Kärcher K 5.600 käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher K 5.600 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Painepesuri
  • Malli/nimi: K 5.600
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 99
– 1
Arvoisa asiakas,
Lue käyttöohje ennen laitteesi
käyttämistä, säilytä käyttöohje
myöhempää käyttöä tai mahdollista myö-
hempää omistajaa varten.
Käytä tätä korkeapainepesuria yksinomaan
kotitalouskäytössä:
– koneiden, ajoneuvojen, rakennusten,
työkalujen, julkisivujen, terassien, puu-
tarhavälineiden jne. puhdistamista var-
ten käyttäen korkeapainesuihkua
(tarvittaessa lisäten puhdistusaineita).
– KÄRCHERinhyväksymienvarusteiden,
varaosien ja puhdistusaineiden kanssa.
Huomioi ohjeet, jotka on liitetty puhdis-
tusaineiden mukaan.
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.
Älä käsittelee pakkauksia kotitalousjät-
teenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita
kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi
toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä
toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräily-
laitoksiin.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoit-
teesta:
www.kaercher.com/REACH
Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat
takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheis-
tä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme
takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa
ota yhteys ostotositteen kanssa jälleen-
myyjään tai lähimpään valtuutettuun huol-
toon.
(Osoite, katso takasivua)
 Vaara
Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa
vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuole-
maan.
몇 Varoitus
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi
johtaa kuolemaan.
Varo
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineel-
lisia vahinkoja.
– Epäasianmukaisesti käy-
tettyinä korkeapainesuih-
kut voivat olla vaarallisia.
Suihkua ei saa suunnata
ihmisiin, eläimiin, aktiivisiin sähköva-
rusteisiin tai itse laitteeseen.
– Pakkanen saattaa rikkoa laitteen, jos
sen sisälle on jäänyt nestettä. Säilytä
laite talvella pakkaselta suojattuna.
Sisällysluettelo
Yleisiä ohjeita . . . . . . . . . . . FI . . .1
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . FI . . .2
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . FI . . .3
Kuljetus . . . . . . . . . . . . . . . FI . . .7
Säilytys. . . . . . . . . . . . . . . . FI . . .7
Hoito ja huolto . . . . . . . . . . FI . . .7
Häiriöapu . . . . . . . . . . . . . . FI . . .8
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . FI . . .9
CE-todistus. . . . . . . . . . . . . FI . . .9
Yleisiä ohjeita
Tarkoituksenmukainen käyttö
Ympäristönsuojelu
Takuu
Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit
Laitteessa olevat symbolit
100 FI
Sivu: 100
– 2
 Vaara
 Älä koskaan tartu märillä käsillä virta-
pistokkeeseen.
 Älä ota laitetta käyttöön, jos verkkojohto
tai laitteen tärkeät osat, esim. korkea-
paineletku, suihkupistooli (-kahva) tai
turvalaitteet ovat vaurioituneet.
 Tarkasta aina ennen käyttöä, että säh-
kökaapeli ja verkkopistoke ovat ehjät.
Anna valtuutetun huollon/sähköalan
ammattilaisen välittömästi vaihtaa vau-
rioitunut sähkökaapeli.
 Tarkasta korkeapaineletkun kunto aina
ennen käyttöä. Vaihda vaurioitunut kor-
keapaineletku välittömästi.
 Käyttö räjähdysalttiilla alueilla on kielletty.
 Käytettäessä laitetta vaara-alueilla
(esim. huoltoasemilla) on noudatettava
vastaavia turvallisuusmääräyksiä.
 Epäasianmukaisesti käytettyinä kor-
keapainesuihkut voivat olla vaarallisia.
Suihkua ei saa suunnata ihmisiin, eläi-
miin, aktiivisiin sähkövarusteisiin tai itse
laitteeseen.
 Älä suuntaa korkeapainesuihkua mui-
hin ihmisiin tai itseesi vaatteiden tai
kenkien puhdistamiseksi.
