Kärcher K 7.410 käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher K 7.410 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Painepesuri
  • Malli/nimi: K 7.410
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 100
Suomi
– 5
Arvoisa asiakas,
Lue käyttöohje ennen laitteesi
käyttämistä, säilytä käyttöohje
myöhempää käyttöä tai mahdollista myö-
hempää omistajaa varten.
Käytä tätä korkeapainepesuria yksinomaan
kotitalouskäytössä:
– koneiden, ajoneuvojen, rakennusten,
työkalujen, julkisivujen, terassien, puu-
tarhavälineiden jne. puhdistamista var-
ten käyttäen korkeapainesuihkua
(tarvittaessa lisäten puhdistusaineita).
– KÄRCHERinhyväksymienvarusteiden,
varaosien ja puhdistusaineiden kanssa.
Huomioi ohjeet, jotka on liitetty puhdis-
tusaineiden mukaan.
Suihkua ei saa suunnata ihmi-
siin, eläimiin, jännitteellisiin
sähkövarusteisiin tai itse lait-
teeseen. Suojaa laite jäätymi-
seltä.
 Vaara
Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa
vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuole-
maan.
몇 Varoitus
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi
johtaa kuolemaan.
Varo
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineel-
lisia vahinkoja.
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettä-
viä. Älä käsittelee pakkauksia kotita-
lousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden
kierrätykseen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita
kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi
toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä
toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräily-
laitoksiin.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoit-
teesta:
www.kaercher.com/REACH
Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat
takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheis-
tä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme
takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa
ota yhteys ostotositteen kanssa jälleen-
myyjään tai lähimpään valtuutettuun huol-
toon.
(Osoite, katso takasivua)
Sisällysluettelo
Yleisiä ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . FI 5
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 6
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 7
Kuljetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 10
Säilytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 11
Hoito ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . FI 11
Häiriöapu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 11
CE-todistus . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 12
Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . FI 13
Yleisiä ohjeita
Tarkoituksenmukainen käyttö
Laitteessa olevat symbolit
Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit
Ympäristönsuojelu
Takuu
101
FI
Sivu: 101
– 6
 Vaara
 Älä koskaan tartu märillä käsillä virta-
pistokkeeseen.
 Älä ota laitetta käyttöön, jos verkkojohto
tai laitteen tärkeät osat, esim. korkea-
paineletku, suihkupistooli (-kahva) tai
turvalaitteet ovat vaurioituneet.
 Tarkasta aina ennen käyttöä, että säh-
kökaapeli ja verkkopistoke ovat ehjät.
Anna valtuutetun huollon/sähköalan
ammattilaisen välittömästi vaihtaa vau-
rioitunut sähkökaapeli.
 Tarkasta korkeapaineletkun kunto aina
ennen käyttöä. Vaihda vaurioitunut kor-
keapaineletku välittömästi.
 Käyttö räjähdysalttiilla alueilla on kiellet-
ty.
 Käytettäessä laitetta vaara-alueilla
(esim. huoltoasemilla) on noudatettava
vastaavia turvallisuusmääräyksiä.
 Epäasianmukaisesti käytettyinä kor-
keapainesuihkut voivat olla vaarallisia.
Suihkua ei saa suunnata ihmisiin, eläi-
miin, aktiivisiin sähkövarusteisiin tai itse
laitteeseen.
 Älä suuntaa korkeapainesuihkua mui-
hin ihmisiin tai itseesi vaatteiden tai
kenkien puhdistamiseksi.
 Älä ruiskuta esineitä, jotka sisältävät
terveydelle haitallisia aineita (esim. as-
besti).
 Korkeapainesuihku voi vaurioittaa ajo-
neuvon renkaita/renkaiden venttiilejä,
jolloin ne saattavat puhjeta. Ensimmäi-
nen merkki siitä on renkaan värin muut-
tuminen. Vaurioituneet ajoneuvon
renkaat/ renkaiden venttiilit ovat hen-
genvaarallisia. Pidä puhdistuksessa vä-
hintään 30 cm suihkutusetäisyys!
 Räjähdysvaara!
Älä suihkuta mitään palavia nesteitä.
