Kärcher K 2.410 käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher K 2.410 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Painepesuri
  • Malli/nimi: K 2.410
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 74
Suomi
– 4
Arvoisa asiakas,
Lue käyttöohje ennen laitteesi käyt-
tämistä, säilytä käyttöohje myöhem-
pää käyttöä tai mahdollista myöhempää
omistajaa varten.
Käytä tätä korkeapainepesuria yksinomaan koti-
talouskäytössä:
– koneiden, ajoneuvojen, rakennusten, työka-
lujen, julkisivujen, terassien, puutarhaväli-
neiden jne. puhdistamista varten käyttäen
korkeapainesuihkua (tarvittaessa lisäten
puhdistusaineita).
– KÄRCHERin hyväksymien varusteiden, va-
raosien ja puhdistusaineiden kanssa. Huo-
mioi ohjeet, jotka on liitetty
puhdistusaineiden mukaan.
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä
käsittelee pakkauksia kotitalousjätteenä,
vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kier-
rätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimit-
taa kierrätykseen. Tästä syystä toimita
kuluneet laitteet vastaaviin keräilylaitoksiin.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm
Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamam-
me myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot.
Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat vir-
heet laitteessa korjaamme takuuaikana maksut-
ta. Takuutapauksessa ota yhteys ostotositteen
kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutet-
tuun huoltoon.
(Osoite, katso takasivua)
 Vaara
Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vaka-
van ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.
몇 Varoitus
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheut-
taa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuo-
lemaan.
Varo
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa
lievän ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja.
Suihkua ei saa suunnata ihmisiin,
eläimiin, jännitteellisiin sähköva-
rusteisiin tai itse laitteeseen. Suo-
jaa laite jäätymiseltä.
Sisällysluettelo
Yleisiä ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . FI 4
Turvaohjeet. . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 5
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 6
Kuljetus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 8
Säilytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 8
Hoito ja huolto. . . . . . . . . . . . . . . . FI 9
Häiriöapu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 9
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . FI 10
CE-todistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 10
Yleisiä ohjeita
Tarkoituksenmukainen käyttö
Ympäristönsuojelu
Takuu
Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit
Laitteessa olevat symbolit
75
FI
Sivu: 75
– 5
 Vaara
 Älä koskaan tartu märillä käsillä virtapistok-
keeseen.
 Älä ota laitetta käyttöön, jos verkkojohto tai
laitteen tärkeät osat, esim. korkeapainelet-
ku, suihkupistooli (-kahva) tai turvalaitteet
ovat vaurioituneet.
 Tarkasta aina ennen käyttöä, että sähkökaa-
peli ja verkkopistoke ovat ehjät. Anna valtuute-
tun huollon/sähköalan ammattilaisen
välittömästi vaihtaa vaurioitunut sähkökaapeli.
 Tarkasta korkeapaineletkun kunto aina en-
nen käyttöä. Vaihda vaurioitunut korkeapai-
neletku välittömästi.
 Käyttö räjähdysalttiilla alueilla on kielletty.
 Käytettäessä laitetta vaara-alueilla (esim.
huoltoasemilla) on noudatettava vastaavia
turvallisuusmääräyksiä.
 Epäasianmukaisesti käytettyinä korkeapai-
nesuihkut voivat olla vaarallisia. Suihkua ei
saa suunnata ihmisiin, eläimiin, aktiivisiin
sähkövarusteisiin tai itse laitteeseen.
 Älä suuntaa korkeapainesuihkua muihin ih-
misiin tai itseesi vaatteiden tai kenkien puh-
distamiseksi.
 Älä ruiskuta esineitä, jotka sisältävät tervey-
delle haitallisia aineita (esim. asbesti).
 Korkeapainesuihku voi vaurioittaa ajoneu-
von renkaita/renkaiden venttiilejä, jolloin ne
saattavat puhjeta. Ensimmäinen merkki siitä
on renkaan värin muuttuminen. Vaurioitu-
neet ajoneuvon renkaat/ renkaiden venttiilit
ovat hengenvaarallisia. Pidä puhdistuksessa
vähintään 30 cm suihkutusetäisyys!
 Räjähdysvaara!
Älä suihkuta mitään palavia nesteitä.
