Medisana FTD käyttöohjeet

Katso tuotteen Medisana FTD allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Medisana
  • Tuote: Kuumemittari
  • Malli/nimi: FTD
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Suomalainen, Puola

Sisällysluettelo

Sivu: 66
67
FIN
FTD kuumemittari
Lukekaa seuraava käyttöohje huolellisesti
läpi ennen FTD-kuumemittarin käyttöä
ja säilyttäkää se.
1 Paristolokeron kansi
Käynnistys-/skannausnäppäin
Näyttö
Sensorin suojus
Teline
Sensori
Tyyppikilpi
Nappi paristolokeron avaamiseen
Kellonajan asetusnäppäin
Tallennus-symboli
- viimeksi tallennettua lämpötilaa varten
Paristo-symboli
- alhaisen paristotason näyttöä varten
Kellonaika-symboli
- kellonajan näyttöä varten
Celsius-symboli
- kehon lämpötilaa varten
- ympäristön lämpötilaa varten
Symboli lämpötilan mittaamiseen otsalta
Symboli lämpötilan mittaamiseen korvasta
Symboli suoritettavalle lämpötilan mittaukselle
Laitteen osat
Näytön symbolit
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sivu: 67
68
1 Johdatus
FIN
Paljon kiitoksia luottamuksestanne ja sydämellinen onnittelumme!
Mukavaa, että olette hankkineet MEDISANA-laatutuotteen FTD-
kuumemittarin ostamalla.
Jotta pääsisitte haluttuun tulokseen ja voisitte nauttia MEDISANA
FTD-kuumemittaristanne mahdollisimman kauan, suosittelemme,
että luette seuraavan käyttöohjeen huolellisesti ja säilytätte sen.
FTD-kuumemittari mahdollistaa lämpötilan mittauksen korvasta ja
otsalta. Lisäksi se mittaa ympäristön lämpötilan ja näyttää
ajankohtaisen kellonajan.
Tarkastakaa aluksi, että toimitus on täydellinen. Pakkauksia voidaan
käyttää uudelleen tai ne voidaan kierrättää takaisin raaka-
ainekiertoon. Hävittäkää tarpeeton pakkausmateriaali
asianmukaisella tavalla. Mikäli pakkausta avatessanne havaitsette
kuljetusvaurion, ottakaa heti yhteyttä tuotteen myyneeseen
liikkeeseen.
VAROITUS
Huolehtikaa siitä, etteivät pakkausmuovit joudu lasten käsiin.
On olemassa tukehtumisvaara!
• Käyttäkää laitetta ainoastaan sen käyttöohjeessa ilmoitetun
tarkoituksen mukaisesti. Tarkoituksenvastainen käyttö aiheuttaa
takuun raukeamisen.
• Laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
• Lapset eivät saa käyttää laitetta. Lääkinnälliset tuotteet eivät ole
leikkikaluja!
• Häiriöiden tai vaurioiden tapauksessa älkää korjatko laitetta itse,
sillä silloin kaikki takuut raukeavat. Kysykää alan liikkeestä, ja
antakaa korjaukset ainoastaan valtuutettujen huoltokorjaamojen
tehtäväksi.
• Älkää asettako kuumemittaria veteen tai muuhun nesteeseen.
Mikäli laitteeseen tästä huolimatta sattuisi pääsemään vettä,
poistakaa paristo älkääkä mitatko kuumemittarilla enää mitään.
Ennen kuumemittarin jatkokäyttöä ottakaa yhteyttä alan
liikkeeseen tai MEDISANAan.
• Älkää ravistako tai kolauttako kuumemittaria.
• Älkää altistako kuumemittaria pidemmäksi aikaa äärimmäisille
lämpötiloille, esim. suoraan auringon kuumentamassa ajoneuvossa.
