Miele C 4060 käyttöohjeet

Katso tuotteen Miele C 4060 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Miele
  • Tuote: Kassakone
  • Malli/nimi: C 4060
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Portugali, Puola, Venäjä, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 30
Tärkeitä turvallisuusohjeita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Puhdistus ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Laitteen osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Yleistä tietoa rahastinlaitteesta C 4060 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Pikakäyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Sisällysluettelo
31
Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen
laitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönot-
toa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja lait-
teen rikkoontumisen.
Ympäristön parhaaksi
Kuljetuspakkauksen uusiokäyttö
Pakkaus suojaa konetta vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkausmateriaalit on valmistettu luon-
nossa hajoavista ja uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista.
Kun palautat pakkausmateriaalin kiertoon, säästät raaka-aineita ja vähennät syntyvien jätteiden
määrää. Jälleenmyyjä huolehtii yleensä kuljetuspakkauksen talteenotosta.
Vanhan laitteen käytöstä poistaminen
Käytöstä poistettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät usein arvokkaita, kierrätyskelpoi-
sia materiaaleja. Kuitenkin ne sisältävät usein myös haitallisia aineita, jotka ovat olleet tärkeitä
laitteiden toiminnalle ja turvallisuudelle. Sekajätteisiin heitettyinä tai väärän käsittelyn seurauk-
sena nämä voivat olla terveydelle haitallisia ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi koskaan hävitä
käytöstä poistettavia laitteita sekajätteen mukana.
Vie sen sijaan vanhat laitteet oman kuntasi sähkö- ja elektroniikkaromun
(SER) keräyspisteeseen.
Pidä huolta että säilytät laitteet poissa lasten ulottuvilta ennen kuin viet ne
keräyspisteeseen.
Sivu: 31
Lue tämä käyttöohje ennen kuin otat ra-
hastimen käyttöön.
Käyttöohje sisältää tärkeää tietoa laitteen
turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta.
Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mah-
dolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumi-
sen.
Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat lait-
teen toiselle käyttäjälle, muista antaa
käyttöohje laitteen mukana.
Ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon,
tarkista ehdottomasti, että laitteen arvo-
kilvessä ilmoitetut sähköliitäntätiedot (esim.
jännite ja taajuus) vastaavat kiinteistön säh-
köverkon tietoja.
Laitteen sähköturvallisuus on taattu aino-
astaan silloin, kun se on liitetty asianmu-
kaisesti asennettuun ja maadoitettuun säh-
köliitäntään. Valmistaja ei vastaa vahingoista,
jotka johtuvat laitteen liittämisestä maadoitta-
mattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun
sähköliitäntään.
Älä käytä laitetta, jos siinä on näkyviä
vaurioita (esim. vaurioitunut liitosjohto).
Jos laitteen liitäntäjohto vaurioituu, saan
sen turvallisuussyistä korjata ainoastaan
laitteen valmistajan valtuuttama tai vastaava
ammattihenkilö.
Älä missään tapauksessa avaa itse lait-
teen ulkovaippaa. Laitteen sähköäjohta-
viin osiin koskeminen on hengenvaarallista.
Jätä sähköasennukset ja korjaukset aina
ammatti-ihmisen tehtäväksi. Asiattomista
korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita lait-
teen käyttäjälle, joista valmistaja ei voi olla
vastuussa.
Laite on kytketty pois sähköverkosta vas-
ta, kun pääkytkin tai sulake on kytketty
pois päältä.
Älä sijoita laitetta tiloihin, joissa lämpötila
voi laskea alle 0°C:n. Kylmyys voi vaikut-
taa laitteen elektronisiin toimintoihin.
Rikkinäiset laitteen osat saa vaihtaa vain
alkuperäisiin Miele-varaosiin. Näin voim-
me taata laitteen turvallisen toiminnan.
Lisävarusteiden käyttö
Tässä laitteessa saa käyttää vain nimen-
omaan Mielen hyväksymiä lisävarusteita
ja varaosia. Muussa tapauksessa laitteen ta-
kuuehdot raukeavat.
Tyhjennä rahalipas päivittäin.
Jollei rahalipasta tyhjennetä ajoissa, koli-
kot tukkivat lopulta lippaan ja laitteen käyttö
estyy.
Puhdistus ja hoito
,Rahastinta ei saa koskaan puhdistaa
painepesurilla tai ruiskuttamalla vettä sen
päälle.
Puhdista rahastimen teräksinen kotelo aino-
astaan ruostumattoman teräksen puhdistuk-
seen tarkoitetulla puhdistusaineella. Han-
kausaineet naarmuttavat teräksisen pinnan
piloille.
Puhdista muoviset osat pelkällä pesuaineve-
teen kastetulla pehmeällä rievulla ja kuivaa
osat lopuksi kuivalla rievulla.
Rahastin ei tarvitse säännöllistä huoltoa.
Huolto
Jos rahastinlaitteen toiminnassa ilmenee
häiriöitä, ota yhteys Miele-huoltoon.
Huoltoa varten tarvitaan tyyppi, valmistus- ja
materiaalinumero. Nämä tiedot näkyvät tyyp-
pikilvessä (katso rahastinlaitteen takaa tai
koneen takana olevan kolikkolippaan taka-
puolelta).
Joskus voi käydä niin, ettei rahastin hyväksy
kolikkoa ensimmäisellä kerralla. Syynä voi
olla kulunut tai vahingoittunut kolikko.
Kokeile tällöin jotain muuta kolikkoa.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
32
Sivu: 32
Yleistä tietoa rahastinlaitteesta C 4060
Rahastinlaite C 4060 on varustettu mekaanisella kolikontunnistimella. Rahastinlaitetta voidaan
käyttää ohjelmaa ohjaavana laitteena Mielen pesukoneissa ja kuivausrummuissa, joissa on oh-
jelmakytkinkoneisto tai ohjauselektroniikka.
a Merkkivalot
Keltainen merkkivalo "K" syttyy, kun pesukone/kuivausrumpu
kytketään päälle ja palaa, kunnes rahastimeen laitetaan kolikko.
Vihreä merkkivalo "h" syttyy, kun rahastimeen on laitettu kolikko.
b Kolikkolaskuri
laskee yhteen kaikki rahastimeen laitetut kolikot
c Kolikoiden syöttöaukko
d Kolikon palautuspainike
e Kolikon palautusaukko
f Liitosjohto
g Rahalipas
h Etupaneeli
i Lukko
Laitteen osat
33
Sivu: 33
Rahastinlaitteen C 4060 käytön ja merkkivalojen toiminnan edellytykset
Mielen pesukoneen tai kuivausrummun käyttö rahastinlaitteeseen liitettynä selitetään myös kun-
kin koneen omassa käyttöohjeessa.
Noudata ehdottomasti seuraavaa toimintajärjestystä, muuten voit menettää rahastimeen lait-
tamasi kolikot.
Kun rahastimen keltainen merkkivalo "K" syttyy:
^ Laita kolikot rahastimeen.
Kun olet laittanut kolikot rahastimeen, vihreä merkkivalo "h" syttyy. Nyt voit käynnistää pesuko-
neen tai kuivausrummun.
^ Paina käyttämäsi koneen käynnistyspainiketta "h Käynnistys".
Kun valitsemasi ohjelma on päättynyt:
^ Ota pyykit pois koneesta ja jätä täyttöluukku auki.
Pikakäyttöohje
34

Kysymykset & vastaukset

Merkin Miele C 4060 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Miele C 4060

Onko sinulla kysymys tuotteesta Miele C 4060, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Miele C 4060 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Miele C 4060 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.