Älä koskaan ime liuotinpitoisia nesteitä tai lai-
mentamattomia happoja tai liuottimia! Niihin
kuuluvatesim.bensiini,värinohennusaineettai
polttoöljy. Ruiskutussumu on erittäin herkästi
syttyvää, helposti räjähtävää ja myrkyllistä. Älä
käytä asetonia, laimentamattomia happoja
eikä liuottimia, koska ne syövyttävät laitteessa
käytettyjä materiaaleja.
몇 Varoitus
 Verkkojohdon ja jatkojohdon liittimen on oltava
vesitiiviitä, eivätkä ne saa maata vedessä.
 Tarkoitukseen sopimattomat jatkojohdot voi-
vat olla vaarallisia. Käytä ulkona vain tarkoi-
tukseen hyväksyttyjä ja vastaavasti
merkittyjä jatkojohtoja, joissa on riittävä joh-
don poikkileikkaus.
1 - 10 m: 1,5 mm2
; 10 - 30 m: 2,5 mm2
 Kelaa jatkojohto aina kokonaan kaapelikelalta.
 Korkeapaineletku, varusteet ja liittimet ovat
tärkeitä laitteen turvallisuudelle. Käytä vain
valmistajan suosittelemia korkeapaineletku-
ja, varusteita ja liittimiä.
 Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten hen-
kilöiden käytettäväksi, joiden aistit, fyysiset
tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet.
Lapset tai perehtymättömät henkilöt eivät
saa käyttää laitetta.
Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi,
että he eivät leiki laitteen kanssa.
 Pidä pakkausfoliot lasten ulottumattomissa,
tukehtumisvaara!
 Tämä laite on kehitetty puhdistusaineiden
käyttöön, jotka laitteen valmistaja toimittaa
tai suosittelee. Muiden puhdistusaineiden tai
kemikalioiden käyttö voi haitata laitteen tur-
vallisuutta.
 Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoituksen-
mukaisesti. Käyttäjä on huomioitava paikalli-
set olosuhteet ja työskennellessään laitteen
kanssa huomioitava ympäristössä oleskele-
vat henkilöt.
 Älä käytä laitetta, jos läheisyydessä on muita
henkilöitä, joilla ei ole asianmukaista suoja-
varustusta.
 Käytä sopivia suojavaatteita ja suojalaseja
takaisin ruiskuvalta vedeltä tai lialta suojaa-
miseksi.
Varo
 Pitempien käyttötaukojen aikana pääkytkin/
laitekytkin kytketään pois tai verkkopistoke
irrotetaan.
 Laitetta ei saa käyttää alle 0 °C lämpötiloissa.
 Pidä lakattujen pintojen puhdistuksessa vä-
hintään 30 cm suihkutusetäisyys vaurioiden
välttämiseksi.
 Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin kau-
an kuin se on käytössä.
 Kiinnitä huomiota siihen, että verkko- tai jat-
kojohtoja ei vahingoiteta eikä vaurioiteta aja-
malla yli, puristamalla tai kiskomalla. Suojaa
verkkojohto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä
reunoilta.
 Kaikkien työalueella olevien sähköä johtavi-
en osien on oltava suojatut ruiskutusvedeltä.
 Laitteen liittäminen on sallittu ainoastaan
sähköliitäntään, joka on sähköasentajan
asentama standardin IEC 60364 mukaan.
Turvaohjeet
76 FI
Sivu: 76
– 6
 Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen on
oltava sama kuin laitteen tyyppikilvessä il-
moitettu jännite.
 Suosittelemme turvallisuussyistä, että laitet-
ta käytetään aina vikavirtasuojakytkimen
(maks. 30 mA) kautta.
 Puhdistustöitä, joissa syntyy öljynpitoista jä-
tevettä, esim. moottorinpesu, alustanpesu,
saa suorittaa vain pesupaikoissa, joissa on
öljyn erottimet.
Varo
Turvalaitteet on tarkoitettu loukkaantumisilta
suojaamiseksi, niitä ei saa muuttaa eikä ohittaa.
Laitekytkin estää laitteen tahattoman käyttämisen.
Lukitus lukitsee suihkupistoolin liipaisimen ja es-
tää täten laitteen tahattoman käynnistymisen
Ylivuotoventtiili estää sallitun käyttöpaineen ylit-
tymisen.
Kun suihkupistoolin liipaisin päästetään irti, kyt-
kee painekytkin pumpun pois päältä, korkeapai-
nesuihku pysähtyy. Kun liipaisimesta vedetään,
kytkee painekytkin taas pumpun päälle.
