Kärcher SC 4.100 C käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher SC 4.100 C allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Höyrypuhdistin
  • Malli/nimi: SC 4.100 C
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Hollantilainen, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 106
Suomi
– 5
Arvoisa asiakas,
Lue käyttöohje ennen laitteesi
käyttämistä, säilytä käyttöohje
myöhempää käyttöä tai mahdollista myö-
hempää omistajaa varten.
Käytä höyrypuhdistinta ainoastaan kotita-
loudessa.
Laite on tarkoitettu höyryllä puhdistami-
seen ja laitetta voi, yhdessä soveltuvien li-
sävarusteiden kanssa, käyttää tämän
käyttöohjeen mukaisesti. Mitään puhdistus-
ainetta ei tarvita. Huomioi erityisesti turva-
ohjeet.
 Vaara
Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa
vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuole-
maan.
몇 Varoitus
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi
johtaa kuolemaan.
Varo
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineel-
lisia vahinkoja.
Höyry
HUOMIO – palovammavaara
HUOMIO – Lue käyttöohjeet!
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettä-
viä. Älä käsittelee pakkauksia kotita-
lousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden
kierrätykseen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita
kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi
toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä
toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräily-
laitoksiin.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoit-
teesta:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm
Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakka-
uksessa. Tarkasta purkaessasi laitetta pak-
kauksesta pakkauksen sisällön
täydellisyys.
Ota yhteys jälleenmyyjään, jos varusteita
puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja.
Î Kuvat, katso sivu 2
1 Täytä vesisäiliö "MAX" -merkintään asti.
2 Liitä höyrypistoke laitteen pistorasiaan.
3 Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
Kytke laite päälle.
4 Merkkivalo - Kuumennus vilkkuu vihreänä.
Odota kunnes merkkivalo - Kuumennus
palaa jatkuvasti.
5 Liitä lisävaruste höyrypistooliin.
Höyrypuhdistin on käyttövalmis.
Sisältö
Yleisiä ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . FI 5
Pikaohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 5
Laitekuvaus. . . . . . . . . . . . . . . . . FI 6
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 6
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 7
Varusteiden käyttö . . . . . . . . . . . FI 9
Hoito ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . FI 12
Häiriöapu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 12
Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . FI 14
Erikoisvarusteet . . . . . . . . . . . . . FI 14
Yleisiä ohjeita
Käyttötarkoitus
Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit
Laitteessa olevat symbolit
Ympäristönsuojelu
Toimitus
Pikaohje
107
FI
Sivu: 107
– 6
Tässä käyttöohjeessa kuvataan maksimi-
varustus. Mallien varustetaso vaihtelee,
katso kuvaus laatikon kyljestä.
Î Katso avattavalla kansisi-
vulla olevia kuvia!
 Vaara
„ Käyttö räjähdysalttiilla alueilla on kielletty.
„ Käytettäessä laitetta vaara-alueilla on
noudatettava vastaavia turvallisuus-
määräyksiä.
„ Älä käytä laitetta uima-altaissa, joissa
on vettä.
„ Laitetta ei saa käyttää sähkölaitteiden
puhdistamiseen, esim. leivinuunit, höy-
rynpoistokuvut, mikroaaltouunit, televisi-
ot, lamput, föönit, sähkölämmittimet jne.
„ Tarkasta laitteen ja varusteiden asialli-
nen kunto ennen käyttöä. Jos kunto ei
ole moitteeton, laitteen ja varusteiden
käyttö ei ole sallittua. Tarkasta erityi-
sesti verkkoliitäntäjohto, huoltosuljin ja
höyryletku.
„ Anna valtuutetun asiakaspalvelun/säh-
köalan ammattilaisen välittömästi vaih-
taa vaurioitunut verkkoliitäntäjohto.
„ Vaihda vaurioitunut höyryletku välittö-
mästi. Ainoastaan valmistajan suosittele-
man höyryletkun käyttö on sallittu (katso
tilausnumero varaosaluettelosta).
„ Älä koskaan tartu märillä käsillä virta-
pistokkeeseen.
„ Älä höyrytä esineitä, jotka sisältävät tervey-
delle haitallisia aineita (esim. asbestia).
„ Älä koskaan käsin kosketa höyrysuih-
kua lyhyeltä etäisyydeltä tai koskaan
suuntaa sitä ihmisiin tai eläimiin (palo-
vammavaara).
„ Huoltosuljinta ei saa avata käytön aikana.
