Kärcher WD 5.600 M PT käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher WD 5.600 M PT allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Imuri
  • Malli/nimi: WD 5.600 M PT
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 66
Suomi
– 1
Arvoisa asiakas,
Lue käyttöohje ennen laitteesi
käyttämistä, säilytä käyttöohje
myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhem-
pää omistajaa varten.
Laite on tarkoitettu käytettäväksi märkä- ja
kuivaimurina tämän käyttöohjeen kuvausten
ja turvaohjeiden mukaisesti.
Tämä laite on suunniteltu yksityiskäyttöön
eikä vastaa ammattikäyttöön tarkoituksia vaa-
timuksia.
– Suojaa laite sateelta. Älä säilytä laitetta ul-
kona.
– Tällä laitteella ei saa imuroida tuhkaa eikä
nokea.
Märkä-/kuivaimuria saa käyttää vain, jos se
on varustettu:
– alkuperäisillä pölypusseilla.
– alkuperäisillä varaosilla, sekä alkuperäi-
sillä lisä- tai erikoistarvikkeilla.
Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingois-
ta, jotka johtuvat ohjeidenvastaisesta käytös-
tä.
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.
Älä käsittelee pakkauksia kotitalousjät-
teenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätyk-
seen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita
kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi
toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä
toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräilylai-
toksiin.
Suodatin ja suodatinpussi on valmistettu ym-
päristöystävällisestä materiaalista.
Mikäli niihin ei ole imuroitu aineita, joita ei saa
laittaa yleisiin jäteastioihin, ne voidaan hävit-
tää normaalin kotijätteen mukana.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoit-
teesta:
www.kaercher.com/REACH
– Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten hen-
kilöiden (lapset mukaan lukien) käytettä-
väksi, joiden fyysiset kyvyt, aistit tai
henkiset ominaisuudet ovat rajoittuneet
tai, joilta puuttuu riittävä kokemus ja/tai
riittävä tietämys, paitsi, jos he ovat heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön
valvonnassa tai ovat saaneet häneltä oh-
jeistuksen koneen käyttämiseen. Lapsia
pitäisi valvoa, jotta he eivät leikkisi koneen
kanssa.
– Pidä pakkausfoliot lasten ulottumattomis-
sa, tukehtumisvaara!
– Laite kytketään pois päältä jokaisen käy-
tön jälkeen ja ennen jokaista puhdistusta/
huoltoa.
– Palovaara. Älä imuroi mitään palavia tai
hehkuvia kohteita.
– Käyttö räjähdysalttiilla alueilla on kielletty.
몇 Sähköliitäntä
Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen on ol-
tava sama kuin laitteen tyyppikilvessä ilmoi-
tettu jännite.
 Sähköiskuvaara
Älä koskaan tartu märillä käsillä virtapistok-
keeseen.
Älä irrota verkkojohtoa pistokkeesta vetämäl-
lä johdosta.
Tarkasta aina ennen käyttöä, että liitosjohto ja
virtapistoke ovat ehjät. Anna valtuutetun asia-
kaspalvelun/sähköalan ammattilaisen välittö-
mästi vaihtaa vaurioitunut liitosjohto.
Sähkötapaturmien välttämiseksi suosittelem-
me käyttämään pistorasioita, joissa on esikyt-
ketyt virhevirran turvakytkimet (maks. 30 mA
nimellislaukaisuvirran voimakkuus).
Sisällysluettelo
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . FI . . . 1
Laitekuvaus . . . . . . . . . . . . . . FI . . . 2
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI . . . 4
Hoito ja huolto . . . . . . . . . . . . FI . . . 5
Häiriöapu . . . . . . . . . . . . . . . . FI . . . 6
Yleisiä ohjeita . . . . . . . . . . . . FI . . . 6
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . FI . . . 6
Tarkoituksenmukainen käyttö
Ympäristönsuojelu
Suodattimen ja suodatinpussin hävittämi-
nen
Turvaohjeet
67
FI
Sivu: 67
– 2
 Vaara
Tietyt aineet voivat muodostaa räjähdysherk-
kiä höyryjä tai seoksia pyörrevirtauksen seu-
rauksena imuilman kanssa!