Älä koskaan ime liuotinpitoisia nesteitä
tai laimentamattomia happoja tai liuotti-
mia! Niihin kuuluvat esim. bensiini, vä-
rinohennusaineet tai polttoöljy.
Ruiskutussumu on erittäin herkästi syt-
tyvää, helposti räjähtävää ja myrkyllistä.
Älä käytä asetonia, laimentamattomia
happoja eikä liuottimia, koska ne syö-
vyttävät laitteessa käytettyjä materiaa-
leja.
몇 Varoitus
 Verkkojohdon ja jatkojohdon liittimen on
oltava vesitiiviitä, eivätkä ne saa maata
vedessä.
 Tarkoitukseen sopimattomat jatkojoh-
dot voivat olla vaarallisia. Käytä ulkona
vain tarkoitukseen hyväksyttyjä ja vas-
taavasti merkittyjä jatkojohtoja, joissa
on riittävä johdon poikkileikkaus.
1 - 10 m: 1,5 mm2; 10 - 30 m: 2,5 mm2
 Kelaa jatkojohto aina kokonaan kaape-
likelalta.
 Korkeapaineletku, varusteet ja liittimet
ovat tärkeitä laitteen turvallisuudelle.
Käytä vain valmistajan suosittelemia
korkeapaineletkuja, varusteita ja liitti-
miä.
 Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten
henkilöiden käytettäväksi, joiden aistit,
fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittu-
neet.
Lapset tai perehtymättömät henkilöt ei-
vät saa käyttää laitetta.
Lapsia on valvottava sen varmistami-
seksi, että he eivät leiki laitteen kanssa.
 Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoi-
tuksenmukaisesti. Käyttäjä on huomioi-
tava paikalliset olosuhteet ja
työskennellessään laitteen kanssa huo-
mioitava ympäristössä oleskelevat hen-
kilöt.
 Älä käytä laitetta, jos läheisyydessä on
muita henkilöitä, joilla ei ole asianmu-
kaista suojavarustusta.
 Käytä sopivia suojavaatteita ja suojala-
seja takaisin ruiskuvalta vedeltä tai lial-
ta suojaamiseksi.
Varo
 Pitempien käyttötaukojen aikana pää-
kytkin/laitekytkin kytketään pois tai
verkkopistoke irrotetaan.
 Laitetta ei saa käyttää alle 0 °C lämpö-
tiloissa.
Turvaohjeet
102 FI
Sivu: 102
– 7
 Pidä lakattujen pintojen puhdistuksessa
vähintään 30 cm suihkutusetäisyys
vaurioiden välttämiseksi.
 Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin
kauan kuin se on käytössä.
 Kiinnitä huomiota siihen, että verkko- tai
jatkojohtoja ei vahingoiteta eikä vaurioi-
teta ajamalla yli, puristamalla tai kisko-
malla. Suojaa verkkojohto
kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoil-
ta.
 Kaikkien työalueella olevien sähköä
johtavien osien on oltava suojatut ruis-
kutusvedeltä.
 Laitteen liittäminen on sallittu ainoas-
taan sähköliitäntään, joka on sähkö-
asentajan asentama standardin IEC
60364 mukaan.
 Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen
on oltava sama kuin laitteen tyyppikil-
vessä ilmoitettu jännite.
 Suosittelemme turvallisuussyistä, että
laitetta käytetään aina vikavirtasuoja-
kytkimen (maks. 30 mA) kautta.
 Puhdistustöitä, joissa syntyy öljynpitois-
ta jätevettä, esim. moottorinpesu, alus-
tanpesu, saa suorittaa vain
pesupaikoissa, joissa on öljyn erottimet.
 Tämä laite on kehitetty puhdistusainei-
den käyttöön, jotka laitteen valmistaja
toimittaa tai suosittelee. Muiden puhdis-
tusaineiden tai kemikalioiden käyttö voi
haitata laitteen turvallisuutta.
Varo
Turvalaitteet on tarkoitettu loukkaantumisil-
ta suojaamiseksi, niitä ei saa muuttaa eikä
ohittaa.
Laitekytkin estää laitteen tahattoman käyt-
tämisen.
