Kärcher SC 1.010 käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher SC 1.010 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Höyrypuhdistin
  • Malli/nimi: SC 1.010
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Venäjä

Sisällysluettelo

Sivu: 87
Suomi
– 5
Arvoisa asiakas,
Lue käyttöohje ennen laitteesi
käyttämistä, säilytä käyttöohje
myöhempää käyttöä tai mahdollista myö-
hempää omistajaa varten.
Käytä höyrypuhdistinta ainoastaan kotita-
loudessa.
Laite on tarkoitettu höyryllä puhdistami-
seen ja laitetta voi, yhdessä soveltuvien li-
sävarusteiden kanssa, käyttää tämän
käyttöohjeen mukaisesti. Mitään puhdistus-
ainetta ei tarvita. Huomioi erityisesti turva-
ohjeet.
 Vaara
Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa
vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuole-
maan.
몇 Varoitus
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi
johtaa kuolemaan.
Varo
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineel-
lisia vahinkoja.
Höyry
HUOMIO – palovammavaara
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettä-
viä. Älä käsittelee pakkauksia kotita-
lousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden
kierrätykseen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita
kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi
toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä
toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräily-
laitoksiin.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoit-
teesta:
www.kaercher.com/REACH
Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat
takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheis-
tä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme
takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa
ota yhteys ostotositteen kanssa jälleen-
myyjään tai lähimpään valtuutettuun huol-
toon.
(Osoite, katso takasivua)
Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-vara-
osia. Varaosaluettelo löytyy tämän käyttö-
ohjeen lopusta.
Sisältö
Yleisiä ohjeita . . . . . . . . . . . FI . . .5
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . FI . . .6
Laitekuvaus . . . . . . . . . . . . FI . . .7
Pikaohje . . . . . . . . . . . . . . . FI . . .8
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . FI . . .8
Varusteiden käyttö . . . . . . . FI . . .9
Hoito ja huolto . . . . . . . . . . FI . .11
Häiriöapu . . . . . . . . . . . . . . FI . .12
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . FI . .12
Yleisiä ohjeita
Käyttötarkoitus
Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit
Laitteessa olevat symbolit
Ympäristönsuojelu
Takuu
Varaosat
88 FI
Sivu: 88
– 6
 Vaara
 Käyttö räjähdysalttiilla alueilla on kiellet-
ty.
 Käytettäessä laitetta vaara-alueilla on
noudatettava vastaavia turvallisuus-
määräyksiä.
 Älä käytä laitetta uima-altaissa, joissa
on vettä.
 Laitetta ei saa käyttää sähkölaitteiden
puhdistamiseen, esim. leivinuunit, höy-
rynpoistokuvut, mikroaaltouunit, televi-
siot, lamput, föönit, sähkölämmittimet
jne.
 Tarkasta laitteen ja varusteiden asialli-
nen kunto ennen käyttöä. Jos kunto ei
ole moitteeton, laitteen ja varusteiden
käyttö ei ole sallittua. Tarkasta erityi-
sesti verkkoliitäntäjohto, turvasuljin ja
höyryletku.
 Anna valtuutetun asiakaspalvelun/säh-
köalan ammattilaisen välittömästi vaih-
taa vaurioitunut verkkoliitäntäjohto.
 Vaihda vaurioitunut höyryletku välittö-
mästi. Ainoastaan valmistajan suositte-
leman höyryletkun käyttö on sallittu
(katso tilausnumero varaosaluettelos-
ta).
 Älä koskaan tartu märillä käsillä virta-
pistokkeeseen.
 Älä höyrytä esineitä, jotka sisältävät ter-
veydelle haitallisia aineita (esim. asbes-
tia).
 Älä koskaan käsin kosketa höyrysuih-
kua lyhyeltä etäisyydeltä tai koskaan
suuntaa sitä ihmisiin tai eläimiin (palo-
vammavaara).
몇 Varoitus
 Laitteen liittäminen on sallittu ainoas-
taan sähköliitäntään, joka on sähkö-
asentajan asentama standardin IEC
60364 mukaan.
 Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen
on oltava sama kuin laitteen tyyppikil-
vessä ilmoitettu jännite.
 Kosteissa tiloissa, esim. kylpyhuoneis-
sa, laitteen saa liittää vain pistorasiaan,
joka on varustettu FI-suojakytkimellä.
