Kärcher SC 1020 Promo käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher SC 1020 Promo allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Höyrypuhdistin
  • Malli/nimi: SC 1020 Promo
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 67
Suomi
– 5
Arvoisa asiakas,
Lue käyttöohje ennen laitteesi käyt-
tämistä, säilytä käyttöohje myöhem-
pää käyttöä tai mahdollista myöhempää
omistajaa varten.
Käytä höyrypuhdistinta ainoastaan kotitaloudes-
sa.
Laite on tarkoitettu höyryllä puhdistamiseen ja
laitetta voi, yhdessä soveltuvien lisävarusteiden
kanssa, käyttää tämän käyttöohjeen mukaisesti.
Mitään puhdistusainetta ei tarvita. Huomioi erityi-
sesti turvaohjeet.
 Vaara
Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vaka-
van ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.
몇 Varoitus
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheut-
taa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuo-
lemaan.
Varo
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheut-
taa lievän ruumiinvamman tai aineellisia vahin-
koja.
Höyry
HUOMIO – palovammavaara
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä
käsittelee pakkauksia kotitalousjätteenä,
vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kier-
rätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimit-
taa kierrätykseen. Tästä syystä toimita
kuluneet laitteet vastaaviin keräilylaitoksiin.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoittees-
ta:
www.kaercher.com/REACH
Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakkaukses-
sa. Tarkasta purkaessasi laitetta pakkauksesta
pakkauksen sisällön täydellisyys.
Ota yhteys jälleenmyyjään, jos varusteita puut-
tuu tai havaitset kuljetusvahinkoja.
 Katso avattavalla kansisivulla
olevia kuvia!
Sisältö
Yleisiä ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 5
Laitekuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 5
Pikaohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 6
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 6
Käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 7
Varusteiden käyttö . . . . . . . . . . . . . . FI 8
Hoito ja huolto. . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 9
Häiriöapu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 10
Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 10
Yleisiä ohjeita
Käyttötarkoitus
Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit
Laitteessa olevat symbolit
Ympäristönsuojelu
Laitekuvaus
A1 Merkkivalo (oranssi) - verkkojännite päällä
A2 Merkkivalo - lämmitys (ORANSSI)
A3 Turvakorkki
A4 Pidike varusteille
A5 Pysäköintipidike
A6 Verkkojohto, jossa on verkkopistoke
A7 Kuljetuspyörä (2x)
A8 Ohjausrulla
B1 Höyrypistooli
B2 Lukituksen vapautuspainike
B3 Höyrymäärän valintakytkin (lapsivarmistuk-
sella)
B4 Höyryvipu
B5 Höyryletku
C1 Pistesuihkusuutin
C2 Pyöröharja
D1 Käsisuutin
D2 Froteepäällyste
E1 Jatkoputki (2 kpl)
E2 Lukituksen vapautuspainike
F1 Lattiasuutin
F2 Kiinnike
F3 Lattialiina
68 FI
Sivu: 68
– 6
 Kuvat, katso sivu 2
1 Kierrä turvalukko irti ja kaada höyrypuhdisti-
meen maksimissaan 1 litra vettä.
2 Ruuvaa turvalukko sisään.
3 Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
Vihreä ja oranssi merkkivalo palavat.
4 Odota, kunnes oranssi merkkivalo sammuu.
5 Liitä lisävaruste höyrypistooliin.
Höyrypuhdistin on käyttövalmis.
 Vaara
 Käyttö räjähdysalttiilla alueilla on kielletty.
 Käytettäessä laitetta vaara-alueilla on nou-
datettava vastaavia turvallisuusmääräyksiä.
 Älä käytä laitetta uima-altaissa, joissa on
vettä.
 Laitetta ei saa käyttää sähkölaitteiden puh-
distamiseen, esim. leivinuunit, höyrynpoisto-
kuvut, mikroaaltouunit, televisiot, lamput,
föönit, sähkölämmittimet jne.
