Kärcher WD 3.200 käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher WD 3.200 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Imuri
  • Malli/nimi: WD 3.200
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Indonesialainen, Ukrainalainen, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 54
- 1
Arvoisa asiakas,
Lue tämä alkuperäisiä ohjeita en-
nen laitteesi käyttämistä, säilytä
käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollis-
ta myöhempää omistajaa varten.
Laite on tarkoitettu käytettäväksi märkä- ja
kuivaimurina tämän käyttöohjeen kuvausten
ja turvaohjeiden mukaisesti.
– Suojaa laite sateelta. Älä säilytä laitetta ul-
kona.
– Tällä laitteella ei saa imuroida tuhkaa eikä
nokea.
Märkä-/kuivaimuria saa käyttää vain, jos se
on varustettu:
– alkuperäisillä pölypusseilla.
– alkuperäisillä varaosilla, sekä alkuperäi-
sillä lisä- tai erikoistarvikkeilla.
Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingois-
ta, jotka johtuvat ohjeidenvastaisesta käytös-
tä.
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.
Älä käsittelee pakkauksia kotitalousjät-
teenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätyk-
seen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita
kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi
toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä
toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräilylai-
toksiin.
Suodatin ja suodatinpussi on valmistettu ym-
päristöystävällisestä materiaalista.
Mikäli niihin ei ole imuroitu aineita, joita ei saa
laittaa yleisiin jäteastioihin, ne voidaan hävit-
tää normaalin kotijätteen mukana.
Huomautuksia ainesosista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoit-
teesta:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm
– Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten hen-
kilöiden (lapset mukaan lukien) käytettä-
väksi, joiden fyysiset, sensorisia tai
henkiset ominaisuudet ovat rajoittuneet
tai, joilta puuttuu riittävä kokemus ja/tai
riittävä tietämys, paitsi, jos he ovat heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön
valvonnassa tai ovat saaneet häneltä oh-
jeistuksen koneen käyttämiseen. Lapsia
pitäisi valvoa, jotta he eivät leikkisi koneen
kanssa.
– Pidä pakkausfoliot lasten ulottumattomis-
sa, tukehtumisvaara!
– Laite kytketään pois päältä jokaisen käy-
tön jälkeen ja ennen jokaista puhdistusta/
huoltoa.
– Palovaara. Älä imuroi mitään palavia tai
hehkuvia kohteita.
– Käyttö räjähdysalttiilla alueilla on kielletty.
몇 Sähköliitäntä
Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen on ol-
tava sama kuin laitteen tyyppikilvessä ilmoi-
tettu jännite.
 Sähköiskuvaara
Älä koskaan tartu märillä käsillä virtapistok-
keeseen.
Älä irrota verkkojohtoa pistokkeesta vetämäl-
lä johdosta.
Tarkasta aina ennen käyttöä, että liitosjohto ja
virtapistoke ovat ehjät. Anna valtuutetun asia-
kaspalvelun/sähköalan ammattilaisen välittö-
mästi vaihtaa vaurioitunut liitosjohto.
Sähkötapaturmien välttämiseksi suosittelem-
me käyttämään pistorasioita, joissa on esikyt-
Sisällysluettelo
Turvaohjeet FI - 1
Laitekuvaus FI - 2
Käyttö FI - 3
Hoito ja huolto FI - 4
Häiriöapu FI - 5
Yleisiä ohjeita FI - 5
Tekniset tiedot FI - 5
Tarkoituksenmukainen käyttö
Ympäristönsuojelu
Suodattimen ja suodatinpussin hävittä-
minen
Turvaohjeet
51
FI
Sivu: 55
- 2
ketyt virhevirran turvakytkimet (maks. 30 mA
nimellislaukaisuvirran voimakkuus).
 Huomio
Tietyt aineet voivat muodostaa räjähdysherk-
kiä höyryjä tai seoksia pyörrevirtauksen seu-
rauksena imuilman kanssa!
