Miele CVA 6401 käyttöohjeet

Katso tuotteen Miele CVA 6401 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Miele
  • Tuote: Kahvinkeitin
  • Malli/nimi: CVA 6401
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Saksa, Suomalainen, Englanti, Italialainen, Ranska

Sisällysluettelo

Sivu: 0
Käyttö- ja asennusohje
Kalusteisiin sijoitettava
kahviautomaatti
Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta, liittämistä
ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoutumi‐
sen.
fi – FI M.-Nr. 10 213 520
Sivu: 1
Kuljetuspakkaus / Käytöstä poistaminen
2
Kuljetuspakkauksen uusio‐
käyttö
Pakkaus suojaa laitetta vaurioilta kulje‐
tuksen aikana. Pakkaukset on valmis‐
tettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyt‐
töön soveltuvista materiaaleista.
Kun palautat pakkausmateriaalit kier‐
toon, säästät raaka-aineita ja vähennät
syntyvien jätteiden määrää. Miele-kaup‐
piaasi huolehtii yleensä kuljetuspak‐
kauksen talteenotosta. Voit myös itse
palauttaa materiaalit kierrätykseen.
Vanhan laitteen käytöstä pois‐
taminen
Käytöstä poistettavat sähkö- ja elektro‐
niikkalaitteet sisältävät usein arvokkaita,
kierrätyskelpoisia materiaaleja. Kuiten‐
kin ne sisältävät usein myös haitallisia
aineita, jotka ovat olleet tärkeitä laittei‐
den toiminnalle ja turvallisuudelle. Se‐
kajätteisiin heitettyinä tai väärän käsitte‐
lyn seurauksena nämä voivat olla ter‐
veydelle haitallisia ja vahingoittaa ym‐
päristöä. Älä siksi koskaan hävitä käy‐
töstä poistettavia laitteita sekajätteen
mukana.
Vie sen sijaan vanha tuote sähkö- ja
elektroniikkaromun (SER) keräyspistee‐
seen oman kuntasi jäteasemalle tai
kierrätyskeskukseen. Kysy tarvittaessa
lisätietoja tuotteen toimittajalta.
Muista säilyttää tuote poissa lasten
ulottuvilta kunnes viet sen keräyspistee‐
seen.
Sivu: 2
Sisältö
3
Kuljetuspakkaus / Käytöstä poistaminen ........................................................... 2
Tärkeitä turvallisuusohjeita ................................................................................... 6
Laitteen osat ........................................................................................................ 16
Näyttöruutu ja käyttöpainikkeet ......................................................................... 18
Lisävarusteet........................................................................................................ 19
Käyttöönotto......................................................................................................... 20
Ennen ensimmäistä käyttöä................................................................................... 20
Ensimmäinen käyttökerta....................................................................................... 20
Vedenkovuus.......................................................................................................... 22
Käyttöperiaate...................................................................................................... 23
Vesisäiliön täyttäminen........................................................................................ 24
Kahvipapusäiliön täyttö....................................................................................... 25
Kahviautomaatin kytkeminen päälle tai pois päältä......................................... 26
Ulostuloputkien säätäminen erikokoisia kuppeja varten................................. 27
Juomien valmistaminen....................................................................................... 28
Kahvijuoman valmistus .......................................................................................... 28
Kaksi annosta ........................................................................................................ 29
Valmistuksen keskeyttäminen................................................................................ 29
Kahvikannu: Useamman kupillisen valmistaminen peräjälkeen............................. 30
Kahvijuoman valmistus kahvijauheesta ................................................................. 30
Maitoa sisältävät juomat ........................................................................................ 32
Kuuman veden valmistus....................................................................................... 33
Juomien valmistaminen oman käyttäjäprofiilin avulla............................................ 34
Juomien valmistamisen jälkeen ............................................................................. 34
Toiveidesi mukaista kahvia ................................................................................. 35
Jauhatuskarkeus.................................................................................................... 35
Juoman parametrien näyttö ja muuttaminen ......................................................... 36
Jauhatusmäärä ................................................................................................. 36
Veden lämpötila ................................................................................................ 37
Kahvijauheen esihaudutus................................................................................ 37
Juoman määrä...................................................................................................... 38
Sivu: 3
Sisältö
4
Profiilit ................................................................................................................... 40
Profiilin hakeminen esiin......................................................................................... 40
Käyttäjäprofiilin luominen.................................................................................. 40
Valitse profiili..................................................................................................... 41
Muuta nimi ........................................................................................................ 41
Poista profiili...................................................................................................... 41
Käyttäjäprofiilin vaihtaminen............................................................................. 42
Asetukset.............................................................................................................. 43
"Asetukset"-valikon avaaminen ............................................................................. 43
Asetusten muuttaminen ja tallennus...................................................................... 43
Taulukko mahdollisista asetuksista........................................................................ 44
Kieli ........................................................................................................................ 46
Kellonaika............................................................................................................... 46
Päivämäärä ............................................................................................................ 46
Ajastin .................................................................................................................... 46
Energiansäästötila.................................................................................................. 48
Valaistus................................................................................................................. 49
Info (tietojen näyttö) ............................................................................................... 49
Kahviautomaatin lukitseminen (käytönesto ) ...................................................... 50
Vedenkovuus.......................................................................................................... 50
Näytön kirkkaus ..................................................................................................... 50
Äänenvoimakkuus.................................................................................................. 50
Tehdasasetukset .................................................................................................... 51
Messutoiminto (myymälä) ...................................................................................... 51
Puhdistus ja hoito ................................................................................................ 52
Puhdistusaikataulu................................................................................................. 52
Käsin vai astianpesukoneessa?............................................................................. 53
Tippakaukalo.......................................................................................................... 55
Tippalevy................................................................................................................ 56
Vesisäiliö ................................................................................................................ 56
Kahvinporon säiliö.................................................................................................. 57
Keskusyksikkö ....................................................................................................... 57
Maitoventtiilin huolto.............................................................................................. 59
Kannellinen maitosäiliö .......................................................................................... 60
Kahvipapusäiliö...................................................................................................... 61
Sisätila ja laitteen luukku........................................................................................ 62
Keskusyksikön liitoskappale .................................................................................. 62
Keitinosa ................................................................................................................ 63
Irrota keitinyksikkö ja huuhtele se käsin ........................................................... 63
Huolto- ja puhdistusohjelmat................................................................................. 64
Hoito-valikon avaaminen .................................................................................. 64
Sivu: 4
Sisältö
5
Laitteen huuhtelu ................................................................................................... 65
Maitoputkien huuhtelu ........................................................................................... 65
Maitoputkien puhdistus ......................................................................................... 66
Keitinosan rasvanpoisto ........................................................................................ 68
Kalkinpoisto.......................................................................................................... 69
Vianetsintä............................................................................................................ 73
Näyttöruudussa näkyvät ilmoitukset...................................................................... 73
Kahviautomaatti toimii odottamattomalla tavalla................................................... 76
Juoma ei ole kunnollista ........................................................................................ 81
Maidonvalmistukseen liittyvät ongelmat................................................................ 82
Kulmakappaleen vaihto.......................................................................................... 83
Huolto ja takuu..................................................................................................... 85
Energiansäästöneuvoja....................................................................................... 86
Sähköliitäntä......................................................................................................... 87
Laitteen sijoittaminen kalusteisiin...................................................................... 88
Sijoitus- ja yhdistelmämahdollisuuksia .................................................................. 88
Ilmankierto ............................................................................................................. 89
Kahviautomaatin sijoittaminen kalusteisiin ............................................................ 90
Luukun saranoiden säätö....................................................................................... 91
Sivu: 5
Tärkeitä turvallisuusohjeita
6
Tämä kahviautomaatti täyttää asetetut turvamääräykset. Asiatto‐
masta käytöstä voi kuitenkin aiheutua vaaratilanteita laitteen käyt‐
täjälle.
Lue tämä käyttö- ja asennusohje tarkoin ennen kuin alat käyttää
kahviautomaattia. Käyttöohjeessa on tärkeitä laitteen turvallisuut‐
ta, käyttöä, asennusta ja huoltoa koskevia ohjeita. Näin vältät
mahdolliset vahingot ja kahviautomaatin vahingoittumisen.
Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tätä kah‐
viautomaattia käytetään turvallisuusohjeiden vastaisesti tai muu‐
ten huolimattomasti.
Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat kahviautomaatin toiselle
käyttäjälle, muista antaa käyttöohje laitteen mukana.
Sivu: 6
Tärkeitä turvallisuusohjeita
7
Määräystenmukainen käyttö
 Tämä kahviautomaatti on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa
ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä.
Esimerkkejä kotitalouksien kaltaisista ympäristöistä:
– myymälät, toimistot ja pienyritysten työtilat,
– maatilat ja
– hotellit, aamiaismajoituspaikat, asuntolat yms. asuintilat, joissa
laite tarjotaan yksittäisten asiakkaiden käyttöön.
 Kahviautomaatti ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.
 Käytä kahviautomaattia ainoastaan kotitalouksien kaltaisissa ym‐
päristöissä espresson, kahvin, cappuccinon, latte macchiaton yms.
kahvijuomien valmistukseen. Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä.
 Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään kahviautomaattia turvalli‐
sesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden
vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä laitteen toimin‐
nasta, eivät saa käyttää tätä laitetta ilman vastuullisen henkilön val‐
vontaa tai opastusta.
Tällaiset henkilöt saavat käyttää kahviautomaattia ilman valvontaa
vain, kun heille on opetettu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja
kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita laitteen käyttöön saattaa liit‐
tyä.
Sivu: 7
Tärkeitä turvallisuusohjeita
8
Jos kotonasi on lapsia
 Palovamman vaara ulostuloputkien lähettyvillä!
Lapsen iho reagoi aikuista herkemmin kuumiin lämpötiloihin.
Älä anna lasten koskettaa kahviautomaatin osia tai pitää käsiään
tai muita ruumiinosiaan keskusyksikön alla.
 Asenna kahviautomaatti pienten lasten ulottumattomiin.
