Kärcher K 3.500 käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher K 3.500 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Painepesuri
  • Malli/nimi: K 3.500
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 89
- 1
Arvoisa asiakas,
Lue käyttöohje ennen laitteesi
käyttämistä, säilytä käyttöohje
myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhem-
pää omistajaa varten.
Käytä tätä korkeapainepesuria yksinomaan
kotitalouskäytössä:
– koneiden, ajoneuvojen, rakennusten, työ-
kalujen, julkisivujen, terassien, puutarha-
välineiden jne. puhdistamista varten
käyttäen korkeapainesuihkua (tarvittaes-
sa lisäten puhdistusaineita).
– KÄRCHERin hyväksymien varusteiden,
varaosien ja puhdistusaineiden kanssa.
Huomioi ohjeet, jotka on liitetty puhdistus-
aineiden mukaan.
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.
Älä käsittelee pakkauksia kotitalousjät-
teenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätyk-
seen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita
kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi
toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä
toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräilylai-
toksiin.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoit-
teesta:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm
Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat ta-
kuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä
aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme ta-
kuuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota
yhteys ostotositteen kanssa jälleenmyyjään
tai lähimpään valtuutettuun huoltoon.
(Osoite, katso takasivua)
 Vaara
Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa
vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuole-
maan.
몇 Varoitus
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi ai-
heuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi joh-
taa kuolemaan.
Varo
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi ai-
heuttaa lievän ruumiinvamman tai aineellisia
vahinkoja.
– Epäasianmukaisesti käytet-
tyinä korkeapainesuihkut
voivat olla vaarallisia. Suih-
kua ei saa suunnata ihmi-
siin, eläimiin, aktiivisiin sähkövarusteisiin
tai itse laitteeseen.
– Pakkanen saattaa rikkoa laitteen, jos sen
sisälle on jäänyt nestettä. Säilytä laite tal-
vella pakkaselta suojattuna.
Sisällysluettelo
Yleisiä ohjeita FI -1
Turvaohjeet FI -2
Käyttö FI -3
Laitekuvaus FI -3
Kuljetus FI -6
Säilytys FI -6
Hoito ja huolto FI -7
Häiriöapu FI -7
Tekniset tiedot FI -8
CE-todistus FI -8
Yleisiä ohjeita
Tarkoituksenmukainen käyttö
Ympäristönsuojelu
Takuu
Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit
Laitteessa olevat symbolit
90 FI
Sivu: 90
- 2
 Vaara
„ Älä koskaan tartu märillä käsillä virtapis-
tokkeeseen.
„ Älä ota laitetta käyttöön, jos verkkojohto
tai laitteen tärkeät osat, esim. korkeapai-
neletku, suihkupistooli (-kahva) tai turva-
laitteet ovat vaurioituneet.
„ Tarkasta aina ennen käyttöä, että sähkö-
kaapeli ja verkkopistoke ovat ehjät. Anna
valtuutetun huollon/sähköalan ammattilai-
sen välittömästi vaihtaa vaurioitunut säh-
kökaapeli.
„ Tarkasta korkeapaineletkun kunto aina
ennen käyttöä. Vaihda vaurioitunut kor-
keapaineletku välittömästi.
„ Käyttö räjähdysalttiilla alueilla on kielletty.
„ Käytettäessä laitetta vaara-alueilla (esim.
huoltoasemilla) on noudatettava vastaa-
via turvallisuusmääräyksiä.
„ Epäasianmukaisesti käytettyinä korkea-
painesuihkut voivat olla vaarallisia. Suih-
kua ei saa suunnata ihmisiin, eläimiin,
aktiivisiin sähkövarusteisiin tai itse laittee-
seen.
„ Älä suuntaa korkeapainesuihkua muihin
ihmisiin tai itseesi vaatteiden tai kenkien
puhdistamiseksi.
„ Älä ruiskuta esineitä, jotka sisältävät ter-
veydelle haitallisia aineita (esim. asbesti).
