Kärcher SC2500C käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher SC2500C allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Höyrypuhdistin
  • Malli/nimi: SC2500C
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 91
Suomi
– 5
Arvoisa asiakas,
Lue käyttöohje ennen laitteesi
käyttämistä, säilytä käyttöohje
myöhempää käyttöä tai mahdollista myö-
hempää omistajaa varten.
Käytä höyrypuhdistinta ainoastaan kotita-
loudessa.
Laite on tarkoitettu höyryllä puhdistami-
seen ja laitetta voi, yhdessä soveltuvien li-
sävarusteiden kanssa, käyttää tämän
käyttöohjeen mukaisesti. Mitään puhdistus-
ainetta ei tarvita. Huomioi erityisesti turva-
ohjeet.
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettä-
viä. Älä käsittelee pakkauksia kotita-
lousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden
kierrätykseen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita
kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi
toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä
toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräily-
laitoksiin.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoit-
teesta:
www.kaercher.com/REACH
Höyry
HUOMIO – palovammavaara
HUOMIO – Lue käyttöohjeet!
 Vaara
Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa
vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuole-
maan.
몇 Varoitus
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi
johtaa kuolemaan.
Varo
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineel-
lisia vahinkoja.
Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakka-
uksessa. Tarkasta purkaessasi laitetta pak-
kauksesta pakkauksen sisällön
täydellisyys.
Ota yhteys jälleenmyyjään, jos varusteita
puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja.
Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-vara-
osia. Varaosaluettelo löytyy tämän käyttö-
ohjeen lopusta.
Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat
takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheis-
tä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme
takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa
ota yhteys ostotositteen kanssa jälleen-
myyjään tai lähimpään valtuutettuun huol-
toon.
(Osoite, katso takasivua)
Sisältö
Yleisiä ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . FI 5
Pikaohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 8
Laitekuvaus. . . . . . . . . . . . . . . . . FI 7
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 6
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 8
Varusteiden käyttö. . . . . . . . . . . . FI 9
Hoito ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . FI 10
Häiriöapu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 11
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . FI 12
Erikoisvarusteet . . . . . . . . . . . . . FI 12
Yleisiä ohjeita
Käyttötarkoitus
Ympäristönsuojelu
Laitteessa olevat symbolit
Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit
Toimitus
Varaosat
Takuu
92 FI
Sivu: 92
– 6
 Vaara
 Käyttö räjähdysalttiilla alueilla on kielletty.
 Käytettäessä laitetta vaara-alueilla on
noudatettava vastaavia turvallisuus-
määräyksiä.
 Älä käytä laitetta uima-altaissa, joissa
on vettä.
 Laitetta ei saa käyttää sähkölaitteiden
puhdistamiseen, esim. leivinuunit, höy-
rynpoistokuvut, mikroaaltouunit, televi-
siot, lamput, föönit, sähkölämmittimet
jne.
 Tarkasta laitteen ja varusteiden asialli-
nen kunto ennen käyttöä. Jos kunto ei
ole moitteeton, laitteen ja varusteiden
käyttö ei ole sallittua. Tarkasta erityi-
sesti verkkoliitäntäjohto, huoltosuljin ja
höyryletku.
 Anna valtuutetun asiakaspalvelun/säh-
köalan ammattilaisen välittömästi vaih-
taa vaurioitunut verkkoliitäntäjohto.
 Vaihda vaurioitunut höyryletku välittö-
mästi. Ainoastaan valmistajan suositte-
leman höyryletkun käyttö on sallittu
(katso tilausnumero varaosaluettelosta).
 Älä koskaan tartu märillä käsillä virta-
pistokkeeseen.
 Älä höyrytä esineitä, jotka sisältävät terve-
ydelle haitallisia aineita (esim. asbestia).
 Älä koskaan käsin kosketa höyrysuih-
kua lyhyeltä etäisyydeltä tai koskaan
suuntaa sitä ihmisiin tai eläimiin (palo-
vammavaara).
 Huoltosuljinta ei saa avata käytön aikana.
