Kärcher K 5.79 MD T250 käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher K 5.79 MD T250 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Painepesuri
  • Malli/nimi: K 5.79 MD T250
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 81
– 1
Arvoisa asiakas,
Lue käyttöohje ennen laitteesi
käyttämistä, säilytä käyttöohje
myöhempää käyttöä tai mahdollista myö-
hempää omistajaa varten.
Käytä tätä korkeapainepesuria yksinomaan
kotitalouskäytössä:
– koneiden, ajoneuvojen, rakennusten,
työkalujen, julkisivujen, terassien, puu-
tarhavälineiden jne. puhdistamista var-
ten käyttäen korkeapainesuihkua
(tarvittaessa lisäten puhdistusaineita).
– KÄRCHERinhyväksymienvarusteiden,
varaosien ja puhdistusaineiden kanssa.
Huomioi ohjeet, jotka on liitetty puhdis-
tusaineiden mukaan.
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettä-
viä. Älä käsittelee pakkauksia kotita-
lousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden
kierrätykseen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita
kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi
toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä
toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräily-
laitoksiin.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoit-
teesta:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm
Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat
takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheis-
tä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme
takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa
ota yhteys ostotositteen kanssa jälleen-
myyjään tai lähimpään valtuutettuun huol-
toon.
(Osoite, katso takasivua)
 Vaara
Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa
vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuole-
maan.
몇 Varoitus
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi
johtaa kuolemaan.
Varo
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineel-
lisia vahinkoja.
– Epäasianmukaisesti käy-
tettyinä korkeapainesuih-
kut voivat olla vaarallisia.
Suihkua ei saa suunnata
ihmisiin, eläimiin, aktiivisiin sähköva-
rusteisiin tai itse laitteeseen.
– Pakkanen saattaa rikkoa laitteen, jos
sen sisälle on jäänyt nestettä. Säilytä
laite talvella pakkaselta suojattuna.
Sisällysluettelo
Yleisiä ohjeita . . . . . . . . . . . FI . . .1
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . FI . . .2
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . FI . . .3
Kuljetus . . . . . . . . . . . . . . . FI . . .6
Säilytys. . . . . . . . . . . . . . . . FI . . .6
Hoito ja huolto . . . . . . . . . . FI . . .6
Häiriöapu . . . . . . . . . . . . . . FI . . .6
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . FI . . .8
CE-todistus. . . . . . . . . . . . . FI . . .8
Yleisiä ohjeita
Tarkoituksenmukainen käyttö
Ympäristönsuojelu
Takuu
Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit
Laitteessa olevat symbolit
82 FI
Sivu: 82
– 2
 Vaara
 Älä koskaan tartu märillä käsillä virta-
pistokkeeseen.
 Älä ota laitetta käyttöön, jos verkkojohto
tai laitteen tärkeät osat, esim. korkea-
paineletku, suihkupistooli (-kahva) tai
turvalaitteet ovat vaurioituneet.
 Tarkasta aina ennen käyttöä, että säh-
kökaapeli ja verkkopistoke ovat ehjät.
Anna valtuutetun huollon/sähköalan
ammattilaisen välittömästi vaihtaa vau-
rioitunut sähkökaapeli.
 Tarkasta korkeapaineletkun kunto aina
ennen käyttöä. Vaihda vaurioitunut kor-
keapaineletku välittömästi.
 Käyttö räjähdysalttiilla alueilla on kiellet-
ty.
 Käytettäessä laitetta vaara-alueilla
(esim. huoltoasemilla) on noudatettava
vastaavia turvallisuusmääräyksiä.
 Epäasianmukaisesti käytettyinä kor-
keapainesuihkut voivat olla vaarallisia.
Suihkua ei saa suunnata ihmisiin, eläi-
miin, aktiivisiin sähkövarusteisiin tai itse
laitteeseen.
 Älä suuntaa korkeapainesuihkua mui-
hin ihmisiin tai itseesi vaatteiden tai
kenkien puhdistamiseksi.
 Älä ruiskuta esineitä, jotka sisältävät
terveydelle haitallisia aineita (esim. as-
besti).
