Kärcher RC 3000 käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher RC 3000 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Robotti-imuri
  • Malli/nimi: RC 3000
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Ranska, Espanja, Hollantilainen, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 133
Suomi
– 5
Arvoisa asiakas,
Lue käyttöohje ennen laitteesi
käyttämistä, säilytä käyttöohje
myöhempää käyttöä tai mahdollista myö-
hempää omistajaa varten.
 Se on tarkoitettu sisätilojen täysauto-
maattiseen puhdistamiseen ja sitä voi
käyttää kaikkien yleisten lattiapinnottei-
den jatkuvaan, itsestään tapahtuvaan
ylläpitopuhdistamiseen.
 Tämä laite on suunniteltu yksityiskäyt-
töön eikä vastaa ammattikäyttöön tar-
koituksia vaatimuksia.
Käytä RoboCleaner:iä ainoastaan:
– mattopintojen – ja kovien lattiapäällys-
teiden puhdistamiseen kotitaloudessa.
Huomio: Naarmujen välttämiseksi erit-
täin aroilla lattiapinnotteilla (esim. peh-
meä marmori), testaa ensin kestävyys
huomaamattomassa kohdassa.
Älä käytä RoboCleaner:iä, kun puhdiste-
taan:
– märkiä lattiapäällysteitä,
– pesu- tai muita kosteita huoneita.
– portaita.
– pöytälevyjä ja hyllyjä,
– kellaria tai ullakkoa.
– varastotiloja, teollisuusrakennuksia,
jne.
– ulkona.
Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahin-
goista, jotka johtuvat ohjeidenvastaisesta
käytöstä.
Sisällysluettelo
Yleisiä ohjeita . . . . . . . . . . . . . .5
Käyttötarkoitus . . . . . . . . . .5
Ympäristönsuojelu . . . . . . .6
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . .6
Laitekuvaus . . . . . . . . . . . . . . .7
Toiminta ja toimintatapa . . .7
Hallintaelementit. . . . . . . . .8
Valmistelut käyttöönottoa var-
ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Laitteen purkaminen pakka-
uksesta . . . . . . . . . . . . . . . .8
Aseman nousurampin asen-
nus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Aseman sijoitusohjeet. . . . .8
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Puhdistuksen valmistelu . . .9
Vihjeet ja niksit . . . . . . . . . .9
Käyttöönotto . . . . . . . . . . .10
Puhdistuksen keston valinta . .10
Hiljainen toiminta (Quiet
mode) . . . . . . . . . . . . . . . .10
Ajo-ohjelmat . . . . . . . . . . .11
Puhdistusrobotin pysäköinti . .11
Käytön lopetus / kytkentä
pois päältä . . . . . . . . . . . .11
Hoito ja huolto . . . . . . . . . . . .11
Puhdistusrobotin asema . .11
Puhdistusrobotti . . . . . . . .12
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . .13
Puhdistusrobotin asema . .13
Puhdistusrobotti . . . . . . . .13
Vanhan laitteen ja akun hävittä-
minen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Akun poisto ja hävitys. . . .13
Häiriönpoisto . . . . . . . . . . . . .14
EU-standardinmukaisuustodis-
tus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Usein esitetyt kysymykset ja nii-
den vastaukset . . . . . . . . . . . .16
Yleisiä ohjeita
Käyttötarkoitus
RoboCleaner koostuu kahdesta yksiköstä;
asemasta ja akkukäyttöisestä puhdistus-
robotista.
134 FI
Sivu: 134
– 6
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettä-
viä. Älä käsittelee pakkauksia kotita-
lousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden
kierrätykseen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita
kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi
toimittaa kierrätykseen. Paristot ja
akut sisältävät aineita, joita ei saa päästää
ympäristöön. Toimita tästä syystä vanhat
laitteet, paristot ja akut vastaaviin keräilylai-
toksiin.
Suodatin ja suodatinpussi on valmistettu
ympäristöystävällisestä materiaalista.
Mikäli niihin ei ole imuroitu aineita, joita ei
saa laittaa yleisiin jäteastioihin, ne voidaan
hävittää normaalin kotijätteen mukana.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoit-
teesta:
www.kaercher.com/REACH
Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat
takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheis-
tä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme
takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa
ota yhteys ostotositteen kanssa jälleen-
myyjään tai lähimpään valtuutettuun huol-
toon.
(Osoite, katso takasivua)
Käyttö on kielletty tiloissa,:
– jotka on varmistettu hälytyslaitteella tai
liikkeenilmaisimella.
– joissa ilma sisältää bensiinin, polttoöl-
jyn, värinohennusaineiden, liuottimien,
petrolin tai spriin palavia kaasuja (räjäh-
dysvaara).
– joiden avoimessa takassa on avotuli tai
hehkuvia palamisjätteitä ilman valvon-
taa.
– joissa on palavia kynttilöitä ilman val-
vontaa.
 Vaara
– Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen
on oltava sama kuin laitteen tyyppikil-
vessä ilmoitettu jännite.
– Tarkasta aina ennen käyttöä, että liitos-
johto ja virtapistoke ovat ehjät. Anna
valtuutetun asiakaspalvelun/sähköalan
ammattilaisen välittömästi vaihtaa vau-
rioitunut liitosjohto.
– Älä koskaan tartu märillä käsillä liitos-
johtoon ja pistorasiaan.
– Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta,
vedä pistokkeesta, älä vedä kaapelista.
