Kärcher T-Racer 300 käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher T-Racer 300 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Pation puhdistaja
  • Malli/nimi: T-Racer 300
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 33
34 Suomi
Lue käyttöohje ennen laitteesi
käyttämistä, säilytä käyttöohje
myöhempää käyttöä tai mahdollista myö-
hempää omistajaa varten.
„ Noudata suurpainepesurisi turvaohjei-
ta.
„ Käynnistä korkeapainesuihku korkea-
painepistoolin liipaisimella vasta, kun T-
Racer on puhdistettavalla pinnalla.
„ Puhdistuspään lähistöllä ei saa olla
muita henkilöitä.
„ Varo takaisinpotkua! Huolehdi turvalli-
sesta asennosta ja pidä painepistoolis-
ta ja jatkoputkesta taikka sitten T-
Racer:in käsikahvasta tukevasti kiinni.
„ Sammuta korkeapainepesuri, kun puh-
distustyö on tehty. Jos teet jotain T-Ra-
cer:ille, irrota se lisäksi
korkeapainepistoolista.
„ Veden maksimi lämpötila 60 °C (huomi-
oi korkeapainepesurin ohjeet).
Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovat-
ko kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat
vaurioituneet Jos havaitset kuljetusvaurioi-
ta ota yhteyttä myyjäliikkeeseen.
Î katso sivu 2, kuva
1 Kotelo
2 Hovercraft-efektin liukusäädin - ilman-
virtaussäädin
3 Käsikahva
4 Power-kääntökahva (suuttimien kor-
keudensäätöä varten)
5 Pikaliitin varmistinhylsyllä
6 Jatkoputki (2 kpl)
7 Roottorivarsi
8 Varmistussokka
9 Suojaristikko
10 Keltaiset korkeapainesuuttimet (2 kpl)
11 Harmaat korkeapainesuuttimet (2 kpl)
12 Ilmarakojen kuristin
T-Racer:ia voi käyttää kaikissa Kärcher
Consumer -korkeapainepesulaitteissa, etu-
päässä luokkien K 4 - K 7 laitteissa. Laitteet
valmistusvuoteen 1991 asti tarvitsevat li-
säksi sovittimen (tilausnumero: 4.762-062).
T-Racer -laite soveltuu ihanteellisesti erilai-
sia pintamateriaaleja, kuten puu, betoni,
laatat ja luonnonkivi, omaavien lattia- ja sei-
näpintojen puhdistamiseen selä myös japa-
nilaisten puutarhojen ja hiekkapintojen
puhdistamiseen. Käytä T-Racer:ia ainoas-
taan yksityiskäytössä.
Vaara!
Kun T-Racer käy, älä vie kättäsi
sen reunan alle!
Turvaohjeet Laitekuvaus
Tarkoituksenmukainen käyttö
Symbolit
Sivu: 34
Suomi 35
Jotta korkeapainepesurin häiriötön toiminta
olisi mahdollista, on käytettävä sopivia kor-
keapainesuuttimia.
Ohje: Nimellispaine (p): Katso korkeapai-
nepesurisi käyttöohjeesta tai tyyppikilvestä.
esim.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher
770
Î Käytä keltaisia korkeapainesuuttimia.
Huomautus:Keltaiset korkeapaine-
suuttimet ovat valmiiksi asennettuina.
esim.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher
560
Î Käytä harmaita korkeapainesuuttimia.
Î Kuva
1 Väännä varmistusklemmarit ruuvitaltal-
la ulos.
2 Vedä suojaristikko irti.
3 Vaihda korkeapainesuuttimet.
4 Pistä suojaristikko tappeihin.
5 Paina varmistusklemmarit sisään kun-
nes ne lukkiutuvat.
Huomautus: Käytä imukäytössä korkea-
painepesurin imupuolella ehdottomasti
KÄRCHER-vesisuodatinta (tilaus-nro:
4.730-097.0).
Kiinnitä T-Racer jatkoputkineen korkeapai-
nepistooliin.
Î Kuva
1 Kierrä molemmat jatkoputket yhteen.
2 Paina jatkoputki T-Racerin pikaliitti-
meen.
3 Kierrä liitinosaa 90° kunnes se napsah-
taa lukitukseen.
