Kärcher SDP 7000 käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher SDP 7000 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Pumppu
  • Malli/nimi: SDP 7000
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Portugali, Kreikka, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ruotsalainen, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 28
– 1
Arvoisa asiakas,
Lue käyttöohje ennen laitteen
ensimmäistä käyttöä ja toimi
sen mukaan. Säilytä tämä käyttöohje myö-
hempää käyttöä tai myöhempää omistajaa
varten.
Tämä laite on suunniteltu yksityiskäyttöön
eikä vastaa ammattikäyttöön tarkoituksia
vaatimuksia.
Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahin-
goista, jotka johtuvat ohjeidenvastaisesta
tai väärästä käytöstä.
Laite on tarkoitettu etupäässä tulvavesien
poispumppaamiseen, mutta se soveltuu
myös säiliöiden siirto- ja tyhjennyspump-
paamiseen, veden ottamiseen kaivoista ja
kaivannoista sekä veneiden ja purjevenei-
den tyhjentämiseen vedestä, kun kyseessä
on makea vesi.
SCP 6000 / 7000 (kirkasvesipumppu)
 Vesi, jonka likaisuuden raekoko on
maks. 5 mm
 Uima-allasvesi (edellyttäen määräys-
tenmukaista lisäaineen annostelua)
 Pesulipeä
SDP 7000 (likavesipumppu)
 Vesi, jonka likaisuuden raekoko on
maks. 20 mm
 kaikki SCP 6000 / 7000 -pumpun pum-
pattavat nesteet
몇 Huomio
Laite ei sovellu jatkuvatoimiseen pump-
paukseen (esim. lammen veden kierrät-
tämiseen) tai kiinteään asennukseen
(esim. vedennostolaitteistoon).
Pumpulla ei saa pumpata syövyttäviä,
helposti palavia eikä räjähdysalttiita ai-
neita (esim. bensini, petrooli, nitro-
ohenteet), rasvoja, öljyjä, suolavettä
eikä WC-laitteistojen jätevesiä eikä sel-
laisia lietevesiä, joilla on huonommat
virtausominaisuudet kuin puhtaalla ve-
dellä. Pumpattavien nesteiden lämpöti-
la ei saa ylittää 35°C.
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettä-
viä. Älä käsittelee pakkauksia kotita-
lousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden
kierrätykseen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkai-
ta kierrätettäviä materiaaleja, jotka
tulisi toimittaa kierrätykseen. Tästä
syystä toimita kuluneet laitteet vastaaviin
keräilylaitoksiin.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoit-
teesta:
www.kaercher.com/REACH
Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat
takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheis-
tä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme
takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa
ota yhteys ostotositteen kanssa jälleen-
myyjään tai lähimpään valtuutettuun huol-
toon.
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo . . . . . . . . . . FI . . .1
Yleisiä ohjeita . . . . . . . . . . . FI . . .1
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . FI . . .2
Käyttöönotto . . . . . . . . . . . . FI . . .3
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . FI . . .3
Käytön lopetus . . . . . . . . . . FI . . .3
Hoito, huolto . . . . . . . . . . . . FI . . .3
Kuljetus . . . . . . . . . . . . . . . FI . . .4
Säilytys. . . . . . . . . . . . . . . . FI . . .4
Erikoisvarusteet . . . . . . . . . FI . . .4
Häiriöapu . . . . . . . . . . . . . . FI . . .5
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . FI . . .6
Yleisiä ohjeita
Tarkoituksenmukainen käyttö
Sallitut pumpattavat nesteet:
Ympäristönsuojelu
Takuu
29
FI
Sivu: 29
– 2
 Vaara
Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa
vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuole-
maan.
몇 Varoitus
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi
johtaa kuolemaan.
Varo
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineel-
lisia vahinkoja.
 Hengenvaara
Turvaohjeiden noudattamatta jättäminen
aiheuttaa mahdollisen sähköiskun aiheut-
taman hengenvaaran!
 Tarkasta aina ennen käyttöä, että liitos-
johto ja virtapistoke ovat ehjät. Anna
valtuutetun asiakaspalvelun/sähköalan
ammattilaisen välittömästi vaihtaa vau-
rioitunut liitosjohto.
 Kaikki sähköiset pistokeliitännät on si-
joitettava tulvimiselta suojassa olevalle
alueelle.
 Sopimattomat jatkojohdot voivat olla
vaarallisia. Käytä ulkona vain tarkoituk-
seen hyväksyttyjä ja vastaavasti merkit-
tyjä jatkojohtoja, joissa on riittävä
johdon poikkileikkaus.
Käytettävän jatkojohdon pistokkeen ja
pistorasian on oltava roiskevesisuojat-
tu.
 Älä käytä verkkoliitäntäkaapelia tai pin-
nantasokytkimen kaapelia laitteen kul-
jettamiseen tai kiinnittämiseen.
 Kun irrotat laitteen sähköverkosta, vedä
pistokkeesta, ei johdosta.