– Pidä pakkausfoliot lasten ulottumatto-
missa, tukehtumisvaara!
몇 Huomio
– Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten
henkilöiden (lapset mukaan lukien) käy-
tettäväksi, joiden fyysiset kyvyt, aistit tai
henkiset ominaisuudet ovat rajoittuneet
tai, joilta puuttuu riittävä kokemus ja/tai
riittävä tietämys, paitsi, jos he ovat hei-
dän turvallisuudestaan vastaavan hen-
kilön valvonnassa tai ovat saaneet
häneltä ohjeistuksen koneen käyttämi-
seen. Lapsia pitäisi valvoa, jotta he ei-
vät leikkisi koneen kanssa.
– Vain sellaisten lisävarusteiden ja vara-
osien käyttö on sallittua, jotka KÄR-
CHER on hyväksynyt. Alkuperäiset
lisävarusteet ja varaosat takaavat, että
laitetta voidaan käyttää turvallisesti ja
häiriöttömästi.
Ympäristönsuojelu
Suodattimen ja suodatinpussin hävittä-
minen
Takuu
Turvaohjeet
135
FI
Sivu: 135
– 7
– Laitteen korjauksen saa suorittaa vain
valtuutettu asiakaspalvelu.
– Laite kytketään pois päältä jokaisen
käytön jälkeen ja ennen jokaista puh-
distusta/huoltoa.
Varo
– Laitteessa on pyörivä harjatela, älä kos-
ke siihen sormilla tai työkaluilla missään
käyttövaiheessa!
– Älä jätä puhdistuksen aikana lapsia yk-
sinään puhdistusrobotin kanssa.
– Älä istu tai seiso aseman tai puhdistus-
robotin päällä.
– Sinne tänne kulkeva puhdistusrobotti
aiheuttaa kompastumisvaaran.
– Puhdistusrobotin törmäys voi kaataa
esineitä (myös pöydillä ja pienien kalus-
teiden päällä olevia).
– Puhdistusrobotti voi takertua alhaalla
riippuviin puhelinjohtoihin, sähköjohtoi-
hin, pöytäliinoihin, naruihin, vöihin jne.
Tämä voi aiheuttaa esineiden putoami-
sen.
Latausaseman ja puhdistusrobotin la-
taustoimintaa koskevat huomautukset
– Aseman latauslaitetta saa käyttää vain
puhdistusrobotin lataamiseen.
– Puhdistusrobotin akkuja saa ladata vain
aseman latauslaitteella.
– Oikosulkuvaara! Pidä sähköä johtavat
esineet (esim. ruuvitaltat tai vastaavat)
etäällä latauskoskettimista.
Liikkuva puhdistusrobotti saa energiansa
sisäänrakennetuista ladattavista akuista.
Yhdellä akunlatauksella robotti pystyy puh-
distamaan jopa 60 minuutin ajan.
Puhdistusrobotti on yhteydessä asemaan
infrapunasäteen avulla. Kun akkujen la-
taustila pienenee, robotti etsiytyy itse ase-
maansa ladatakseen itsensä asemalla.
Pidemmän etsinnän ajaksi robotti kytkee
puhdistuslaitteet pois päältä energiaa
säästääkseen.
Puhdistusrobotti liikkuu satunnaisperiaat-
teella, kun robotti kohtaa esteen, se muut-
taa kulkusuuntaansa mihin tahansa
suuntaan. Sitten se ajaa suoraan eteen-
päin, kunnes robotti osuu seuraavaan es-
teeseen.
Robotin matala rakenne mahdollistaa sen,
että puhdistus myös huonekalujen, kuten
sängyn, sohvan tai kaapin alta onnistuu
luontevasti.
Puhdistusrobotti käyttää puhdistaessaan
optisia tunnistimia (putoamistunnistimet),
jotka tunnistavat portaat ja reunat ja estä-
vät näin putoamisen.
Puhdistusrobotilla on 4 ajo-ohjelmaa, ro-
botti voi siten sopeuttaa puhdistuksensa
lattian eri likaantumisasteisiin. Ohjaus ta-
pahtuu automaattisesti pölysäiliöön asen-
nettujen tunnistimien avulla, jotka
tunnistavat likaantumisasteen.
Asemalla ladataan puhdistusrobotin akut ja
imetään lika puhdistusrobotin pölysäiliöstä.
Lika kootaan suodatinpussiin (2 litraa).
Latausajan jälkeen robotti poistuu itsenäi-
sesti asemalta ja jatkaa puhdistamista.
Laitekuvaus
Toiminta ja toimintatapa
RoboCleaner koostuu kahdesta yksiköstä;
asemasta ja akkukäyttöisestä puhdistus-
robotista.
