Kärcher WD 7.700 PT käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher WD 7.700 PT allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Imuri
  • Malli/nimi: WD 7.700 PT
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 68
– 1
Arvoisa asiakas,
Lue käyttöohje ennen laitteesi
käyttämistä, säilytä käyttöohje
myöhempää käyttöä tai mahdollista myö-
hempää omistajaa varten.
Laite on tarkoitettu käytettäväksi märkä- ja
kuivaimurina tämän käyttöohjeen kuvaus-
ten ja turvaohjeiden mukaisesti.
Tämä laite on suunniteltu yksityiskäyttöön
eikä vastaa ammattikäyttöön tarkoituksia
vaatimuksia.
– Suojaa laite sateelta. Älä säilytä laitetta
ulkona.
– Huomio: Imuroi tuhkaa ja nokea vain
esierotinta käyttäen (tilausnro 2.863-
139).
Märkä-/kuivaimuria saa käyttää vain, jos se
on varustettu:
– alkuperäisillä pölypusseilla.
– alkuperäisillä varaosilla, sekä alkupe-
räisillä lisä- tai erikoistarvikkeilla.
Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahin-
goista, jotka johtuvat ohjeidenvastaisesta
käytöstä.
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettä-
viä. Älä käsittelee pakkauksia kotita-
lousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden
kierrätykseen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita
kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi
toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä
toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräily-
laitoksiin.
Suodatin ja suodatinpussi on valmistettu
ympäristöystävällisestä materiaalista.
Mikäli niihin ei ole imuroitu aineita, joita ei
saa laittaa yleisiin jäteastioihin, ne voidaan
hävittää normaalin kotijätteen mukana.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoit-
teesta:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm
– Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten
henkilöiden (lapset mukaan lukien) käy-
tettäväksi, joiden fyysiset, sensorisia tai
henkiset ominaisuudet ovat rajoittuneet
tai, joilta puuttuu riittävä kokemus ja/tai
riittävä tietämys, paitsi, jos he ovat hei-
dän turvallisuudestaan vastaavan hen-
kilön valvonnassa tai ovat saaneet
häneltä ohjeistuksen koneen käyttämi-
seen. Lapsia pitäisi valvoa, jotta he ei-
vät leikkisi koneen kanssa.
– Pidä pakkausfoliot lasten ulottumatto-
missa, tukehtumisvaara!
– Laite kytketään pois päältä jokaisen
käytön jälkeen ja ennen jokaista puh-
distusta/huoltoa.
– Palovaara. Älä imuroi mitään palavia tai
hehkuvia kohteita.
– Käyttö räjähdysalttiilla alueilla on kiellet-
ty.
몇 Sähköliitäntä
Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen on
oltava sama kuin laitteen tyyppikilvessä il-
moitettu jännite.
 Sähköiskuvaara
Älä koskaan tartu märillä käsillä liitosjoh-
toon ja pistorasiaan.
Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta,
vedä pistokkeesta, älä vedä kaapelista.
Tarkasta aina ennen käyttöä, että liitosjoh-
to ja virtapistoke ovat ehjät. Anna valtuute-
tun asiakaspalvelun/sähköalan
Sisällysluettelo
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . FI . . .1
Laitekuvaus . . . . . . . . . . . . FI . . .2
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . FI . . .3
Hoito ja huolto . . . . . . . . . . FI . . .5
Häiriöapu . . . . . . . . . . . . . . FI . . .5
Yleisiä ohjeita . . . . . . . . . . . FI . . .6
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . FI . . .6
Tarkoituksenmukainen käyttö
Ympäristönsuojelu
Suodattimen ja suodatinpussin hävittä-
minen
Turvaohjeet
69
FI
Sivu: 69
– 2
ammattilaisen välittömästi vaihtaa vaurioi-
tunut liitosjohto.
Sähkötapaturmien välttämiseksi suositte-
lemme käyttämään pistorasioita, joissa on
esikytketyt virhevirran turvakytkimet (maks.
30 mA nimellislaukaisuvirran voimakkuus).