Varo
Varmista ennen laitteen jokaista käyttämistä tai
laitteeseen kohdistuvaa toimenpidettä, että laite
seisoo kantavalla alustalla tukevasi paikallaan.
– Kun laite asetetaan vaakasuoralle alustalle,
sen seisontavakavuus on taattu.
Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakkaukses-
sa. Tarkasta purkaessasi laitetta pakkauksesta
pakkauksen sisällön täydellisyys.
Ota yhteys jälleenmyyjään, jos varusteita puut-
tuu tai havaitset kuljetusvahinkoja.
Tässä käyttöohjeessa kuvataan maksimivarus-
tus. Mallien varustetaso vaihtelee, katso kuvaus
laatikon kyljestä.
Kuvat, katso sivu 2
1 Korkeapaineletkun pikaliitin
2 Korkeapaineliitäntä
3 Laitekytkin „0/OFF“ / „I/ON“
4 Säilytyskoukku korkeapaineletkulle ja verk-
koliitäntäjohdolle
5 Pidike suihkuputkelle
6 Pidike pistoolille
7 Suodattimella varustettu vesiliitäntä
8 Puhdistusaineen imuletku (varustettu suo-
dattimella)
9 Tulovesiliitäntä
10 Verkkojohto, jossa on verkkopistoke
11 Kuljetuspyörä
12 Suihkupistooli
13 Suihkupistoolin lukitus
14 Paina painiketta korkeapaineletkun irroitta-
miseksi suihkupistoolista
15 Korkeapaineletku
Valinnaiset varusteet
16 Pyörivä pesuharja
17 Pesuharja
18 Ruiskuputki ja 1-kertainen suutin
19 Suihkuputki ja Pyörivä pistesuutin
20 Paineensäädöllä (Vario Power) varustettu
suihkuputki
21 Kuljetuskahva
22 Kantokahva
23 Kuljetuskahva, ulosvedettävä
24 Puhdistusainesäiliö
25 Varusteverkko
Erikoisvarusteet laajentavat laitteesi käyttömah-
dollisuuksia.Tarkempia tietoja saat KÄRCHER -
myyjäliikkeeltäsi.
Turvalaitteet
Laitekytkin
Suihkupistoolin lukitus
Ylivirtausventtiili painekytkimellä
Edellytykset seisontavakavuudelle
Käyttö
Toimitus
Laitekuvaus
Erikoisvarusteet
77
FI
Sivu: 77
– 7
Kiinnitä laitteen mukana irtonaisena tulleet osat
laitteeseen ennen käyttöönottamista.
Kuvat, katso sivu 3
Kuva
 Pistä ja lukitse kuljetuspyörät paikalleen.
Kuva
 Kiinnitä kuljetuskahva / kantokahva.
Kuva
 Ruuvaa korkeapaineletkun pikaliitin korkea-
paineliitäntään.
Kuva
 Pistä korkeapaineletku niin syvälle suihku-
pistooliinkäsiruiskupistooliin, että kuulet sen
napsahtavan lukitukseen.
Huomautus: Huomioi liitinnipan oikea suun-
taus.
 Kokeile liitoksen pitävyys korkeapainelet-
kusta vetämällä.
Valinnaiset
Kuva
 Vedä puhdistusaineen imuletkua niin pitkälle
puhdistusainesäiliön kannen lävitse, että
suodatin ulottuu säiliön pohjalle.
 Sulje puhdistusainesäiliön kansi.
 Kiinnitä puhdistusainesäiliö laitteeseen.
Kuva
 Ripusta varusteverkko kuvassa näkyviin
koukkuihin.
Voimassa olevien määräysten mukaan
laitetta ei saa käyttää milloinkaan juo-
mavesiverkossa ilman takaisinimusuo-
jaa. Tällöin on käytettävä KÄRCHERin
soveltuvaa takaisinimusuojaa tai vaihtoehtoises-
ti normin EN 12729 tyyppi BA mukaista takaisini-
musuojaa. Vesi, joka on valunut
takaisinimusuojan lävitse, ei ole juomakelpoista.
Varo
Asenna järjestelmäerotin aine vedensyöttöön, ei
koskaan suoraan laitteeseen!