Puhdistusrobotti
Puhdistusrobotin asema
136 FI
Sivu: 136
– 8
1 Kantokahva, alas käännettävä
2 Upotettu kahva suodattimen kannen
avaamiseen
3 Aseman ohjauspaneeli
4 Aseman PÄÄLLE / POIS -kytkin
5 Infrapunalähetin
6 Imuaukko
7 Puhdistusrobotin nousuramppi (ase-
maan liittymistä varten)
8 Latauskoskettimet
9 Verkkokaapeli
Aseman ohjauspaneeli (3)
A Merkkivalo (vihreä) - robotin pysäköinti
B "Robotin pysäköinti" -painike – Päälle/
Pois
C "Puhdistusajan valinta" -painike
D Merkkivalo (vihreä) – 3 tunnin puhdistus
E Merkkivalo (vihreä) – 6 tunnin puhdistus
F Merkkivalo (vihreä) – 9 tunnin puhdistus
G Merkkivalo (vihreä) - jatkuva puhdistus
H Merkkivalo (punainen) – suodatin täyn-
nä
I Painike „hiljainen toiminta (Quiet mo-
de)“ – Päälle/Pois
J Merkkivalo (vihreä) – hiljainen toiminta
Puhdistusrobotti
10 Painike „puhdistusrobotin käynnistys“
11 Painike „puhdistusrobotin pysäytys“
12 Merkkivalot
(Vihreä - käynnissä / Punainen - häiriö)
13 Latauskoskettimet
14 Infrapunavastaanotin
15 Puskuri
16 Harjatela
17 Putoamisanturit (4 x)
18 Akut (2x)
19 Pölysäiliön lukitusvipu (2 x)
20 Pölysäiliön kansi
21 Pölysäiliö
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettä-
viä. Älä käsittelee pakkauksia kotita-
lousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden
kierrätykseen.
Kuva
 Tarkista pakkausta purkaessasi, ovatko
kaikki osat toimituksen mukana.
Ota yhteys myyjään välittömästi, mikäli
osia puuttuu tai jos laite on vaurioitunut
kuljetuksen yhteydessä.
Kuva
 Pidä nousuramppia vinoasennossa.
Aseta aseman syvennykset nousuram-
pin tappeihin.
 Paina asemaa ja nousuramppia alas-
päin kunnes liitos napsahtaa lukituk-
seen.
Sijoita asema siten, että puhdistusrobotti
ajaa suurella todennäköisyydellä yhä uu-
delleen infrapunasäteen lävitse, jotta robot-
ti löytää ongelmitta reitin takaisin asemalle.
Kuva
 Ripusta verkkokaapeli kaapelikouk-
kuun ja huomioi, että verkkokaapeli on
vietynä kotelon aukosta.
Huomautus: Kelaa verkkokaapelia
auki vain tarpeen mukaan.
 Aseta asema tasaiselle alustalle.
 Liitä verkkopistoke pistorasiaan.
Hallintaelementit
Katso kansisivuilla olevia
kuvia!
Puhdistusrobotin asema
Valmistelut käyttöönottoa
varten
Laitteen purkaminen pakkauksesta
Aseman nousurampin asennus
Aseman sijoitusohjeet
Huomio:
Ylätasoilla ja portaikoissa reuna-alueet tu-
lee varmistaa, jos vapaa läpimenokorkeus
suojakaiteen alla on yli 10 cm.
137
FI
Sivu: 137
– 9
Kuva
 Aseta asema puhdistettavaan huonee-
seen, esimerkiksi kuten kuvassa on esi-
tetty.
Huomautus: Puhdistuksen mukautus
vaihteleviin huonekokoihin on mahdol-
lista valitsemalla puhdistuksen kestoai-
ka (katso lukua "Puhdistuksen keston
valinta").
Kuva
 Valitse aseman asetuspaikka siten, että
puhdistusrobotin pääsy useampaan
huoneeseen helpottuu.
Huomautus: Valitse tarvittava puhdis-
tuksen kestoaika (katso lukua "Puhdis-
tuksen keston valinta").
Huomautus: Puhdistuksen aikana puhdis-
tusrobotti ylittää tavallisesti huoneiden latti-
oiden väliset korkeuserot välillä 2 cm ja 8
cm alaspäin mentäessä, mutta ei ylöspäin
mentäessä.
 Tarkkaile puhdistusrobottia sen alöotta-
essa puhdistuksen. Sinun tulee ajoissa
poistaa huoneessa olevat esteet, joista
se ei voi selviytyä. Täten vältät epätoi-
vottuja puhdistuksen keskeytyksiä.
 Siivoa huoneen lattia ennen puhdistus-
robotin käyttämistä, kuten tekisit ennen
pölynimurin käyttämistä. Älä jätä lattial-
le makaamaan mitään irtonaisia esinei-
tä.
 Sido alhaalla riippuvat kaapelit, narut tai
verhot korkealle, jotta vältetään niiden
alas vetäminen.
 Varmista, että akut on täyteen latattuna,
jos robotti on ollut käyttämättä pidem-
pään kuin 4 kuukautta.
 Valitse asemassa toiminta „hiljainen toi-
minta (Quiet mode)“, jos et halua tulla
häirityksi televisiota katseltaessa tai pu-
helinkeskustelun aikana.
 Varmista yhtä huonetta puhdistettaes-
sa, että kaikki ovet on suljettu.
Huoneen puhdistus
Kerroksen puhdistus
Huomio:
Ylätasoilla ja portaikoissa reuna-alueet tu-
lee varmistaa, jos vapaa läpimenokorkeus
suojakaiteen alla on yli 10 cm.
Käyttö
Puhdistuksen valmistelu
Huomio:
Huolehdi ennen puhdistusrobotin käyttä-
mistä, että lattialla, portaissa tai korkeus-
erokohdissa ei ole esteitä.
Esteitä voivat olla esimerkiksi:
– Lehdet, kirjat, aikakauslehdet, paperi
– Vaatteet, leikkikalut, CD:t
– Muovipussit
– Pullot, lasit
– Lattialle ulottuvat verhot
– Kylpyhuoneen matot
Esteitä eivät ole esimerkiksi:
– Yksittäiset kaapelit huoneessa
– Ovikynnykset 1 cm korkeuteen asti
– Alle 10 cm mattohapsut
Vihjeet ja niksit
138 FI
Sivu: 138
– 10
 Varmista yhtä kerrosta puhdistettaes-
sa, että puhdistusrobotti ei pääse ovien
taakse.