Lukitus lukitsee suihkupistoolin liipaisimen
ja estää täten laitteen tahattoman käynnis-
tymisen
Ylivuotoventtiili estää sallitun käyttöpai-
neen ylittymisen.
Kun suihkupistoolin liipaisin päästetään irti,
kytkee painekytkin pumpun pois päältä,
korkeapainesuihku pysähtyy. Kun liipaisi-
mesta vedetään, kytkee painekytkin taas
pumpun päälle.
Varo
Varmista ennen laitteen jokaista käyttämis-
tä tai laitteeseen kohdistuvaa toimenpidet-
tä, että laite seisoo kantavalla alustalla
tukevasi paikallaan.
– Kun laite asetetaan vaakasuoralle alus-
talle, sen seisontavakavuus on taattu.
Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakka-
uksessa. Tarkasta purkaessasi laitetta pak-
kauksesta pakkauksen sisällön
täydellisyys.
Ota yhteys jälleenmyyjään, jos varusteita
puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja.
Tämä käyttöohje kuvaa etusivulla esitetty-
jen painepesurien perusmallit.
Tässä käyttöohjeessa kuvataan maksimi-
varustus. Mallien varustetaso vaihtelee,
katso kuvaus laatikon kyljestä.
Katso kansisivuilla olevia
kuvia!
1 Tulovesiliitäntä
2 Suodattimella varustettu vesiliitäntä
3 Laitekytkin „0/OFF“ / „I/ON“
4 Korkeapaineletku
5 Puhdistusaineen annostelusäädin
6 Pidike pistoolille
7 Korkeapaineletkun kela
8 Kuljetuskahva
9 Letkukelan
10 Plug 'n' Clean -puhdistusainepullon säi-
lytyspaikka puhdistusaineliitännällä
11 Lisävarusteiden säilytyspaikka
12 Valinnainen
Verkkoliitäntäjohdon säilytyskoukku
Turvalaitteet
Laitekytkin
Suihkupistoolin lukitus
Ylivirtausventtiili painekytkimellä
Edellytykset seisontavakavuudelle
Käyttö
Toimitus
Laitekuvaus
103
FI
Sivu: 103
– 8
13 Valinnainen
Verkkojohdon automaattinen kelaus
14 Verkkojohto, jossa on verkkopistoke
15 Plug 'n' Clean -puhdistusainepullo sul-
kutulpalla
16 Pyörät
17 Suihkupistooli
18 Suihkupistoolin lukitus
19 Paina painiketta korkeapaineletkun ir-
roittamiseksi suihkupistoolista
20 Pesuharja
21 Suihkuputki ja Pyörivä pistesuutin
22 Paineensäädöllä (Vario Power) varus-
tettu suihkuputki
Erikoisvarusteet laajentavat laitteesi käyt-
tömahdollisuuksia.Tarkempia tietoja saat
KÄRCHER -myyjäliikkeeltäsi.
Kiinnitä laitteen mukana irtonaisena tulleet
osat laitteeseen ennen käyttöönottamista.
Kuva
 Aseta alempi pidike reikään ja työnnä
eteenpäin, se lukkiutuu kuuluvasti pai-
kalleen.
Kuva
 Aseta ylempi pidike paikalleen ja paina
alas vasteeseen asti.
Valinnainen
Kuva
 Kiinnitä ylempi säilytyskoukku.
Kiinnittämiseen tarvitaan 2 mukana toimi-
tettua ruuvia ja ristipää-ruuvitaltta PH 2.
Kuva
 Pistä molemmat puhdistusaineletkut
liittimiin.
 Aseta annostelusäädin paikalleen ja
kiinnitä 2 ruuvilla.
Kuva
 Kelaa korkeapaineletku letkukelalle.
Kuva
 Työnnä kelalla olevan korkeapainelet-
kun vapaa pää annostelusäätimessä
olevien aukkojen lävitse.
Kuva
 Pistä koljetuskahva paikalleen, pistä
pultit reikiin ja kiristä kiinni.
Kuva
 Paina lyhyen korkeapaineletkun liitin-
nippa messinkiseen liittimeen, kunnes
se napsahtaa kuuluvasti lukitukseen.