 Tarkoitukseen sopimattomat jatkojoh-
dot voivat olla vaarallisia. Käytä ainoas-
taan roiskevesisuojattuja jatkojohtoja,
joiden johtimien poikkileikkauspinta-ala
on vähintään 3x1 mm².
 Verkko- ja jatkojohdon liitäntäkohdat ei-
vät saa olla vedessä.
 Vaihdettaessa verkko- tai jatkojohtojen
pistokkeita, roiskevesisuojan toimivuu-
den ja mekaanisen lujuuden pitää py-
syä samanlaatuisina.
 Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoi-
tuksenmukaisesti. Käyttäjä on huomioi-
tava paikalliset olosuhteet ja
työskennellessään laitteen kanssa huo-
mioitava ympäristössä oleskelevat hen-
kilöt.
 Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten
henkilöiden (lapset mukaan lukien) käy-
tettäväksi, joiden fyysiset kyvyt, aistit tai
henkiset ominaisuudet ovat rajoittuneet
tai, joilta puuttuu riittävä kokemus ja/tai
riittävä tietämys, paitsi, jos he ovat hei-
dän turvallisuudestaan vastaavan hen-
kilön valvonnassa tai ovat saaneet
häneltä ohjeistuksen koneen käyttämi-
seen. Lapsia pitäisi valvoa, jotta he ei-
vät leikkisi koneen kanssa.
 Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin
kauan kuin se on käytössä.
 Noudata varovaisuutta puhdistaessasi
laatoitettuja seiniä, joissa on sähköpis-
torasioita.
Varo
 Kiinnitä huomiota siihen, että verkko- tai
jatkojohtoja ei vahingoiteta eikä vaurioi-
teta ajamalla yli, puristamalla tai kisko-
malla. Suojaa verkkojohto
kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoil-
ta.
 Älä koskaan täytä liuottimia, liuotinpitoi-
sia nesteitä tai laimentamattomia hap-
poja vesisäiliöön (esim.
puhdistusaineita, bensiini, väriohen-
Turvaohjeet
89
FI
Sivu: 89
– 7
teet, asetoni), koska ne syövyttävät lait-
teessa käytettyjä materiaaleja.
 Laitteen on seisottava tukevalla alustal-
la.
 Käytä ja säilytä laitetta vain kuvausten
tai kuvien mukaisesti!
 Älä lukitse höyryvipua käytön aikana.
 Suojaa laite sateelta. Älä säilytä laitetta
ulkoalueella.
Varo
Turvalaitteet on tarkoitettu loukkaantumisil-
ta suojaamiseksi, niitä ei saa muuttaa eikä
ohittaa.
Paineensäädin pitää kattilapaineen mah-
dollisimman vakaana käytön aikana. Läm-
mitys kytkeytyy pois päältä, kun kattilan
suurin käyttöpaine on saavutettu, ja takai-
sin päälle, jos kattilan paine laskee höyryn
käytön johdosta.
Jos paineensäädin ja kattilatermostaatti ei-
vät virhetilanteessa toimi ja laite kuumenee
liikaa, turvatermostaatti kytkee laitteen pois
päältä. Käänny turvatermostaatin nollaami-
seksi asianomaisen Kärcher -asiakaspal-
velun puoleen.
Turvalukko sulkee kattilan höyrynpaineen
varalta. Jos paineensäädin on viallinen ja
kattilan höyrynpaine nousee liikaa, turvalu-
kon ylipaineventtiili avautuu ja höyry pää-
see turvalukon kautta pois.
Käänny ennen laitteen uudelleen käyttöön-
ottoa asianomaisen KÄRCHER -asiakas-
palvelun puoleen.
Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovat-
ko kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat
vaurioituneet Jos havaitset kuljetusvaurioi-
ta ota yhteyttä myyjäliikkeeseen.
 Katso avattavalla kansisi-
vulla olevia kuvia!