„ Korkeapainesuihku voi vaurioittaa ajo-
neuvon renkaita/renkaiden venttiilejä, jol-
loin ne saattavat puhjeta. Ensimmäinen
merkki siitä on renkaan värin muuttumi-
nen. Vaurioituneet ajoneuvon renkaat/
renkaiden venttiilit ovat hengenvaarallisia.
Pidä puhdistuksessa vähintään 30 cm
suihkutusetäisyys!
„ Räjähdysvaara!
Älä suihkuta mitään palavia nesteitä.
Älä koskaan ime liuotinpitoisia nesteitä tai
laimentamattomia happoja tai liuottimia!
Niihin kuuluvat esim. bensiini, värinohen-
nusaineet tai polttoöljy. Ruiskutussumu
on erittäin herkästi syttyvää, helposti rä-
jähtävää ja myrkyllistä. Älä käytä aseto-
nia, laimentamattomia happoja eikä
liuottimia, koska ne syövyttävät laitteessa
käytettyjä materiaaleja.
몇 Varoitus
„ Verkkojohdon ja jatkojohdon liittimen on
oltava vesitiiviitä, eivätkä ne saa maata
vedessä.
„ Tarkoitukseen sopimattomat jatkojohdot
voivat olla vaarallisia. Käytä ulkona vain
tarkoitukseen hyväksyttyjä ja vastaavasti
merkittyjä jatkojohtoja, joissa on riittävä
johdon poikkileikkaus. 1 - 10 m: 1,5 mm2
;
10 - 30 m: 2,5 mm2
„ Kelaa jatkojohto aina kokonaan kaapeli-
kelalta.
„ Korkeapaineletku, varusteet ja liittimet
ovat tärkeitä laitteen turvallisuudelle. Käy-
tä vain valmistajan suosittelemia korkea-
paineletkuja, varusteita ja liittimiä.
„ Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten
henkilöiden käytettäväksi, joiden aistit,
fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittu-
neet.
Lapset tai perehtymättömät henkilöt eivät
saa käyttää laitetta.
Lapsia on valvottava sen varmistamisek-
si, että he eivät leiki laitteen kanssa.
Pidä pakkausfoliot lasten ulottumattomis-
sa, tukehtumisvaara!
„ Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoituk-
senmukaisesti. Käyttäjä on huomioitava
paikalliset olosuhteet ja työskennelles-
sään laitteen kanssa huomioitava ympä-
ristössä oleskelevat henkilöt.
„ Älä käytä laitetta, jos läheisyydessä on
muita henkilöitä, joilla ei ole asianmukais-
ta suojavarustusta.
„ Käytä sopivia suojavaatteita ja suojalase-
ja takaisin ruiskuvalta vedeltä tai lialta
suojaamiseksi.
Varo
„ Pitempien käyttötaukojen aikana pääkyt-
kin/laitekytkin kytketään pois tai verkko-
pistoke irrotetaan.
„ Laitetta ei saa käyttää alle 0 °C lämpöti-
loissa.
„ Pidä lakattujen pintojen puhdistuksessa
vähintään 30 cm suihkutusetäisyys vauri-
oiden välttämiseksi.
Turvaohjeet
91
FI
Sivu: 91
- 3
„ Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin
kauan kuin se on käytössä.
„ Kiinnitä huomiota siihen, että verkko- tai
jatkojohtoja ei vahingoiteta eikä vaurioite-
ta ajamalla yli, puristamalla tai kiskomalla.
Suojaa verkkojohto kuumuudelta, öljyltä
ja teräviltä reunoilta.
„ Kaikkien työalueella olevien sähköä johta-
vien osien on oltava suojatut ruiskutusve-
deltä.
„ Laitteen liittäminen on sallittu ainoastaan
sähköliitäntään, joka on sähköasentajan
asentama standardin IEC 60364 mukaan.
„ Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen on
oltava sama kuin laitteen tyyppikilvessä il-
moitettu jännite.
„ Suosittelemme turvallisuussyistä, että lai-
tetta käytetään aina vikavirtasuojakytki-
men (maks. 30 mA) kautta.
„ Puhdistustöitä, joissa syntyy öljynpitoista
jätevettä, esim. moottorinpesu, alustan-
pesu, saa suorittaa vain pesupaikoissa,
joissa on öljyn erottimet.
