Kärcher G 7.10 M käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher G 7.10 M allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Painepesuri
  • Malli/nimi: G 7.10 M
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 78
- 3
Arvoisa asiakas,
Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen
laitteesi käyttämistä, säilytä käyttö-
ohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myö-
hempää omistajaa varten.
Käytä tätä suurpainepesuria yksinomaan yksityi-
siä kotitalouksia varten:
– koneiden, ajoneuvojen, rakennusten, työka-
lujen, julkisivujen, terassien, puutarhaväli-
neiden jne. puhdistamista varten käyttäen
suurpainevesisuihkua (tarvittaessa lisäten
puhdistusaineita).
– KÄRCHERin hyväksymien varusteenosien,
varaosien ja puhdistusaineiden kanssa.
Huomioi ohjeet, jotka on liitetty puhdistusai-
neiden mukaan.
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä
käsittelee pakkauksia kotitalousjätteenä,
vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kier-
rätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimit-
taa kierrätykseen. Tästä syystä toimita
kuluneet laitteet vastaaviin keräilylaitoksiin.
Huomautuksia ainesosista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm
Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamam-
me myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot.
Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat vir-
heet laitteessa korjaamme takuuaikana maksut-
ta. Takuutapauksessa ota yhteys ostotositteen
kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutet-
tuun asiakaspalveluun.
(Osoite, katso takasivua)
 Vaara
Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vaka-
van ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.
몇 Varoitus
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheut-
taa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuo-
lemaan.
Varo
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheut-
taa lievän ruumiinvamman tai aineellisia vahin-
koja.
Suihkua ei saa suunnata ihmisiin,
eläimiin, jännitteellisiin sähköva-
rusteisiin tai itse laitteeseen. Suo-
jaa laite jäätymiseltä.
Sisällysluettelo
Laitekuvaus / Toimituslaajuus 2
Yleisiä ohjeita FI - 3
Turvaohjeet FI - 4
Käyttö FI - 5
Kuljetus FI - 7
Säilytys FI - 8
Hoito ja huolto FI - 8
Häiriöapu FI - 8
Tekniset tiedot FI - 9
CE-Erklärung FI - 10
Yleisiä ohjeita
Tarkoituksenmukainen käyttö
Ympäristönsuojelu
Takuu
Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit
Laitteessa olevat symbolit
Kuumien pintojen aiheuttama palo-
vammavaara!
Myrkytysvaara! Älä hengitä pakokaa-
suja.
79
FI
Sivu: 79
- 4
 Vaara
„ Käyttö räjähdysalttiilla alueilla on kielletty.
„ Käytettäessä laitetta vaara-alueilla (esim.
huoltoasemilla) on noudatettava vastaavia
turvallisuusmääräyksiä.
„ Käytettäessä laitetta sisätiloissa on huoleh-
dittava riittävästä ilmastoinnista ja siitä, että
pakokaasut poistuvat tilasta (myrkytysvaa-
ra).
„ Älä ota laitetta käyttöön, jos laitteen tärkeät
osat, esim. varmuuselementit, suurpainelet-
kut, ruiskupistooli, ovat vaurioituneet.
„ Tarkasta suurpaineletkun kunto aina ennen
käyttöä. Vaihda vaurioitunut suurpaineletku
välittömästi.
„ Epäasianmukaisesti käytettyi-
nä korkeapainesuihkut voivat
olla vaarallisia. Suihkua ei saa
suunnata ihmisiin, eläimiin,
aktiivisiin sähkövarusteisiin tai itse laittee-
seen.
„ Älä suuntaa korkeapainesuihkua muihin ih-
misiin tai itseesi vaatteiden tai kenkien puh-
distamiseksi.
„ Älä ruiskuta esineitä, jotka sisältävät tervey-
delle haitallisia aineita (esim. asbesti).
