Kärcher K 855 HS käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher K 855 HS allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Painepesuri
  • Malli/nimi: K 855 HS
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Venäjä, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 82
Suomi 83
Arvoisa asiakas,
Lue tämä alkuperäiskäyttöohje
ennen laitteesi käyttämistä, säilytä
käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollis-
ta myöhempää omistajaa varten.
 Vaara
Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa
vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuole-
maan.
몇 Varoitus
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi ai-
heuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi joh-
taa kuolemaan.
Varo
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi ai-
heuttaa lievän ruumiinvamman tai aineellisia
vahinkoja.
Käytä tätä suurpainepesuria yksinomaan yk-
sityisiä kotitalouksia varten:
– koneiden, ajoneuvojen, rakennusten, työ-
kalujen, julkisivujen, terassien, puutarha-
välineiden jne. puhdistamista varten
käyttäen suurpainevesisuihkua (tarvitta-
essa lisäten puhdistusaineita).
– KÄRCHERin hyväksymien varusteenosi-
en, varaosien ja puhdistusaineiden kans-
sa. Huomioi ohjeet, jotka on liitetty
puhdistusaineiden mukaan.
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.
Älä käsittelee pakkauksia kotitalousjät-
teenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätyk-
seen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita
kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi
toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä
toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräilylai-
toksiin.
Huomautuksia ainesosista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoit-
teesta:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm
Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat ta-
kuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä
aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme ta-
kuuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota
yhteys ostotositteen kanssa jälleenmyyjään
tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun.
(Osoite, katso takasivua)
Sisällysluettelo
Yleisiä ohjeita 83
Vaarallisuusasteet 83
Tarkoituksenmukainen käyttö 83
Ympäristönsuojelu 83
Takuu 83
Turvaohjeet 84
Turvalaitteet 85
Käyttö 86
Laitekuvaus 86
Ennen käyttöönottoa 87
Vedensyöttö 87
Käyttöönotto 87
Kylmävesi-/kuumavesikäyttö 87
Työskentely puhdistusaineita käyttäen 88
Käytön keskeytys 88
Käytön lopetus 88
Hoito ja huolto 88
Häiriöapu 89
Tekniset tiedot 90
CE-todistus 90
Yleisiä ohjeita
Vaarallisuusasteet
Tarkoituksenmukainen käyttö
Ympäristönsuojelu
Takuu
Sivu: 83
84 Suomi
 Vaara
„ Laitteessa on kuumia pintoja,
jotka voivat aiheuttaa palovam-
moja.
„ Polttimen ollessa käytössä laitteen ja hor-
min liitäntäkohdassa oltava vähintään 1
metrin väli palaviin esineisiin!
„ Älä koskaan tartu märillä käsillä virtapis-
tokkeeseen.
„ Älä ota laitetta käyttöön, jos verkkojohto
tai laitteen tärkeät osat, esim. suurpaine-
letku, käsiruiskupistooli tai turvalaitteet
ovat vaurioituneet.
„ Tarkasta aina ennen käyttöä, että sähkö-
kaapeli ja verkkopistoke ovat ehjät. Anna
valtuutetun asiakaspalvelun/sähköalan
ammattilaisen välittömästi vaihtaa vaurioi-
tunut sähkökaapeli.
„ Tarkasta suurpaineletkun kunto aina en-
nen käyttöä. Vaihda vaurioitunut suurpai-
neletku välittömästi.
„ Käyttö räjähdysalttiilla alueilla on kielletty.
„ Käytettäessä laitetta vaara-alueilla (esim.
huoltoasemilla) on noudatettava vastaa-
via turvallisuusmääräyksiä.
„ Epäasianmukaisesti käytet-
tyinä korkeapainesuihkut
voivat olla vaarallisia. Suih-
kua ei saa suunnata ihmi-
siin, eläimiin, aktiivisiin sähkövarusteisiin
tai itse laitteeseen.
„ Älä suuntaa korkeapainesuihkua muihin
ihmisiin tai itseesi vaatteiden tai kenkien
puhdistamiseksi.
„ Älä ruiskuta esineitä, jotka sisältävät ter-
veydelle haitallisia aineita (esim. asbesti).