몇 Varoitus
„ Laitteen liittäminen on sallittu ainoas-
taan sähköliitäntään, joka on sähkö-
asentajan asentama standardin IEC
60364 mukaan.
„ Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen
on oltava sama kuin laitteen tyyppikil-
vessä ilmoitettu jännite.
„ Kosteissa tiloissa, esim. kylpyhuoneis-
sa, laitteen saa liittää vain pistorasiaan,
joka on varustettu FI-suojakytkimellä.
„ Tarkoitukseen sopimattomat jatkojohdot
voivat olla vaarallisia. Käytä ainoastaan
roiskevesisuojattuja jatkojohtoja, joiden
Laitekuvaus
A1 Laitteen pistorasia, jossa on suojus
A2 Vesisäiliö
A3 Vesisäiliön sulkuläppä
A4 Katkaisin Päälle/Pois
A5 Merkkivalo - Kuumennus (VIHREÄ)
A6 Merkkivalo - Vedenpuute (PUNAINEN)
A7 Kantokahva
A8 Pidike varusteille
A9 Varustelokero sulkuläpällä
A10 Huoltosuljin
A11 Verkkoliitäntäjohdon säilytyspidike
A12 Pysäköintipidike
A13 Verkkojohto, jossa on verkkopistoke
A14 Kuljetuspyörä (2x)
A15 Ohjausrulla
B1 Höyrypistooli
B2 Höyryvipu
B3 Lukituksen vapautuspainike
B4 Höyrymäärän valintakytkin (lapsivar-
mistuksella)
B5 Höyryletku
B6 Höyrypistoke
C1 Pistesuihkusuutin
C2 Pyöröharja
C3 Tehosuutin
D1 Käsisuutin
D2 Froteepäällyste
E1 Jatkoputki (2 kpl)
E2 Lukituksen vapautuspainike
F1 Lattiasuutin
F2 Kiinnike
F3 Lattialiina
G1 Ikkunasuutin
Valinnainen
H1 Höyrysilitysrauta
H2 Höyrykytkin (alhaalla)
H3 Merkkivalo - lämmitys (ORANSSI)
H4 Höyrykytkin (ylhäällä)
H5 Höyrykytkimen lukitsin
H6 Lämpötilansäädin
H7 Höyrypistoke
Turvaohjeet
108 FI
Sivu: 108
– 7
johtimien poikkileikkauspinta-ala on vä-
hintään 3x1 mm².
„ Verkko-jajatkojohdonliitäntäkohdateivät
saa olla vedessä.
„ Vaihdettaessa verkko- tai jatkojohtojen
pistokkeita, roiskevesisuojan toimivuu-
den ja mekaanisen lujuuden pitää pysyä
samanlaatuisina.
„ Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoituk-
senmukaisesti. Käyttäjä on huomioitava
paikalliset olosuhteet ja työskennelles-
sään laitteen kanssa huomioitava ympä-
ristössä oleskelevat henkilöt.
„ Tätä laitetta voivat käyttää lapset 8 vuo-
den iästä alkaen ja henkilöt, joilla on va-
javaiset ruumiilliset, aistilliset tai
henkiset ominaisuudet tai puutteita ko-
kemuksessa ja tietämyksessä, siinä ta-
pauksessa, että he ovat joko valvonnan
alaisina tai ovat saaneet opastuksen
laitteen turvallisessa käyttämisessä ja
tuntevat käyttöön liittyvät vaarat. Lapset
eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Lapset
eivät saa ilman valvontaa suorittaa lait-
teen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä.
„ Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin
kauan kuin se on käytössä.
„ Noudata varovaisuutta puhdistaessasi
laatoitettuja seiniä, joissa on sähköpis-
torasioita.
Varo
„ Kiinnitä huomiota siihen, että verkko- tai
jatkojohtoja ei vahingoiteta eikä vaurioite-
taajamallayli,puristamallataikiskomalla.
Suojaa verkkojohto kuumuudelta, öljyltä
ja teräviltä reunoilta.
„ Älä koskaan täytä liuottimia, liuotinpitoi-
sia nesteitä tai laimentamattomia hap-
poja vesisäiliöön (esim.
puhdistusaineita, bensiini, väriohen-
teet, asetoni), koska ne syövyttävät lait-
teessa käytettyjä materiaaleja.
„ Laitetta ei saa kantaa puhdistustyön ai-
kana.
„ Laitteen on seisottava tukevalla alustalla.
„ Käytä ja säilytä laitetta vain kuvausten
tai kuvien mukaisesti!
„ Älä lukitse höyryvipua käytön aikana.