몇 Varoitus
 Laitteen liittäminen on sallittu ainoas-
taan sähköliitäntään, joka on sähkö-
asentajan asentama standardin IEC
60364 mukaan.
 Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen
on oltava sama kuin laitteen tyyppikil-
vessä ilmoitettu jännite.
 Kosteissa tiloissa, esim. kylpyhuoneis-
sa, laitteen saa liittää vain pistorasiaan,
joka on varustettu FI-suojakytkimellä.
 Tarkoitukseen sopimattomat jatkojoh-
dot voivat olla vaarallisia. Käytä ainoas-
taan roiskevesisuojattuja jatkojohtoja,
joiden johtimien poikkileikkauspinta-ala
on vähintään 3x1 mm².
 Verkko- ja jatkojohdon liitäntäkohdat ei-
vät saa olla vedessä.
 Vaihdettaessa verkko- tai jatkojohtojen
pistokkeita, roiskevesisuojan toimivuu-
den ja mekaanisen lujuuden pitää py-
syä samanlaatuisina.
 Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoi-
tuksenmukaisesti. Käyttäjä on huomioi-
tava paikalliset olosuhteet ja
työskennellessään laitteen kanssa huo-
mioitava ympäristössä oleskelevat hen-
kilöt.
 Tätä laitetta voivat käyttää lapset 8 vuo-
den iästä alkaen ja henkilöt, joilla on va-
javaiset ruumiilliset, aistilliset tai
henkiset ominaisuudet tai puutteita ko-
kemuksessa ja tietämyksessä, siinä ta-
pauksessa, että he ovat joko valvonnan
alaisina tai ovat saaneet opastuksen
laitteen turvallisessa käyttämisessä ja
tuntevat käyttöön liittyvät vaarat. Lapset
eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Lapset
eivät saa ilman valvontaa suorittaa lait-
teen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä.
 Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin
kauan kuin se on käytössä.
 Noudata varovaisuutta puhdistaessasi
laatoitettuja seiniä, joissa on sähköpis-
torasioita.
Varo
 Kiinnitä huomiota siihen, että verkko- tai
jatkojohtoja ei vahingoiteta eikä vaurioi-
teta ajamalla yli, puristamalla tai kisko-
malla. Suojaa verkkojohto kuumuudelta,
öljyltä ja teräviltä reunoilta.
 Älä koskaan täytä liuottimia, liuotinpitoi-
sia nesteitä tai laimentamattomia hap-
poja vesisäiliöön (esim.
puhdistusaineita, bensiini, väriohen-
teet, asetoni), koska ne syövyttävät lait-
teessa käytettyjä materiaaleja.
 Laitetta ei saa kantaa puhdistustyön ai-
kana.
 Laitteen on seisottava tukevalla alustalla.
Turvaohjeet
93
FI
Sivu: 93
– 7
 Käytä ja säilytä laitetta vain kuvausten
tai kuvien mukaisesti!
 Älä lukitse höyryvipua käytön aikana.
 Suojaa laite sateelta. Älä säilytä laitetta
ulkoalueella.
Varo
Turvalaitteet on tarkoitettu loukkaantumisil-
ta suojaamiseksi, niitä ei saa muuttaa eikä
ohittaa.
Paineensäädin pitää kattilapaineen mah-
dollisimman vakaana käytön aikana. Läm-
mitys kytkeytyy pois päältä, kun kattilan
suurin käyttöpaine on saavutettu, ja takai-
sin päälle, jos kattilan paine laskee höyryn
käytön johdosta.
Jos kattila on virhetapauksessa ilman vet-
tä, lämpötila kattilassa suurenee. Kattilater-
mostaatti kytkee lämmityksen pois päältä.
Normaalikäyttö on jälleen mahdollista, kun
kattila on täytetty.
Jos paineensäädin ja kattilatermostaatti ei-
vät virhetilanteessa toimi ja laite kuumenee
liikaa, turvatermostaatti kytkee laitteen pois
päältä. Käänny turvatermostaatin nollaami-
seksi asianomaisen Kärcher -asiakaspal-
velun puoleen.