 Älä päästä alle 8-vuotiaita lapsia kahviautomaatin lähelle, ellet pi‐
dä heitä jatkuvasti silmällä.
 Yli 8-vuotiaat saavat käyttää kahviautomaattia ainoastaan, jos
heille on kerrottu miten laitetta käytetään turvallisesti.
Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita laitteen väärä käyttö
voi aiheuttaa.
 Valvo kahviautomaatin läheisyydessä oleskelevien lasten toimin‐
taa. Älä koskaan anna lasten leikkiä laitteella.
 Älä anna lasten puhdistaa kahviautomaattia ilman aikuisen val‐
vontaa.
 Muista, että espresso ja kahvi eivät ole lapsille sopivia juomia.
 Tukehtumisvaara!
Jos lapset saavat leikkiä pakkausmateriaaleilla, he saattavat vetää
esim. pakkausmuoveja päänsä yli ja tukehtua niihin. Pidä siksi lapset
loitolla pakkausmateriaaleista.
Sivu: 8
Tärkeitä turvallisuusohjeita
9
Tekninen turvallisuus
 Laitteen huolto ja korjaukset on jätettävä Mielen valtuuttaman
huoltoliikkeen tehtäväksi. Asiattomista huolto- ja korjaustöistä voi ai‐
heutua vaaratilanteita laitteen käyttäjälle.
 Vahingoittunut laite voi vaarantaa turvallisuutesi. Tarkista laite ul‐
koisten vaurioiden varalta. Älä koskaan ota käyttöön vahingoittunutta
laitetta.
 Varmista ennen kahviautomaatin liittämistä sähköverkkoon, että
käyttämäsi sähköliitännän tiedot vastaavat laitteen arvokilvessä mai‐
nittuja tietoja (sähköverkon taajuus ja jännite), muuten laite voi vahin‐
goittua.
Kysy tarvittaessa neuvoa sähköasentajalta.
 Kahviautomaatin sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin,
kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun pisto‐
rasiaan. Asennuksen maadoituksen toimivuus on ehdottomasti tes‐
tattava. Myös sijoituspaikan sähköjärjestelmä on epäselvissä ta‐
pauksissa testattava.
 Kahviautomaatin luotettava ja varma toiminta on taattu ainoastaan
silloin, kun laite on liitetty julkiseen sähköverkkoon.
 Älä liitä kahviautomaattia sähköverkkoon haaroituspistorasian tai
jatkojohdon avulla, jottei laitteen sähköturvallisuus vaarannu (tulipa‐
lon vaara).
 Tätä kahviautomaattia ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi pai‐
kallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kiel‐
letty).
 Kahviautomaattia saa käyttää vain paikalleen asennettuna. Vain
tällöin laitteen turvallinen toiminta on taattu.
 Jos sijoitat kahviautomaatin päällekkäin jonkin muun kalusteisiin
sijoitettavan laitteen kanssa, sen alle on ehdottomasti asennettava
kiinteä välipohja.
Sivu: 9
Tärkeitä turvallisuusohjeita
10
 Kahviautomaattia saa käyttää vain, kun ympäröivä huoneenläm‐
pötila on +10 °C – +38 °C.
 Huolehdi siitä, että kalustekaappiin asennuksen yhteydessä jätetty
ilmankiertotila pysyy avoimena.
Jos ilmankierto ei ole riittävä, kahviautomaatin ympärille voi tiivistyä
kondenssivettä ja kalustekaappi tai itse laite saattaa vahingoittua.
 Varmista kahviautomaatin riittävä ilmanotto ja ilmanpoisto. Muus‐
sa tapauksessa kahviautomaatin ympärille voi tiivistyä kondenssivet‐
tä ja kalustekaappi tai itse laite saattavat vahingoittua.
Laitteen taakse ja sen yläpuoliseen kaapistoon pitää koko matkalle
jättää ilmankiertotila, jonka poikkipinta-ala on vähintään 200 cm2
.
 Jos kahviautomaatti on sijoitettu suljettavan kalusteoven taakse,
käytä laitetta vain kalusteovi avattuna. Jos suljet oven, lämpö ja kos‐
teus pääsevät kertymään sen taakse, jolloin ne voivat vahingoittaa it‐
se kahviautomaattia ja/tai ympäröiviä kalusteita. Älä koskaan sulje
kalusteovea, kun kahviautomaatti on käytössä.
 Jätä korjaukset aina Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi.
Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita laitteen käyttä‐
jälle.
 Kahviautomaatti täytyy irrottaa sähköverkosta aina asennus-,
huolto- ja korjaustöiden ajaksi.
Kahviautomaatti on irrotettu sähköverkosta vasta, kun jokin seuraa‐
vista edellytyksistä täyttyy:
– laitteen automaattisulake on kytketty pois päältä sulaketaulusta.
– laitteen sulake on irrotettu sulaketaulusta.
– pistotulppa on vedetty pois pistorasiasta.
Kun irrotat pistotulppaa pistorasiasta, älä vedä liitäntäjohdosta,
vaan tartu pistotulppaan.
 Laitteen takuu raukeaa, mikäli sitä korjaa jokin muu taho kuin Mie‐
len valtuuttama huoltoliike.
Sivu: 10
Tärkeitä turvallisuusohjeita
11
 Kahviautomaatin rikkinäiset osat saa korvata ainoastaan Mielen
alkuperäisillä varaosilla (Original Miele). Vain tällaisista osista valmis‐
taja voi taata, että ne täyttävät turvallisuusvaatimukset.
 Älä missään tapauksessa avaa kahviautomaatin ulkovaippaa. Lait‐
teen sähköä johtaviin osiin koskeminen voi olla hengenvaarallista ja
muutosten tekeminen kahviautomaatin sähköisiin tai mekaanisiin
osiin voi vahingoittaa laitteen toimintaa.
 Käytä ainoastaan Mielen alkuperäisiä lisävarusteita ja varaosia.
Jos laitteeseen asennetaan muita osia, laitteen takuuaika, takuu
ja/tai tuotevastuu päättyvät.
Sivu: 11
Tärkeitä turvallisuusohjeita
12
Asianmukainen käyttö
 Palovamman vaara – keskusyksikkö ja kuumavesiputki tulevat
kuumiksi!
Laitteen tuottamat nesteet ja höyry ovat erittäin kuumia.
 Huomaa seuraavat seikat:
– Älä pidä mitään kehosi osia ulostuloputkiston alla, kun laitteesta
tulee kuumia nesteitä tai höyryä.
– Älä koske laitteen kuumiin osiin.
– Suuttimista voi roiskua kuumia nesteitä tai höyryä ympäristöön.
Varmista siksi aina, että keskusyksikkö on puhdas ja asennettu
oikein.
– Myös tippakaukalossa oleva vesi saattaa olla hyvin kuumaa. Ole
varovainen, kun tyhjennät tippakaukaloa.
 Älä koskaan katso valaisimiin suoraan tai optisten välineiden
(suurennuslasin tms.) avulla.
 Noudata seuraavia ohjeita käytettävän veden osalta:
– Täytä vesisäiliöön vain kylmää ja raikasta juomavettä. Lämmin tai
kuuma vesi tai muut nesteet voivat vahingoittaa kahviautomaattia.
– Vaihda vesi päivittäin, niin siihen ei pääse kehittymään bakteeri‐
kasvustoja.
– Älä koskaan käytä kivennäisvesiä. Niistä kertyy paljon kalkkia
kahviautomaattiin ja laite voi vahingoittua.
– Älä koskaan käytä käänteisosmoosilaitteistolla käsiteltyä vettä.
Laite saattaa vahingoittua.
 Laita kahvipapusäiliöön ainoastaan paahdettuja kahvipapuja. Älä
koskaan laita kahvipapusäiliöön maku- yms. lisäaineilla käsiteltyjä
kahvipapuja tai valmiiksi jauhettua kahvia.
Älä myöskään laita sinne mitään nesteitä.
Sivu: 12
Tärkeitä turvallisuusohjeita
13
 Älä käytä raakakahvia (vihreitä, paahtamattomia kahvipapuja) tai
kahviseoksia, jotka sisältävät raakakahvia. Raakakahvipavut ovat
erittäin kovia ja niissä on vielä hieman jäännöskosteutta. Jos jauhat
raakakahvia kahviautomaatin jauhinkoneistossa, koneisto saattaa
rikkoutua jo ensimmäisellä jauhatuskerralla.
 Kahviautomaattiin ei saa missään tapauksessa laittaa toffeella,
sokerilla tms. makuaineilla esikäsiteltyjä papuja eikä mitään sokeripi‐
toisia nesteitä, sillä sokeri rikkoo laitteen.
 Kahvijauhesäiliöön saa laittaa ainoastaan valmiiksi jauhettua kah‐
via tai Miele-puhdistustabletteja säiliön rasvanpoistoa varten.
 Älä koskaan käytä valmiiksi sokeroitua suodatinkahvia. Kahvijau‐
heen sisältämä sokeri sulaa ja tukkii kahviautomaatin keitinosan.
Säiliön rasvanpoistoon tarkoitetut puhdistustabletit eivät poista täl‐
laisia tukoksia.
 Käytä vain puhdasta maitoa, johon ei ole lisätty mitään. Useimmat
sokeripitoiset lisäaineet tarttuvat kiinni maitoputkeen.
 Jos käytät eläinperäistä maitoa, käytä vain pastöroitua maitoa.
 Älä liekitä juomia keskusyksikön alla. Liekityksen aikana kahviau‐
tomaatin muoviosat voivat syttyä tuleen ja sulaa.
 Älä nojaa kahviautomaatin avattuun luukkuun äläkä ripusta mitään
sen varaan. Luukun saranat voivat vahingoittua.
 Keskusyksikön liitoskappaleen tiivisterengas on voideltu silikoni‐
rasvalla. Varo, ettet likaa siihen vaatteitasi, kun otat säiliöitä tai muita
osia ulos laitteen sisätilasta tai laitat niitä paikalleen.