 Korkeapainesuihku voi vaurioittaa ajo-
neuvon renkaita/renkaiden venttiilejä,
jolloin ne saattavat puhjeta. Ensimmäi-
nen merkki siitä on renkaan värin muut-
tuminen. Vaurioituneet ajoneuvon
renkaat/ renkaiden venttiilit ovat hen-
genvaarallisia. Pidä puhdistuksessa vä-
hintään 30 cm suihkutusetäisyys!
 Räjähdysvaara!
Älä suihkuta mitään palavia nesteitä.
Älä koskaan ime liuotinpitoisia nesteitä
tai laimentamattomia happoja tai liuotti-
mia! Niihin kuuluvat esim. bensiini, vä-
rinohennusaineet tai polttoöljy.
Ruiskutussumu on erittäin herkästi syt-
tyvää, helposti räjähtävää ja myrkyllistä.
Älä käytä asetonia, laimentamattomia
happoja eikä liuottimia, koska ne syö-
vyttävät laitteessa käytettyjä materiaa-
leja.
몇 Varoitus
 Verkkojohdon ja jatkojohdon liittimen on
oltava vesitiiviitä, eivätkä ne saa maata
vedessä.
 Tarkoitukseen sopimattomat jatkojoh-
dot voivat olla vaarallisia. Käytä ulkona
vain tarkoitukseen hyväksyttyjä ja vas-
taavasti merkittyjä jatkojohtoja, joissa
on riittävä johdon poikkileikkaus. 1 - 10
m: 1,5 mm2
; 10 - 30 m: 2,5 mm2
 Kelaa jatkojohto aina kokonaan kaape-
likelalta.
 Korkeapaineletku, varusteet ja liittimet
ovat tärkeitä laitteen turvallisuudelle.
Käytä vain valmistajan suosittelemia
korkeapaineletkuja, varusteita ja liitti-
miä.
 Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten
henkilöiden käytettäväksi, joiden aistit,
fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittu-
neet.
Lapset tai perehtymättömät henkilöt ei-
vät saa käyttää laitetta.
Lapsia on valvottava sen varmistami-
seksi, että he eivät leiki laitteen kanssa.
Pidä pakkausfoliot lasten ulottumatto-
missa, tukehtumisvaara!
 Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoi-
tuksenmukaisesti. Käyttäjä on huomioi-
tava paikalliset olosuhteet ja
työskennellessään laitteen kanssa huo-
mioitava ympäristössä oleskelevat hen-
kilöt.
 Älä käytä laitetta, jos läheisyydessä on
muita henkilöitä, joilla ei ole asianmu-
kaista suojavarustusta.
 Käytä sopivia suojavaatteita ja suojala-
seja takaisin ruiskuvalta vedeltä tai lial-
ta suojaamiseksi.
Turvaohjeet
83
FI
Sivu: 83
– 3
Varo
 Pitempien käyttötaukojen aikana pää-
kytkin/laitekytkin kytketään pois tai
verkkopistoke irrotetaan.
 Laitetta ei saa käyttää alle 0 °C lämpö-
tiloissa.
 Pidä lakattujen pintojen puhdistuksessa
vähintään 30 cm suihkutusetäisyys
vaurioiden välttämiseksi.
 Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin
kauan kuin se on käytössä.
 Kiinnitä huomiota siihen, että verkko- tai
jatkojohtoja ei vahingoiteta eikä vaurioi-
teta ajamalla yli, puristamalla tai kisko-
malla. Suojaa verkkojohto
kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoil-
ta.
 Kaikkien työalueella olevien sähköä
johtavien osien on oltava suojatut ruis-
kutusvedeltä.
 Laitteen liittäminen on sallittu ainoas-
taan sähköliitäntään, joka on sähkö-
asentajan asentama standardin IEC
60364 mukaan.
 Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen
on oltava sama kuin laitteen tyyppikil-
vessä ilmoitettu jännite.
 Sähköliitännän suurinta sallittua verk-
kovastusta ei saa ylittää (katso tekniset
tiedot). Jos ilmenee epäselvyyksiä kos-
kien verkkoliitäntäsi käytettävissä ole-
vaa verkkovastusta, ota yhteys
energiansyöttöyhtiöösi.
 Suosittelemme turvallisuussyistä, että
laitetta käytetään aina vikavirtasuoja-
kytkimen (maks. 30 mA) kautta.