Turvalaitteet
Paineensäädin
Turvatermostaatti
Turvalukko
Laitekuvaus
A1 Merkkivalo (oranssi) - verkkojännite
päällä
A2 Merkkivalo - lämmitys (ORANSSI)
A3 Turvakorkki
A4 Pidike varusteille
A5 Lattiasuuttimen säilytyspidike
A6 Verkkojohto, jossa on verkkopistoke
A7 Juoksupyörät (2 kpl)
A8 Ohjausrulla
B1 Höyrypistooli
B2 Lukituksen vapautuspainike
B3 Höyrymäärän valintakytkin (lapsivarmis-
tuksella)
B4 Höyryvipu
B5 Höyryletku
C1 Pistesuihkusuutin
C2 Pyöröharja
D1 Käsisuutin
D2 Froteepäällyste
E1 Jatkoputki (2 kpl)
E2 Lukituksen vapautuspainike
F1 Lattiasuutin
F2 Kiinnike
F3 Lattialiina
G1 Tapetinirrotin
90 FI
Sivu: 90
– 8
 Kuvat, katso sivu 2
1 Kierrä turvalukko irti ja kaada höyrypuh-
distimeen maksimissaan 1 litra vettä.
2 Ruuvaa turvalukko sisään.
3 Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
Vihreä ja oranssi merkkivalo palavat.
4 Odota, kunnes oranssi merkkivalo sam-
muu.
5 Liitä lisävaruste höyrypistooliin.
Höyrypuhdistin on käyttövalmis.
Kuva
 Pistä ja lukitse ohjausrulla ja kuljetus-
pyörät paikalleen.
Kuva
 Liitä tarvittava varuste (karso lukua "Va-
rusteiden käyttö") höyrypistooliin. Aseta
varusteen avoin pää höyrypistooliin ja
työnnä se niin pitkälle, kunnes höyrypis-
toolin lukituksen vapautuspainike nap-
sahtaa lukitukseen.
Kuva
 Käytä tarvittaessa jatkoputkia. Liitä höy-
rypistooliin yksi tai molemmat jatkoput-
ket. Työnnä tarvittava varuste
jatkoputken vapaaseen päähän.
 Vaara
Irrotettaessa varusteosia saattaa ulos tip-
pua kuumaa vettä! Älä koskaan irrota va-
rusteosia, kun höyryä vielä tulee ulos -
palovammavaara!
 Työnnä höyrykytkimen lukitus eteen
(höyryvipu lukittu).
 Kuva
Paina lukituksen vapautuspainiketta
varusteosien irrottamiseksi ja vedä osat
irti toisistaan.
Ohje: Käytettäessä jatkuvasti tavallista tis-
lattua vettä kattilan kalkin poisto on tarpee-
ton.
Varo
Älä käytä vaatekuivaimen lauhdevettä!
Älä täytä puhdistusaineella tai muilla lisäai-
neilla!
 Irrota turvalukitus laitteesta.
 Kaada kattilassa oleva vesi kokonaan
pois (katso kuvaa ).
 Kaada enintään 1 litra vesijohtovettä
kattilaan.
Huomautus: Lämmin vesi lyhentää
lämpenemisaikaa.
 Ruuvaa turvalukitus takaisin laittee-
seen tiukkaan.
 Aseta laite kiinteälle alustalle.
Varo
Laitetta ei saa kantaa puhdistustyön aika-
na.
 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
Molemmissa merkkilampuissa on olta-
va valo.
Varo
Käynnistä laite vain, kun kattilassa on vet-
tä. Muuten laite voi kuumentua liikaa (katso
ohjeet Häiriöapu-kohdasta).
 Noin 8 minuutin jälkeen lämmityksen
oranssi merkkivalo sammuu.
Höyrypuhdistin on käyttövalmis.
Pikaohje
Käyttö
Varusteiden asennus
Varusteiden irrottaminen
Veden täyttö
Laitteen käynnistys
91
FI
Sivu: 91
– 9
Höyrymäärän valintakytkimellä säädetään
ulosvirtaavan höyryn määrää. Valintakytki-
mellä on kolme asentoa:
 Aseta valintakytkin tarvittavalla höyry-
määrälle.
 Paina höyryvipua ja kohdista höyrypis-
tooli aina ensin kankaaseen, kunnes
höyryä virtaa tasaisesti ulos.
Huomautus: Höyrypuhdistimen läm-
mitys kytkeytyy käytön aikana aina uu-
delleen päälle kattilan paineen
ylläpitämiseksi. Tällöin palaa lämmityk-
sen oranssi merkkivalo.
Kattilaan on lisättävä vettä, kun höyrymää-
rä pienenee työnteon aikana ja lopuksi ei
tule enää höyryä.
