Kärcher HC 10 käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher HC 10 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Painepesuri
  • Malli/nimi: HC 10
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 62
Suomi 63
Arvoisa asiakas,
Lue käyttöohje ennen laitteen en-
simmäistä käyttöä ja toimi sen mu-
kaan. Säilytä tämä käyttöohje myöhempää
käyttöä tai myöhempää omistajaa varten.
 Vaara
Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vaka-
van ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.
몇 Varoitus
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheut-
taa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuo-
lemaan.
Varo
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheut-
taa lievän ruumiinvamman tai aineellisia vahin-
koja.
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä
käsittelee pakkauksia kotitalousjätteenä,
vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kier-
rätettäviä materiaaleja, jotka tulee toimit-
taa kierrätykseen. Paristot ja akut
sisältävät aineita, joita ei saa päästää ym-
päristöön. Toimita tästä syystä vanhat lait-
teet, paristot ja akut vastaaviin
keräilylaitoksiin.
Ole hyvä ja käytä vapaassa luonnossa vain
puhdasta vettä ilman puhdistusainetta.
Vältä vahingollisten päästämistä maape-
rään tai vesistöihin.
Veden ottaminen julkisista vesistöistä on
joissakin maissa kiellettyä.
Käytä tätä korkeapainepesuria kohteiden puh-
distamiseen korkeapainevesisuihkulla.
– Sähköverkkokäytöllä: esim. koneet, raken-
nukset, julkisivut, terassit jne.
– Akkukäytöllä: esim. asuntovaunu, moottori-
pyörä, urheiluvälineet, puutarhalaitteet, työ-
kalut jne.
Käytä tätä imuria vain yksityiskäytössä ja
KÄRCHER:in hyväksymien varusteiden ja vara-
osien kanssa.
Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamam-
me myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot.
Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat vir-
heet laitteessa korjaamme takuuaikana maksut-
ta. Takuutapauksessa ota yhteys ostotositteen
kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutet-
tuun asiakaspalveluun.
(Osoite, katso takasivua)
Varo
Turvalaitteet on tarkoitettu loukkaantumisilta
suojaamiseksi, niitä ei saa muuttaa eikä ohittaa.
Lukitus lukitsee käsiruiskupistoolin liipaisimen ja
estää täten laitteen tahattoman käynnistymisen
 Vaara
„ Älä koskaan tartu märillä käsillä virtapistok-
keeseen.
„ Suojaa verkkoliitäntäjohto kosteudelta, kui-
vaa tarvittaessa.
„ Älä ota laitetta käyttöön, jos verkkojohto tai
laitteen tärkeät osat, esim. suurpaineletku,
käsiruiskupistooli tai turvalaitteet ovat vauri-
oituneet.
„ Tarkasta aina ennen käyttöä, että sähkökaa-
peli ja verkkopistoke ovat ehjät. Anna valtuu-
tetun asiakaspalvelun/sähköalan
ammattilaisen välittömästi vaihtaa vaurioitu-
nut sähkökaapeli.
„ Tarkasta suurpaineletkun kunto aina ennen
käyttöä. Vaihda vaurioitunut suurpaineletku
välittömästi.
„ Käyttö räjähdysalttiilla alueilla on kielletty.
Sisällysluettelo
Laitekuvaus / Toimituslaajuus 2
Yleisiä ohjeita 63
Turvaohjeet 63
Käyttö 65
Hoito ja huolto 67
Häiriöapu 67
Tekniset tiedot 68
CE-todistus 68
Yleisiä ohjeita
Vaarallisuusasteet
Ympäristönsuojelu
ᅂ
ᅂ
ᅂ
Käyttötarkoitus
Takuu
Turvalaitteet
Käsiruiskupistoolin lukitus
Turvaohjeet
Sivu: 63
64 Suomi
„ Käytettäessä laitetta vaara-alueilla (esim.
huoltoasemilla) on noudatettava vastaavia
turvallisuusmääräyksiä.