 Puhdistustöitä, joissa syntyy öljynpitois-
ta jätevettä, esim. moottorinpesu, alus-
tanpesu, saa suorittaa vain
pesupaikoissa, joissa on öljyn erottimet.
 Tämä laite on kehitetty puhdistusainei-
den käyttöön, jotka laitteen valmistaja
toimittaa tai suosittelee. Muiden puhdis-
tusaineiden tai kemikalioiden käyttö voi
haitata laitteen turvallisuutta.
Varo
Turvalaitteet on tarkoitettu loukkaantumisil-
ta suojaamiseksi, niitä ei saa muuttaa eikä
ohittaa.
Laitekytkin estää laitteen tahattoman käyt-
tämisen.
Lukitus lukitsee suihkupistoolin liipaisimen
ja estää täten laitteen tahattoman käynnis-
tymisen
Ylivuotoventtiili estää sallitun käyttöpai-
neen ylittymisen.
Kun suihkupistoolin liipaisin päästetään irti,
kytkee painekytkin pumpun pois päältä,
korkeapainesuihku pysähtyy. Kun liipaisi-
mesta vedetään, kytkee painekytkin taas
pumpun päälle.
Varo
Varmista ennen laitteen jokaista käyttämis-
tä tai laitteeseen kohdistuvaa toimenpidet-
tä, että laite seisoo kantavalla alustalla
tukevasi paikallaan.
– Kun laite asetetaan vaakasuoralle alus-
talle, sen seisontavakavuus on taattu.
Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakka-
uksessa. Tarkasta purkaessasi laitetta pak-
kauksesta pakkauksen sisällön
täydellisyys.
Ota yhteys jälleenmyyjään, jos varusteita
puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja.
Kuvat katso sivu 2
1 Verkkokaapeli ja pistoke
2 Pidike suihkuputkelle
3 Kuljetuskahva
4 Puhdistusaineen imuletku
Turvalaitteet
Laitekytkin
Suihkupistoolin lukitus
Ylivirtausventtiili painekytkimellä
Edellytykset seisontavakavuudelle
Käyttö
Toimitus
Laitekuvaus
84 FI
Sivu: 84
– 4
5 Puhdistusaineen annostelusäädin
6 Pidike pistoolille
7 Puhdistusainesäiliö
8 Laitekytkin (PÄÄLLE/POIS)
9 Korkeapaineliitäntä
10 Vesiliitäntä ja sihti
11 Tulovesiliitäntä
12 Suihkupistooli
13 Suihkupistoolin lukitus
14 Paina painiketta korkeapaineletkun ir-
roittamiseksi suihkupistoolista
15 Korkeapaineletku
16 Paineensäädöllä (Vario Power) varus-
tettu suihkuputki
17 Suihkuputki ja Pyörivä pistesuutin
Erikoisvarusteet laajentavat laitteesi käyt-
tömahdollisuuksia.Tarkempia tietoja saat
KÄRCHER -myyjäliikkeeltäsi.
Kuva
Kiinnitä laitteen mukana irtonaisena tulleet
osat laitteeseen ennen käyttöönottamista.
Kuva
 Pistä korkeapaineletku niin syvälle
suihkupistooliinkäsiruiskupistooliin,että
kuulet sen napsahtavan lukitukseen.
Huomautus: Huomioi liitinnipan oikea
suuntaus.
 Kokeile liitoksen pitävyys korkeapaine-
letkusta vetämällä.
몇 Varoitus
Voimassa olevien määräysten mu-
kaan laitetta ei saa käyttää milloin-
kaan juomavesiverkossa ilman
takaisinimusuojaa. Tällöin on käy-
tettävä KÄRCHERin soveltuvaa takaisini-
musuojaa tai vaihtoehtoisesti normin EN
12729 tyyppi BA mukaista takaisinimusuo-
jaa. Vesi, joka on valunut takaisinimusuo-
jan lävitse, ei ole juomakelpoista.
Varo
Asenna järjestelmäerotin aine vedensyöt-
töön, ei koskaan suoraan laitteeseen!
Huomautus: Veden epäpuhtaudet voivat
vahingoittaa korkeapainepumppua ja va-
rusteita. Vahinkojen estämiseksi suositte-
lemme käyttämään KÄRCHER-
syöttövesisuodatinta (lisävaruste, tilausnu-
mero 4.730-059).
