ks. kappaletta "Asetukset, Kulu-
tusarvot").
2. Todellinen kulutus
Kun ohjelma on päättynyt, voit tarkistaa
päättyneen ohjelman todelliset veden-
ja energiankulutusarvot.
 Paina OK-painiketta, kun näytössä
näkyy ilmoitus Kulutus (OK).
Kun kytket astianpesukoneen pois
päältä ohjelman päätyttyä, päätty-
neen ohjelman todelliset kulutusarvot
häviävät koneen muistista.
3. Asetus "Kulutusarvot"
Kun valitset asetuksen Kulutusarvot, näet
näyttöruudussa kaikkien tähän mennes-
sä käytettyjen ohjelmien yhteenlasketut
veden- ja energiankulutusarvot (ks. kap-
paletta "Asetukset, Kulutusarvot").
Sivu: 20
Ensimmäinen käyttökerta
21
Luukun avaaminen
Sellaisten ohjelmien jälkeen, joihin sisäl-
tyy kuivausvaihe (ks. "Ohjelman valin-
ta"), luukku avautuu raolleen automaat-
tisesti, jotta astiat kuivuisivat nopeam-
min. Tämä nopeuttaa kuivumista.
Voit kytkeä myös tämän automaattisen
avaustoiminnon pois päältä (ks. kappa-
letta "Asetukset, AutoOpen").
 Tartu luukun kahvaan ja avaa luukku
vetämällä kahvasta.
 Avaa luukku kokonaan, jotta luukun
lukituskiskot painuvat takaisin sisään.
Jos avaat luukun ohjelman aikana, kone
keskeyttää ohjelman automaattisesti.
 Pesutilassa oleva vesi ja sen
muodostama höyry voivat olla poltta-
van kuumia!
Avaa siksi luukku hyvin varovasti, jos
sinun yleensä on pakko avata se
kesken ohjelman.
 Pidä luukun avautumisalue aina
vapaana.
Luukun sulkeminen
 Työnnä astiakorit perille pesutilaan.
 Paina luukkua, kunnes se napsahtaa
kiinni.
 Puristuksiin jäämisen vaara!
Älä työnnä sormiasi luukun sulkeutu-
misalueelle.
Lapsilukko
Jos haluat etteivät lapset pääse avaa-
maan astianpesukoneen luukkua, var-
mista luukun lukitus lapsilukolla. Kun
lapsilukko on käytössä, luukun avaami-
seen tarvitaan erittäin paljon voimaa.
 Varmista luukun lukitus työntämällä
luukun kahvan alapuolella olevaa
työnnintä oikealle.
 Avaa luukun lukitus työntämällä työn-
nintä vasemmalle.
Sivu: 21
Ensimmäinen käyttökerta
22
Perusasetukset
 Kytke astianpesukone päälle virtakyt-
kimellä .
Kun kytket astianpesukoneen päälle en-
simmäisen kerran, näyttöruudussa nä-
kyy tervehdysteksti.
Kieli
Näyttöruutu siirtyy automaattisesti kie-
len valintaan.
 Valitse nuolipainikkeilla  haluama-
si kieli ja tarvittaessa maa, ja vahvista
valitsemalla OK.
Katso tarkempia tietoja näyttöruudun
toiminnasta samannimisestä kappa-
leesta.
Valitsemasi kieli näkyy näyttöruudussa
väkäsellä  merkittynä.
Kellonaika
Näyttöruutu siirtyy seuraavaksi kellon-
ajan asettamiseen.
Kellonaikaa tarvitaan "FlexiTimer"-ajas-
tintoimintoihin.
Lisäksi voit halutessasi jättää kellonajan
näkyviin näyttöruutuun.
 Valitse oikea tuntiluku nuolipainikkeil-
la  ja vahvista valitsemalla OK.
 Aseta seuraavaksi oikea minuuttiluku
ja vahvista valintasi valitsemalla OK.
Kun pidät nuolipainikkeita  painet-
tuina, näyttöruudun lukema muuttuu
nopeasti.
Näyttöruutu siirtyy seuraavaksi kellon-
ajan näytön valintaan.
 Valitse, haluatko kellonajan näkyvän
näyttöruudussa ja vahvista valintasi
OK-painikkeella.
 Jos valitsit vaihtoehdon Näyttö päällä,
kuittaa näyttöruutuun tuleva ilmoitus
lisääntyneestä energiankulutuksesta
painamalla OK-painiketta.
Sivu: 22
Ensimmäinen käyttökerta
23
Vedenkovuus
Näyttöruutu siirtyy seuraavaksi veden-
kovuuden asettamiseen.
– Astianpesukoneen vedenpehmennin
on ohjelmoitava vastaamaan tarkasti
vesijohtoveden kovuusastetta.
– Vedenkovuuden saat tietää paikka-
kuntasi vesilaitokselta.
– Jos vesijohtoveden kovuus vaihtelee
(esim. 10 - 15 °dH), säädä vedenpeh-
mennin toimimaan aina suurimman
kovuusasteen mukaan (tässä esimer-
kissä 15 °dH).
Säädetty vedenkovuus on hyvä pitää
muistissa myöhempiä huoltotarpeita
varten.
Kirjoita siksi säätämäsi vesijohtoveden
kovuusaste tähän:
____________°dH
Vedenkovuudeksi on ohjelmoitu valmiik-
si tehtaalla 15 °dH (2,7 mmol/l).
 Valitse oman vesijohtovetesi kovuus-
aste nuolipainikkeilla  ja vahvista
valintasi valitsemalla OK.
Lisätietoja vedenkovuuden asettami-
sesta löydät kappaleesta "Asetukset,
Vedenkovuus".
Tämän jälkeen näyttöruudussa näkyy il-
moituksia.
Kun kuittaat nämä ilmoitukset valitse-
malla OK, näyttöruudussa saattaa nä-
kyä kaksi täyttöilmoitusta:  Täytä suo-
lasäiliö ja  Täytä kirkasteaine.
 Täytä tarvittaessa suola- ja kirkaste-
säiliö (ks. kappaletta "Ensimmäinen
käyttökerta, Astianpesukonesuola" ja
"Kirkaste").
 Kuittaa nämäkin ilmoitukset valitse-
malla OK.