„ Suurpainesuihku voi vaurioittaa ajoneu-
von renkaita/renkaiden venttiilejä, jolloin
ne saattavat puhjeta. Ensimmäinen merk-
ki siitä on renkaan värin muuttuminen.
Vaurioituneet ajoneuvon renkaat/ renkai-
den venttiilit ovat hengenvaarallisia. Pidä
puhdistuksessa vähintään 30 cm suihku-
tusetäisyys!
„ Älä koskaan ime liuotinpitoisia nesteitä tai
laimentamattomia happoja tai liuottimia!
Niihin kuuluvat esim. bensiini, värinohen-
nusaineet tai polttoöljy. Ruiskutussumu
on erittäin herkästi syttyvää, helposti rä-
jähtävää ja myrkyllistä. Älä käytä aseto-
nia, laimentamattomia happoja eikä
liuottimia, koska ne syövyttävät laitteessa
käytettyjä materiaaleja.
몇 Varoitus
„ Verkkojohdon ja jatkojohdon liittimen on
oltava vesitiiviitä, eivätkä ne saa maata
vedessä.
„ Tarkoitukseen sopimattomat jatkojohdot
voivat olla vaarallisia. Käytä ulkona vain
tarkoitukseen hyväksyttyjä ja vastaavasti
merkittyjä jatkojohtoja, joissa on riittävä
johdon poikkileikkaus. 1 - 10 m: 1,5 mm2
;
10 - 30 m: 2,5 mm2
„ Kelaa jatkojohto aina kokonaan kaapeli-
kelalta.
„ Suurpaineletkut, armatuurit ja kytkimet
ovat tärkeitä laitteen turvallisuudelle. Käy-
tä vain valmistajan suosittelemia suurpai-
neletkuja, armatuureja ja kytkimiä.
„ Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten
henkilöiden käytettäväksi, joilla on rajoit-
tuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset ky-
vyt.
Lapset tai perehtymättömät henkilöt eivät
saa käyttää laitetta.
Lapsia on valvottava sen varmistamisek-
si, että he eivät leiki laitteen kanssa.
„ Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoituk-
senmukaisesti. Käyttäjä on huomioitava
paikalliset olosuhteet ja työskennelles-
sään laitteen kanssa huomioitava ympä-
ristössä oleskelevat henkilöt.
„ Älä käytä laitetta, jos läheisyydessä on
muita henkilöitä, joilla ei ole asianmukais-
ta suojavarustusta.
„ Käytä sopivia suojavaatteita ja suojalase-
ja takaisin ruiskuvalta vedeltä tai lialta
suojaamiseksi.
Varo
„ Pitempien käyttötaukojen aikana pääkyt-
kin/laitekytkin kytketään pois tai verkko-
pistoke irrotetaan.
„ Laitetta ei saa käyttää alle 0 °C lämpöti-
loissa.
„ Pidä lakattujen pintojen puhdistuksessa
vähintään 30 cm suihkutusetäisyys vauri-
oiden välttämiseksi.
Turvaohjeet
Sivu: 84
Suomi 85
„ Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin
kauan kuin se on käytössä.
„ Kiinnitä huomiota siihen, että verkko- tai
jatkojohtoja ei vahingoiteta eikä vaurioite-
ta ajamalla yli, puristamalla tai kiskomalla.
Suojaa verkkojohto kuumuudelta, öljyltä
ja teräviltä reunoilta.
„ Kaikkien työalueella olevien sähköä johta-
vien osien on oltava suojatut ruiskutusve-
deltä.
„ Laitteen liittäminen on sallittu ainoastaan
sähköliitäntään, joka on sähköasentajan
asentama standardin IEC 60364 mukaan.
„ Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen on
oltava sama kuin laitteen tyyppikilvessä il-
moitettu jännite.
„ Sähköliitännän suurinta sallittua verkko-
vastusta ei saa ylittää (katso tekniset tie-
dot).
„ Suosittelemme turvallisuussyistä, että lai-
tetta käytetään aina vikavirtasuojakytki-
men (maks. 30 mA) kautta.
„ Puhdistustöitä, joissa syntyy öljynpitoista
jätevettä, esim. moottorinpesu, alustan-
pesu, saa suorittaa vain pesupaikoissa,
joissa on öljyn erottimet.