Huoltosuljin on samalla ylipaineventtiili. Se
sulkee kattilan, jotta höyrynpaine nousee.
Jos paineensäädin on viallinen ja kattilan
höyrynpaine nousee liiaksi, ylipaineventtiili
avautuu ja höyry pääsee huoltosulkimen
kautta ulos.
Ennen kuin käytät laitetta uudelleen, kään-
ny asianomaisen KÄRCHER-asiakaspal-
velun puoleen.
 Kuvat, katso avattavalla kan-
sisivu 4
Turvalaitteet
Paineensäädin
Kattilatermostaatti
Turvatermostaatti
Huoltosuljin
Laitekuvaus
A1 Vesisäiliö
A2 Vesisäiliön täyttö
A3 Kytkin – On
A4 Kytkin – Off
A5 Merkkivalo - Kuumennus (VIHREÄ)
A6 Merkkivalo - Vedenpuute (PUNAINEN)
A7 Kantokahva
A8 Pidike varusteille
A9 Pidike varusteille
A10 Huoltosuljin
A11 Verkkoliitäntäjohdon säilytyspidike
A12 Lattiasuuttimen säilytyspidike
A13 Verkkojohto, jossa on verkkopistoke
A14 Juoksupyörät (2 kpl)
A15 Ohjausrulla
B1 Höyrypistooli
B2 Höyryvipu
B3 Lukituksen vapautuspainike
B4 Höyrymäärän valintakytkin (lapsivar-
mistuksella)
B5 Höyryletku
C1 Pistesuihkusuutin
C2 Pyöröharja
D1 Käsisuutin
D2 Froteepäällyste
E1 Jatkoputki (2 kpl)
E2 Lukituksen vapautuspainike
F1 Lattiasuutin
F2 Kiinnike
F3 Lattialiina
94 FI
Sivu: 94
– 8
 Kuvat, katso sivu 2
1 Täytä vesisäiliö "MAX" -merkintään asti.
2 Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
Kytke laite päälle.
3 Merkkivalo - Kuumennus vilkkuu vihre-
änä.
Odota kunnes merkkivalo - Kuumennus
palaa jatkuvasti.
4 Liitä lisävaruste höyrypistooliin.
Höyrypuhdistin on käyttövalmis.
 Kuvat, katso avattavalla kan-
sisivu 3
 Kuva
Pistä ja lukitse ohjausrulla ja kuljetus-
pyörät paikalleen.
 Kuva +
Liitä tarvittava varuste (karso lukua "Va-
rusteiden käyttö") höyrypistooliin. Aseta
varusteen avoin pää höyrypistooliin ja
työnnä se niin pitkälle, kunnes höyrypis-
toolin lukituksen vapautuspainike nap-
sahtaa lukitukseen.
 Kuva
Käytä tarvittaessa jatkoputkia. Liitä höy-
rypistooliin yksi tai molemmat jatkoput-
ket. Työnnä tarvittava varuste
jatkoputken vapaaseen päähän.
 Vaara
Irrotettaessa varusteosia saattaa ulos tip-
pua kuumaa vettä! Älä koskaan irrota va-
rusteosia, kun höyryä vielä tulee ulos -
palovammavaara!
 Vedä höyrymäärän valintakytkin taakse
(höyryvipu lukittu)
 Kuva
Paina lukituksen vapautuspainiketta
varusteosien irrottamiseksi ja vedä osat
irti toisistaan.
Vesisäiliön voi täyttää milloin tahansa.
Varo
Älä käytä vaatekuivaimen lauhdevettä!
Älä täytä puhdistusaineita tai muita lisäai-
neita (esimmerkiksi hajusteita)!
Älä käytä pelkkää tislattua vettä! Maks.
50% tislattua vettä ja 50% vesijohtovettä.
Älä käytä kerättyä sadevettä!
 Kuva
Vesisäiliön voi irrottaa täyttämistä varten tai
sen voi täyttää suoraan laitteessa.
 Vedä vesisäiliö pystysuoraan ylös.
 Täytä vesisäiliö vaakasuorassa vesiha-
nan alla "MAX" -merkintään asti.
