Kärcher K 6.250 T300 EU käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher K 6.250 T300 EU allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Painepesuri
  • Malli/nimi: K 6.250 T300 EU
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 110
- 1
Arvoisa asiakas,
Lue käyttöohje ennen laitteesi
käyttämistä, säilytä käyttöohje
myöhempää käyttöä tai mahdollista myö-
hempää omistajaa varten.
Käytä tätä korkeapainepesuria yksinomaan
kotitalouskäytössä:
– koneiden, ajoneuvojen, rakennusten,
työkalujen, julkisivujen, terassien, puu-
tarhavälineiden jne. puhdistamista var-
ten käyttäen korkeapainesuihkua
(tarvittaessa lisäten puhdistusaineita).
– KÄRCHERin hyväksymien varusteiden,
varaosien ja puhdistusaineiden kanssa.
Huomioi ohjeet, jotka on liitetty puhdis-
tusaineiden mukaan.
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettä-
viä. Älä käsittelee pakkauksia kotita-
lousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden
kierrätykseen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita
kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi
toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä
toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräily-
laitoksiin.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoit-
teesta:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm
Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat
takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheis-
tä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme
takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa
ota yhteys ostotositteen kanssa jälleen-
myyjään tai lähimpään valtuutettuun huol-
toon.
(Osoite, katso takasivua)
 Vaara
Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa
vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuole-
maan.
몇 Varoitus
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi
johtaa kuolemaan.
Varo
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineel-
lisia vahinkoja.
– Epäasianmukaisesti käy-
tettyinä korkeapainesuih-
kut voivat olla vaarallisia.
Suihkua ei saa suunnata
ihmisiin, eläimiin, aktiivisiin sähköva-
rusteisiin tai itse laitteeseen.
– Pakkanen saattaa rikkoa laitteen, jos
sen sisälle on jäänyt nestettä. Säilytä
laite talvella pakkaselta suojattuna.
Sisällysluettelo
Yleisiä ohjeita FI - 1
Turvaohjeet FI - 2
Käyttö FI - 4
Laitekuvaus FI - 4
Kuljetus FI - 7
Säilytys FI - 7
Hoito ja huolto FI - 8
Häiriöapu FI - 8
Tekniset tiedot FI - 9
CE-todistus FI -10
Yleisiä ohjeita
Tarkoituksenmukainen käyttö
Ympäristönsuojelu
Takuu
Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit
Laitteessa olevat symbolit
111
FI
Sivu: 111
- 2
 Vaara
„ Älä koskaan tartu märillä käsillä virta-
pistokkeeseen.
„ Älä ota laitetta käyttöön, jos verkkojohto
tai laitteen tärkeät osat, esim. korkea-
paineletku, suihkupistooli (-kahva) tai
turvalaitteet ovat vaurioituneet.
„ Tarkasta aina ennen käyttöä, että säh-
kökaapeli ja verkkopistoke ovat ehjät.
Anna valtuutetun huollon/sähköalan
ammattilaisen välittömästi vaihtaa vau-
rioitunut sähkökaapeli.
„ Tarkasta korkeapaineletkun kunto aina
ennen käyttöä. Vaihda vaurioitunut kor-
keapaineletku välittömästi.
„ Käyttö räjähdysalttiilla alueilla on kiellet-
ty.
„ Käytettäessä laitetta vaara-alueilla
(esim. huoltoasemilla) on noudatettava
vastaavia turvallisuusmääräyksiä.
„ Epäasianmukaisesti käytettyinä kor-
keapainesuihkut voivat olla vaarallisia.
Suihkua ei saa suunnata ihmisiin, eläi-
miin, aktiivisiin sähkövarusteisiin tai itse
laitteeseen.
„ Älä suuntaa korkeapainesuihkua mui-
hin ihmisiin tai itseesi vaatteiden tai
kenkien puhdistamiseksi.
„ Älä ruiskuta esineitä, jotka sisältävät
terveydelle haitallisia aineita (esim. as-
besti).
„ Korkeapainesuihku voi vaurioittaa ajo-
neuvon renkaita/renkaiden venttiilejä,
jolloin ne saattavat puhjeta. Ensimmäi-
nen merkki siitä on renkaan värin muut-
tuminen. Vaurioituneet ajoneuvon
renkaat/ renkaiden venttiilit ovat hen-
genvaarallisia. Pidä puhdistuksessa vä-
hintään 30 cm suihkutusetäisyys!