„ Tämä laite on kehitetty puhdistusaineiden
käyttöön, jotka laitteen valmistaja toimit-
taa tai suosittelee. Muiden puhdistusainei-
den tai kemikalioiden käyttö voi haitata
laitteen turvallisuutta.
Varo
Turvalaitteet on tarkoitettu loukkaantumisilta
suojaamiseksi, niitä ei saa muuttaa eikä ohit-
taa.
Laitekytkin estää laitteen tahattoman käyttä-
misen.
Lukitus lukitsee käsiruiskupistoolin liipaisimen
ja estää täten laitteen tahattoman käynnisty-
misen
Ylivuotoventtiili estää sallitun käyttöpaineen
ylittymisen.
Kun käsiruiskupistoolin liipaisin päästetään ir-
ti, kytkee painekytkin pumpun pois päältä,
korkeapainesuihku pysähtyy. Kun liipaisimes-
ta vedetään, kytkee painekytkin taas pumpun
päälle.
Pumpun paineen pudotessa alle 25 barin ve-
denpuutesuoja kytkee polttimen irti.
Sallitun työlämpötilan ylittyessä varmuuster-
mostaatti kytkee polttimen irti.
Turvalaitteet
Laitekytkin
Käsiruiskupistoolin lukitus
Ylivirtausventtiili painekytkimellä
Vedenpuutesuoja
Varmuustermostaatti
Sivu: 85
86 Suomi
Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovatko
kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat vau-
rioituneet Jos havaitset kuljetusvaurioita ota
yhteyttä myyjäliikkeeseen.
1 Laitekytkin „0/OFF“ / „I/ON“
2 Polttimen kytkin
3 Polttoaineen täyttöaukko
4 Puhdistusaineen imuletku
5 Verkkojohto, jossa on verkkopistoke
6 Sihdillä varustettu vesiliitäntä
7 Vesiliitännän kytkinosa
8 Käsiruiskupistooli
9 Käsiruiskupistoolin lukitus
10 Korkeapaineliitäntä
11 Pidike käsiruiskupistoolille
12 Kuljetuskahva
13 Verkkoliitäntäjohdon säilytyspidike
14 Korkeapaineletku
15 Ruiskuputki ja 2-kertainen suutin
Erikoisvarusteet laajentavat laitteesi käyttö-
mahdollisuuksia.Tarkempia tietoja saat KÄR-
CHER -myyjäliikkeeltäsi.
Käyttö
Laitekuvaus
Erikoisvarusteet
Sivu: 86
Suomi 87
Kuvat, katso sivu 2
Kuva
Kiinnitä laitteen mukana irtonaisena tulleet
osat laitteeseen ennen käyttöönottamista.
Voimassa olevien määräysten mu-
kaan laitetta ei saa käyttää milloin-
kaan juomavesiverkossa ilman
järjestelmäerotintinta. Tällöin on
käytettävä KÄRCHERin soveltuvaa järjestel-
mäerotinta tai vaihtoehtoisesti normin EN
12729 tyyppi BA mukaista järjestelmäerotinta.
Vesi, joka on valunut järjestelmäerottimen lä-
vitse, ei ole juomakelpoista.
Huomautus: Veden epäpuhtaudet voivat va-
hingoittaa korkeapainepumppua ja varusteita.
Vahinkojen estämiseksi suosittelemme käyt-
tämään KÄRCHER-vesisuodatinta (lisävarus-
te, tilausnumero 4.730-059).
Noudata vesilaitoksen ohjeita.
Liitäntäarvot katso tyyppikilpi/tekniset tiedot.
Î Käytä kaupasta saatavalla liittimellä va-
rustettua, kudosvahvistettua vesiletkua
(ei kuulu toimitukseen). (halkaisija vähin-
tään 1/2 tuuma tai 13 mm, pituus vähin-
tään 7,5 m).
Kuva
Î Ruuvaa mukana toimitettu kytkentäosa
laitteen vesiliitäntään.
Î Liitä vesiletku laitteen kytkentäosaan ja
sitten vedensyöttöpisteeseen.
Kuva
Î Polttoainetankkiin täytetään kevyttä polt-
toöljyä tai dieseliä.