 Paras ajankohta robotin poiskytkemi-
seen on silloin, kun robotti on latausta
varten asemalla (pölysäiliön tyhjäksi
imemisen jälkeen).
Tutustuaksesi RoboCleaner:iin vielä pa-
remmin, suosittelemme, että luet ennen ro-
botin käyttöönottoa käyttöohjeen lopussa
olevan luvun „Usein esitetyt kysymykset ja
vastaukset“.
Kuva
 Kytke asema päälle.
Merkkivalo - jatkuva puhdistus palaa.
Kuva
 Aseta puhdistusrobotti lattialle aseman
eteen.
Kuva
 Kytke puhdistusrobotti päälle.
Huomautus: Puhdistusrobotti ajaa
aina ensin asemalle tyhjentääkseen pö-
lysäiliön, tarkastaakseen akkujen la-
tauksen ja tarvittaessa ladatakseen
akut. Sen jälkeen puhdistusrobotti aloit-
taa puhdistusajon.
Jos robotin akut ovat täysin tyhjät sitä käyt-
töön otettaessa, robotissa ei ole mitään toi-
mintoa. Ottaaksesi laitteen käyttöön
menettele silloin seuraavasti:
Kuva
 Aseta puhdistusrobotti asemaan ja pai-
na n. 60 sekuntia robotin latauskosket-
timia aseman latauskoskettimia vasten,
tällöin pölysäiliö imuroidaan tyhjäksi.
 Aseta puhdistusrobotti sitten 50 cm
aseman etupuolelle ja kytke robotti
päälle.
Huomautus: Puhdistusrobotti ajaa it-
senäisesti asemaan ja latautuu. Lataus-
aika on n. 60 minuuttia.
Valitse asemalla puhdistusaika alla olevan
taulukon mukaisesti. (Perusasetus: jatkuva
käyttö).
Kuva
 Paina painiketta "Puhdistuksen keston
valinta" kunnes haluttu puhdistuksen
kesto on asetettu.
Huomautus: Merkkivalot näyttävät va-
littuna olevan puhdistuksen kestoajan.
Puhdistustoiminta alkaa. Kun valittu puh-
distusaika on päättynyt, puhdistusrobotti
jää tyhjennyksen ja latauksen jälkeen sei-
somaan aseman eteen kytkettynä pois
päältä.
Ihanteellinen puhdistusajoihin yöllä tai ih-
misten läsnäollessa.
Kuva
 Paina painiketta "Hiljainen toiminta
(Quiet mode)".
Merkkivalo palaa. Asema tyhjentää
puhdistusrobotin, robotti puhdistaa 8
Käyttöönotto
Puhdistusrobotin merkkivalot
Vih-
reä
Jatkuva valo Puhdistusajo
Hidas vilkun-
ta
Puhdistusrobotti et-
sii asemaa
Nopea vil-
kunta
Akkuja ladataan
Pu-
nai-
nen
Katsu lukua „Häiriöapu“
Käyttöönotto pitkän säilytysajan jälkeen
tai akkujen ollessa tyhjät
Puhdistuksen keston valinta
Puhdistuksen keston valinta
1 x painallus Puhdistuksen kesto 3 tun-
tia.
alue alle 45 m2
2 x painallus Puhdistuksen kesto 6 tun-
tia.
alue 45 - 90 m2
3 x painallus Puhdistuksen kesto 9 tun-
tia.
alue 80 - 135 m2
4 x painallus jatkuva käyttö (perusase-
tus)
Hiljainen toiminta (Quiet mode)
139
FI
Sivu: 139
– 11
tunnin aikajakson ajan pienemmällä
melutasolla ja pienemmällä teholla. Sen
jälkeen asema kytkeytyy takaisin nor-
maalikäyttöön.
Puhdistusrobotilla on neljä ajo-ohjelmaa,
joita se käyttää sopeutuakseen lattian vaih-
televiin likaisuuksiin. Mikä likaisempi lattia
on, sitä tehokkaammin sitä puhdistetaan.
Ajo-ohjelman valintaa ohjataan pölysäiliön
tunnistimien tunnistaman likaantumisas-
teen perusteella. Valinta tapahtuu auto-
maattisesti ja sitä ei näytetä.
Jos likaantuneisuus pienenee, valitaan
taas 1. ajo-ohjelma.
Jos puhdistusrobotin tulee lopettaa puhdis-
taminen seuraavan latauksen jälkeen:
Kuva
 Paina painiketta "Puhdistusrobotin py-
säköinti".
Merkkivalo palaa.
Huomautus: Seuraavan asemalle pa-
luun jälkeen robotti tyhjennetään ja la-
dataan. Sen jälkeen robotti jää
poiskytkettynä seisomaan aseman
eteen.
Jos puhdistusrobotin pitää heti keskeyttää
puhdistus, kun esim. käyttöpaikkaa pitää
vaihtaa:
Kuva
 Kytke ensin puhdistusrobotti pois pääl-
tä.
 Kytke sitten asema pois päältä.
Huomautus:
Jos puhdistusrobottia ei tulla käyttämään
pitemmän ajanjakson ajan, anna ensin ak-
kujen latautua täyteen (katso lukua "Käyt-
töönotto").