„ Räjähdysvaara!
Älä suihkuta mitään palavia nesteitä.
Älä koskaan ime liuotinpitoisia nesteitä
tai laimentamattomia happoja tai liuotti-
mia! Niihin kuuluvat esim. bensiini, vä-
rinohennusaineet tai polttoöljy.
Ruiskutussumu on erittäin herkästi syt-
tyvää, helposti räjähtävää ja myrkyllistä.
Älä käytä asetonia, laimentamattomia
happoja eikä liuottimia, koska ne syö-
vyttävät laitteessa käytettyjä materiaa-
leja.
몇 Varoitus
„ Verkkojohdon ja jatkojohdon liittimen on
oltava vesitiiviitä, eivätkä ne saa maata
vedessä.
„ Tarkoitukseen sopimattomat jatkojoh-
dot voivat olla vaarallisia. Käytä ulkona
vain tarkoitukseen hyväksyttyjä ja vas-
taavasti merkittyjä jatkojohtoja, joissa
on riittävä johdon poikkileikkaus.
1 - 10 m: 1,5 mm2
; 10 - 30 m: 2,5 mm2
„ Kelaa jatkojohto aina kokonaan kaape-
likelalta.
„ Korkeapaineletku, varusteet ja liittimet
ovat tärkeitä laitteen turvallisuudelle.
Käytä vain valmistajan suosittelemia
korkeapaineletkuja, varusteita ja liitti-
miä.
„ Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten
henkilöiden käytettäväksi, joiden aistit,
fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittu-
neet.
Lapset tai perehtymättömät henkilöt ei-
vät saa käyttää laitetta.
Lapsia on valvottava sen varmistami-
seksi, että he eivät leiki laitteen kanssa.
„ Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoi-
tuksenmukaisesti. Käyttäjä on huomioi-
tava paikalliset olosuhteet ja
työskennellessään laitteen kanssa huo-
mioitava ympäristössä oleskelevat hen-
kilöt.
„ Älä käytä laitetta, jos läheisyydessä on
muita henkilöitä, joilla ei ole asianmu-
kaista suojavarustusta.
„ Käytä sopivia suojavaatteita ja suojala-
seja takaisin ruiskuvalta vedeltä tai lial-
ta suojaamiseksi.
Varo
„ Pitempien käyttötaukojen aikana pää-
kytkin/laitekytkin kytketään pois tai
verkkopistoke irrotetaan.
Turvaohjeet
112 FI
Sivu: 112
- 3
„ Laitetta ei saa käyttää alle 0 °C lämpö-
tiloissa.
„ Pidä lakattujen pintojen puhdistuksessa
vähintään 30 cm suihkutusetäisyys
vaurioiden välttämiseksi.
„ Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin
kauan kuin se on käytössä.
„ Kiinnitä huomiota siihen, että verkko- tai
jatkojohtoja ei vahingoiteta eikä vaurioi-
teta ajamalla yli, puristamalla tai kisko-
malla. Suojaa verkkojohto
kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoil-
ta.
„ Kaikkien työalueella olevien sähköä
johtavien osien on oltava suojatut ruis-
kutusvedeltä.
„ Laitteen liittäminen on sallittu ainoas-
taan sähköliitäntään, joka on sähkö-
asentajan asentama standardin IEC
60364 mukaan.
„ Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen
on oltava sama kuin laitteen tyyppikil-
vessä ilmoitettu jännite.
„ Suosittelemme turvallisuussyistä, että
laitetta käytetään aina vikavirtasuoja-
kytkimen (maks. 30 mA) kautta.
„ Puhdistustöitä, joissa syntyy öljynpitois-
ta jätevettä, esim. moottorinpesu, alus-
tanpesu, saa suorittaa vain
pesupaikoissa, joissa on öljyn erottimet.
„ Tämä laite on kehitetty puhdistusainei-
den käyttöön, jotka laitteen valmistaja
toimittaa tai suosittelee. Muiden puhdis-
tusaineiden tai kemikalioiden käyttö voi
haitata laitteen turvallisuutta.