„ Tämä laite on kehitetty puhdistusaineiden
käyttöön, jotka laitteen valmistaja toimit-
taa tai suosittelee. Muiden puhdistusainei-
den tai kemikalioiden käyttö voi haitata
laitteen turvallisuutta.
Varo
Turvalaitteet on tarkoitettu loukkaantumisilta
suojaamiseksi, niitä ei saa muuttaa eikä ohit-
taa.
Laitekytkin estää laitteen tahattoman käyttä-
misen.
Lukitus lukitsee suihkupistoolin liipaisimen ja
estää täten laitteen tahattoman käynnistymi-
sen
Ylivuotoventtiili estää sallitun käyttöpaineen
ylittymisen.
Kun suihkupistoolin liipaisin päästetään irti,
kytkee painekytkin pumpun pois päältä, kor-
keapainesuihku pysähtyy. Kun liipaisimesta
vedetään, kytkee painekytkin taas pumpun
päälle.
Varo
Varmista ennen laitteen jokaista käyttämistä
tai laitteeseen kohdistuvaa toimenpidettä, että
laite seisoo kantavalla alustalla tukevasi pai-
kallaan.
– Kun laite asetetaan vaakasuoralle alustal-
le, sen seisontavakavuus on taattu.
Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakkauk-
sessa. Tarkasta purkaessasi laitetta pakkauk-
sesta pakkauksen sisällön täydellisyys.
Ota yhteys jälleenmyyjään, jos varusteita
puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja.
„ Tämä käyttöohje kuvaa etusivulla esitetty-
jen painepesurien perusmallit.
„ Tässä käyttöohjeessa kuvataan maksimi-
varustus. Mallien varustetaso vaihtelee,
katso kuvaus laatikon kyljestä.
Kuvat katso sivu 2
1 Tulovesiliitäntä
2 Korkeapaineletku
3 Korkeapaineletkun pikaliitin
4 Suodattimella varustettu vesiliitäntä
5 Laitekytkin „0/OFF“ / „I/ON“
6 Kuljetuskahva
7 Puhdistusaineen imuletku
8 Säilytyskoukku korkeapaineletkulle ja
verkkoliitäntäjohdolle
9 Verkkojohto, jossa on verkkopistoke
10 Lisävarusteiden säilytyspaikka
11 Pyörät
12 Suihkupistooli
13 Suihkupistoolin lukitus
14 Paina painiketta korkeapaineletkun irroit-
tamiseksi suihkupistoolista
15 Paineensäädöllä (Vario Power) varustettu
suihkuputki
16 Suihkuputki ja Pyörivä pistesuutin
17 Pesuharja
18 Pyörivä pesuharja
19 Delta-Racer D150
Turvalaitteet
Laitekytkin
Suihkupistoolin lukitus
Ylivirtausventtiili painekytkimellä
Edellytykset seisontavakavuudelle
Käyttö
Toimitus
Laitekuvaus
92 FI
Sivu: 92
- 4
Erikoisvarusteet laajentavat laitteesi käyttö-
mahdollisuuksia.Tarkempia tietoja saat KÄR-
CHER -myyjäliikkeeltäsi.
Kiinnitä laitteen mukana irtonaisena tulleet
osat laitteeseen ennen käyttöönottamista.
Î Kuva
Paina pyörät paikoilleen ja varmista mu-
kana olevilla tulpilla, huomioi tulpan suun-
taus.
Kiinnittämiseen tarvitaan 2 mukana toimitet-
tua ruuvia ja ristipää-ruuvitaltta PH 2.
Î Kuva
Työnnä kuljetuskahva johteeseen ja var-
mista 2 ruuvilla.
Î Kuva
Ripusta varusteverkko kuvassa näkyviin
koukkuihin.
Î Kuva
Pistä korkeapaineletku niin syvälle
suihkupistooliinkäsiruiskupistooliin, että
kuulet sen napsahtavan lukitukseen.
Huomautus: Huomioi liitinnipan oikea
suuntaus.
Kokeile liitoksen pitävyys korkeapainelet-
kusta vetämällä.