„ Suojaa laite sateelta. Älä säilytä laitetta
ulkoalueella.
Varo
Turvalaitteet on tarkoitettu loukkaantumisil-
ta suojaamiseksi, niitä ei saa muuttaa eikä
ohittaa.
Paineensäädin pitää kattilapaineen mah-
dollisimman vakaana käytön aikana. Läm-
mitys kytkeytyy pois päältä, kun kattilan
suurin käyttöpaine on saavutettu, ja takai-
sin päälle, jos kattilan paine laskee höyryn
käytön johdosta.
Jos kattila on ilman vettä, lämpötila kattilas-
sa suurenee. Kattilatermostaatti kytkee
lämmityksen pois päältä. Lämmityksen uu-
delleenkytkeytyminen estetään niin kauan
kunnes kattila täytetään.
Jos paineensäädin lakkaa toimimasta ja
laite kuumenee liikaa, varmuustermostaatti
kytkee laitteen pois päältä.
Käänny varmuustermostaatin nollaamises-
sa asianomaisen KÄRCHER -asiakaspal-
velun puoleen.
Huoltosuljin on samalla ylipaineventtiili. Se
sulkee kattilan, jotta höyrynpaine nousee.
Jos paineensäädin on viallinen ja kattilan
höyrynpaine nousee liiaksi, ylipaineventtiili
avautuu ja höyry pääsee huoltosulkimen
kautta ulos.
Ennen kuin käytät laitetta uudelleen, kään-
ny asianomaisen Kärcher -asiakaspalvelun
puoleen.
Î Katso avattavalla kansisi-
vulla olevia kuvia!
Î Avaa laitepistorasian peite.
Î Liitä höyrypistoke tukevasti laitteen pis-
torasiaan. Pistokkeen on napsahdetta-
va kuuluvasti lukitukseen.
Irrotus: Paina laitepistorasian peitettä
alas ja vedä höyrypistoke irti laitepisto-
rasiasta.
Turvalaitteet
Paineensäädin
Kattilatermostaatti
Varmuustermostaatti
Huoltosuljin
Käyttö
Varusteiden asennus
109
FI
Sivu: 109
– 8
Î Kuva -
Liitä tarvittava varuste (karso lukua "Va-
rusteiden käyttö") höyrypistooliin. Aseta
varusteen avoin pää höyrypistooliin ja
työnnä se niin pitkälle, kunnes höyrypis-
toolin lukituksen vapautuspainike nap-
sahtaa lukitukseen.
Î Kuva
Käytä tarvittaessa jatkoputkia. Liitä höy-
rypistooliin yksi tai molemmat jatkoput-
ket. Työnnä tarvittava varuste
jatkoputken vapaaseen päähän.
 Vaara
Irrotettaessa varusteosia saattaa ulos tip-
pua kuumaa vettä! Älä koskaan irrota va-
rusteosia, kun höyryä vielä tulee ulos -
palovammavaara!
Î Vedä höyrymäärän valintakytkin taakse
(höyryvipu lukittu)
Î Kuva
Paina lukituksen vapautuspainiketta
varusteosien irrottamiseksi ja vedä osat
irti toisistaan.
Vesisäiliön voi täyttää milloin tahansa.
Varo
Älä käytä vaatekuivaimen lauhdevettä!
Älä täytä puhdistusaineella tai muilla lisäai-
neilla!
Î Kuva
Vesisäiliön voi irrottaa täyttämistä varten tai
sen voi täyttää suoraan laitteessa.
Î Vedä vesisäiliö pystysuoraan ylös.
Î Täytä vesisäiliö vaakasuorassa vesiha-
nan alla "MAX" -merkintään asti.
Î Aseta vesisäiliö paikalleen ja paina
alaspäin,kunnes se napsahtaa lukituk-
seen.
Î Kaada vettä astiasta täyttösuppiloon.
Täytä "MAX" -merkintään asti.
Î Aseta laite kiinteälle alustalle.
Î Liitä virtapistoke pistorasiaan.
Î Paina kytkintä käynnistääksesi laitteen.
Merkkivalo - Kuumennus vilkkuu vihre-
änä.
Huomautus: Jos kattilassa ei ole tai on liian
vähän vettä, pumppu käynnistyy ja syöttää
vettä vesisäiliöstä kattilaan. Täyttövaihe voi
kestää muutamia minuutteja.
Î Odota kunnes merkkivalo - Kuumennus
palaa jatkuvasti.
Höyrypuhdistin on käyttövalmis.