 Älä yritä puhdistaa esineitä kahviautomaatin kuumavesiputkesta
tulevan veden alla.
Sivu: 13
Tärkeitä turvallisuusohjeita
14
Puhdistus ja hoito
 Kytke kahviautomaatin virta pois päältä aina ennen laitteen puh‐
distusta.
 Puhdista kahviautomaatti ja maitosäiliö huolellisesti ennen ensim‐
mäistä käyttökertaa (ks. kappale Puhdistus ja hoito).
 Puhdista kahviautomaatti ja maitosäiliö päivittäin (ks. kappale
Puhdistus ja hoito).
Puhdista kaikki maidon kanssa tekemisissä olevat osat huolellisesti
ja säännöllisesti! Maito sisältää luonnostaan bakteereja, jotka voivat
lisääntyä nopeasti ilman osien huolellista puhdistusta.
 Älä koskaan käytä laitteen puhdistukseen höyryilmatoimisia puh‐
distuslaitteita. Höyry voi päästä laitteen jännitteisiin osiin ja aiheuttaa
oikosulun.
 Poista kalkki säännöllisesti kahviautomaatista veden kovuusas‐
teen mukaan. Poista kalkki tavallista useammin, jos käyttämäsi vesi‐
johtovesi on hyvin kalkkipitoista. Miele ei vastaa vahingoista, jotka
johtuvat puutteellisesta kalkinpoistosta, vääränlaisesta tai väärän‐
vahvuisesta kalkinpoistoaineesta.
 Poista rasva kahviautomaatin keitinosasta säännöllisesti käyttä‐
mällä puhdistustabletteja. Jos käytettävä kahvi on erityisen rasvapi‐
toista, keitinosa saattaa tukkeutua tavallista nopeammin.
 Hävitä käytetyt espresso- ja kahvinporot biojätteen mukana tai
kompostoimalla. Älä huuhtele niitä tiskialtaan viemäriin, sillä viemäri
saattaa mennä tukkoon.
Sivu: 14
Tärkeitä turvallisuusohjeita
15
Jos laitteessa on teräspinta:
 Älä koskaan kiinnitä tarramuistilappuja, kirkasta tai värillistä teip‐
piä tai muuta liimaa sisältävää materiaalia teräspinnoille. Liima-aines
vahingoittaa teräspinnoitetta ja pinta menettää likaa hylkivän ominai‐
suutensa.
 Teräspinta on herkkä naarmuuntumaan. Jopa magneetit saattavat
naarmuttaa sitä.
Sivu: 15
Laitteen osat
16
Laite ulkopuolelta
a Virtakytkin 
b Näyttöruutu ja käyttöpainikkeet
c Luukun kahva
d Kuumavesiputki
e Tippalevy
f Korkeudeltaan säädettävä keskusyksikkö, jossa valaistus
g Kannellinen maitosäiliö
Sivu: 16
Laitteen osat
17
Laite sisäpuolelta
h Kahvijauhesäiliön suojus
i Keitinosa
j Kahvijauhesäiliö
k Jauhatuskarkeuden säätövipu
l Kahvipapusäiliö
m Vesisäiliö
n Tippakaukalo ja tipparitilä
o Kahvinporon säiliö
p Tippojen keräilyastia
q Keskusyksikön liitoskappale
r Huoltoluukku
Sivu: 17
Näyttöruutu ja käyttöpainikkeet
18
a Virtakytkin 
kytkee kahviautomaatin päälle tai
pois päältä
b Juomapainikkeet
espresson , kahvin , cappucci‐
non  tai latte macchiaton  valmis‐
tukseen
c Muut ohjelmat 
muiden juomien, kuten caffè lungon,
caffè latten, kuuman maidon, maito‐
vaahdon ja kuuman veden valmistuk‐
seen,
valikon Hoito esiin hakemiseen
d Näyttöruutu
näyttää laitteen toimintaan tai toimin‐
tatilaan liittyvät ilmoitukset
e Paluu 
paluu valikon edelliselle tasolle, toi‐
mintojen keskeytys
f Nuolipainikkeet 
lisävalintojen näyttöön ja vaihtoehto‐
jen merkitsemiseen
g OK-painike
näyttöruudun ilmoitusten kuittaami‐
seen ja asetusten tallennukseen
h Profiilit 
profiilien tallennukseen ja muokkaa‐
miseen
i Asetukset 
asetusten muuttamiseen, tietojen
näyttöön, käytössä olevien asetusten
tarkistukseen
j Kaksi annosta 
kahden annoksen valmistukseen
k Parametrit 
kahvinvalmistukseen liittyvien ase‐
tusten tarkistukseen ja muuttamiseen
l Optinen liitäntä
(vain Miele-huollon käyttöön)
Sivu: 18
Lisävarusteet
19
Voit tilata näitä tuotteita ja muita lisäva‐
rusteita valtuutetusta Miele-huollosta tai
Miele-kauppiaaltasi.
Mukana toimitettavat varusteet
– Mittalusikka
kahvijauheen annostusta varten
– Maitosäiliö ja kansi
maidon säilytystä ja valmistusta var‐
ten
– Maitoputkiston puhdistusaine
maitoputkiston puhdistamiseen (aloi‐
tuspakkaus)
– 2 huoltovesiastiaa (iso, pieni)
puhdistusta ja hoitoa varten
– Kalkinpoistotabletit
vesiputkien kalkinpoistoon (aloitus‐
paketti)
– Puhdistustabletit
rasvan poistamiseen keitinosasta
(aloituspaketti)
– Testiliuskat
vedenkovuuden määrittämiseen
– Silikonirasva
ulostuloputkien liitoskappaleen tiivis‐
terenkaan rasvaamiseen
– Puhdistusharja
maitoletkun puhdistamiseen
– Keskusyksikön liitoskappaleen tii‐
visterengas
varaosa
– Maitoputken kulmakappale
varaosa
Erikseen ostettavat lisävarus‐
teet
Mielen valikoimiin kuuluu myös kah‐
viautomaatille tarkoitettuja lisävarusteita
sekä puhdistus- ja hoitoaineita.
– Mikrokuituliina yleiskäyttöön
sormenjälkien ja kevyiden tahrojen
pyyhkimiseen.
– Maitosäiliö ja kansi
maidon säilytystä ja valmistusta var‐
ten
– Tiivis kansi
maitosäiliöön jääkaappisäilytyksen
ajaksi
– Maitoputkiston puhdistusaine
maitoputkiston puhdistamiseen
– Kalkinpoistotabletit
vesiputkien kalkinpoistoon
– Puhdistustabletit
keitinosan rasvanpoistoon
– Silikonirasva
ulostuloputkien liitoskappaleen tiivis‐
terenkaan rasvaamiseen
Sivu: 19
Käyttöönotto
20
Lue tämä käyttöohje ja perehdy kah‐
viautomaatin käyttöön huolellisesti
ennen kuin alat käyttää sitä.
Ennen ensimmäistä käyttöä
 Asenna kahviautomaatti kalusteisiin
ja liitä se sähköverkkoon (ks. kappa‐
leet Sähköliitäntä ja Kalusteisiin sijoit‐
taminen).
 Poista mahdolliset suojamuovit.
Puhdista kahviautomaatti huolellises‐
ti (ks. kappale Puhdistus ja hoito) en‐
nen kuin täytät siihen vettä ja kahvi‐
papuja.
Ensimmäinen käyttökerta
Kun kytket kahviautomaatin päälle en‐
simmäisen kerran, näyttöön ilmestyy
tervehdysteksti ja sen jälkeen sinua
pyydetään tekemään seuraavat asetuk‐
set:
– Kieli ja maa
– Päivämäärä
– Kellonaika
– Näyttö (kellonajan näyttö)
 Kosketa virtakytkintä .
Näyttöruutuun ilmestyy hetkeksi terveh‐
dysteksti Miele - Willkommen.
Kielen valinta
 Kosketa jompaakumpaa nuolipaini‐
ketta , kunnes haluamasi kieli nä‐
kyy vaalealla pohjalla.
Kosketa sitten OK.
 Kosketa jompaakumpaa nuolipaini‐
ketta , kunnes haluamasi maa nä‐
kyy vaalealla pohjalla.
Kosketa sitten OK.
Asetus tallentuu.
Kellonajan asettaminen
 Kosketa jompaakumpaa nuolipaini‐
ketta , kunnes haluamasi kellon‐
aika tulee näkyviin.
Kosketa sitten OK.
Asetus tallentuu.
Päivämäärän asettaminen
 Kosketa jompaakumpaa nuolipaini‐
ketta , kunnes oikea päivämäärä
tulee näkyviin.
Kosketa sitten OK vahvistaaksesi
vuoden, kuukauden ja päivän
Asetus tallentuu.
Sivu: 20
Käyttöönotto
21
Näyttö
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
– päällä: Päiväys ja kellonaika näkyvät
näyttöruudussa aina, kun laite on
pois päältä.
– pois päältä: Päiväys ja kellonaika eivät
näy näyttöruudussa, kun laite on pois
päältä.
– Virran poiskytkentä yöksi: Päiväys ja
kellonaika näkyvät näyttöruudussa
klo 5:00–23:00.
 Kosketa jompaakumpaa nuolipaini‐
ketta , kunnes haluamasi näyttö‐
tapa näkyy vaalealla pohjalla. Koske‐
ta sitten OK.
Laitteen energiankulutus vaihtelee va‐
litsemasi näyttötavan mukaan. Näyttö‐
ruudussa näkyy siitä kertova ilmoitus.
Laitteen käyttöönotto on nyt suoritettu.
 Täytä vesisäiliö kylmällä, raikkaalla
vesiojohtovedellä, kun näyttöruutuun
tulee siitä ilmoitus.
Vinkki: Noudata myös muita käyttöoh‐
jeessa mainittuja toimintavaiheita, niin
voit säätää kahviautomaatin toiminnot
haluamallasi tavalla ja opit samalla lait‐
teen käytön.