Suodatinpussi on vaihdettava, jos punai-
nen merkkivalo – "Suodatin täynnä" palaa.
Kuva
 Avaa suodattimen kansi.
Kuva
 Vedä suodatinpussia kielekkeestä ylös-
päin ulos kannattimesta. Hävitä suoda-
tinpussi kotitalousjätteenä.
Varasuodatinpussisarja: (5 suodatin-
pussia, 1 moottorin suojasuodatin)
Tilausnumero: 6.904-257.0
Kuva
 Työnnä uusi suodatinpussi vasteeseen
asti kannattimeen.
Huomio: Älä koskaan työskentele il-
man paikalleen asetettua suodatinpus-
sia!
 Sulje suodattimen kansi.
Kuva
 Vaihda 5 vaihdetun suodatinpussin jäl-
keen myös moottorin suojasuodatin (si-
sältyy varasuodatinpussisarjaan).
Ajo-ohjelmat
Puhdistusrobotin ajo-ohjelmat
1 Normaali puhdistus
Ajo satunaisperiaatteen mukaan nor-
maalilla nopeudella.
2 Yksittäinen, normaalilikainen kohta
Hidas ajo likaantuneen kohdan ylitse.
3 Yksittäinen, pahemmin likaantunut
kohta
Hidas ajo eteen- / taaksepäin likaantu-
neen kohdan yli.
4 Laajempi voimakkaasti likaantunut
alue
Hidas sädemäinen tähtiajo likaantu-
neen alueen päällä.
Puhdistusrobotin pysäköinti
Käytön lopetus / kytkentä pois päältä
Hoito ja huolto
Huomio:
Ennen kaikkia huoltotöitä, kytke puhdis-
tusrobotti ja asema pois päältä!
Puhdistusrobotin asema
Aseman suodatinpussin vaihto
Moottorin suojasuodattimen vaihto
140 FI
Sivu: 140
– 12
 Puhdista pyörien kulkupinnat, jos ne
ovat likaantuneet.
Likahiukkaset (kuten esim. hiekka jne.)
voivat tarttua kulkupintoihin ja vahin-
goittaa sitten arkoja tasaisia lattiapinto-
ja.
Puhdista aseman jokaisen suodatinpussin
vaihdon yhteydessä puhdistusrobotin latta-
suodatin.
 Tyhjennä pölysäiliö ja avaa pölysäiliö
(kuten edellä on kuvattu).
Kuva
 Poista lattasuodatin pölysäiliöstä.
 Kopista lattasuodatin puhtaaksi tai puh-
dista se pienellä harjalla.
Kuva
 Aseta lattasuodatin takaisin paikalleen,
kielekkeiden tulee osoittaa lukistuvipu-
jen suuntaan.
 Tyhjennä pölysäiliö ja avaa pölysäiliö
(kuten edellä on kuvattu).
 Harjatelan irrotus
Kuva
 Vedä harjatela ulos oikeanpuolisesta
johteesta.
Vedä sen jälkeen harjatela ulos sivu-
kiinnikkeestä.
 Harjatelan puhdistus
Likaantunut harjatela puhdistetaan auto-
maattisesti jokaisen puhdistusvaiheen yh-
teydessä asemassa. Jäljelle jääneet
hiukset ja kietoutuneet langat voi poistaa
käsin.
Kuva
 Leikkaa saksilla harjatelan leikkuureu-
naa pitkin.
 Poista kietoutuneet langat ja hiukset.
 Harjatelan vaihto
 Vaihda harjatela, kun harjakset ovat ku-
luneet.
Varaharjatela:
Tilausnumero: 4.250-075.0
Kuva
 Harjatelan kiinnitys
 Aseta harjatela ensiksi vasempaan kiin-
nittimeen.
 Paina harjatela sitten koukku alaspäin
oikenpuoliseen johteeseen, varmista
oikea paikalleen lukkiutuminen.
 Tyhjennä pölysäiliö ja avaa pölysäiliö
(kuten edellä on kuvattu).
Kuva
 Puhdista pölyntunnistimet pehmeällä
liinalla tai pehmeällä pensselillä.
Kuva
 Löysää molempien akkujen ruuvit ja
poista vanhat akut.
Puhdistusrobotti
Pyörien puhdistus
Aloita puhdistusrobotin kaikki huolto-
työt seuraavin askelin:
 Tyhjennä pölysäiliö, katso lukua „Käyt-
töönotto“.
 Pölysäiliön avaaminen:
Käännä puhdistusrobotti selälleen ja
aseta pehmeälle alustalle.
Kuva
Avaa pölysäiliön molemmat lukitusvi-
vut.
Kuva
Nosta pölysäiliön kansi pois.
Lattasuodattimen puhdistus
Harjatelan irrotus / puhdistus / vaihto /
kiinnitys
Pölyntunnistimien puhdistus
Lopeta puhdistusrobotin kaikki huolto-
työt seuraavin askelin:
 Pölysäiliön kannen asennus:
Kuva
Aseta kansi pölysäiliön päälle.
Kuva
Sulje molemmat lukitusvivut.
Paina lisäksi kannen etupuolta ja var-
mista siten, että pölysäiliö sulkeutuu
varmasti.
Akkujen vaihto
27
28
141
FI
Sivu: 141
– 13
 Aseta uudet akut paikoilleen ja ruuvaa
ne kiinni.