Huomautus: Laite sulkee venttiilin 60 se-
kunnin välein. Tämä estää laitteen kalkkeu-
tumisen. Tällöin kuuluu vaimea klikkaus.
Se ei vaikuta höyryn ulostulomäärään.
Jos vesisäiliössä on vedenpuute, merkki-
valo - Vedenpuute vilkkuu punaisena ja
kuuluu merkkiääni.
Huomautus:Aina kun höyrykattilassa on
liian vähän vettä, syöttää pumppu auto-
maattisesti vettä vesisäiliöstä höyrykatti-
laan. Kun vesisäiliö on tyhjä, vesipumppu
ei pysty enää täyttämään höyrykattilaa ja
höyryn ulostulo estyy.
Î Täytä vesisäiliö "MAX" -merkintään asti.
Huomautus: Vesipumppu yrittää täyttää
höyrykattilaa lyhyin väliajoin. Jos täyttö on-
nistuu, höyryn ulostulo vapautuu taas välit-
tömästi ja punainen merkkivalo sammuu.
Höyrymäärän valintakytkimellä säädetään
ulosvirtaavan höyryn määrää. Valintakytki-
mellä on kolme asentoa:
Î Aseta valintakytkin tarvittavalla höyry-
määrälle.
Î Paina höyryvipua ja kohdista höyrypis-
tooli aina ensin kankaaseen, kunnes
höyryä virtaa tasaisesti ulos.
Varusteiden irrottaminen
Vesisäiliön täyttö
Vesisäiliö poistaminen
Suoraan laitteessa
Laitteen käynnistys
Veden täydentäminen
Höyrymäärän säätö
Maksimi höyrymäärä
Pienennetty höyrymäärä
Ei höyryä - (lapsilukko)
Huomautus: Tässä asennossa höy-
ryvivun käyttö on estettynä.
110 FI
Sivu: 110
– 9
Huomautus: Höyrypuhdistimen kuu-
mennus kytkeytyy käytön aikana aina
uudelleen päälle kattilan paineen ylläpi-
tämiseksi. Tällöin merkkivalo - Kuu-
mennus vilkkuu vihreänä.
Î Paina kytkintä sammuttaaksesi laitteen.
Î Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
Î Paina laitteen pistorasian kansi alas ja
vedä höyrypistoke irti laitteen pistorasi-
asta.
Î Tyhjennä jäännösvesi vesisäiliöstä.
Kuva -
Î Laita tehosuutin ja pyöröharja varust-
elokeroon.
Î Pistä käsisuutin ja pistesuihkusuutin ku-
kin pidennysputkeen.
Î Pistä pidennysputket suureen varuste-
pitimeen.
Î Ripusta lattiasuutin pysäköintipiti-
meem.
Î Kierrä höyryletku pidennysputkien ym-
pärille ja pistä höyrypistooli lattiasuutti-
meen.
Î Laita verkkoliitäntäjohto verkkoliitäntä-
johtosäilöön.
Ennen käsittelyä höyrypuhdistimella, kokei-
le tekstiilien kestävyys huomaamattomasta
kohdasta: Höyrytä ensin kunnolla, anna sit-
ten kuivua ja tarkasta sitten mahdolliset vä-
ri- tai muotomuutokset.
Puhdistettaessa keittiön ja asuinhuoneiden
kalusteita, ovia, parketteja, maalattuja tai
pinnoitetuja pintoja, voi sattua, että vaha,
huonekalujen kiillotusaine, muovipinnoite
tai maali irtoaa tai niihin tulee laikkuja. Puh-
dista siksi nämä pinnat höyrytetyllä kan-
kaalla.
Varo
Älä höyrytä liimattuja reunoja, koska reuna-
listat voivat irrota. Älä käytä laitetta pintakä-
sittelemättömien puu- tai parkettilattioiden
puhdistamiseen.
Kun ulkolämpötila on matala, erityisesti tal-
vella, höyrytä ikkunalasi ensin kevyesti
koko pinnaltaan. Näin estetään lasiin muo-
dostuvat jännitykset, jotka voisivat rikkoa
lasin.
Varo
Älä suuntaa höyryä käsittelemättömiin ik-
kunankehyksiin, jotta ne eivät vahingoitu.
Voit käyttää höyrypistoolia myös ilman va-
rusteita, esimerkiksi:
– poistamaan hajuja ja ryppyjä riippuvista
vaatekappaleista höyryttämällä niitä
10-20 cm etäisyydeltä
– poistamaa pölyä kasveista. Höyrytä täl-
löin 20-40 cm etäisyydeltä.