 Älä ruiskuta esineitä, jotka sisältävät
terveydelle haitallisia aineita (esim. as-
besti).
 Korkeapainesuihku voi vaurioittaa ajo-
neuvon renkaita/renkaiden venttiilejä,
jolloin ne saattavat puhjeta. Ensimmäi-
nen merkki siitä on renkaan värin muut-
tuminen. Vaurioituneet ajoneuvon
renkaat/ renkaiden venttiilit ovat hen-
genvaarallisia. Pidä puhdistuksessa vä-
hintään 30 cm suihkutusetäisyys!
 Räjähdysvaara!
Älä suihkuta mitään palavia nesteitä.
Älä koskaan ime liuotinpitoisia nesteitä
tai laimentamattomia happoja tai liuotti-
mia! Niihin kuuluvat esim. bensiini, vä-
rinohennusaineet tai polttoöljy.
Ruiskutussumu on erittäin herkästi sytty-
vää, helposti räjähtävää ja myrkyllistä.
Älä käytä asetonia, laimentamattomia
happoja eikä liuottimia, koska ne syövyt-
tävät laitteessa käytettyjä materiaaleja.
몇 Varoitus
 Verkkojohdon ja jatkojohdon liittimen on
oltava vesitiiviitä, eivätkä ne saa maata
vedessä.
 Tarkoitukseen sopimattomat jatkojoh-
dot voivat olla vaarallisia. Käytä ulkona
vain tarkoitukseen hyväksyttyjä ja vas-
taavasti merkittyjä jatkojohtoja, joissa
on riittävä johdon poikkileikkaus.
1 - 10 m: 1,5 mm2
; 10 - 30 m: 2,5 mm2
 Kelaa jatkojohto aina kokonaan kaape-
likelalta.
 Korkeapaineletku, varusteet ja liittimet
ovat tärkeitä laitteen turvallisuudelle.
Käytä vain valmistajan suosittelemia
korkeapaineletkuja, varusteita ja liitti-
miä.
 Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten
henkilöiden käytettäväksi, joiden aistit,
fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittu-
neet.
Lapset tai perehtymättömät henkilöt ei-
vät saa käyttää laitetta.
Lapsia on valvottava sen varmistami-
seksi, että he eivät leiki laitteen kanssa.
Pidä pakkausfoliot lasten ulottumatto-
missa, tukehtumisvaara!
 Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoi-
tuksenmukaisesti. Käyttäjä on huomioi-
tava paikalliset olosuhteet ja
työskennellessään laitteen kanssa huo-
mioitava ympäristössä oleskelevat hen-
kilöt.
 Älä käytä laitetta, jos läheisyydessä on
muita henkilöitä, joilla ei ole asianmu-
kaista suojavarustusta.
 Käytä sopivia suojavaatteita ja suojala-
seja takaisin ruiskuvalta vedeltä tai lial-
ta suojaamiseksi.
Varo
 Pitempien käyttötaukojen aikana pää-
kytkin/laitekytkin kytketään pois tai
verkkopistoke irrotetaan.
Turvaohjeet
101
FI
Sivu: 101
– 3
 Laitetta ei saa käyttää alle 0 °C lämpö-
tiloissa.
 Pidä lakattujen pintojen puhdistuksessa
vähintään 30 cm suihkutusetäisyys
vaurioiden välttämiseksi.
 Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin
kauan kuin se on käytössä.
 Kiinnitä huomiota siihen, että verkko- tai
jatkojohtoja ei vahingoiteta eikä vaurioi-
teta ajamalla yli, puristamalla tai kisko-
malla. Suojaa verkkojohto kuumuudelta,
öljyltä ja teräviltä reunoilta.
 Kaikkien työalueella olevien sähköä
johtavien osien on oltava suojatut ruis-
kutusvedeltä.