 Tarkasta laitteen ja varusteiden asiallinen
kunto ennen käyttöä. Jos kunto ei ole moit-
teeton, laitteen ja varusteiden käyttö ei ole
sallittua. Tarkasta erityisesti verkkoliitäntä-
johto, turvasuljin ja höyryletku.
 Anna valtuutetun asiakaspalvelun/sähkö-
alan ammattilaisen välittömästi vaihtaa vau-
rioitunut verkkoliitäntäjohto.
 Vaihda vaurioitunut höyryletku välittömästi.
Ainoastaan valmistajan suositteleman höy-
ryletkun käyttö on sallittu (katso tilausnume-
ro varaosaluettelosta).
 Älä koskaan tartu märillä käsillä virtapistok-
keeseen.
 Älä höyrytä esineitä, jotka sisältävät tervey-
delle haitallisia aineita (esim. asbestia).
 Älä koskaan käsin kosketa höyrysuihkua ly-
hyeltä etäisyydeltä tai koskaan suuntaa sitä
ihmisiin tai eläimiin (palovammavaara).
몇 Varoitus
 Laitteen liittäminen on sallittu ainoastaan
sähköliitäntään, joka on sähköasentajan
asentama standardin IEC 60364 mukaan.
 Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen on
oltava sama kuin laitteen tyyppikilvessä il-
moitettu jännite.
 Kosteissa tiloissa, esim. kylpyhuoneissa,
laitteen saa liittää vain pistorasiaan, joka on
varustettu FI-suojakytkimellä.
 Tarkoitukseensopimattomatjatkojohdotvoivat
olla vaarallisia. Käytä ainoastaan roiskevesi-
suojattuja jatkojohtoja, joiden johtimien poikki-
leikkauspinta-ala on vähintään 3x1 mm².
 Verkko- ja jatkojohdon liitäntäkohdat eivät
saa olla vedessä.
 Vaihdettaessa verkko- tai jatkojohtojen pis-
tokkeita, roiskevesisuojan toimivuuden ja
mekaanisen lujuuden pitää pysyä samanlaa-
tuisina.
 Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoituksen-
mukaisesti. Käyttäjä on huomioitava paikalli-
set olosuhteet ja työskennellessään laitteen
kanssa huomioitava ympäristössä oleskele-
vat henkilöt.
 Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henki-
löiden (lapset mukaan lukien) käytettäväksi,
joiden fyysiset kyvyt, aistit tai henkiset omi-
naisuudet ovat rajoittuneet tai, joilta puuttuu
riittävä kokemus ja/tai riittävä tietämys, pait-
si, jos he ovat heidän turvallisuudestaan vas-
taavan henkilön valvonnassa tai ovat
saaneet häneltä ohjeistuksen koneen käyt-
tämiseen. Lapsia pitäisi valvoa, jotta he eivät
leikkisi koneen kanssa.
 Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin kau-
an kuin se on käytössä.
 Noudata varovaisuutta puhdistaessasi laa-
toitettuja seiniä, joissa on sähköpistorasioita.
Varo
 Kiinnitä huomiota siihen, että verkko- tai jat-
kojohtoja ei vahingoiteta eikä vaurioiteta aja-
malla yli, puristamalla tai kiskomalla. Suojaa
verkkojohto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä
reunoilta.
 Älä koskaan täytä liuottimia, liuotinpitoisia
nesteitä tai laimentamattomia happoja vesi-
säiliöön (esim. puhdistusaineita, bensiini,
väriohenteet, asetoni), koska ne syövyttävät
laitteessa käytettyjä materiaaleja.
 Laitteen on seisottava tukevalla alustalla.
 Käytä ja säilytä laitetta vain kuvausten tai ku-
vien mukaisesti!
 Älä lukitse höyryvipua käytön aikana.
 Suojaa laite sateelta. Älä säilytä laitetta ulko-
alueella.
Varo
Turvalaitteet on tarkoitettu loukkaantumisilta
suojaamiseksi, niitä ei saa muuttaa eikä ohittaa.