„ Suurpainesuihku voi vaurioittaa ajoneuvon
renkaita/renkaiden venttiilejä, jolloin ne saat-
tavat puhjeta. Ensimmäinen merkki siitä on
renkaan värin muuttuminen. Vaurioituneet
ajoneuvon renkaat/ renkaiden venttiilit ovat
hengenvaarallisia. Pidä puhdistuksessa vä-
hintään 30 cm suihkutusetäisyys!
„ Älä koskaan ime liuotinpitoisia nesteitä tai
laimentamattomia happoja tai liuottimia! Nii-
hin kuuluvat esim. bensiini, värinohennus-
aineet tai polttoöljy. Ruiskutussumu on
erittäin herkästi syttyvää, helposti räjähtävää
ja myrkyllistä. Älä käytä asetonia, laimenta-
mattomia happoja eikä liuottimia, koska ne
syövyttävät laitteessa käytettyjä materiaale-
ja.
„ Laitteessa saa käyttää ainoastaan käyttöoh-
jeessa ilmoitettua polttoainetta. Sopimatto-
mia polttoaineita käytettäessä on olemassa
räjähdysvaara.
„ Älä käytä korkeapainepesuria, jos polttoai-
netta on räiskynyt maahan. Vie laite toiseen
paikkaan ja vältä kipinän aiheuttamista.
„ Älä säilytä polttoainetta avotulen tai kuumien
laitteiden, kuten uunit, lämmityskattilan, ve-
den lämmittimien tms. läheisyydessä. Älä
myöskään päästä polttoainetta vuotamaan
äläkä käsittele sitä sytytysliekin tai kipinää
aiheuttavien laitteiden läheisyydessä.
„ Älä tupakoi tai käytä avointa tulta tankatessa
tai polttoaineen säilytystiloissa.
„ Älä täytä säiliötä liian täyteen. Täyttöaukon
kailuksessa ei saa olla polttoainetta.
„ Polttoainetta saa lisätä polttoainesäiliöön
vain hyvin tuuletetussa tilassa moottorin ol-
lessa sammutettuna. Bensiini on erittäin pa-
lovaarallista ja tietyissä olosuhteissa
räjähdysherkkää. Varmista tankkaamisen
jälkeen, että polttoainesäiliön tulppa on kun-
nolla suljettu.
„ Vältä polttoaineen toistuvaa ja pidempää
ihokosketusta ja polttoainehöyryjen sisään
hengittämistä.
„ Pidä helposti syttyvät esineet ja materiaalit
etäällä äänenvaimentimesta (vähintään 2
m).
„ Älä käytä moottoria ilman äänenvaimenninta
ja tarkasta vaimennin säännöllisesti. Puhdis-
ta ja vaihda tarvittaessa uuteen.
„ Älä käytä moottoria metsä-, pensas- tai ruo-
hikkoalueilla, ellei pakoputkea ole varustettu
kipinäsuojuksella.
„ Älä käytä moottoria ilman ilmansuodatinta tai
imuistukan suojaa muutoin kuin säätötöitä
tehdessäsi.
„ Älä suorita sellaisia säätöjousien, säätöosi-
en tai muiden osien säätöjä, joka saattavat
nostaa moottorin kierroslukua.
„ Palovammavaara! Älä koske kuumaan ää-
nenvaimentimeen, sylinteriin tai jäähdytys-
laippoihin.
„ Älä laita käsiäsi tai jalkojasi koskaan liikkuvi-
en tai pyörivien osien lähelle.
몇 Varoitus
„ Suurpaineletkut, armatuurit ja kytkimet ovat
tärkeitä laitteen turvallisuudelle. Käytä vain
valmistajan suosittelemia suurpaineletkuja,
armatuureja ja kytkimiä.
„ Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten hen-
kilöiden käytettäväksi, joilla on rajoittuneet
fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt.
Lapset tai perehtymättömät henkilöt eivät
saa käyttää laitetta.
Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi,
että he eivät leiki laitteen kanssa.
Turvaohjeet
80 FI
Sivu: 80
- 5
„ Tämä laite on kehitetty puhdistusaineiden
käyttöön, jotka laitteen valmistaja toimittaa
tai suosittelee. Muiden puhdistusaineiden tai
kemikalioiden käyttö voi haitata laitteen tur-
vallisuutta.
„ Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoituksen-
mukaisesti. Käyttäjä on huomioitava paikalli-
set olosuhteet ja työskennellessään laitteen
kanssa huomioitava ympäristössä oleskele-
vat henkilöt.
„ Kuulovammavaara. Laitetta käytettäessä on
ehdottomasti käytettävä asianmukaisia kuu-
lonsuojaimia.
„ Älä käytä laitetta, jos läheisyydessä on muita
henkilöitä, joilla ei ole asianmukaista suoja-
varustusta.
„ Käytä sopivia suojavaatteita ja suojalaseja
takaisin ruiskuvalta vedeltä tai lialta suojaa-
miseksi.
„ Kun laitetta käytetään, sitä ei saa sijoittaa si-
ten, että henkilöitä on vaarassa esim. teli-
neillä tai vastaavissa paikoissa.
„ Laitteen pitempiaikainen käyttäminen voi
johtaa tärinän aiheuttamiin käsien verenkier-
tohäiriöihin.
Yleispätevää käyttöaikaa ei voida ilmoittaa, sillä
käyttöaika riippuu monista eri tekijöistä:
– Jos käyttäjällä on verenkierto-ongelmia
(usein kylmät sormet, tunnottomuutta tai ku-
tinaa sormissa).
– Alhainen lämpötila laitteen käyttöpaikalla.
Suojaa kätesi lämpimillä hansikkailla.
– Laitetta on parempi käyttää pitäen taukoja
välillä.
Mikäli laitteen säännöllisen, pitkäaikaisen käytön
yhteydessä ilmenee oireita, kuten esimerkiksi
sormien kylmyys, tunnottomuus tai kutina, suo-
sittelemme lääkärintarkastusta.
Varo
„ Pidä lakattujen pintojen puhdistuksessa vä-
hintään 30 cm suihkutusetäisyys vaurioiden
välttämiseksi.
„ Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin kau-
an kuin se on käytössä.
„ Kaikkien työalueella olevien sähköä johtavi-
en osien on oltava suojatut ruiskutusvedeltä.
„ Käytä aina tarkoitukseen soveltuvia käsinei-
tä käyttäessäsi laitetta.
„ Puhdistustöitä, joissa syntyy öljynpitoista jä-
tevettä, esim. moottorinpesu, alustanpesu,
saa suorittaa vain pesupaikoissa, joissa on
öljyn erottimet.
Varo
Turvalaitteet on tarkoitettu loukkaantumisilta
suojaamiseksi, niitä ei saa muuttaa eikä ohittaa.
Lukitus lukitsee käsiruiskupistoolin liipaisimen ja
estää täten laitteen tahattoman käynnistymisen
Lämpöventtiili suojaa pumppua ylikuumenemi-
selta.
Vesi kuumenee, kun se kiertää pumpussa. Kun
lämpötila nousee 60 °C asteeseen termostaatti
avautuu ja päästää kuumaa vettä ulos.
Varo
Varmista ennen laitteen jokaista käyttämistä tai
laitteeseen kohdistuvaa toimenpidettä, että laite
seisoo kantavalla alustalla tukevasi paikallaan.
– Kun laite asetetaan vaakasuoralle alustalle,
sen seisontavakavuus on taattu.
Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovatko
kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat vaurioi-
tuneet Jos havaitset kuljetusvaurioita ota yhteyt-
tä myyjäliikkeeseen.
Kuvat, katso sivu 2
1 Paineensäädöllä (Vario Power) varustettu
ruiskuputki
2 Ruiskuputki ja likajyrsin
3 Käsiruiskupistooli
4 Käsiruiskupistoolin lukitus
5 Korkeapaineletku
6 Paina painiketta korkeapaineletkun irroitta-
miseksi käsiruiskupistoolista
7 Kuljetuskahva
8 Pidike käsiruiskupistoolille
Pidike korkeapaineletkulle
9 Pidike suihkuputkelle
10 Letkurummun kiinnitys (optio)
11 Puhdistusaineen imuletku (varustettu suo-
dattimella)
12 Lämpöventtiili
13 Korkeapaineliitäntä
14 Vesiliitännän kytkinosa
15 Vesiliitäntä ja sihti
Turvalaitteet
Käsiruiskupistoolin lukitus
Pumpun lämpöventtiili
Edellytykset seisontavakavuudelle
Käyttö
Laitekuvaus
81
FI
Sivu: 81
- 6
16 Moottori; katso yksityiskohdat moottorinval-
mistajan käyttöohje.