 Laitteen liittäminen on sallittu ainoas-
taan sähköliitäntään, joka on sähkö-
asentajan asentama standardin IEC
60364 mukaan.
 Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen
on oltava sama kuin laitteen tyyppikil-
vessä ilmoitettu jännite.
 Suosittelemme turvallisuussyistä, että
laitetta käytetään aina vikavirtasuoja-
kytkimen (maks. 30 mA) kautta.
 Puhdistustöitä, joissa syntyy öljynpitois-
ta jätevettä, esim. moottorinpesu, alus-
tanpesu, saa suorittaa vain
pesupaikoissa, joissa on öljyn erottimet.
 Tämä laite on kehitetty puhdistusainei-
den käyttöön, jotka laitteen valmistaja
toimittaa tai suosittelee. Muiden puhdis-
tusaineiden tai kemikalioiden käyttö voi
haitata laitteen turvallisuutta.
Varo
Turvalaitteet on tarkoitettu loukkaantumisil-
ta suojaamiseksi, niitä ei saa muuttaa eikä
ohittaa.
Laitekytkin estää laitteen tahattoman käyt-
tämisen.
Lukitus lukitsee suihkupistoolin liipaisimen
ja estää täten laitteen tahattoman käynnis-
tymisen
Ylivuotoventtiili estää sallitun käyttöpai-
neen ylittymisen.
Kun suihkupistoolin liipaisin päästetään irti,
kytkee painekytkin pumpun pois päältä,
korkeapainesuihku pysähtyy. Kun liipaisi-
mesta vedetään, kytkee painekytkin taas
pumpun päälle.
Varo
Varmista ennen laitteen jokaista käyttämis-
tä tai laitteeseen kohdistuvaa toimenpidet-
tä, että laite seisoo kantavalla alustalla
tukevasi paikallaan.
– Kun laite asetetaan vaakasuoralle alus-
talle, sen seisontavakavuus on taattu.
Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakka-
uksessa. Tarkasta purkaessasi laitetta pak-
kauksesta pakkauksen sisällön
täydellisyys.
Ota yhteys jälleenmyyjään, jos varusteita
puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja.
 Tämä käyttöohje kuvaa etusivulla esi-
tettyjen painepesurien perusmallit.
 Tässä käyttöohjeessa kuvataan maksi-
mivarustus. Mallien varustetaso vaihte-
lee, katso kuvaus laatikon kyljestä.
Katso avattavalla kansisivulla
olevia kuvia!
1 Tulovesiliitäntä
2 Korkeapaineletku
3 Korkeapaineletkun pikaliitin
4 Suodattimella varustettu vesiliitäntä
5 Laitekytkin „0/OFF“ / „I/ON“
6 Puhdistusaineen annostelusäädin
7 Pidike pistoolille
8 Kuljetuskahva, ulosvedettävä
9 Pidike korkeapaineletkulle
Turvalaitteet
Laitekytkin
Suihkupistoolin lukitus
Ylivirtausventtiili painekytkimellä
Edellytykset seisontavakavuudelle
Käyttö
Toimitus
Laitekuvaus
102 FI
Sivu: 102
– 4
10 Plug 'n' Clean -puhdistusainepullon säi-
lytyspaikka puhdistusaineliitännällä
11 Lisävarusteiden säilytyspaikka
12 Verkkoliitäntäjohdon säilytyskoukku*
13 Plug 'n' Clean -puhdistusainepullo sul-
kutulpalla
14 Verkkojohto, jossa on verkkopistoke
15 Pyörät
16 Suihkupistooli
17 Suihkupistoolin lukitus
18 Paina painiketta korkeapaineletkun ir-
roittamiseksi suihkupistoolista
19 Paineensäädöllä (Vario Power) varus-
tettu suihkuputki
20 Suihkuputki ja Pyörivä pistesuutin
21 Pesuharja*
22 Pyörivä pesuharja*
23 Delta-Racer D150*
*varusteista riippuen
Erikoisvarusteet laajentavat laitteesi käyt-
tömahdollisuuksia.Tarkempia tietoja saat
KÄRCHER -myyjäliikkeeltäsi.