 Aseta vesisäiliö paikalleen ja paina
alaspäin,kunnes se napsahtaa lukituk-
seen.
 Kaada vettä astiasta täyttösuppiloon.
Täytä "MAX" -merkintään asti.
 Aseta laite kiinteälle alustalle.
 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
 Paina On-kytkintä laitteen kytkemiseksi
päälle.
Huomautus: Jos kattilassa ei ole tai on liian
vähän vettä, pumppu käynnistyy ja syöttää
vettä vesisäiliöstä kattilaan. Täyttövaihe voi
kestää muutamia minuutteja.
 Odota kunnes merkkivalo - Kuumennus
palaa jatkuvasti.
Höyrypuhdistin on käyttövalmis.
Jos vesisäiliössä on vedenpuute, merkki-
valo - Vedenpuute vilkkuu punaisena ja
kuuluu merkkiääni.
 Täytä vesisäiliö "MAX" -merkintään asti.
Huomautus: Vesipumppu yrittää täyttää
höyrykattilaa lyhyin väliajoin. Kun täyttö on-
nistuu, punainen merkkivalo sammuu.
Pikaohje
Käyttö
Varusteiden asennus
Varusteiden irrottaminen
Vesisäiliön täyttö
Vesisäiliö poistaminen
Suoraan laitteessa
Laitteen käynnistys
Veden täydentäminen
95
FI
Sivu: 95
– 9
Höyrymäärän valintakytkimellä säädetään
ulosvirtaavan höyryn määrää. Valintakytki-
mellä on kolme asentoa:
 Aseta valintakytkin tarvittavalla höyry-
määrälle.
 Paina höyryvipua ja kohdista höyrypis-
tooli aina ensin kankaaseen, kunnes
höyryä virtaa tasaisesti ulos.
 Paina Off-kytkintä kytkeäksesi laitteen
pois päältä.
 Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
 Tyhjennä jäännösvesi vesisäiliöstä.
Kuvat -
 Pistä pyöröharja pieneen varustepiti-
meen.
 Pistä käsisuutin ja pistesuihkusuutin ku-
kin pidennysputkeen.
 Pistä pidennysputket suureen varuste-
pitimeen.
 Ripusta lattiasuutin pysäköintipiti-
meem.
 Kierrä höyryletku pidennysputkien ym-
pärille ja pistä höyrypistooli lattiasuutti-
meen.
 Laita verkkoliitäntäjohto verkkoliitäntä-
johtosäilöön.
Suosittelemme, että lattia lakaistaan tai
imuroidaan ennen höyrypuhdistimen käyt-
tämistä. Näin lattialta poistetaan irtonaiset
likahiukkaset ennen kosteapuhdistamista.
Aina ennen käsittelyä höyrypuhdistimella,
kokeile tekstiilien kestävyys huomaamatto-
masta kohdasta: Höyrytä ensin, anna kui-
vua ja tarkasta sitten mahdolliset värin- tai
muodonmuutokset.
Kun puhdistetaan maalattuja tai muovipin-
noitettuja pintoja, kuten esim. keittiön ja
huoneiden kalusteita, ovia, parketteja, voi
sattua, että vaha, huonekalujen kiillotusai-
ne, muovipinnoite tai maali irtoaa tai, että
niihin tulee laikkuja. Näitä pintoja puhdistet-
taessa, höyrytä hetken puhdistusliinaa ja
pyyhi sillä puhdistettavat pinnat.
Varo
Älä höyrytä liimattuja reunoja, koska reuna-
listat voivat irrota. Älä käytä laitetta pintakä-
sittelemättömien puu- tai parkettilattioiden
puhdistamiseen.
Kun ulkolämpötila on matala, erityisesti tal-
vella, höyrytä ikkunalasi ensin kevyesti
koko pinnaltaan. Näin estetään lasiin muo-
dostuvat jännitykset, jotka voisivat rikkoa
lasin.
Puhdista sitten ikkunapinta päällysteellä
varustetulla käsisuuttimella. Poista pinnoil-
ta vesi ikkunalastalla tai pyyhi pinnat kui-
vaksi.