„ Epäasianmukaisesti käytettyi-
nä korkeapainesuihkut voivat
olla vaarallisia. Suihkua ei saa
suunnata ihmisiin, eläimiin,
aktiivisiin sähkövarusteisiin tai itse laittee-
seen.
„ Älä suuntaa korkeapainesuihkua muihin ih-
misiin tai itseesi vaatteiden tai kenkien puh-
distamiseksi.
„ Älä ruiskuta esineitä, jotka sisältävät tervey-
delle haitallisia aineita (esim. asbesti).
„ Suurpainesuihku voi vaurioittaa ajoneuvon
renkaita/renkaiden venttiilejä, jolloin ne saat-
tavat puhjeta. Ensimmäinen merkki siitä on
renkaan värin muuttuminen. Vaurioituneet
ajoneuvon renkaat/ renkaiden venttiilit ovat
hengenvaarallisia. Pidä puhdistuksessa vä-
hintään 30 cm suihkutusetäisyys!
„ Älä koskaan ime liuotinpitoisia nesteitä tai
laimentamattomia happoja tai liuottimia! Nii-
hin kuuluvat esim. bensiini, värinohennus-
aineet tai polttoöljy. Ruiskutussumu on
erittäin herkästi syttyvää, helposti räjähtävää
ja myrkyllistä. Älä käytä asetonia, laimenta-
mattomia happoja eikä liuottimia, koska ne
syövyttävät laitteessa käytettyjä materiaale-
ja.
몇 Varoitus
„ Verkkojohdon ja jatkojohdon liittimen on olta-
va vesitiiviitä, eivätkä ne saa maata vedes-
sä.
„ Tarkoitukseen sopimattomat jatkojohdot voi-
vat olla vaarallisia. Käytä ulkona vain tarkoi-
tukseen hyväksyttyjä ja vastaavasti
merkittyjä jatkojohtoja, joissa on riittävä joh-
don poikkileikkaus. 1 - 10 m: 1,5 mm2
; 10 -
30 m: 2,5 mm2
„ Kelaa jatkojohto aina kokonaan kaapelikelal-
ta.
„ Suurpaineletkut, armatuurit ja kytkimet ovat
tärkeitä laitteen turvallisuudelle. Käytä vain
valmistajan suosittelemia suurpaineletkuja,
armatuureja ja kytkimiä.
„ Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henki-
löiden (lapset mukaan lukien) käytettäväksi,
joiden fyysiset, sensorisia tai henkiset omi-
naisuudet ovat rajoittuneet tai, joilta puuttuu
riittävä kokemus ja/tai riittävä tietämys, pait-
si, jos he ovat heidän turvallisuudestaan vas-
taavan henkilön valvonnassa tai ovat
saaneet häneltä ohjeistuksen koneen käyt-
tämiseen. Lapsia pitäisi valvoa, jotta he eivät
leikkisi koneen kanssa.
„ Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoituksen-
mukaisesti. Käyttäjä on huomioitava paikalli-
set olosuhteet ja työskennellessään laitteen
kanssa huomioitava ympäristössä oleskele-
vat henkilöt.
„ Älä käytä laitetta, jos läheisyydessä on muita
henkilöitä, joilla ei ole asianmukaista suoja-
varustusta.
„ Käytä sopivia suojavaatteita ja suojalaseja
takaisin ruiskuvalta vedeltä tai lialta suojaa-
miseksi.
„ Poista akku ennen laitteeseen kohdistuvia
hoito- ja huoltotöitä.
„ Akun lataaminen sallittua vain mukana ole-
valla alkuperäislatauslaitteella.
Varo
„ Pidä lakattujen pintojen puhdistuksessa vä-
hintään 30 cm suihkutusetäisyys vaurioiden
välttämiseksi.
„ Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin kau-
an kuin se on käytössä.