Noudata vesilaitoksen ohjeita.
Liitäntäarvot katso tyyppikilpi/tekniset tie-
dot.
 Käytä kaupasta saatavalla liittimellä va-
rustettua, kudosvahvistettua vesiletkua
(ei kuulu toimitukseen). (halkaisija vä-
hintään 1/2 tuuma tai 13 mm, pituus vä-
hintään 7,5 m).
 Ruuvaa mukana toimitettu liitin laitteen
vesiliitäntään.
 Liitä vesiletku laitteen liittimeen ja sitten
vedensyöttöpisteeseen.
Varo
Yli 2 minuuttia kestävä kuivakäynti vahin-
goittaa korkeapainepumppua. Jos laittee-
seen ei muodostu painetta 2 minuutin
sisällä, kytke laite pois ja toimi luvun "Apu
häiriötapauksissa"ohjeiden mukaan.
 Kiinnitä korkeapaineletku laitteen kor-
keapaineliitäntään.
 Pistä suihkuputki pistooliin ja kiinnitä
paikalleen kiertämällä putkea 90°.
 Avaa vesihana kokonaan.
 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
 Kytke laite päälle "I/ON".
몇 Vaara
Korkeapainesuuttimesta ulostuleva vesi-
suihku saa aikaan suihkupistooliin vaikutta-
van takaiskuvoiman. Ota tukeva asento ja
pidä pistoolista ja suihkuputkesta tukevasti
kiinni.
Erikoisvarusteet
Ennen käyttöönottoa
Vedensyöttö
Vedensyöttö vesijohdosta
Käyttöönotto
Käyttö
85
FI
Sivu: 85
– 5
Varo
Varmista ennen puhdistuksen aloittamista,
että painepesuri on tukevasti tasaisella
alustalla. Käytä puhdistettaessa suojalase-
ja ja suojavaatetusta.
 Vapauta suihkupistoolin liipaisin luki-
tuksesta.
 Vedä liipaisimesta, laite käynnistyy.
Huomautus: Kun ote liipaisimesta irrote-
taan, kone pysähtyy. Järjestelmä pysyy
korkeapaineisena
Tarkoitettu yleisimpiin puhdistustehtäviin.
Työpaine on säädettävissä portaattomasti
välillä „Min“ ja „Max“.
 Päästä suihkupistoolin vipu irti.
 Kierrä suihkuputki haluamaasi asen-
toon.
Huomautus: Soveltuu töihin, joissa käyte-
tään puhdistusaineita, kierrä suihkuputki
tällöin asentoon „Mix“.
Pinttyneen lian poistoon.
Varo
Älä puhdista autonrenkaita, maalipintoja tai
arkoja pintoja kuten puuta likajyrsimella,
vahingoittumisvaara.
– Ei sovellu töihin, joissa käytetään puh-
distusaineita.
Käytä kulloiseenkin puhdistustehtävään ai-
noastaan KÄRCHER puhdistus- ja hoitoai-
neita, koska ne on kehitetty erityisesti
laitteessasi käytettäväksi. Muiden puhdis-
tus- ja hoitoaineiden käyttäminen voi johtaa
laitteen nopeampaan kulumiseen ja takuun
raukeamiseen. Pyydä lähempiä tietoja
KÄRCHER erikoisliikkeestäsi tai suoraan
Kärcheriltä.
 Käytä paineensäädöllä (Vario Power)
varustettua suihkuputkea.
 Kierrä suihkuputki asentoon „Mix“.
Huomautus: Tällöin laitetta käytettäes-
sä vesisuihkuun lisätään puhdistusai-
neliuosta.
 Kaada puhdistusaineliuos puhdistusaine-
säiliöön (noudata puhdistusaineen pakka-
uksessa olevaa annostusohjetta).
 Säädä puhdistusaineliuoksen käyttö-
määrää puhdistusaineen annostelu-
säätimellä.
 Suihkuta puhdistusainetta säästeliäästi
kuivalle pinnalle ja anna sen vaikuttaa
(ei kuivua).
 Huuhdo irrotettu lika pois korkeapaine-
suihkulla.
 Päästä suihkupistoolin vipu irti.
