Kärcher SC 1402 käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher SC 1402 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Höyrypuhdistin
  • Malli/nimi: SC 1402
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Saksa, Portugali, Englanti, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 124
Suomi 125
Arvoisa asiakas,
Lue käyttöohje ennen laitteen
ensimmäistä käyttöä ja toimi sen mukaan.
Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä
tai myöhempää omistajaa varten.
Höyrypuhdistin on tarkoitettu yksinomaan
yksityisten kotitalouksien käyttöön. Laite on
tarkoitettu höyrypuhdistukseen ja sitä
voidaan käyttää tässä käyttöohjeessa kuvat-
tujen sopivien lisävarusteiden kanssa. Huo-
mioi erityisesti turvaohjeet.
Pikaohje 2/125
Laitekuvaus 3/125
Turvaohjeet 126
Valmistelu 128
Käyttö 129
Varusteiden käyttö 131
Hoito, huolto 135
Häiriöapu 135
Yleisohjeet 136
Tekniset tiedot 136
Î Katso sivu 2.
1 Täytä vesisäiliö "MAX" -merkintään asti.
2 Liitä höyrypistoke laitteen pistorasiaan.
3 Liitä varuste höyrypistooliin. Liitä virtapi-
stoke.
4 Kytke laite päälle.
Vihreä ja oranssinvärinen merkkivalo pa-
laa. Vesipumppu täyttää höyrykattilan
vesisäiliöstä.
Ensimmäisessä käyttöönotossa ja
kalkin poiston jälkeen vesisäiliö on
täytettävä kaksi kertaa.
5 Odota (n. 8 minuuttia) kunnes oranssin-
värinen merkkivalo sammuu.
6 Höyrypuhdistin on käyttövalmis.
Î Katso sivu 3.
Höyry
HUOMIO – palovammavaara
Tarkoituksenmukainen käyttö
Sisältö
Pikaohje
Laitekuvaus
A1 Laitteen pistorasia, jossa on suojus
A2 Vesisäiliö
A3 Kytkin Päälle/Pois
A4 Varusteenpidike
A5 Verkkokaapeli
A6 Höyrykattilan kansi
A7 Kahva
A8 Täyttösuppilo
B1 Merkkivalo (punainen) - höyrykattilan
vedenpuute
B2 Merkkivalo (vihreä) - käyttövalmis
B3 Merkkivalo (oranssi) - lämmitys
C1 Höyrypistooli
C2 Lukituksen vapautuspainike
C3 Lukitus (lapsilukko)
C4 Höyrykytkin
C5 Kiertonuppi - höyrymäärän säätö
C6 Höyryletku
C7 Höyrypistoke
D1 Pistesuihkusuutin
D2 Jatko-osa
D3 Pyöröharja
D4 Tehosuutin (punainen)
E1 Käsisuutin
E2 Froteepäällyste
F1 Ikkunasuutin
G1 2 jatkoputkea
G2 Lukituksen vapautuspainike
G3 Pysäköintikoukku
H1 Lattiasuutin
H2 Kiinnike
H3 Lattialiina
K1*Silitysrauta
K2 Merkkivalo - silitysraudan lämmitys
K3 Kytkin - höyrysilitys
K4 Lämpötilansäädin
K5 Höyrypistoke
* saatavissa erikoisvarusteena
Laitteessa olevat symbolit
Sivu: 125
126 Suomi
Laitteeseen kiinnitetyt varoitus- ja opastus-
kilvet antavat tärkeitä ohjeita turvallista
käyttöä varten.
Tämän käyttöohjeen ohjeiden ohella on
noudatettava lainmukaisia yleisiä turvalli-
suus- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä.
몇 Sähköliitäntä
„ Laitteen liittäminen on sallittu vain
asianmukaisesti maadoitettuihin pisto-
rasioihin.
„ Tyyppikilvessä ilmoitetun jännitteen on
oltava sama kuin pistorasian jännite.
„ Kosteissa tiloissa, esim. kylpyhuoneis-
sa, laite on liitettävä pistorasiaan, jossa
on esikytketty FI-suojakytkin. Epäsel-
vissä tapauksissa on kysyttävä säh-
köalan ammattilaisen neuvoa.
„ Älä koskaan tartu märillä käsillä virtapi-
stokkeeseen.
„ Kiinnitä huomiota siihen, että verkko- tai
jatkokaapeleita ei vahingoiteta eikä
vaurioiteta ajamalla yli, puristamalla tai
kiskomalla. Suojaa verkkokaapeli ku-
umudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
„ Käytä ainoastaan roiskevesisuojattua
jatkokaapelia, jonka vähimmäispoikki-
leikkaus on 3x1 mm².
„ Verkko- ja jatkokaapelin liitoskohta ei
saa olla vedessä.