17 Moottorin käyttöohje
Erikoisvarusteet laajentavat laitteesi käyttömah-
dollisuuksia.Tarkempia tietoja saat KÄRCHER -
myyjäliikkeeltäsi.
Kiinnitä laitteen mukana irtonaisena tulleet osat
laitteeseen ennen käyttöönottamista.
Kuvat, katso sivu 2
Kuva
Î Kiinnitä kantokahva kehykseen.
Aseta reiät kohdakkain, pistä ruuvit reikien
lävitse ja kiristä muttereilla.
Kuva
Î Asenna lisävarusteiden pidike paikalleen.
Kuva
Î Kiinnitä etulevy mukana olevilla muoviniiteil-
lä,
Kuva
Î Pistä korkeapaineletku niin syvälle käsiruis-
kupistooliin, että kuulet sen napsahtavan lu-
kitukseen.
Huomautus: Huomioi liitinnipan oikea suun-
taus.
Kuva
Î Kiinnitä puhdistusaineen imuletku liittimeen.
Voimassa olevien määräysten mukaan
laitetta ei saa käyttää milloinkaan juo-
mavesiverkossa ilman järjestelmäero-
tintinta. Tällöin on käytettävä
KÄRCHERin soveltuvaa järjestelmäerotinta tai
vaihtoehtoisesti normin EN 12729 tyyppi BA mu-
kaista järjestelmäerotinta. Vesi, joka on valunut
järjestelmäerottimen lävitse, ei ole juomakelpois-
ta.
Huomautus: Veden epäpuhtaudet voivat vahin-
goittaa korkeapainepumppua ja varusteita. Va-
hinkojen estämiseksi suosittelemme käyttämään
KÄRCHER-vesisuodatinta (lisävaruste, tilausnu-
mero 4.730-059).
Noudata vesilaitoksen ohjeita.
Liitäntäarvot katso tyyppikilpi/tekniset tiedot.
Î Käytä kaupasta saatavalla liittimellä varus-
tettua, kudosvahvistettua vesiletkua (ei kuu-
lu toimitukseen). (halkaisija vähintään 1/2
tuuma tai 13 mm, pituus vähintään 7,5 m).
Î Ruuvaa mukana toimitettu kytkentäosa lait-
teen vesiliitäntään.
Î Liitä vesiletku laitteen kytkentäosaan ja sit-
ten vedensyöttöpisteeseen.
Käyttämällä KÄRCHERin pohjaventtiilillä varus-
tettua imuletkua (erityisvaruste, tilausnumero
4.440-238) tämä korkeapainepesuri soveltuu
pintavesien imemiseen esim. sadevesitynnyreis-
tä tai lammista (katso maks. imukorkeus kohdas-
ta Tekniset tiedot).
Î Täytä KÄRCHERin pohjaventtiilillä varustet-
tu imuletku vedellä, kiinnitä letku laitteen ve-
siliittimeen ja ripusta letkun toinen pää
sadevesitynnyriin.
Î Irrota korkeapaineletku laitteen korkeapai-
neliittimestä.
Î Ilmaa laite.
Anna laitteen käydä ilman korkeapainelet-
kua, kunnes korkeapaineliittimestä ulos tule-
vassa vedessä ei enää ole ilmakuplia.
Sammuta laite ja kiinnitä korkeapaineletku
jälleen takaisin paikalleen.