Kiinnitä laitteen mukana irtonaisena tulleet
osat laitteeseen ennen käyttöönottamista.
 Kuva
Paina pyörät paikoilleen ja varmista
mukana olevilla tulpilla, huomioi tulpan
suuntaus.
 Kuva
Aseta alempi pidike reikään ja työnnä
eteenpäin, se lukkiutuu kuuluvasti pai-
kalleen.
Aseta ylempi pidike paikalleen ja paina
alas vasteeseen asti.
 Kuva
Paina säilytyskoukku sisään ja nap-
sauta lukitukseen ylempään positioon.
 Kuva
Paina kuljetuskahvaa kiinnittimeen kun-
nes tunnet vastusta. Lyö sitten kahva
kämmenellä tai pehmeällä kumivasa-
ralla paikalleen.
Kiinnittämiseen tarvitaan 2 mukana toimi-
tettua ruuvia ja ristipää-ruuvitaltta PH 2.
 Kuva
Pistä molemmat puhdistusaineletkut
liittimiin.
Aseta annostelusäädin paikalleen ja
kiinnitä 2 ruuvilla.
Huomautus: Huomioi ehdottomasti
kiinnitettäessä, että annostelusäätimen
ulokkeet osuvat kotelossa oleviin, niille
tarkoitettuihin reikiin.
 Kuva
Pistä korkeapaineletku niin syvälle
suihkupistooliinkäsiruiskupistooliin,että
kuulet sen napsahtavan lukitukseen.
Huomautus: Huomioi liitinnipan oikea
suuntaus.
Kokeile liitoksen pitävyys korkeapaine-
letkusta vetämällä.
몇 Varoitus
Voimassa olevien määräysten mu-
kaan laitetta ei saa käyttää milloin-
kaan juomavesiverkossa ilman
takaisinimusuojaa. Tällöin on käy-
tettävä KÄRCHERin soveltuvaa takaisini-
musuojaa tai vaihtoehtoisesti normin EN
12729 tyyppi BA mukaista takaisinimusuo-
jaa. Vesi, joka on valunut takaisinimusuo-
jan lävitse, ei ole juomakelpoista.
Varo
Asenna järjestelmäerotin aine vedensyöt-
töön, ei koskaan suoraan laitteeseen!
Huomautus: Veden epäpuhtaudet voivat
vahingoittaa korkeapainepumppua ja va-
Erikoisvarusteet
Ennen käyttöönottoa
Pyörien kiinnittäminen
Suihkupistoolin säilytyspidikkeen kiin-
nittäminen
Verkkoliitäntäjohdon säilytyskoukun
kiinnittäminen
Kuljetuskahvan kiinnittäminen
Puhdistusaineen annostelusäätimen
kiinnittäminen
Korkeapaineletkun liittäminen suihku-
pistooliin
Vedensyöttö
103
FI
Sivu: 103
– 5
rusteita. Vahinkojen estämiseksi suositte-
lemme käyttämään KÄRCHER-
syöttövesisuodatinta (lisävaruste, tilausnu-
mero 4.730-059).
Noudata vesilaitoksen ohjeita.
Liitäntäarvot katso tyyppikilpi/tekniset tiedot.
 Käytä kaupasta saatavalla liittimellä va-
rustettua, kudosvahvistettua vesiletkua
(ei kuulu toimitukseen). (halkaisija vä-
hintään 1/2 tuuma tai 13 mm, pituus vä-
hintään 7,5 m).
 Kuva
Ruuvaa mukana toimitettu liitin laitteen
vesiliitäntään.
Liitä vesiletku laitteen liittimeen ja sitten
vedensyöttöpisteeseen.