몇 Huomio
Tietyt aineet voivat muodostaa räjähdys-
herkkiä höyryjä tai seoksia pyörrevirtauk-
sen seurauksena imuilman kanssa!
Älä koskaan imuroi seuraavia aineita:
– Räjähdysherkkiä tai palavia kaasuja,
nesteitä ja pölyjä (reagoivia pölyjä)
– Reagoivia metallipölyjä (esim. alumiini,
magnesium, sinkki) voimakkaasti al-
kaalisten ja happamien puhdistusainei-
den kanssa
– Laimentamattomia, voimakkaita happo-
ja ja lipeää
– Orgaanisia liuottimia (esim. bensiini,
värinohennusaineet, asetoni,polttoöljy).
Lisäksi nämä aineet voivat syövyttää lait-
teessa käytettyjä materiaaleja.
Katso kansisivuilla olevia
kuvia!
 Tämä käyttöohje kuvaa etusivulla esi-
tettyjen märkä-/kuivaimurien perusmal-
lit.
 Varustelu ja mukana toimitetut varus-
teet ovat erilaiset mallista riippuen.
Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovat-
ko kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat
vaurioituneet Jos havaitset kuljetusvaurioi-
ta ota yhteyttä myyjäliikkeeseen.
kuuluvat toimitukseen
mahdolliset varusteet
Imuletkun liittämiseen imuroitaessa.
Huomautus: Irrota imuletku painamalla lu-
kitusnuppia peukalolla ja vetämällä letku ir-
ti.
Sähkötyökalun liittämistä varten.
Huomautus: Huomioi maksimi liitäntäteho
(katso lukua „Tekniset tiedot“).
Pistä imuletku puhallusliitäntään, se aktivoi
puhallustoiminnan.
Laitteen kantamiseen tai laitepään nosta-
miseen pois paikaltaan lukituksen irrottami-
sen jälkeen.
Tämä varusteteline on tarkoitettu imulet-
kun, imusuulakkeiden ja verkkoliitäntäjoh-
don säilyttämiseen.
Lattiasuulakkeen ripustamiseen työtauko-
jen ajaksi.
Varustekannatin on tarkoitettu imuputkille
ja muille varusteille.
Avaa vetämällä ulos, lukitse painamalla si-
sään.
몇 Huomio
Suodattimen ja kehyksen tulee aina olla
käytön aikana asetettuna paikalleen.
Laitekuvaus
1 Imuletkuliitäntä
2 Laitepistorasia
3 Puhallusliitäntä
4 Kantokahva
5 Suodatinluukun lukituksen vapau-
tuspainike
6 Työntökahva
7 ExPress-suodattimenpuhdistus-
painike
8 Suodatinpuhdistusnäyttö
9 Varusteiden säilytyskoukku
10 Painike verkkokaapelin sisäänke-
laus.
11 Kiertokytkin (PÄÄLLE/POIS)
12 Pysäköintipidike
13 Varustekannatin säiliö
14 Säiliönlukitus
15 Pyörät
16 Ohjausrullat
17 Kehyksellinen poimusuodatin
(on jo paikoillaan laitteessa)
70 FI
Sivu: 70
– 3
몇 Huomio: Älä heitä pois!
Ripustetaan säiliön sisälle, käytetään suo-
datinpussin kiinnittämiseen.
Huomautus: Suodatinpussia ei saa käyt-
tää märkäimuroitaessa!
Suositus laitteille, joissa ei ole suodatin-
puhdistusta: Käytä suodatinpussia hie-
nopölyä imuroitaessa.
Kovien pintojen ja kokolattiamattojen imu-
rointiin:
Käännä vipu merkkiin kokolattiama-
toilla
Käännä vipu merkkiin kovilla pinnoilla
Imuletkun liittämiseen sähkötyökaluun.
Enemmän joustavuutta sähkötyökaluja
käytettäessä.
Huomautus: Voi käyttää myös sovittimen
kanssa.
몇 Imuroi aina poimusuodatinta käyttä-
en, tämä koskee sekä märkä- että
kuivaimurointia!