Näyttöruutuun ilmestyy hetkeksi valittu-
na oleva ohjelma ja kyseisen ohjelman
merkkivalo palaa.
Tämän jälkeen näyttöruudussa saattaa
näkyä muutaman sekunnin ajan ennuste
valittuna olevan ohjelman energian- ja
vedenkulutusarvoista.
Lopuksi näyttöruutu siirtyy osoittamaan
valittuna olevan ohjelman arvioitua jäl-
jellä olevaa aikaa.
Sivu: 23
Ensimmäinen käyttökerta
24
Ensimmäistä käyttökertaa var-
ten tarvitset:
– noin 2 l vettä,
– noin 2 kg astianpesukonesuolaa,
– koneelliseen astianpesuun tarkoitet-
tua astianpesuainetta,
– huuhtelukirkastetta.
Jokaisen astianpesukoneen toiminta
testataan ennen tehtaalta lähtemistä.
Koneessa olevat vesijäämät ovat pe-
räisin testikäytöstä eivätkä ne merkitse
sitä, että kone olisi ollut käytössä
aiemmin.
Astianpesukonesuola
Parhaimman mahdollisen pesutuloksen
saamiseksi kone tarvitsee pehmeää (vä-
häkalkkista) vettä. Jos vesi on kovaa,
astioihin ja astianpesukoneen sisäsei-
niin alkaa kertyä valkoisia kalkkikerty-
miä.
Jos vesijohtoveden kovuus ylittää 4 °dH
(0,7 mmol/l), vettä on pehmennettävä.
Astianpesukoneen vedenpehmennin te-
kee tämän automaattisesti. Vedenpeh-
mennin pystyy pehmentämään vettä,
joka on kovuusasteeltaan enintään
70 °dH (12,6 mmol/l).
Toimiakseen moitteettomasti vedenpeh-
mennin tarvitsee astianpesukonesuolaa.
Jos käytät valmiiksi suolaa sisältäviä
yhdistelmäpesuaineita ja jos vedenko-
vuus on samalla riittävän alhainen
(< 21 °dH), sinun ei tarvitse käyttää as-
tianpesukonesuolaa (ks. kappaletta
"Käyttö, Pesuaine").
Jos veden kovuus on jatkuvasti alle
5 °dH (= 0,9 mmol/l), suolasäiliöön ei
tarvitse laittaa suolaa. Suolasäiliön
täyttöilmoitus kytkeytyy automaatti-
sesti pois päältä.
 Astianpesuaine rikkoo veden-
pehmentimen käyttökelvottomaksi.
Älä missään tapauksessa kaada
suolasäiliöön astianpesuainetta
(myöskään nestemäistä).
 Käytä mieluiten mahdollisimman
karkearakeista astianpesukonesuolaa
tai puhdasta keittosuolaa.
Muut suolalaadut voivat sisältää ve-
teen liukenemattomia osasia, jotka
heikentävät vedenpehmentimen toi-
mintaa.
Sivu: 24
Ensimmäinen käyttökerta
25
Suolasäiliön täyttäminen
Tärkeää! Ennen ensimmäistä täyttö-
kertaa suolasäiliöön on kaadettava
noin 2 l vettä, jotta suola voisi liueta.
Ensimmäisen käyttökerran jälkeen
säiliössä on aina tarpeeksi vettä.
 Ota alakori pois astianpesukoneesta
ja kierrä pesualtaan pohjassa oleva
suolasäiliön kansi auki.
Aina kun avaat suolasäiliön kannen,
säiliöstä pursuaa vettä tai suolaliuos-
ta.
Avaa siksi suolasäiliö vain silloin, kun
haluat lisätä säiliöön suolaa.
 Kaada suolasäiliöön ensin noin 2 l
vettä.
 Aseta täyttösuppilo suolasäiliön auk-
koon ja täytä säiliö suolalla. Säiliöön
mahtuu käytettävän suolalaadun mu-
kaan noin 2 kg.
 Puhdista suolasäiliön kierteet ylipur-
sunneesta suolaliuoksesta ja sulje
suolasäiliön kansi tiukasti.
 Käynnistä aina säiliön täyttämisen jäl-
keen ohjelma QuickPowerWash ilman
pestäviä astioita ja valitse lisätoiminto
lyhyt. Näin ylipursunnut suolaliuos liu-
kenee veteen ja huuhtoutuu pois.
Sivu: 25
Ensimmäinen käyttökerta
26
Suolasäiliön täyttöilmoitus
 Laita suolasäiliöön lisää suolaa heti,
kun näyttöruudussa näkyy ohjelman
päätyttyä ilmoitus  Täytä suolasäiliö.
 Vahvista valitsemalla OK.
Suolasäiliön täyttöilmoitus häviää näyt-
töruudusta.
 Korroosion vaara!
Käynnistä aina säiliön täyttämisen
jälkeen ohjelma QuickPowerWash il-
man pestäviä astioita ja valitse lisä-
toiminto Lyhyt. Näin ylipursunnut
suolaliuos liukenee veteen ja huuh-
toutuu pois.
Suolasäiliön täyttöilmoitus voi näkyä
näyttöruudussa vielä jonkin aikaa, kun-
nes suolasäiliöön on muodostunut tar-
peeksi voimakas suolaliuos. Tällöin voit
poistaa ilmoituksen näytöstä valitsemal-
la uudelleen OK.
Suolasäiliön täyttöilmoitus ei ole toimin-
nassa, jos olet ohjelmoinut astianpesu-
koneen vedenkovuudeksi alle 5 °dH
(= 0,9 mmol/l).
Jos käytät jatkuvasti yhdistelmäpe-
suaineita, jotka sisältävät huuhtelukir-
kastetta ja astianpesukonesuolaa, näi-
tä aineita sisältäviä säiliöitä ei tarvitse
täyttää, mutta niiden täyttöilmoitukset
tulevat jatkuvasti näkyviin. Jos ne häi-
ritsevät, voit poistaa ne käytöstä (ks.
kappaletta "Asetukset, Täyttöilmoituk-
set").
Muista kuitenkin: jos lopetat yhdistel-
mäpesuaineiden käytön, sinun on
täytettävä kirkaste- ja suolasäiliö en-
tiseen tapaan ja otettava säiliöiden
täyttöilmoitukset takaisin käyttöön.
