Kärcher SV 1902 käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher SV 1902 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Höyrypuhdistin
  • Malli/nimi: SV 1902
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 100
– 4
Arvoisa asiakas,
Lue käyttöohje ennen laitteesi
käyttämistä, säilytä käyttöohje
myöhempää käyttöä tai mahdollista myö-
hempää omistajaa varten.
Tämä laite on tarkoitettu yksinomaan yksi-
tyisten kotitalouksien käyttöön.
Laite on tarkoitettu höyrynkehitykseen sekä
nesteiden ja kiinteiden hiukkasten imuroin-
tiin tätä käyttöohjetta noudattaen.
Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahin-
goista, jotka johtuvat ohjeidenvastaisesta
tai väärästä käytöstä.
 Vaara
Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa
vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuole-
maan.
몇 Varoitus
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi
johtaa kuolemaan.
Varo
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineel-
lisia vahinkoja.
Höyry
HUOMIO – palovammavaara
Älä suuntaa höyrysuihkua ih-
misiin, eläimiin, jännitteellisiin
sähkövarusteisiin tai itse lait-
teeseen.
Käytä laitetta vain läikkynei-
den nesteiden imuroimiseen.
Laite ei sovellu nesteiden
imurointiin säiliöistä.
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettä-
viä. Älä käsittelee pakkauksia kotita-
lousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden
kierrätykseen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita
kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi
toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä
toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräily-
laitoksiin.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoit-
teesta:
www.kaercher.com/REACH
Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat
takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheis-
tä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme
takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa
ota yhteys ostotositteen kanssa jälleen-
myyjään tai lähimpään valtuutettuun huol-
toon.
(Osoite, katso takasivua)
Sisällysluettelo
Yleisiä ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . FI 4
Laitekuvaus. . . . . . . . . . . . . . . . . FI 5
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 5
Valmistelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 7
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 7
Varusteiden käyttö . . . . . . . . . . . FI 10
Hoito ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . FI 11
Häiriöapu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 12
Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . FI 12
Yleisiä ohjeita
Tarkoituksenmukainen käyttö
Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit
Laitteessa olevat symbolit
Ympäristönsuojelu
Takuu
101
FI
Sivu: 101
– 5
Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakka-
uksessa. Tarkasta purkaessasi laitetta pak-
kauksesta pakkauksen sisällön
täydellisyys.
Ota yhteys jälleenmyyjään, jos varusteita
puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja.
Avaa kuvasivut!
1 Pääkytkin
2 Höyrykattilan kytkin
3 Merkkivalo: Vedenpuute
4 Merkkivalo: Paineenosoitin
5 Merkkivalot: Imuteho
6 Taitettava kuljetuskahva
7 Vesisäiliön täyttöaukko
8 Höyryn säätö
9 Laitteen kannellinen pistorasia
10 Ilmanpoistosäleikkö
11 Pyörät
12 Verkkokaapeli
13 Verkkojohdon kotelo
14 Pysäköintipidike
15 HEPA-suodatin
16 Vipu HEPA-suodattimen hakasten
avaukseen
17 Vesisuodattimen säiliö
18 Vesesuodattimen säiliön kahva
19 Vesisuodattimen runko
20 Suodattimen kansi
21 Vaahtomuovisuodatin
22 Verkkosuodatin
23 Taivutettu putki
A Kahva
A1 - Varusteiden sisäyhde
A2 - Lapsilukko
A3 - Imurin kytkin
A4 - Höyryn kytkin
A5 - Lisävarusteiden lukitus
B Höyrynimuletku
B1 - Höyrypistoke
B2 - Höyrypistokkeen lukitus
C Höyrynimuputket
C1 - Lisävarusteiden lukitus
D Lattiasuutin
D1 - Harjalamellit
D2 - Kovakumilamellit
D3 - Kumilamellit
E Höyrynimu-pistesuihkusuutin
E1 - Jatke
E2 - Pyöröharja
F Höyrynimu-käsisuutin
F1 - Pieni vetolasta (130 mm)
F2 - Suuri vetolasta (200 mm)
F3 - Harjanreunus
F4 - Froteepäällyste
G Tekstiilisuulake
H Rakosuulake
I Varatiivisteet (O-rengassetti)
J Vesisäiliön ja putkien puhdistusharja
K Vaahdonestoaine (Foam-stop)
Tämän käyttöohjeen ohjeiden ohella on
noudatettava lainmukaisia yleisiä turvalli-
suus- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä.