– kostuttamaan pölynpyyhkimiä höyryttä-
mällä hetken kangasta ja pyyhkimällä
sillä sitten huonekalut.
Mitä lähempänä likakohtaa suutin on, sitä
parempi puhdistusvaikutus on, koska läm-
pötila ja höyryn voimakkuus ovat korkeim-
millaan suuttimen ulostulokohdassa.
Erityisen käytännöllinen vaikeapääsyisten
paikkojen, rakojen, hanojen, viemäreiden,
pesualtaiden, WC-istuinten, verhojen ja
lämpöpattereiden puhdistamiseen. Suuret
kalkkikerrostumat voi höyryttää pois, kun
niihin on ensin levitetty etikkaa tai sitruuna-
happoa ja annettu vaikuttaa n. 5 minuutin
ajan.
Pistesuihkusuuttimeen voi lisäksi kiinnittää
pyöröharjan. Tällöin voit harjaamalla irrot-
taa itsepintaiset likaantumat helpommin.
Varo
Ei sovellu arkojen pintojen puhdistamiseen.
Î Kuva
Pyöröharjan kiinnittäminen pistesuihku-
suuttimeen.
Laitteen kytkeminen pois päältä
Laitteen säilytys
Varusteiden käyttö
Tärkeät käyttöohjeet
Tekstiilien puhdistus
Pinnoitettujen tai maalattujen pintojen
puhdistus
Lasin puhdistus
Höyrypistooli
Pistesuihkusuutin
Pyöröharja
111
FI
Sivu: 111
– 10
Pistesuihkusuuttimeen voi lisäksi kiinnittää
tehosuuttimen.
Powersuutin lisää ulosvirtaavan höyryn no-
peutta. Siksi Powersuutin soveltuu hyvin puh-
distamiseen erittäin pinttyneestä liasta ja lian
puhaltamisee ulos nurkista ja raoista jne.
Î Kuva
Kiinnitä tehosuutin kuten pyöröharja
pistesuihkusuuttimeen.
Aseta froteepeite käsisuuttimen päälle. So-
veltuu erityisen hyvin pienien pesunkestä-
vien pintojen, suihkukoppien, peilien tai
verhoilukankaiden puhdistamiseen.
Soveltuu kaikille pesunkestäville seinä- ja
lattiapinnoille, esim. kivi-, laatta- ja PVC-lat-
tiat. Puhdista pahasti likaantuneita pintoja
hitaasti, jotta höyry pääsee vaikuttamaan
pitempään.
Huomautus:Puhdistettavalla pinnalla vielä
olevat puhdistusainejäämät tai hoitoemulsi-
ot voivat höyrypuhdistuksessa muodostaa
poimuja, jotka katoavat useamman käyttö-
kerran jälkeen.
Î Kuva
Kiinnitä lattialiina lattiasuuttimeen.
1 Laskosta lattialiina pitkittäin ja aseta lat-
tiasuutin sen päälle.
2 Avaa kiinnikkeet.
3 Laita liinan päät aukkoihin.
4 Sulje kiinnikkeet.
Varo
Älä laita sormia kiinnikkeiden väliin.
Î Kuva
Ripusta lattiasuutin työn keskeytyessä
pysäköintipitimeen.
Käyttö:
– ikkunat, peilit
– suihkukaappien lasipinnat
– muut tasaiset pinnat
Î Suorita rasvaliukoinen peruspuhdistus
käyttäen käsisuutinta ja froteepäällys-
tettä ennen ensimmäistä puhdistusta ik-
kunasuuttimella.
Î Höyrytä lasipinta tasaisesti n. 20 cm
etäisyydeltä.
Î Puhdista lasi alue toisensa jälkeen yl-
häältä alaspäin ikkunasuuttimen kumi-
huulella. Pyyhi kumihuuli ja ikkunan
alareuna jokaisen puhdistetun alueen
jälkeen kuivaksi liinalla.
 Vaara
„ Höyrysilityslautaa ei saa käyttää, jos se
on pudonnut lattialle, siinä on näkyviä
vaurioita tai ei ole tiivis.
„ Kuuma höyrysilitysrauta ja kuuma
höyrysuihku!Varoita muita henkilöitä
mahdollisesta palovammavaarasta. Älä
koskaan suuntaa höyrysuihkua ihmisiin
tai eläimiin (palovammavaara). Älä kos-
keta kuumalla höyrysilitysraudalla säh-
köjohtoja tai muita syttyviä esineitä.