 Lukitse suihkupistoolin liipaisin.
 Pidempien työtaukojen (yli 5 minuuttia)
ajaksi laite on lisäksi kytkettävä pois
päältä „0/OFF“.
 Pistä suihkupistooli pitimeensä.
Varo
Irrota korkeapaineletku suihkupistoolista tai
laitteesta vain, kun järjestelmässä ei ole
painetta.
 Kun työ puhdistusainetta käyttäen on
suoritettu, ripusta imuletku astiaan, jos-
sa on puhdasta vettä, kytke laite n. 1 mi-
nuutin ajaksi päälle suihkuputken
ollessa irrotettuna ja huuhtele puhtaak-
si.
 Päästä suihkupistoolin vipu irti.
 Kytke laite pois päältä "0/OFF".
 Sulje vesihana.
 Paina suihkupistoolin vipua järjestel-
mässä vielä olevan paineen laskemi-
seksi ulos.
 Lukitse suihkupistoolin liipaisin.
 Vedä verkkopistoke irti.
Paineensäädöllä (Vario Power) varuste-
tu suihkuputki
Suihkuputki ja Pyörivä pistesuutin
Työskentely puhdistusaineita käyt-
täen
Suositeltavat puhdistusmenetelmät
Käytön keskeytys
Käytön lopetus
86 FI
Sivu: 86
– 6
Varo
Onnettomuuksien tai vammojen välttämi-
seksi, huomioi laitetta kuljetettaessa sen
paino (katso Tekniset tiedot).
 Nosta ja kanna laitetta kantokahvasta.
 Vedä laitetta kuljetuskahvasta.
 Varmista laite siirtymisen ja kaatumisen
varalta.
Varo
Onnettomuuksien tai vammojen välttämi-
seksi, huomioi säilytyspaikkaa valittaessa
laitteen paino (katso Tekniset tiedot).
 Pysäytä laite tasaiselle pinnalle.
 Pistä suihkupistooli pitimeensä.
 Kokoa verkkoliitäntäkaapeli, korkeapai-
neletku ja varusteet laitteeseen.
Jos säilytys on pitempiaikaista, esim talven
ajaksi, huomioi lisäksi luvussa Hoito olevat
ohjeet.
Varo
Suojaa laite ja varusteet jäätymiseltä.
Pakkanen rikkoo laitteen ja lisävarusteet,
jos niistä ei ole poistettu kaikkea vettä. Va-
hinkojen välttämiseksi:
 Veden poistaminen laitteesta: Käynnis-
tä laite ilman korkeapaineletkua ja vesi-
liitäntää (maks. 1 min) ja odota kunnes
korkeapaineliittimestä ei tule enää vet-
tä. Kytke laite pois päältä.
 Säilytä laitetta kaikkine varusteineen
pakkaselta suojatuissa tiloissa.
 Vaara
Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito-
ja huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pisto-
rasiasta.
Ennen pitempää varastointia, esim. talvel-
la:
 Vedä suodatin irti puhdistusaineen imu-
letkusta ja puhdista suodatin juokse-
vassa vedessä.
 Vedä suodatin ulos vesiliitännästä latta-
pihtiä käyttäen ja puhdista sihti juokse-
vassa vedessä.
Laitetta ei tarvitse huoltaa.
Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-vara-
osia. Varaosaluettelo löytyy tämän käyttö-
ohjeen lopusta.
Pienemmät häiriöt voit itse poistaa seuraa-
van yhteenvedon avulla.
Epäselvissä tapauksissa käänny valtuute-
tun asiakaspalvelun puoleen.
 Vaara
Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito-
ja huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pisto-
rasiasta.
Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorit-
taa korjaustyöt ja sähköisiin rakenneosiin
kohdistuvat työt.
 Vedä suihkupistoolin vivusta, laite
käynnistyy.
 Tarkasta, onko tyyppikilvessä ilmoitettu
jännite sama kuin virtalähteen jännite.
 Tarkasta, onko verkkojohto vaurioitu-
nut.
Kuljetus
Kuljetus käsin
Kuljetus ajoneuvoissa
Säilytys
Laitteen säilytys
Suojaaminen pakkaselta
Hoito ja huolto
Hoito
Huolto
Varaosat
Häiriöapu
Laite ei toimi
87
FI
Sivu: 87
– 7
 Tarkasta suihkuputken säätö.