Sivu: 26
Ensimmäinen käyttökerta
27
Kirkaste
Huuhtelukirkasteen ansiosta vesi valuu
astioista tasaisesti pois ja astiat kuivu-
vat niin, ettei niihin jää vesitahroja.
Kun täytät kirkastesäiliön kirkasteella,
automaattinen annostin annostelee va-
litsemasi määrän kirkastetta viimeiseen
huuhteluveteen.
 Käytä ainoastaan kotitalousas-
tianpesukoneisiin tarkoitettuja huuh-
telukirkasteita. Älä koskaan kaada
huuhtelukirkastesäiliöön nestemäistä
astianpesuainetta tai tavallista käsi-
astianpesuainetta. Pesuaineet rikko-
vat huuhtelukirkastesäiliön käyttökel-
vottomaksi!
Huuhtelukirkasteen sijaan voit käyttää
myös
– kotitalousetikkaa, jonka happopitoi-
suus on enintään 5 %
tai
– nestemäistä sitruunahappoa, jonka
happopitoisuus on enintään 10 %.
Tällöin astiat jäävät kuitenkin tavallista
kosteammiksi ja niihin voi tulla vesitah-
roja.
 Älä koskaan käytä etikkaa, joka
sisältää enemmän kuin 5 % happoa
(esim. 25-prosenttinen etikkaesans-
si), sillä se voi vahingoittaa astianpe-
sukonetta.
Jos käytät pelkästään yhdistelmäpe-
suaineita, jotka sisältävät huuhtelu-
kirkastetta, sinun ei tarvitse täyttää
kirkastesäiliötä.
Kirkastesäiliön täyttö
 Paina kirkastesäiliön aukaisinta nuo-
len osoittamaan suuntaan, kunnes
säiliön kansi avautuu.
Sivu: 27
Ensimmäinen käyttökerta
28
 Kaada säiliöön kirkastetta vain siihen
saakka, kun ainetta alkaa näkyä täyt-
töaukossa.
Kirkastesäiliöön mahtuu noin 110 ml.
 Sulje kirkastesäiliön kansi niin, että se
selvästi napsahtaa kiinni. Muuten säi-
liöön voi päästä vettä pesun aikana.
 Pyyhi yliroiskunut kirkaste tarkoin
pois, jottei se muodosta vaahtoa seu-
raavan pesukerran aikana.
Voit säätää annosteltavan kirkasteen
määrää saadaksesi mahdollisimman
hyvän huuhtelutuloksen (ks. kappalet-
ta "Asetukset, Kirkaste").
Kirkastesäiliön täyttöilmoitus
Kun näyttöruudussa näkyy ilmoitus 
Täytä kirkasteaine, kirkastesäiliössä oleva
kirkastemäärä riittää vielä 2-3 pesuker-
taan.
 Täytä kirkastesäiliö ajoissa.
 Vahvista valitsemalla OK.
Kirkastesäiliön täyttöilmoitus sammuu.
Jos käytät jatkuvasti yhdistelmäpe-
suaineita, jotka sisältävät huuhtelukir-
kastetta ja astianpesukonesuolaa, näi-
tä aineita sisältäviä säiliöitä ei tarvitse
täyttää, mutta niiden täyttöilmoitukset
tulevat jatkuvasti näkyviin. Jos ne häi-
ritsevät, voit poistaa ne käytöstä (ks.
kappaletta "Asetukset, Täyttöilmoituk-
set").
Muista kuitenkin: jos lopetat yhdistel-
mäpesuaineiden käytön, sinun on
täytettävä kirkaste- ja suolasäiliö en-
tiseen tapaan ja otettava säiliöiden
täyttöilmoitukset takaisin käyttöön.
Sivu: 28
Astioiden asetteluohjeita
29
Kun asetat astioita astianpesu-
koneeseen
Poista astioista suurimmat ruuantäh-
teet.
Astioita ei tarvitse esihuuhdella vedellä!
 Älä pese astianpesukoneessa
astioita, joissa on tuhkaa, hiekkaa,
vahaa, voitelurasvoja, väriaineita tai
maaleja. Tällaiset aineet vahingoitta-
vat astianpesukonetta.
Voit sijoittaa astiat mihin tahansa osaan
astiakoreja. Noudata kuitenkin seuraa-
via ohjeita:
– Tarkista etteivät astiat ja ruokailuväli-
neet ole sisäkkäin eivätkä peitä toi-
siaan.
– Asettele pestävät astiat siten, että ve-
si pääsee niihin joka puolelta - vain
näin astiat puhdistuvat kunnolla!
– Tarkista että kaikki astiat pysyvät pai-
koillaan.
– Aseta kahvikupit, lasit, kulhot, kattilat
jne. alassuin astiakoreihin.
– Korkeat, kapeat astiat tulee asettaa
mahdollisimman keskelle koreja, kos-
ka näissä paikoissa vesisuihkut saa-
vuttavat ne parhaiten.
– Aseta koverapohjaiset astiat mahdol-
lisimman vinoon, jotta vesi pääsee
valumaan pois pohjasta.
– Sijoita astiat siten, että suihkuvarret
pääsevät pyörimään vapaasti. Voit
tarkistaa asian helposti pyöräyttämäl-
lä suihkuvarsia käsin ennen luukun
sulkemista.
– Varo etteivät pienet astiat ja keittiövä-
lineet pääse putoamaan alas astiako-
rien ritilöiden välistä.
Aseta siksi pienet osat, esim. lasi-
purkkien kannet, ruokailuvälinetasolle
tai ruokailuvälinekoriin (astianpesuko-
nemallin mukaan).
Jotkut ruokalajit, kuten porkkanat,
tomaatit ja paprikat sisältävät luon-
taisesti värjääviä aineita. Mikäli näitä
ruoka-aineita joutuu astianpesuko-
neeseen suuria määriä, ne voivat vär-
jätä muoviastioita ja pesutilan muovi-
sia osia. Värjäytymistä ei kuitenkaan
ole mitään haittaa astioiden tai as-
tianpesukoneen käytön kannalta.
Myös hopeisten välineiden pesu voi
värjätä muoviosia.