„ Älä koskaan käytä viallista verkko- älä-
kä jatkokaapelia! Jos verkkokaapeli
vaurioituu, se on korvattava erikoisella
verkkokaapelilla, joka on saatavissa
valmistajalta tai hänen asiakaspalvelu-
staan.
„ Vaihdettaessa verkko- tai jatkokaapeli-
en kytkimet, täytyy roiskevesisuojan
toimivuuden ja mekaanisen lujuuden
pysyä taattuina.
몇 Sovellutus
„ Ennen käyttöä tarkasta laitteen ja va-
rusteiden asianmukainen kunto. Jos
kunto ei ole moitteeton, laitteen ja va-
rusteiden käyttö ei ole sallittu. Tarkasta
erityisesti verkkokaapeli, höyrykattilan
kansi ja höyryletku.
„ Höyryletkussa ei saa olla vaurioita (pa-
lovammavaara). Vaurioitunut höyrylet-
ku on vaihdettava välittömästi uuteen.
Ainoastaan valmistajan suositteleman
höyryletkun käyttö on sallittu (tilausnu-
mero katso varaosaluettelo).
„ Älä koskaan täytä liuottimia, liuotinpito-
isia nesteitä tai laimentamattomia hap-
poja vesisäiliöön (esim.
puhdistusaineita, bensiini, väriohen-
teet, asetoni), koska ne syövyttävät lait-
teessa käytettyjä materiaaleja.
„ Käyttö räjähdysalttiissa huoneissa on
kielletty. Käytettäessä laitetta vaara-
alueella on noudatettava vastaavia tur-
vallisuusmääräyksiä.
„ Laitteen on seisottava tukevalla pohjal-
la.
„ Höyrykytkintä ei saa lukita käytössä.
„ Älä koskaan kosketa höyrysuihkua ly-
hyellä matkalla käsin äläkä koskaan su-
untaa sitä ihmisiin tai eläimiin
(palovammavaara).
„ Älä höyrytä esineitä, jotka sisältävät ter-
veydelle haitallisia aineita (esim. asbe-
sti).
„ Käyttäjän on käytettävä laitetta tarko-
ituksenmukaisesti. Käyttäjän on huo-
mioitava paikalliset olosuhteet ja
työskennellessä laitteella kiinnitettävä
huomiota kolmansiin henkilöihin, erityi-
sesti lapsiin.
„ Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten
henkilöiden (lapset mukaan lukien) käy-
tettäväksi, joiden fyysiset, sensorisia tai
henkiset ominaisuudet ovat rajoittuneet
tai, joilta puuttuu riittävä kokemus ja/tai
riittävä tietämys, paitsi, jos he ovat hei-
dän turvallisuudestaan vastaavan hen-
kilön valvonnassa tai ovat saaneet
häneltä ohjeistuksen koneen käyttämi-
Turvaohjeet
Sivu: 126
Suomi 127
seen. Lapsia pitäisi valvoa, jotta he ei-
vät leikkisi koneen kanssa.
„ Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin
kauan kun se on käytössä.
몇 Sähkölaitteiden höyrypuhdistus
„ Puhdistettaessa puhdistuslaitteita
(esim. sähköliesiä) ne on irrotettava
sähköverkosta (varmistuksen kytkemi-
nen päälle). Ennen käyttöönottoa laittei-
den täytyy olla kokonaan kuivia.
Huomioi laitteiden valmistajien ohjeet!
„ Ei saa puhdistaa sähkölaitteita, joissa
höyry voi joutua kosketukseen sähkö-
johtojen ja -kytkimien kanssa, esim.
lamput, fööni, sähkölämmitykset jne.
Höyry voisi päästä laitteisiin ja aiheut-
taa laitteiden jäähtyessä sähkövian.
몇 Huolto
„ Ennen kaikkia hoito- ja huoltotöitä laite
on kytkettävä pois päältä ja vedettävä
virtapistoke irti.
„ Höyrykattilan kannen avaaminen on
sallittu vain kalkin poistamista varten.
„ Älä koskaan avaa höyrykattilan kantta
kun se on kuuma tai päällekytketty.
„ Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa
suorittaa laitetta koskevia korjaustöitä.
몇 Varastointi
„ Huomio: Älä koskaan käytä tai varastoi
laitetta vaakasuorassa!
„ Suojaa laite sateelta. Älä säilytä laitetta
ulkona.
Tämä höyrypuhdistin on varustettu useam-
malla varolaitteella ja siten suojattu useam-
paan kertaan. Seuraavassa löydät
tärkeimmät varmuuselementit.
Paineensäädin pitää kattilapaineen mah-
dollisimman vakaana käytön aikana. Läm-
mitys kytketään pois päältä, kun kattilan
maksimaalinen 3,5 bar käyttöpaine on saa-
vutettu, ja kytketään taas päälle, jos kattilan
paine laskee höyryn käytön johdosta.