Sivu: 21
Käyttöönotto
22
Vedenkovuus
Veden kovuusaste kertoo, miten paljon
kalkkia on liuennut veteen. Mitä enem‐
män kalkkia vedessä on, sitä kovempaa
vesi on. Ja mitä kovempaa vesi on, sitä
useammin kahviautomaatti tarvitsee
kalkinpoistoa.
Kahviautomaatti mittaa käytetyn veden
ja höyryn määrää. Kahviautomaatti tun‐
nistaa, kuinka paljon juomia ja höyryä
voit valmistaa ennen seuraavaa kalkin‐
poistoa sen perusteella, minkä veden‐
kovuuden olet asettanut.
Säädä kahviautomaatti oman vesijohto‐
vetesi kovuusasteen mukaisesti, niin lai‐
te toimii moitteettomasti ja vältyt lait‐
teen vahingoittumiselta. Tällöin kahviau‐
tomaatti osaa myös muistuttaa sinua
kalkinpoiston tarpeellisuudesta oikeaan
aikaan.
Valittavanasi on neljä kovuusastetta:
Vedenkovuus Vesilai‐
toksen il‐
moittama
kovuus
Asetus
(Kovuusaste)
0 - 8,4 °dH
(0 - 1,5 mmol/l)
pehmeä pehmeä 1
8,4 - 14 °dH
(1,5 - 2,5 mmol/l)
keskikova keskikova 2
14 - 21 °dH
(2,5 - 3,7 mmol/l)
kova kova 3
> 21 °dH
(> 3,7 mmol/l)
kova erittäin kova 4
Vedenkovuuden määrittäminen
Voit määrittää vesijohtovetesi kovuuden
laitteen mukana saamallasi testiliuskal‐
la. Vaihtoehtoisesti voit kysyä sitä pai‐
kalliselta vesilaitokselta.
 Upota testiliuska noin 1 sekunnin
ajaksi veteen ja ravistele sitten vesi
pois liuskasta. Tulos on luettavissa
noin 1 minuutin kuluttua.
Vedenkovuuden asettaminen
 Kosketa .
 Valitse nuolipainikkeilla  Vedenko-
vuus ja kosketa OK.
 Valitse nuolipainikkeilla  kovuus‐
aste ja kosketa OK.
Asetus tallentuu.
Sivu: 22
Käyttöperiaate
23
Kahviautomaattia käytetään kosketta‐
malla hipaisupainikkeita sormella.
Olet juomavalikossa, kun näyttöruudus‐
sa näkyy:
Miele

Valitse juoma
Kun haluat valmistaa kahvijuomaa, pai‐
na sopivaa juomapainiketta.
Lisää juomia löydät valikosta Muut ohjel-
mat .
Valikon hakeminen esiin ja vali‐
kossa navigointi
Avaa valikko koskettamalla vastaavaa
painiketta. Valikoista voit käynnistää eri‐
laisia toimintoja tai muuttaa asetuksia.
Asetukset
Aika
Päivämäärä
Kieli 
Näytön oikeassa reunassa olevasta pal‐
kista näet, että valikossa on lisää vaih‐
toehtoja tai tekstiä. Nuolipainikkeil‐
la  voit hakea ne esiin.
Väkäsestä  tunnistat, mikä asetus on
valittuna.
Kun haluat valita jonkin vaihtoehdon,
kosketa jompaakumpaa nuolipainiket‐
ta , kunnes haluamasi vaihtoehto
näkyy vaalealla pohjalla.
Vahvista valintasi koskettamalla OK.
Valikon tasolta poistuminen tai
toiminnon keskeytys
Kun haluat poistua kyseiseltä valikon
tasolta, kosketa painiketta .
Sivu: 23
Vesisäiliön täyttäminen
24
 Vaihda vesi päivittäin, niin siihen
ei pääse kehittymään bakteerikas‐
vustoja.
Täytä vesisäiliöön vain kylmää, rai‐
kasta vesijohtovettä.
Kuuma tai lämmin vesi sekä muut
nesteet kuin raikas vesi saattavat va‐
hingoittaa kahviautomaattia.
Älä laita vesisäiliöön kivennäisvesiä.
Niistä kertyy paljon kalkkia kahviau‐
tomaattiin ja laite voi vahingoittua.
 Avaa laitteen luukku.
 Irrota vesisäiliö vetämällä sitä ulos
eteenpäin.
 Ota vesisäiliön kansi pois ja täytä säi‐
liö raikkaalla, kylmällä vedellä enin‐
tään merkintään "max." saakka.
 Työnnä vesisäiliö laitteeseen niin, että
se napsahtaa kunnolla paikalleen.
Jos vesisäiliö jää tavanomaista kor‐
keammalle tai vinoon asentoon, var‐
mista, ettei alusta ole likainen. Säiliön
vedenpoistoventtiili saattaa muuten al‐
kaa vuotaa. Puhdista alusta tarvittaes‐
sa.
Sivu: 24
Kahvipapusäiliön täyttö
25
Voit valmistaa kahvia tai espressoa ko‐
konaisista paahdetuista kahvipavuista,
jotka kahviautomaatti jauhaa erikseen
kutakin kupillista varten. Täytä tätä var‐
ten kahvipapusäiliöön haluamasi määrä
kahvipapuja.
Vaihtoehtoisesti voit valmistaa kahvijuo‐
mia valmiiksi jauhetusta kahvista, (ks.
Kahvijuoman valmistus kahvijauheesta).
Varoitus! Jauhatinkoneiston vahin‐
goittumisen vaara!
Täytä kahvipapusäiliöön vain koko‐
naisia, paahdettuja kahvipapuja kah‐
via tai espressoa varten. Älä koskaan
täytä kahvipapusäiliöön valmiiksi jau‐
hettua kahvia.
Älä laita kahvipapusäiliöön myös‐
kään mitään nesteitä.
Varoitus! Sokeri rikkoo kahviauto‐
maatin!
Kahvipapusäiliöön ei saa missään ta‐
pauksessa laittaa toffeella, sokerilla
tms. makuaineilla esikäsiteltyjä pa‐
puja eikä mitään sokeripitoisia nes‐
teitä.
Älä käytä raakakahvia (vihreitä, paah‐
tamattomia kahvipapuja) tai kahvi‐
seoksia, jotka sisältävät raakakahvia.
Paahtamattomat kahvipavut ovat
erittäin kovia ja niissä on vielä kos‐
teutta jäljellä. Kahviautomaatin jau‐
hatinkoneisto voi vahingoittua jo yh‐
destä kerrasta.
Vinkki: Jos haluat käyttää raakakahvia,
jauha se pähkinöiden jauhamiseen tar‐
koitetulla myllyllä, koska tällaisissa myl‐
lyissä on yleensä pyörivä teräksinen te‐
rä. Laita jauhamasi raakakahvi annos
kerrallaan kahvijauhesäiliöön ja valmis‐
ta kahvi (ks. Kahvijuoman valmistus
kahvijauheesta).
 Vedä kahvipapusäiliö ulos laitteesta.
 Työnnä säiliön kantta taaksepäin ja
täytä kahvipapusäiliö kahvipavuilla.
 Vedä kansi taas kokonaan eteen.
 Työnnä kahvipapusäiliö kunnolla pai‐
kalleen kahviautomaattiin. Sulje lait‐
teen luukku.
Sivu: 25
Kahviautomaatin kytkeminen päälle tai pois päältä
26
Päälle kytkeminen
Kun kytket kahviautomaatin päälle, se
alkaa lämmetä ja huuhtelee putkistot.
Tämä puhdistaa laitteen putkistot ja
lämmittää ne valmiiksi kahvinvalmistus‐
ta varten.
Jos kahviautomaatin lämpötila on jo
valmiiksi yli 60 °C, huuhtelu jää pois.
 Kosketa virtakytkintä .
Lämmitysvaiheen päätyttyä laite suorit‐
taa huuhtelun. Ulostuloputkista tulee
kuumaa vettä.
Nyt voit valmistaa juomia.
Vinkki: Jollet halua huuhteluveden valu‐
van tippakaukaloon, aseta ulostuloput‐
kien alle sopivankokoinen astia, esim.
laitteen mukana toimitettu pieni huolto‐
vesiastia, kun huuhtelet laitteen ennen
ensimmäisen juoman valmistusta.
Laitteen kytkeminen pois pääl‐
tä
 Kosketa virtakytkintä .
Jos olet valmistanut kahvijuomia, kahvi‐
automaatti huuhtelee putkistot auto‐
maattisesti ennen pois päältä kytkeyty‐
mistä.
Jos et aio käyttää laitetta pit‐
kään aikaan
Jos et aio käyttää kahviautomaattia pit‐
kään aikaan:
 Tyhjennä tippakaukalo, käytetyn kah‐
vinporon säiliö ja vesisäiliö.
 Puhdista kaikki osat huolellisesti,
myös keitinosa, keskusyksikön liitos‐
kappale sekä luukussa oleva tippojen
keräilyastia.
 Kytke laite pois päältä.
Jos jätät laitteen luukun pitkäksi ai‐
kaa auki, irrota pistotulppa pistora‐
siasta tai sulake sulaketaulusta, niin
säästät energiaa.
Sivu: 26
Ulostuloputkien säätäminen erikokoisia kuppeja varten
27
Voit säätää ulostuloputkien korkeutta
käyttämiesi kuppien tai lasien mukaan.
Näin kahvi tai espresso ei pääse jäähty‐
mään niin nopeasti. Myös crema säilyy
paremmin, kun valutusmatka on mah‐
dollisimman lyhyt.
 Vedä keskusyksikköä alaspäin, kun‐
nes ulostuloputket tulevat kupin ylä‐
reunan tasalle.
Tai työnnä keskusyksikköä ylöspäin,
kunnes käyttämäsi astia mahtuu
ulostuloputkien alle.
Sivu: 27
Juomien valmistaminen
28
 Palovamman vaara – keskusyk‐
sikkö ja kuumavesiputki tulevat kuu‐
miksi!
Laitteen tuottamat nesteet ja höyry
ovat erittäin kuumia.