Varo
Turvalaitteet on tarkoitettu loukkaantumisil-
ta suojaamiseksi, niitä ei saa muuttaa eikä
ohittaa.
Laitekytkin estää laitteen tahattoman käyt-
tämisen.
Lukitus lukitsee suihkupistoolin liipaisimen
ja estää täten laitteen tahattoman käynnis-
tymisen
Ylivuotoventtiili estää sallitun käyttöpai-
neen ylittymisen.
Kun suihkupistoolin liipaisin päästetään irti,
kytkee painekytkin pumpun pois päältä,
korkeapainesuihku pysähtyy. Kun liipaisi-
mesta vedetään, kytkee painekytkin taas
pumpun päälle.
Varo
Varmista ennen laitteen jokaista käyttämis-
tä tai laitteeseen kohdistuvaa toimenpidet-
tä, että laite seisoo kantavalla alustalla
tukevasi paikallaan.
– Kun laite asetetaan vaakasuoralle alus-
talle, sen seisontavakavuus on taattu.
Turvalaitteet
Laitekytkin
Suihkupistoolin lukitus
Ylivirtausventtiili painekytkimellä
Edellytykset seisontavakavuudelle
113
FI
Sivu: 113
- 4
Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakka-
uksessa. Tarkasta purkaessasi laitetta pak-
kauksesta pakkauksen sisällön
täydellisyys.
Ota yhteys jälleenmyyjään, jos varusteita
puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja.
„ Tämä käyttöohje kuvaa etusivulla esi-
tettyjen painepesurien perusmallit.
„ Tässä käyttöohjeessa kuvataan maksi-
mivarustus. Mallien varustetaso vaihte-
lee, katso kuvaus laatikon kyljestä.
Katso kansisivuilla olevia
kuvia!
1 Tulovesiliitäntä
2 Korkeapaineliitäntä
3 Suodattimella varustettu vesiliitäntä
4 Laitekytkin „0/OFF“ / „I/ON“
5 Puhdistusaineen annostelusäädin
6 Pidike pistoolille
7 Kuljetuskahva
8 Sulkutulpalla varustettu puhdistusaine-
säiliö
9 Säilytyspidike puhdistusainesäiliölle
puhdistusaineliitännällä
10 Lisävarusteiden säilytyspaikka
11 Verkkoliitäntäjohdon säilytyskoukku
12 Verkkojohto, jossa on verkkopistoke
13 Pyörät
14 Suihkupistooli
15 Suihkupistoolin lukitus
16 Paina painiketta korkeapaineletkun ir-
roittamiseksi suihkupistoolista
17 Pesuharja
18 Suihkuputki ja Pyörivä pistesuutin
19 Paineensäädöllä (Vario Power) varus-
tettu suihkuputki
20 Korkeapaineletku
Erikoisvarusteet laajentavat laitteesi käyt-
tömahdollisuuksia.Tarkempia tietoja saat
KÄRCHER -myyjäliikkeeltäsi.
Kiinnitä laitteen mukana irtonaisena tulleet
osat laitteeseen ennen käyttöönottamista.
Kuva
Î Aseta alempi pidike reikään ja työnnä
eteenpäin, se lukkiutuu kuuluvasti pai-
kalleen.
Kuva
Î Aseta ylempi pidike paikalleen ja paina
alas vasteeseen asti.
Valinnainen
Kuva
Î Kiinnitä alempi säilytyskoukku.
Kuva
Î Kiinnitä ylempi säilytyskoukku.
Kiinnittämiseen tarvitaan 2 mukana toimi-
tettua ruuvia ja ristipää-ruuvitaltta PH 2.
Kuva
Î Pistä molemmat puhdistusaineletkut
liittimiin.
Aseta annostelusäädin paikalleen ja
kiinnitä 2 ruuvilla.
Valinnainen
Kuva
Î Pistä koljetuskahva paikalleen, pistä
pultit reikiin ja kiristä kiinni.
Käyttö
Toimitus
Laitekuvaus
Erikoisvarusteet
Ennen käyttöönottoa
Suihkupistoolin säilytyspidikkeen kiin-
nittäminen
Verkkoliitäntäjohdon säilytyskoukun
kiinnittäminen
Puhdistusaineen annostelusäätimen
kiinnittäminen
Kuljetuskahvan kiinnittäminen
114 FI
Sivu: 114
- 5
Kuva
Î Pistä korkeapaineletku niin syvälle
suihkupistooliinkäsiruiskupistooliin,että
kuulet sen napsahtavan lukitukseen.