몇 Varoitus
Voimassa olevien määräysten mu-
kaan laitetta ei saa käyttää milloin-
kaan juomavesiverkossa ilman
takaisinimusuojaa. Tällöin on käytet-
tävä KÄRCHERin soveltuvaa takaisinimusuo-
jaa tai vaihtoehtoisesti normin EN 12729
tyyppi BA mukaista takaisinimusuojaa. Vesi,
joka on valunut takaisinimusuojan lävitse, ei
ole juomakelpoista.
Huomautus: Veden epäpuhtaudet voivat va-
hingoittaa korkeapainepumppua ja varusteita.
Vahinkojen estämiseksi suosittelemme käyt-
tämään KÄRCHER-syöttövesisuodatinta (li-
sävaruste, tilausnumero 4.730-059).
Noudata vesilaitoksen ohjeita.
Liitäntäarvot katso tyyppikilpi/tekniset tiedot.
Î Käytä kaupasta saatavalla liittimellä va-
rustettua, kudosvahvistettua vesiletkua
(ei kuulu toimitukseen). (halkaisija vähin-
tään 1/2 tuuma tai 13 mm, pituus vähin-
tään 7,5 m).
Î Kuva
Ruuvaa mukana toimitettu liitin laitteen
vesiliitäntään.
Liitä vesiletku laitteen liittimeen ja sitten
vedensyöttöpisteeseen.
Käyttämällä KÄRCHERin pohjaventtiilillä va-
rustettua imuletkua (erityisvaruste, tilausnu-
mero 4.440-238) tämä korkeapainepesuri
soveltuu pintavesien imemiseen esim. sadev-
esitynnyreistä tai lammista (katso maks. imu-
korkeus kohdasta Tekniset tiedot).
Î Täytä KÄRCHERin pohjaventtiilillä varus-
tettu imuletku vedellä, kiinnitä letku lait-
teen vesiliittimeen ja ripusta letkun toinen
pää sadevesitynnyriin.
Î Irrota korkeapaineletku laitteen korkea-
paineliittimestä.
Î Käynnistä laite "I/O" ja odota (kork. 2 mi-
nuuttia), kunnes korkeapaineliittimestä tu-
lee vettä ilman ilmakuplia.
Î Kytke laite pois päältä "0/OFF".
Varo
Yli 2 minuuttia kestävä kuivakäynti vahingoit-
taa korkeapainepumppua. Jos laitteeseen ei
muodostu painetta 2 minuutin sisällä, kytke
laite pois ja toimi luvun "Apu häiriötapauksis-
sa"ohjeiden mukaan.
Î Kuva
Paina korkeapaineletku laitteessa ole-
vaan pikaliittimeen, se lukittuu kuuluvasti
paikalleen.
Huomautus: Huomioi liitinnipan oikea
suuntaus.
Kokeile liitoksen pitävyys korkeapainelet-
kusta vetämällä.
Erikoisvarusteet
Ennen käyttöönottoa
Pyörien kiinnittäminen
Kuljetuskahvan kiinnittäminen
Varusteverkon kiinnittäminen
Korkeapaineletkun liittäminen suihku-
pistooliin
Vedensyöttö
Vedensyöttö vesijohdosta
Veden ottaminen avoimista säiliöistä
Käyttöönotto
93
FI
Sivu: 93
- 5
Î Kuva
Pistä suihkuputki pistooliin ja kiinnitä pai-
kalleen kiertämällä putkea 90°.
Î Avaa vesihana kokonaan.
Î Liitä virtapistoke pistorasiaan.
Î Kytke laite päälle "I/ON".
 Vaara
Korkeapainesuuttimesta ulostuleva vesisuih-
ku saa aikaan suihkupistooliin vaikuttavan ta-
kaiskuvoiman. Ota tukeva asento ja pidä
pistoolista ja suihkuputkesta tukevasti kiinni.
Varo
Varmista ennen puhdistuksen aloittamista,
että painepesuri on tukevasti tasaisella alus-
talla. Käytä puhdistettaessa suojalaseja ja
suojavaatetusta.
Î Vapauta suihkupistoolin liipaisin lukituk-
sesta.