몇 Varoitus
„ Höyrysilitysraudan ja sen liitäntäjohdon
tulee olla kuumenemisen ja jäähtymi-
sen ajan alle 8 vuotiaiden lasten ulottu-
mattomissa.
„ Höyrysilitysrautaa saa käyttää vain tu-
kevalla alustalla ja asettaa sellaiselle.
Huomautus: Suosittelemme aktiivisella
höyrynpoisimennällä varustetun KÄR-
CHER silityspöydän (2.884-933.0) käyttä-
mistä. Tämä silityspöytä sovitettu
optimaalisesti ostamaasi laitteeseen. Tämä
silityspöytä helpottaa ja nopeuttaa silitystä
merkittävästi. Joka tapauksessa on käytet-
tävä silityspöytää, jossa on höyryä läpi-
päästävä, ritilämäinen silitysalusta.
Î Pistä silitysraudan höyrypistoke tiuk-
kaan laitepistorasiaan. Pistokkeen on
napsahdettava kuuluvasti lukitukseen.
Î Varmista, että höyrypuhdistimen katti-
lassa on tuoretta vesijohtovettä.
Î Ota höyrypuhdistin sen käyttöohjeiden
mukaisesti käyttöön.
Î Odota kunnes höyrypuhdistin on käyttö-
valmis.
Tehosuutin
Käsisuutin
Lattiasuutin
Lattiasuuttimen pysäköinti
Ikkunasuutin
Silitysrauta
112 FI
Sivu: 112
– 11
Kaikki tekstiilit voidaan silittää höyrysilitys-
raudalla. Silitä arat kankaat ja painatukset
nurjalta puolelta tai valmistajan antamien
tietojen mukaan.
Huomautus:Näille aroille tekstiileille suo-
sittelemme käyttämään KÄRCHER:in peh-
meästi liukuvaa silitysraudan pohjalevyä
BE 6006 (Tilausnumero 2.860-142.0).
Î Säädä silitysraudan lämpötilansäädintä
viivoilla merkityn alueen sisäpuolella
(•••/MAX).
Î Heti kun silitysraudan Kuumennus-
merkkivalo sammuu, silittämisen voi
aloittaa.
Huomautus:Silitysraudan pohjan on
oltava kuuma, jotta höyry ei kondensoi-
tu siihen ja tipu pisaroina silitettäviin
vaatteisiin..
Î Paina höyrykytkintä ylhäällä tai alhaalla.
– Intervallihöyrytys: Paina höyrykytkintä.
Höyryä virtaa ulos niin pitkään kuin kyt-
kintä painetaan.
– Jatkuva höyrytys: Vedä höyrykytkimen
lukitsinta taaksepäin kunnes se napsah-
taa lukitukseen. Höyryä virtaa jatkuvasti
ulos. Vapauta lukitus työntämällä lukitsin-
ta eteenpäin.
Î Suuntaa ensimmäinen höyrysysäys si-
littämistä aloitettaessa tai silitystauko-
jen jälkeen kankaaseen, kunnes höyryä
virtaa tasaisesti ulos.
Î Verhojen, vaatteiden tms. höyryttämis-
tä varten voit pitää silitysrautaa myös
pystysuorassa.
Huomautus:Kattilassa tulee olla vettä
myös kuivasilitettäessä.
Î Säädä silitysraudan lämpötilansäädintä
vaatekappaleesi mukaan.
Huomautus:Noudata vaatteessasi olevia
silitys- ja pesuohjeita.
Î Heti kun silitysraudan Kuumennus-
merkkivalo sammuu, silittämisen voi
aloittaa.
 Vaara
Suorita huoltotyöt vain, kun virtapistoke on
vedetty irti ja höyrypuhdistin on jäähtynyt.
Huuhtele höyrypuhdistimen höyrykattila vä-
hintään joka 10. täyttökerran jälkeen.
Î Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
Î Anna höyrypuhdistimen jäähtyä.
Î Tyhjennä vesisäiliö.
Î Poista kaikki varusteet varustepidikkeistä.
Kuva
Î Avaa varustelokeron sulkuläppä.
Î Poista varusteet varustelokerosta.
Î Avaa huoltosuljin. Laita jatkoputken
avoin pää huoltosulkimeen, napsauta
johteeseen ja kierrä kiinni.
Î Täytä kattila vedellä ja ravistele voimak-
kaasti. Tällöin kattilan pohjaan sakkau-
tuneet kalkkijäämät irtoavat.
Î Kaada kattilassa oleva vesi kokonaan
pois (katso kuvaa ).