Älä pidä mitään kehosi osia ulostulo‐
putkiston alla, kun laitteesta tulee
kuumia nesteitä tai höyryä.
Älä koske laitteen kuumiin osiin.
Laitteella voi valmistaa seuraavia juo‐
mia:
– Espresso  on vahva, aromikas kah‐
vijuoma, jonka päällä on tiivis hassel‐
pähkinän värinen vaahtokerros, eli
crema.
Käytä espresson valmistukseen es‐
pressopaahdettuja kahvipapuja.
– Kahvi  valmistetaan erilaisesta
paahdosta kuin espresso ja siihen tu‐
lee enemmän vettä.
– Caffè lungo  sisältää vielä enem‐
män vettä kuin tavallinen kahvi.
Kahvijuoman valmistus
 Aseta kahvikuppi ulostuloputkien alle.
 Kosketa haluamasi juoman hipaisu‐
painiketta:
 Espresso
 Kahvi
 Muut ohjelmat -valikosta: Caffè lun‐
go
Valitsemasi kahvijuoma valuu ulostulo‐
putkista suoraan kuppiin.
Kun käytät kahviautomaattia ensim‐
mäistä kertaa, kaada ensimmäinen
kahvi- ja espressokupillinen pois.
Keitinjärjestelmän tehdastarkastuk‐
sessa laitteistoon on voinut jäädä
kahvin jäämiä.
Sivu: 28
Juomien valmistaminen
29
Kaksi annosta
Voit valmistaa myös kaksi annosta es‐
pressoa tai kahvia samalla kertaa, jol‐
loin juoma valuu joko yhteen kuppiin tai
kahteen kuppiin samanaikaisesti.
Kun haluat valmistaa annokset kahteen
kuppiin:
 Aseta yksi kuppi kummankin ulostu‐
loputken alle.
 Kosketa .
Painike  syttyy.
 Kosketa haluamasi juoman hipaisu‐
painiketta.
Ulostuloputkista valuu kaksi annosta
valitsemaasi kahvijuomaa.
Ellet paina vähään aikaan mitään juo‐
mapainiketta, valinta "kaksi annos‐
ta"  nollautuu.
Valmistuksen keskeyttäminen
Voit keskeyttää valmistuksen niin kauan
kuin näytössä näkyy teksti Seis.
 Kosketa OK.
Jos olit valmistamassa kahta annosta,
OK:n koskettaminen keskeyttää ai‐
noastaan ensimmäisen annoksen val‐
mistuksen. Jos haluat keskeyttää mo‐
lempien annosten valmistuksen, kos‐
keta OK:ta pidempään.
Sivu: 29
Juomien valmistaminen
30
Kahvikannu: Useamman kupil‐
lisen valmistaminen peräjäl‐
keen
Toiminnolla Kahvikannu voit valmistaa
kahvia automaattisesti monta kupillista
peräkkäin (enint. 1 l) esim. kahvikan‐
nuun. Tällä tavalla voit valmistaa kerral‐
laan jopa 8 kupillista kahvia.
Voit käyttää toimintoa Kahvikannu kaksi
kertaa peräkkäin. Sen jälkeen kahviau‐
tomaatin on annettava jäähtyä tunnin
ajan, muuten se voi vahingoittua.
 Aseta riittävän suuri astia ulostuloput‐
kien alle.
 Kosketa .
 Kosketa jompaakumpaa nuolipaini‐
ketta , kunnes Kahvikannu näkyy
vaalealla pohjalla.
Kosketa OK.
 Kosketa jompaakumpaa nuolipaini‐
ketta , kunnes haluamasi kuppi‐
määrä (3–8) näkyy vaalealla pohjalla.
Kosketa OK.
 Noudata tarvittaessa näytössä näky‐
viä ohjeita.
Laite valmistaa jokaisen annoksen erik‐
seen: jauhaa pavut sekä valmistaa ja
annostelee kahvin. Näyttöruudusta
näet, mikä vaihe kulloinkin on meneil‐
lään.
Voit keskeyttää valmistuksen milloin ta‐
hansa:
 Kosketa OK tai .
Kahvijuoman valmistus kahvi‐
jauheesta
Jos haluat valmistaa kahvia jauhetusta
kahvista, laita yksi annos kahvijauhetta
kahvijauhesäiliöön.
Näin voit esim. valmistaa kofeiinitonta
kahvia, vaikka kahvipapusäiliössä olisi‐
kin kofeiinipitoista kahvia.
Kun olet laittanut kahvijauhetta kahvi‐
jauhesäiliöön, kahviautomaatti tunnistaa
sen automaattisesti.
Voit valmistaa kahvijauheesta vain yh‐
den kahvi- tai espressoannoksen ker‐
rallaan.
Kahvijauhesäiliön täyttäminen
Annostele kahvijauhesäiliöön kerral‐
laan vain yksi tasainen mitallinen
kahvijauhetta. Jos täytät kahvijauhe‐
säiliöön liikaa kahvia, keitinosa ei
pysty puristamaan vettä paineella
kahvijauheen läpi.
Kahviautomaatti käyttää annostelemasi
kahvijauhemäärän kokonaan seuraavan
kahvijuoman valmistamiseen.
Käytä kahvijauheen annostukseen lait‐
teen mukana toimitettua kahvilusikkaa.
Sivu: 30
Juomien valmistaminen
31
 Avaa laitteen luukku.
 Vedä kahvijauhesäiliön suojus koko‐
naan ulos laitteesta ja avaa kahvijau‐
hesäiliön kansi.
 Annostele kahvijauhesäiliöön yksi ta‐
sainen mitallinen kahvijauhetta.
 Sulje kansi ja työnnä suojus takaisin
laitteeseen. Sulje laitteen luukku.
Näyttöruutuun ilmestyy Suodatinkahvia?.
Kahvijuoman valmistus kahvijau‐
heesta
Jos haluat valmistaa kahvijuoman kah‐
vijauneesta:
 Valitse nuolipainikkeilla  kyllä.
Kosketa OK.
Nyt voit valita, minkä kahvijuoman ha‐
luat kahvijauheesta valmistaa.
 Aseta kahvikuppi ulostuloputkien alle.
 Valitse kahvijuoma.
Kahviautomaatti valmistaa valitsemasi
kahvijuoman.
Jos et halua valmistaa mitään kahvijuo‐
maa kahvijauheesta:
 Valitse nuolipainikkeilla  ei. Kos‐
keta OK.
Kahviautomaatti siirtää kahvijauheen
käytetyn kahviporon säiliöön.
Jollet paina minkään juoman painiket‐
ta noin 15 sekunnin kuluessa, kahvi‐
automaatti siirtää kahvijauheen suo‐
raan käytetyn kahviporon säiliöön.
Sivu: 31
Juomien valmistaminen
32
Maitoa sisältävät juomat
 Palovamman vaara, kun työs‐
kentelet kuumien ulostuloputkien ää‐
ressä!
Laitteen tuottamat nesteet ja höyry
ovat erittäin kuumia!
Käytä vain puhdasta maitoa, johon ei
ole lisätty mitään. Useimmat sokeri‐
pitoiset lisäaineet tarttuvat kiinni mai‐
toputkiin. Kahviautomaatti saattaa
vahingoittua.
Jos käytät eläinperäistä maitoa, käy‐
tä vain pastöroitua maitoa.
Voit valmistaa kahviautomaatilla seuraa‐
via maitokahvijuomia:
– Cappuccino  sisältää kaksi kol‐
mannesta maitovaahtoa ja kolman‐
neksen espressoa.
– Latte macchiato  sisältää kolman‐
neksen kuumaa maitoa, kolmannek‐
sen maitovaahtoa ja kolmanneksen
espressoa.
– Caffè Latte  valmistetaan kuu‐
masta maidosta ja espressosta.
Lisäksi voit valmistaa pelkkää kuumaa
maitoa ja maitovaahtoa.
Ohjeita maitosäiliön käyttöön
Maitosäiliö ei jäähdytä maitoa. Nosta
maitosäiliö siksi aina jääkaappiin, kun
et aio vähään aikaan valmistaa lisää
maitoa sisältäviä juomia. Vain kylmäs‐
tä maidosta (<10 °C) syntyy hyvää
maitovaahtoa.
a Kansi
b Anturi
c Maidon imuputki
d Lasinen maitosäiliö
 Täytä maitosäiliö siten, että se jää
noin 2 cm vajaaksi säiliön reunasta.
Sulje maitosäiliö kannella.
Varmista, että maitosäiliön kaula ja
tiiviste pysyvät puhtaana (sekä mai‐
tosäiliötä täytettäessä että sitä siir‐
rettäessä). Lika saattaa aiheuttaa toi‐
mintahäiriöitä.
Sivu: 32
Juomien valmistaminen
33
 Työnnä maitosäiliö etupuolelta paikal‐
leen kahviautomaattiin.
Maitoa sisältävien juomien valmistus
 Aseta ulostuloputken alle sopiva as‐
tia.
 Kosketa haluamasi juoman hipaisu‐
painiketta:
 Cappuccino
 Latte macchiato
 Muut ohjelmat -valikosta: Cafè Lat‐
te, kuuma maito, maitovaahto
Laite valmistaa juoman.
Kuuman veden valmistus
Palovamman vaara, kun työskentelet
kuumavesiputken ääressä! Putkesta
tuleva vesi on erittäin kuumaa.
Huomaa: vesi ei ole riittävän kuumaa
teen valmistukseen.
 Aseta kuumavesiputken alle sopiva
astia.
 Kosketa .
 Kosketa jompaakumpaa nuolipaini‐
ketta , kunnes Kuuma vesi näkyy
vaalealla pohjalla. Kosketa OK.
Kuuma vesi valuu astiaan kuumavesi‐
putkesta.
Jos haluat keskeyttää valmistuksen:
 Kosketa OK.
Kahviautomaatti keskeyttää kuuman
veden valmistuksen.
Sivu: 33
Juomien valmistaminen
34
Juomien valmistaminen oman
käyttäjäprofiilin avulla
Jos olet jo luonut oman käyttäjäprofiilin,
valitse oma profiilisi ennen juoman val‐
mistamista.