Huomautus: Turvalukkoa ei voi avata niin
kauan kuin kattilassa on vielä painetta.
 Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
 Paina höyryvipua, kunnes höyryä ei vir-
taa enää ulos. Laitteen kattila on nyt
paineeton.
 Irrota turvalukitus laitteesta.
 Vaara
Turvalukkoa avattaessa voi päästä vielä
pieni määrä höyryä ulos. Avaa turvalukko
varovasti palovammavaaran vuoksi.
 Kaada enintään 1 litra vesijohtovettä
kattilaan.
 Vaara
Kun kattila on kuuma, on olemassa palo-
vammavaara, koska vettä saattaa roiskua
täytettäessä takaisin! Älä lisää puhdistusai-
neita tai muita lisäaineita!
 Ruuvaa turvalukitus takaisin laittee-
seen tiukkaan.
 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
 Noin 8 minuutin jälkeen lämmityksen
oranssi merkkivalo sammuu.
Höyrypuhdistin on käyttövalmis.
 Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
 Kuva
– Pistä pidennysputket suureen varuste-
pitimeen.
– Pistä käsisuutin ja pistesuihkusuutin ku-
kin pidennysputkeen.
– Pistä pyöröharja keskimmäiseen varus-
tepitimeen.
– Ripusta lattiasuutin pysäköintipiti-
meem.
– Kierrä höyryletku pidennysputkien ym-
pärille ja pistä höyrypistooli lattiasuutti-
meen.
Suosittelemme, että lattia lakaistaan tai
imuroidaan ennen höyrypuhdistimen käyt-
tämistä. Näin lattialta poistetaan irtonaiset
likahiukkaset ennen kosteapuhdistamista.
Aina ennen käsittelyä höyrypuhdistimella,
kokeile tekstiilien kestävyys huomaamatto-
masta kohdasta: Höyrytä ensin, anna kui-
vua ja tarkasta sitten mahdolliset värin- tai
muodonmuutokset.
Kun puhdistetaan maalattuja tai muovipin-
noitettuja pintoja, kuten esim. keittiön ja
huoneiden kalusteita, ovia, parketteja, voi
sattua, että vaha, huonekalujen kiillotusai-
ne, muovipinnoite tai maali irtoaa tai, että
niihin tulee laikkuja. Näitä pintoja puhdistet-
taessa, höyrytä hetken puhdistusliinaa ja
pyyhi sillä puhdistettavat pinnat.
Höyrymäärän säätö
Maksimi höyrymäärä
Pienennetty höyrymäärä
Ei höyryä - (lapsilukko)
Huomautus: Tässä asennossa
höyryvivun käyttö on estettynä.
Veden täydentäminen
Laitteen kytkeminen pois päältä
Laitteen säilytys
Varusteiden käyttö
Tärkeät käyttöohjeet
Lattiapintojen puhdistus
Tekstiilien raikastus
Pinnoitettujen tai maalattujen pintojen
puhdistus
92 FI
Sivu: 92
– 10
Varo
Älä höyrytä liimattuja reunoja, koska reuna-
listat voivat irrota. Älä käytä laitetta pintakä-
sittelemättömien puu- tai parkettilattioiden
puhdistamiseen.
Kun ulkolämpötila on matala, erityisesti tal-
vella, höyrytä ikkunalasi ensin kevyesti
koko pinnaltaan. Näin estetään lasiin muo-
dostuvat jännitykset, jotka voisivat rikkoa
lasin.
Puhdista sitten ikkunapinta päällysteellä
varustetulla käsisuuttimella. Poista pinnoil-
ta vesi ikkunalastalla tai pyyhi pinnat kui-
vaksi.
Varo
Älä suuntaa höyryä käsittelemättömiin ik-
kunankehyksiin, jotta ne eivät vahingoitu.
Voit käyttää höyrypistoolia myös ilman va-
rusteita, esimerkiksi:
– poistamaan hajuja ja ryppyjä riippuvista
vaatekappaleista höyryttämällä niitä
10-20 cm etäisyydeltä
– poistamaa pölyä kasveista. Höyrytä täl-
löin 20-40 cm etäisyydeltä.
– kostuttamaan pölynpyyhkimiä höyryttä-
mällä hetken kangasta ja pyyhkimällä
sillä sitten huonekalut.