Paineensäädin pitää kattilapaineen mahdollisim-
man vakaana käytön aikana. Lämmitys kytkey-
tyy pois päältä, kun kattilan suurin käyttöpaine
Pikaohje
Turvaohjeet
Turvalaitteet
Paineensäädin
69
FI
Sivu: 69
– 7
on saavutettu, ja takaisin päälle, jos kattilan pai-
ne laskee höyryn käytön johdosta.
Jos paineensäädin lakkaa toimimasta ja laite
kuumenee liikaa, varmuustermostaatti kytkee
laitteen pois päältä.
Käänny varmuustermostaatin nollaamisessa
asianomaisen KÄRCHER -asiakaspalvelun puo-
leen.
Turvalukko sulkee kattilan höyrynpaineen varal-
ta. Jos paineensäädin on viallinen ja kattilan höy-
rynpaine nousee liikaa, turvalukon
ylipaineventtiili avautuu ja höyry pääsee turvalu-
kon kautta pois.
Käänny ennen laitteen uudelleen käyttöönottoa
asianomaisen KÄRCHER -asiakaspalvelun puo-
leen.
Kuva
 Pistä ja lukitse ohjausrulla ja kuljetuspyörät
paikalleen.
Kuva
 Liitä tarvittava varuste (karso lukua "Varus-
teiden käyttö") höyrypistooliin. Aseta varus-
teen avoin pää höyrypistooliin ja työnnä se
niin pitkälle, kunnes höyrypistoolin lukituk-
sen vapautuspainike napsahtaa lukitukseen.
Kuva
 Käytä tarvittaessa jatkoputkia. Liitä höyrypis-
tooliin yksi tai molemmat jatkoputket. Työn-
nä tarvittava varuste jatkoputken vapaaseen
päähän.
 Vaara
Irrotettaessa varusteosia saattaa ulos tippua
kuumaa vettä! Älä koskaan irrota varusteosia,
kun höyryä vielä tulee ulos - palovammavaara!
 Vedä höyrymäärän valintakytkin taakse
(höyryvipu lukittu)
 Kuva
Paina lukituksen vapautuspainiketta varus-
teosien irrottamiseksi ja vedä osat irti toisis-
taan.
Ohje: Käytettäessä jatkuvasti tavallista tislattua
vettä kattilan kalkin poisto on tarpeeton.
Varo
Älä käytä vaatekuivaimen lauhdevettä!
Älä täytä puhdistusaineella tai muilla lisäaineilla!
 Irrota turvalukitus laitteesta.
 Kaada kattilassa oleva vesi kokonaan pois
(katso kuvaa ).
 Kaada enintään 1 litra vesijohtovettä katti-
laan.
Huomautus: Lämmin vesi lyhentää lämpe-
nemisaikaa.
 Ruuvaa turvalukitus takaisin laitteeseen tiuk-
kaan.
 Aseta laite kiinteälle alustalle.
Varo
Laitetta ei saa kantaa puhdistustyön aikana.
 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
Molemmissa merkkilampuissa on oltava va-
lo.
Varo
Käynnistä laite vain, kun kattilassa on vettä.
Muuten laite voi kuumentua liikaa (katso ohjeet
Häiriöapu-kohdasta).
 Noin 8 minuutin jälkeen lämmityksen oranssi
merkkivalo sammuu.
Höyrypuhdistin on käyttövalmis.
Höyrymäärän valintakytkimellä säädetään ulos-
virtaavan höyryn määrää. Valintakytkimellä on
kolme asentoa:
 Aseta valintakytkin tarvittavalla höyrymää-
rälle.
 Paina höyryvipua ja kohdista höyrypistooli
aina ensin kankaaseen, kunnes höyryä vir-
taa tasaisesti ulos.
Huomautus: Höyrypuhdistimen lämmitys
kytkeytyy käytön aikana aina uudelleen pääl-
le kattilan paineen ylläpitämiseksi. Tällöin
palaa lämmityksen oranssi merkkivalo.