Käyttämällä KÄRCHERin pohjaventtiilillä
varustettua imuletkua (erityisvaruste, tila-
usnumero 4.440-238) tämä korkeapaine-
pesuri soveltuu pintavesien imemiseen
esim. sadevesitynnyreistä tai lammista
(katso maks. imukorkeus kohdasta Tekni-
set tiedot).
 Täytä KÄRCHERin pohjaventtiilillä va-
rustettu imuletku vedellä, kiinnitä letku
laitteen vesiliittimeen ja ripusta letkun
toinen pää sadevesitynnyriin.
 Irrota korkeapaineletku laitteen korkea-
paineliittimestä.
 Käynnistä laite "I/O" ja odota (kork. 2
minuuttia), kunnes korkeapaineliitti-
mestä tulee vettä ilman ilmakuplia.
 Kytke laite pois päältä "0/OFF".
Varo
Yli 2 minuuttia kestävä kuivakäynti vahin-
goittaa korkeapainepumppua. Jos laittee-
seen ei muodostu painetta 2 minuutin
sisällä, kytke laite pois ja toimi luvun "Apu
häiriötapauksissa"ohjeiden mukaan.
 Kuva
Paina korkeapaineletku laitteessa ole-
vaan pikaliittimeen, se lukittuu kuulu-
vasti paikalleen.
Huomautus: Huomioi liitinnipan oikea
suuntaus.
Kokeile liitoksen pitävyys korkeapaine-
letkusta vetämällä.
 Kuva
Pistä suihkuputki pistooliin ja kiinnitä
paikalleen kiertämällä putkea 90°.
 Avaa vesihana kokonaan.
 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
 Kytke laite päälle "I/ON".
몇 Vaara
Korkeapainesuuttimesta ulostuleva vesi-
suihku saa aikaan suihkupistooliin vaikutta-
van takaiskuvoiman. Ota tukeva asento ja
pidä pistoolista ja suihkuputkesta tukevasti
kiinni.
Varo
Varmista ennen puhdistuksen aloittamista,
että painepesuri on tukevasti tasaisella
alustalla. Käytä puhdistettaessa suojalase-
ja ja suojavaatetusta.
 Vapauta suihkupistoolin liipaisin luki-
tuksesta.
 Vedä liipaisimesta, laite käynnistyy.
Huomautus: Kun ote liipaisimesta irrote-
taan, kone pysähtyy. Järjestelmä pysyy
korkeapaineisena
Tarkoitettu yleisimpiin puhdistustehtäviin.
Työpaine on säädettävissä portaattomasti
välillä „Min“ ja „Max“.
 Päästä suihkupistoolin vipu irti.
 Kierrä suihkuputki haluamaasi asen-
toon.
Huomautus: Soveltuu töihin, joissa käyte-
tään puhdistusaineita, kierrä suihkuputki
tällöin asentoon „Mix“.
Vedensyöttö vesijohdosta
Veden ottaminen avoimista säiliöistä
Käyttöönotto
Käyttö
Paineensäädöllä (Vario Power) varuste-
tu suihkuputki
104 FI
Sivu: 104
– 6
Pinttyneen lian poistoon.
Varo
Älä puhdista autonrenkaita, maalipintoja tai
arkoja pintoja kuten puuta likajyrsimella,
vahingoittumisvaara.
– Ei sovellu töihin, joissa käytetään puh-
distusaineita.
– Huomautus: Soveltuu töihin, joissa
käytetään puhdistusaineita.
Aseta annostelusäädin halutulle puh-
distusaineen imumäärälle.
Pyörivä pesuharja soveltuu erityisesti auto-
jen puhdistamiseen.
Varo
Pesuharjassa ei puhdistettaessa saa olla li-
ka- tai muita hiukkasia, maalipinnan vahin-
goittumisvaara.
– Huomautus: Soveltuu töihin, joissa
käytetään puhdistusaineita.