 Vaara
Räjähdysvaara! Käytä ainoastaan dieselpolt-
toöljyä tai kevyttä polttoöljyä. Älä käytä sopi-
matonta polttoainetta, kuten esimerkiksi
bensiiniä.
Varo
Ulkolämpötilan ollessa alle 6 °C on käytettävä
talvidieseliä, koska muuten dieselin aineosien
hiutaloituminen aiheuttaa ongelmia käyttöön-
oton yhteydessä.
Myös kylmävesikäytössä polttoainetankin on ol-
tava riittävän täysi. Polttoainetankin ollessa tyh-
jä polttoainepumppu käy kuivana ja vioittuu.
Kuva
Î Kiinnitä korkeapaineletku laitteen korkea-
paineliitäntään.
Kuva
Î Pistä ruiskuputki käsiruiskupistooliin ja
kiinnitä paikalleen kiertämällä putkea 90°.
Kuva
Î Avaa vesihana kokonaan.
Kuva
Î Liitä virtapistoke pistorasiaan.
Tärkeä huomautus: Jos korkeapainepesuri
seisoo pitemmän ajan käyttämättömänä, kuu-
mennuskierukkaan voi muodostua korroosio-
ta aiheuttavaa, erittäin pehmeää vettä. Siksi
suosittelemme periaatteessa, että aina ennen
töiden aloittamista, laite huuhdellaan ensin
puhtaaksi ilman paikalleen asetettua ruisku-
putkea kunnes käsiruiskupistoolista tulee
puhdasta vettä, laite käynnistetään tällöin lai-
tekytkimellä. Johdata huuhtelun aikana vesi
julkiseen viemärijärjestelmään.
몇 Vaara
Suurpainesuuttimesta ulostuleva vesisuihku saa
aikaan käsiruiskupistooliin vaikuttavan takaisku-
voiman. Ota tukeva asento ja pidä käsiruiskupis-
toolista ja suihkuputkesta tukevasti kiinni.
Varo
Yli 2 minuuttia kestävä kuivakäynti vahingoit-
taa korkeapainepumppua. Jos laitteeseen ei
muodostu painetta 2 minuutin sisällä, kytke
laite pois ja toimi luvun "Apu häiriötapauksis-
sa"ohjeiden mukaan.
Kuva
Î Kytke laite päälle "I/ON".
Kuva
Î Kuumavesikäytössä kytketään myös polt-
timen kytkin päälle.
Tärkeä huomautus: Kun polttoainejohdos-
sa on ilmaa (uusissa laitteissa tai jos laitetta
on käytetty tankin ollessa tyhjä), voi poltti-
men käynnistys kestää 5 minuuttia.
Kuva
Î Vapauta käsiruiskupistoolin liipaisin luki-
tuksesta.
Î Vedä liipaisimesta, laite käynnistyy.
Ennen käyttöönottoa
Vedensyöttö
Vedensyöttö vesijohdosta
Käyttöönotto
Kylmävesi-/kuumavesikäyttö
Sivu: 87
88 Suomi
Huomautus: Kun ote liipaisimesta irrotetaan,
kone pysähtyy. Järjestelmä pysyy korkeapai-
neisena
Pienpainelaakasuihku
Tarkoitettu puhdistusainekäyttöön tai
puhdistukseen pienellä paineella
Suurpainelaakasuihku
Tarkoitettu suurten pintojen likaantumi-
seen
Käytä kulloiseenkin puhdistustehtävään aino-
astaan KÄRCHER puhdistus- ja hoitoaineita,
koska ne on kehitetty erityisesti laitteessasi
käytettäväksi. Muiden puhdistus- ja hoitoai-
neiden käyttäminen voi johtaa laitteen nope-
ampaan kulumiseen ja takuun raukeamiseen.
Pyydä lähempiä tietoja KÄRCHER erikoisliik-
keestäsi tai suoraan Kärcheriltä.
Kuva
Î Vedä puhdistusaineen imuletkua ulos ko-
telosta halutun pituuden verran.
Î Ripusta puhdistusaineen imuletku asti-
aan, jossa on puhdistusaineliuosta.
Kuva
Î Säädä 2-kertainen suutin pienpainelaaka-
suihkun asentoon.