Koska kalkki kerääntyy kattilanseiniin, suo-
sittelemme poistamaan kalkin höyrykatti-
lasta seuraavin välein (TF=säiliön täytöt):
Ohje: Voit tiedustella kotitaloutesi veden
kovuutta alueesi vesilaitokselta.
Î Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
Î Anna höyrypuhdistimen jäähtyä.
Î Tyhjennä vesisäiliö.
Î Poista kaikki varusteet varustepidik-
keistä.
Kuva
Î Avaa varustelokeron sulkuläppä.
Î Poista varusteet varustelokerosta.
Î Avaa huoltosuljin. Laita jatkoputken
avoin pää huoltosulkimeen, napsauta
johteeseen ja kierrä kiinni.
Î Kaada kattilassa oleva vesi kokonaan
pois (katso kuvaa ).
Höyrysilitys
Kuivasilitys
• synteettiset materiaalit
•• villa, silkki
••• puuvilla, pellava
Hoito ja huolto
Höyrykattilan huuhtelu
Höyrykattilan kalkinpoisto
Kovuusalue ° dH mmol/l TF
I pehmeä 0- 7 0-1,3 100
II keskikova 7-14 1,3-2,5 90
III kova 14-21 2,5-3,8 75
IV erittäin kova >21 >3,8 50
113
FI
Sivu: 113
– 12
몇 Varoitus
Käytä ainoastaan KÄRCHER:in hyväksy-
miä tuotteita, jotta laite ei vaurioidu.
Î Käytä kalkinpoistoon KÄRCHER kalkin-
poistopuikkoja (tilausnumero 6.295-
047). Noudata kalkinpoistoliuosta teh-
dessäsi pakkauksen annosteluohjeita.
몇 Huomio
Ole varovainen höyrypuhdistimen tyhjen-
nyksen ja täytön aikana. Kalkinpoistoliuotin
voi vahingoittaa arkoja pintoja.
Î Lisää kalkinpoistoliuotin kattilaan ja
anna seoksen vaikuttaa n. 8 tuntia.
몇 Varoitus
Älä kiinnitä huoltosuljinta laitteeseen kal-
kinpoiston aikana.
Älä käytä höyrypuhdistinta niin kauan kun
kalkinpoistoainetta on vielä kattilassa.
Î Kaada kalkinpoistoliuos 8 tunnin vaiku-
tuksen jälkeen kokonaan pois. Kattilaan
jää vielä jonkin verran liuosta, huuhtele
kattila siksi kaksi tai kolme kertaa kyl-
mällä vedellä, jotta kaikki kalkinpoisto-
aineen jäännökset poistuvat.
Î Kaada kattilassa oleva vesi kokonaan
pois (katso kuvaa ).
Î Kuivaa verkkoliitäntäjohdon säilö.
Î Kierrä jatkoputkella varustettu huolto-
suljin paikalleen.
Î Täytä vesisäiliö (katso sivu 8).
Î Höyrypuhdistin on käyttövalmis.
Ohje: Lattialiina ja froteepäällyste ovat jo
esipestyjä ja niitä voidaan käyttää heti työs-
kentelyyn höyrypuhdistimella.
Î Pese likaantuneet lattialiinat ja frotee-
päällysteet pesukoneessa 60 °C läm-
mössä. Älä käytä huuhteluainetta, jotta
liinat pystyvät keräämään hyvin lian. Lii-
nat soveltuvat kuivaimeen.
Häiriöillä on usein yksinkertainen syy, jon-
ka voit itse korjata seuraavan ohjeen avul-
la. Epäselvissä tapauksissa tai häiriöissä,
jotka eivät ole tässä mainittuja, käänny val-
tuutetun asiakaspalvelun puoleen.
 Vaara
Suorita huoltotyöt vain, kun virtapistoke on
vedetty irti ja höyrypuhdistin on jäähtynyt.
Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorit-
taa laitteen korjaustyöt.
Î Poista kalkki höyrykattilasta.
Vesisäiliössä ei ole vettä.
Î Täytä vesisäiliö "MAX" -merkintään asti.
Höyrykattilassa ei ole vettä. Pumpun yli-
kuumennemissuoja on lauennut.
Î Kytke laite pois päältä.
Î Täytä vesitankki
Î Kytke laite päälle.
Vesisäiliö ei ole oikein paikallaan tai on
kalkkeutunut.
Î Irrota ja huuhtele vesisäiliö.
Î Aseta vesisäiliö paikalleen ja paina alas-
päin,kunnes se napsahtaa lukitukseen.