Jos kattila on ilman vettä nousee lämpötila
kattilassa. Kattilatermostaatti kytkee läm-
mityksen pois päältä. Lämmityksen uudel-
leenkytkeytyminen estetään niin kauan
kunnes kattila täytetään.
Jos kattilatermostaatti lakkaa toimimasta ja
laite kuumenee liikaa, varmuustermostaatti
kytkee laitteen pois päältä.
Käänny varmuustermostaatin nollaamises-
sa asianomaisen Kärcher -asiakaspalvelun
puoleen.
Höyrykattilan kansi on samalla ylipaine-
venttiili. Kansi sulkee kattilan ajankohtaisen
höyrynpaineen varalta.
Jos paineensäädin on viallinen ja kattilan
höyrynpaine nousee yli 5,7 bar, höyrykat-
tilan kansi avautuu ja höyry pääsee kannen
kautta ulos.
Käänny ennen laitteen uudelleenkäyttöö-
nottoa asianomaisen Kärcher -asiakaspal-
velun puoleen.
Varmuuselementit
Paineensäädin
Kattilatermostaatti
Varmuustermostaatti
Höyrykattilan kansi
Sivu: 127
128 Suomi
Tarkasta, ovatko kaikki osat toimituksen
mukana (katso sivu 3). Ota heti yhteys
myyjäliikkeeseen, mikäli osia puuttuu tai
jos laite on vaurioitunut kuljetuksen yhtey-
dessä.
Î Aseta käsisuutin (E1) siihen sopivaan
varusteenpidikkeeseen (katso kuva 1).
Ohje: Pistesuihkusuutin (D1), jatko-
osan (D2), pyöröharja (D3) ja tehosu-
utin (D4) on jo laitettu syrjään.
Kuva 1
Î Työnnä pysäköintikoukku (G3) lukituk-
sen vapautuspainikkeen ollessa painet-
tuna, ylhäältä jatkoputken (G1) päälle
toiseen lukkoon asti. Pysäköintikoukun
täytyy lukittua kun lukituksen vapau-
tuspainike päästetään irti (katso kuva
2).
Kuva 2
Î Aseta lattiasuutin (H1) jatkoputken
päälle, jossa on pysäköintikoukku.
Î Aseta ikkunasuutin (F1) toisen jatkoput-
ken päälle.
Î Aseta jatkoputket suureen varusteenpi-
dikkeeseen (katso kuva 3).
Kuva 3
Jos työ keskeytetään lyhyesti, voidaan jat-
koputki sijoittaa yhdessä lattiasuuttimen
kanssa pysäköintiasentoon (katso kuva 4).
Kuva 4
Valmistelu
Laitteen purkaminen pakkauksesta
Pakkausmateriaalit ovat kierrä-
tettäviä. Älä käsittelee pakkauk-
sia kotitalousjätteenä, vaan
toimita ne jätteiden kierrä-
tykseen.
Käytetyt laitteet sisältävät ar-
vokkaita kierrätettäviä materiaa-
leja, jotka tulisi toimittaa
kierrätykseen. Paristoja, öljyjä ja
samankaltaisia aineita ei saa
päästää ympäristöön. Tästä
syystä toimita kuluneet laitteet
asianmukaisiin keräyspisteisiin.
Varusteiden laittaminen syrjään
Varusteiden laittaminen syrjään
Sivu: 128
Suomi 129
Î Liitä höyrypistoke (C7) tukevasti lait-
teen pistorasiaan (A1). Silloin höyrypi-
stokkeen molempien lukituksien täytyy
lukittua laitteen pistorasian kanteen
(katso kuva 5).
Kuva 5
Î Liitä tarvittavat varusteet (D1, E1, F1)
höyrypistooliin (C1). Aseta tätä varten
varusteen avoin pääte höyrypistoolin
(C1) päälle ja työnnä se niin pitkälle
höyrypistoolin päälle kunnes Höyrypi-
stoolin lukituksen vapautuspainike (C2)
lukittuu (katso kuva 6).
Kuva 6
Î Käytä tarvittaessa jatkoputkia (G1).
Asenna tätä varten yksi tai molemmat
jatkoputket höyrypistoolin (C1) päälle
(katso kuva 7). Työnnä tarvittava varu-
ste (D1, E1, F1, H1) jatkoputken va-
paan päätteen päälle.
Kuva 7
Î Pistesuihkusuutinta (D1) voidaan käyt-
tää myös yhdessä jatko-osan (D2),
pyöröharjan (D3) tai tehosuuttimen (D4)
kanssa (katso kuva 8). Työnnä sitä var-
ten varusteenosan molemmat sy-
vennykset pistesuihkusuuttimen
lukitusten päälle ja kierrä niitä
myötäpäivään vasteeseen asti..
Kuva 8
몇 VAARA
Irrotettaessa varusteenosia saattaa tippua
kuumaa vettä ulos! Älä koskaan irrota varu-
steenosia, jos höyry pääsee ulos - palo-
vammavaara!