Jos konetta ei käytetä oheisten ohjeiden
mukaan, takuu raukeaa.
 Vaara
 Käyttö räjähdysalttiilla alueilla on kielletty.
 Käytettäessä laitetta vaara-alueilla on
noudatettava vastaavia turvallisuus-
määräyksiä.
 Älä käytä laitetta uima-altaissa, joissa
on vettä.
 Laitetta ei saa käyttää sähkölaitteiden
puhdistamiseen, esim. leivinuunit, höy-
rynpoistokuvut, mikroaaltouunit, televisi-
ot, lamput, föönit, sähkölämmittimet jne.
 Tarkasta laitteen ja varusteiden asialli-
nen kunto ennen käyttöä. Jos kunto ei
ole moitteeton, laitteen ja varusteiden
käyttö ei ole sallittua. Tarkasta erityi-
sesti verkkoliitäntäjohto, turvasuljin ja
höyryletku.
 Anna valtuutetun asiakaspalvelun/säh-
köalan ammattilaisen välittömästi vaih-
taa vaurioitunut verkkoliitäntäjohto.
Laitekuvaus
Varusteet
Turvaohjeet
102 FI
Sivu: 102
– 6
 Vaihda vaurioitunut höyryletku välittö-
mästi. Ainoastaan valmistajan suosittele-
man höyryletkun käyttö on sallittu (katso
tilausnumero varaosaluettelosta).
 Älä koskaan tartu märillä käsillä virta-
pistokkeeseen.
 Älä käytä konetta kun olet paljain jaloin.
 Älä milloinkaan koske koneeseen märin
käsin tai märillä jaloilla kun verkkopisto-
ke on pistorasiassa.
 Älä upota laitetta, kaapelia tai pistoketta
veteen tai muihin nesteisiin.
 Älä höyrytä esineitä, jotka sisältävät tervey-
delle haitallisia aineita (esim. asbestia).
 Äläkoskaankäsinkosketahöyrysuihkualy-
hyeltäetäisyydeltätaikoskaansuuntaasitä
ihmisiin tai eläimiin (palovammavaara).
몇 Varoitus
 Laitteen liittäminen on sallittu ainoas-
taan sähköliitäntään, joka on sähkö-
asentajan asentama standardin IEC
60364 mukaan.
 Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen
on oltava sama kuin laitteen tyyppikil-
vessä ilmoitettu jännite.
 Kosteissa tiloissa, esim. kylpyhuoneis-
sa, laitteen saa liittää vain pistorasiaan,
joka on varustettu FI-suojakytkimellä.
 Tarkoitukseen sopimattomat jatkojoh-
dot voivat olla vaarallisia. Käytä ainoas-
taan roiskevesisuojattuja jatkojohtoja,
joiden johtimien poikkileikkauspinta-ala
on vähintään 3x1 mm².
 Verkko- ja jatkojohdon liitäntäkohdat ei-
vät saa olla vedessä.
 Vaihdettaessa verkko- tai jatkojohtojen
pistokkeita, roiskevesisuojan toimivuu-
den ja mekaanisen lujuuden pitää py-
syä samanlaatuisina.
 Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoi-
tuksenmukaisesti. Käyttäjä on huomioi-
tava paikalliset olosuhteet ja
työskennellessään laitteen kanssa huo-
mioitava ympäristössä oleskelevat hen-
kilöt.
 Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten
henkilöiden (lapset mukaan lukien) käy-
tettäväksi, joiden fyysiset kyvyt, aistit tai
henkiset ominaisuudet ovat rajoittuneet
tai, joilta puuttuu riittävä kokemus ja/tai
riittävä tietämys, paitsi, jos he ovat hei-
dän turvallisuudestaan vastaavan hen-
kilön valvonnassa tai ovat saaneet
häneltä ohjeistuksen koneen käyttämi-
seen. Lapsia pitäisi valvoa, jotta he ei-
vät leikkisi koneen kanssa.
 Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin
kauan kuin se on käytössä.
 Noudata varovaisuutta puhdistaessasi
laatoitettuja seiniä, joissa on sähköpis-
torasioita.
 Älä imuroi happoja tai liuotteita, jotka
voivat vaurioittaa laitteen. Älä imuroi rä-
jähtäviä jauheita tai nesteitä, jotka saat-
tavat aikaansaada räjähdyksen
joutuessaan kosketuksiin koneen si-
säisten komponenttien kanssa.
 Älä imuroi myrkyllisiä aineita.
 Älä imuroi mitään palavaa tai hehkuvaa,
kutentupakantumppeja,tuhkaataimuuta
palavaa tai hehkuvaa materiaalia.
 Älä imuroi kipsiä, sementtiä tai vastaa-
via aineita, jotka voivat kovettua veteen
sekoittuessaan ja siten vaarantaa lait-
teen toimintaa.
 Mikäli laite putoaa maahan, se on toimi-
tettava valtuutettuun huoltopisteeseen
tarkastettavaksi, sillä laitteessa saattaa
olla sisäistä vikaa, mikä vaikuttaa sen
turvallisuuteen.
Varo
 Kiinnitä huomiota siihen, että verkko- tai
jatkojohtoja ei vahingoiteta eikä vaurioite-
taajamallayli,puristamallataikiskomalla.
Suojaa verkkojohto kuumuudelta, öljyltä
ja teräviltä reunoilta.
 Sammuta laite ja irrota verkkopistoke
kun täytät vettä.
 Älä koskaan täytä liuottimia, liuotinpitoi-
sia nesteitä tai laimentamattomia hap-
poja vesisäiliöön (esim.
puhdistusaineita, bensiini, väriohen-
teet, asetoni), koska ne syövyttävät lait-
teessa käytettyjä materiaaleja.
 Laitteen on seisottava tukevalla alustalla.
 Älä pysäköi laitetta lämmönaroille pin-
noille.
103
FI
Sivu: 103
– 7
 Älä säilytä konetta keittoliesien, sähkö-
uunien tai muiden lämmönlähteiden lä-
heisyydessä.
 Älä paina painikkeita liian voimakkaasti
ja vältä terävien esineiden, kuten kyni-
en tms. käyttöä.
 Käytä ja säilytä laitetta vain kuvausten
tai kuvien mukaisesti!
 Älä lukitse höyryvipua käytön aikana.
 Ennen sähköverkosta irrottamista laite
on aina ensin sammutettava pääkytki-
mestä.
 Kun irrotat laitteen sähköverkosta, vedä
pistokkeesta, ei johdosta.
 Älä kierrä verkkokaapelia laitteen ym-
pärille, eteenkin jos laite on kuuma.
 Suojaa laite sateelta. Älä säilytä laitetta
ulkoalueella.
 Avaa vesisäiliön täyttöaukko (7) (kuva 1).
 Täytä vesisäiliöön n. 0,5 litraa vettä.
Ohje: Säiliöön voidaan täyttää normaa-
lia vesijohtovettä. Koska vedessä on
luonnostaan kalkkia, joka voi muodos-
taa kattilakiveä, suositellaan vesiseosta
suhteessa 50 % vesijohtovettä ja 50 %
vettä,josta on poistettu mineraalisuola.
 Kierrä vesisäiliön täyttöaukko (7) taas
kiinni.
Ohje: Höyrykattila saa automaattisesti ve-
den vesisäiliöstä. Ennen ensimmäistä käyt-
töä on vesisäiliö täytettävä kaksi kertaa.
 Nosta säiliön kahvaa (18) (kuva 2) ja
vedä säiliö (17) ulos (kuva 3).
 Käännä kahvaa kuvan 4 osoittamalla
tavalla ja vedä suodatinyksikkö (19)
ulos.