Kokeile liitoksen pitävyys korkeapaine-
letkusta vetämällä.
Kuva
 Pistä korkeapaineletku niin syvälle
suihkupistooliinkäsiruiskupistooliin,että
kuulet sen napsahtavan lukitukseen.
Huomautus: Huomioi liitinnipan oikea
suuntaus.
Kokeile liitoksen pitävyys korkeapaine-
letkusta vetämällä.
몇 Varoitus
Voimassa olevien määräysten mu-
kaan laitetta ei saa käyttää milloin-
kaan juomavesiverkossa ilman
takaisinimusuojaa. Tällöin on käy-
tettävä KÄRCHERin soveltuvaa takaisini-
musuojaa tai vaihtoehtoisesti normin EN
12729 tyyppi BA mukaista takaisinimusuo-
jaa. Vesi, joka on valunut takaisinimusuo-
jan lävitse, ei ole juomakelpoista.
Varo
Asenna järjestelmäerotin aine vedensyöt-
töön, ei koskaan suoraan laitteeseen!
Huomautus: Veden epäpuhtaudet voivat
vahingoittaa korkeapainepumppua ja va-
rusteita. Vahinkojen estämiseksi suositte-
lemme käyttämään KÄRCHER-
syöttövesisuodatinta (lisävaruste, tilausnu-
mero 4.730-059).
Noudata vesilaitoksen ohjeita.
Liitäntäarvot katso tyyppikilpi/tekniset tie-
dot.
 Käytä kaupasta saatavalla liittimellä va-
Erikoisvarusteet
Ennen käyttöönottoa
Suihkupistoolin säilytyspidikkeen
kiinnittäminen
Verkkoliitäntäjohdon säilytyskoukun
kiinnittäminen
Puhdistusaineen annostelusäätimen
kiinnittäminen
Kuljetuskahvan kiinnittäminen
Korkeapaineletkun liittäminen
suihkupistooliin
Vedensyöttö
Vedensyöttö vesijohdosta
104 FI
Sivu: 104
– 9
rustettua, kudosvahvistettua vesiletkua
(ei kuulu toimitukseen). (halkaisija vä-
hintään 1/2 tuuma tai 13 mm, pituus vä-
hintään 7,5 m).
Kuva
 Ruuvaa mukana toimitettu liitin laitteen
vesiliitäntään.
Liitä vesiletku laitteen liittimeen ja sitten
vedensyöttöpisteeseen.
Käyttämällä KÄRCHERin pohjaventtiilillä
varustettua imuletkua (erityisvaruste, tila-
usnumero 4.440-238) tämä korkeapaine-
pesuri soveltuu pintavesien imemiseen
esim. sadevesitynnyreistä tai lammista
(katso maks. imukorkeus kohdasta Tekni-
set tiedot).
 Täytä KÄRCHERin pohjaventtiilillä va-
rustettu imuletku vedellä, kiinnitä letku
laitteen vesiliittimeen ja ripusta letkun
toinen pää sadevesitynnyriin.
 Poista ilma laitteesta ennen käyttöä.
Kytke laite päälle Ilman liitettyä suihku-
putkea ja anna sen käydä (kork. 2 mi-
nuuttia), kunnes vesi tulee kuplimatta
ulos ruiskusta. Kytke laite pois päältä ja
liitä suihkuputki takaisin.
Varo
Yli 2 minuuttia kestävä kuivakäynti vahin-
goittaa korkeapainepumppua. Jos laittee-
seen ei muodostu painetta 2 minuutin
sisällä, kytke laite pois ja toimi luvun "Apu
häiriötapauksissa"ohjeiden mukaan.
Kuva
 Pistä suihkuputki pistooliin ja kiinnitä
paikalleen kiertämällä putkea 90°.
Kuva
 Vedä korkeapaineletku kokonaan pois
letkukelalta. Pidä tällöin vastaan kulje-
tuskahvasta.
Huomautus: Jos käsiveivi on varmis-
tusasennossa, käännä se ensiksi ylös.
 Avaa vesihana kokonaan.
 Vedä verkkoliitäntäjohto kokonaan ulos
kelalta.