Huomautus: Veden epäpuhtaudet voivat vahin-
goittaa korkeapainepumppua ja varusteita. Va-
hinkojen estämiseksi suosittelemme käyttämään
KÄRCHER-syöttövesisuodatinta (lisävaruste, ti-
lausnumero 4.730-059).
Noudata vesilaitoksen ohjeita.
Liitäntäarvot katso tyyppikilpi/tekniset tiedot.
 Käytä kaupasta saatavalla liittimellä varus-
tettua, kudosvahvistettua vesiletkua (ei kuu-
lu toimitukseen). (halkaisija vähintään 1/2
tuuma tai 13 mm, pituus vähintään 7,5 m).
Kuva
 Ruuvaa mukana toimitettu liitin laitteen vesi-
liitäntään.
 Liitä vesiletku laitteen liittimeen ja sitten ve-
densyöttöpisteeseen.
Varo
Yli 2 minuuttia kestävä kuivakäynti vahingoittaa
korkeapainepumppua. Jos laitteeseen ei muo-
dostu painetta 2 minuutin sisällä, kytke laite pois
ja toimi luvun "Apu häiriötapauksissa"ohjeiden
mukaan.
Kuva
 Paina korkeapaineletku laitteessa olevaan
pikaliittimeen, se lukittuu kuuluvasti paikal-
leen.
Huomautus: Huomioi liitinnipan oikea suun-
taus.
 Kokeile liitoksen pitävyys korkeapainelet-
kusta vetämällä.
Kuva
 Pistä suihkuputki pistooliin ja kiinnitä paikal-
leen kiertämällä putkea 90°.
 Avaa vesihana kokonaan.
 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
 Kytke laite päälle "I/ON".
몇 Vaara
Korkeapainesuuttimesta ulostuleva vesisuihku
saa aikaan suihkupistooliin vaikuttavan takaisku-
voiman. Ota tukeva asento ja pidä pistoolista ja
suihkuputkesta tukevasti kiinni.
Kuva
 Vapauta suihkupistoolin liipaisin lukitukses-
ta.
 Vedä liipaisimesta, laite käynnistyy.
Huomautus: Kun ote liipaisimesta irrotetaan,
kone pysähtyy. Järjestelmä pysyy korkeapainei-
sena
Tarkoitettu yleisimpiin puhdistustehtäviin. Työ-
paine on säädettävissä portaattomasti välillä
„Min“ ja „Max“. Asennossa „Mix“ voidaan veteen
annostella puhdistusainetta.
 Päästä suihkupistoolin vipu irti.
Kuva
 Kierrä ruiskuputki haluamaasi asentoon.
Tarkoitettu tavallisiin puhdistustehtäviin.
Ennen käyttöönottoa
Vedensyöttö
Vedensyöttö vesijohdosta
Käyttöönotto
Käyttö
Paineensäädöllä (Vario Power) varustetu
ruiskuputki
Ruiskuputki ja 1-kertainen suutin
78 FI
Sivu: 78
– 8
Ei sovellu töihin, joissa käytetään puhdistusai-
neita.
Pinttyneen lian poistoon.
Ei sovellu töihin, joissa käytetään puhdistusai-
neita.
Soveltuu töihin, joissa käytetään puhdistusainei-
ta.
Soveltuu töihin, joissa käytetään puhdistusainei-
ta.
Pyörivä pesuharja soveltuu erityisesti autojen
puhdistamiseen.
Varo
Pesuharjassa ei puhdistettaessa saa olla lika- tai
muita hiukkasia, maalipinnan vahingoittumisvaa-
ra.
Käytä kulloiseenkin puhdistustehtävään ainoas-
taan KÄRCHER puhdistus- ja hoitoaineita, kos-
ka ne on kehitetty erityisesti laitteessasi
käytettäväksi. Muiden puhdistus- ja hoitoainei-
den käyttäminen voi johtaa laitteen nopeampaan
kulumiseen ja takuun raukeamiseen. Pyydä lä-
hempiä tietoja KÄRCHER erikoisliikkeestäsi tai
suoraan Kärcheriltä.
 Irrota suihkuputki käsiruiskupistoolista. Työs-
kentele vain käsiruiskupistoolia käyttäen.
Huomautus: Tällöin laitetta käytettäessä
vesisuihkuun lisätään puhdistusaineliuosta.
Kuva
 Vedä puhdistusaineen imuletkua ulos kote-
losta halutun pituuden verran.