Vara-akku (1 kpl):
Tilausnumero: 4.810-012.0 Puhdistusrobotissa on 2 sisäänrakennettua
akkua, ne on poistettava ennen vanhan
laitteen hävittämistä.
 Hävitä vanha laite ympäristöystävälli-
sesti.
 Poista puhdistusrobotin molemmat
akut, katso lukua „Akkujen vaihto“.
 Hävitä akut ympäristöystävällisesti (vie
ne keräyspaikkaan tai takaisin jälleen-
myyjälle).
Tekniset tiedot
Puhdistusrobotin asema
Käyttöjännite
1~50 Hz
220 - 240 V
Imuteho 600 W
Äänenvoimakkuus (hiljai-
nen käyttö)
60 (54) dB(A)
Suodatinpussin tilavuus 2 l
Mitat 500 x 250 x
230 mm
Paino 5,8 kg
Puhdistusrobotti
Akkujännite 12 V
Akkujen kapasiteetti 1,7 Ah
Akkutyyppi NiMH
Akkujen latausaika 10 - 20 min
Puhdistusaika per akkulata-
us, maks.
60 min
Pölysäiliön tilavuus 0,2 l
Mitat ø 280 x 105
mm
Paino 2,0 kg
Vanhan laitteen ja akun hävit-
täminen
Akun poisto ja hävitys
Vaara!
Älä avaa akkua, vaarana on oikosulun
muodostuminen, lisäksi akusta voi poistua
ärsyttäviä höyryjä tai syövyttäviä nesteitä.
Älä aseta akkua alttiiksi voimakkaalle
auringon valolle, kuumuudelle tai tulel-
le, syntyy akun räjähtämisvaara.
142 FI
Sivu: 142
– 14
Häiriönpoisto
Merkkivalojen näytöt:
Vihreä Jatkuva valo Normaali käyttötila
Hidas vilkunta Puhdistusrobotti etsii asemaa
Nopea vilkunta Akkuja ladataan
Punainen Nopea vilkunta Puhdistusrobotti on juuttunut paikalleen
Hidas vilkunta Puhdistusrobotti on likaantunut
Punainen Jatkuva valo Ota yhteys valtuutettuun asiakaspalveluun!
Ongelma Näyttö Seuraus Korjaus
Puhdistusrobotti ei pääse
pois huonekalujen nurkas-
ta
Punainen
nopea
Puhdistusrobotti jää
paikalleen
Siirrä tarvittaessa huoneka-
luja.
Kytke puhdistusrobotti pois
päältä ja poista se huone-
kalujen nurkasta.
Aseta lattialle ja kytke pääl-
le.
Loivasti nousevat huone-
kalut
Punainen
nopea
Puhdistusrobotti is-
tuu ja jää paikalleen
Kytke puhdistusrobotti pois
päältä ja poista se päälle-
ajetulta kohteelta.
Aseta lattialle ja kytke pääl-
le.
Puhdistusrobotti on jäänyt
kiinni kalusteiden alle
Punainen
nopea
Puhdistusrobotti jää
paikalleen
Kytke puhdistusrobotti pois
päältä ja vapauta.
Aseta lattialle ja kytke pääl-
le.
Harjatela on kerännyt irto-
naisa esineitä ja juuttunut
kiinni
Punainen
hidas
Puhdistusrobotti jää
paikalleen
Kytke puhdistusrobotti pois
päältä ja käännä selälleen.
Poista varovasti kinni juut-
tuneen esineet, irtonaisia
esineita voivat olla: leikkika-
lut, vaatekappaleet,...
Puhdistusrobotti ja lataus- /
imurointitoimenpiteen jäl-
keen seisomaan
Punainen
hidas
Pölysäiliö on täynnä Tyhjennä ja puhdista pöly-
säiliö.
Punainen
hidas
Harjatela on liikaa li-
kaantunut
Puhdista harjatela
Punainen
hidas
Harjatelaonjuuttunut
kiinni
Vapauta harjatela varovasti
kiinnijuuttuneista esineistä.
Punainen
hidas
Harjatela ei ole ase-
tettu oikein paikal-
leen
Tarkasta harjatelan kiinni-
tys.
Punainen
hidas
Aseman imusuulake
on tukossa
Tarkasta aseman imusuula-
ke ja puhdista tukoksista.
143
FI
Sivu: 143
– 15
Puhdistusrobotti ajaa ma-
tolla epätasaisesti, keinuu
voimakkaasti ylös ja alas
Vihreä
Jatkuva
valo
Epätasainen puhdis-
tus
Ajotapa on normaali matto-
jen päällä, joiden nukan
korkeus on > 20 mm.
Puhdistusrobotti ajaa enää
vain tähtimäisesti
Vihreä
Jatkuva
valo
Puhdistetaan vain
tietty aluetta
Puhdista pölyntunnistimet
pehmeällä liinalla tai pens-
selillä.
Puhdistusrobotti ei löydä
asemaa
Vihreä
hidas
Asema on asetettu
epäedullisesti huone-
tilaan
Aseta asema uuteen paik-
kaan, huomioi asetusoh-
jeet.
Puhdistusrobotti ei aja ase-
maan
Vihreä
hidas
Puhdistusrobottia ei
imuroida tyhjäksi
Tarkasta pölysäiliön kan-
nen tiivis istuvuus.
Aseta asema tasaiselle
alustalle.
Asenna nousuramppi ase-
maan.