Älä koskaan imuroi seuraavia aineita:
– Räjähdysherkkiä tai palavia kaasuja, nes-
teitä ja pölyjä (reagoivia pölyjä)
– Reagoivia metallipölyjä (esim. alumiini, mag-
nesium, sinkki) voimakkaasti alkaalisten ja
happamien puhdistusaineiden kanssa
– Laimentamattomia, voimakkaita happoja
ja lipeää
– Orgaanisia liuottimia (esim. bensiini, vä-
rinohennusaineet, asetoni,polttoöljy).
Lisäksi nämä aineet voivat syövyttää laittees-
sa käytettyjä materiaaleja.
Katso kansisivuilla olevia
kuvia!
 Tämä käyttöohje kuvaa etusivulla esitetty-
jen märkä-/kuivaimurien perusmallit.
 Mallista riippuen varustelussa ja mukana
toimitetuissa varusteissa on eroavuuksia.
Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovatko
kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat vau-
rioituneet Jos havaitset kuljetusvaurioita ota
yhteyttä myyjäliikkeeseen.
kuuluvat toimitukseen
mahdolliset varusteet
 Imuletkun liittämiseen imuroitaessa.
(katso kuvausta / kuvaa )
Huomautus: Huomioi maksimi liitäntäteho
(katso lukua „Tekniset tiedot“).
 Sähkötyökalun liittämistä varten.
(katso kuvausta / kuvaa )
 Pistä imuletku puhallusliitäntään, se akti-
voi puhallustoiminnan.
(katso kuvausta / kuvaa )
 Tartu lukituksen irrottamisen jälkeen laite-
pään kahvasyvennykseen ja nosta pois.
 Kantosanka toimii samalla laitepään ja
säiliön lukitsimena. Poista lukitus kääntä-
mällä sanka aivan eteen, kunnes lukitus
on avattu.
(katso kuvausta / kuvaa )
 Tartu laitepään kahvasyvennykseen ja
poista laitepää.
 Sanka on kantoasennossa pystyssä,
käännä sanka laitetta käytettäessä taak-
se, jotta pääsy laitteen käyttöosiin on va-
paana.
 Varusteiden säilytyspaikka mahdollistaa
imusuulakkeiden säilyttämisen laitepääs-
sä.
Huomautus: Tätä varusteiden säilytys-
paikkaa tarvitaan lisäkEfficient-suodatin-
puhdistuksen käyttämiseen.
(katso kuvausta / kuvaa )
 Sisäänrakennetun patruunasuodattimen
puhdistamiseksi.
Huomautus: Älä paina painiketta, kun
patruunasuodatin on kostea.
(katso kuvausta / kuvaa )
 Jos suodettimenpuhdisnäyttö on punai-
nen, paina Efficient-suodatinpuhdistus -
painiketta.
(katso kuvausta / kuvaa )
 Paina verkkokaapelin sisäänkelauspaini-
ketta. Kaapeli kelautuu automaattisesti
laitteen sisään.
Laitekuvaus
Imuletkuliitäntä
Laitepistorasia
Puhallusliitäntä
Kahvasyvennys
Kantosanka
Varusteiden säilytyspaikka laite-
päässä
Efficient-suodatinpuhdistus -pai-
nike
Suodatinpuhdistusnäyttö
Painike verkkokaapelin sisäänke-
laus
68 FI
Sivu: 68
– 3
 Varusteiden säilytyskoukku on tarkoitettu
imuletkun, verkkoliitäntäjohdon ja imu-
suulakkeiden säilyttämiseen.
(katso kuvausta / kuvaa )
 Asento I: Imurointi tai puhallus.
Asento 0: Laite on kytketty pois päältä.
(katso kuvausta / kuvaa )
 Asento MAKS: Imurointi tai puhallus.
 Asento MAKS: Imurointi liitettynä
olevaa sähkötyökalua käyttäen
 Tehonsäätö: Imutehon pienentämiseen
tarvittaessa, kun imuroidaan, puhalletaan
tai käytetään sähkötyökalua.
 Asento 0: Laite on kytketty pois päältä.
Sähkötyökalu on jännitteellinen.