Î Paina lukituksen vapautuspainiketta
(C2 tai G2) varusteenosien irrottami-
seksi ja vedä osat irti toisistaan (katso
kuva 9).
Kuva 9
Î Varusteenosan irrottamista varten pi-
stesuihkusuuttimesta on kierrettävä va-
rusteenosa vastapäivään ja osat
vedettävä erilleen toisistaan.
Vesisäiliö on irrotettavissa täyttämistä var-
ten tai se voidaan täyttää suoraan laittees-
sa.
Ohje: Käytettäessä jatkuvasti tavallista tis-
lattua vettä kattilan kalkin poisto on tarpee-
ton.
VARO
Älä käytä vaatekuivaimen lauhdevettä! Älä
täytä puhdistusaineita tai muita lisäaineita!
A) Vesisäiliön irrotus
Î Poista vesisäiliö ylöspäin tarttumalla
kahvaan (A8).
Î Täytä vesisäiliö vesihanan alla "MAX" -
merkintään asti.
Käyttö
Varusteiden asennus
Varusteiden irrottaminen
Vesisäiliön täyttö
Sivu: 129
130 Suomi
Î Aseta vesisäiliö paikalleen ja paina se
alas.
B) Suora laitteessa
Î Kaada vettä astiasta täyttösuppiloon
(A9). Täytä "MAX" -merkintään asti.
Ohje: Ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja
kalkin poistamisen jälkeen höyrykattila on
täytettävä vedellä, sitä varten vesisäiliö on
täytettävä kaksi kertaa.
Î Liitä virtapistoke pistorasiaan.
Î Paina kytkintä (A3) laitteen kytkemisek-
si päälle. Vihreä (B2) ja oranssi (B3)
merkkivalo palaa.
Ohje: Jos kattilassa ei ole tai on liian
vähän vettä, pumppu käynnistyy ja
syöttää vettä säiliöstä kattilaan. Täyttö-
vaihe voi kestää muutamia minuutteja.
Î Noin 8 minuutin jälkeen oranssi merkki-
valo (B3) sammuu. Laite on käyttöval-
mis.
Î Työnnä höyrykytkimen lukitus (C3)
eteenpäin.
Ohje: Kun työnnät lukituksen (C3) taak-
sepäin, höyrykytkintä (C4) ei voida
käyttää (lapsilukko).
Î Käytä höyrykytkintä (C4).
Î Kohdista höyrypistooli (C1) aina ensin
liinaan, kunnes höyry tulee tasaisesti ul-
os.
Ohje: Höyrypuhdistimen lämmitys kyt-
keytyy käytön aikana aina uudelleen
päälle kattilan paineen ylläpitämiseksi.
Tällöin palaa oranssi merkkivalo (B3).
Höyrymäärä säädetään höyrypistoolissa
(C1) sijaitsevalla kiertonupilla (C5).
Î Kiertonupin kiertäminen eteenpäin: run-
saasti höyryä.
Î Kiertonupin kiertäminen taaksepäin:
vähän höyryä.
Vesisäiliötä voidaan täydentää milloin ta-
hansa.
Ohje: Aina kun höyrykattilassa on liian vä-
hän vettä, syöttää pumppu automaattisesti
vettä vesisäiliöstä höyrykattilaan. Kun vesi-
säiliö on tyhjä, pumppu ei pysty enää täyt-
tämään höyrykattilaa ja höyrynotto estyy.
Merkkivalo (B1) vilkkuu - vedenpuute.
Î Täytä vesisäiliö.
Ohje: Pumppu yrittää täyttää höyrykat-
tilaa lyhyin välein. Jos täyttö onnistuu,
annetaan höyrynotto taas välittömästi
vapaaksi ja punainen merkkivalo sam-
muu.
Î Paina kytkintä (A3) laitteen kytkemisek-
si pois päältä.
Î Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
Î Paina laitteen pistorasian (A1) kansi
alas ja vedä höyrypistoke (C7) irti lait-
teen pistorasiasta.
Î Tyhjennä jäännösvesi vesisäiliöstä.
Î Katso sivu 128 "Varusteiden laittami-
nen syrjään".
Î Anna harjojen aina jäähtyä ennen kuin
laitat ne syrjään, jotta vältetään harja-
sten muodonmuutos.
Laitteen kytkeminen päälle
Höyrymäärän säätö
Veden täydentäminen
Laitteen kytkeminen pois päältä
Laitteen säilytys
Sivu: 130
Suomi 131
Ennen kuin käsittelet tekstiilejä höyrypuhdi-
stimella, on aina tarkastettava tekstiilien
höyrykäsittelyyn sopivuus näkymättömästä
kohdasta. Höyrytä valittua pintaa voimak-
kaasti ja anna pinnan kuivua. Tarkasta sen
jälkeen, ovatko pinnan väri tai muoto muut-
tuneet.