Huomautus: Tällöin laitetta käytettäessä
vesisuihkuun lisätään puhdistusaineliuos-
ta.
Î Suihkuta puhdistusainetta säästeliäästi
kuivalle pinnalle ja anna sen vaikuttaa (ei
kuivua).
Î Huuhdo irrotettu lika pois korkeapaine-
suihkulla.
Î Päästä käsiruiskupistoolin vipu irti.
Î Lukitse käsiruiskupistoolin liipaisin.
Î Pidempien työtaukojen (yli 5 minuuttia)
ajaksi laite on lisäksi kytkettävä pois pääl-
tä „0/OFF“.
Î Pistä käsiruiskupistooli pitimeensä.
Varo
Irrota korkeapaineletku käsiruiskupistoolista
tai laitteesta vain, kun järjestelmässä ei ole
painetta.
Kun puhdistöitä on suoritettu kuumavesikäy-
tössä, laitetta käytetään noin 2 minuutin ajan
kylmävesikäytössä, jotta kattilajärjestelmä tai
kuuma korkeapaineletku voi jäähtyä.
Î Kun työ puhdistusainetta käyttäen on suo-
ritettu, ripusta imuletku astiaan, jossa on
puhdasta vettä, kytke laite n. 1 minuutin
ajaksi päälle suihkuputken ollessa irrotet-
tuna ja huuhtele puhtaaksi.
Î Päästä käsiruiskupistoolin vipu irti.
Î Kytke laite pois päältä "0/OFF".
Î Sulje vesihana.
Î Irrota laite vedensyötöstä.
Î Paina käsisuihkupistoolin vipua järjestel-
mässä vielä olevan paineen laskemiseksi
ulos.
Î Lukitse käsiruiskupistoolin liipaisin.
Î Vedä verkkopistoke irti.
Î Pistä käsiruiskupistooli pitimeensä.
Î Kokoa verkkoliitäntäkaapeli, korkeapaine-
letku ja varusteet laitteeseen.
 Vaara
Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito- ja
huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pistorasias-
ta.
Laitetta ei tarvitse huoltaa.
Ennen pitempää varastointia, esim. talvella:
Î Veden poistaminen laitteesta: Käynnistä
laite ilman korkeapaineletkua ja vesiliitän-
tää (maks. 1 min) ja odota kunnes korkea-
paineliittimestä ei tule enää vettä. Kytke
laite pois päältä.
Î Älä varastoi laitetta kesädieseliä käytettä-
essä alle 6 °C lämpötilassa, dieselin ai-
neosien hiutaloitumisvaara. Käytä
alhaisissa lämpötiloissa talvidieseliä.
Ruiskuputki ja 2-kertainen suutin
Työskentely puhdistusaineita käyt-
täen
Suositeltavat puhdistusmenetelmät
Käytön keskeytys
Käytön lopetus
Hoito ja huolto
Huolto
Säilytys
Sivu: 88
Suomi 89
Varo
Suojaa laite ja varusteet jäätymiseltä.
Pakkanen rikkoo laitteen ja lisävarusteet, jos
niistä ei ole poistettu kaikka vesi. Vahinkojen
välttämiseksi:
Î Säilytä laitetta kaikkine varusteineen pak-
kaselta suojatuissa tiloissa.
Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-varaosia.
Varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lo-
pusta.
Pienemmät häiriöt voit itse poistaa seuraavan
yhteenvedon avulla.
Epäselvissä tapauksissa käänny valtuutetun
asiakaspalvelun puoleen.
 Vaara
Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito- ja
huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pistorasias-
ta.
Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa
korjaustyöt ja sähköisiin rakenneosiin kohdis-
tuvat työt.
Î Vedä käsiruiskupistoolin vivusta, laite
käynnistyy.
Î Tarkasta, onko tyyppikilvessä ilmoitettu
jännite sama kuin virtalähteen jännite.
Î Tarkasta, onko verkkojohto vaurioitunut.
Î Ilmanpoisto laitteesta: Käynnistä laite il-
man korkeapaineletkua ja odota (kork. 2
minuuttia), kunnes korkeapaineliittimestä
tulee vettä ilman ilmakuplia. Kytke laite
pois päältä ja kiinnitä korkeapaineletku
jälleen takaisin paikalleen.