Kuva
 Poista laitepää ja ota varusteet säiliös-
tä.
Kuva
 Käännä säiliö ylösalaisin ja paina sitten
ohjausrullat säiliön pohjassa oleviin rei-
kiin vasteeseen asti.
Kuva
 Takapyörien asentaminen: Irrota laa-
kerikuoret toisistaan ja paina suuret
kuoret pyöränripustimiin.
Laitteet ilman akselia: Aseta pyörät
pyöränripustimiin.
Laitteet akselilla: Laita pyörät akseliin
ja aseta pyöränripustimiin.
Laita sitten pienet kuoret suuriin kuoriin
ja ruuvaa kiinni.
Kuva
 Asenna koukut.
Laitteet työntöaisalla:
Kuva
 Työnnä työntöaisan varret ylhäältä lai-
tepäässä oleviin, niille tarkoitettuun
2:teen aukkoon ja paina sitten alas vas-
teeseen asti. Varmista alhaalta 2 ruuvil-
la.
Huomautus: Jos työntöaisa poistetaan
jälkikäteen, alemmat aukot on toimin-
nallisista syistä johtuen suljettava jäl-
leen 2:della ruuvilla.
Kuva
 Aseta laitepää paikalleen ja lukitse se.
Kuva
 Liitä lisävaruste.
Kuva
 Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
Kuva
 Kytke laite päälle.
 Asento I: Imurointi tai puhallus.
 Asento 0: Laite on kytketty pois päältä.
 Asento MAKS: Imurointi tai puhallus.
 Asento MAKS: Imurointi liitettynä
olevaa sähkötyökalua käyttäen
 Tehonsäätö: Imutehon pienentämiseen
tarvittaessa, kun imuroidaan, puhalle-
taan tai käytetään sähkötyökalua.
 Asento 0: Laite on kytketty pois päältä.
Sähkötyökalu on jännitteellinen.
18 Suodatinpussikiinnitin
19 Suodatinpussi
20 Käsikahvallinen imuletku
21 Imuputket 2 x 0,5 m
22 Lattiasuulake
(vaihtovivulla)
23 Rakosuutin
24 Sovitin
25 Taipuisa työkaluletku
Käyttö
Ennen käyttöönottoa
Käyttöönotto
Laitteet ilman sisäänrakennettua pisto-
rasiaa
Laitteet, joissa on sisäänrakennettu pis-
torasia
A 6
71
FI
Sivu: 71
– 4
몇 Imuroi ainoastaan kuivaa poimusuo-
datinta käyttäen!
Kuva
Suositus laitteille, joissa ei ole suodatin-
puhdistusta: Käytä suodatinpussia hie-
nopölyä imuroitaessa.
 Suodatinpussin täyttyminen riippuu
imuroitavan lian laadusta.
Tukkeutunut suodatinpussi voi revetä,
vaihda siksi suodatinpussi hyvissä
ajoin!
Hienoa pölyä, hiekka yms. imuroitaessa
on suodatinpussi vaihdettava useam-
min.
Laitteet, joissa on ExPress-suodatti-
menpuhdistus: Kun imuroidaan ilman
suodatinpussia, suodattimenpuhdistus-
näyttö muuttuu punaiseksi kun poimusuo-
datin pitää puhdistaa.
 Käytä suodatinpuhdistinta.
ExPress-suodatinpuhdistin on tarkoitettu
käytettäväksi suuria hienopölymääriä imu-
roitaessa, kun suodatinpussia ei ole asetet-
tu paikalleen.
Poimusuodattimen puhdistus, kun suodatti-
menpuhdistus-näyttö muuttuu punaiseksi:
Kuva
 Paina laitteen käydessä suodattimen
puhdistuspainiketta 3 kertaa, odota
kunkin painalluksen jälkeen 4 sekuntia
ennen uutta painallusta.
Huomautus: Suodattimen usean puh-
distuksen jälkeen tai suodattimen puh-
distusnäytön muuttuessa punaiseksi,
tarkasta säiliön täyttömäärä. Tyhjennä
säiliö tarvittaessa.