1.1
Sydämellinen
kiitos
1.2
Toimituksen
laajuus
1 MEDISANA
FTD
-kuumemittari
sis. pariston
1 teline
1 käyttöohje
1.3
Yleisiä ohjeita
Sivu: 68
69
FIN
2 Käyttöönotto
Toimituslaajuuteen sisältyy yksi litiumparisto (3 V CR2032). Pariston
alhainen virtataso esitetään paristosymbolin avulla näytön
alaosassa. Paristot tulee vaihtaa mahdollisimman nopeasti uuteen.
Mikäli pariston virta on loppu, ilmestyy näyttöön vilkkuvan
paristo-symbolin lisäksi maininta ”Lo” ja kuuluu äänimerkki
(katso kuva). Kuumemittarin käyttö ei ole enää mahdollista ennen
pariston vaihtoa. Painakaa käynnistys-/skannausnäppäintä
sammuttaaksenne laitteen.
Tämä kuumemittari on varustettu turvalukituksella, jotta lapset eivät
pääsisi käsiksi paristoihin. Painakaa paristolokeron avaamiseen
tarkoitettu nappi sisään terävän esineen avulla ja irrottakaa
paristo (katso kuva). Tähän kuumemittariin tarvitaan yksi 3 V CR2032
litiumparisto. Kun asetatte pariston sisään, plusnavan (+) tulee
osoittaa ylöspäin.
PARISTO-TURVAOHJEITA
• Pitäkää poissa lasten ulottuvilta! • Ei saa ladata uudelleen!
• Ei saa oikosulkea! • Ei saa heittää tuleen!
• Älkää heittäkö käytettyjä paristoja tai akkuja
kotitalousjätteisiin, vaan ongelmajätteisiin tai viekää ne alan
liikkeen paristonkeräyspisteeseen.
Ottaessanne kuumemittarin käyttöön ensimmäistä kertaa tai
paristonvaihdon jälkeen tulee teidän ensimmäiseksi asettaa
kellonaika. Sen jälkeen ympäristön lämpötilan mittaustila aktivoidaan
automaattisesti.
2.1
Paristonäyttö
2.2
Pariston-
vaihto
2.3
Kellonaika ja
ympäristön
lämpötila
Nappi paristolokeron avaamiseen
11
2
8
11
3
3
Sivu: 69
70
2 Käyttöönotto
FIN
2.5
Ohjeita
ennen
käyttöä
Avatkaa paristolokero painamalla paristolokeron avaamiseen
tarkoitettua nappia terävällä esineellä ja irrottakaa paristolokeron
kansi . Painakaa kellonajan asetusnäppäintä , kunnes
tuntinäyttö vilkkuu. Tunnit asetetaan painamalla käynnistys-
/skannausnäppäintä useampaan kertaan, kunnes haluttu tunti
on saavutettu (katso kuva).
Kellonajan asetusnäppäintä painamalla vaihdetaan tuntien
asetuksesta minuuttien asetukseen. Minuuttinäyttö vilkkuu. Toimikaa
kuten tunteja asettaessanne. Kun kellonaika on asetettu, painakaa
vahvistukseksi kerran kellonajan asetusnäppäintä (katso kuva).
Laitteen näyttö näyttää sitten vuorotellen kellonaikaa ja ympäristön
lämpötilaa (katso kuva).
• Kuumemittari on varustettu kapseloidulla sensorilla . Erityisiä
suojuksia ei tarvita.
• Kuumemittarin sensorin tulee olla aina puhdas ja kunnossa,
jotta tarkat mittausarvot voitaisiin taata.
• Korvavaha vaikuttaa mittaustarkkuuteen. Puhdistakaa tarvittaessa
korva ja kuumemittarin anturikärki ennen mittausta mahdollisen
virhemittauksen välttämiseksi.
• Mikäli ympäristön lämpötila ylittää ympäristön lämpötilaa
mitattaessa annetut +16 °C ... +40 °C:n puitteet, ilmestyy näyttöön
”Err”.