Varo
Älä suuntaa höyryä käsittelemättömiin ik-
kunankehyksiin, jotta ne eivät vahingoitu.
Höyrymäärän säätö
Maksimi höyrymäärä
Pienennetty höyrymäärä
Ei höyryä - (lapsilukko)
Huomautus: Tässä asennossa höy-
ryvivun käyttö on estettynä.
Laitteen kytkeminen pois päältä
Laitteen säilytys
Varusteiden käyttö
Tärkeät käyttöohjeet
Lattiapintojen puhdistus
Tekstiilien raikastus
Pinnoitettujen tai maalattujen pintojen
puhdistus
Lasin puhdistus
96 FI
Sivu: 96
– 10
Voit käyttää höyrypistoolia myös ilman va-
rusteita, esimerkiksi:
– poistamaan hajuja ja ryppyjä riippuvista
vaatekappaleista höyryttämällä niitä
10-20 cm etäisyydeltä
– poistamaa pölyä kasveista. Höyrytä täl-
löin 20-40 cm etäisyydeltä.
– kostuttamaan pölynpyyhkimiä höyryttä-
mällä hetken kangasta ja pyyhkimällä
sillä sitten huonekalut.
Mitä lähempänä likakohtaa suutin on, sitä
parempi puhdistusvaikutus on, koska läm-
pötila ja höyryn voimakkuus ovat korkeim-
millaan suuttimen ulostulokohdassa.
Erityisen käytännöllinen vaikeapääsyisten
paikkojen, rakojen, hanojen, viemäreiden,
pesualtaiden, WC-istuinten, verhojen ja
lämpöpattereiden puhdistamiseen. Suuret
kalkkikerrostumat voi höyryttää pois, kun
niihin on ensin levitetty etikkaa tai sitruuna-
happoa ja annettu vaikuttaa n. 5 minuutin
ajan.
Pistesuihkusuuttimeen voi lisäksi kiinnittää
pyöröharjan. Tällöin voit harjaamalla irrot-
taa itsepintaiset likaantumat helpommin.
Varo
Ei sovellu arkojen pintojen puhdistamiseen.
 Kuva
Pyöröharjan kiinnittäminen pistesuihku-
suuttimeen.
Aseta froteepeite käsisuuttimen päälle. So-
veltuu erityisen hyvin pienten pesunkestä-
vien pintojen, suihkukoppien, peilien
puhdistamiseen.
Soveltuu kaikille pesunkestäville seinä- ja
lattiapinnoille, esim. kivi-, laatta- ja PVC-lat-
tiat. Puhdista pahasti likaantuneita pintoja
hitaasti, jotta höyry pääsee vaikuttamaan
pitempään.
Huomautus: Puhdistettavalla pinnalla vie-
lä olevat puhdistusainejäämät tai hoitoe-
mulsiot voivat höyrypuhdistuksessa
muodostaa poimuja, jotka katoavat useam-
man käyttökerran jälkeen.
 Kuva
Kiinnitä lattialiina lattiasuuttimeen.
1 Laskosta lattialiina pitkittäin ja aseta lat-
tiasuutin sen päälle.
2 Avaa kiinnikkeet.
3 Laita liinan päät aukkoihin.
4 Sulje kiinnikkeet.
Varo
Älä laita sormia kiinnikkeiden väliin.
 Kuva
Ripusta lattiasuutin työn keskeytyessä
pysäköintipitimeen.
 Vaara
Suorita huoltotyöt vain, kun virtapistoke on
vedetty irti ja höyrypuhdistin on jäähtynyt.
Huuhtele höyrypuhdistimen höyrykattila vä-
hintään joka 10. täyttökerran jälkeen.
 Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
 Anna höyrypuhdistimen jäähtyä.
 Tyhjennä vesisäiliö.
 Poista kaikki varusteet varustepidik-
keistä.
Kuva
 Avaa huoltosuljin. Laita jatkoputken
avoin pää huoltosulkimeen, napsauta
johteeseen ja kierrä kiinni.