Aseta annostelusäädin halutulle puh-
distusaineen imumäärälle.
Delta-Racer yhdistää pyörivän pesuharjan
pyörivään korkeapainesuihkuun. Siksi se
soveltuu erityisesti autojen tai pahoin li-
kaantuneiden pintojen puhdistamiseen.
 Vaara
Kun Delta-Racer on käyn-
nissä, älä vie kättäsi sen
reunan alle!
Käytä kulloiseenkin puhdistustehtävään ai-
noastaan KÄRCHER puhdistus- ja hoitoai-
neita, koska ne on kehitetty erityisesti
laitteessasi käytettäväksi. Muiden puhdis-
tus- ja hoitoaineiden käyttäminen voi johtaa
laitteen nopeampaan kulumiseen ja takuun
raukeamiseen. Pyydä lähempiä tietoja
KÄRCHER erikoisliikkeestäsi tai suoraan
Kärcheriltä.
Puhdistusaineita koskeva huomautus:
Näille laitteille voi ostaa yleisimmät KÄR-
CHER-puhdistusaineet jo käyttövalmiina
sulkutulpallisissa Plug 'n' Clean -puhdistus-
ainepulloissa. Näin sinun ei tarvitse tehdä
vaivalloisia jälleentäyttöjä.
 Kuva
Poista Plug 'n' Clean -puhdistusainepul-
lon tulppa ja paina puhdistusainepullo
aukko alaspäin puhdistusaineliittimeen.
 Kuva
Säädä puhdistusaineliuoksen käyttö-
määrää puhdistusaineen annostelu-
säätimellä.
 Käytä paineensäädöllä (Vario Power)
varustettua suihkuputkea.
 Kierrä suihkuputki asentoon „Mix“.
Huomautus: Tällöin laitetta käytettäes-
sä vesisuihkuun lisätään puhdistusai-
neliuosta.
Huomautus: Tarvittaessa myös pesuhar-
joja voi käyttää puhdistusaineilla suoritetta-
vaan puhdistamiseen.
 Suihkuta puhdistusainetta säästeliäästi
kuivalle pinnalle ja anna sen vaikuttaa
(ei kuivua).
 Huuhdo irrotettu lika pois korkeapaine-
suihkulla.
 Päästä suihkupistoolin vipu irti.
 Lukitse suihkupistoolin liipaisin.
 Pidempien työtaukojen (yli 5 minuuttia)
ajaksi laite on lisäksi kytkettävä pois
päältä „0/OFF“.
 Pistä suihkupistooli pitimeensä.
Varo
Irrota korkeapaineletku suihkupistoolista tai
laitteesta vain, kun järjestelmässä ei ole
painetta.
 Vedä Plug 'n' Clean -puhdistusainepullo
pidikkeestä ja sulje tulpalla. Aseta pullo
Suihkuputki ja Pyörivä pistesuutin
Pesuharja
Pyörivä pesuharja
Delta-Racer D150
Työskentely puhdistusaineita käyt-
täen
Suositeltavat puhdistusmenetelmät
Käytön keskeytys
Käytön lopetus
105
FI
Sivu: 105
– 7
pidikkeeseen säilytettäväksi 180 °
käännettynä.
 Päästä suihkupistoolin vipu irti.
 Kytke laite pois päältä "0/OFF".
 Sulje vesihana.
 Irrota laite vedensyötöstä.
Varo: Irrotettaessa syöttö- tai korkea-
paineletkua käytön jälkeen, liittimistä
voi purkautua ulos lämmintä vettä.
 Paina suihkupistoolin vipua järjestel-
mässä vielä olevan paineen laskemi-
seksi ulos.
 Lukitse suihkupistoolin liipaisin.
 Vedä verkkopistoke irti.
Varo
Onnettomuuksien tai vammojen välttämi-
seksi, huomioi laitetta kuljetettaessa sen
paino (katso Tekniset tiedot).