 Ilmanpoisto laitteesta: Käynnistä laite il-
man korkeapaineletkua ja odota (kork.
2 minuuttia), kunnes korkeapaineliitti-
mestä tulee vettä ilman ilmakuplia. Kyt-
ke laite pois päältä ja kiinnitä
korkeapaineletku jälleen takaisin pai-
kalleen.
 Tarkasta vedensaanti
 Vedä suodatin ulos vesiliitännästä latta-
pihtiä käyttäen ja puhdista sihti juokse-
vassa vedessä.
Syy: Jännite on pudonnut liian matalaksi,
johtuen heikosta sähköverkosta tai jatko-
johdon käytöstä.
 Vedä laitetta päälle kytkettäessä ensin
suihkupistoolin liipaisimesta, aseta sit-
ten laitekytkin asentoon „I/ON“.
 Korkeapainesuuttimen puhdistus: Pois-
ta suuttimen reiän likaantumat neulan
avulla ja huuhtele reikää edestäpäin ve-
dellä.
 Tarkasta veden tulomäärä.
 Laitteen vähäinen epätiiviys on teknii-
kasta johtuvaa ja normaalia. Jos epätii-
viys on suurempaa, ota yhteys
valtuutettuun asiakaspalveluun.
 Käytä paineensäädöllä (Vario Power)
varustettua suihkuputkea.
Kierrä suihkuputki asentoon „Mix“.
 Tarkasta puhdistusaineen annostelu-
säätimen asetus.
 Puhdista puhdistusaineen imuletkun
suodatin.
 Tarkasta, että puhdistusaineen imulet-
ku ei ole nurjahtanut.
Laitteeseen ei tule painetta
Laite ei käynnisty, moottori murisee
Suuret paineenvaihtelut
Laite ei ole tiivis
Laite ei ime puhdistusainetta
88 FI
Sivu: 88
– 8
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet
vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan
sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien
asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaati-
muksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin teh-
dään muutoksia, joista ei ole sovittu
kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää
voimassa.
Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton
puolesta ja sen valtuuttamina.
Dokumentointivaltuutettu:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0
Faksi: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2010/12/01
Tekniset tiedot
Vesiliitäntä
Tulolämpötila (maks.) °C 40
Tulomäärä (min.) l/min 10
Tulopaine (maks.) MPa 1,2
Sähköliitäntä
Jännite
1~50/60 Hz
V 220 -
240
Liitosjohto kW 2,1
Maks. sallittu verkkoimpe-
danssi Zmax
Ohmia (0,355
+ j x
0,222)
Verkkosulake (hidas) A 10
Kotelointiluokka II
Suojausluokka IP X5
Suoritustiedot
Työpaine MPa 12,5
Maks. sallittu paine MPa 14
Syöttömäärä, vesi l/min 6,7
Mitat ja painot
Pituus mm 315
Leveys mm 345
Korkeus mm 860
Paino, käyttövalmiina va-
rusteineen
kg 11,4
Syöttömäärä, puhdistus-
aine
l/min 0 - 0,3
Käsiruiskupistoolin takais-
kuvoima
N 20
Mitatut arvot EN 60335-2-79 mukaisesti
Käsi-käsivarsi tärinäarvo
Epävarmuus K
m/s2
m/s2
< 2,5
0,3
Äänenpainetaso LpA
Epävarmuus KpA
dB(A)
dB(A)
78
2
Äänitehotaso LWA + epä-
varmuus KWA
dB(A) 93
CE-todistus
Tuote: korkeapainepesuri
Tyyppi: 1.950-xxx
Yksiselitteiset EU-direktiivit
2006/42/EY (+2009/127/EY)
2004/108/EY
2000/14/EY
Sovelletut harmonisoidut standardit
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–79
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Sovellettu yhdenmukaisuuden analy-
sointimenetelmä
2000/14/EY: Liite V
Äänen tehotaso dB(A)
Mitattu: 91
Taattu: 93
CEO Head of Approbation
89
FI

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher K 5.79 MD T250 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher K 5.79 MD T250

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher K 5.79 MD T250, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher K 5.79 MD T250 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher K 5.79 MD T250 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.