„ Kiinnitä huomiota siihen, että verkko- tai jat-
kojohtoja ei vahingoiteta eikä vaurioiteta aja-
malla yli, puristamalla tai kiskomalla. Suojaa
verkkojohto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä
reunoilta.
„ Kaikkien työalueella olevien sähköä johtavi-
en osien on oltava suojatut ruiskutusvedeltä.
„ Laitteen liittäminen on sallittu ainoastaan
sähköliitäntään, joka on sähköasentajan
asentama standardin IEC 60364 mukaan.
„ Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen on
oltava sama kuin laitteen tyyppikilvessä il-
moitettu jännite.
„ Suosittelemme turvallisuussyistä, että laitet-
ta käytetään aina vikavirtasuojakytkimen
(maks. 30 mA) kautta.
„ Puhdistustöitä, joissa syntyy öljynpitoista jä-
tevettä, esim. moottorinpesu, alustanpesu,
saa suorittaa vain pesupaikoissa, joissa on
öljyn erottimet.
Sivu: 64
Suomi 65
Kuvat, katso sivu 2
Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovatko
kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat vaurioi-
tuneet Jos havaitset kuljetusvaurioita ota yhteyt-
tä myyjäliikkeeseen.
1 Vesiliitännän kytkinosa
2 Vesiliitäntä ja sihti
3 Korkeapaineliitäntä
4 Laitekytkin „0/OFF“ / „I/ON“
5 Näyttö, verkkokäyttö
6 Näyttö, akkukäyttö / lataustila
7 Kantokahva
8 Akku
9 Akkulokero
10 Pidike suihkuputkelle
11 Kaapelikiinnitin verkkokaapelille
12 Verkkoliitäntäjohdon säilytyspidike
13 Verkkojohto, jossa on verkkopistoke
14 Käsiruiskupistooli
15 Korkeapaineletkun pikaliitin
16 Käsiruiskupistoolin lukitus
17 Korkeapaineletku
18 Latauslaite
19 Imuletku
20 Ruiskuputki ja likajyrsin
21 Paineensäädöllä (Vario Power) varustettu
ruiskuputki
Erikoisvarusteet laajentavat laitteesi käyttömah-
dollisuuksia.Tarkempia tietoja saat KÄRCHER -
myyjäliikkeeltäsi.
Kiinnitä laitteen mukana irtonaisena tulleet osat
laitteeseen ennen käyttöönottamista.
Kuvat, katso sivu 2
Kuva
Î Vedä korkeapaineletkun pikaliitin ulos käsiruis-
kupistoolista (esim. pienellä ruuvimeisselillä).
Kuva
Î Pistä korkeapaineletku käsiruiskupistooliin.
Î Paina pikaliitintä sisään kunnes se lukittuu.
Kokeile liitoksen pitävyys korkeapainelet-
kusta vetämällä.
Kuva
Î Aseta akku akkulokeroon.
Huomautus: Akku on toimitettaessa vain osit-
tain ladattu. Lataa akku ennen käyttöönottoa ja
tarvittaessa. Noudata tällöin latauslaitteen käyt-
töohjetta.
Voimassa olevien määräysten mukaan
laitetta ei saa käyttää milloinkaan juo-
mavesiverkossa ilman järjestelmäero-
tintinta. Tällöin on käytettävä
KÄRCHERin soveltuvaa järjestelmäerotinta tai
vaihtoehtoisesti normin EN 12729 tyyppi BA mu-
kaista järjestelmäerotinta.
Huomautus: Veden epäpuhtaudet voivat vahin-
goittaa korkeapainepumppua ja varusteita. Va-
hinkojen estämiseksi suosittelemme käyttämään
KÄRCHER-vesisuodatinta (lisävaruste, tilausnu-
mero 4.730-059).
Noudata vesilaitoksen ohjeita.
Liitäntäarvot katso tyyppikilpi/tekniset tiedot.