Sivu: 29
Astioiden asetteluohjeita
30
Älä pese astianpesukoneessa seu-
raavia astioita:
– Puiset tai puukahvaiset astiat ja ruo-
kailuvälineet haalistuvat ja muuttuvat
rumiksi. Lisäksi puuosissa käytetty lii-
ma ei sovellu koneelliseen astianpe-
suun. Konepesun seurauksena puiset
kahvat voivat irrota.
– Käsityönä valmistetut astiat, kuten
antiikkiset, arvokkaat maljakot tai kä-
sin maalatut keraamiset astiat eivät
kestä pesua astianpesukoneessa.
– Kuumuutta kestämättömästä muovis-
ta valmistetut astiat voivat menettää
muotonsa.
– Kupari-, messinki-, tina- ja alumiini-
esineet voivat värjäytyä tai niiden pin-
ta voi himmetä.
– Lasituksen päälle maalatut koristeet
voivat kulua pois muutaman pesuker-
ran jälkeen.
– Arat lasiastiat ja kristallilasit voivat
himmetä, jos niitä pestään usein.
Huomaa!
Hopeankiillotusaineella hankaamalla
kiillotetut pöytähopeat voivat jäädä kui-
vauksen jälkeen vielä kosteiksi tai niissä
voi olla vesilaikkuja. Kiillota ne kuiviksi
pehmeällä pyyhkeellä.
Hopea voi värjäytyä joutuessaan koske-
tuksiin rikkipitoisten elintarvikkeiden
kanssa. Tällaisia elintarvikkeita ovat
esim. munankeltuainen, sipulit, majo-
neesi, sinappi, kuivatut hedelmät, kalat,
kalaliemi ja marinadi.
 Älä pese alumiinisia esineitä
(esim. liesituulettimen rasvasuodatti-
met) suurtalouksien tai teollisuuden
käyttöön tarkoitetuilla voimakkaasti
alkalisilla pesuaineilla, sillä materiaalit
voivat vahingoittua.
Pahimmassa tapauksessa tällaiset
pesuaineet voivat aiheuttaa räjähdys-
mäisen kemiallisen reaktion (ns. rä-
jähdyskaasureaktion).
Vinkki: Osta vain koneellisen astianpe-
sun kestäviä astioita ja ruokailuvälineitä,
joissa on merkintä "konepesunkestävä".
Lasien hellävarainen pesu
– Lasit voivat himmetä, jos niitä pes-
tään usein. Pese siksi hellävaraista
käsittelyä vaativat lasit ohjelmilla, jois-
sa on mahdollisimman alhainen pesu-
lämpötila (ks. kappaletta "Ohjelman
valinta") tai ohjelmalla, jossa on La-
sinhoito-toiminto (astianpesukone-
mallin mukaan). Tällöin lasit eivät him-
mene niin helposti.
– Osta vain astianpesukoneisiin tarkoi-
tettuja laseja, joissa on merkintä "ko-
nepesunkestävä" (esim. Riedel-lasit).
– Käytä vain lasinsuoja-aineita sisältä-
viä pesuaineita.
– Lisätietoja lasien hellävaraisesta pe-
susta löydät verkkosivuiltamme
www.mieleglasscare.com (englannik-
si ja saksaksi).
Sivu: 30
Astioiden asetteluohjeita
31
FlexAssist
Astianpesukorien ja ruokailuvälinetason
liikkuvat FlexAssist-osat on merkitty
keltaisella. Niitä voidaan käyttää myös
kahvoina ja joihinkin niistä on merkitty
symboleihin, mitä korin osaa kyseisellä
kahvalla voi liikuttaa.
Yläkori
Kun asettelet astioita ja ruokailuväli-
neitä koneeseen, katso myös kappa-
letta "Astioiden asetteluohjeita, Esi-
merkkejä astioiden asettelusta".
 Turvallisuuden vuoksi sekä ala-
että yläkorin tulee olla astianpesuko-
neessa ohjelman aikana (paitsi ohjel-
massa Ilman yläkoria, jos sellainen on).
 Asettele yläkoriin pienet, kevyet ja
helposti särkyvät astiat, kuten teeva-
dit, kahvikupit, lasit, jälkiruokakulhot.
Yläkorissa on tilaa myös matalalle ka-
sarille.
 Aseta pitkät ruokailuvälineet, kuten
kauhat, paistinlastat ja pitkät veitset
poikittain yläkorin etuosaan.
Kuppiteline
 Kun peset esim. korkeajalkaisia lase-
ja, voit nostaa kuppitelineen ylös kel-
taisesta kahvasta .
Voit asettaa lasit nojaamaan kuppiteli-
nettä vasten, jolloin ne pysyvät parem-
min pystyssä.
 Taita kuppiteline alas ja aseta pitkä-
vartiset lasit nojaamaan telinettä vas-
ten.
Sivu: 31
Astioiden asetteluohjeita
32
Yläkorin säätäminen
Voit säätää yläkorin kolmelle eri korkeu-
delle n. 2 cm:n välein ja näin saada lisää
tilaa ylä- tai alakoriin suurille astioille.
Voit tarvittaessa asettaa yläkorin myös
vinoon, jos se tuntuu tarpeelliselta, jotta
vesi pääsee valumaan pois astioiden
syvennyksistä. Tarkista kuitenkin, että
yläkori pääsee liikkumaan vapaasti.
 Vedä yläkori ulos koneesta.
Yläkorin säätäminen korkeammalle:
 Vedä yläkoria ylöspäin kunnes se
napsahtaa paikalleen.
Yläkorin säätäminen alemmalle:
 Vedä korin molemmilla puolilla olevia
vipuja ylöspäin.
 Säädä yläkorin korkeus sopivaksi ja
anna vipujen palautua lukitusasen-
toonsa.
Seuraavasta taulukosta näet, minkä ko-
koisia lautasia koreihin kulloinkin mah-
tuu.
Astianpesukoneet, joissa on
ruokailuvälinekori
(astianpesukonemalli, ks. arvokilpi)
Yläkorin
asento
Lautasten  cm
Yläkori Alakori
nor-
maali
XXL
ylhäällä 20 24 31 (35*)
keskellä 22 26 29
alhaalla 24 28 27
Astianpesukoneet, joissa on ruokai-
luvälinelaatikko
(astianpesukonemalli, ks. arvokilpi)
Yläkorin
asento
Lautasten  cm
Yläkori Alakori
nor-
maali
XXL
ylhäällä 15 19 31 (35*)
keskellä 17 21 29
alhaalla 19 23 27
* Jos asetat lautaset kaltevasti, alakoriin
saattaa mahtua halkaisijaltaan jopa 35 cm:n
lautasia (ks. kappaletta "Alakori").