 Kosketa .
 Kosketa Valitse profiili.
 Kosketa jompaakumpaa nuolipaini‐
ketta , kunnes haluamasi profiili
näkyy vaalealla pohjalla. Kosketa OK.
Valittuna olevan profiilin nimi näkyy
näyttöruudun vasemmassa ylänurkas‐
sa.
Nyt voit valmistaa haluamasi juoman.
Juomien valmistamisen jäl‐
keen
Jos olet valmistanut maitoa sisältävän
juoman, näyttöruutuun ilmestyy jonkin
ajan kuluttua teksti Käynnistä huuhtelutoi-
minto.
 Kosketa OK.
Maitoputkien huuhtelu käynnistyy.
Vaikka et vahvistaisi ilmoitusta kos‐
kettamalla OK, kahviautomaatti huuh‐
telee maitoputket jonkin ajan kuluttua
automaattisesti.
Vinkki: Ota maitosäiliö pois paikaltaan,
huuhtele sen kansi juoksevalla vedellä
ja sulje maitosäiliö tiiviillä kannella. Säi‐
lytä maitoa jääkaapissa seuraavaan juo‐
manvalmistukseen asti.
Vain kylmästä maidosta (<10 °C) syntyy
hyvää maitovaahtoa.
Tiiviitä maitosäiliön kansia saa ostaa
Miele-kauppiailta, Miele-huollosta tai
Mielen verkkokaupasta osoitteesta
www.mieleshop.fi.
Sivu: 34
Toiveidesi mukaista kahvia
35
Jotta kahviautomaatti valmistaisi kahvi‐
juomaa käyttämästäsi kahvilaadusta
parhaalla mahdollisella tavalla, voit
– säätää jauhatuskarkeutta,
– muuttaa jauhatusmäärää,
– säätää veden lämpötilaa tai
– esihauduttaa kahvijauheen.
Jauhatuskarkeus
Kun jauhatuskarkeus on oikea, kahvi tai
espresso valuu tasaisesti kuppiin ja
kahvin pintaan muodostuu hieno cre‐
ma.
Ihanteellinen crema on hasselpähkinän
värinen.
Laite käyttää valitsemaasi jauhatus‐
karkeutta kaikkien juomien valmistuk‐
sessa.
Tunnistat seuraavista tekijöistä, milloin
jauhatuskarkeutta kannattaa muuttaa.
Jauhatuskarkeus on säädetty liian kar‐
keaksi, kun
– espresso tai kahvi valuu kuppiin erit‐
täin nopeasti,
– crema on hyvin vaaleaa eikä kestä
kauan.
Pienennä tällöin jauhatuskarkeutta, jol‐
loin laite jauhaa kahvipavut hienommik‐
si.
Jauhatuskarkeus on säädetty liian hie‐
noksi, kun
– espresso tai kahvi valuu kuppiin vain
tipoittain,
– crema on tummanruskeaa.
Suurenna tällöin jauhatuskarkeutta, jol‐
loin laite jauhaa kahvipavut karkeam‐
miksi.
Noudata seuraavia ohjeita, jotta jau‐
hatinkoneisto ei vahingoittuisi:
Säädä jauhatuskarkeutta vain yksi
aste kerrallaan.
Anna laitteen jauhaa lisää kahvipapu‐
ja ennen kuin jatkat jauhatuskarkeu‐
den säätämistä aste kerrallaan.
 Avaa laitteen luukku.
 Työnnä jauhatuskarkeuden säätövi‐
pua enintään yhden karkeusasteen
verran vasemmalle (hieno jauhatus)
tai oikealle (karkea jauhatus).
 Sulje laitteen luukku.
 Valmista yksi kahvijuoma.
Jatka sitten jauhatuskarkeuden säätä‐
mistä.
Muuttamasi jauhatuskarkeus alkaa nä‐
kyä vasta kahden valmistetun kahvi‐
annoksen jälkeen.
Sivu: 35
Toiveidesi mukaista kahvia
36
Juoman parametrien näyttö ja
muuttaminen
 Kosketa .
 Valitse haluamasi juoma ja kosketa
OK.
Kyseisen juoman senhetkinen jauhatus‐
määrä, veden lämpötila ja mahdollinen
esihaudutus tulevat näkyviin.
Jauhatusmäärä
Kahviautomaatti voi jauhaa ja käyttää
yhden kupillisen valmistukseen 6-14 g
kahvipapuja. Mitä suurempi määrä kah‐
via jauhetaan, sitä vahvempaa kahvijuo‐
masta tulee.
Tunnistat seuraavista tekijöistä, milloin
jauhatusmäärää kannattaa muuttaa:
Jauhatusmäärä on liian pieni, kun
– espresso tai kahvi valuu kuppiin erit‐
täin nopeasti,
– crema on hyvin vaaleaa eikä kestä
kauan,
– espresso tai kahvi maistuu laihalta.
Lisää jauhatusmäärää, niin laite käyttää
enemmän kahvia kuppia kohti.
Jauhatusmäärä on liian suuri, kun
– espresso tai kahvi valuu kuppiin vain
tipoittain,
– crema on tummanruskeaa,
– espresso tai kahvi maistuu kitkerältä.
Vähennä jauhatusmäärää, niin laite
käyttää vähemmän kahvia kuppia kohti.
 Valitse Jauhatusmäärä ja kosketa OK.
 Kosketa jompaakumpaa nuolipaini‐
ketta  muuttaaksesi jauhatus‐
määrää. Kosketa OK.
Asetus tallentuu.
Vinkki: Jos kahvi on mielestäsi liian
vahvaa tai kitkerää, kokeile jotain muuta
papulajia.
Sivu: 36
Toiveidesi mukaista kahvia
37
Veden lämpötila
Mikä veden lämpötila on ihanteellisin?
Siihen vaikuttavat seuraavat tekijät:
– käytetyn kahvin laatu,
– se, valmistatko espressoa vai kahvia,
sekä
– paikallinen ilmanpaine.
Jos käytät kahviautomaattia vuoristos‐
sa yli 2000 m korkeudessa merenpin‐
nan yläpuolella, säädä veden lämpötilaa
alhaisemmaksi, sillä alhainen ilmanpai‐
ne alentaa veden kiehumislämpötilaa.
Vinkki: Kaikki kahvilaadut eivät siedä
korkeita lämpötiloja. Jotkin kahvilaadut
reagoivat kuumiin lämpötiloihin niin her‐
kästi, että creman muodostus ja kahvin
maku saattavat heikentyä.
Veden lämpötilavaihtoehtoja on viisi.
 Valitse Veden lämpötila ja kosketa OK.
 Valitse lämpötila ja kosketa OK.
Asetus tallentuu.
Kahvijauheen esihaudutus
Kun esihaudutus on kytketty päälle, lai‐
te kostuttaa kahvin jauhatuksen jälkeen
pienellä määrällä kuumaa vettä. Hetken
kuluttua loput vedestä painetaan kostu‐
tetun kahvijauheen läpi paineella. Tällä
tavoin kahvista irtoaa enemmän aromi‐
aineita.
Voit valita lyhyen tai pitkän esihaudu‐
tusajan tai kytkeä "Esihaudutus"-toi‐
minnon kokonaan pois päältä.
Tehdasasetuksena "Esihaudutus" on
kytketty pois päältä.
 Kosketa jompaakumpaa nuolipaini‐
ketta , kunnes Esihaudutus näkyy
vaalealla pohjalla. Kosketa sitten OK.
Valittuna oleva vaihtoehto on merkitty
väkäsellä .
 Kosketa jompaakumpaa nuolipaini‐
ketta , kunnes haluamasi asetus
näkyy vaalealla pohjalla. Kosketa OK.
Asetus tallentuu.
Sivu: 37
Juoman määrä
38
Kahvijuoman makuun vaikuttaa kahvi‐
laadun lisäksi myös käytetyn veden
määrä. Voit säätää kaikkiin kahvijuomiin
sekä kuumaan veteen käytettävän ve‐
den määrää omien kuppiesi ja käyttä‐
mäsi kahvilaadun mukaisiksi.
Voit säätää myös maitoa sisältävien eri‐
koiskahvien maidon tai maitovaahdon
määrää suhteessa espresson tai kahvin
määrään. Lisäksi voit määritellä annos‐
koot kuumaa maitoa ja maitovaahtoa
varten.
Laitteeseen on jokaista juomaa varten
ohjelmoitu suurin mahdollinen neste‐
määrä. Kun tämä nestemäärä on käy‐
tetty, valmistus pysähtyy. Samalla ky‐
seiselle juomalle tallentuu suurin mah‐
dollinen määrä.
Muutettu juoman määrä tallentuu aina
siihen profiiliin, joka on valittuna ohjel‐
moinnin aikana. Valittuna olevan profii‐
lin nimi näkyy näyttöruudun vasem‐
massa ylänurkassa.
Voit aloittaa juoman määrän ohjelmoin‐
nin kahdella tavalla:
– painamalla jotakin juomapainiketta,
jos haluat samalla valmistaa juoman,
tai
– valitsemalla Parametrit  -valikosta
vaihtoehdon Juoman määrä.
Vinkki: Voit keskeyttää juoman määrän
ohjelmoinnin niin kauan kuin näyttöruu‐
dussa näkyy teksti Seis.
Jos vesisäiliö tyhjenee juoman määrän
ohjelmoinnin aikana, ohjelmointi kes‐
keytyy. Uusi juoman määrä ei tällöin
tallennu.
Juoman määrän muuttaminen
juomaa valmistettaessa
Voit muuttaa juoman määrää ja tallen‐
taa uuden juomamäärän myös espres‐
son , kahvin , cappuccinon  ja
latte macchiaton  valmistuksen yhtey‐
dessä.
 Aseta kahvikuppi ulostuloputkien alle.
 Kosketa haluamasi juoman hipaisu‐
painiketta, kunnes näyttöruutuun il‐
mestyy Muuta.