(katso kuvausta / kuvaa )
 Lattiasuulakkeen ripustamiseen työtauko-
jen ajaksi.
(katso kuvausta / kuvaa )
 Varustekannatin on tarkoitettu imuputkille
ja muille varusteille.
(katso kuvausta / kuvaa )
 Tyhjennysruuvi on tarkoitettu säiliössä
olevan likaveden nopeaan ja helppoon
tyhjentämiseen. Kallista säiliötä eteenpän
tyhjenemisen parantamiseksi.
(katso kuvausta / kuvaa )
Huomautus: Suodatinpussia ei saa käyttää
märkäimurointiin!
 Suositus laitteille, joissa ei ole Effi-
cient-suodatinpuhdistusta:
Käytä suodatinpussia hienopölyä imuroi-
taessa.
(katso kuvausta / kuvaa )
 Patruunasuodatinta tulee aina käyttää,
sekä märkäimuroitaessa että kuivaimuroi-
taessa.
Huomautus: Anna kostean patruunasuo-
dattimen kuivua ennen käyttöä kuivaimu-
rointiin.
(katso kuvausta / kuvaa )
 Työnnä imuletku liittimeen, se napsahtaa
lukitukseen.
(katso kuvausta / kuvaa )
Huomautus: Irrota imuletku painamalla
lukitusnuppia peukalolla ja vetämällä letku
irti.
 Yhdistä molemmat imuputket toisiinsa ja
liitä imuletkuun.
(katso kuvausta / kuvaa )
 Käytä kulloinkin sopivaa sisäkettä kovien
pintojen ja kokolattiamattojen imuroimi-
seen.
Kovat pinnat, märkäimurointi: Käytä si-
säkettä. jossa on 2 kumihuulta.
Kovat pinnat, kuivaimurointi: Käytä si-
säkettä. jossa on 2 harjaa.
Kokolattiamatot, märkä- ja kuivaimu-
rointi: Imuroi ilman sisäkettä.
 Kovien pintojen ja kokolattiamattojen imu-
rointiin:
Käännä vipu merkkiin kokolattiama-
toilla
Käännä vipu merkkiin kovilla pin-
noilla
Varusteiden säilytyskoukku
Kiertokytkin (PÄÄLLE/POIS)
(ilman sisäänrakennettua pistorasi-
aa)
Kiertokytkin (PÄÄLLE/POIS)
(sisäänrakennetulla pistorasialla)
Pysäköintipidike
Varustekannatin säiliö
Ohjausrulla
Tyhjennysruuvi
Suodatinpussi
Patruunasuodatin
(on jo paikoillaan laitteessa)
Käsikahvallinen imuletku
Imuputket 2 x 0,5 m
Lattiasuulake
(sisäkkeineen)
Lattiasuulake
(vaihtovivulla)
69
FI
Sivu: 69
– 4
 Kulmien, rakojen, lämpöpattereiden ja
vaikeasti luoksepäästävien alueiden imu-
rointiin.
 Imuletkun liittämiseen sähkötyökaluun.
(katso kuvausta / kuvaa )
 Leikkaa sovitin tarvittaessa veistä käyttä-
en sähkötyökalun liittimeen sopivaksi.
 Enemmän joustavuutta sähkötyökaluja
käytettäessä.
Huomautus: Voi käyttää myös sovittimen
kanssa.
(katso kuvausta / kuvaa )
 Laaja imusetti kaikenlaiselle karkealle lial-
le.
몇 Huomioi, että patruunasuodatin on
aina työskenneltäessä paikoillaan.
Tämä koskee sekä kuiva- että märkäi-
murointia!
 Kuva
Kiinnitä laitteen mukana irtonaisena tul-
leet osat laitteeseen ennen käyttöönotta-
mista.
 Kuva
Suositus laitteille, joissa ei ole Effi-
cient-suodatinpuhdistusta: Käytä suo-
datinpussia hienopölyä imuroitaessa.
 Kuva
Liitä lisävaruste.
 Kuva
Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
 Kuva
Kytke laite päälle.
몇 Työskentele ainoastaan kuivalla pat-
ruunasuodattimella!