Mitä lähempänä likakohtaa suutin on, sitä
parempi puhdistusvaikutus on, koska läm-
pötila ja höyryn voimakkuus ovat korkeim-
millaan suuttimen ulostulokohdassa.
Erityisen käytännöllinen vaikeapääsyisten
paikkojen, rakojen, hanojen, viemäreiden,
pesualtaiden, WC-istuinten, verhojen ja
lämpöpattereiden puhdistamiseen. Suuret
kalkkikerrostumat voi höyryttää pois, kun
niihin on ensin levitetty etikkaa tai sitruuna-
happoa ja annettu vaikuttaa n. 5 minuutin
ajan.
Pistesuihkusuuttimeen voi lisäksi kiinnittää
pyöröharjan. Tällöin voit harjaamalla irrot-
taa itsepintaiset likaantumat helpommin.
Varo
Ei sovellu arkojen pintojen puhdistamiseen.
 Kuva
Pyöröharjan kiinnittäminen pistesuihku-
suuttimeen.
Aseta froteepeite käsisuuttimen päälle. So-
veltuu erityisen hyvin pienten pesunkestä-
vien pintojen, suihkukoppien, peilien
puhdistamiseen.
Soveltuu kaikille pesunkestäville seinä- ja
lattiapinnoille, esim. kivi-, laatta- ja PVC-lat-
tiat. Puhdista pahasti likaantuneita pintoja
hitaasti, jotta höyry pääsee vaikuttamaan
pitempään.
Huomautus: Puhdistettavalla pinnalla vie-
lä olevat puhdistusainejäämät tai hoitoe-
mulsiot voivat höyrypuhdistuksessa
muodostaa poimuja, jotka katoavat useam-
man käyttökerran jälkeen.
 Kuva
Kiinnitä lattialiina lattiasuuttimeen.
1 Laskosta lattialiina pitkittäin ja aseta lat-
tiasuutin sen päälle.
2 Avaa kiinnikkeet.
3 Laita liinan päät aukkoihin.
4 Sulje kiinnikkeet.
Varo
Älä laita sormia kiinnikkeiden väliin.
 Kuva
Ripusta lattiasuutin työn keskeytyessä
pysäköintipitimeen.
Voit käyttää höyrypuhdistinta yhdessä ta-
petinirrottimen kanssa paperitapettien irrot-
tamiseen.
Lasin puhdistus
Höyrypistooli
Pistesuihkusuutin
Pyöröharja
Käsisuutin
Lattiasuutin
Lattiasuuttimen pysäköinti
Tapetinirrotin (valinnainen)
93
FI
Sivu: 93
– 11
 Aseta tapetinirrottimen koko pinta ta-
pettirainan reunaan. Kytke höyry päälle
ja anna höyryn vaikuttaa niin kauan,
kunnes tapetti on pehmennyt (n. 10
sek.).
 Siirrä tapetinirrotin seuraavan irrotetta-
van tapetin kohdalle. Pidä samalla höy-
ryvipu painettuna alas. Nosta
pehmitetty tapetinkappale pois lastalla
ja vedä se irti seinästä. Siirrä tapetinir-
rotin rainasta toiseen ja vedä tapetti rai-
na kerrallaan pois seinältä.
 Jos kyseessä on useampaan kertaan
maalattu sahajauhotettu tapetti, höyry
ei mahdollisesti pääse tapetin läpi. Täs-
tä syystä suosittelemme, että tapetti
esikäsitellään naulatelalla.
 Vaara
Suorita huoltotyöt vain, kun virtapistoke on
vedetty irti ja höyrypuhdistin on jäähtynyt.
Huuhtele höyrypuhdistimen kattila vähin-
tään joka 10. täyttökerran jälkeen.
 Täytä kattila vedellä ja ravistele voimak-
kaasti. Tällöin kattilan pohjaan sakkau-
tuneet kalkkijäämät irtoavat.
 Kaada vesi pois.
Ohje: Käytettäessä jatkuvasti tavallista tis-
lattua vettä kattilan kalkin poisto on tarpee-
ton.
Koska kalkkia kerääntyy myös kattilan sei-
niin, suosittelemme kalkinpoistoa höyrykat-
tilasta seuraavin välein (ST=säiliön täytöt):
Ohje: Voit tiedustella kotitaloutesi veden
kovuutta alueesi vesilaitokselta.
 Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
 Anna laitteen jäähtyä.