Laite alkaa valmistaa juomaa ja näyttö‐
ruutuun ilmestyy teksti Tallenna.
 Kun juomaa on kupissa haluamasi
määrä, kosketa OK.
Jos haluat muuttaa maitoa sisältävien
juomien juomamäärää, tallenna juoman
kunkin ainesosan määrät erikseen.
 Kun parhaillaan valmistettavan aine‐
sosan määrä on sopiva, kosketa OK.
Tästä lähtien kyseisen juoman koostu‐
mus ja määrä vastaavat tekemiäsi sää‐
töjä.
Sivu: 38
Juoman määrä
39
Juomamäärän muuttaminen
Parametrit  -valikon avulla.
Voit muutta juomien caffè lungo, caf‐
fè latte, kuuma maito ja maitovaah‐
to määrää vain parametrit-valikosta.
 Aseta ulostuloputken alle sopiva as‐
tia.
 Kosketa .
 Valitse haluamasi juoma.
 Valitse Juoman määrä ja kosketa OK.
Tästä lähtien toimintajärjestys on sama
kuin ohjelmoidessasi juoman määrää
juoman valmistuksen aikana, ks. edellä.
Juoman määrän muuttaminen
eri käyttäjäprofiileja varten
Voit säätää eri juomien määrän erikseen
jokaista käyttäjäprofiilia varten.
 Kosketa hipaisupainiketta .
 Valitse haluamasi profiili.
Valittuna olevan profiilin nimi näkyy
näyttöruudun vasemmassa ylänurkas‐
sa.
Nyt voit muuttaa kyseisen profiilin juo‐
mamääriä edellä kuvatulla tavalla.
Sivu: 39
Profiilit
40
Jos moni käyttäjä käyttää kahviauto‐
maattia ja maut ja mieltymykset vaihte‐
levat, kullekin käyttäjälle kannattaa luo‐
da oma käyttäjäprofiili Miele-profiilin li‐
säksi.
Voit tehdä jokaiseen profiiliin yksilölliset
asetukset (juomamäärä, jauhatusmäärä,
veden lämpötila ja esihaudutus).
Valittuna olevan profiilin nimi näkyy
näyttöruudun vasemmassa ylänurkas‐
sa.
Profiilin hakeminen esiin
 Kosketa .
Nyt voit luoda käyttäjäprofiilin.
Jos olet jo luonut jonkin käyttäjäprofiilin
Miele-vakioprofiilien lisäksi, käytettävis‐
säsi ovat myös seuraavat toiminnot:
– Valitse profiili laitteeseen luoduista
käyttäjäprofiileista.
– Muuta nimi, kun haluat muuttaa jon‐
kin profiilin nimeä.
– Poista profiili, kun haluat poistaa
jonkin profiilin.
– Vaihda profiili, kun haluat määritellä,
siirtyykö kahviautomaatti aina auto‐
maattisesti takaisin Miele-vakioprofii‐
liin vai jääkö se viimeksi valittuun
käyttäjäprofiiliin.
Vinkki: Koskettamalla  tai  pääset
takaisin päävalikkoon.
Käyttäjäprofiilin luominen
 Valitse nuolipainikkeilla  Luo profiili
ja kosketa OK.
Anna nimi valitsemalla kirjaimet näyttö‐
ruudusta nuolipainikkeilla. Nuolipainik‐
keilla voit valita myös numeroita sekä
sen, kirjoitatko pienillä vai suurilla kirjai‐
milla.
 Siirry nuolipainikkeilla  haluamasi
merkin kohdalle. Kosketa OK.
Valitsemasi merkki ilmestyy ylemmälle
riville.
 Toista tämä niin monta kertaa, että
haluamasi nimi on valmis ja näkyy
näytön ylärivillä.
Vinkki: Painikkeella  voit poistaa vii‐
meksi syöttämäsi merkin.
Kun olet antanut profiilinimen ja ha‐
luat tallentaa sen,
 siirry nuolipainikkeilla  väkäsen 
kohdalle ja kosketa OK.
Jos et halua tallentaa kirjoittamiasi
tietoja,
 kosketa hipaisupainiketta , kunnes
kaikki antamasi merkit on poistettu ja
edellinen valikko tulee näyttöruutuun.
Viimeksi luotu profiili jää valittuna ole‐
vaksi profiiliksi.
Sivu: 40
Profiilit
41
Valitse profiili
Tämä toiminto on käytettävissä vain,
kun laitteeseen on Miele-vakioprofiilin
lisäksi luotu jokin profiili.
 Kosketa jompaakumpaa nuolipaini‐
ketta , kunnes Valitse profiili näkyy
vaalealla pohjalla. Kosketa sitten OK.
 Valitse nuolipainikkeilla  haluama‐
si profiili. Kosketa OK.
Valittuna olevan profiilin nimi näkyy
näyttöruudun vasemmassa ylänurkas‐
sa.
Muuta nimi
Tämä toiminto on käytettävissä vain,
kun laitteeseen on Miele-vakioprofiilin
lisäksi luotu jokin profiili.
 Kosketa jompaakumpaa nuolipaini‐
ketta , kunnes Muuta nimi näkyy
vaalealla pohjalla. Kosketa sitten OK.
 Toimi nyt samalla tavalla kuin uutta
profiilia luotaessa:
– jos haluat poistaa merkin, kosketa hi‐
paisupainiketta ,
– jos haluat syöttää uuden merkin, siir‐
ry nuolipainikkeilla kyseisen merkin
kohdalle ja vahvista valintasi kosket‐
tamalla OK,
– tallenna muuttamasi nimi valitsemalla
 ja koskettamalla OK.
Poista profiili
Tämä toiminto on käytettävissä vain,
kun laitteeseen on Miele-vakioprofiilin
lisäksi luotu jokin profiili.
 Kosketa jompaakumpaa nuolipaini‐
ketta , kunnes Poista profiili näkyy
vaalealla pohjalla. Kosketa sitten OK.
 Valitse poistettava käyttäjäprofiili
nuolipainikkeilla.
 Kosketa OK.
Nimen perään ilmestyy väkänen  ja
hetken kuluttua kyseinen profiili poistuu
laitteen muistista.
Sivu: 41
Profiilit
42
Käyttäjäprofiilin vaihtaminen
Voit ohjelmoida laitteen toimimaan si‐
ten, että se palaa automaattisesti Miele-
profiiliin jokaisen juomanvalmistuksen
tai päälle kytkemisen jälkeen, tai siten,
että viimeksi valittu käyttäjäprofiili pysyy
valittuna.
 Valitse Vaihda profiili ja kosketa OK.
Nyt sinulla on kolme vaihtoehtoa:
– Manuaalinen: Valittuna oleva profiili
pysyy käytössä, kunnes valitset toi‐
sen käyttäjäprofiilin.
– Jokaisen annoksen jälkeen: Laite vaih‐
taa takaisin Miele-vakioprofiiliin jokai‐
sen valmistetun kahviannoksen jäl‐
keen.
– Käynnistettäessä: Laite siirtyy käynnis‐
tettäessä automaattisesti Miele-va‐
kioprofiiliin riippumatta siitä, millä
käyttäjäprofiililla laitetta on viimeksi
käytetty.
 Valitse haluamasi vaihtoehto ja kos‐
keta OK.
Sivu: 42
Asetukset
43
"Asetukset"-valikon avaami‐
nen
 Kosketa hipaisupainiketta .
Nyt voit tarkistaa tai muuttaa asetuksia.
Kulloinkin valittuna olevan asetuksen
tunnistat väkäsestä .
Koskettamalla hipaisupainiketta 
pääset edelliselle valikon tasolle.
Koskettamalla hipaisupainiketta 
pääset takaisin Valitse juoma -valik‐
koon.
Vinkki: Jos olet valinnut vaihtoehdon,
jossa kellonaika näkyy aina, kun laite on
kytketty pois päältä, tai vaihtoehdon Vir-
ran poiskytkentä yöksi, voit muokata ase‐
tuksia ilman, että sinun täytyy kytkeä
kahviautomaatti päälle. Aloita asetusten
muuttaminen koskettamalla hipaisupai‐
niketta .
Asetusten muuttaminen ja tal‐
lennus
 Kosketa hipaisupainiketta .
 Valitse nuolipainikkeilla  asetus,
jota haluat muuttaa.
Kosketa OK.
 Kosketa jompaakumpaa nuolipaini‐
ketta , kunnes haluamasi asetus
näkyy vaalealla pohjalla. Kosketa OK.
Asetus tallentuu.
Sivu: 43
Asetukset
44
Taulukko mahdollisista asetuksista
Jokaisen kohdan tehdasasetus on merkitty tähdellä *.
Valikon kohta Mahdolliset asetukset
Kieli  deutsch*, muita kieliä
Maa
Aika Näyttö
– pois päältä* / päällä / Virran poiskytkentä yöksi
Ajan näyttötapa
– 12 h / * / 24 h*
Aseta
Päivämäärä Aseta
Ajastin Ajastin 1
– Aseta : Päälle klo / Autom. virrankatkaisu x h kuluttua
(0:30)* / Virta pois klo
– ViikonpäivätViikonpäivät: maanantai / tiistai / keskiviikko /
torstai / perjantai / lauantai / sunnuntai
– Aktivoi : Päälle klo (kyllä / ei*) / Virta pois klo (kyllä / ei*)
Ajastin 2
– Aseta : Päälle klo / Virta pois klo
– Viikonpäivät: maanantai / tiistai / keskiviikko / torstai / per-
jantai / lauantai / sunnuntai
– Aktivoi : Päälle klo (kyllä / ei*) / Virta pois klo (kyllä / ei*)
Energiansäästötila päällä* / pois päältä
Valaistus Kirkkaus
Virta pois x h kuluttua
Sivu: 44
Asetukset
45
Valikon kohta Mahdolliset asetukset
Info juoma-annoksia
– Annoksia yhteensä / Espresso / Kahvi / Caffè lungo / Cap-
puccino / Latte macchiato / Caffè Latte / Maitovaahto /
Kuuma maito / Kuuma vesi
Annoksia ennen kalkinpoistoa:
Annoksia ennen keitinosan rasvanpoistoa:
Käytönestotoiminto  päällä / * / pois päältä*
Vedenkovuus pehmeä
keskik.
kova*
erittäin kova
Näytön kirkkaus Aseta kirkkaus
Äänenvoimakkuus Merkkiäänet
Painikeääni
Myymälä Messuasetus (päällä / pois päältä*)
Tehdasasetus Ei palauteta
palautetaanko
Sivu: 45
Asetukset
46
Kieli
Voit valita käyttömaan ja näyttöruudun
tekstien kielen.