Sivu: 32
Astioiden asetteluohjeita
33
Alakori
Kun asettelet astioita ja ruokailuväli-
neitä koneeseen, katso myös kappa-
letta "Astioiden asetteluohjeita, Esi-
merkkejä astioiden asettelusta".
 Sijoita alakoriin suuret ja painavat as-
tiat, kuten lautaset, tarjottimet, katti-
lat, kulhot jne.
Voit pestä alakorissa myös laseja,
mukeja, pieniä lautasia ja aluslau-
tasia.
 Aseta erityisen kookkaat lautaset ala-
korin keskelle.
Jos asetat lautaset kaltevasti, alakoriin
saattaa mahtua halkaisijaltaan jopa
35 cm:n lautasia.
MultiComfort-tila
Alakorin takaosassa voit pestä niin kah-
vikuppeja, laseja, lautasia, mukeja kuin
kulhojakin.
 Kun haluat asetella alakoriin korkeita
astioita, taita lasiteline ylös.
 Ripusta pitkävartiset lasit, kuten viini-,
kuohuviini- ja olutlasit lasitelineen
aukkoihin tai aseta lasien varret no-
jaamaan niihin.
Voit säätää lasitelineen korkeutta kah-
teen asentoon.
 Työnnä lasitelinettä sopivalle korkeu-
delle, kunnes sen kiinnikkeet napsah-
tavat kiinni ylä- tai ala-asennossa.
Sivu: 33
Astioiden asetteluohjeita
34
Kokoontaitettavat piikit (astianpesu-
konemallin mukaan)
Etumaiset kokoontaitettavat piikkirivit
sopivat niin matalien kuin syvien lautas-
ten, tarjoilu- ja leipälautasten sekä kul-
hojen pesuun.
Voit myös taittaa piikkirivit kokoon, jol-
loin saat lisää tilaa suurille astioille, ku-
ten padoille, kattiloille ja kulhoille.
 Paina keltaista vipua alaspäin  ja
taita piikkirivit alas .
Sivu: 34
Astioiden asetteluohjeita
35
Ruokailuvälineet
3D-ruokailuvälinelaatikko (astianpesu-
konemallin mukaan)
Kun asettelet astioita ja ruokailuväli-
neitä koneeseen, katso myös kappa-
letta "Astioiden asetteluohjeita, Esi-
merkkejä astioiden asettelusta".
 Asettele ruokailuvälineet ruokailuväli-
nelaatikkoon kuvan osoittamalla ta-
valla.
Kun lajittelet ruokailuvälineet omiin ryh-
miinsä (veitset, haarukat, lusikat ja tee-
lusikat), ne ovat pesun jälkeen valmiiksi
järjestyksessä.
Aseta lusikoiden pesät hammastusten
päälle siten, että vesi pääsee valumaan
esteettä pois.
Saat parhaan pesutuloksen kun asetat
lusikoiden pesät ruokailuvälinelaatikon
keskiosaa kohti.
Tarkista etteivät leveät välineet (esim.
kakkulapiot) estä ylimmän suihkuvar-
ren pyörimistä!
Voit työntää ruokailuvälinelaatikon si-
vuosia sisäänpäin keltaisista kahvoista,
jolloin saat yläkoriin lisätilaa korkeille
astioille (ks. myös kappale "Yläkori, La-
situki").
Sijoita paksuvartiset lusikat siten, että
niiden varret tulevat hammastusten
päälle, ja pesät nojaavat pystytukiin.
Sivu: 35
Astioiden asetteluohjeita
36
Saat ruokailuvälinelaatikon keskiosaan
lisätilaa suuria välineitä varten, kun sää-
dät keskiosan syvennyksen korkeutta
keltaisilla säätövivuilla.
Voit taittaa ruokailuvälinelaatikon kes-
kellä poikittain olevat piikkirivit alas, jol-
loin saat lisää tilaa kookkaille välineille.
 Vedä piikkirivejä ylöspäin  ja taita
ne lappeelleen .
Sivu: 36
Astioiden asetteluohjeita
37
Ruokailuvälinekori (astianpesukone-
mallin mukaan)
Voit asettaa ruokailuvälinekorin halua-
maasi kohtaan alakorin etumaiselle piik-
kiriville.
 Ruokailuvälineet kannattaa asettaa
koriin turvallisuuden vuoksi teräosa
alaspäin lajittelemattomina. Toisaalta
ruokailuvälineet puhdistuvat ja kuivu-
vat paremmin, kun asetat ne koriin te-
räosa ylöspäin.
 Aseta pikkulusikat ja muut lyhyet väli-
neet korin kolmella sivulla oleviin lu-
sikkatelineisiin.
Erillinen ruokailuvälineteline
Koneen mukana on erillinen ruokailuvä-
lineteline erityisen likaisia ruokailuväli-
neitä varten. Koska ruokailuvälineet ri-
pustetaan tähän telineeseen yksitellen,
ne eivät mene sisäkkäin, jolloin vesi
pääsee niihin joka puolelta. Näin ruokai-
luvälineet puhdistuvat paremmin.
 Työnnä ruokailuvälineteline tarvittaes-
sa paikalleen ruokailuvälinekorin pääl-
le.
 Aseta haarukat ja lusikat telineeseen
varsipuoli alaspäin.
 Aseta ruokailuvälineet telineeseen ta-
saisesti.
Sivu: 37
Astioiden asetteluohjeita
38
Esimerkkejä astioiden asettelusta
Astianpesukoneet, joissa on ruokailuvälinelaatikko
Yläkori
Alakori
Sivu: 38
Astioiden asetteluohjeita
39
Ruokailuvälinelaatikko
Erittäin likaiset astiat
Sivu: 39
Astioiden asetteluohjeita
40
Astianpesukoneet, joissa on ruokailuvälinekori
Yläkori
Alakori
Sivu: 40
Astioiden asetteluohjeita
41
Ruokailuvälinekori
Erittäin likaiset astiat
Sivu: 41
Käyttö
42
Pesuaine
 Käytä ainoastaan kotitalouksien
astianpesukoneisiin tarkoitettuja pe-
suaineita.