2.4
Kellonajan
asettaminen 1
6
9
2
6
9
9
8
3
3
Sivu: 70
71
FIN
3 Mittaustavat
3.3
Kehon
lämpötilan
mittaaminen
• Älkää mitatko lämpötilaanne heti ruokailun, urheilusuorituksen tai
kylvyn jälkeen. Odottakaa puoli tuntia.
• Suorittakaa toisiaan seuraavat mittaukset ainoastaan vähintään 1
minuutin väliajoin. Mikäli teidän on mitattava lämpötilaanne usein
lyhyen ajan sisällä, mittaustulokset saattavat poiketa toisistaan
vähäisessä määrin.
• Ihmisen kehon lämpötila vaihtelee luonnollisen marginaalin sisällä.
Ei ole olemassa mitään standardilämpötilaa.
• Mitatkaa ja merkitkää kehonne lämpötila ylös aivan tavallisina
päivinä. Näin voitte tunnistaa paremmin mahdollisen kuumeen.
• Tarkkaa korvasta tapahtuvaa mittausta varten on tärkeää, että
sensori on suunnattu rumpukalvoa kohti ja että se sijaitsee riittävän
syvällä korvakäytävässä.
• On olemassa henkilöitä, joiden mittaustulokset vaihtelevat oikean
ja vasemman korvan välillä. Voidaksenne havaita
lämpötilanmuutoksia, mitatkaa saman henkilön lämpötila aina
saman puolen korvasta.
• Nukkumisasento saattaa vaikuttaa mittaustulokseen. Jos henkilö
on nukkunut pidemmän aikaa yhdellä korvalla, on tämän korvan
lämpötila tavanomaista korkeampi. Mitatkaa tässä tapauksessa
toisesta korvasta tai odottakaa muutama minuutti ennen mittausta.
Tämä kuumemittari optimoi olosuhteet lämpötilamittauksen aikana
automaattisesti. Mikäli mittausjärjestelmä ei ole vielä valmis
mittaukseen, palaa joko korvalämpötila- tai otsalämpötilasymboli
(katso kuva). Samalla kuullaan lyhyitä, nopeasti toisiaan seuraavia
signaaliääniä. Tässä tapauksessa tulee mittaus lopettaa painamalla
käynnistys-/skannausnäppäintä . Jatkakaa lämpötilan mittausta
vasta, kun symboli on sammunut eikä signaaliääntä enää kuulu.
Vaihtaaksenne otsamittauksesta korvamittaukseen poistakaa yksin-
kertaisesti sensorin suojus . Mitataksenne jälleen otsalta tulee
suojus asettaa taas paikoilleen.
HUOMIO
Lämpötilamittaus otsalta tulisi suorittaa ainoastaan
tarkastusmielessä, sillä otsan ihon lämpötila on herkkä
vaikutteille ja siksi mittaustulos saattaa olla virheellinen.
3.2
Parhaat
edellytykset
3.1
Ohjeita
lämpötilan
mittaukseen
2
14
15
4
Sivu: 71
72
3 Mittaustavat
FIN
Mitataksenne lämpötilaa korvasta tulee sensorin suojus
poistaa.
Painakaa käynnistys-/skannausnäppäintä .
Kun näytössä näkyy kellonaika tai ympäristön lämpötila,
painakaa uudelleen käynnistys-/skannausnäppäintä .
Näytössä näkyy viimeksi mitattu lämpötila (katso kuva).
Kun näyttöön ilmestyy korvan lämpötilamittauksen symboli
, kuuluu kaksi lyhyttä signaaliääntä ja laite on käyttövalmis
(katso kuva). Painakaa käynnistys-/skannausnäppäintä vielä
kerran.
Heti kun suoritettavan lämpötilamittauksen symboli ilmestyy
(katso kuva), työntäkää sensori korvaan. Pitäkää laite mit-
taustapahtuman aikana rauhallisena. Muutaman sekunnin
jälkeen kuuluu lyhyt signaaliääni ja näytössä näytetään
mitattu kehon lämpötila.