4 Kierrä varmistinhylsy tiukkaan.
Î Kuva
1 Paina jatkoputki korkeapainepistoolin
pikaliittimeen.
2 Kierrä liitinosaa 90° kunnes se napsah-
taa lukitukseen.
3 Kierrä varmistinhylsy tiukkaan.
Varo
Î Kuva
– Älä aja esillä olevien korkeuserokohtien
yli!
– T-Racer ei sovellu hankaamiseen eikä
harjaamiseen!
– Vapaat pinnat on lakaistava ennen T-
Racer:in käyttöä, suuttimien vaurioitu-
misen välttämiseksi.
Î Käännä Power-kääntökahva puhdistet-
tavaa pintaa vastaavaan asentoon.
Î Säädä Hovercraft-efekti liukusäätimellä
alustalle sopivaksi.
Kiinnitä T-Racer suoraan korkeapainepis-
tooliin.
– Paina T-Racer:in pikaliitin korkeapaine-
pistoolin pikaliitäntään, kierrä sitten sitä
90°, kunnes se lukittuu.
– Kierrä varmistinhylsy tiukkaan.
Varo
Î Kuva
Pidä seinäpintoja puhdistettaessa kiinni T-
Valmistelu
Korkeapainesuuttimien valinta
Korkeapainepesurit, joiden
nimellispaine (p) on välillä 130 bar - 160
bar
Korkeapainepesurit, joiden
nimellispaine (p) on pienempi kuin 130
baaria
Korkeapainesuuttimien vaihto
a Poista pinne.
b Poista keltaiset suuttimet.
c Aseta tilalle harmaat suuttimet.
d Asenna pinne.
Käyttö
Lattiapintojen puhdistus
Seinäpintojen puhdistus
Sivu: 35
36 Suomi
Racer:in käsikahvasta.
Î Käännä Power-kääntökahva puhdistet-
tavaa pintaa vastaavaan asentoon.
Î Työnnä Hovercraft-efekti -liukusäädin
kokonaan oikealle.
Power-kääntökahvalla muutetaan korkea-
painesuuttimien etäisyyttä puhdistettavas-
ta pinnasta.
Kovat pinnat (esim. laatat, betoni, kivi)
Î Kuva
Käännä Power-kääntökahva asentoon
"MAX".
Sitkeiden likaantumien tehokkaaseen
puhdistukseen.
Arat pinnat (esim. puu)
Î Kuva
Käännä Power-kääntökahva asentoon
"MIN".
Arkojen pintojen varovaiseen puhdis-
tukseen.
Liukusäätimellä avataan ja suljetaan T-Ra-
cerin kotelossa olevia ilma-aukkoja. Sillä
säädetään Hovercraft-efektin voimakkuut-
ta.
Î Kuva
Siirrä liukusäädintä oikealle.
Hovercraft-efekti pienenee, kunnes T-
Racer laskeutuu alustalle.
Î Kuva
Siirrä liukusäädintä vasemmalle.
Hovercraft-efekti suurenee, kunnes T-
Racer leijuu alustan yläpuolella.
Voit käyttää jatkoputkia kaikkien Kärcher-li-
sävarusteiden kanssa.
Korkeapainepesuriin ei tule painetta tai
paine sykkii.
Î Poista korkeapainesuuttimet laitteesta,
tarkasta korkeapainesuuttimien mah-
dolliset vauriot, huuhtele T-Racer puh-
taalla vedellä ja asenna sen jälkeen
korkeapainesuuttimet takaisin paikoil-
leen.
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettä-
viä. Älä käsittelee pakkauksia kotita-
lousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden
kierrätykseen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita
kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi
toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä
toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräily-
laitoksiin.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoit-
teesta:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm
Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat
takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheis-
tä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme
takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa
ota yhteys ostotositteen kanssa jälleen-
myyjään tai lähimpään valtuutettuun huol-
toon.
Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-vara-
osia. Varaosaluettelo löytyy tämän käyttö-
ohjeen lopusta.
Hallintalaitteet
Power-kääntökahva
Hovercraft-efekti -liukusäädin
Vinkki
Häiriöapu
Yleisiä ohjeita
Ympäristönsuojelu
Takuu
Varaosat

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher T-Racer 300 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher T-Racer 300

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher T-Racer 300, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher T-Racer 300 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher T-Racer 300 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.