 Täytä vesisuodattimen säiliöön (17) ve-
sijohtovettä, kunnes vedenpinnanosoi-
tin MAX H2O peittyy (kuva 5).
 Täytä korkillinen vaahdonpoistonestet-
tä (Foam Stop) vedensuodatussäiliöön.
Ohje: Imurin toimintaperiaate perustuu
imuilman pyörteittämiseen suodattimessa.
Siten lattiapintojen imuroitava lika ja puh-
distusaine jäämät kertyvät veteen. Tietyis-
sä olosuhteissa se voi muodostaa vaahtoa.
Lisää sen tähden vaahdonestoainetta vesi-
suodattimen veteen. Vaahdonestoaine ei
vahingoita ympäristöä ja se on biologisesti
täysin hajoavaa. Vähäinen vaahdonmuo-
dostuminen käytön aikana on normaalia
eikä se vaikuta koneen toimintaan.
 Kiinnitä vesisuodattimen runko (19)
taas vesisuodattimen säiliöön (17).
 Nosta vesisuodattimen säiliön kahvaa
(18) ja pane säiliö (17) taas laitteeseen
paikoilleen.
 Aseta säiliön kahva (18) takaisin alku-
peräisasentoonsa, kunnes se lukittuu.
Käytön aikana laitteen on oltava vaaka-
asennossa.
몇 Huomio:
Vesisuodattimen säiliö on oltava aina
täytetty kun konetta käytetään.
 Avaa laitteen pistorasian kansi (9) ja
paina höyrypistoke (B1) laitteen pistora-
siaan, kunnes kuulet sen lukittuvan.
(kuva 6).
 Liitä verkkopistoke pistorasiaan.
Kaikki lisävarusteet voi kiinnittää suoraan
kahvaan (A) tai höyrynimuputkiin (C) seu-
raavalla tavalla.
Ohje:Kahvassa (A) on lapsilukko (A2), joka
estää tahattoman höyrynsyötön. Jos höy-
rynimuletku on käytön aikana lyhyen aikaa
ilman valvontaa, suositellaan lapsilukon
(A2) käyttöä (paina vasemmalle). Lapsiluk-
ko avataan lukituksestaan (oikealle paina-
malla) höyrynsyötön uudelleen
käynnistämiseksi.
Lisävarusteethöyryynjaimurointiin(D,E,F):
 Liitä kahva tai jatkeputki ja toivottu lisä-
varuste toisiinsa, kunnes kuulet lisäva-
rusteen lukittuvan (kuva A).
Valmistelu
Vesisäiliön täyttö
Vesisuodattimen säiliö täyttäminen
Käyttö
Lisävarusteiden liitäntä
104 FI
Sivu: 104
– 8
 Tarkista lisävarusteiden tiukka liitäntä
ennen niiden käyttöä.
 Lisävarusteiden irrotus: Pidä painike
(A5; C1) painettuna ja vedä lisävaruste-
osat erilleen (kuva B).
Varusteet vain imurointia varten (G, H):
 Liitä kahva tai jatkeputki ja toivottu lisä-
varuste toisiinsa ilman lisävarusteen lu-
kitusta.
Tällä koneella voi imuroida sekä pölyä että
nesteitä.
 Huomio!
Lapsilukon (A2) on oltava päällä, ettei kone
höyrytä vahingossa.
 Paina pääkytkintä (1).
Merkkivalojen ensimmäinen taso - Imu-
teho (5) alkaa vilkkua.
 Paina lyhyesti kahvan (A) kytkintä Imu-
rointi (A3).
Imurointi alkaa vähimmäisteholla.
Merkkivalojen ensimmäinen taso - Imu-
teho (5) palaa jatkuvasti.
 Imurointi lopetetaan painamalla uudel-
leen kytkintä Imurointi (A3).
Ohje! Kun imurointi käynnistetään uudel-
leen, laite käynnistyy aiemmin säädetyllä
imuteholla.
Imutehon voi säätää puhdistettavan pinnan
mukaan.
 Paina kytkintä Imurointi (A3) ja pidä sitä
painettuna.