 Älä vedä verkkoliitäntäjohtoa terävien
reunojen yli äläkä litistä sitä.
 Tyyppikilvessä ilmoitetun jännitteen on
oltava sama kuin jännitelähteen jännite.
 Vaaratilanteiden eliminoimiseksi, vain
valtuutettu asiakaspalvelupiste saa kor-
jata koneen ja vaihtaa sen varaosat.
 Huomioi sähköiset suojalaitteet:
Uppopumppuja saa käyttää uima-al-
taissa, puutarhalammikoissa ja suihku-
lähteissä vain vikavirtasuojakytkimen,
jonka nimellisvikavirta on maks. 30 mA,
kautta. Kun uima-altaassa tai puutarha-
lammessa on ihmisiä, pumppua ei saa
käyttää.
Suosittelemme turvallisuussyistä, että
laitetta käytetään aina vikavirtasuoja-
kytkimen (maks. 30 mA) kautta.
Vain sähköammattilainen saa tehdä
laitteen sähköliitännän. Asiaa koskevia
kansallisia määräyksiä on aina ehdotto-
masti noudatettava!
Itävallassa on, ÖVE B/EN 60555, osat
1 - 3 mukaisesti, uima-altaissa ja puu-
tarhalammissa käytettäviä pumppuja,
joissa on kiinteä sähköliitäntäjohto, syö-
tettävä ÖVE-tarkastetun erotusmuunta-
jan välityksellä, tällöin toisiopuolen
nimellisjännite ei saa ylittää 230V.
 Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten
henkilöiden (lapset mukaan lukien) käy-
tettäväksi, joiden fyysiset, sensorisia tai
henkiset ominaisuudet ovat rajoittuneet
tai, joilta puuttuu riittävä kokemus ja/tai
riittävä tietämys, paitsi, jos he ovat hei-
dän turvallisuudestaan vastaavan hen-
kilön valvonnassa tai ovat saaneet
häneltä ohjeistuksen koneen käyttämi-
seen. Lapsia pitäisi valvoa, jotta he ei-
vät leikkisi koneen kanssa.
Varo
Varmista ennen laitteen jokaista käyttämis-
tä tai laitteeseen kohdistuvaa toimenpidet-
tä, että laite seisoo kantavalla alustalla
tukevasi paikallaan.
– Kun laite asetetaan vaakasuoralle alus-
talle, sen seisontavakavuus on taattu.
Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit
Turvaohjeet
Edellytykset seisontavakavuudelle
30 FI
Sivu: 30
– 3
1 Verkkokaapeli ja pistoke
2 Pinnantasokytkin
3 Pinnantasokytkimen lukitus
4 Kantokahva
5 Letkuliitäntä 1“ (25,4mm)
Kuva
 Kiinnitä letkuliitin pumppuun
Ohje
Mitä lyhyempi letku on, sitä suurempi on
pumppausteho.
 Työnnä letku letkuliittimen päälle ja ki-
ristä se sopivalla letkunkiristimellä
Kuva
 Säädä automaattikäytössä haluttu pin-
nantason korkeus kiinnittämällä pin-
nantasokytkimen kaapeli sopivasta
kohdasta lukitukseen.
Kuva
 Suuntaakäsikäytössäpinnantasokytkin
ylöspäin (kaapeli alaspäin). Vinkki:
Työnnä pinnantasokytkimen kaapeli sil-
mukkana kantokahvan lävitse.
Kuva
 Aseta pumppu seisomaan tukevalle
alustalle pumpattavan nesteen pohjalle
tai ripusta pumppu riippumaan kanto-
kahvaan kiinnitettyyn köyteen.
Epäpuhtaudet eivat saa tukkia koko-
naan tai osittain imualuetta.
Jotta pumppu alkaisi imemään itsestään,
on nesteenpinnantason oltava vähintään 3
cm (SCP 6000 / 7000) tai 8 cm (SDP 7000).
 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
Pinnantasokytkin ohjaa automaattikäytös-
sä pumppaustapahtumaa. Kun nestepinta
saavuttaa asetetun korkeuden, pumppu
käynnistetään/pysäytetetään.
Pinnantasokytkimen vapaa liikuuvuus on
taattava.
Manuaalisessa käytössä pumppu on aina
kytkettynä päälle.
Huomautus:
Kuivakäynti aiheuttaa suuremman kulumi-
sen, älä jätä pumppua manuaalisessa käy-
tössä ilman valvontaa. Sammuta pumppu,
jos se käy kuivana, 3 minuutin kuluessa.
 Huuhtele pumppu kirkkaalla vedellä jo-
kaisen käytön jälkeen.
Ohje
Veden lika-ainekset voivat kerrostua pump-
puun ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.
 Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
Laitetta ei tarvitse huoltaa.
Käyttöönotto
Laitekuvaus
Valmistelu
Käyttö
Automaattikäyttö
Manuaalinen käyttö
Käytön lopetus
Hoito, huolto
Huolto
31
FI
Sivu: 31
– 4
Varo
Onnettomuuksien tai vammojen välttämi-
seksi, huomioi laitetta kuljetettaessa sen
paino (katso Tekniset tiedot).