Älä koskaan imuroi seuraavia aineita:
– Räjähdysherkkiä tai palavia kaasuja, nes-
teitä ja pölyjä (reagoivia pölyjä)
– Reagoivia metallipölyjä (esim. alumiini,
magnesium, sinkki) voimakkaasti alkaa-
listen ja happamien puhdistusaineiden
kanssa
– Laimentamattomia, voimakkaita happoja
ja lipeää
– Orgaanisia liuottimia (esim. bensiini, vä-
rinohennusaineet, asetoni,polttoöljy).
Lisäksi nämä aineet voivat syövyttää laittees-
sa käytettyjä materiaaleja.
Katso avattavalla kansisivulla
olevia kuvia!
„ Tämä käyttöohje kuvaa etusi-
vulla esitettyjen märkä-/kuivaimurien pe-
rusmallit.
„ Kuvat esittävät maksimia varustelua, mal-
lista riippuen varustelussa ja mukana toi-
mitetuissa varusteissa on eroavuuksia.
Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovatko
kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat vau-
rioituneet Jos havaitset kuljetusvaurioita ota
yhteyttä myyjäliikkeeseen.
kuuluvat toimitukseen
mahdolliset varusteet
Î Imuletkun liittämiseen imuroitaessa.
(katso kuvausta / kuvaa )
Î Asento I: Imurointi tai puhallus.
Asento 0: Laite on kytketty pois päältä.
Î Asento I: Imurointi tai puhallus.
Asento II: Automaattinen imurointi liitet-
tyä sähkötyökalua käyttäen
Asento 0: Laite ja siihen liitetty sähkötyö-
kalu on kytketty pois päältä
Huomautus: Huomioi maksimi liitäntäteho
(katso lukua „Tekniset tiedot“).
Î Sähkötyökalun liittämistä varten.
(katso kuvausta / kuvaa )
Î Laitteen kuljettamiseen kantokahvasta.
Î Verkkoliitäntäjohdon säilyttämistä varten.
(katso kuvausta / kuvaa )
Î Pistä imuletku puhallusliitäntään, se akti-
voi puhallustoiminnan.
(katso kuvausta / kuvaa )
Î Avaa vetämällä ulos, lukitse painamalla
sisään.
(katso kuvausta / kuvaa )
Î Lattiasuulakkeen ripustamiseen työtauko-
jen ajaksi.
(katso kuvausta / kuvaa )
Î Varusteiden säilytyspaikka on tarkoitettu
imuputkien ja imusuulakkeiden säilyttämi-
seen laitteessa.
(katso kuvausta / kuvaa )
Î Ohjausrullat ovat toimitettaessa säiliössä,
asenna ne paikalleen ennen laitteen käyt-
töönottoa.
(katso kuvausta / kuvaa )
Laitekuvaus
Imuletkuliitäntä
Laitekytkin (PÄÄLLE/POIS)
(ilman sisäänrakennettua pistorasi-
aa)
Laitekytkin (PÄÄLLE/POIS)
(sisäänrakennetulla pistorasialla)
Laitepistorasia
Kantokahva
Kaapelikoukku
Puhallusliitäntä
Säiliönlukitus
Pysäköintipidike
Varusteiden säilytyspaikka
Ohjausrulla
52 FI
Sivu: 56
- 3
Huomautus: Suodatinpussia ei saa käyttää
märkäimurointiin!
Î Suositus: Käytä suodatinpussia hienopö-
lyä imuroitaessa.
(katso kuvausta / kuvaa )
Î Patruunasuodatinta tulee aina käyttää,
sekä märkäimuroitaessa että kuivaimuroi-
taessa.
Huomautus: Anna kostean patruunasuo-
dattimen kuivua ennen käyttöä kuivaimu-
rointiin.
(katso kuvausta / kuvaa )
Î Työnnä imuletku liittimeen, se napsahtaa
lukitukseen.