Puhdistusrobotti on kerän-
nyt kosteaa likaa
– Harjatela ja lattasuo-
datin ovat tukkeutu-
neet
Poista harjatela ja lattasuo-
datin ja puhdista perusteel-
lisesti.
Huomio: Älä aseta kosteaa
suodatinta takaisin paikal-
leen.
Puhdistusrobotti päästää
narisevaa ääntä puhdistuk-
sen aikana
– Puhdistustulos on
huono
Harjatela ei istu kunnolla
paikallaan.
Kytke puhdistusrobotti pois
päältä ja tarkasta istuvuus.
Puhdistustulos on huono – Herjatela kulunut Vaihda harjatela.
Puhdistusrobotti on juuttu-
nut asemaan
Asema:
kaikki LE-
Dit vilkku-
vat
Puhdistusrobotti jää
latausajan kulumisen
jälkeen seisomaan
asemaan
Poista juuttumisen aiheutta-
nut esine. Kytke asema
pois päältä ja uudelleen
päälle.
Ota yhteys valtuutettuun
asiakaspalveluun!
Sisäinen tai ulkoinen oiko-
sulku latauskosketinlius-
koissa
Asema:
kaikki LE-
Dit vilkku-
vat
– Ota yhteys valtuutettuun
asiakaspalveluun!
Ongelma Näyttö Seuraus Korjaus
144 FI
Sivu: 144
– 16
Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet
vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan
sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien
asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaati-
muksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin teh-
dään muutoksia, joista ei ole sovittu
kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää
voimassa.
Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton
puolesta ja sen valtuuttamina.
Dokumentointivaltuutettu:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0
Faksi: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2010/12/01
Robottia voidaan käyttää kaikenlaisilla pin-
noilla, kuten matoilla ja kovilla pinnoilla
(kaakelit, parketti jne.). Erittäin korkeanuk-
kaisille matoille (> 20 mm) laite soveltuu
vain rajoitetusti. Liikkuva harjausreuna mu-
kautuu automaattisesti eri lattiapäällystei-
siin.
Ei, kompaktin ja matalan rakenteen ansios-
ta robotti pystyy puhdistamaan myös huo-
nekalujen, kuten esim. sängyt, sohvat ja
kaapit, alta.
Robotissa on pölysäiliö, jonka asema imu-
roi säännöllisesti tyhjäksi.
Asemassa pöly kerätään tavanomaiseen
suodatinpussiin (2 litraa).
Vaihtovälit ovat joustavia, niistä tiedotetaan
käyttäjälle hyvissä ajoin näytön merkkiva-
lolla.
Pölysäiliön tilavuus riittää yhden tunnin
puhdistamiseen likaantuneisuuden ollessa
normaalia. Mikäli tämä ei riitä yksittäistapa-
uksessa, robotti palaa yksinkertaisesti ai-
kaisemmin takaisin asemalle, tyhjentää
sisällön ja jatkaa taas työskentelyä.
Imulla tuetulla harjauksella lika harjataan
robotin pölysäiliöön.
EU-standardinmukaisuusto-
distus
Tuote: Robo Cleaner
Tyyppi: RC 3000
Yksiselitteiset EU-direktiivit
2006/95/EY
2004/108/EY
Sovelletut harmonisoidut standardit
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–2
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Sovelletut kansalliset standardit
-
CE-merkinnän vuosi
2004
CEO Head of Approbation
Usein esitetyt kysymykset ja
niiden vastaukset
Minkälaisia päällysteitä robotti pystyy
puhdistamaan?
Onko ajettavuus huonekalujen alle on-
gelma?
Miten robotti kuljettaa talteen otetun pö-
lyn asemalle?
Miten asema ottaa pölyn vastaan?
Miten paljon pölyä robotti pystyy kerää-
mään?
Miten robotti kerää pölyä?
145
FI
Sivu: 145
– 17
Kyllä, tämä on ilman muuta mahdollista.
Robotti on itsenäinen järjestelmä, joka ei
vaadi valvontaa; sen pölysäiliö imuroidaan
asemalla tyhjäksi.
Latausaika on 15 - 60 minuutin välillä, riip-
puen akun lataustilasta ennen latausta. En-
simmäisessä käyttöönotossa robotin
latausaika on varmasti kaikista pisin.
Robotti liikkuu vakiona 20 cm sekunnissa.
Voimakkaasti likaantuneissa kohdissa no-
peus puolittuu, jotta puhdistus tulee tehok-
kaammaksi. Samoin asemaa
lähestyttäessä, jotta tarkka sisäänajo mah-
dollistuu.
Robotti puhdistaa jopa 15 neliömetriä tun-
nissa. Monet kohdat, ennen kaikkea usein
käytetyt liikkumisväylät, puhdistetaan use-
ampaan kertaan eri suunnista.
Robotti lähestyy asemaa heti kun akun jän-
nite on laskenut tietylle tasolle tai pölysäiliö
on täynnä.
Tyhjäksi imurointi kestää n. 30 sekuntia.
Robotti voidaan vain kytkeä päälle tai pois
päältä.. Asemasta voidaan esivalita puh-
distuksen kestoaika. Lisäksi voidaan esi-
asettaa, että robotti seuraavan asemalle
ajon jälkeen ei poistu enää asemalta (pysä-
köintitoiminto).
Robotti ajaa satunnaisperiaatteen mukai-
sesti huonetilassa. Osuessaan esteeseen
robotti muuttaa suuntaansa satunnaisella
kulmalla ja liikkuu sitten niin kauan suoraan
eteenpäin, kunnes osuu seuraavaan estee-
seen.