Pesuainetyypit
Nykyaikaiset pesuaineet sisältävät mo-
nia vaikuttavia aineita.
– Kompleksinmuodostajat sitovat ve-
denkovuutta ja vähentävät siten kalk-
kikertymiä.
– Alkaleja tarvitaan kuivuneiden ruoan-
tähteiden pesuun.
– Entsyymit pilkkovat tärkkelystä ja
liuottavat valkuaisaineita.
– Happeen perustuvat valkaisuaineet
poistavat väritahroja (esim. tee, kahvi
ja tomaattikastike).
Kaupoissa on pääasiassa saatavilla hei-
kosti emäksisiä pesuaineita, jotka sisäl-
tävät entsyymejä ja happeen perustuvia
valkaisuaineita.
Pesuaineita on saatavilla monessa muo-
dossa.
– Jauheita ja geelimäisiä koneastianpe-
suaineita annostellaan eri tavoin täyt-
tömäärän ja astioiden likaisuuden
mukaan.
– Astianpesutabletit sisältävät riittävästi
pesuainetta tavallisimpiin käyttötar-
koituksiin.
Tavanomaisten koneastianpesuaineiden
lisäksi saatavilla on myös tuotteita, joilla
on lisäominaisuuksia (katso lisätietoja
kappaleesta "Lisätoiminnot, Pesuaine-
tunnistin" (jos sellainen on)).
Yhdistelmäpesuaineissa on mukana
myös huuhtelukirkaste ja vedenpeh-
mennysaine (astianpesukonesuola).
Näitä tuotteita myydään tuotenimellä
"3 in 1" ja tuotteita, joissa on muita lisä-
ominaisuuksia, kuten lasinsuoja-aine,
teräksen hoitoaine tai pesutehostin,
myydään tuotenimillä "5 in 1", "7 in 1",
"All in 1" jne.
Käytä näitä yhdistelmäpesuaineita vain
pakkauksessa mainitulla valmistajan
suosittelemalla veden kovuusaste-
alueella.
Tällaisten erilaisia apuaineita sisältävien
pesuaineiden puhdistus- ja kuivausteho
vaihtelevat hyvin paljon.
Parhaimman pesu- ja kuivaustuloksen
saat, kun annostelet astianpesukone-
suolan ja huuhtelukirkasteen erikseen
ja käytät tavallista koneastianpesuai-
netta.
Sivu: 42
Käyttö
43
Pesuaineen annostus
 Noudata pesuaineiden annostukses-
sa pesuainepakkauksen ohjeita.
 Jollei pesuainepakkauksessa muuta
mainita, annostele yksi pesuaine-
tabletti tai 20-30 ml lokeroon II astioi-
den likaisuuden mukaan. Jos astiat
ovat erittäin likaisia, annostele lisäksi
vielä pieni määrä pesuainetta loke-
roon I.
 Tietyt tablettilaadut eivät välttämättä
ehdi liueta pesuveteen lyhytohjelmas-
sa "QuickPowerWash" (jos sellainen
on).
Jos käytät suositeltua määrää vä-
hemmän pesuainetta, astiat eivät eh-
kä puhdistu kunnolla.
 Astianpesuaine on syövyttävää ja
tukehduttavaa suuhun ja nieluun jou-
tuessaan.
Kun käytät jauhemaista koneastian-
pesuainetta, varo ettet vahingossa
hengitä tai niele aineesta syntyvää
pölyä. Ota välittömästi yhteys lääkä-
riin, jos olet niellyt tai hengittänyt ko-
neastianpesuainetta.
Estä lapsia pääsemästä kosketuksiin
astianpesuaineen kanssa. Pidä lap-
set loitolla myös konetta tyhjentäes-
säsi, sillä pesuainelokeroihin on voi-
nut jäädä pesuainetta. Täytä pesuai-
nelokerot vasta juuri ennen pesua ja
käytä astianpesukoneen luukussa
olevaa lapsilukkoa (jos sellainen on).
Sivu: 43
Käyttö
44
Pesuaineen annostus
 Paina pesuainekotelon avauspainiket-
ta, niin kotelon kansi aukeaa.
Pesuohjelman päätyttyä kansi jää auki.
 Kaada tarvittava määrä pesuainetta
pesuainelokeroihin ja sulje kansi.
 Sulje myös pesuainepakkaus, muuten
pesuaine menettää tehoaan!
Annostuksen avuksi
Pesuainelokeroon I mahtuu enint. 10 ml,
lokeroon II enint. 50 ml pesuainetta.
Annostelun helpottamiseksi pesuainelo-
kerossa II on merkkiviivat 20 ja 30 ml.
Kun astianpesukoneen luukku on täysin
vaakasuorassa, voit seurata näistä
merkkiviivoista pesuaineen määrää mil-
lilitroina.
Sivu: 44
Käyttö
45
Kytkeminen päälle
 Tarkista, että suihkuvarret pääsevät
pyörimään vapaasti.
 Sulje luukku.
 Avaa vesihana tarvittaessa.
 Paina virtakytkintä  vähintään 2 se-
kuntia.
Näyttöruutuun ilmestyy hetkeksi valittu-
na oleva ohjelma ja kyseisen ohjelman
merkkivalo palaa.
Tämän jälkeen näyttöruudussa saattaa
näkyä muutaman sekunnin ajan ennuste
valittuna olevan ohjelman energian- ja
vedenkulutusarvoista.
Lopuksi näyttöruutu siirtyy osoittamaan
valittuna olevan ohjelman arvioitua jäl-
jellä olevaa aikaa.
Merkkivalo Start vilkkuu.
Jos haluat, että näyttöruudussa näkyy
viimeksi käyttämäsi ohjelma ohjelman
ECO sijaan, kytke toiminto Muisti pääl-
le (ks. kappaletta "Asetukset, Muisti")
Valitse ohjelma
Valitse pesuohjelma pestävien astioiden
laadun ja likaisuuden mukaan.
Kappaleessa "Ohjelman valinta" näet
käytössäsi olevat pesuohjelmat ja nii-
den käyttötarkoitukset.
 Valitse haluamasi ohjelma painamalla
ohjelmanvalintapainiketta .