Huomautus: Huomioi liitinnipan oikea
suuntaus.
Kokeile liitoksen pitävyys korkeapaine-
letkusta vetämällä.
몇 Varoitus
Voimassa olevien määräysten mu-
kaan laitetta ei saa käyttää milloin-
kaan juomavesiverkossa ilman
takaisinimusuojaa. Tällöin on käy-
tettävä KÄRCHERin soveltuvaa takaisini-
musuojaa tai vaihtoehtoisesti normin EN
12729 tyyppi BA mukaista takaisinimusuo-
jaa. Vesi, joka on valunut takaisinimusuo-
jan lävitse, ei ole juomakelpoista.
Huomautus: Veden epäpuhtaudet voivat
vahingoittaa korkeapainepumppua ja va-
rusteita. Vahinkojen estämiseksi suositte-
lemme käyttämään KÄRCHER-
syöttövesisuodatinta (lisävaruste, tilausnu-
mero 4.730-059).
Noudata vesilaitoksen ohjeita.
Liitäntäarvot katso tyyppikilpi/tekniset tie-
dot.
Î Käytä kaupasta saatavalla liittimellä va-
rustettua, kudosvahvistettua vesiletkua
(ei kuulu toimitukseen). (halkaisija vä-
hintään 1/2 tuuma tai 13 mm, pituus vä-
hintään 7,5 m).
Kuva
Î Ruuvaa mukana toimitettu liitin laitteen
vesiliitäntään.
Liitä vesiletku laitteen liittimeen ja sitten
vedensyöttöpisteeseen.
Käyttämällä KÄRCHERin pohjaventtiilillä
varustettua imuletkua (erityisvaruste, tila-
usnumero 4.440-238) tämä korkeapaine-
pesuri soveltuu pintavesien imemiseen
esim. sadevesitynnyreistä tai lammista
(katso maks. imukorkeus kohdasta Tekni-
set tiedot).
Î Täytä KÄRCHERin pohjaventtiilillä va-
rustettu imuletku vedellä, kiinnitä letku
laitteen vesiliittimeen ja ripusta letkun
toinen pää sadevesitynnyriin.
Î Ilmanpoisto laitteesta: Käynnistä laite il-
man korkeapaineletkua ja odota (kork.
2 minuuttia), kunnes korkeapaineliitti-
mestä tulee vettä ilman ilmakuplia. Kyt-
ke laite pois päältä ja kiinnitä
korkeapaineletku jälleen takaisin pai-
kalleen.
Varo
Yli 2 minuuttia kestävä kuivakäynti vahin-
goittaa korkeapainepumppua. Jos laittee-
seen ei muodostu painetta 2 minuutin
sisällä, kytke laite pois ja toimi luvun "Apu
häiriötapauksissa"ohjeiden mukaan.
Kuva
Î Paina korkeapaineletku laitteessa ole-
vaan pikaliittimeen, se lukittuu kuulu-
vasti paikalleen.
Huomautus: Huomioi liitinnipan oikea
suuntaus.
Kokeile liitoksen pitävyys korkeapaine-
letkusta vetämällä.
Kuva
Î Pistä suihkuputki pistooliin ja kiinnitä
paikalleen kiertämällä putkea 90°.
Î Avaa vesihana kokonaan.
Î Liitä virtapistoke pistorasiaan.
Î Kytke laite päälle "I/ON".
Korkeapaineletkun liittäminen suihku-
pistooliin
Vedensyöttö
Vedensyöttö vesijohdosta
Veden ottaminen avoimista säiliöistä
Käyttöönotto
115
FI
Sivu: 115
- 6
몇 Vaara
Korkeapainesuuttimesta ulostuleva vesi-
suihku saa aikaan suihkupistooliin vaikutta-
van takaiskuvoiman. Ota tukeva asento ja
pidä pistoolista ja suihkuputkesta tukevasti
kiinni.