Imuteho nousee ensin tasaisesti ja las-
kee taas tasaisesti kun maksimiteho
saavutetaan. Se näkyy merkkivaloista
Imuteho (5).
– Taso 1: Verhoille
– Taso 2: Pehmustetuille huonekaluille ja
tyynyille
– Taso 3: Matoille
– Taso 4: Koville lattioille ja nesteiden
imurointiin.
Ohje: Tasoarvot vastaavat merkkivalo-
jen näyttöä Imuteho.
 Kun likaveden pinta on vesisuodattimen
säiliössä (17) korkeimmillaan, imutoiminto
estetään automaattisesti (tällöin moottorin
korkeampi kierrosluku kuuluu).
 Huomio!
Sammuta kone. Jos kone käynnistetään
välittömästiuudelleen,ilmanpoistosuodatin
voi vaurioitua.
 Kun jatkat puhdistusta, toimi luvun "Ve-
sisuodatin säiliön tyhjennys ja puhdis-
tus" mukaan, lisää sitten vettä, kunnes
vedenpinta on vaaditulla tasolla.
 Paina pääkytkintä (1).
Merkkivalojen ensimmäinen taso - Imu-
teho (5) alkaa vilkkua.
 Paina höyrykattilan kytkintä (2), jonka
merkkivalo syttyy.
 Odota, kunnes paineenosoittimen
merkkivalo (4) palaa. Nyt konetta voi
käyttää höyrykäytöllä.
 Paina käsikahvan painiketta (A4) Höyry.
Laite höyryttää niin kauan kuin painik-
keesta (A4) painetaan.
 Höyrytys lopetetaan painamalla höyry-
kattilan kytkintä (2).
Hörymäärä säädetään kiertokytkimestä (8)
(kuva 7).
 Voimakkaampi höyrytys: Käännä kier-
tokytkintä myötäpäivään.
 Heikompi höyrytys: Käännä kiertokyt-
kintä vastapäivään.
– Heikko höyrytys: (Asento 1-2)
Kasvien ruiskutus, kankaiden, tapet-
tien, pehmustettujen huonekalujen jne.
puhdistukseen.
– Normaalihöyrytys: (Asento 3):
Kokolattiamatoille, matoille, ikkunala-
seille, lattioille.
– Voimakas höyrytys: (Asento 4-5)
Pinttyneen lian, tahran- ja rasvanpois-
toon.
Imurointi
Imutehon säätö
Vesisuodatin
Höyrypuhdistus
Höyrymäärän säätö
105
FI
Sivu: 105
– 9
Vesisäiliö voidaan täyttää milloin tahansa.
Ohje: Aina kun höyrykattilassa on liian vä-
hän vettä, syöttää pumppu automaattisesti
vettä vesisäiliöstä höyrykattilaan. Kun vesi-
säiliö on tyhjä, pumppu ei pysty enää täyt-
tämään höyrykattilaa ja höyrynotto estyy.
 Vesisäiliön vedenpuute näkyy merkki-
valona Vedenpuute (3) ja äänimerkki
kuuluu.
 Jatka töitä kohdan "Vesisäiliön täyttä-
minen" kuvauksen mukaan.
 Paina pääkytkintä (1).
Merkkivalojen ensimmäinen taso - Imu-
teho (5) alkaa vilkkua.
 Paina höyrykattilan kytkintä (2), jonka
merkkivalo syttyy.
 Odota, kunnes paineenosoittimen
merkkivalo (4) palaa. Nyt konetta voi
käyttää höyrykäytöllä.
 Paina kahvasta (A) samanaikaisesti
painiketta Höyry (A4) ja lyhyesti kytkintä
Imurointi (A3).
Imurointi alkaa vähimmäisteholla ja sa-
manaikaisesti höyryä suihkutetaan.
Lue höyrytyksen ja imuroinnin asianmukai-
nen käyttö luvuista "Imurointi ja höyrytys".
Lyhyttä työtaukoa varten höyrynimuputken
voi panna pysäköintipidikkeeseen (14) (ku-
va 9).
 Paina pääkytkintä (1).