Kattilaan on lisättävä vettä, kun höyrymäärä pie-
nenee työnteon aikana ja lopuksi ei tule enää
höyryä.
Huomautus: Turvalukkoa ei voi avata niin kau-
an kuin kattilassa on vielä painetta.
 Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
Varmuustermostaatti
Turvalukko
Käyttö
Varusteiden asennus
Varusteiden irrottaminen
Veden täyttö
Laitteen käynnistys
Höyrymäärän säätö
Maksimi höyrymäärä
Pienennetty höyrymäärä
Ei höyryä - (lapsilukko)
Huomautus: Tässä asennossa höyryvi-
vun käyttö on estettynä.
Veden täydentäminen
70 FI
Sivu: 70
– 8
 Paina höyryvipua, kunnes höyryä ei virtaa
enää ulos. Laitteen kattila on nyt paineeton.
 Irrota turvalukitus laitteesta.
 Vaara
Turvalukkoa avattaessa voi päästä vielä pieni
määrä höyryä ulos. Avaa turvalukko varovasti
palovammavaaran vuoksi.
 Kaada enintään 1 litra vesijohtovettä katti-
laan.
 Vaara
Kun kattila on kuuma, on olemassa palovamma-
vaara, koska vettä saattaa roiskua täytettäessä
takaisin! Älä lisää puhdistusaineita tai muita lisä-
aineita!
 Ruuvaa turvalukitus takaisin laitteeseen tiuk-
kaan.
 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
 Noin 8 minuutin jälkeen lämmityksen oranssi
merkkivalo sammuu.
Höyrypuhdistin on käyttövalmis.
 Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
 Kuva
– Pistä pidennysputket suureen varustepiti-
meen.
– Pistä käsisuutin ja pistesuihkusuutin kukin
pidennysputkeen.
– Pistä pyöröharja keskimmäiseen varustepiti-
meen.
– Ripusta lattiasuutin pysäköintipitimeem.
– Kierrä höyryletku pidennysputkien ympärille
ja pistä höyrypistooli lattiasuuttimeen.
Ennen käsittelyä höyrypuhdistimella, kokeile
tekstiilien kestävyys huomaamattomasta koh-
dasta: Höyrytä ensin kunnolla, anna sitten kui-
vua ja tarkasta sitten mahdolliset väri- tai
muotomuutokset.
Puhdistettaessa keittiön ja asuinhuoneiden ka-
lusteita, ovia, parketteja, maalattuja tai pinnoi-
tetuja pintoja, voi sattua, että vaha, huonekalujen
kiillotusaine, muovipinnoite tai maali irtoaa tai nii-
hin tulee laikkuja. Puhdista siksi nämä pinnat
höyrytetyllä kankaalla.
Varo
Älä höyrytä liimattuja reunoja, koska reunalistat
voivat irrota. Älä käytä laitetta pintakäsittelemät-
tömien puu- tai parkettilattioiden puhdistami-
seen.
Kun ulkolämpötila on matala, erityisesti talvella,
höyrytä ikkunalasi ensin kevyesti koko pinnal-
taan. Näin estetään lasiin muodostuvat jännityk-
set, jotka voisivat rikkoa lasin.
Varo
Älä suuntaa höyryä käsittelemättömiin ikkunan-
kehyksiin, jotta ne eivät vahingoitu.
Voit käyttää höyrypistoolia myös ilman varustei-
ta, esimerkiksi:
– poistamaan hajuja ja ryppyjä riippuvista vaa-
tekappaleista höyryttämällä niitä 10-20 cm
etäisyydeltä
– poistamaa pölyä kasveista. Höyrytä tällöin
20-40 cm etäisyydeltä.
– kostuttamaan pölynpyyhkimiä höyryttämällä
hetken kangasta ja pyyhkimällä sillä sitten
huonekalut.