Varo
Varmista ennen puhdistuksen aloittamista,
että painepesuri on tukevasti tasaisella
alustalla. Käytä puhdistettaessa suojalase-
ja ja suojavaatetusta.
Î Vapauta suihkupistoolin liipaisin luki-
tuksesta.
Î Vedä liipaisimesta, laite käynnistyy.
Huomautus: Kun ote liipaisimesta irrote-
taan, kone pysähtyy. Järjestelmä pysyy
korkeapaineisena
Tarkoitettu yleisimpiin puhdistustehtäviin.
Työpaine on säädettävissä portaattomasti
välillä „Min“ ja „Max“.
Î Päästä suihkupistoolin vipu irti.
Î Kierrä suihkuputki haluamaasi asen-
toon.
Huomautus: Soveltuu töihin, joissa käyte-
tään puhdistusaineita, kierrä suihkuputki
tällöin asentoon „Mix“.
Pinttyneen lian poistoon.
Varo
Älä puhdista autonrenkaita, maalipintoja tai
arkoja pintoja kuten puuta likajyrsimella,
vahingoittumisvaara.
– Ei sovellu töihin, joissa käytetään puh-
distusaineita.
– Huomautus: Soveltuu töihin, joissa
käytetään puhdistusaineita.
Käytä kulloiseenkin puhdistustehtävään ai-
noastaan KÄRCHER puhdistus- ja hoitoai-
neita, koska ne on kehitetty erityisesti
laitteessasi käytettäväksi. Muiden puhdis-
tus- ja hoitoaineiden käyttäminen voi johtaa
laitteen nopeampaan kulumiseen ja takuun
raukeamiseen. Pyydä lähempiä tietoja
KÄRCHER erikoisliikkeestäsi tai suoraan
Kärcheriltä.
Puhdistusaineita koskeva huomautus:
Näille laitteille voi ostaa yleisimmät Kär-
cher-puhdistusaineet jo käyttövalmiina sul-
kutulpallisissa puhdistusainesäiliöissä.
Näin sinun ei tarvitse tehdä säiliöiden vai-
valloista jälleentäyttöjä.
Kuva
Î Poista puhdistusainesäiliön tulppa ja
paina puhdistusainesäiliö aukko alas-
päin puhdistusaineliittimeen.
Kuva
Î Säädä puhdistusaineliuoksen käyttö-
määrää puhdistusaineen annostelu-
säätimellä.
Î Käytä paineensäädöllä (Vario Power)
varustettua suihkuputkea.
Î Kierrä suihkuputki asentoon „Mix“.
Huomautus: Tällöin laitetta käytettäes-
sä vesisuihkuun lisätään puhdistusai-
neliuosta.
Huomautus: Tarvittaessa myös pesuhar-
joja voi käyttää puhdistusaineilla suoritetta-
vaan puhdistamiseen.
Î Suihkuta puhdistusainetta säästeliäästi
kuivalle pinnalle ja anna sen vaikuttaa
(ei kuivua).
Î Huuhdo irrotettu lika pois korkeapaine-
suihkulla.
Käyttö
Paineensäädöllä (Vario Power) varuste-
tu suihkuputki
Suihkuputki ja Pyörivä pistesuutin
Pesuharja
Työskentely puhdistusaineita
käyttäen
Suositeltavat puhdistusmenetelmät
116 FI
Sivu: 116
- 7
Î Päästä suihkupistoolin vipu irti.
Î Lukitse suihkupistoolin liipaisin.
Î Pidempien työtaukojen (yli 5 minuuttia)
ajaksi laite on lisäksi kytkettävä pois
päältä „0/OFF“.
Varo
Irrota korkeapaineletku suihkupistoolista tai
laitteesta vain, kun järjestelmässä ei ole
painetta.
Î Vedä puhdistusainesäiliö ulos pidik-
keestä ja sulje tulpalla. Aseta säiliö säi-
lytettäväksi pidikkeeseen 180 °
käännettynä.
Î Päästä suihkupistoolin vipu irti.
Î Kytke laite pois päältä "0/OFF".
Î Sulje vesihana.
Î Irrota laite vedensyötöstä.
Varo: Irrotettaessa syöttö- tai korkea-
paineletkua käytön jälkeen, liittimistä
voi purkautua ulos lämmintä vettä.