 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
 Kytke laite päälle "I/ON".
몇 Vaara
Korkeapainesuuttimesta ulostuleva vesi-
suihku saa aikaan suihkupistooliin vaikutta-
van takaiskuvoiman. Ota tukeva asento ja
pidä pistoolista ja suihkuputkesta tukevasti
kiinni.
Varo
Varmista ennen puhdistuksen aloittamista,
että painepesuri on tukevasti tasaisella
alustalla. Käytä puhdistettaessa suojalase-
ja ja suojavaatetusta.
 Vapauta suihkupistoolin liipaisin luki-
tuksesta.
 Vedä liipaisimesta, laite käynnistyy.
Huomautus: Kun ote liipaisimesta irrote-
taan, kone pysähtyy. Järjestelmä pysyy
korkeapaineisena
Tarkoitettu yleisimpiin puhdistustehtäviin.
Työpaine on säädettävissä portaattomasti
välillä „Min“ ja „Max“.
 Päästä suihkupistoolin vipu irti.
 Kierrä suihkuputki haluamaasi asen-
toon.
Huomautus: Soveltuu töihin, joissa käyte-
tään puhdistusaineita, kierrä suihkuputki
tällöin asentoon „Mix“.
Pinttyneen lian poistoon.
Varo
Älä puhdista autonrenkaita, maalipintoja tai
arkoja pintoja kuten puuta likajyrsimella,
vahingoittumisvaara.
– Ei sovellu töihin, joissa käytetään puh-
distusaineita.
– Huomautus: Soveltuu töihin, joissa
käytetään puhdistusaineita.
Käytä kulloiseenkin puhdistustehtävään ai-
noastaan KÄRCHER puhdistus- ja hoitoai-
neita, koska ne on kehitetty erityisesti
laitteessasi käytettäväksi. Muiden puhdis-
tus- ja hoitoaineiden käyttäminen voi johtaa
Veden ottaminen avoimista säiliöistä
Käyttöönotto
Käyttö
Paineensäädöllä (Vario Power)
varustetu suihkuputki
Suihkuputki ja Pyörivä pistesuutin
Pesuharja
Työskentely puhdistusaineita
käyttäen
105
FI
Sivu: 105
– 10
laitteen nopeampaan kulumiseen ja takuun
raukeamiseen. Pyydä lähempiä tietoja
KÄRCHER erikoisliikkeestäsi tai suoraan
Kärcheriltä.
Puhdistusaineita koskeva huomautus:
Näille laitteille voi ostaa yleisimmät KÄR-
CHER-puhdistusaineet jo käyttövalmiina
sulkutulpallisissa Plug 'n' Clean -puhdistus-
ainepulloissa. Näin sinun ei tarvitse tehdä
vaivalloisia jälleentäyttöjä.
Kuva
 Poista Plug 'n' Clean -puhdistusainepul-
lon tulppa ja paina puhdistusainepullo
aukko alaspäin puhdistusaineliittimeen.
Kuva
 Säädä puhdistusaineliuoksen käyttö-
määrää puhdistusaineen annostelu-
säätimellä.
 Käytä paineensäädöllä (Vario Power)
varustettua suihkuputkea.
 Kierrä suihkuputki asentoon „Mix“.
Huomautus: Tällöin laitetta käytettäes-
sä vesisuihkuun lisätään puhdistusai-
neliuosta.
Huomautus: Tarvittaessa myös pesuhar-
joja voi käyttää puhdistusaineilla suoritetta-
vaan puhdistamiseen.
 Suihkuta puhdistusainetta säästeliäästi
kuivalle pinnalle ja anna sen vaikuttaa
(ei kuivua).
 Huuhdo irrotettu lika pois korkeapaine-
suihkulla.
 Päästä suihkupistoolin vipu irti.
 Lukitse suihkupistoolin liipaisin.
 Pidempien työtaukojen (yli 5 minuuttia)
ajaksi laite on lisäksi kytkettävä pois
päältä „0/OFF“.
Varo
Irrota korkeapaineletku suihkupistoolista tai
laitteesta vain, kun järjestelmässä ei ole
painetta.