Mitä lähempänä likakohtaa suutin on, sitä pa-
rempi puhdistusvaikutus on, koska lämpötila ja
höyryn voimakkuus ovat korkeimmillaan suutti-
men ulostulokohdassa. Erityisen käytännöllinen
vaikeapääsyisten paikkojen, rakojen, hanojen,
viemäreiden, pesualtaiden, WC-istuinten, verho-
jen ja lämpöpattereiden puhdistamiseen. Suuret
kalkkikerrostumat voi höyryttää pois, kun niihin
on ensin levitetty etikkaa tai sitruunahappoa ja
annettu vaikuttaa n. 5 minuutin ajan.
Pistesuihkusuuttimeen voi lisäksi kiinnittää pyö-
röharjan. Tällöin voit harjaamalla irrottaa itsepin-
taiset likaantumat helpommin.
Varo
Ei sovellu arkojen pintojen puhdistamiseen.
 Kuva
Pyöröharjan kiinnittäminen pistesuihkusuut-
timeen.
Aseta froteepeite käsisuuttimen päälle. Soveltuu
erityisen hyvin pienien pesunkestävien pintojen,
suihkukoppien, peilien tai verhoilukankaiden
puhdistamiseen.
Laitteen kytkeminen pois päältä
Laitteen säilytys
Varusteiden käyttö
Tärkeät käyttöohjeet
Tekstiilien puhdistus
Pinnoitettujen tai maalattujen pintojen
puhdistus
Lasin puhdistus
Höyrypistooli
Pistesuihkusuutin
Pyöröharja
Käsisuutin
71
FI
Sivu: 71
– 9
Soveltuu kaikille pesunkestäville seinä- ja lattia-
pinnoille, esim. kivi-, laatta- ja PVC-lattiat. Puh-
dista pahasti likaantuneita pintoja hitaasti, jotta
höyry pääsee vaikuttamaan pitempään.
Huomautus:Puhdistettavalla pinnalla vielä ole-
vat puhdistusainejäämät tai hoitoemulsiot voivat
höyrypuhdistuksessa muodostaa poimuja, jotka
katoavat useamman käyttökerran jälkeen.
 Kuva
Kiinnitä lattialiina lattiasuuttimeen.
1 Laskosta lattialiina pitkittäin ja aseta latti-
asuutin sen päälle.
2 Avaa kiinnikkeet.
3 Laita liinan päät aukkoihin.
4 Sulje kiinnikkeet.
Varo
Älä laita sormia kiinnikkeiden väliin.
 Kuva
Ripusta lattiasuutin työn keskeytyessä pysä-
köintipitimeen.
 Vaara
Suorita huoltotyöt vain, kun virtapistoke on ve-
detty irti ja höyrypuhdistin on jäähtynyt.
Huuhtele höyrypuhdistimen kattila vähintään
joka 5. täyttökerran jälkeen.
 Täytä kattila vedellä ja ravistele voimakkaas-
ti. Tällöin kattilan pohjaan sakkautuneet
kalkkijäämät irtoavat.
 Kaada vesi pois.
Ohje: Käytettäessä jatkuvasti tavallista tislattua
vettä kattilan kalkin poisto on tarpeeton.
Koska kalkkia kerääntyy myös kattilan seiniin,
suosittelemme kalkinpoistoa höyrykattilasta seu-
raavin välein (ST=säiliön täytöt):
Ohje: Voit tiedustella kotitaloutesi veden kovuut-
ta alueesi vesilaitokselta.
 Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
 Anna laitteen jäähtyä.
 Irrota turvalukitus laitteesta.
 Kaada kattilassa oleva vesi kokonaan pois
(katso kuvaa ).
몇 Varoitus
Käytä ainoastaan KÄRCHER:in hyväksymiä
tuotteita, jotta laite ei vaurioidu.
 Käytä kalkinpoistoon KÄRCHER kalkinpois-
topuikkoja (tilausnumero 6.295-047). Nou-
data kalkinpoistoliuosta tehdessäsi
pakkauksen annosteluohjeita.
Varo
Ole varovainen höyrypuhdistimen tyhjennyksen
ja täytön aikana. Kalkinpoistoliuotin voi vahin-
goittaa arkoja pintoja.