Î Paina suihkupistoolin vipua järjestel-
mässä vielä olevan paineen laskemi-
seksi ulos.
Î Lukitse suihkupistoolin liipaisin.
Î Vedä verkkopistoke irti.
Varo
Onnettomuuksien tai vammojen välttämi-
seksi, huomioi laitetta kuljetettaessa sen
paino (katso Tekniset tiedot).
Î Nosta ja kanna laitetta kantokahvasta.
Î Vedä laitetta kuljetuskahvasta.
Î Ennen kuljetusta makuullaan: Vedä
puhdistusainesäiliö ulos pidikkeestä ja
sulje tulpalla.
Î Varmista laite siirtymisen ja kaatumisen
varalta.
Varo
Onnettomuuksien tai vammojen välttämi-
seksi, huomioi säilytyspaikkaa valittaessa
laitteen paino (katso Tekniset tiedot).
Î Pysäytä laite tasaiselle pinnalle.
Î Paina käsiruiskupistoolin irrotuspaini-
ketta ja irrota korkeapaineletku käsiruis-
kupistoolista.
Î Työnnä korkeapaineletkun pikaliittimen
koteloa nuolen suuntaan ja vedä kor-
keapaineletku ulos.
Î Pistä suihkupistooli suihkuputkineen
suihkupistoolin säilytyspitimeen.
Î Kokoa verkkoliitäntäkaapeli, korkeapai-
neletku ja varusteet laitteeseen.
Jos säilytys on pitempiaikaista, esim talven
ajaksi, huomioi lisäksi luvussa Hoito olevat
ohjeet.
Varo
Suojaa laite ja varusteet jäätymiseltä.
Pakkanen rikkoo laitteen ja lisävarusteet,
jos niistä ei ole poistettu kaikkea vettä. Va-
hinkojen välttämiseksi:
Î Veden poistaminen laitteesta: Käynnis-
tä laite ilman korkeapaineletkua ja vesi-
liitäntää (maks. 1 min) ja odota kunnes
korkeapaineliittimestä ei tule enää vet-
tä. Kytke laite pois päältä.
Î Säilytä laitetta kaikkine varusteineen
pakkaselta suojatuissa tiloissa.
Käytön keskeytys
Käytön lopetus
Kuljetus
Kuljetus käsin
Kuljetus ajoneuvoissa
Säilytys
Laitteen säilytys
Suojaaminen pakkaselta
117
FI
Sivu: 117
- 8
 Vaara
Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito-
ja huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pisto-
rasiasta.
Laitetta ei tarvitse huoltaa.
Ennen pitempää varastointia, esim. talvella:
Î Veden poistaminen laitteesta: Käynnis-
tä laite ilman korkeapaineletkua ja vesi-
liitäntää (maks. 1 min) ja odota kunnes
korkeapaineliittimestä ei tule enää vet-
tä. Kytke laite pois päältä.
Kuva
Î Vedä suodatin ulos vesiliitännästä latta-
pihtiä käyttäen ja puhdista sihti juokse-
vassa vedessä.
Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-vara-
osia. Varaosaluettelo löytyy tämän käyttö-
ohjeen lopusta.
Pienemmät häiriöt voit itse poistaa seuraa-
van yhteenvedon avulla.
Epäselvissä tapauksissa käänny valtuute-
tun asiakaspalvelun puoleen.
 Vaara
Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito-
ja huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pisto-
rasiasta.
Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorit-
taa korjaustyöt ja sähköisiin rakenneosiin
kohdistuvat työt.
Î Vedä suihkupistoolin vivusta, laite
käynnistyy.
Î Tarkasta, onko tyyppikilvessä ilmoitettu
jännite sama kuin virtalähteen jännite.
Î Tarkasta, onko verkkojohto vaurioitu-
nut.
Î Tarkasta suihkuputken säätö.
Î Ilmanpoisto laitteesta: Käynnistä laite il-
man korkeapaineletkua ja odota (kork.
2 minuuttia), kunnes korkeapaineliitti-
mestä tulee vettä ilman ilmakuplia. Kyt-
ke laite pois päältä ja kiinnitä
korkeapaineletku jälleen takaisin pai-
kalleen.