 Irrota verkkokaapeli pistorasiasta.
 Irrota höyrypistoke (B1) laitteesta. Pidä
irrotusta varten höyrypistokkeen luki-
tusta (B2) painettuna ja vedä höyrypis-
toke laitteen pistorasiasta (kuva 6a).
Ohje:Puhdista aina kaikki käytetyt varus-
teet ja vesisuodatin säiliö (17) ennen ko-
neen varastointia.
 Irrota kaikki varusteet.
 Huuhtele varusteet puhtaalla vedellä ja
anna niiden kuivua.
 Nosta säiliön kahvaa (18) (kuva 2) ja
vedä säiliö (17) ulos (kuva 3).
 Käännä kahvaa kuvan 4 osoittamalla taval-
la ja vedä suodatinyksikkö (19) ulos.
 Tyhjennä säiliö kallistamalla sitä kaste-
lulaitteen suuntaan (kuva 10).
 Vedä taivutettu putki (23) verkkosuoda-
timen kotelosta (22), kunnes se on täy-
sin irti (kuva 11a).
 Irroita kaikki osat ja huuhtele ne juokse-
van veden alla. (Jos suodattimessa nä-
kyy vaurioita, vaihda se. Tilaa uusi
suodatin valtuutetusta huoltopisteestä).
 Asenna suodattimen runko (19) taas
säiliöön (17).
 Huomio!
Katso, että taivutetun putken (23) nuoli on suo-
dattimen (22) merkinnän kohdalla (kuva 11b).
 Kelaa verkkokaapeli tasaisesti ja pane
se verkkokaapelin säilytystilaan (13)
(kuva 8).
 Pane säiliö (17) taas paikoilleen ja var-
mista, että se on kiinnitetty oikein.
Vesisäiliön täyttäminen
Höyrypuhdistus ja imurointi
Varusteiden säilyttäminen
Käytön lopetus
Laitteen säilytys
Tyhjennä ja puhdista
vedensuodatussäiliö
106 FI
Sivu: 106
– 10
Ennen nahkan, erikoiskankaiden ja puupin-
tojen käsittelyä on valmistajan ohjeet luet-
tava ja kokeile puhdistusta
näkymättömässä kohdassa tai kuviossa.
Anna höyryllä käsitellyn pinnan kuivua ja
tarkista siitä värin- tai muodonmuutokset.
Puupintoihin (huonekalut, ovet jne.) suosi-
tellaan erityisen varovaista puhdistusta, sil-
lä liian pitkä höyrykäsittely voi vaurioitaa
pinnan vahakerroksia, kiiltoa tai maalia.
Suihkuta höyryä näihin pintoihin vain lyhyin
jaksoin tai puhdista ne höyrytetyllä liinalla.
Käytä erittäin aroilla pinnoilla (esim. syn-
teettiset aineet, lakatut pinnat jne.) höyry-
toimintoa vain heikoimmalla teholla.
Lattiasuuttimen käyttöä suositellaan suuril-
la pinnoilla, keramiikka-, marmori tai par-
kettilattioilla, matoilla jne. (vain maksimi-
imuteholla ja minimihöyryteholla) seuraavia
varusteita käyttäen.
 Harjalamellit (D1): Kuivaimurointiin.
 Kovakumilamellit (D2): Kokolattiamat-
tojen puhdistukseen ja raikastukseen.
 Kumilamellit (D3): Nesteiden imurointiin
sileiltä pinnoilta.
 Poista jo koneessa olevat lamellit sivu-
suuntaan vetämällä.
 Työnnä tarvitsemasi lamellit sivulta lat-
tiasuulakkeeseen (kuva C).
Ohje:Työnnä raollinen harjalamelli eteen ja
toinen harjalamelli suuttimen taakse.
Kun työnnät kumilamellin (D3) kiinni, katso,
että sen sileä puoli on sisäänpäin.
Pistesuihkusuuttimen käyttöä suositellaan
hankaliin paikkoihin.
Pistesuihkusuutinta voi käyttää seuraavis-
sa paikoissa:
 Kokolattiamattojen tai mattojen tahran-
poistoon ennen harjan käyttöä.