 Irrota turvalukitus laitteesta.
 Kaada kattilassa oleva vesi kokonaan
pois (katso kuvaa ).
몇 Varoitus
Käytä ainoastaan KÄRCHER:in hyväksy-
miä tuotteita, jotta laite ei vaurioidu.
 Käytä kalkinpoistoon KÄRCHER kalkin-
poistopuikkoja (tilausnumero 6.295-
047). Noudata kalkinpoistoliuosta teh-
dessäsi pakkauksen annosteluohjeita.
Varo
Ole varovainen höyrypuhdistimen tyhjen-
nyksen ja täytön aikana. Kalkinpoistoliuotin
voi vahingoittaa arkoja pintoja.
 Lisää kalkinpoistoliuotin kattilaan ja
anna seoksen vaikuttaa n. 8 tuntia.
몇 Varoitus
Älä kiinnitä turvalukkoa laitteeseen kalkin-
poiston aikana.
Älä käytä höyrypuhdistinta niin kauan kun
kalkinpoistoainetta on vielä kattilassa.
 Kaada kalkinpoistoliuos 8 tunnin vaiku-
tuksen jälkeen kokonaan pois. Kattilaan
jää vielä jonkin verran liuosta, huuhtele
kattila siksi kaksi tai kolme kertaa kyl-
mällä vedellä, jotta kaikki kalkinpoisto-
aineen jäännökset poistuvat.
 Kaada kattilassa oleva vesi kokonaan
pois (katso kuvaa ).
Ohje: Lattialiina ja froteepäällyste ovat jo
esipestyjä ja niitä voidaan käyttää heti työs-
kentelyyn höyrypuhdistimella.
 Pese likaantuneet lattialiinat ja frotee-
päällysteet pesukoneessa 60 °C läm-
mössä. Älä käytä huuhteluainetta, jotta
liinat pystyvät keräämään hyvin lian. Lii-
nat soveltuvat kuivaimeen.
Hoito ja huolto
Kattilan huuhtelu
Kattilan kalkinpoisto
Kovuusalue ° dH (ko-
vuusaste)
mmol/l ST
I pehmeä 0- 7 0-1,3 55
II keskikova 7-14 1,3-2,5 45
III kova 14-21 2,5-3,8 35
IV erittäin kova >21 >3,8 25
Varusteiden huolto
94 FI
Sivu: 94
– 12
Häiriöillä on usein yksinkertainen syy, jon-
ka voit itse korjata seuraavan ohjeen avul-
la. Epäselvissä tapauksissa tai häiriöissä,
jotka eivät ole tässä mainittuja, käänny val-
tuutetun asiakaspalvelun puoleen.
 Vaara
Suorita huoltotyöt vain, kun virtapistoke on
vedetty irti ja höyrypuhdistin on jäähtynyt.
Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorit-
taa laitteen korjaustyöt.
 Poista kalkki höyrykattilasta.
 Kytke laite pois päältä.
 Katso „Veden täydentäminen“ sivu 9.
Höyryvipu on varmistettu lukituksella / lap-
silukolla.
 Työnnä höyrykytkimen lukitus taakse.
 Paina höyrypistoolia kunnes vettä tulee
vähemmän.
 Poista kalkki höyrykattilasta.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
Häiriöapu
Pitkä lämpenemisaika
Höyrykattila on kalkkiutunut
Ei höyryä
Höyrykattilassa ei ole vettä
Höyryvipua ei voi painaa
Suuri veden ulostulomäärä
Höyrykattila on liian täynnä
Höyrykattila on kalkkiutunut
Tekniset tiedot
Sähköliitäntä
Jännite 220-240
1~50/60
V
Hz
Kotelointiluokka I
Suojausluokka IPX4
Suoritustiedot
Lämmitysteho 1500 W
Maks. käyttöpaine 0,32 MPa
Kuumennusaika litraa
vettä kohti
8 Mi-
nuutit
Höyrymäärä
Jatkuva höyrytys 40 g/min
Höyrypurske maks. 100 g/min
Mitat
Höyrykattila 1,0 l
Paino (ilman varusteita) 3,4 kg
Leveys 250 mm
Pituus 381 mm
Korkeus 260 mm
95
FI

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher SC 1.010 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher SC 1.010

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher SC 1.010, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher SC 1.010 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher SC 1.010 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.