Î Käytä kaupasta saatavalla liittimellä varus-
tettua, kudosvahvistettua vesiletkua (ei kuu-
lu toimitukseen). (halkaisija vähintään 1/2
tuuma tai 13 mm, pituus vähintään 7,5 m).
Î Ruuvaa mukana toimitettu kytkentäosa lait-
teen vesiliitäntään.
Î Liitä vesiletku laitteen kytkentäosaan ja sit-
ten vedensyöttöpisteeseen.
Varo
Älä koskaan käytä suurpainepesuria vesihanan
ollessa suljettuna, koska kuivakäynti vaurioittaa
korkeapainepumppua.
Î Ruuvaa imuletku kiinni vesiliittimeen ja ripus-
ta letkun toinen pää vedenottopisteeseen
(esim. sadevesitynnyriin).
Î Irrota korkeapaineletku laitteen korkeapai-
neliittimestä.
Î Kytke laite päälle „I/ON“ ja käytä, kunnes liit-
timestä tulee vettä ilman ilmakuplia.
Î Kytke laite pois päältä "0/OFF".
Käyttö
Laitekuvaus
Erikoisvarusteet
Ennen käyttöönottoa
Vedensyöttö
Vedensyöttö vesijohdosta
Veden ottaminen avoimista säiliöistä
Sivu: 65
66 Suomi
Varo
Laitetta saa käyttää vain akkulokeron ollessa
suljettuna.
Î Kiinnitä korkeapaineletku laitteen korkeapai-
neliitäntään.
Î Pistä ruiskuputki käsiruiskupistooliin ja kiin-
nitä paikalleen kiertämällä putkea 90°.
Î Avaa vesihana kokonaan.
Huomautus: Laitetta voidaan käyttää kahdella
eri tavalla, verkkokäytöllä ja akkukäytöllä.
Jos kummatkin virransyöttötavat ovat käytettä-
vissä, laite siirtyy automaattisesti verkkokäytölle.
Î Kelaa verkkojohto kokonaan pois kannatti-
mestaan.
Î Liitä virtapistoke pistorasiaan.
Î Kytke laite päälle "I/ON".
Akku- ja verkkokäytön näytöille suoritetaan
lyhyt tarkastustoimenpide ja ne syttyvät pe-
räkkäin.
Î Verkkokäytön näyttö palaa jatkuvasti vihreä-
nä.
laite on käyttövalmis.
Î Kytke laite päälle "I/ON".
Akku- ja verkkokäytön näytöille suoritetaan
lyhyt tarkastustoimenpide ja ne syttyvät pe-
räkkäin.
Î Akkukäytön näyttö palaa jatkuvasti ja ilmai-
see akun lataustilan.
laite on käyttövalmis.
– Akku on tyhjä: Moottori pysäytetään, kolme
punaista LED:iä vilkkuu vielä 30 sekuntia,
sitten laite kytkeytyy itsestään pois päältä.
– Moottori on liian kuuma: Senhetkinen LED-
näyttö alkaa vilkkua nopeasti, 30 sekunnin
kuluttua laite kytkeytyy itsestään pois päältä.
– Jos käsiruiskupistoolia ei akkukäytössä käy-
tetä 30 minuutin aikana, laite kytkeytyy itses-
tään pois päältä.
몇 Vaara
Suurpainesuuttimesta ulostuleva vesisuihku saa
aikaan käsiruiskupistooliin vaikuttavan takaisku-
voiman. Ota tukeva asento ja pidä käsiruiskupis-
toolista ja suihkuputkesta tukevasti kiinni.
Î Vapauta käsiruiskupistoolin liipaisin lukituk-
sesta.
Î Vedä liipaisimesta, laite käynnistyy.
Huomautus: Kun ote liipaisimesta irrotetaan,
kone pysähtyy. Järjestelmä pysyy korkeapainei-
sena
Pinttyneen lian poistoon.