 Jaloteräksen, ikkunalasien, peilien ja
emalipintojen puhdistukseen.
 Portaiden, ikkunanpielien, ovenpielien, alu-
miiniprofiilien nurkkien puhdistukseen.
 Hanojen puhdistukseen.
 Ikkunaluukkujen, lämpöpatterien, ajo-
neuvojen sisätilan puhdistukseen.
 Huonekasvien suihkuttamiseen etäältä.
Pistesuihkusuutinta voi käyttää yhdessä
seuraavien varusteiden kanssa:
 Pyöröharja (E2), joka soveltuu pintty-
neen lian poistoon erittäin pienillä pin-
noilla kuten esim. keittoliedet,
rullakaihtimet, kaakelisaumat, saniteet-
tilaitteet jne..
 Jatke (E1): Tällä lisävarusteella pääsee
helposti erittäin hankaliin paikkoihin. Se
on ideaalinen lämpöpatterien, oven-
pielien, ikkunoiden, rullakaihtimien, sa-
niteettilaitteiden puhdistukseen.
Käsisuutinta suositellaan suurien lasi- ja
peilipintojen, yleensä sileiden pintojen tai
kudospintojen, kuten sohvien, patjojen jne.
puhdistukseen.
Käsisuutinta voi käyttää yhdessä seuraavi-
en varusteiden kanssa: Varuste työnne-
tään kuvan D osoittamalla tavalla
käsisuuttimeen. Vetolastojen yläpinnat on
merkitty tekstillä "Yläpuoli - Upper Part"
 Pienivetolasta(F1):Pienillepinnoille,kuten
esim. ikkunat, joissa välipienat ja peilit.
 Suuri vetolasta (F2): Ikkunaruuduille ja
suuremmille pinnoille, kuten esim. sei-
näkaakelit.
 Harjareunus (F3): Matoille, portaisiin,
auton sisätiloihin, kudospinnat yleensä
(kun ne on ensin testattu näkymättö-
mästä paikasta).
Harjaan voi myös kiinnittää froteepääl-
lysteen (F4).
Ikkunoiden puhdistus
Näin puhdistat ikkunat oikein:
 Liota lika suihkuttamalla höyryä tasai-
sesti puhdistettavalle pinnalle.
 Paina vetolasta puhdistettavaa pintaa vas-
tenjavedäsitäimutoiminnonollessapäällä
pystysuoraan ylhäältä alaspäin.
Varusteiden käyttö
Lattiasuutin (D)
Lamellien asennus
Höyryimu-pistesuihkusuutin (E)
Höyryimu-käsisuutin (F)
107
FI
Sivu: 107
– 11
 Huomio!
Esilämmitä ikkunalasit kylmillä vuodenajoil-
la ja alhaisilla lämpötiloilla suihkuttamalla
höyryä noin 50 cm etäisyydestä puhdistet-
tavalle pinnalle.
Pyöröharjasetti (tilausnro 2.860-231) 4
värillistä pistesuihkusuuttimen pyöröharjaa.
HEPA-suodatin (tilausnro 2.860-229)
몇 VAARA
Suorita huoltotyöt vain kun verkkopistoke
on irrotettu ja laite on jäähtynyt.
Anna varusteiden kuivua kokonaan ennen
kuin asetat ne säilytykseen.
 Älä aseta harjoja jäähtymään ja kuivu-
maan harjaksien varaan, etteivät ne
vaurioidu.
 Puhdista laite päältäpäin vain kostealla
pyyhkeellä. Vältä liuote- ja puhdistusai-
neiden käyttöä, sillä ne saattavat vauri-
oittaa muovipintaa.
 Puhdista vesisuodattimensäiliö ja vaah-
tomuovi suodatin (21) tai vaihda suoda-
tin luvun "Laitteen säilytys" ohjeiden
mukaan.
 Tarkista höyrypistokkeen (B1) tiivisteet
säännöllisesti. Mikäli tarpeen, vaihda
ne. Tarkista myös höyrynimuputkien
(C) ja kahvan (A) liitäntätätiivisteet sa-
malla tavalla.