 Täytä kattila vedellä ja ravistele voimak-
kaasti. Tällöin kattilan pohjaan sakkau-
tuneet kalkkijäämät irtoavat.
 Kaada kattilassa oleva vesi kokonaan
pois (katso kuvaa ).
Höyrypistooli
Pistesuihkusuutin
Pyöröharja
Käsisuutin
Lattiasuutin
Lattiasuuttimen pysäköinti
Hoito ja huolto
Höyrykattilan huuhtelu
97
FI
Sivu: 97
– 11
Koska kalkki kerääntyy kattilanseiniin, suo-
sittelemme poistamaan kalkin höyrykatti-
lasta seuraavin välein (TF=säiliön täytöt):
Ohje: Voit tiedustella kotitaloutesi veden
kovuutta alueesi vesilaitokselta.
 Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
 Anna höyrypuhdistimen jäähtyä.
 Tyhjennä vesisäiliö.
 Poista kaikki varusteet varustepidik-
keistä.
Kuva
 Avaa huoltosuljin. Laita jatkoputken
avoin pää huoltosulkimeen, napsauta
johteeseen ja kierrä kiinni.
 Kaada kattilassa oleva vesi kokonaan
pois (katso kuvaa ).
몇 Varoitus
Käytä ainoastaan KÄRCHER:in hyväksy-
miä tuotteita, jotta laite ei vaurioidu.
 Käytä kalkinpoistoon KÄRCHER kalkin-
poistopuikkoja (tilausnumero 6.295-
047). Noudata kalkinpoistoliuosta teh-
dessäsi pakkauksen annosteluohjeita.
몇 Huomio
Ole varovainen höyrypuhdistimen tyhjen-
nyksen ja täytön aikana. Kalkinpoistoliuotin
voi vahingoittaa arkoja pintoja.
 Lisää kalkinpoistoliuotin kattilaan ja
anna seoksen vaikuttaa n. 8 tuntia.
몇 Varoitus
Älä kiinnitä huoltosuljinta laitteeseen kal-
kinpoiston aikana.
Älä käytä höyrypuhdistinta niin kauan kun
kalkinpoistoainetta on vielä kattilassa.
 Kaada kalkinpoistoliuos 8 tunnin vaiku-
tuksen jälkeen kokonaan pois. Kattilaan
jää vielä jonkin verran liuosta, huuhtele
kattila siksi kaksi tai kolme kertaa kyl-
mällä vedellä, jotta kaikki kalkinpoisto-
aineen jäännökset poistuvat.
 Kaada kattilassa oleva vesi kokonaan
pois (katso kuvaa ).
 Kuivaa verkkoliitäntäjohdon säilö.
 Kierrä jatkoputkella varustettu huolto-
suljin paikalleen.
 Täytä vesisäiliö (katso sivu 8).
 Höyrypuhdistin on käyttövalmis.
Ohje: Lattialiina ja froteepäällyste ovat jo
esipestyjä ja niitä voidaan käyttää heti työs-
kentelyyn höyrypuhdistimella.
 Pese likaantuneet lattialiinat ja frotee-
päällysteet pesukoneessa 60 °C läm-
mössä. Älä käytä huuhteluainetta, jotta
liinat pystyvät keräämään hyvin lian. Lii-
nat soveltuvat kuivaimeen.
Häiriöillä on usein yksinkertainen syy, jon-
ka voit itse korjata seuraavan ohjeen avul-
la. Epäselvissä tapauksissa tai häiriöissä,
jotka eivät ole tässä mainittuja, käänny val-
tuutetun asiakaspalvelun puoleen.
 Vaara
Suorita huoltotyöt vain, kun virtapistoke on
vedetty irti ja höyrypuhdistin on jäähtynyt.
Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorit-
taa laitteen korjaustyöt.
 Poista kalkki höyrykattilasta.
Vesisäiliössä ei ole vettä.
 Täytä vesisäiliö "MAX" -merkintään asti.
Höyrykattilassa ei ole vettä. Pumpun yli-
kuumennemissuoja on lauennut.
 Kytke laite pois päältä.
 Täytä vesitankki
 Kytke laite päälle.