Î Tarkasta vedensaanti
Î Puhdista vesiliitännän sihti.
Î Vedä laitetta päälle kytkettäessä ensin kä-
siruiskupistoolin liipaisimesta, aseta sitten
laitekytkin asentoon „I/ON“.
Î Korkeapainesuuttimen puhdistus: Poista
suuttimen reiän likaantumat neulan avulla
ja huuhtele reikää edestäpäin vedellä.
Î Tarkasta veden tulomäärä.
Î Laitteen vähäinen epätiiviys on tekniikas-
ta johtuvaa ja normaalia. Jos epätiiviys on
suurempaa, ota yhteys valtuutettuun asia-
kaspalveluun.
Î Säädä 2-kertainen suutin pienpainelaaka-
suihkun asentoon.
Î Puhdista puhdistusaineen imuletkun suo-
datin.
Î Tarkasta, että puhdistusaineen imuletku
ei ole nurjahtanut.
Î Täytä polttoainetankki.
Tärkeä huomautus: Kun polttoainejoh-
dossa on ilmaa (uusissa laitteissa tai jos
laitetta on käytetty tankin ollessa tyhjä),
voi polttimen käynnistys kestää 5 minuut-
tia.
Î Polttoaine on hiutaloitunut alhaisesta läm-
pötilasta johtuen, käytä talvidieseliä alle
6 °C lämpötiloissa.
Î Vaihda polttoainesuodatin.
Suojaaminen pakkaselta
Varaosat
Häiriöapu
Laite ei toimi
Laitteeseen ei tule painetta
Suuret paineenvaihtelut
Laite ei ole tiivis
Laite ei ime puhdistusainetta
Poltin ei syty
Sivu: 89
90 Suomi
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vas-
taavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä
valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomai-
sia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos
tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia,
joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuu-
tus ei ole enää voimassa.
Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton puo-
lesta ja sen valtuuttamina.
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
D - 71364 Winnenden
Puh.: +49 7195 14-0
Faksi: +49 7195 14-2212
Tekniset tiedot
Sähköliitäntä
Jännite
1~50/60 Hz
230-240 V
Liitosjohto 1,9 kW
Verkkosulake (hidas) 10 A
Kotelointiluokka I
Suojausluokka IP X5
Vesiliitäntä
Tulolämpötila (maks.) 30 °C
Tulomäärä (min.) 10 l/min
Tulopaine (maks.) 0,6 MPa
Suoritustiedot
Työpaine 11 MPa
Maks. sallittu paine 13 MPa
Syöttömäärä, vesi 6,7 l/min
Polttimen teho 25 kW
Syöttömäärä, puhdistusai-
ne
0,4 l/min
Käsiruiskupistoolin takais-
kuvoima
16 N
Käden/käsivarren täryarvo
(ISO 5346)
1,05 m/s2
Äänen painetaso
LpA (EN60704-1)
75 dB(A)
Äänen tehotaso
LWA (2000/14/EF)
93 dB(A)
Mitat
Pituus 700 mm
Leveys 525 mm
Korkeus 915 mm
Paino 40 kg
Polttoaine
Kevyt polttoöljy tai diesel
(alle 6 °C: talvidiesel)
Polttoainesäiliö 5 l
CE-todistus
Tuote: suurpainepesuri
Tyyppi: 1.185-xxx
Yksiselitteiset EU-direktiivit
2006/95/EY (28.12.2009 asti)
2006/42/EY (29.12.2009 lähtien)
2004/108/EY
2000/14/EY
Sovelletut harmonisoidut standardit
EN 60335–1
EN 60335–2–79
EN 55014–1: 2006
EN 55014–2: 1997 + A1: 2001
EN 61000–3–2: 2006
EN 61000–3–3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005
EN 62233: 2008
Sovellettu yhdenmukaisuuden analysointi-
menetelmä
Liite V
Äänen tehotaso dB(A)
Mitattu: 91
Taattu: 93
CEO Head of Approbation

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher K 855 HS ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher K 855 HS

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher K 855 HS, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher K 855 HS käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher K 855 HS suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.