Tarkoitettu yleisimpiin puhdistustehtäviin. Työ-
paine on säädettävissä portaattomasti välillä
„Min“ ja „Max“.
Î Päästä käsiruiskupistoolin vipu irti.
Î Kierrä ruiskuputki haluamaasi asentoon.
Î Päästä käsiruiskupistoolin vipu irti.
Î Lukitse käsiruiskupistoolin liipaisin.
Î Pidempien työtaukojen (yli 5 minuuttia) ajak-
si laite on lisäksi kytkettävä pois päältä „0/
OFF“.
Varo
Irrota korkeapaineletku käsiruiskupistoolista tai
laitteesta vain, kun järjestelmässä ei ole painet-
ta.
Î Päästä käsiruiskupistoolin vipu irti.
Î Kytke laite pois päältä "0/OFF".
Î Sulje vesihana.
Î Irrota laite vedensyötöstä.
Î Paina käsisuihkupistoolin vipua järjestel-
mässä vielä olevan paineen laskemiseksi
ulos.
Î Lukitse käsiruiskupistoolin liipaisin.
Î Laita varusteet laitteen varustesäilöön.
Vain verkkokäytön jälkeen:
Î Vedä verkkopistoke irti.
Î Kuva
Kelaa verkkojohto pitimensä ympärille ja pis-
tä verkkopistoke kaapelipitimeen.
Käyttöönotto
Verkkokäyttö
Akkukäyttö
Akkukäytön näyttö Akun lataustila
vihreä LED punainen LED
3 0 70% - 100%
2 1 40% - 70%
1 2 20% - 40%
0 3 10% - 20%
0 3 vilkkuen 1% - 10%
Käyttö
Ruiskuputki ja likajyrsin
Paineensäädöllä (Vario Power) varustetu
ruiskuputki
Käytön keskeytys
Käytön lopetus
Sivu: 66
Suomi 67
 Vaara
Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito- ja
huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti ja poista akku.
Laitetta ei tarvitse huoltaa.
Varo
Suojaa laite ja varusteet jäätymiseltä.
Pakkanen rikkoo laitteen ja lisävarusteet, jos
niistä ei ole poistettu kaikka vesi. Vahinkojen
välttämiseksi:
Î Säilytä laitetta kaikkine varusteineen pakka-
selta suojatuissa tiloissa.
Ennen pitempää varastointia, esim. talvella:
Î Veden poistaminen laitteesta: Käynnistä lai-
te ilman korkeapaineletkua ja vesiliitäntää
(maks. 1 min) ja odota kunnes korkeapaine-
liittimestä ei tule enää vettä. Kytke laite pois
päältä.
Î Vedä sihti ulos vesiliitännästä lattapihtiä
käyttäen ja puhdista sihti juoksevassa ve-
dessä.
Î Poista akku.
Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-varaosia.
Varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lo-
pusta.
Pienemmät häiriöt voit itse poistaa seuraavan
yhteenvedon avulla.
Epäselvissä tapauksissa käänny valtuutetun
asiakaspalvelun puoleen.
 Vaara
Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito- ja
huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti ja poista akku.
Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa
korjaustyöt ja sähköisiin rakenneosiin kohdistu-
vat työt.
Î Tarkasta, onko tyyppikilvessä ilmoitettu jän-
nite sama kuin virtalähteen jännite.
Î Tarkasta, onko verkkojohto vaurioitunut.
Î Akku on tyhjä tai ei ole paikallaan.
Î Piirilevyn/ohjauksen lämpötila on liian kor-
kea.
Î Laitteen ilmaus: Käynnistä laite ilman kor-
keapaineletkua ja anna käydä, kunnes kor-
keapaineliittimestä tulee vettä ilman
ilmakuplia. Kytke laite pois päältä ja kiinnitä
korkeapaineletku jälleen takaisin paikalleen.