Valitsemasi ohjelman merkkivalo syttyy.
Kohdasta Muut ohjelmat  löydät lisää
ohjelmia.
 Valitse halutessasi ohjelmanvalinta-
painikkeella  kohta Muut ohjelmat
.
Näyttöruudussa näkyy ensimmäisen va-
littavan ohjelman nimi.
 Selaa ohjelmia nuolipainikkeilla ,
kunnes haluamasi ohjelma näkyy
näyttöruudussa.
Kun olet käynnistänyt ohjelman, ja ha-
luat vielä tarkistaa ohjelman nimen,
paina OK-painiketta.
Nyt voit valita haluamasi lisätoiminnot
(ks. kappaletta "Lisätoiminnot").
Jos jokin lisätoiminto on valittuna, sen
merkkivalo palaa ohjaustaulussa.
Sivu: 45
Käyttö
46
Käynnistä ohjelma
 Paina painiketta Start tai OK.
Ohjelma käynnistyy.
Merkkivalo Start syttyy.
Jos sinun täytyy keskeyttää ohjelma,
tee se ainoastaan ohjelman ensim-
mäisten minuuttien aikana. Muuten
voit vahingossa ohittaa tärkeitä ohjel-
mavaiheita, esim. keskeyttää veden-
pehmentimen toiminnan.
Ajan näyttö
Ennen ohjelman käynnistymistä näet
näyttöruudusta valitsemasi ohjelman ar-
vioidun kestoajan. Ohjelman aikana
näyttöruutu näyttää jäljellä olevaa aikaa
ohjelman päättymiseen saakka.
Näyttöruudusta näet symboleina, missä
vaiheessa ohjelma kulloinkin on meneil-
lään:
 Esipesu / Liotus
 Pesu
 Välihuuhtelu
 Kirkastehuuhtelu
 Kuivaus
 Loppu
Ohjelman kestoaika voi vaihdella sa-
maakin ohjelmaa käytettäessä, esimer-
kiksi sisääntulevan vesijohtoveden läm-
pötilan, vedenpehmentimen elvytyksen,
käytettävän pesuainetyypin sekä pestä-
vien astioiden määrän ja likaisuuden
mukaan.
Kun käynnistät ohjelman ensimmäisen
kerran, koneen elektroniikka arvioi valit-
semasi ohjelman kestoajan kylmävesilii-
täntää varten asetettujen keskiarvojen
mukaisesti.
Ohjelmataulukossa mainitut kestoajat
on laskettu normien mukaisen täyttö-
määrän ja pesulämpötilan mukaan.
Kaikilla seuraavilla pesukerroilla koneen
elektroniikka mukautuu oman vesiliitän-
täsi veden lämpötilaan ja pestävien as-
tioiden määrään sekä laskee ohjelman
kestoajan sen mukaisesti.
Sivu: 46
Käyttö
47
Energiansäästö
Astianpesukone kytkeytyy automaatti-
sesti pois päältä energian säästämiseksi
10 minuutin kuluttua siitä, kun olet vii-
meksi käyttänyt jotain painiketta sekä
aina ohjelman päättymisen jälkeen.
 Voit kytkeä astianpesukoneen takai-
sin päälle painamalla virtakytkintä .
Jos olet valinnut kellonajan näkymään
näyttöruudussa jatkuvasti, astianpesu-
kone ei kytkeydy pois päältä (ks. kap-
paletta "Asetukset, Kellonaika").
Astianpesukone ei kytkeydy pois pääl-
tä ohjelman tai häiriötilanteen aikana
tai kun käytät FlexiTimer-ajastusta.
Ohjelman päättyminen
Ohjelma on päättynyt, kun näyttöruu-
dussa näkyy ilmoitus  Loppu. Samalla
astianpesukoneen luukku saattaa avau-
tua automaattisesti raolleen.
Ohjelmassa QuickPowerWash luukku
avautuu vasta muutaman minuutin ku-
luttua ohjelman päättymisestä.
Jos olet kytkenyt päälle ohjelmoitavan
toiminnon Kulutusarvot, voit nyt nähdä
päättyneen ohjelman todelliset energi-
an- ja vedenkulutusarvot (ks. kappaletta
"Pidä huolta ympäristöstäsi, Kulutus-
näyttö - Kulutustiedot").
Kuivauspuhallin jatkaa mahdollisesti
toimintaansa muutaman minuutin ajan
ohjelman päättymisen jälkeen.
 Avaa luukku kokonaan, jotta luukun
lukituskiskot painuvat takaisin sisään.
Tämän jälkeen voit ottaa astiat pois ko-
neesta.
 Jos olet kytkenyt luukun auto-
maattisen avautumistoiminnon pois
päältä (ks. kohtaa "Asetukset,
AutoOpen"), ja haluat silti avata luu-
kun heti ohjelman jälkeen, avaa luuk-
ku kokonaan auki.
Muussa tapauksessa koneesta tule-
va kuuma vesihöyry voi vahingoittaa
kosteudelle arkoja työtason reunuk-
sia, koska jäähdytyspuhallin ei ole
tällöin toiminnassa.
Sivu: 47
Käyttö
48
Kytkeminen pois päältä
Kun ohjelma on päättynyt:
 Voit kytkeä astianpesukoneen pois
päältä milloin tahansa painamalla vir-
takytkintä .
Jos kytket astianpesukoneen pois pääl-
tä kesken käynnissä olevan ohjelman,
ohjelma keskeytyy.
Voit myös keskeyttää käynnissä olevan
ajastuksen (FlexiTimer) tällä tavoin.
Sulje turvallisuuden vuoksi vesihana
ainakin silloin, kun jätät astianpesu-
koneen pitkäksi ajaksi ilman valvon-
taa, esimerkiksi lomien ajaksi.
Koneen tyhjentäminen
Kuumat astiat särkyvät helposti! Anna
siksi astioiden jäähtyä koneessa niin
kauan, etteivät ne enää tunnu kuumilta.
Kun avaat luukun kokonaan auki ohjel-
man päätyttyä, astiat jäähtyvät no-
peammin.
Tyhjennä ensin alakori, sitten yläkori ja
vasta lopuksi ruokailuvälinelaatikko, jos
sellainen on.