(katso kuvausta / kuvaa )
Irrota imuletku painamalla lukitusnuppia
peukalolla ja vetämällä letku irti.
Î Yhdistä molemmat imuputket toisiinsa ja
liitä imuletkuun.
(katso kuvausta / kuvaa )
Î Kulmien, rakojen, lämpöpattereiden ja
vaikeasti luoksepäästävien alueiden imu-
rointiin.
Î Käytä kulloinkin sopivaa sisäkettä kovien
pintojen ja kokolattiamattojen imuroimi-
seen.
(katso kuvausta / kuvaa )
Kovat pinnat, märkäimurointi: Käytä si-
säkettä, jossa on 2 kumihuulta (tai kumi-
huulta ja harjaskaistaa).
Kovat pinnat, kuivaimurointi: Käytä si-
säkettä, jossa on 2 harjaskaistaa (tai ku-
mihuulta ja harjaskaistaa).
Kokolattiamatot, märkä- ja kuivaimu-
rointi: Imuroi ilman sisäkettä.
Î Imuletkun liittämiseen sähkötyökaluun.
(katso kuvausta / kuvaa )
Î Leikkaa sovitin tarvittaessa veistä käyttä-
en sähkötyökalun liittimeen sopivaksi.
몇 Huomioi, että patruunasuodatin on
aina työskenneltäessä paikoillaan.
Tämä koskee sekä kuiva- että mär-
käimurointia!
Î Kuva
Kiinnitä laitteen mukana irtonaisena tul-
leet osat laitteeseen ennen käyttöönotta-
mista.
Î Kuva
Suositus: Käytä suodatinpussia hienopö-
lyä imuroitaessa.
Î Kuva
Liitä lisävaruste.
Î Kuva
Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
Î Kuva
Kytke laite päälle.
몇 Työskentele ainoastaan kuivalla pat-
ruunasuodattimella!
Î Suositus: Käytä suodatinpussia hienopö-
lyä imuroitaessa.
(katso kuvausta / kuvaa )
Suodatinpussin täyttyminen riippuu imu-
roitavan lian laadusta.
Hienoa pölyä, hiekka yms. imuroitaessa
on suodatinpussi vaihdettava useammin.
Tukkeutunut suodatinpussi voi revetä,
vaihda siksi suodatinpussi hyvissä ajoin!
Î Huomio: Imuroi tuhkaa ja nokea vain
esierotinta käyttäen (tilausnro 2.863-139).
Suodatinpussi
Patruunasuodatin
(on jo paikoillaan laitteessa)
Imuletku ja käsiputki
Imuputket 2 x 0,5 m
Rakosuutin
Lattiasuulake
(sisäkkeineen)
Sovitin
Käyttö
Ennen käyttöönottoa
Käyttöönotto
Kuivaimu
53
FI
Sivu: 57
- 4
Î Kun imuroit kosteaa tai märkää likaa, va-
litse haluamasi varuste ja pistä se imuput-
keen tai suoraan käsikahvaan.
몇 Huomio:
Älä käytä suodatinpussia!
Jos muodostuu vaahtoa, tai nestettä pääsee
ulos, kytke laite heti pois päältä!
Ohje: Jos säiliö on täynnä, uimuri sulkee imu-
aukon ja laite käy kohonneella kierrosluvulla.
Kytke laite heti pois päältä ja tyhjennä säiliö.
Î Leikkaa sovitin tarvittaessa veistä käyttä-
en sähkötyökalun liittimeen sopivaksi.
Î Kuva
Pistä sovitin imuletkun kahvaan ja liitä se
sähkötyökalun liitäntään.
Liitä sähkötyökalun virtapistoke imuri pis-
tokkeeseen.
Î Kuva
Käännä imurin kytkin asentoon II ja aloita
imurointi.
Ohje: Kun sähkätyökalu käynnistetään,
imurin imuturbiini käynnistyy 0,5 sekunnin
viiveellä. Kun kytket sähkötyökalun pois
päältä, imuturbiini käy vielä n. 5 sekunttia,
jotta imuletku tulee imuroitua puhtaaksi
jäännösroskista.