 Kun imuroit kosteaa tai märkää likaa,
valitse haluamasi varuste ja pistä se
imuputkeen tai suoraan käsikahvaan.
몇 Huomio:
Älä käytä suodatinpussia!
Jos muodostuu vaahtoa, tai nestettä pää-
see ulos, kytke laite heti pois päältä!
Ohje: Jos säiliö on täynnä, uimuri sulkee
imuaukon ja laite käy kohonneella kierros-
luvulla. Kytke laite heti pois päältä ja tyhjen-
nä säiliö.
 Leikkaa sovitin tarvittaessa veistä käyt-
täen sähkötyökalun liittimeen sopivaksi.
Kuva
 A) Työnnä mukana oleva sovitin imulet-
kun kahvan päälle ja kiinnitä sovitin
sähkötyökalun liittimeen.
tai
B) Käytä taipuisaa työkaluletkua töiden
joustavuuden parantamiseksi. Liitä let-
ku imuletkuun ja tarvittaessa sovitti-
meen ja sähkötyökalun liittimeen.
Kuva
 Laitteet, joissa on sisäänrakennettu
pistorasia: Liitä sähkötyökalun virta-
pistoke imurin pistokkeeseen.
 Käynnistä laite (kiertokytkin vasemmal-
le asentoon MAX) ja aloita työs-
kentely.
Ohje: Kun sähkätyökalu käynnistetään,
imurin imuturbiini käynnistyy 0,5 sekun-
nin viiveellä. Kun kytket sähkötyökalun
pois päältä, imuturbiini käy vielä n. 5 se-
kunttia, jotta imuletku tulee imuroitua
puhtaaksi jäännösroskista.
Kuivaimu
ExPress-suodattimenpuhdistus
Märkä imurointi
Työskentely sähkötyökaluilla
72 FI
Sivu: 72
– 5
Vaikeasti luoksepäästävien paikkojen puh-
distamiseen tai paikkoihin, joissa imurointi
ei ole mahdollista, esim. puun lehdet hiek-
ka-alustalla.
Kuva
 Pistä imuletku puhallusliitäntään, se ak-
tivoi puhallustoiminnan.
 Kytke laite pois päältä.
Kuva
 Ripusta lattiasuulake pysäköintipiti-
meen.
 Kytke laite pois päältä ja vedä virtapis-
toke irti.
Kuva
 Irrota laitepää ja tyhjennä märällä tai
kuivalla lialla täyttynyt säiliö.
Kuva
 Laita varusteet ja verkkokaapeli laittee-
seen ja säilytä laitetta kuivissa tiloissa.
 Vaara
Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito-
ja huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pisto-
rasiasta.
Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorit-
taa korjaustyöt ja sähköisiin rakenneosiin
kohdistuvat työt.
몇 Huomio
Älä käytä hankausaineita, lasia tai moni-
käyttöpuhdistusaineita! Älä koskaan upota
laitetta veteen.
 Hoida laite ja muoviset lisävarusteen
osat tavallisella muoville tarkoitetulla
puhdistusaineella.
 Huuhtele säiliö ja varusteet rarvittaessa
vedellä ja kuivaa ennen uudelleen käyt-
töä.
Kuva
 Laitteet ilman suodattimenpuhdis-
tusta:
Avaa suodatinluukun lukitus ja avaa
suodatinluukku. Poista kehys ja suoda-
tin ja kopista suodatin puhtaaksi. Puh-
dista suodatin tarvittaessa virtaavassa
vedessä. Älä hankaa tai harjaa suoda-
tinta.
Anna suodattimen kuivua täysin ennen
sen takaisin paikalleen asettamista.
Kuva
 Aseta sen jälkeen ensin suodatin ja sit-
ten kehys takaisin paikalleen.
 Laitteet, joissa on ExPress-suodatti-
menpuhdistus: Paina suodattimen
puhdistuspainiketta (katso kohtaa „Ex-
Press-suodattimenpuhdistus“).