몇 VAROITUS
Älä koskaan kohdista höyryä liimattuihin
reunoihin, koska liima saattaa irrota. Älä
käytä höyrypuhdistinta tiivistämättömien
puu- tai parkettilattioiden päällä.
Varo puhdistettaessa keittiö- ja huonekalu-
ja, ovia, parkettia, lakattuja tai muovipin-
noitettuja pintoja! Höyryn vaikutuksen
kestäessä pitempään, saattaa tuloksena
olla vahan, huonekalukiillotteen, muovipin-
noitteen tai värin irtoaminen tai läikkien ke-
hittyminen. Tästä syystä tulisi pintoja
puhdistaa vain höyrytetyllä liinalla tai höy-
ryttää vain lyhyesti kaksinkertaisen liinan
läpi.
몇 VAROITUS
Älä kohdista höyrysuihkua suoraan ikku-
nankarmin lasin tiivisteisiin, jotta tiivistys ei
vaurioituisi.
Lämmitä ikkunalasia, kun lämpötila ulkona
on matala, ennen kaikkea talvella. Höyrytä
sitä varten kevyesti koko lasipinta. Näin ta-
soitat lämpötilaeroa ja vältät lasipinnan jän-
nityksiä. Tämä on tärkeää, koska erilaisen
lämpötilan omaavat lasipinnat voivat sär-
kyä.
Höyrypistoolia voi käyttää ilman varusteita.
Sovellutus:
– Hajujen ja poimujen poisto vaatekap-
paleista: Höyrytä riippuvaa vaatetta 10-
20 cm etäisyydeltä.
– Kasvipölynpoisto: Pidä etäisyyttä 20-40
cm.
– Kostean pölyn poisto: Höyrytä liinaa ly-
hyesti ja pyyhi sillä huonekalut.
Puhdistuksen teho lisääntyy mitä lähempä-
nä likaantunutta kohtaa pidät suutinta, kos-
ka höyryn lämpötila ja paine on
suurimmillaan suoraan suuttimesta ulos
tullessa.
Sovellutus:
– Armatuurit, viemäri
– Pesualtaat, vessa
– Säleiköt, lämpöpatterit
– Läikkien pehmentäminen: Kostuta itse-
pintaiset kalkkikerrostumat ensin etikal-
la ja anna vaikuttaa n. 5 minuuttia.
Jatko-osa asennetaan pistesuihkusuutti-
men päälle..
Sovellutus:
– Luoksepääsemättömät raot, saumat
tms.
Ohje: Pyöröharja ei sovellu herkkien pinto-
jen puhdistamiseen.
Pyöröharja asennetaan suoraan tai yhdes-
sä jatko-osan (D2) kanssa pistesuihkusuut-
timeen.
Sovellutus:
– Vaikeasti käsiksi päästävät kohdat, ku-
ten esim. nurkat ja raot
– Armatuurit, viemäri
Varusteiden käyttö
Tärkeät käyttöohjeet
Tekstiilien puhdistus
Pinnoitettujen tai lakattujen pintojen
puhdistus
Lasin puhdistus
Höyrypistooli (C1)
Pistesuihkusuutin (D1)
Jatko-osa (D2)
Pyöröharja (D3)
Sivu: 131
132 Suomi
Tehosuutin asennetaan suoraan tai yhdes-
sä jatko-osa (D2) kanssa pistesuihkusuutti-
meen. Tehosuutin lisää ulospääsevän
höyryn nopeutta.
Sovellutus:
– Erittäin itsepintaisen lian puhdistus.
– Nurkkien, rakojen tms. puhtaaksi
puhaltaminen.
Vedä froteepäällyste (E2) käsisuuttimen
päälle.
Sovellutus:
– Pienet pestävät pinnat, esim. muoviset
keittiöpinnat, kaakeliseinät
– Ikkunat, peilit
– Huonekalumateriaalit
– Ajoneuvon sisäosat, tuulilasit
– Kylpyamme
Sovellutus:
– Ikkunat
– Peilit
– Suihkukaappien lasipinnat
– Muut lasipinnat
Î Höyrytä lasipinta tasaisesti n. 20 cm
etäisyydeltä. Työnnä sen jälkeen lukitu-
sta (C3) taaksepäin, jotta vältetään höy-
rykytkimen (C4) ei haluttu käyttö.
Puhdista lasipinta alue toisensa jälkeen
ylhäältä alaspäin ikkunasuuttimen ku-
mihuulella. Pyyhi kumihuuli ja ikkunan
alareuna jokaisen puhdistetun alueen
jälkeen kuivaksi liinalla.
Î Ennen ensimmäistä puhdistusta ikku-
nasuuttimella, tee rasvaliukoinen pe-
ruspuhdistus käyttäen käsisuutinta (E1)
ja froteepäällystettä (E2).