Lämpötilamittauksen jälkeen laite vaihtaa automaattisesti
kellonaikaa ja ympäristön lämpötilaa osoittavaan tilaan.
Voidaksenne mitata lämpötilaa otsasta, tulee sensorin suojuksen
olla paikoillaan.
Painakaa käynnistys-/skannausnäppäintä .
Kun näytössä näkyy kellonaika tai ympäristön lämpötila,
painakaa uudelleen käynnistys-/skannausnäppäintä . Kuulette
kaksi signaaliääntä ja näyttöön ilmestyy viimeksi mitattu
lämpötila (katso kuva).
Painakaa uudelleen käynnistys-/skannausnäppäintä . Näyttöön
ilmestyy otsan lämpötilamittauksen symboli (katso kuva).
Laite on käyttövalmis.
Pitäkää laitetta sensori keskellä otsaa ja painakaa samalla
käynnistys-/skannausnäppäintä . Pitäkä käynnistys/skan-
nausnäppäintä painettuna ja vetäkää kuumemittaria otsan
keskeltä sivulle aina ohimolle saakka. Päästäkää näppäin irti, kun
olette päässeet ohimolle.
3.4
Lämpötilan
mittaaminen
korvasta
3.5
Lämpötilan
mittaaminen
otsasta
4
16
2
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
3
3
3
6
2
2
15
2
2
3
4
6
14
2
2
3
2
Venyttäkää
korvakäytävää
vetämällä korvaa
taakse ylös ja
viekää sensori
varovasti korvaan.
Sivu: 72
73
FIN
3 Mittaustavat / 4 Sekalaista
• Kuumemittarin tärkein ja herkin osa on sensori . Jotta tarkka
lämpötilan mittaus voitaisiin taata, sen tulee olla aina puhdas ja
ehjä.
• Sensori on vedenpitävä, ja se voidaan siksi puhdistaa kastamalla
se suoraan alkoholiin tai pyyhkimällä alkoholilla kostutetulla
vanulla.
• Sensorin desinfiointiin soveltuvat tavalliset alkoholia
sisältävät desinfiointiaineet. Noudattakaa kulloisenkin valmistajan
antamia ohjeita.
• Kuumemittarin kotelo ja näyttö eivät ole vedenpitäviä. Älkää
siksi upottako niitä nesteisiin.
• Puhdistakaa kuumemittari kuivalla, puhtaalla liinalla. Älkää
käyttäkö voimakkaita puhdistusaineita.
• Säilyttäkää kuumemittari parhaiten ostaessa saadussa
alkuperäispakkauksessa, puhtaassa ja kuivassa paikassa. Suojatkaa
sitä suoralta auringonvalolta.
• Säilytyslämpötilan tulee olla -20,0 °C ... +50 °C.
• Laite on kalibroitu tehtaalla. Laitetta asianmukaisesti käsiteltäessä
ei uudelleenkalibrointi ole tarpeen.
Kun sähkölaitetta ei enää käytetä, huolehdi sen hävittämisestä
ympäristöystävällisesti! Pakkaukset voidaan käyttää uudestaan tai ne
voidaan kierrättää. Kierrätyskelpoiset metalliosat, muovit, sähköiset ja
elektroniset osat on vietävä sähköromuihin.
Poistakaa paristo ennen laitteen hävittämistä. Älkää heittäkö
käytettyjä paristoja kotitalousjätteisiin, vaan ongelmajätteisiin tai alan
liikkeen käytettyjen paristojen keräyspisteeseen.
Ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen tai myyjäliikkeeseen hävityksen
suorittamiseksi.
4.1
Huolto ja
säilytys
4.2
Hävittäminen
3
6
6
6
Lämpötilan mittauksen päätyttyä kuulette signaaliäänen ja kehon
lämpötila näytetään näytössä .