Huomautus: Jos imuteho suodattimen
puhdistamisesta huolimatta ei vielä ole
riittävä, irrota imuletku putkista, pidä
suljettuna/sulje imuletkun aukko ja pai-
na vielä 3 kertaa suodattimen puhdis-
tuspainiketta imuletkun ollessa
suljettuna.
 Verkkokaapeli on luultavasti likaantu-
nut, puhdista verkkokaapeli.
 Kytke laite heti pois päältä.
Kuva
 Uimurijärjestelmän puhdistaminen:
Poista laitepää, kierrä uimurikoria (A)
nuolen suuntaan ja irrota. Irrota senjäl-
keen uimuri (B) ja puhdista molemmat
virtaavassa vedessä.
Puhdista tarvittaessa myös uimurivent-
tiilin (C) peite: Vapauta peitteen lukitus
ja poista peite. Aseta ja lukitse osat
Puhallustoiminto
Käytön keskeytys
Käytön lopetus
Säiliön tyhjennys
Laitteen säilytys
Hoito ja huolto
H 2
Poimusuodattimen puhdistus
Häiriöapu
Verkkokaapelin sisäänkelaus ei toi-
mi
Vettä valuu ulos
I 1
I 2
J 1
73
FI
Sivu: 73
– 6
puhdistuksen jälkeen takaisin paikal-
leen (huomioi merkintä ja symbolit).
Aseta ensin uimuri paikalleen, aseta sit-
ten päälle uimurikori ja lukitse paikal-
leen.
Jos laitteen imuteho heikkenee, tarkasta
seuraavat seikat:
 Varuste, imuletku tai imuputket ovat
tukkeutuneet, poista tukos.
 Poimusuodatin on likaantunut:
Laitteet ilman ExPress-suodattimen-
puhdistusta: Irrota ja puhdista poimu-
suodatin (katso kohtaa
"Poimusuodattimen puhdistaminen").
Laitteet, joissa on ExPress-suodatti-
menpuhdistus: Paina 3 kertaa suodat-
timen puhdistuspainiketta, jos tarpeen
toista puhdistus imuletkun ollessa sul-
jettuna ("Poimusuodattimen puhdista-
minen").
Puhdista suodatin tarvittaessa virtaa-
vassa vedessä.
 Vaihda vahingoittunut poimusuodatin
uuteen.
 Suodatinpussi on täynnä: Aseta tilalle
uusi suodatinpussi (Katso tilausnumero
tämän käyttöohjeen lopussa olevasta
varaosaluettelosta).
몇 Huomio
Älä heitä pois suodatinpussikiinnitintä!
Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat
takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheis-
tä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme
takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa
ota yhteys ostostositteineen jälleenmyy-
jään tai lähimpään valtuutettuun asiakas-
palveluun.
(Osoite, katso takasivua)
KÄRCHER -edustustomme vastaa mielel-
lään kysymyksiisi ja auttaa mahdollisissa
häiriötilanteissa.
(Osoite, katso takasivua)
Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy
tämän käyttöohjeen lopusta.
Varaosat ja erityisvarusteet saat kauppiaal-
tasi tai lähimmältä KÄRCHER tytäryhtiöltä.
(Osoite, katso takasivua)
Tekniset tiedot ovat auki käännettävillä si-
vuilla. Seuraavana siellä käytettyjen sym-
bolien selitykset.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
Vähenevä imuteho
Yleisiä ohjeita
Takuu
Asiakaspalvelu
Varaosien ja erityisvarusteiden
tilaaminen
Tekniset tiedot
Jännite
Teho Pnenn
Teho Pmax
Laitepistorasian maks. liitantäte-
ho
Verkkosulake (hidas)
Astian tilavuus
Vedenotto käsikahvalla
Vedenotto lattiasuulakkeella
Verkkokaapeli
Äänen painetaso (standardi EN
60704-2-1)
Paino (ilman varusteita)
74 FI

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher WD 7.700 PT ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher WD 7.700 PT

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher WD 7.700 PT, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher WD 7.700 PT käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher WD 7.700 PT suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.