 Nosta ja kanna laitetta kantokahvasta.
 Vedä laitetta kuljetuskahvasta.
 Ennen kuljetusta makuullaan: Vedä
Plug 'n' Clean -puhdistusainepullo pi-
dikkeestä ja sulje tulpalla.
 Varmista laite siirtymisen ja kaatumisen
varalta.
Varo
Onnettomuuksien tai vammojen välttämi-
seksi, huomioi säilytyspaikkaa valittaessa
laitteen paino (katso Tekniset tiedot).
 Pysäytä laite tasaiselle pinnalle.
 Paina käsiruiskupistoolin irrotuspaini-
ketta ja irrota korkeapaineletku käsiruis-
kupistoolista.
 Työnnä korkeapaineletkun pikaliittimen
koteloa nuolen suuntaan ja vedä kor-
keapaineletku ulos.
 Pistä suihkupistooli suihkuputkineen
suihkupistoolin säilytyspitimeen.
 Kokoa verkkoliitäntäkaapeli, korkeapai-
neletku ja varusteet laitteeseen.
Jos säilytys on pitempiaikaista, esim talven
ajaksi, huomioi lisäksi luvussa Hoito olevat
ohjeet.
Varo
Suojaa laite ja varusteet jäätymiseltä.
Pakkanen rikkoo laitteen ja lisävarusteet,
jos niistä ei ole poistettu kaikkea vettä. Va-
hinkojen välttämiseksi:
 Veden poistaminen laitteesta: Käynnis-
tä laite ilman korkeapaineletkua ja vesi-
liitäntää (maks. 1 min) ja odota kunnes
korkeapaineliittimestä ei tule enää vet-
tä. Kytke laite pois päältä.
 Säilytä laitetta kaikkine varusteineen
pakkaselta suojatuissa tiloissa.
 Vaara
Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito-
ja huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pisto-
rasiasta.
Ennen pitempää varastointia, esim. talvel-
la:
 Vedä suodatin irti puhdistusaineen imu-
letkusta ja puhdista suodatin juokse-
vassa vedessä.
 Kuva
Vedä suodatin ulos vesiliitännästä latta-
pihtiä käyttäen ja puhdista sihti juokse-
vassa vedessä.
Laitetta ei tarvitse huoltaa.
Kuljetus
Kuljetus käsin
Kuljetus ajoneuvoissa
Säilytys
Laitteen säilytys
Suojaaminen pakkaselta
Hoito ja huolto
Hoito
Huolto
106 FI
Sivu: 106
– 8
Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-vara-
osia. Varaosaluettelo löytyy tämän käyttö-
ohjeen lopusta.
Pienemmät häiriöt voit itse poistaa seuraa-
van yhteenvedon avulla.
Epäselvissä tapauksissa käänny valtuute-
tun asiakaspalvelun puoleen.
 Vaara
Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito-
ja huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pisto-
rasiasta.
Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorit-
taa korjaustyöt ja sähköisiin rakenneosiin
kohdistuvat työt.
 Vedä suihkupistoolin vivusta, laite
käynnistyy.
 Tarkasta, onko tyyppikilvessä ilmoitettu
jännite sama kuin virtalähteen jännite.
 Tarkasta, onko verkkojohto vaurioitu-
nut.
 Tarkasta suihkuputken säätö.
 Ilmanpoisto laitteesta: Käynnistä laite il-
man korkeapaineletkua ja odota (kork.
2 minuuttia), kunnes korkeapaineliitti-
mestä tulee vettä ilman ilmakuplia. Kyt-
ke laite pois päältä ja kiinnitä
korkeapaineletku jälleen takaisin pai-
kalleen.
 Tarkasta vedensaanti
 Vedä suodatin ulos vesiliitännästä latta-
pihtiä käyttäen ja puhdista sihti juokse-
vassa vedessä.