Î Vedä liipaisimesta, laite käynnistyy.
Huomautus: Kun ote liipaisimesta irrotetaan,
kone pysähtyy. Järjestelmä pysyy korkeapai-
neisena
Tarkoitettu yleisimpiin puhdistustehtäviin.
Työpaine on säädettävissä portaattomasti vä-
lillä „Min“ ja „Max“.
Î Päästä suihkupistoolin vipu irti.
Î Kierrä suihkuputki haluamaasi asentoon.
Huomautus: Soveltuu töihin, joissa käyte-
tään puhdistusaineita, kierrä suihkuputki täl-
löin asentoon „Mix“.
Pinttyneen lian poistoon.
Varo
Älä puhdista autonrenkaita, maalipintoja tai
arkoja pintoja kuten puuta likajyrsimella, va-
hingoittumisvaara.
– Ei sovellu töihin, joissa käytetään puhdis-
tusaineita.
– Huomautus: Soveltuu töihin, joissa käy-
tetään puhdistusaineita.
Aseta annostelusäädin halutulle puhdis-
tusaineen imumäärälle.
Pyörivä pesuharja soveltuu erityisesti autojen
puhdistamiseen.
Varo
Pesuharjassa ei puhdistettaessa saa olla lika-
tai muita hiukkasia, maalipinnan vahingoittu-
misvaara.
– Huomautus: Soveltuu töihin, joissa käy-
tetään puhdistusaineita.
Aseta annostelusäädin halutulle puhdis-
tusaineen imumäärälle.
Delta-Racer yhdistää pyörivän pesuharjan
pyörivään korkeapainesuihkuun. Siksi se so-
veltuu erityisesti autojen tai pahoin likaantu-
neiden pintojen puhdistamiseen.
 Vaara
Kun Delta-Racer on käynnis-
sä, älä vie kättäsi sen reunan
alle!
Käytä kulloiseenkin puhdistustehtävään aino-
astaan KÄRCHER puhdistus- ja hoitoaineita,
koska ne on kehitetty erityisesti laitteessasi
käytettäväksi. Muiden puhdistus- ja hoitoai-
neiden käyttäminen voi johtaa laitteen nope-
ampaan kulumiseen ja takuun raukeamiseen.
Pyydä lähempiä tietoja KÄRCHER erikoisliik-
keestäsi tai suoraan Kärcheriltä.
Î Kuva
Vedä puhdistusaineen imuletkua ulos ko-
telosta halutun pituuden verran.
Ripusta puhdistusaineen imuletku asti-
aan, jossa on puhdistusaineliuosta.
Î Käytä paineensäädöllä (Vario Power) va-
rustettua suihkuputkea.
Î Kierrä suihkuputki asentoon „Mix“.
Huomautus: Tällöin laitetta käytettäessä
vesisuihkuun lisätään puhdistusaineliuos-
ta.
Huomautus: Tarvittaessa myös pesuharjoja
voi käyttää puhdistusaineilla suoritettavaan
puhdistamiseen.
Käyttö
Paineensäädöllä (Vario Power) varuste-
tu suihkuputki
Suihkuputki ja Pyörivä pistesuutin
Pesuharja
Pyörivä pesuharja
Delta-Racer D150
Työskentely puhdistusaineita käyt-
täen
94 FI
Sivu: 94
- 6
Î Suihkuta puhdistusainetta säästeliäästi
kuivalle pinnalle ja anna sen vaikuttaa (ei
kuivua).
Î Huuhdo irrotettu lika pois korkeapaine-
suihkulla.
Î Päästä suihkupistoolin vipu irti.
Î Lukitse suihkupistoolin liipaisin.
Î Pidempien työtaukojen (yli 5 minuuttia)
ajaksi laite on lisäksi kytkettävä pois pääl-
tä „0/OFF“.
Varo
Irrota korkeapaineletku suihkupistoolista tai
laitteesta vain, kun järjestelmässä ei ole pai-
netta.
Î Kun työ puhdistusainetta käyttäen on suo-
ritettu, ripusta imuletku astiaan, jossa on
puhdasta vettä, kytke laite n. 1 minuutin
ajaksi päälle suihkuputken ollessa irrotet-
tuna ja huuhtele puhtaaksi.