Höyryvipu on varmistettu lukituksella / lap-
silukolla.
Î Työnnä höyrymäärän valintakytkintä
eteenpäin.
Î Aseta lämmönsäädin asentoon ••• .
Î Huuhtele höyrynkehitin tai suorita sille
kalkinpoisto.
Pidempien silitystaukojan aikana höyryjoh-
tossa oleva höyry voi tiivistyä vesipisaroiksi.
Î Suuntaa ensimmäinen höyrysuihku eril-
liseen kankaaseen.
Varusteiden huolto
Häiriöapu
Pitkä lämpenemisaika
Höyrykattila on kalkkiutunut.
Ei höyryä
Merkkivalo - Vedenpuute vilkkuu
punaisena ja kuuluu merkkiääni.
Merkkivalo - Vedenpuute palaa
punaisena
Höyryvipua ei voi painaa
Höyrysilitysrauta „sylkee“ vettä!
Höyrysilitysraudasta tulee vesitippoja
silitystaukojen jälkeen.
114 FI
Sivu: 114
– 13
Î Poista kalkki höyrykattilasta.
Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-vara-
osia. Varaosaluettelo löytyy tämän käyttö-
ohjeen lopusta.
Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat
takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheis-
tä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme
takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa
ota yhteys ostotositteen kanssa jälleen-
myyjään tai lähimpään valtuutettuun huol-
toon.
(Osoite, katso takasivua)
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
Tilausnumero
Suuri veden ulostulomäärä
Höyrykattila on kalkkiutunut.
Varaosat
Takuu
Tekniset tiedot
Sähköliitäntä
Jännite 220-240 V
1~50/60 Hz
Suojausluokka IPX4
Kotelointiluokka I
Suoritustiedot
Lämmitysteho 1800 W
Lämmitysteho Silitys-
rauta
700 W
Maks. käyttöpaine 0,35 MPa
Kuumenemisaika 3 Minuutit
Maks. höyrymäärä 40 g/min
Täyttömäärä
Vesitankki 1,0 l
Höyrykattila 0,5 l
Mitat
Paino (ilman varusteita) 4,2 kg
Pituus 384 mm
Leveys 241 mm
Korkeus 275 mm
Erikoisvarusteet
Mikrokuitu-liinasetti, kylpy-
huone
2.863-171
2 plyysiveluurista soft-lattialiinaa, 1 han-
kauspäällyste käsisuuttimelle, 1 kiillotuslii-
na peileille ja hanoille
Mikrokuitu-liinasetti, keittiö 2.863-172
2 plyysiveluurista soft-lattialiinaa , 1 plyysi-
veluurinen soft-päällyste käsisuuttimelle, 1
liina ruostumattomien teräspintojen juovat-
tomaan puhdistamiseen.
Mikrokuitu-liinasetti, Soft-lat-
tialiina
2.863-173
2 plyysiveluurista Soft-lattialiinaa
Mikrokuitu-liinasetti, soft-
päällyste
2.863-174
2 plyysiveluurista soft-päällystettä
Frotee-liinoja 6.369-357
5 puuvillaista lattialiinaa
Frotee-päällysteet 6.370-990
5 puuvilla-päällystettä
Pyöröharjasetti 2.863-058
4 pistesuihkusuuttimen pyöröharjaa
Pyöröharjasarja, jossa on
messinkiharjakset
2.863-061
piintyneen lien poistamiseen. Ihanteellinen
kestäville pinnoille.
Pyöröharja kaapimella 2.863-140
Pyöröharja kahdella kuumuutta kestävällä
harjaksella ja yhdellä kaapimella. Ei sovelle
aroille pinnoille.
Höyry-turboharja 2.863-159
Puhdistustehtäviin, joissa muuten pitäisi
käyttää hankaamista
Tekstiilinhoitosuutin 4.130-390
Vaatteiden ja tekstiilien virkistämiseen.
Tapetinirrotin 2.863-062
tapettien ja liimajäämien irrottamista varten
Kalkinpoistotikku (9 kpl) 6.295-047
Aktiivi-silityslauta AB 1000 2.884-993
Erittäin hyvät silitystulokset huomattavasti
aikaa säästäen (vain 230 V)
Höyrysilitysrauta 2.863-209
Pehmeästi liukuva pohja sili-
tysraudalle
2.860-142
Soveltuu arkojen kankaiden silittämiseen.
115
FI

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher SC 4.100 C ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher SC 4.100 C

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher SC 4.100 C, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher SC 4.100 C käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher SC 4.100 C suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.