Vaikeasti luoksepäästävien paikkojen puhdis-
tamiseen tai paikkoihin, joissa imurointi ei ole
mahdollista, esim. puun lehdet hiekka-alustal-
la.
Î Kuva
Pistä imuletku puhallusliitäntään, se akti-
voi puhallustoiminnan.
Î Kytke laite pois päältä.
Î Kuva
Ripusta lattiasuulake pysäköintipitimeen.
Î Kytke laite pois päältä ja vedä virtapistoke
irti.
Î Kuva
Poista laitepää ja tyhjennä säiliö.
Î Kuva
Säilytä verkkoliitäntäjohto ja varusteet lait-
teessa. Säilytä laitetta kuivissa tiloissa.
 Vaara
Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito- ja
huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pistorasias-
ta.
Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa
korjaustyöt ja sähköisiin rakenneosiin kohdis-
tuvat työt.
몇 Huomio
Älä käytä hankausaineita, lasia tai monikäyt-
töpuhdistusaineita! Älä koskaan upota laitetta
veteen.
Î Hoida laite ja muoviset lisävarusteen osat
tavallisella muoville tarkoitetulla puhdis-
tusaineella.
Î Huuhtele säiliö ja varusteet rarvittaessa
vedellä ja kuivaa ennen uudelleen käyt-
töä.
Î Kuva
Puhdista tarvittaessa patruunasuodatin
vain juoksevalla vedellä, älä hankaa tai
käytä harjaa. Anna suodattimen kuivua
täysin ennen takaisin paikalleen asetta-
mista.
Märkä imurointi
Työskentely sähkötyökaluilla
Puhallustoiminto
Käytön keskeytys
Käytön lopetus
Säiliön tyhjennys
Laitteen säilytys
Hoito ja huolto
54 FI
Sivu: 58
- 5
Jos laitteen imurointikyky heikkenee, tarkasta
seuraavat seikat.
Î Varusteet, imuletku tai imuputki on tuk-
keutunut, poista tukos pitkällä esineellä.
Î Suodatinpussi on täynnä, vaihda suoda-
tinpussi uuteen.
(katso kuvausta / kuvaa )
Î Patruunasuodatin on likaantunut, puhdis-
ta patruunasuodatin kopistelemalla tai tar-
vittaessa juoksevalla vedellä.
(katso kuvausta / kuvaa )
Î Vaihda vahingoittunut patruunasuodatin.
Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat ta-
kuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä
aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme ta-
kuuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota
yhteys ostostositteineen jälleenmyyjään tai lä-
himpään valtuutettuun asiakaspalveluun.
(Osoite, katso takasivua)
KÄRCHER -edustustomme vastaa mielellään
kysymyksiisi ja auttaa mahdollisissa häiriöti-
lanteissa.
(Osoite, katso takasivua)
Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tä-
män käyttöohjeen lopusta.
Varaosat ja erityisvarusteet saat kauppiaalta-
si tai lähimmältä KÄRCHER tytäryhtiöltä.
(Osoite, katso takasivua)
Tekniset tiedot ovat sivulla IV. Seuraavana on
siellä käytettyjen symbolien merkitykset.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
Häiriöapu
Vähenevä imuteho
Yleisiä ohjeita
Takuu
Asiakaspalvelu
Varaosien ja erityisvarusteiden
tilaaminen
Tekniset tiedot
Jännite
Teho Pnenn
Teho Pmax
Laitepistorasian maks. liitantäteho
Verkkosulake (hidas)
Astian tilavuus
Vedenotto käsikahvalla
Vedenotto lattiasuulakkeella
Verkkokaapeli
Äänen painetaso (standardi EN
60704-2-1)
Paino (ilman varusteita)
55
FI

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher WD 3.200 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher WD 3.200

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher WD 3.200, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher WD 3.200 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher WD 3.200 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.