Robotti tunnistaa portaat tunnistimilla eikä
voi pudota alas.
Erikoisen matonhapsuohjelman avulla ro-
botti ei jää kiinni matonhapsuihin.
Erilaisten kääntymis- ja ajokulmien ansios-
ta robotti löytää ulos myös ahtaista nurkis-
ta.
Robotti työskentelee tehokkaimmin huone-
kohtaisesti, ts. asema ja robotti ovat sa-
massa huoneessa. Tällä tavalla
etsimisaika palattaessa asemalle jää lyhy-
eksi, tehokkaan puhdistusajan osuus on si-
ten suurin.
Kokonaisia kerroksia puhdistettaessa ase-
ma tulee sijoittaa asunnon keskikohtaan,
jotta robotti pystyy helposti ajamaan ase-
malle.
Ei, mutta jatkuvan puhdistuksen ansiosta
pölyn muodostuminen vähenee huomatta-
vasti. Näin estetään tehokkaasti pölyn ke-
rääntyminen nurkkiin.
Portaikot: Robotti työskentelee optisten
tunnistimien avulla, jotka tunnistavat por-
rastasanteet ja välittävät robotille signaalin,
että sen on muutettava suuntansa.
Tasoerot: Robotti selvittää molempiin
suuntiin sekä kovat tasoerot 10 mm:iin asti
että myös pehmeät tasoerot 20 mm:iin asti.
Saako robotti puhdistaa ilman valvontaa
asunnossa / talossa?
Miten paljon aikaa robotti tarvitsee, kun-
nes se on ladattu tai käyttövalmis?
Millä nopeudella robotti liikkuu?
Montako neliömetriä robotti pystyy puh-
distamaan tunnin aikana?
Milloin robotti tietää, että sen on ajettava
asemalle?
Kuinka kauan kestää robotin imurointi
tyhjäksi asemassa?
Missä robotti ohjelmoidaan? Mihin on
kiinnitettävä huomiota?
Minkä periaatteen mukaan robotti liik-
kuu?
Millä apukeinoilla robotti pystyy selviy-
tymään esteistä?
Miten robotti työskentelee tehokkaim-
min (huoneittain, kerroksittain)?
Puhdistetaanko nurkat ongelmitta (ro-
botti on pyöreä)?
Mitä tapahtuu portaissa/tasoeroissa?
146 FI
Sivu: 146
– 18
Ei, asunnon sisustusesineet eivät vaurioi-
du.
Kuitenkin on huomioitava, että robotti voi
tönäistä särkyviä esineitä ja siirtää niitä tai
vetäistä niitä kaapelista alas huonekalujen
päältä (esim. puhelin). Tällöin on tärkeää
järjestää huone "robotin mukaiseksi".
Koska robotti on hiljainen eikä käytä ultra-
ääntä, odotettavissa ei ole ongelmia koti-
eläinten kanssa. Itsestään liikkuminen
aiheuttaa useimmin vain epäluuloa.
Robottia ei tulisi jättää valvomatta, kun lap-
set leikkivät samassa huoneessa. Jos lap-
set asettuvat ajelumielessä robotin päälle,
seurauksena saattaa olla laitteen mekaani-
nen vaurioituminen.
Robotti voi vapauttaa itsensä kiperistä ti-
lanteista vain tietyssä määrin, esim. kor-
keaksi kerääntyneet kaapelikasat saattavat
johtaa robotin toivottomiin liikehtimisyrityk-
siin. Tässä tapauksessa robotti kytkeytyy
jonkin ajan kuluttua pois päältä. Silloin ro-
botin punainen merkkivalo vilkkuu nopeas-
ti.
Tilanne voidaan korjata yksinkertaisesti sil-
lä, että robotti asetetaan vapaaseen koh-
taan ja kytketään pois päältä ja taas päälle.
Tämän jälkeen robotti jatkaa ongelmitta
puhdistusajoa.
Voit nostaa robotin molemmin käsin lattial-
ta tai yhdellä kädellä harjan syvennyksestä.
Se johtaa suodattimen tukkeutumiseen.
Tällöin on tarpeen poistaa suodatin robotis-
ta ja puhdistaa se (katso lukua „Lattasuo-
dattimen puhdistus“).
Silloin ei voi tapahtua mitään. Robotti jää
seisomaan tähän paikkaan ja näyttää juut-
tumissignaalia. Jos valo ei enää vilku, akut
ovat tyhjät ja ne pitää ladata uudelleen.
Huomio:
Älä jätä irtonaisia esineitä (esim.: sanoma-
lehtiä, vaatekappaleita) portaiden ja taso-
erokohtien päälle osittain tai kokonaan,
koska ne voivat haitata tunnistimien toi-
mintaa. – Putoamisvaara!
Voiko kalusto tms. vaurioitua?
Miten kotieläimet reagoivat robottiin?
Mitä on huomioitava lasten suhteen?
Miksi robotti jää tässä tai tuossa tilan-
teessa paikoilleen?
Miten robotti siirretään oikein?
Mitä tapahtuu, jos robotti on lakaissut
kosteaa likaa?
Mitä voi tapahtua, jos robotti juuttuu pai-
kalleen, kun olen poissa?
147
FI

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher RC 3000 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher RC 3000

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher RC 3000, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher RC 3000 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher RC 3000 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.