Näin ylemmistä koreista mahdollisesti
valuvat vesipisarat eivät pääse kastele-
maan alempana olevia astioita.
Sivu: 48
Käyttö
49
Ohjelman keskeyttäminen
Ohjelma keskeytyy, kun avaat luukun.
Kun suljet luukun uudelleen, ohjelma
jatkuu muutaman sekunnin kuluttua sii-
tä, mihin se jäi ennen keskeytystä.
 Pesutilassa oleva vesi ja sen
muodostama höyry voivat olla poltta-
van kuumia!
Avaa siksi luukku hyvin varovasti, jos
sinun yleensä on pakko avata se
kesken ohjelman. Kun aiot sulkea
avaamasi luukun uudelleen, älä paina
sitä heti lukkoon, vaan pidä luukkua
ensin kevyesti kiinni n. 20 sekunnin
ajan, jotta lämpötila koneen sisällä
ehtisi tasaantua. Paina vasta tämän
jälkeen luukku kokonaan kiinni.
Ohjelman vaihtaminen
Jos pesuainekotelon luukku on jo
auennut, älä enää vaihda ohjelmaa
toiseen.
Jos ohjelma on ehtinyt käynnistyä, voit
vaihtaa ohjelmaa seuraavalla tavalla:
 Kytke astianpesukone pois päältä vir-
takytkimestä .
 Kytke astianpesukone takaisin päälle
virtakytkimellä .
 Valitse haluamasi ohjelma ja käynnis-
tä se.
Sivu: 49
Lisätoiminnot
50
Lisätoiminnot
Voit valita ohjelmiin haluamiasi lisätoi-
mintoja ohjaustaulussa olevien lisätoi-
mintopainikkeiden ja näyttöruudun avul-
la.
 Kytke astianpesukone päälle virtakyt-
kimellä .
Merkkivalo Start vilkkuu.
 Valitse ohjelma.
 Paina haluamasi lisätoiminnon paini-
ketta.
Jos valitsemasi lisätoiminto on valitta-
vissa kyseiseen ohjelmaan, kyseisen li-
sätoimintopainikkeen merkkivalo syttyy.
Jos valitsemaasi lisätoimintoa ei voi
käyttää kyseisessä ohjelmassa, näyttö-
ruutuun ilmestyy ilmoitus asiasta.
 Kuittaa tällöin ilmoitus valitsemalla
OK.
 Käynnistä ohjelma painamalla Start-
painiketta.
Valitsemasi lisätoiminto pysyy valittuna
kyseiseen ohjelmaan, kunnes kytket sen
pois päältä.
Lyhyt 
Lisätoiminto Lyhyt  lyhentää ohjel-
man kestoaikaa jopa 30 % niissä ohjel-
missa, joissa lisätoiminto on käytettä-
vissä.
Jotta pesutulos säilyisi mahdollisimman
hyvänä, ohjelma saattaa tällöin kuluttaa
hieman normaalia enemmän energiaa.
Kun käytät lisätoimintoa Lyhyt  ohjel-
massa "QuickPowerWash", kuivausvai-
he ja samalla luukun automaattinen
avaustoiminto jäävät pois (jos sellainen
on).
Erittäin taloudellinen 
Lisätoiminto Erittäin taloudellinen 
alentaa energiankulutusta jopa noin
20 % ohjelmissa, joissa lisätoiminto on
käytettävissä.
Jotta pesutulos säilyisi mahdollisimman
hyvänä, ohjelman kesto pitenee samal-
la.
Sivu: 50
Lisätoiminnot
51
FlexiTimer-ajastin ja EcoStart
Kun käytät FlexiTimer-ajastinta , si-
nulla on kolme vaihtoehtoa käynnistää
ohjelma ajastetun käynnistyksen avulla.
Voit valita ohjelman aloitusajan tai lop-
pumisajan. Lisäksi voit siirtää ohjelman
alkamista toiminnolla EcoStart siten, että
voit hyödyntää esim. edullista yösäh-
köä.
Kun käytät FlexiTimer-ajastinta, tar-
kista että pesuainelokero on kuiva
ennen kuin laitat siihen astianpesuai-
netta. Kuivaa lokero tarvittaessa.
Muutoin pesuaine saattaa paakkuun-
tua eikä huuhtoudu kokonaan pesu-
ainelokerosta.
Älä käytä nestemäisiä pesuaineita.
Pesuaine voi valua ulos pesuainelo-
kerosta jo ennen ohjelman käynnisty-
mistä.
 Estä lapsia pääsemästä koske-
tuksiin astianpesuaineen kanssa:
Täytä pesuainelokero vasta juuri en-
nen kuin käynnistät FlexiTimer-ajas-
tuksen painamalla OK-painiketta.
Käytä myös astianpesukoneen luu-
kussa olevaa lapsilukkoa.
 Kytke astianpesukone päälle virtakyt-
kimellä .
Merkkivalo Start vilkkuu.
 Valitse haluamasi ohjelma.
 Paina painiketta .
Nuolipainikkeilla  voit valita toimin-
tojen Alkaa klo, Valmis klo, EcoStart ja pa-
luu  väliltä.
 Vahvista haluamasi toiminto valitse-
malla OK.
Nykyinen kellonaika näkyy näyttöruu-
dussa ja tuntiluvun kohta näkyy koros-
tettuna.
Nyt voit asettaa haluamasi ajan nuoli-
painikkeilla  ja vahvistaa valintasi
OK-painikkeella.
Jos pidät useamman sekunnin tauon
painikkeiden painamisessa aikoja aset-
taessasi, näyttöruutu palaa takaisin
edeltävään valikkoon. Tällöin sinun on
asetettava ajat uudelleen.
Jos olet kytkenyt kellonajan näytön
pois päältä (ks. kappaletta "Asetukset,
Kellonaika"), näyttöruutu sammuu
muutaman minuutin kuluttua ja vain
merkkivalo Start vilkkuu hitaasti.
Jos haluat palauttaa näyttöruudun ta-
kaisin näkyviin muutamaksi minuutiksi,
paina mitä tahansa painiketta.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Miele G 6720 SCU ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Miele G 6720 SCU

Onko sinulla kysymys tuotteesta Miele G 6720 SCU, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Miele G 6720 SCU käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Miele G 6720 SCU suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.