Î Päästä suihkupistoolin vipu irti.
Î Kytke laite pois päältä "0/OFF".
Î Sulje vesihana.
Î Irrota laite vedensyötöstä.
Varo: Irrotettaessa syöttö- tai korkeapai-
neletkua käytön jälkeen, liittimistä voi pur-
kautua ulos lämmintä vettä.
Î Paina suihkupistoolin vipua järjestelmäs-
sä vielä olevan paineen laskemiseksi
ulos.
Î Lukitse suihkupistoolin liipaisin.
Î Vedä verkkopistoke irti.
Varo
Onnettomuuksien tai vammojen välttämisek-
si, huomioi laitetta kuljetettaessa sen paino
(katso Tekniset tiedot).
Î Nosta ja kanna laitetta kantokahvasta.
Î Vedä laitetta kuljetuskahvasta.
Î Varmista laite siirtymisen ja kaatumisen
varalta.
Varo
Onnettomuuksien tai vammojen välttämisek-
si, huomioi säilytyspaikkaa valittaessa laitteen
paino (katso Tekniset tiedot).
Î Pysäytä laite tasaiselle pinnalle.
Î Paina käsiruiskupistoolin irrotuspainiketta
ja irrota korkeapaineletku käsiruiskupis-
toolista.
Î Työnnä korkeapaineletkun pikaliittimen
koteloa nuolen suuntaan ja vedä korkea-
paineletku ulos.
Î Kokoa verkkoliitäntäkaapeli, korkeapaine-
letku ja varusteet laitteeseen.
Jos säilytys on pitempiaikaista, esim talven
ajaksi, huomioi lisäksi luvussa Hoito olevat
ohjeet.
Varo
Suojaa laite ja varusteet jäätymiseltä.
Pakkanen rikkoo laitteen ja lisävarusteet, jos
niistä ei ole poistettu kaikkea vettä. Vahinko-
jen välttämiseksi:
Î Veden poistaminen laitteesta: Käynnistä
laite ilman korkeapaineletkua ja vesiliitän-
tää (maks. 1 min) ja odota kunnes korkea-
paineliittimestä ei tule enää vettä. Kytke
laite pois päältä.
Î Säilytä laitetta kaikkine varusteineen pak-
kaselta suojatuissa tiloissa.
Suositeltavat puhdistusmenetelmät
Käytön keskeytys
Käytön lopetus
Kuljetus
Kuljetus käsin
Kuljetus ajoneuvoissa
Säilytys
Laitteen säilytys
Suojaaminen pakkaselta
95
FI
Sivu: 95
- 7
 Vaara
Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito- ja
huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pistorasias-
ta.
Ennen pitempää varastointia, esim. talvella:
Î Vedä suodatin irti puhdistusaineen imulet-
kusta ja puhdista suodatin juoksevassa
vedessä.
Î Vedä suodatin ulos vesiliitännästä latta-
pihtiä käyttäen ja puhdista sihti juoksevas-
sa vedessä.
Laitetta ei tarvitse huoltaa.
Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-varaosia.
Varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lo-
pusta.
Pienemmät häiriöt voit itse poistaa seuraavan
yhteenvedon avulla.
Epäselvissä tapauksissa käänny valtuutetun
asiakaspalvelun puoleen.
 Vaara
Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito- ja
huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pistorasias-
ta.
Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa
korjaustyöt ja sähköisiin rakenneosiin kohdis-
tuvat työt.
Î Vedä suihkupistoolin vivusta, laite käyn-
nistyy.
Î Tarkasta, onko tyyppikilvessä ilmoitettu
jännite sama kuin virtalähteen jännite.
Î Tarkasta, onko verkkojohto vaurioitunut.
Î Tarkasta suihkuputken säätö.
Î Ilmanpoisto laitteesta: Käynnistä laite il-
man korkeapaineletkua ja odota (kork. 2
minuuttia), kunnes korkeapaineliittimestä
tulee vettä ilman ilmakuplia. Kytke laite
pois päältä ja kiinnitä korkeapaineletku
jälleen takaisin paikalleen.