Sovellutus:
– Kaikki pestävät seinä- ja lattiapäällys-
teet, esim.: kivilattiat, kaakelit ja PVC -
lattiat.
Î Kiinnitä lattialiina lattiasuuttimeen.
1 Laskosta lattialiina pitkittäin ja aseta lat-
tiasuutin sen päälle.
2 Avaa kiinnikkeet.
3 Laita liinan päät aukkoihin.
4 Sulje kiinnikkeet.
Varo
Älä laita sormia kiinnikkeiden väliin.
Kuva 10
Î Lattialiinan irrottamiseksi paina kiinnik-
keitä (H2) ja vedä lattialiina ulos.
Î Käännä lattialiinaa ja vaihda se säänn-
öllisesti. Näin parannat lian keräämisky-
kyä.
Î Puhdista hitaasti voimakkaasti likaantu-
neita pintoja, jotta höyry pääsee vai-
kuttamaan pitempään.
Î Jos puhdistettavassa pinnassa on vielä
puhdistusainejäännöksiä tai lattian-
hoitoaineita (esim. vaha, kiiltoemulsio),
puhdistettaessa saattaa muodostua rai-
toja. Nämä raidat häviävät yleensä, kun
höyrypuhdistinta on käytetty useam-
man kerran.
Tehosuutin (D4)
Käsisuutin (E1)
Ikkunasuutin (F1)
Lattiasuutin (H1)
Sivu: 132
Suomi 133
Erikoisvarusteet, tilaus-nro, katso sivu 134
Î Liitä höyrypistoke (K5) kunnolla laitteen
pistorasiaan (A1). Silloin höyrypistok-
keen molempien lukituksien täytyy lukit-
tua laitteen pistorasian kanteen.
Suosittelemme Kärcher -silityspöydän käyt-
töä, jossa on aktiivihöyrynimu. Tämä sility-
spöytä soveltuu optimaalisesti ostamaasi
laitteeseen. Silityspöytä helpottaa ja nopeut-
taa silitystä merkittävästi. Silityksessä tulisi
aina käyttää silityspöytää, jossa on höyryä
päästävä, ristikkomainen silitysalusta.
Î Kaikki tekstiilit voidaan silittää höyrysili-
tysraudalla. Säädä silitysraudan lämpö-
tilansäädin (K4) viivoilla merkityn alueen
sisällä (•••/MAX). Arat painatukset tai
kankaat tulisi silittää nurjalta puolelta tai
valmistajan antamien tietojen mukaan.
Voit käyttää tätä varten antipitosilitysp-
ohjaa (katso Yleiskatsaus erikoisvaru-
steisiin).
Î Kun silitysraudan valo (K2) sammuu, si-
litysrauta on käyttövalmis. Silitysraudan
pohjan on oltava kuuma, jotta höyry ei
kondensoidu eikä tipu pisaroina sili-
tettäviin vaatteisiin.
Î Paina silitysraudan kytkintä (K3). Silitys-
raudan pohjasta virtaa ulos höyryä.
– Paina kytkintä eteenpäin: kytkimen
painamisen ajan ulos tulee höyrysuihku.
– Paina kytkintä taaksepäin: Kytkin lukittuu
ja höyry virtaa ulos tasaisesti. Vapauta
kytkin painamalla sitä eteenpäin.
Î Kohdista ensimmäisen höyrysuihku liin-
aan, kunnes höyryn tulo tasaantuu.
Î Verhojen, vaatteiden tms. höyryttämistä
varten voit pitää silitysraudan myös py-
stysuorassa.
Î Säädä silitysraudan lämpötila vaatekap-
paleesi mukaan.
• Tekokuitu
•• Villa
••• Pellava
Erikoisvarusteet, tilaus-nro, katso sivu 134
Voit käyttää höyrypuhdistinta yhdessä tape-
tinirrottimen kanssa paperitapettien irrotta-
miseen.
Î Aseta tapetinirrottimen koko pinta tapetti-
rainan reunaan. Kytke höyry (C4) päälle
ja anna höyryn vaikuttaa niin kauan, kun-
nes tapetti on pehmennyt (n. 10 sek.).
Î Siirrä tapetinirrotin seuraavan irrotetta-
van tapetin kohdalle. Pidä samalla höy-
rykytkin (C4) painettuna alas. Nosta
pehmitetty tapetinkappale pois lastalla ja
vedä se irti seinästä. Siirrä tapetinirrotin
rainasta toiseen ja vedä tapetti raina ker-
rallaan pois seinältä.
Î Jos kyseessä on useampaan kertaan
maalattu sahajauhotettu tapetti, höyry ei
mahdollisesti pääse tapetin läpi. Tästä
syystä suosittelemme, että tapetti esikä-
sitellään naulatelalla.
Erikoisvarusteet, tilaus-nro, katso sivu 134
Ulosvirtaavan höyryn vaikutuksesta höyry-
turboharja värähtelee ja on ihanteellinen
voimakkaan likaantumisen helppoon puhdi-
stamiseen jopa vaikeasti käsiksi päästävis-
sä kohdissa keittiössä ja kylpyhuoneessa.