 Nosta ja kanna laitetta kantokahvasta.
 Varmista laite siirtymisen ja kaatumisen
varalta.
Varo
Onnettomuuksien tai vammojen välttämi-
seksi, huomioi säilytyspaikkaa valittaessa
laitteen paino (katso Tekniset tiedot).
 Säilytä laitetta paikassa, jonka lämpöti-
la ei laske nollan alapuolelle.
Kuljetus
Kuljetus käsin
Kuljetus ajoneuvoissa
Säilytys
Laitteen säilytys
Erikoisvarusteet
Seuraavassa lueteltujen erikoisvarusteiden kuvat löydät tämän käyttöohjeen sivulta 4.
6.997-346.0 Imuletku metritava-
rana 1“ (25,4mm)
25m
Vakuuminkestävä spiraaliletku leikattavaksi halut-
tuihin pituuksiin. Kun letkuun laitetaan liittimet ja
imusuodatin, sitä voidaan käyttää yksilöllisenä imu-
sarjana.
6.997-347.0 Imuletku metritava-
rana 3/4“ (19mm)
25m
6.997-359.0 Pumpun liitäntäkap-
pale G1 (33,3 mm)
sekä takaiskuventtiili
Sopii 3/4" (19 mm) tai 1" (25,4 mm) letkuille. Omaa
G1-liitinkierteen (33,3 mm). Lattatiivisteen sijasta
käytetään takaiskuventtiiliä, jotta vesi ei pääse vir-
taamaan takaisin pumppuun.
32 FI
Sivu: 32
– 5
몇 Huomio
Vaaratilanteiden eliminoimiseksi, vain val-
tuutettu asiakaspalvelupiste saa korjata ko-
neen ja vaihtaa sen varaosat.
Häiriöapu
Häiriö Syy Korjaus
Pumppu ei käy tai ei pump-
paa
Pumpussa on ilmaa Vedä pumpun verkkopisto-
ke irti ja pistä takaisin pisto-
rasiaan useaan kertaan,
kunnes nesteen imu onnis-
tuu.
Imualue on tukossa Vedä verkkopistoke irti ja
puhdista imualue
(vain manuaalisessa käy-
tössä) vedenpinta on alle
minimitason
Työnnä pumppu, jos mah-
dollista, syvemmälle pum-
pattavaan nesteeseen tai
menettele, kuten kohdassa
Valmistelu (automaattinen
käyttö) on selostettu
Pumppu ei käynnisty tai se
se pysähtyy äkillisesti käy-
tön aikana
Virransyöttö on katkennut Tarkasta sulakkeet ja säh-
köliitännät
Moottorin lämpösuojakytkin
on kytkenyt pumpun pois
päältä moottorin ylikuume-
nemisen vuoksi.
Vedä verkkopistoke irti,
anna pumpun jäähtyä, puh-
dista imualue, estä kuiva-
käynti
Likakappale on juuttunut
imualueelle
Vedä verkkopistoke irti ja
puhdista imualue
Pinnantasokytkin pysäyttää
pumpun
Tarkista pinnantasokytki-
men sijainti
Pumppausteho laskee Imualue on tukossa Vedä verkkopistoke irti ja
puhdista imualue
Pumppausteho on liian pieni Pumppausteho riippuu
pumppauskorkeudesta, let-
kun läpimitasta ja pituudes-
ta.
Huomioi maksimi pump-
pauskorkeus, katso teksiset
tiedot, valitse tarvittaessa
letkulle toinen läpimitta ja
toinen pituus.
33
FI
Sivu: 33
– 6
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
Tekniset tiedot
SCP 6000 SCP 7000 SDP 7000
Jännite V 230-240 230-240 230-240
Taajuus Hz 50 50 50
Teho Pnenn W 250 280 320
Maks. pumppausmäärä l/h 6000 7000 7000
Maks. paine MPa
(bar)
0,05
(0,5)
0,06
(0,6)
0,06
(0,6)
Maks. pumppauskorkeus m 5 6 6
Maks. upotussyvyys m 8 8 8
Pumpattavien epäpuhtauksien
maks. raekoko
mm 5 5 20
Veden maks. kiinteän aineen pitoi-
suus
kg/m3
2,0 2,0 10,0
Paino kg 4 4,2 4,3
Äänen tehotaso (EN 60704-1) dB(A) 49 49 49
Mahdollinen pumppausmäärä on sitä suurempi,:
- mitä pienempi imu- ja pumppauskorkeus on
- mitä suurempi käytettyjen letkujen halkaisija on
- mitä lyhyemmät käytetyt letkut ovat
- mitä vähemmän painehäviötä liitetyt varusteet aiheuttavat
34 FI

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher SDP 7000 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher SDP 7000

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher SDP 7000, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher SDP 7000 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher SDP 7000 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.