 Vedä Plug 'n' Clean -puhdistusainepullo
pidikkeestä ja sulje tulpalla. Aseta pullo
pidikkeeseen säilytettäväksi 180 °
käännettynä.
 Päästä suihkupistoolin vipu irti.
 Kytke laite pois päältä "0/OFF".
 Sulje vesihana.
 Paina suihkupistoolin vipua järjestel-
mässä vielä olevan paineen laskemi-
seksi ulos.
 Irrota laite vedensyötöstä.
Varo: Irrotettaessa syöttö- tai korkea-
paineletkua käytön jälkeen, liittimistä
voi purkautua ulos lämmintä vettä.
 Lukitse suihkupistoolin liipaisin.
 Vedä verkkopistoke irti.
Varo
Onnettomuuksien tai vammojen välttämi-
seksi, huomioi laitetta kuljetettaessa sen
paino (katso Tekniset tiedot).
 Vedä laitetta kuljetuskahvasta.
 Ennen kuljetusta makuullaan: Vedä
Plug 'n' Clean -puhdistusainepullo pi-
dikkeestä ja sulje tulpalla.
 Varmista laite siirtymisen ja kaatumisen
varalta.
Suositeltavat puhdistusmenetelmät
Käytön keskeytys
Käytön lopetus
Kuljetus
Kuljetus käsin
Kuljetus ajoneuvoissa
106 FI
Sivu: 106
– 11
Varo
Onnettomuuksien tai vammojen välttämi-
seksi, huomioi säilytyspaikkaa valittaessa
laitteen paino (katso Tekniset tiedot).
 Pysäytä laite tasaiselle pinnalle.
 Kierrä käsiveiviä vastapäivään ja kelaa
korkeapaineletku kokonaan letkukelal-
le.
 Pistä suihkupistooli suihkuputkineen
suihkupistoolin säilytyspitimeen.
Kuva
 Kokoa verkkoliitäntäkaapeli, korkeapai-
neletku ja varusteet laitteeseen.
Valinnainen
Nykäise hieman verkkoliitäntäjohtoa.
Verkkoliitäntäjohto kelautuu automaat-
tisesti kelalle.
Jos säilytys on pitempiaikaista, esim talven
ajaksi, huomioi lisäksi luvussa Hoito olevat
ohjeet.
Varo
Suojaa laite ja varusteet jäätymiseltä.
Pakkanen rikkoo laitteen ja lisävarusteet,
jos niistä ei ole poistettu kaikkea vettä. Va-
hinkojen välttämiseksi:
 Veden poistaminen laitteesta täydelli-
sesti:
Irrota suihkuputki pistoolista.
Kytke laite päälle (I/ON) ja paina suih-
kupistoolin vipua, kunnes vettä ei enää
tule vettä ulos (n. 1 min.).
Kytke laite pois päältä.
 Säilytä laitetta kaikkine varusteineen
pakkaselta suojatuissa tiloissa.
 Vaara
Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito-
ja huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pisto-
rasiasta.
Ennen pitempää varastointia, esim. talvel-
la:
Kuva
 Vedä suodatin ulos vesiliitännästä latta-
pihtiä käyttäen ja puhdista sihti juokse-
vassa vedessä.
Laitetta ei tarvitse huoltaa.
Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-vara-
osia. Varaosaluettelo löytyy tämän käyttö-
ohjeen lopusta.
Pienemmät häiriöt voit itse poistaa seuraa-
van yhteenvedon avulla.
Epäselvissä tapauksissa käänny valtuute-
tun asiakaspalvelun puoleen.
 Vaara
Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito-
ja huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pisto-
rasiasta.
Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorit-
taa korjaustyöt ja sähköisiin rakenneosiin
kohdistuvat työt.
 Vedä suihkupistoolin vivusta, laite
käynnistyy.
 Tarkasta, onko tyyppikilvessä ilmoitettu
jännite sama kuin virtalähteen jännite.
 Tarkasta, onko verkkojohto vaurioitu-
nut.
 Tarkasta suihkuputken säätö.
 Ilmaa laite.