Sen jälkeen laite vaihtaa automaattisesti kellonaikaa ja
ympäristön lämpötilaa osoittavaan tilaan.
Jos mitattu lämpötila on sallitun alueen ulkopuolella, ilmoitetaan
"Lo" "Hi".
6.
7.
8.
3
Sivu: 73
74
4 Sekalaista
FIN
Malli : MEDISANA FTD-kuumemittari
Näytetty
lämpötila-alue : +10 °C ... +50 °C
Mittaustarkkuus : alle 35,5 °C:ssa
tai yli 42,0 °C:ssa ±0,3 °C,
35,5 °C ... 42 °C ±0,2 °C
Kliininen
toistotarkkuus : ±0,1 °C
Näytön tarkkuus : 0,1 °C
Käyttölämpötila : 16,0 °C ... 40,0 °C
95 % maks. suhteellisella ilmankosteudella
Varastointilämpötila : -20,0 °C ... +50,0 °C
95 % maks. suhteellisella ilmankosteudella
Paristo: 1 x 3 V CR2032 litiumparisto
Pariston käyttöikä : n. 500 mittausta
Suojaluokka : BF
Mitat : n. 109 mm x 30 mm x 22 mm
Paino : n. 45 g sisältäen pariston
Tuote-nro. : 77050
EAN koodi : 4015588770500
Tämä laite vastaa lääkinnällisistä tuotteista annettua ETY-standardia
93/42.
Jatkuvan tuotekehittelyn myötä pidätämme itsellämme
oikeuden teknisiin ja muotoilullisiin muutoksiin.
4.3
Tekniset
tiedot
Sivu: 74
75
FIN
5 Takuu
Käänny takuutapauksessa alan liikkeen tai suoraan asiakaspalvelu-
huollon puoleen. Jos laite tulee lähettää huoltoon, ilmoita vika ja
lähetä laitteen mukana kopio ostokuitista.
Tällöin ovat voimassa seuraavat takuuehdot:
1. MEDISANA-tuotteille myönnetään kolmen vuoden takuu
myyntipäiväyksestä. Myyntipäiväys tulee todistaa takuuta-
pauksessa ostokuitilla tai laskulla.
2. Materiaali- tai valmistusvioista johtuvat puutteet korjataan
takuuaikana maksutta.
3. Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa, ei laitteelle eikä vaihdetulle
raken-neosalle.
4. Takuun ulkopuolelle jäävät:
a. kaikki vahingot, jotka syntyvät asiattomasta käsittelystä, esim.
käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.
b.Vahingot, joiden syyksi voidaan jäjittää ostajan tai asiattoman
kolmannen osapuolen suorittama kunnossapito tai toimet.
c. Kuljetusvauriot, jotka ovat syntyneet matkalla valmistajalta
kuluttajalle tai asiakaspalveluun lähetettäessä.
d.Lisäosat, jotka ovat alttiina normaalille kulutukselle.
5. Vastuu laitteen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä
seurausvahingoista on myös poissuljettu, jos laitteelle aiheutunut
vahinko hyväksytään takuutapaukseksi.
Jos sinulla on kysyttävää tästä tai muista tuotteista, vastaamme
kysymyksiisi erittäin mielellämme.
MEDISANA AG
Itterpark 7-9
D-40724 Hilden
Tel.: +49 (0) 2103 / 2007-60
Fax: +49 (0) 2103 / 2007-626
eMail: info@medisana.de
Internet: www.medisana.de
Asiakaspalvelun osoite löytyy viimeiseltä sivulta.
5.1
Takuu- ja
korjausehdot

Kysymykset & vastaukset

Merkin Medisana FTD ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Medisana FTD

Onko sinulla kysymys tuotteesta Medisana FTD, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Medisana FTD käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Medisana FTD suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.