Î Tarkasta vedensaanti
Î Vedä suodatin ulos vesiliitännästä latta-
pihtiä käyttäen ja puhdista sihti juokse-
vassa vedessä.
Syy: Jännite on pudonnut liian matalaksi,
johtuen heikosta sähköverkosta tai jatko-
johdon käytöstä.
Î Vedä laitetta päälle kytkettäessä ensin
suihkupistoolin liipaisimesta, aseta sit-
ten laitekytkin asentoon „I/ON“.
Î Korkeapainesuuttimen puhdistus: Pois-
ta suuttimen reiän likaantumat neulan
avulla ja huuhtele reikää edestäpäin ve-
dellä.
Î Tarkasta veden tulomäärä.
Î Laitteen vähäinen epätiiviys on teknii-
kasta johtuvaa ja normaalia. Jos epätii-
viys on suurempaa, ota yhteys
valtuutettuun asiakaspalveluun.
Î Käytä paineensäädöllä (Vario Power)
varustettua suihkuputkea.
Kierrä suihkuputki asentoon „Mix“.
Î Tarkasta puhdistusaineen annostelu-
säätimen asetus.
Î Tarkasta, että puhdistusaineen imulet-
ku ei ole nurjahtanut.
Hoito ja huolto
Huolto
Puhdistaminen
Varaosat
Häiriöapu
Laite ei toimi
Laitteeseen ei tule painetta
Laite ei käynnisty, moottori murisee
Suuret paineenvaihtelut
Laite ei ole tiivis
Laite ei ime puhdistusainetta
118 FI
Sivu: 118
- 9
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
Tekniset tiedot
K
6.250
K
6.260
K
7.260
K
7.350
Vesiliitäntä
Tulolämpötila (maks.) °C 60
Tulomäärä (min.) l/min 11 12
Tulopaine (maks.) MPa 0,6
Maks. alkuimukorkeus m 1,0
Sähköliitäntä
Jännite
1~50 Hz
V 220 - 240 230
Liitosjohto kW 2,5 3,0
Verkkosulake (hidas) A 16
Kotelointiluokka I
Suojausluokka IP X5
Suoritustiedot
Työpaine MPa 13 15
Maks. sallittu paine MPa 15 16
Syöttömäärä, vesi l/min 8,8 9,2
Mitat ja painot
Pituus mm 362 407
Leveys mm 459
Korkeus mm 972 730 972
Paino, käyttövalmiina varusteineen kg 20,1 20,5 22,2 22,8
Syöttömäärä, puhdistusaine l/min 0 - 0,3
Käsiruiskupistoolin takaiskuvoima N 20 22
Mitatut arvot EN 60335-2-79 mukaisesti
Käsi-käsivarsi tärinäarvo
Epävarmuus K
m/s2
m/s2
<2,5
0,3
Äänenpainetaso LpA
Epävarmuus KpA
dB(A)
dB(A)
76
3
75
3
Äänitehotaso LWA + epävarmuus KWA dB(A) 93 93
119
FI
Sivu: 119
- 10
Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet
vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan
sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien
asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaati-
muksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin teh-
dään muutoksia, joista ei ole sovittu
kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää
voimassa.
Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton
puolesta ja sen valtuuttamina.
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0
Faksi: +49 7195 14-2212
CE-todistus
Tuote: korkeapainepesuri
Tyyppi: 1.167-xxx
Tyyppi: 1.168-xxx
Yksiselitteiset EU-direktiivit
2006/95/EY (28.12.2009 asti)
2006/42/EY (29.12.2009 lähtien)
2004/108/EY
2000/14/EY
Sovelletut harmonisoidut standardit
EN 55014–1: 2006
EN 55014–2: 1997 + A1: 2001
EN 60335–1
EN 60335–2–79
EN 61000–3–2: 2006
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Sovellettu yhdenmukaisuuden
analysointimenetelmä
Liite V
Äänen tehotaso dB(A)
K 6.250, K 6.260
Mitattu: 90
Taattu: 93
K 7.260, K 7.350
Mitattu: 89
Taattu: 93
CEO Head of Approbation
120 FI

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher K 6.250 T300 EU ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher K 6.250 T300 EU

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher K 6.250 T300 EU, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher K 6.250 T300 EU käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher K 6.250 T300 EU suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.