Î Tarkasta vedensaanti
Î Tarkasta vesiliitäntöjen tiiviys.
Î Vedä sihti ulos vesiliitännästä lattapihtiä
käyttäen ja puhdista sihti juoksevassa ve-
dessä.
Î Pienennä aloitusimukorkeutta.
Aloitusimukorkeus 0,5 m on ylittynyt imettä-
essä avoimesta astiasta.
Î Korkeapainesuuttimen puhdistus: Poista
suuttimen reiän likaantumat neulan avulla ja
huuhtele reikää edestäpäin vedellä.
Î Tarkasta veden tulomäärä.
Î Laitteen vähäinen epätiiviys on tekniikasta
johtuvaa ja normaalia. Jos epätiiviys on suu-
rempaa, ota yhteys valtuutettuun asiakas-
palveluun.
Î Akku on välittömästi käytön jälkeen vielä lii-
an kuuma. Latauslaite näyttää virhettä.
Anna akun jäähtyä.
Hoito ja huolto
Huolto
Suojaaminen pakkaselta
Säilytys
Varaosat
Häiriöapu
Laite ei toimi
Laitteeseen ei tule painetta
Suuret paineenvaihtelut
Laite ei ole tiivis.
Akun lataaminen ei ole mahdollista
Sivu: 67
68 Suomi
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaa-
vat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä val-
mistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia
turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos tuottee-
seen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole
sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää
voimassa.
Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton puoles-
ta ja sen valtuuttamina.
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred Kärcher-Str. 28 - 40
D - 71364 Winnenden
Puh.: +49 7195 14-0
Faksi: +49 7195 14-2212
Tekniset tiedot
Mitat
Pituus 499 mm
Leveys 219 mm
Korkeus 274 mm
Paino 6,5 kg
Vesiliitäntä
Tulolämpötila (maks.) 40 °C
Tulomäärä (min.) 10 l/min
Tulopaine (maks.) 1,2 MPa
Alkuimukorkeus (maks.) 0,5 m
Akkukäyttö
Li-Ion -akku
Jännite 25,2 V
Teho 450 W
Suoritustiedot
Työpaine 4 MPa
Maks. sallittu paine 5 MPa
Syöttömäärä, vesi 3,7 l/min
Äänen painetaso
LpA (EN60704-1)
63 dB(A)
Äänen tehotaso
LWA (2000/14/EF)
78 dB(A)
Verkkokäyttö
Sähköliitäntä
Jännite 220-240
1~50/60
V
Hz
Liitosjohto 1,6 kW
Verkkosulake (hidas) 10 A
Kotelointiluokka II
Suojausluokka IP X5
Suoritustiedot
Työpaine 9 MPa
Maks. sallittu paine 11 MPa
Syöttömäärä, vesi 6,0 l/min
Äänen painetaso
LpA (EN60704-1)
71 dB(A)
Äänen tehotaso
LWA (2000/14/EF)
86 dB(A)
Käsiruiskupistoolin
takaiskuvoima
12 N
Käden/käsivarren täryarvo (ISO
5346)
0,8 m/s2
CE-todistus
Tuote: suurpainepesuri
Tyyppi: 1.117-xxx
Yksiselitteiset EU-direktiivit
98/37/EY
2006/95/EY
2004/108/EY
2000/14/EY
Sovelletut harmonisoidut standardit
EN 50366: 2003 + A1: 2006
EN 55014–1: 2006
EN 55014–2: 1997 + A1: 2001
EN 60335–1
EN 60335–2–79
EN 61000-3-2: 2006
EN 61000–3–11: 2000
Sovellettu yhdenmukaisuuden
analysointimenetelmä
Liite V
Äänen tehotaso dB(A)
Mitattu: 84
Taattu: 86
CEO Head of Approbation

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher HC 10 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher HC 10

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher HC 10, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher HC 10 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher HC 10 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.