 Huomio: Imuroi tuhkaa ja nokea vain
esierotinta käyttäen (tilausnro 2.863-139).
Suositus laitteille, joissa ei ole Efficient-
suodatinpuhdistusta: Käytä suodatinpussia
hienopölyä imuroitaessa.
(katso kuvausta / kuvaa )
 Suodatinpussin täyttyminen riippuu imu-
roitavan lian laadusta.
Tukkeutunut suodatinpussi voi revetä,
vaihda siksi suodatinpussi hyvissä ajoin!
Hienoa pölyä, hiekka yms. imuroitaessa
on suodatinpussi vaihdettava useammin.
Laitteet, joissa on Efficient-suodatinpuh-
distus: Kun imuroidaan ilman suodatinpus-
sia, suodatinpuhdistusnäyttö muuttuu
punaiseksi, kun patruunasuodatin on tarpeen
puhdistaa.
 Käytä Efficient-suodatinpuhdistusta
(katso kuvausta / kuvaa )
 Kun imuroit kosteaa tai märkää likaa, va-
litse haluamasi varuste ja pistä se imuput-
keen tai suoraan käsikahvaan.
몇 Huomio:
Älä käytä suodatinpussia!
Jos muodostuu vaahtoa, tai nestettä pääsee
ulos, kytke laite heti pois päältä!
Ohje: Jos säiliö on täynnä, uimuri sulkee imu-
aukon ja laite käy kohonneella kierrosluvulla.
Kytke laite heti pois päältä ja tyhjennä säiliö.
 Leikkaa sovitin tarvittaessa veistä käyttä-
en sähkötyökalun liittimeen sopivaksi.
 Kuva
A) Työnnä mukana oleva sovitin imulet-
kun kahvan päälle ja kiinnitä sovitin säh-
kötyökalun liittimeen.
tai
B) Käytä taipuisaa työkaluletkua töiden
joustavuuden parantamiseksi. Liitä letku
imuletkuun ja tarvittaessa sovittimeen ja
sähkötyökalun liittimeen.
Rakosuutin
Sovitin
Taipuisa työkaluletku
Karkealikasetti
Käyttö
Ennen käyttöönottoa
Käyttöönotto
Kuivaimu
Märkä imurointi
Työskentely sähkötyökaluilla
70 FI
Sivu: 70
– 5
 Kuva
Laitteet, joissa on sisäänrakennettu
pistorasia: Liitä sähkötyökalun virtapisto-
ke imurin pistokkeeseen.
 Kuva
Käynnistä laite (kiertokytkin vasemmalle
asentoon MAX) ja aloita työskentely.
Ohje: Kun sähkätyökalu käynnistetään,
imurin imuturbiini käynnistyy 0,5 sekunnin
viiveellä. Kun kytket sähkötyökalun pois
päältä, imuturbiini käy vielä n. 5 sekunttia,
jotta imuletku tulee imuroitua puhtaaksi
jäännösroskista.
Jos suodatinpuhdistusnäyttö muuttuu punai-
seksi, käytä suodatinpuhdistusta.
 Kuva
Pistä imuletkun pää kahvoineen laite-
päässä olevaan varustepidikkeeseen.
Paina laitteen käydessä Efficient-suoda-
tinpuhdistuksen painiketta 3 kertaa, odota
kunkin painalluksen jälkeen 4 sekuntia
ennen uutta painallusta.
Huomautus: Jos suodatinpuhdistusnäyt-
tö on jatkuvasti tai suodatinpuhdistuspai-
nikkeen useamman painalluksen jälkeen
punainen, säiliön täyttömäärä on tarkas-
tettava. Muuten likaa voi pursuta ulos säi-
liötä avattaessa.
Vaikeasti luoksepäästävien paikkojen puhdis-
tamiseen tai paikkoihin, joissa imurointi ei ole
mahdollista, esim. puun lehdet hiekka-alustal-
la.
 Kuva
Pistä imuletku puhallusliitäntään, se akti-
voi puhallustoiminnan.
 Kytke laite pois päältä.
 Kuva
Ripusta lattiasuulake pysäköintipitimeen.
 Kytke laite pois päältä ja vedä virtapistoke
irti.