Varo
Yli 2 minuuttia kestävä kuivakäynti vahingoittaa
korkeapainepumppua. Jos laitteeseen ei muo-
dostu painetta 2 minuutin sisällä, kytke laite pois
ja toimi luvun "Apu häiriötapauksissa"ohjeiden
mukaan.
Varo
Toimitettaessa koneen moottori ei ole täytetty öl-
jyllä. Täytä moottoriin öljyä ennen ensimmäistä
käynnistämistä.
Î Täytä polttoainesäiliö ja tarkasta öljyn pin-
nankorkeus.
Katso moottorin käyttöohje.
Î Kiinnitä korkeapaineletku laitteen korkeapai-
neliitäntään.
Î Pistä ruiskuputki käsiruiskupistooliin ja kiin-
nitä paikalleen kiertämällä putkea 90°.
Î Avaa vesihana kokonaan.
Î Käynnistä moottori.
Katso moottorin käyttöohje.
Erikoisvarusteet
Ennen käyttöönottoa
Vedensyöttö
Vedensyöttö vesijohdosta
Veden ottaminen avoimista säiliöistä
Käyttöönotto
82 FI
Sivu: 82
- 7
몇 Vaara
Suurpainesuuttimesta ulostuleva vesisuihku saa
aikaan käsiruiskupistooliin vaikuttavan takaisku-
voiman. Ota tukeva asento ja pidä käsiruiskupis-
toolista ja suihkuputkesta tukevasti kiinni.
Î Vapauta käsiruiskupistoolin liipaisin lukituk-
sesta.
Î Vedä liipaisimesta, laite käynnistyy.
Tarkoitettu yleisimpiin puhdistustehtäviin. Työ-
paine on säädettävissä portaattomasti välillä
„Min“ ja „Max“.
Î Päästä käsiruiskupistoolin vipu irti.
Î Kierrä ruiskuputki haluamaasi asentoon.
Pinttyneen lian poistoon.
Ei sovellu töihin, joissa käytetään puhdistusai-
neita.
Käytä kulloiseenkin puhdistustehtävään ainoas-
taan KÄRCHER puhdistus- ja hoitoaineita, kos-
ka ne on kehitetty erityisesti laitteessasi
käytettäväksi. Muiden puhdistus- ja hoitoainei-
den käyttäminen voi johtaa laitteen nopeampaan
kulumiseen ja takuun raukeamiseen. Pyydä lä-
hempiä tietoja KÄRCHER erikoisliikkeestäsi tai
suoraan Kärcheriltä.
Î Käytä paineensäädöllä (Vario Power) varus-
tettua ruiskuputkea.
Î Kierrä ruiskuputki asentoon „Mix“.
Huomautus: Tällöin laitetta käytettäessä
vesisuihkuun lisätään puhdistusaineliuosta.
Î Säädä puhdistusaineliuoksen käyttömäärä
puhdistusainesuodattimesta.
– Keskinkertainen määrä: keskiasento
– Suuri määrä: asento "+"
– Pieni määrä: asento "–"
Î Ripusta puhdistusaineen imuletku astiaan,
jossa on puhdistusaineliuosta.
Î Suihkuta puhdistusainetta säästeliäästi kui-
valle pinnalle ja anna sen vaikuttaa (ei kui-
vua).
Î Huuhdo irrotettu lika pois korkeapainesuih-
kulla.
Î Päästä käsiruiskupistoolin vipu irti.
Huomautus:Kun käsiruiskupistoolin liipaisin
päästetään irti, moottori jatkaa käyntiään
tyhjäkäynnillä. Tällöin vesi kiertää pumpun
sisällä ja lämpenee. Kun vesi saavuttaa
maksimin sallitun lämpötilan (60°C), lämpö-
venttiili avautuu ja lämmennyttä vettä virtaa
ulos.
Î Lukitse käsiruiskupistoolin liipaisin.
Î Pistä käsiruiskupistooli pitimeensä.
Î Pidempien työtaukojen (yli 5 minuuttia) ajak-
si laite on lisäksi kytkettävä pois päältä.
Varo
Irrota korkeapaineletku käsiruiskupistoolista tai
laitteesta vain, kun järjestelmässä ei ole painet-
ta.