 Ripusta puhdistusaineen imuletku astiaan,
jossa on puhdistusaineliuosta.
Valinnaiset
 Kaada puhdistusaineliuos puhdistusainesäi-
liöön (noudata puhdistusaineen pakkauk-
sessa olevaa annostusohjetta).
 Suihkuta puhdistusainetta säästeliäästi kui-
valle pinnalle ja anna sen vaikuttaa (ei kui-
vua).
 Huuhdo irrotettu lika pois korkeapainesuih-
kulla.
 Päästä suihkupistoolin vipu irti.
Kuva
 Lukitse suihkupistoolin liipaisin.
 Pidempien työtaukojen (yli 5 minuuttia) ajaksi lai-
te on lisäksi kytkettävä pois päältä „0/OFF“.
 Pistä suihkupistooli pitimeensä.
Varo
Irrota korkeapaineletku suihkupistoolista tai lait-
teesta vain, kun järjestelmässä ei ole painetta.
 Kun on työskennelty puhdistusaineita käyt-
täen: Huuhtele laite puhtaaksi käyttämällä
sitä n. 1 minuutin ajan.
 Päästä suihkupistoolin vipu irti.
 Kytke laite pois päältä "0/OFF".
 Sulje vesihana.
 Paina suihkupistoolin vipua järjestelmässä
vielä olevan paineen laskemiseksi ulos.
Kuva
 Lukitse suihkupistoolin liipaisin.
 Irrota laite vedensyötöstä.
 Vedä verkkopistoke irti.
Varo
Onnettomuuksien tai vammojen välttämiseksi,
huomioi laitetta kuljetettaessa sen paino (katso
Tekniset tiedot).
 Nosta ja kanna laitetta kantokahvasta.
 Vedä laitetta kuljetuskahvasta.
 Tyhjennä puhdistusainesäiliö.
 Varmista laite siirtymisen ja kaatumisen va-
ralta.
Varo
Onnettomuuksien tai vammojen välttämiseksi,
huomioi säilytyspaikkaa valittaessa laitteen pai-
no (katso Tekniset tiedot).
Jos säilytys on pitempiaikaista, esim talven ajak-
si, huomioi lisäksi luvussa Hoito olevat ohjeet.
 Pysäytä laite tasaiselle pinnalle.
 Työnnä korkeapaineletkun pikaliittimen ko-
teloa nuolen suuntaan ja vedä korkeapaine-
letku ulos.
 Paina käsiruiskupistoolin irrotuspainiketta ja
irrota korkeapaineletku käsiruiskupistoolista.
 Pistä suihkupistooli pitimeensä.
 Lukitse ruiskuputki säilytyspaikkaansa.
 Kokoa verkkoliitäntäkaapeli, korkeapainelet-
ku ja varusteet laitteeseen.
Suihkuputki ja Pyörivä pistesuutin
Pesuharja
Pyörivä pesuharja
Työskentely puhdistusaineita käyttäen
Suositeltavat puhdistusmenetelmät
Käytön keskeytys
Käytön lopetus
Kuljetus
Kuljetus käsin
Kuljetus ajoneuvoissa
Säilytys
Laitteen säilytys
79
FI
Sivu: 79
– 9
Varo
Suojaa laite ja varusteet jäätymiseltä.
Pakkanen rikkoo laitteen ja lisävarusteet, jos
niistä ei ole poistettu kaikkea vettä. Vahinkojen
välttämiseksi:
 Veden poistaminen laitteesta: Käynnistä lai-
te ilman korkeapaineletkua ja vesiliitäntää
(maks. 1 min) ja odota kunnes korkeapaine-
liittimestä ei tule enää vettä. Kytke laite pois
päältä.
 Säilytä laitetta kaikkine varusteineen pakka-
selta suojatuissa tiloissa.
 Vaara
Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito- ja
huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
Ennen pitempää varastointia, esim. talvella:
 Vedä suodatin irti puhdistusaineen imulet-
kusta ja puhdista suodatin juoksevassa ve-
dessä.
 Vedä suodatin ulos vesiliitännästä lattapihtiä
käyttäen ja puhdista sihti juoksevassa ve-
dessä.
Laitetta ei tarvitse huoltaa.
Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-varaosia.
Varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lo-
pusta.
