Kärcher NT 360 Eco Xpert käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher NT 360 Eco Xpert allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Imuri
  • Malli/nimi: NT 360 Eco Xpert
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kiinalainen, Kroatialainen, Indonesialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 32
– 1
Lue nämä turvaohjeet ennen
laitteen ensimmäistä käyttöä
ja noudatai ohjeita. Säilytä nämä turvaoh-
jeet myöhempää käyttöä tai myöhempää
omistajaa varten.
– Lue ennen käyttöönottoa laitteen käyt-
töohje ja huomioi erityisesti turvaohjeet.
– Laitteeseen kiinnitetyt varoitus- ja opas-
tuskilvet antavat tärkeitä ohjeita turval-
lista käyttöä varten.
– Tämän käyttöohjeen ohjeiden ohella on
noudatettava lakisääteisiä yleisiä tur-
vallisuus- ja tapaturmantorjuntamäärä-
yksiä.
– Pidä pakkausfoliot lasten ulottumatto-
missa, tukehtumisvaara!
– Tyyppikilvessä ilmoitetun jännitteen on
oltava sama kuin jännitelähteen jännite.
– Suojausluokka I - laitteen saa liittää
vain asianmukaisesti maadoitettuun
jännitelähteeseen.
– Valmistajan määrittämää liitosjohtoa on
käytettävä, tämä pätee myös silloin,
kun johtoa uusitaan. Tlausnumero ja
tyyppi, katso käyttöohjeesta.
– Tarkasta aina ennen käyttöä, että liitos-
johto ja virtapistoke ovat ehjät. Anna
valtuutetun asiakaspalvelun/sähköalan
ammattilaisen välittömästi vaihtaa vau-
rioitunut liitosjohto.
– Laitteen liittäminen on sallittu ainoas-
taan sähköliitäntään, joka on sähkö-
asentajan toimesta asennettu IEC
60364-1:n mukaisesti.
– Mahdollinen virtapiikki laitetta käynnis-
tettäessä aiheuttaa lyhyen jännitteen
alenemisen.
– Joissakin tilanteissa jännitteen alene-
minen saattaa vaikuttaa myös muihin
laitteisiin ja niiden käyttöön.
– Tällaisia häiriöitä ei ole odotettavissa,
jos verkon näennäisvastus on pienempi
kuin 0,15 ohmia.
– Älä koskaan tartu märillä käsillä virta-
pistokkeeseen.
– Huomioi, että verkko- tai jatkojohtoa ei
vahingoiteta eikä vaurioiteta yliajamal-
la, puristamalla, vetämällä tai muulla
vastaavalla tavalla. Suojaa verkkojohto
kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä kulmilta.
– Tarkasta säännöllisesti, että sähkökaa-
peli ei ole vahingoittunut, esim. halkea-
mia tai eristeen vanhenemisilmiöitä.
Jos havaitaan vahingoittuminen, kaa-
peli on korvattava uudella ennen jatko-
käyttöä.
– Vaihdettaessa verkko- tai jatkokaapeli-
en pistokkeita täytyy roiskevesisuojan
toimivuuden ja mekaanisen lujuuden
pysyä samanlaatuisina.
– Laitteen puhdistukseen ei saa käyttää
vesiletkua tai korkeapainepesuria (oi-
kosulkuvaara tai muu vaurioitumisvaa-
ra).
– Ennen käyttämistä on tarkastettava,
että laite ja toimintaan tarvittavat varus-
teet, erityisesti verkko- ja jatkokaapeli,
ovat asianmukaisessa kunnossa ja
käyttöturvallisia. Jos kunto ei ole moit-
teeton, vedä verkkopistoke irti pistorasi-
asta. Laitetta ei saa käyttää.
– Älä imuroi mitään palavia tai hehkuvia
kohteita.
– Tällä laitteella ei saa imuroida ihmisiä
eikä eläimiä.
– Laitetta ei saa käyttää matalissa lämpö-
tiloissa ulkoalueella.
– Käytettäessä laitetta vaara-alueilla
(esim. huoltoasemilla) on noudatettava
vastaavia turvallisuusmääräyksiä.
Käyttö räjähdysalttiissa tiloissa on kiel-
letty.
– Tietyt aineet voivat muodostaa räjäh-
dysherkkiä höyryjä tai seoksia pyörre-
virtauksen seurauksena imuilman
kanssa!
Turvaohjeet märkä-/kuivaimureille
Sähköliitäntä
Käyttö
33
FI
Sivu: 33
– 2
 Älä koskaan imuroi seuraavia aineita:
– Räjähdysherkkiä tai palavia kaasuja,
nesteitä ja pölyjä (reagoivia pölyjä)
– Reagoivia metallipölyjä (esim. alumiini,
magnesium, sinkki) voimakkaasti al-
kaalisten ja happamien puhdistusainei-
den kanssa
– Laimentamattomia, voimakkaita happo-
ja ja lipeää
– Orgaanisia liuottimia (esim. bensiini,
värinohennusaineet, asetoni,polttoöljy).
Lisäksi nämä aineet voivat syövyttää lait-
teessa käytettyjä materiaaleja.
– Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoi-
tuksenmukaisesti. Käyttäjän on huomi-
oitava paikalliset olosuhteet ja
työskennellessään laitteella kiinnitettä-
vä huomiota muihin henkilöihin, erityi-
sesti lapsiin.
– Älä koskaan jätä laitetta ilman valvon-
taa, jos laite ei ole kytkettynä pois pääl-
tä ja sähköpistoke irrotettuna
pistorasiasta.
– Laitetta saa käyttää vain sellainen hen-
kilö, joka on perehtynyt laitteen käsitte-
lyyn tai on osoittanut, että on pätevä
käyttämään laitetta. Lisäksi käyttäjän
oltava valtuutettu kyseisen laitteen
käyttöön.
– Laitetta eivät saa käyttää sellaiset hen-
kilöt (lapset mukaan lukien), joilla on ra-
joittuneet fyysiset, aistimukselliset tai
henkiset kyvyt tai, joilta puuttuu laitteen
käyttämiseen tarvittavaa kokemusta ja/
tai tietoa, paitsi jos heidän turvallisuu-
destaan vastaava henkilö valvoo heitä
tai on antanut heille laitteen käyttämi-
seen tarvittavat ohjeet.
– Lapsia on valvottava sen varmistami-
seksi, että he eivät leiki laitteella.
– Käytä aina tarkoitukseen soveltuvia kä-
sineitä työskennellelläsi laitteella.
Laitteen moottori on sammutettava kulje-
tuksen ajaksi ja laite on kiinnitettävä huolel-
lisesti.
– Ennen puhdistusta, huoltoa ja osien
vaihtoa laite on kytkettävä pois päältä ja
verkkokäyttöisissä laitteissa pistoke on
irrotettava verkkorasiasta. Laite on kyt-
kettävä pois päältä ennen muuttamista
toiseen toimintamuotoon.
– Laitteen korjaustöitä saa suorittaa vain
valtuutetut asiakaspalvelupisteet tai ky-
seisen alan ammattihenkilöt, jotka tun-
tevat voimassaolevat
turvallisuussäädökset.
– Noudata ammattikäytössä olevien, siir-
rettävien laitteiden turvatarkastusta
koskevia paikallisia määräyksiä.
Vain sellaisten lisävarusteiden ja varaosien
käyttö on sallittua, jotka valmistaja on hy-
väksynyt. Alkuperäiset lisävarusteet ja va-
raosat takaavat, että laitetta voidaan
käyttää turvallisesti ja häiriöttömästi.
– Tämä laite on tarkoitettu vain kuivapuh-
distukseen ja sitä saa käyttää tai säilyt-
tää ulkona kosteissa olosuhteissa vain,
jos laitteessa on asiasta erityismerkintä.
– Laite ei sovellu terveydelle haitallisten
pölyjen imurointiin.
– Laite soveltuu terveydelle haitallisten
pölyjen imurointiin vain, jos laitteessa
on siitä erityismerkintä.
Noudata käyttöohjeen turvateknisiä oh-
jeita.
– Vedenpinnan tason rajoituslaite on puh-
distettava säännöllisesti ja tarkastetta-
va, että siinä ei ole merkkejä
vahingoittumisesta.
Käyttö
Kuljetus
Huolto
Varusteet ja varaosat
Kuivaimuri
Märkäimuri
34 FI
Sivu: 34
– 3
– Huomio! Kytke laite heti pois päältä, jos
vaahtoa tai nestettä valuu ulos!
– Suojaa laite jäätymiseltä.
– Laite soveltuu jäähdytys- ja voiteluai-
neiden imurointiin vain, jos laitteessa on
sitä varten erityisvarustus.
– Jos laitteen käyttöohjeessa ei ole muu-
ta mainittu, imuroida saa vain maks. 45
°C lämpötilan omaavia nestemäisiä ai-
neita.
– Käytä ainoastaan laitteen mukana tul-
leita tai käyttöohjeessa mainittuja harjo-
ja. Muiden harjojen käyttö saattaa
huonontaa turvallisuutta.
– On varottava, että verkkoliitäntäjohtoa
tai jatkojohtoa ei vahingoiteta niiden ylit-
se ajamalla, kun imupäätä käytetään
pyörivien harjojen kanssa.
Letkua ei saa puhdistustarkoituksessa
upottaa veteen.
– Ilmarenkailla varustetuissa koneissa:
Tarkasta ennen rengaspaineiden tar-
kastamista, että vanteen kaikki kiinni-
tyspultit on kunnolla kiristetty.
– Tarkasta kompressorin paineenalenti-
men säätö ennen rengaspaineiden kor-
jaamista.
– Renkaiden maksimaalista täyttöpainet-
ta ei saa ylittää. Renkaiden sallittu täyt-
töpaine täytyy näkyä renkaassa ja
mahdollisesti vanteessa. Eri arvojen
kohdalla noudatetaan pienempää ar-
voa.
Pyörivillä harjoilla varustetut
laitteet.
Laitteet, joiden imuletkussa on
sähköliitäntöjä
Ilmarenkailla varustetut laitteet
35
FI

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher NT 360 Eco Xpert ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher NT 360 Eco Xpert

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher NT 360 Eco Xpert, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher NT 360 Eco Xpert käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher NT 360 Eco Xpert suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.