Syy: Jännite on pudonnut liian matalaksi,
johtuen heikosta sähköverkosta tai jatko-
johdon käytöstä.
 Vedä laitetta päälle kytkettäessä ensin
suihkupistoolin liipaisimesta, aseta sit-
ten laitekytkin asentoon „I/ON“.
 Korkeapainesuuttimen puhdistus: Pois-
ta suuttimen reiän likaantumat neulan
avulla ja huuhtele reikää edestäpäin ve-
dellä.
 Tarkasta veden tulomäärä.
 Laitteen vähäinen epätiiviys on teknii-
kasta johtuvaa ja normaalia. Jos epätii-
viys on suurempaa, ota yhteys
valtuutettuun asiakaspalveluun.
 Käytä paineensäädöllä (Vario Power)
varustettua suihkuputkea.
Kierrä suihkuputki asentoon „Mix“.
 Tarkasta puhdistusaineen annostelu-
säätimen asetus.
 Tarkasta, onko Plug 'n' Clean -puhdis-
tusainepullo asetettuna aukko alaspäin
puhdistusaineliitäntään.
 Tarkasta, että puhdistusaineen imulet-
ku ei ole nurjahtanut.
Varaosat
Häiriöapu
Laite ei toimi
Laitteeseen ei tule painetta
Laite ei käynnisty, moottori murisee
Suuret paineenvaihtelut
Laite ei ole tiivis
Laite ei ime puhdistusainetta
107
FI
Sivu: 107
– 9
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet
vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan
sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien
asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaati-
muksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin teh-
dään muutoksia, joista ei ole sovittu
kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää
voimassa.
Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton
puolesta ja sen valtuuttamina.
Dokumentointivaltuutettu:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0
Faksi: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2010/10/01
Tekniset tiedot
K
3.600
K
4.600
K
5.600
Vesiliitäntä
Tulolämpötila
(maks.)
°C 40
Tulomäärä (min.) l/min 10
Tulopaine (maks.) MPa 0,8
Maks. alkuimukorke-
us
m 0,5
Sähköliitäntä
Jännite
1~50 Hz
V 230
Liitosjohto kW 1,8 1,9 2,1
Verkkosulake (hi-
das)
A 10
Kotelointiluokka I
Suojausluokka IP X5
Suoritustiedot
Työpaine MPa 11 12 12,5
Maks. sallittu paine MPa 12 13 14
Syöttömäärä, vesi l/min 6,3 6,7 7,5
Mitat ja painot
Pituus mm 876
Leveys mm 325
Korkeus mm 285
Paino, käyttövalmii-
na varusteineen
kg 12,9 13,2 13,9
Syöttömäärä, puh-
distusaine
l/min 0 - 0,3
Käsiruiskupistoolin
takaiskuvoima
N 15
Mitatut arvot EN 60335-2-79 mukaisesti
Käsi-käsivarsi tärinä-
arvo
Epävarmuus K
m/s2
m/s2
< 2,5
0,3
Äänenpainetaso LpA
Epävarmuus KpA
dB(A)
dB(A)
73
2
75
2
71
2
Äänitehotaso LWA +
epävarmuus KWA
dB(A) 89 91 86
CE-todistus
Tuote: korkeapainepesuri
Tyyppi: 1.180-xxx 1.181-xxx
Yksiselitteiset EU-direktiivit
2006/42/EY (+2009/127/EY)
2004/108/EY
2000/14/EY
Sovelletut harmonisoidut standardit
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–79
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Sovellettu yhdenmukaisuuden analy-
sointimenetelmä
2000/14/EY: Liite V
Äänen tehotaso dB(A)
K 3.600 K 4.600 K 5.600
Mitattu: 87 88 84
Taattu: 89 91 86
CEO Head of Approbation
108 FI

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher K 5.600 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher K 5.600

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher K 5.600, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher K 5.600 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher K 5.600 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.