Vesisäiliö ei ole oikein paikallaan tai on
kalkkeutunut.
 Irrota ja huuhtele vesisäiliö.
Höyrykattilan kalkinpoisto
Kovuusalue ° dH mmol/l TF
I pehmeä 0- 7 0-1,3 100
II keskikova 7-14 1,3-2,5 90
III kova 14-21 2,5-3,8 75
IV erittäin kova >21 >3,8 50
Varusteiden huolto
Häiriöapu
Pitkä lämpenemisaika
Höyrykattila on kalkkiutunut
Ei höyryä
Merkkivalo - Vedenpuute vilkkuu
punaisena ja kuuluu merkkiääni
Merkkivalo - Vedenpuute palaa
punaisena
98 FI
Sivu: 98
– 12
 Aseta vesisäiliö paikalleen ja paina
alaspäin,kunnes se napsahtaa lukituk-
seen.
Höyryvipu on varmistettu lukituksella / lap-
silukolla.
 Työnnä höyrymäärän valintakytkintä
eteenpäin.
 Poista kalkki höyrykattilasta.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
Tilausnumero
Höyryvipua ei voi painaa
Suuri veden ulostulomäärä
Höyrykattila on kalkkiutunut
Tekniset tiedot
Sähköliitäntä
Jännite 220-240 V
1~50/60 Hz
Suojausluokka IPX4
Kotelointiluokka I
Suoritustiedot
Lämmitysteho 1500 W
Maks. käyttöpaine 0,32 MPa
Kuumenemisaika 6 Minuutit
Höyrymäärä
Jatkuva höyrytys 40 g/min
Höyrypurske maks. 100 g/min
Täyttömäärä
Vesitankki 0,8 l
Höyrykattila 0,5 l
Mitat
Paino (ilman varusteita) 4,1 kg
Pituus 350 mm
Leveys 280 mm
Korkeus 270 mm
Erikoisvarusteet
Mikrokuitu-liinasetti, kylpy-
huone
2.863-171
2 plyysiveluurista soft-lattialiinaa, 1 han-
kauspäällyste käsisuuttimelle, 1 kiillotuslii-
na peileille ja hanoille
Mikrokuitu-liinasetti, keittiö 2.863-172
2 plyysiveluurista soft-lattialiinaa ,1 plyysi-
veluurinen soft-päällyste käsisuuttimelle, 1
liina ruostumattomien teräspintojen juovat-
tomaan puhdistamiseen.
Mikrokuitu-liinasetti, Soft-lat-
tialiina
2.863-173
2 plyysiveluurista Soft-lattialiinaa
Mikrokuitu-liinasetti, soft-
päällyste
2.863-174
2 plyysiveluurista soft-päällystettä
Frotee-liinoja 6.369-357
5 puuvillaista lattialiinaa
Frotee-päällysteet 6.370-990
5 puuvilla-päällystettä
Pyöröharjasetti 2.863-058
4 pistesuihkusuuttimen pyöröharjaa
Pyöröharjasarja, jossa on
messinkiharjakset
2.863-061
piintyneen lien poistamiseen. Ihanteellinen
kestäville pinnoille.
Pyöröharja kaapimella 2.863-140
Pyöröharja kahdella kuumuutta kestävällä
harjaksella ja yhdellä kaapimella. Ei sovelle
aroille pinnoille.
Powersuutin ja jatke 2.884-282
vaikeasti luoksepäästävien paikkojen
(esim. nurkkien) suurennetulla puhdistus-
teholla suoritettavaa puhdistusta varten.
Höyry-turboharja 2.863-159
Puhdistustehtäviin, joissa muuten pitäisi
käyttää hankaamista
Tekstiilinhoitosuutin 4.130-390
Vaatteiden ja tekstiilien virkistämiseen.
Tapetinirrotin 2.863-062
tapettien ja liimajäämien irrottamista varten
Kalkinpoistotikku (9 kpl) 6.295-047
99
FI

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher SC2500C ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher SC2500C

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher SC2500C, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher SC2500C käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher SC2500C suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.