Sovellutus:
– Nurkkien, rakojen puhdistus
– Vaikeasti käsiksi päästävät kohdat
Erikoisvarusteet, tilaus-nro, katso sivu 134
Sovellutus:
Riippuvien tekstiilien kunnostamista varten,
kuten esim. irtotakit tai verhot, kahdella
toiminnolla:
– Nukanpoisto vaatekappaleista langan-
nostajalla.
– Tekstiilien höyrytys ja silitys (poistaa
myös hajuja).
Höyrykytkimen käytössä virtaa höyry ulos.
Kohdista pistooli aina ensin liinaan, kunnes
höyry virtaa tasaisesti ulos.
Silitysrauta (K1) (valinnainen)
Höyrysilitys
Kuivasilitys
Tapetinirrotin (valinnainen)
Höyryturboharja (valinnainen)
Tekstiilihoitosuutin (valinnainen)
Sivu: 133
134 Suomi
Höyrypainesilitysrauta, jossa on jaloter-
äspohja (tilaus-nro 2.884-503)
Antipitosilityspohja (tilaus-nro 2.860-
132)
Höyrypainesilitysrauta ammattimaise-
en käyttöön, jossa on alumiinipohja
(tilaus-nro 2.884-504)
Antipitosilityspohja (tilaus-nro 2.860-
131)
Silityspöytä, jossa on aktiivihöyryimu
(tilaus-nro 6.906-002)
Erittäin hyvä silitystulos säästäen huomat-
tavasti aikaa (vain 230 V)
Tapetinirrotin (tilaus-nro 2.863-062)
Pyöröharjasarja (tilaus-nro 2.863-058)
- 4 pistesuihkusuuttimen pyöröharjaa.
Pyöröharjasarja, jossa on messinkihar-
jakset (tilaus-nro 2.863-061)
- 3 pistesuihkusuuttimen pyöröharjaa (erit-
täin itsepintaista likaa varten)
Froteeliinat (tilaus-nro 6.369-481)
- 5 lattialiinaa
Froteepäällysteet (tilaus-nro 6.370-990)
- 5 päällystettä
Froteeliinasarja (tilaus-nro 6.960-019)
- 2 lattialiinaa, 3 päällystettä
Mikrokuituliinasarja (tilaus-nro 6.905-
921) - 1 lattialiina, 1 päällyste, jolla on teho-
kas imukyky ja lian keräämiskyky
Biokalkinpoistoaine RM 511
(tilaus-nro 6.290-239) 3 x 100 g kattilan
puhdistusjauhe.
Pyöröharja, jossa on kaavin
(tilaus-nro 2.863-140)
Ikkunasuuttimen kumihuuli (tilaus-nro
6.273-140)
Tekstiilihoitosuutin (tilaus-nro 4.130-390)
Höyryturbosuutin (tilaus-nro 2.863-159)
몇 VAARA
Suorita huoltotyöt vain kun virtapistoke on
vedetty irti ja höyrypuhdistin on jäähtynyt.
Koska kalkki kerääntyy kattilanseiniin, suo-
sittelemme poistamaan kalkin höyrykattila-
sta seuraavin välein (TF=säiliön täytöt):
Ohje: Käytettäessä jatkuvasti tavallista tis-
lattua vettä kattilan kalkin poisto on tarpee-
ton.
Î Irrota höyrypuhdistin sähköverkosta ja
anna jäähtyä.
Î Tyhjennä vesisäiliö.
Î Poista kaikki varusteet varustepidikkei-
stä.
Î Avaa höyrykattilan tulppa (A7).
Î Laita jatkoputken (G1) avoin pää höyry-
kattilan aukkoon, napsauta paikalleen
ja kierrä kiinni.
Kuva 11
Î Tyhjennä vesi kokonaan höyrykattila-
sta.
Kuva 12
Erikoisvarusteiden yleiskuva Hoito, huolto
Höyrykattilan kalkinpoisto
Kovuusalue ° dH mmol/l TF
I pehmeä 0- 7 0-1,3 100
II keskikova 7-14 1,3-2,5 90
III kova 14-21 2,5-3,8 75
IV erittäin kova >21 >3,8 50
Sivu: 134
Suomi 135
몇 VAROITUS
Käytä ainoastaan tuotteita, jotka Kärcher
on hyväksynyt, jotta laite ei vaurioituisi.
Î Käytä kalkinpoistoon KÄRCHER kalkin-
poistopuikkoja (tilausnumero 6.295-
047). Noudata kalkinpoistoliuosta teh-
dessäsi pakkauksen annosteluohjeita.
몇 Huomio
Ole varovainen höyrypuhdistimen tyh-
jennyksen ja täytön aikana. Kalkinpoistoli-
uotin voi vahingoittaa arkoja pintoja.