Vinkki: Jos olet vahingossa valinnut
kielen, jota et ymmärrä, lipun merkki 
osoittaa sinulle, mistä pääset takaisin
valikon kohtaan Kieli.
Kellonaika
Voit määritellä ajan näyttötavan ja aset‐
taa kellonajan.
Näyttö (kellonajan näyttö)
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
– päällä: Päiväys ja kellonaika näkyvät
näyttöruudussa aina, kun laite on
pois päältä.
– pois päältä: Päiväys ja kellonaika eivät
näy näyttöruudussa, kun laite on pois
päältä.
– Virran poiskytkentä yöksi: Päiväys ja
kellonaika näkyvät näyttöruudussa
klo 5:00–23:00.
Laitteen energiankulutus vaihtelee va‐
litsemasi näyttötavan mukaan. Näyttö‐
ruudussa näkyy siitä kertova ilmoitus.
Ajan näyttötapa
Voit valita seuraavista:
– 24 tunnin kello (24 h)
– 12 tunnin kello (12 h)
Aseta
Aseta tunnit ja minuutit nuolipainikkeil‐
la .
Päivämäärä
Aseta nuolipainikkeilla  vuosi, kuu‐
kausi ja päivä.
Ajastin
Laitteessa on kaksi ajastinta, joissa on
seuraavat toiminnot:
Kahviautomaatti
– kytkeytyy päälle joka päivä samaan
aikaan, esim. aamulla aamiaista var‐
ten (Päälle klo),
– kytkeytyy pois päältä tiettyyn aikaan
(Virta pois klo),
– kytkeytyy pois päältä tietyn ajan ku‐
luttua, jos mitään painikkeista ei ole
painettu eikä laitteella ole valmistettu
juomia (Autom. virrankatkaisu x h kulut-
tua, vain ajastimessa 1).
Voit asettaa ajastintoiminnot myös vii‐
konpäiväkohtaisiksi.
Toimintojen Päälle klo ja Virta pois klo
käyttöä varten ajastin on aktivoitava ja
toiminnolle on valittava vähintään yksi
viikonpäivä.
Sivu: 46
Asetukset
47
Valitse ajastin
Voit valita seuraavista:
– Ajastin 1: Päälle klo, Virta pois klo, Au-
tom. virrankatkaisu x h kuluttua
– Ajastin 2: Päälle klo, Virta pois klo
Päälle klo
Jos käytönesto on kytketty päälle,
kahviautomaatti ei kytkeydy päälle
valittuna ajankohtana!
Aseta tunnit ja minuutit nuolipainikkeil‐
la .
Jos kahviautomaatti kytkeytyy auto‐
maattisesti päälle kolmena peräkkäise‐
nä päivänä ajastintoiminnolla Virta päälle
klo, mutta laitteella ei valmisteta lain‐
kaan juomia, laite lakkaa kytkeytymästä
päälle automaattisesti. Tällä varmiste‐
taan se, ettei kahviautomaatti kytkeydy
päälle ollessasi pitkään poissa kotoa,
esim. loman aikana.
Ohjelmoimasi ajat jäävät kuitenkin lait‐
teen muistiin ja ne aktivoituvat uudel‐
leen, kun kytket laitteen päälle seuraa‐
van kerran.
Virta pois klo
Aseta tunnit ja minuutit nuolipainikkeil‐
la .
Vaikka laitetta ei käytettäisi pitkään ai‐
kaan, ohjelmoimasi ajat jäävät kuitenkin
laitteen muistiin ja aktivoituvat uudel‐
leen, kun kytket laitteen päälle seuraa‐
van kerran (ks. kohta Päälle klo).
Autom. virrankatkaisu x h kul.
Toiminto Autom. virrankatkaisu x h kulut-
tua on käytettävissä vain ajastimessa
1.
Jollet kosketa mitään painiketta etkä
valmista juomia, kahviautomaatti kyt‐
keytyy pois päältä automaattisesti 30
minuutin kuluttua energian säästämi‐
seksi.
Voit muuttaa tätä asetusta nuolipainik‐
keilla  ja ajastaa kahviautomaatin
kytkeytymään pois päältä 15 minuutin –
9 tunnin kuluttua.
Viikonpäivien valinta (Viikonpäivät)
Valitse haluamasi viikonpäivä. Valitse‐
masi viikonpäivän kohdalle ilmestyy vä‐
känen .
Kun olet valinnut kaikki haluamasi vii‐
konpäivät,
 Kosketa nuolpainiketta  niin monta
kertaa, että valitse näkyy vaalealla
pohjalla. Kosketa OK.
Sivu: 47
Asetukset
48
Ajastimen ottaminen käyttöön ja pois
käytöstä
Kun olet valinnut kellonaikanäytön ase‐
tukseksi päällä tai Virran poiskytkentä yök-
si:
Jos olet aktivoinut ajastimeen Virta päälle
klo -toiminnon, näyttöruutuun ilmestyy
23:59 tuntia ennen valitsemaasi aikaa
symboli  sekä valitsemasi päällekyt‐
keytymisaika.
Jos käytönesto on käytössä, et voi va‐
lita ajastustoimintoa Virta päälle klo.
Valitse haluamasi ajastustoiminto. Vali‐
tun toiminnon kohdalle ilmestyy väkä‐
nen .
 Kosketa nuolipainiketta  niin monta
kertaa, että valitse näkyy vaalealla
pohjalla. Kosketa OK.
Energiansäästötila
Energiansäästötilassa laite kuluttaa vä‐
hemmän sähköä. Höyryjärjestelmä kyt‐
keytyy tällöin päälle vasta, kun alat val‐
mistaa kahvijuomaa tai höyryä kuumaa
maitoa varten.
Kun kytket energiansäästötilan pois
päältä, voit valmistaa heti useampia an‐
noksia maitovaahtoa ja kuumaa maitoa
sekä kahvia ja espressoa peräjälkeen.
Höyryjärjestelmä pysyy tällöin koko ajan
lämpimänä ja laite kuluttaa huomatta‐
vasti enemmän energiaa.
Näyttöruudussa näkyy siitä kertova il‐
moitus.
Sivu: 48
Asetukset
49
Valaistus
Voit:
– Säätää valaistuksen kirkkautta lait‐
teen ollessa päällä.
– Säätää valaistuksen kirkkautta lait‐
teen ollessa pois päältä.
– Määritellä, milloin valaistus kytkeytyy
pois päältä (Valaistus: Autom. virrankat-
kaisu x h kuluttua).
Säädä näytön kirkkautta
Valitse ensin:
– Laite päällä
– Laite pois päältä
Säädä kirkkautta nuolipainikkeilla .
Kun haluat kytkeä valaistuksen pois
päältä,
 kosketa nuolipainiketta , kunnes
yksikään segmentti ei enää näy täy‐
tettynä ja näyttöruutuun ilmestyy
teksti pois päältä.
Valaistuksen pois päältä kytkeyty‐
misajan asetus (autom. virrankatkai‐
su x h kuluttua)
Voit valita, kuinka pitkään kahviauto‐
maatin valaistus palaa laitteen pois
päältä kytkeytymisen jälkeen.
Aseta tunnit ja minuutit nuolipainikkeil‐
la .
Kun kahviautomaatti on kytketty päälle,
valaistus on päällä 10 minuuttia käytön
jälkeen. Tätä aikaa ei voi muuttaa.
Info (tietojen näyttö)
Valikon kohdassa Info voit tarkistaa val‐
mistettujen annoksien määrän kunkin
yksittäisen juoman osalta.
Lisäksi voit tarkistaa, voitko valmistaa
laitteella vielä yli 50 annosta ennen seu‐
raavaa kalkinpoistoa tai keitinosan ras‐
vanpoistoa (annoksia ennen).
Pääset takaisin edelliseen näyttöön
 koskettamalla OK.
Sivu: 49
Asetukset
50
Kahviautomaatin lukitseminen
(käytönesto )
Käytöneston avulla voit lukita kahviau‐
tomaatin siten, etteivät esim. lapset
pääse käyttämään sitä ilman valvontaa.
Käytöneston  ottaminen käyttöön
ja pois käytöstä
Jos käytönesto on otettu käyttöön,
ajastinasetukset Päälle klo eivät toimi.
Kahviautomaatti ei kytkeydy päälle
asetettuna ajankohtana.
Käytöneston  kytkeminen pois käy‐
töstä
Kun näyttöruudussa näkyy ilmoitus
Poista lukitus painamalla OK-painiketta 6
sekunnin ajan,
 kosketa 6 sekunnin ajan OK.
Kun kytket kahviautomaatin pois pääl‐
tä seuraavan kerran, se lukittuu uudel‐
leen.
Vedenkovuus
Lisätietoja vedenkovuudesta löydät
kappaleesta Käyttöönotto.
Näytön kirkkaus
Voit säätää näytön kirkkautta nuolipai‐
nikkeilla .
Äänenvoimakkuus
Voit säätää merkki- ja painikeäänten ää‐
nenvoimakkuutta nuolipainikkeilla .
Jos haluat kytkeä äänet kokonaan pois
päältä,
 kosketa nuolipainiketta , kunnes
yksikään segmentti ei enää näy täy‐
tettynä ja näyttöruutuun ilmestyy
teksti pois päältä.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Miele CVA 6401 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Miele CVA 6401

Onko sinulla kysymys tuotteesta Miele CVA 6401, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Miele CVA 6401 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Miele CVA 6401 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.