Pienemmät häiriöt voit itse poistaa seuraavan
yhteenvedon avulla.
Epäselvissä tapauksissa käänny valtuutetun
asiakaspalvelun puoleen.
 Vaara
Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito- ja
huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa
korjaustyöt ja sähköisiin rakenneosiin kohdistu-
vat työt.
 Vedä suihkupistoolin vivusta, laite käynnis-
tyy.
 Tarkasta, onko tyyppikilvessä ilmoitettu jän-
nite sama kuin virtalähteen jännite.
 Tarkasta, onko verkkojohto vaurioitunut.
 Tarkasta suihkuputken säätö.
 Ilmanpoisto laitteesta: Käynnistä laite ilman
korkeapaineletkua ja odota (kork. 2 minuut-
tia), kunnes korkeapaineliittimestä tulee vet-
tä ilman ilmakuplia. Kytke laite pois päältä ja
kiinnitä korkeapaineletku jälleen takaisin pai-
kalleen.
 Tarkasta vedensaanti
 Vedä suodatin ulos vesiliitännästä lattapihtiä
käyttäen ja puhdista sihti juoksevassa ve-
dessä.
 Korkeapainesuuttimen puhdistus: Poista
suuttimen reiän likaantumat neulan avulla ja
huuhtele reikää edestäpäin vedellä.
 Tarkasta veden tulomäärä.
 Laitteen vähäinen epätiiviys on tekniikasta
johtuvaa ja normaalia. Jos epätiiviys on suu-
rempaa, ota yhteys valtuutettuun asiakas-
palveluun.
 Irrota ruiskuputki käsiruiskupistoolista ja
työskentele vain ruiskupistoolia käyttäen tai
käytä paineensäädöllä varustettua ruisku-
putkea ja kierrä säätö asentoon „Mix“
 Puhdista puhdistusaineen imuletkun suoda-
tin.
 Tarkasta, että puhdistusaineen imuletku ei
ole nurjahtanut.
Suojaaminen pakkaselta
Hoito ja huolto
Hoito
Huolto
Varaosat
Häiriöapu
Laite ei toimi
Laitteeseen ei tule painetta
Suuret paineenvaihtelut
Laite ei ole tiivis
Laite ei ime puhdistusainetta
80 FI
Sivu: 80
– 10
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaa-
vat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä val-
mistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia
turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos tuottee-
seen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole
sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää
voimassa.
Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton puoles-
ta ja sen valtuuttamina.
Dokumentointivaltuutettu:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0
Faksi: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2011/03/01
Tekniset tiedot
Sähköliitäntä
Jännite 220-240
1~50/60
V
Hz
Liitosjohto 1,6 kW
Suojausluokka IP X5
Kotelointiluokka II
Verkkosulake (hidas) 10 A
Vesiliitäntä
Tulolämpötila (maks.) 40 °C
Tulomäärä (min.) 8 l/min
Tulopaine 0,2-1,2 MPa
Suoritustiedot
Työpaine 9 MPa
Maks. sallittu paine 11 MPa
Syöttömäärä, vesi 5,7 l/min
Syöttömäärä, puhdistusaine 0,3 l/min
Käsiruiskupistoolin takaiskuvoima 11 N
Paino, käyttövalmiina varusteineen
ilman puhdistusainesäiliötä 6,3 kg
puhdistusainesäiliöliön kanssa 6,5 kg
Mitatut arvot EN 60335-2-79 mukaisesti
Käsi-käsivarsi tärinäarvo
Epävarmuus K
<2,5
0,3
m/s2
m/s2
Äänenpainetaso LpA
Epävarmuus KpA
73
3
dB(A)
dB(A)
Äänitehotaso LWA + epävarmuus
KWA
89 dB(A)
CE-todistus
Tuote: korkeapainepesuri
Tyyppi: 1.674-xxx
Yksiselitteiset EU-direktiivit
2006/42/EY (+2009/127/EY)
2004/108/EY
2000/14/EY
Sovelletut harmonisoidut standardit
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–79
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Sovellettu yhdenmukaisuuden analysointi-
menetelmä
2000/14/EY: Liite V
Äänen tehotaso dB(A)
Mitattu: 86
Taattu: 89
CEO Head of Approbation
81
FI

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher K 2.410 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher K 2.410

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher K 2.410, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher K 2.410 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher K 2.410 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.