Laite on varustettu HEPA-suodattimella (15),
jonka voi puhdistaa juoksevan veden alla.
 Irrota vesisuodattimen säiliö (17) luvun
"Vesisuodattimen säiliön täyttäminen"
ohjeiden mukaan.
 Nosta HEPA-suodattimen hakasten au-
kaisuvipua (16) ja vedä suodatin istu-
kastaan (kuva 12).
 Huuhtele HEPA-suodatin kylmällä,
juoksevalla vedellä. Ravista sitä puh-
distuksen jälkeen varovasti, että mah-
dolliset lianloput ja liika vesi irtoavat.
Ohje!Anna HEPA-suodattimen kuivua
valon- ja lämmönlähteistä loitolla. Pane
HEPA-suodatin koneeseen kun se on
kuiva.
 Jos HEPA-suodattimessa näkyy vauri-
oita, on se vaihdettava.
 HEPA-suodatin tulee puhdistaa 4 kuu-
kauden välein.
 Varmista, että HEPA-suodatin on pidik-
keissä kunnolla kiinni. Sen jälkeen vipu
(16) on lukittava. (kuva 12).
 Huomio!
 Älä puhdista HEPA-suodatinta harjalla,
ettei se vauioidu ja ettei sen suodatus-
teho heikkene.
 Älä käytä puhdistusaineita, äläkä han-
kaa HEPA-suodatinta. Älä pese astian-
pesukoneessa.
 HEPA-suodattimia saa valtuutetusta
huoltopisteestä.
Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-vara-
osia. Varaosaluettelo löytyy tämän käyttö-
ohjeen lopusta.
Lisävarusteet
Hoito ja huolto
Hoito
Huolto
HEPA-suodatin
Varaosat
108 FI
Sivu: 108
– 12
Häiriöillä on usein yksinkertainen syy, jon-
ka voit itse korjata seuraavan ohjeen avul-
la. Epäselvissä tapauksissa tai häiriöissä,
jotka eivät ole tässä mainittuja, käänny val-
tuutetun asiakaspalvelun puoleen.
 Vaara
Suorita huoltotyöt vain, kun virtapistoke on
vedetty irti ja höyrypuhdistin on jäähtynyt.
Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorit-
taa laitteen korjaustyöt.
 Tarkasta verkkopistoke ja pistorasia.
 Puhdista vesisuodattimen runko. Poista
mahdolliset tukkeumat putkista ja va-
rusteista.
 Vaihda suodatussäiliön vesi.
 Vaihda HEPA-suodatin.
 Vaihda säiliön vesi.
 Puhdista vesisuodattimen säiliön kansi.
 Sammuta pölynimuri, tarkasta säiliön
vedenpinta ja käynnistä laite taas.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
Häiriöapu
Imutoiminto ei käynnisty
Ei verkkovirtaa
Imuteho heikkenee
Suutin, imuletku tai imuputki
tukkeutunut
HEPA-suodatin kulunut
Puhdistusteho heikkenee
Vesisuodattimen säiliön vesi erittäin
likaista
Vettä valuu nesteitä imuroitaessa
Uimurikytkimen toiminta estynyt
Pölynimuri ei ime
Uimurikytkin juuttunut kiinni
Tekniset tiedot
Sähköliitäntä
Jännite 220-240
1~50
V
Hz
Suojausluokka IP X4
Kotelointiluokka I
Suoritustiedot
Kattilan tehonotto 1250 W
Turbiinin nimellisteho 1050 W
Maksimihöyrypaine 0,4 MPa
Kuumennusaika litraa vettä
kohti
10 Minuutit
Maks. höyrymäärä 80 g/min
Täyttömäärä
Höyrykattila 1,2 l
Vesisäiliö 0,5 l
Vesisuodattimen säiliö 1,2 l
Mitat
Pituus 500 mm
Leveys 330 mm
Korkeus 330 mm
Paino (ilman varusteita) 10,5 kg
109
FI

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher SV 1902 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher SV 1902

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher SV 1902, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher SV 1902 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher SV 1902 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.