Î Tarkasta vedensaanti
Î Vedä suodatin ulos vesiliitännästä latta-
pihtiä käyttäen ja puhdista sihti juoksevas-
sa vedessä.
Syy: Jännite on pudonnut liian matalaksi, joh-
tuen heikosta sähköverkosta tai jatkojohdon
käytöstä.
Î Vedä laitetta päälle kytkettäessä ensin
suihkupistoolin liipaisimesta, aseta sitten
laitekytkin asentoon „I/ON“.
Î Korkeapainesuuttimen puhdistus: Poista
suuttimen reiän likaantumat neulan avulla
ja huuhtele reikää edestäpäin vedellä.
Î Tarkasta veden tulomäärä.
Î Laitteen vähäinen epätiiviys on tekniikas-
ta johtuvaa ja normaalia. Jos epätiiviys on
suurempaa, ota yhteys valtuutettuun asia-
kaspalveluun.
Î Käytä paineensäädöllä (Vario Power) va-
rustettua suihkuputkea.
Kierrä suihkuputki asentoon „Mix“.
Î Puhdista puhdistusaineen imuletkun suo-
datin.
Î Tarkasta, että puhdistusaineen imuletku
ei ole nurjahtanut.
Hoito ja huolto
Hoito
Huolto
Varaosat
Häiriöapu
Laite ei toimi
Laitteeseen ei tule painetta
Laite ei käynnisty, moottori murisee
Suuret paineenvaihtelut
Laite ei ole tiivis
Laite ei ime puhdistusainetta
96 FI
Sivu: 96
- 8
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vas-
taavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä
valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomai-
sia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos
tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia,
joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuu-
tus ei ole enää voimassa.
Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton puo-
lesta ja sen valtuuttamina.
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0
Faksi: +49 7195 14-2212
Tekniset tiedot
K
3.500
K
4.500
K
5.500
Vesiliitäntä
Tulolämpötila (maks.) °C 40
Tulomäärä (min.) l/min 10
Tulopaine (maks.) MPa 0,8
Maks. alkuimukorke-
us
m 0,5
Sähköliitäntä
Jännite
1~50 Hz
V 230
Liitosjohto kW 1,8 1,9 2,1
Verkkosulake (hidas) A 10
Kotelointiluokka I
Suojausluokka IP X5
Suoritustiedot
Työpaine MPa 11 12 12,5
Maks. sallittu paine MPa 12 13 14
Syöttömäärä, vesi l/min 6,3 6,7 7,5
Mitat ja painot
Pituus mm 876
Leveys mm 325
Korkeus mm 285
Paino, käyttövalmiina
varusteineen
kg 12 12,3 13
Syöttömäärä, puhdis-
tusaine
l/min 0,3
Käsiruiskupistoolin ta-
kaiskuvoima
N 15
Mitatut arvot EN 60335-2-79 mukaisesti
Käsi-käsivarsi tärinä-
arvo
Epävarmuus K
m/s2
m/s2
< 2,5
0,3
Äänenpainetaso LpA
Epävarmuus KpA
dB(A)
dB(A)
73
2
73
2
73
2
Äänitehotaso LWA +
epävarmuus KWA
dB(A) 89 89 89
CE-todistus
Tuote: korkeapainepesuri
Tyyppi: 1.180-xxx 1.181-xxx
Yksiselitteiset EU-direktiivit
98/37/EY (28.12.2009 asti)
2006/42/EY (29.12.2009 lähtien)
2004/108/EY
2000/14/EY
Sovelletut harmonisoidut standardit
EN 55014–1: 2006
EN 55014–2: 1997 + A1: 2001
EN 60335–1
EN 60335–2–79
EN 61000–3–2: 2006
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Sovellettu yhdenmukaisuuden analysoin-
timenetelmä
Liite V
Äänen tehotaso dB(A)
K 3.500 K 4.500 K 5.500
Mitattu: 87 87 87
Taattu: 89 89 89
CEO Head of Approbation
97
FI

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher K 3.500 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher K 3.500

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher K 3.500, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher K 3.500 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher K 3.500 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.