Î Lisää kalkinpoistoliuotin kattilaan ja
anna seoksen vaikuttaa n. 8 tuntia.
몇 VAROITUS
Älä kierrä höyrykattilan kantta (A7) laittee-
seen kalkinpoistamisen aikana. Älä käytä
höyrypuhdistinta niin kauan kun kalkinpoi-
stoainetta on vielä kattilassa.
Î Kaada kalkinpoistoliuotin ulos 9 tunnin
jälkeen. Kattilaan jää vielä jonkin verran
liuotinta, sen takia huuhtele kattila kaksi
tai kolme kertaa kylmällä vedellä, jotta
kaikki kalkinpoistoaineen jäännökset
poistetaan.
Î Kierrä höyrykattilan tulppa (A7) kiinni
jatkoputkeen (G1).
Î Uuden täytön jälkeen raikkaalla vedellä
(katso sivu 129 "Vesisäiliön täyttö")
höyrypuhdistin on jälleen käyttövalmis.
Anna varusteenosien kuivua kokonaan en-
nen kuin asetat ne säilytykseen.
Î Älä aseta lattiasuutinta (H1), käsisu-
utinta (E1 eikä pyöröharjaa (D3) jäähty-
mis- ja kuivausvaiheessa harjastensa
päälle, jotta niiden muoto ei muuttuisi.
Ohje: Lattialiina ja froteepäällyste ovat
jo esipestyjä ja niitä voidaan käyttää
heti työskentelyyn höyrypuhdistimella.
Î Pese likaantuneet lattialiinat ja frotee-
päällysteet pesukoneessa 60 °C läm-
mössä. Älä käytä huuhteluainetta, jotta
liinat pystyvät keräämään hyvin lian. Li-
inat soveltuvat kuivaimeen.
Häiriöillä on usein yksinkertainen syy, jon-
ka voit itse korjata seuraavan yleiskuvan
avulla. Epäselvissä tapauksissa tai häiriöis-
sä, jotka eivät ole tässä mainittuja, käänny
valtuutetun asiakaspalvelun puoleen.
 Sähköiskuvaara!
Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorit-
taa laitetta koskevia korjaustöitä.
Î Poista kalkki höyrykattilasta.
Vesisäiliössä ei ole vettä.
Î Täytä vesisäiliö.
Höyrykattilassa ei ole vettä. Pumpun yliku-
umennussuoja on lauennut.
Î Kytke laite pois päältä.
Î Täytä vesisäiliö.
Î Kytke laite päälle.
Höyrykytkin on varmistettu lukituksella /
lapsilukolla (C3).
Î Työnnä höyrykytkimen lukitusta (C3)
eteenpäin.
Varusteiden huolto
Häiriöapu
Pitkä lämpenemisaika
Höyrykattila on kalkkiutunut.
Ei höyryä.
Punainen merkkivalo (vedenpuute)
vilkkuu.
Punainen merkkivalo (vedenpuute) pa-
laa.
Höyrykytkintä ei voi enää painaa
Sivu: 135
136 Suomi
Kussakin maassa ovat voimassa valtu-
uttamamme myyntiorganisaation julkaise-
mat takuuehdot. Materiaali- ja
valmistusvirheistä mahdollisesti aiheutuvat
virheet laitteessa korjaamme takuuaikana
maksutta. Takuutapauksessa käänny varu-
steet ja ostoskuitti mukana jälleenmyyjän
tai lähimmän valtuutetun huoltopisteen
puoleen. Emme vastaa vahingoista, jotka
syntyvät laitteen epäasianmukaisesta kä-
sittelystä tai käyttöohjeen laiminlyönnistä.
Vain sellaisten varusteiden ja varaosien
käyttö on sallittua, jotka valmistaja on
hyväksynyt, alkuperäiset varusteet ja var-
aosat takaavat, että laitetta voidaan käyttää
turvallisesti ja häiriöttömästi.
Viimeiseltä sivulta löydät laitteen kuvan
yksittäisine tilausnumeroineen.
Yleisohjeet
Takuu
Varusteet ja varaosat
Tekniset tiedot
Sähköliitäntä
Jännite 220-240 V
Virtalaji 1~ 50 Hz
Käsikahvan jännite 5 V
Tehotiedot
Lämmitysteho 1800 W
Maks. käyttöpaine 3,5 bar
Sallittu paine 5,7 bar
Kuumennusaika litraa
vettä kohti
7 min
Maks. höyrymäärä 82 g/min
Mitat
Vesisäiliön tilavuus 0,95 l
Kattilan tilavuus 2,0 l
Paino ilman varusteita 6,5 kg
Leveys 340 mm
Pituus 420 mm
Korkeus 315 mm

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher SC 1402 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher SC 1402

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher SC 1402, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher SC 1402 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher SC 1402 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.