Kytke laite päälle Ilman liitettyä suihku-
putkea ja anna sen käydä (kork. 2 mi-
nuuttia), kunnes vesi tulee kuplimatta
Säilytys
Laitteen säilytys
Suojaaminen pakkaselta
Hoito ja huolto
Hoito
Huolto
Varaosat
Häiriöapu
Laite ei toimi
Laitteeseen ei tule painetta
107
FI
Sivu: 107
– 12
ulos ruiskusta. Kytke laite pois päältä ja
liitä suihkuputki takaisin.
 Tarkasta vedensaanti
 Vedä suodatin ulos vesiliitännästä latta-
pihtiä käyttäen ja puhdista sihti juokse-
vassa vedessä.
Syy: Jännite on pudonnut liian matalaksi,
johtuen heikosta sähköverkosta tai jatko-
johdon käytöstä.
 Vedä laitetta päälle kytkettäessä ensin
suihkupistoolin liipaisimesta, aseta sit-
ten laitekytkin asentoon „I/ON“.
 Korkeapainesuuttimen puhdistus: Pois-
ta suuttimen reiän likaantumat neulan
avulla ja huuhtele reikää edestäpäin ve-
dellä.
 Tarkasta veden tulomäärä.
 Laitteen vähäinen epätiiviys on teknii-
kasta johtuvaa ja normaalia. Jos epätii-
viys on suurempaa, ota yhteys
valtuutettuun asiakaspalveluun.
 Käytä paineensäädöllä (Vario Power)
varustettua suihkuputkea.
Kierrä suihkuputki asentoon „Mix“.
 Tarkasta puhdistusaineen annostelu-
säätimen asetus.
 Tarkasta, että puhdistusaineen imulet-
ku ei ole nurjahtanut.
Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet
vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan
sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien
asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaati-
muksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin teh-
dään muutoksia, joista ei ole sovittu
kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää
voimassa.
Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton
puolesta ja sen valtuuttamina.
Dokumentointivaltuutettu:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0
Faksi: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2011/06/01
Laite ei käynnisty, moottori murisee
Suuret paineenvaihtelut
Laite ei ole tiivis
Laite ei ime puhdistusainetta
CE-todistus
Tuote: korkeapainepesuri
Tyyppi: 1.168-xxx
Yksiselitteiset EU-direktiivit
2006/42/EY (+2009/127/EY)
2004/108/EY
2000/14/EY
Sovelletut harmonisoidut standardit
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–79
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Sovellettu yhdenmukaisuuden analy-
sointimenetelmä
2000/14/EY: Liite V
Äänen tehotaso dB(A)
Mitattu: 89
Taattu: 93
CEO Head of Approbation
108 FI
Sivu: 108
– 13
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
Tekniset tiedot
K
7.300
K
7.400
K
7.410
K
7.450
K
7.400
CH
Sähköliitäntä
Jännite V
Hz
230
1~50
Liitosjohto kW 3,0 2,2
Suojausluokka IP X5
Kotelointiluokka I
Verkkosulake (hidas) A 16 10
Vesiliitäntä
Tulopaine (maks.) MPa 0,6
Tulolämpötila (maks.) °C 60
Tulomäärä (min.) l/min 11
Maks. alkuimukorkeus m 1,0
Suoritustiedot
Työpaine MPa 15 13
Maks. sallittu paine MPa 16 16
Syöttömäärä, vesi l/min 9,2 8,2
Syöttömäärä, puhdistusaine l/min 0 - 0,3
Käsiruiskupistoolin takaiskuvoima N 22 19
Mitat ja painot
Korkeus mm 972
Pituus mm 407
Leveys mm 447 459 447 459
Paino, käyttövalmiina varusteineen kg 22,4 23,2 24,4 24,4 21,2
Mitatut arvot EN 60335-2-79 mukaisesti
Käsi-käsivarsi tärinäarvo
Epävarmuus K
m/s2
m/s2
< 2,5
0,3
Äänenpainetaso LpA
Epävarmuus KpA
dB(A)
dB(A)
75
3
Äänitehotaso LWA + epävarmuus KWA dB(A) 972
109
FI

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher K 7.410 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher K 7.410

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher K 7.410, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher K 7.410 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher K 7.410 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.