 Lisää kalkinpoistoliuotin kattilaan ja anna se-
oksen vaikuttaa n. 8 tuntia.
몇 Varoitus
Älä kiinnitä turvalukkoa laitteeseen kalkinpoiston
aikana.
Älä käytä höyrypuhdistinta niin kauan kun kalkin-
poistoainetta on vielä kattilassa.
 Kaada kalkinpoistoliuos 8 tunnin vaikutuk-
sen jälkeen kokonaan pois. Kattilaan jää vie-
lä jonkin verran liuosta, huuhtele kattila siksi
kaksi tai kolme kertaa kylmällä vedellä, jotta
kaikki kalkinpoistoaineen jäännökset poistu-
vat.
 Kaada kattilassa oleva vesi kokonaan pois
(katso kuvaa ).
Ohje: Lattialiina ja froteepäällyste ovat jo esipes-
tyjä ja niitä voidaan käyttää heti työskentelyyn
höyrypuhdistimella.
 Pese likaantuneet lattialiinat ja froteepäällys-
teet pesukoneessa 60 °C lämmössä. Älä
käytä huuhteluainetta, jotta liinat pystyvät
keräämään hyvin lian. Liinat soveltuvat kui-
vaimeen.
Lattiasuutin
Lattiasuuttimen pysäköinti
Hoito ja huolto
Kattilan huuhtelu
Kattilan kalkinpoisto
Kovuusalue ° dH (ko-
vuusaste)
mmol/l ST
I pehmeä 0- 7 0-1,3 55
II keskikova 7-14 1,3-2,5 45
III kova 14-21 2,5-3,8 35
IV erittäin kova >21 >3,8 25
Varusteiden huolto
72 FI
Sivu: 72
– 10
Häiriöillä on usein yksinkertainen syy, jonka voit
itse korjata seuraavan ohjeen avulla. Epäselvis-
sä tapauksissa tai häiriöissä, jotka eivät ole täs-
sä mainittuja, käänny valtuutetun
asiakaspalvelun puoleen.
 Vaara
Suorita huoltotyöt vain, kun virtapistoke on ve-
detty irti ja höyrypuhdistin on jäähtynyt.
Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa
laitteen korjaustyöt.
 Poista kalkki höyrykattilasta.
 Kytke laite pois päältä.
 Katso „Veden täydentäminen“ sivu 7.
Höyryvipu on varmistettu lukituksella / lapsilukol-
la.
 Työnnä höyrymäärän valintakytkintä eteen-
päin.
 Paina höyrypistoolia kunnes vettä tulee vä-
hemmän.
 Poista kalkki höyrykattilasta.
Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-varaosia.
Varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lo-
pusta.
Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamam-
me myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot.
Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat vir-
heet laitteessa korjaamme takuuaikana maksut-
ta. Takuutapauksessa ota yhteys ostotositteen
kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutet-
tuun huoltoon.
(Osoite, katso takasivua)
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
Häiriöapu
Pitkä lämpenemisaika
Höyrykattila on kalkkiutunut.
Ei höyryä
Höyrykattilassa ei ole vettä.
Höyryvipua ei voi painaa
Suuri veden ulostulomäärä
Höyrykattila on liian täynnä.
Höyrykattila on kalkkiutunut.
Varaosat
Takuu
Tekniset tiedot
Sähköliitäntä
Jännite 220-240
1~50/60
V
Hz
Kotelointiluokka I
Suojausluokka IPX4
Suoritustiedot
Lämmitysteho 1500 W
Maks. käyttöpaine 0,32 MPa
Kuumenemisaika 8 Minuutit
Maks. höyrymäärä 40 g/min
Mitat
Höyrykattila 1,0 l
Paino (ilman varusteita) 3,1 kg
Leveys 254 mm
Pituus 380 mm
Korkeus 260 mm
73
FI

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher SC 1020 Promo ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher SC 1020 Promo

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher SC 1020 Promo, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher SC 1020 Promo käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher SC 1020 Promo suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.