 Kuva
Irrota laitepää ja tyhjennä märällä tai kui-
valla lialla täyttynyt säiliö.
Laitteet, joissa on tyhjennysruuvi: Tyh-
jennä kuiva lika säiliöstä normaalisti. Käy-
tä nesteiden tyhjentämiseen
tyhjennysruuvia.
 Kuva
Säilytä verkkoliitäntäjohto ja varusteet lait-
teessa. Säilytä laitetta kuivissa tiloissa.
 Vaara
Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito- ja
huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pistorasias-
ta.
Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa
korjaustyöt ja sähköisiin rakenneosiin kohdis-
tuvat työt.
몇 Huomio
Älä käytä hankausaineita, lasia tai monikäyt-
töpuhdistusaineita! Älä koskaan upota laitetta
veteen.
 Hoida laite ja muoviset lisävarusteen osat
tavallisella muoville tarkoitetulla puhdis-
tusaineella.
 Huuhtele säiliö ja varusteet rarvittaessa
vedellä ja kuivaa ennen uudelleen käyt-
töä.
 Kuva
Puhdista tarvittaessa patruunasuodatin
vain juoksevalla vedellä, älä hankaa tai
käytä harjaa. Anna suodattimen kuivua
täysin ennen takaisin paikalleen asetta-
mista.
Efficient-suodatinpuhdistus
Puhallustoiminto
Käytön keskeytys
Käytön lopetus
Säiliön tyhjennys
Laitteen säilytys
Hoito ja huolto
71
FI
Sivu: 71
– 6
 Verkkokaapeli on luultavasti likaantunut,
puhdista verkkokaapeli.
Jos laitteen imurointikyky heikkenee, tarkasta
seuraavat seikat.
 Varusteet, imuletku tai imuputki on tuk-
keutunut, poista tukos pitkällä esineellä.
 Suodatinpatruuna on likainen:
Laitteet ilman Efficient-suodatinpuh-
distusta: Kopistele patruunasuodatin
puhtaaksi, puhdista tarvittaessa virtaa-
vassa vedessä.
(katso kuvausta / kuvaa )
Laitteet, joissa on Efficient-suodatin-
puhdistus: Käytä Efficient-suodatinpuh-
distusta.
(katso kuvausta / kuvaa )
Puhdista suodatinpatruuna tarvittaessa
virtaavassa vedessä.
(katso kuvausta / kuvaa )
 Vaihda vahingoittunut patruunasuodatin.
 Suodatinpussi on täynnä, vaihda suoda-
tinpussi uuteen.
(katso kuvausta / kuvaa )
Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat ta-
kuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä
aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme ta-
kuuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota
yhteys ostostositteineen jälleenmyyjään tai lä-
himpään valtuutettuun asiakaspalveluun.
(Osoite, katso takasivua)
KÄRCHER -edustustomme vastaa mielellään
kysymyksiisi ja auttaa mahdollisissa häiriöti-
lanteissa.
(Osoite, katso takasivua)
Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tä-
män käyttöohjeen lopusta.
Varaosat ja erityisvarusteet saat kauppiaalta-
si tai lähimmältä KÄRCHER tytäryhtiöltä.
(Osoite, katso takasivua)
Tekniset tiedot ovat auki käännettävillä sivuil-
la. Seuraavana siellä käytettyjen symbolien
selitykset.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
Häiriöapu
Verkkokaapelin sisäänkelaus ei toimi
Vähenevä imuteho
Yleisiä ohjeita
Takuu
Asiakaspalvelu
Varaosien ja erityisvarusteiden tilaaminen
Tekniset tiedot
Jännite
Teho Pnenn
Teho Pmax
Laitepistorasian maks. liitantäteho
Verkkosulake (hidas)
Astian tilavuus
Vedenotto käsikahvalla
Vedenotto lattiasuulakkeella
Verkkokaapeli
Äänen painetaso
(standardi EN 60704-2-1)
Paino (ilman varusteita)
72 FI

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher WD 5.600 M PT ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher WD 5.600 M PT

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher WD 5.600 M PT, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher WD 5.600 M PT käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher WD 5.600 M PT suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.