Î Kun työ puhdistusainetta käyttäen on suori-
tettu, ripusta imuletku astiaan, jossa on puh-
dasta vettä, kytke laite n. 1 minuutin ajaksi
päälle suihkuputken ollessa irrotettuna ja
huuhtele puhtaaksi.
Î Päästä käsiruiskupistoolin vipu irti.
Î Sammuta moottori.
Katso moottorin käyttöohje.
Î Sulje vesihana.
Î Paina käsisuihkupistoolin vipua järjestel-
mässä vielä olevan paineen laskemiseksi
ulos.
Î Irrota laite vedensyötöstä.
Î Lukitse käsiruiskupistoolin liipaisin.
Î Pistä käsiruiskupistooli pitimeensä.
Î Ripusta korkeapaineletku pitimeensä.
Varo
Onnettomuuksien tai vammojen välttämiseksi,
huomioi laitetta kuljetettaessa sen paino (katso
Tekniset tiedot).
몇 Varoitus
Polttoainehöyryt tai läikkynyt polttoaine voivat
syttyä tuleen. Pidä laite kuljetettaessa vaaka-
suorassa asennossa, jotta polttoaineen läikkymi-
nen ulos estyisi.
Î Vedä laitetta kuljetuskahvasta.
Käyttö
Paineensäädöllä (Vario Power) varustetu
ruiskuputki
Ruiskuputki ja likajyrsin
Työskentely puhdistusaineita käyttäen
Suositeltavat puhdistusmenetelmät
Käytön keskeytys
Käytön lopetus
Kuljetus
Kuljetus käsin
83
FI
Sivu: 83
- 8
Î Tyhjennä polttoainetankki.
Î Varmista laite siirtymisen ja kaatumisen va-
ralta.
Î Kuljeta laitetta vain pystyasennossa seisaal-
laan.
Varo
Onnettomuuksien tai vammojen välttämiseksi,
huomioi säilytyspaikkaa valittaessa laitteen pai-
no (katso Tekniset tiedot).
Î Pysäytä laite tasaiselle pinnalle.
Î Paina käsiruiskupistoolin irrotuspainiketta ja
irrota korkeapaineletku käsiruiskupistoolista.
Î Pistä käsiruiskupistooli pitimeensä.
Î Ripusta korkeapaineletku pitimeensä.
Jos säilytys on pitempiaikaista, esim talven ajak-
si, huomioi lisäksi luvussa Hoito olevat ohjeet.
Varo
Suojaa laite ja varusteet jäätymiseltä.
Pakkanen rikkoo laitteen ja lisävarusteet, jos
niistä ei ole poistettu kaikka vesi. Vahinkojen
välttämiseksi:
Î Veden poistaminen laitteesta: Käynnistä lai-
te ilman korkeapaineletkua ja vesiliitäntää
(maks. 1 min) ja odota kunnes korkeapaine-
liittimestä ei tule enää vettä. Kytke laite pois
päältä.
Î Säilytä laitetta kaikkine varusteineen pakka-
selta suojatuissa tiloissa.
몇 Varoitus
Ennen kaikkia hoito- ja huoltotöitä laite on kytket-
tävä pois päältä ja vedettävä virtapistoke irti.
Vedä sytytystulpan pistoke irti tahattoman käyn-
nistämisen estämiseksi.
Vaaratilanteiden eliminoimiseksi, vain valtuutet-
tu asiakaspalvelupiste saa korjata koneen ja
vaihtaa sen varaosat.
Ennen pitempää varastointia, esim. talvella:
Î Vedä suodatin irti puhdistusaineen imulet-
kusta ja puhdista suodatin juoksevassa ve-
dessä.
Î Vedä sihti ulos vesiliitännästä lattapihtiä
käyttäen ja puhdista sihti juoksevassa ve-
dessä.
Î Vedä sihti ulos vesiliitännästä lattapihtiä
käyttäen ja puhdista sihti juoksevalla vedel-
lä.
Î Säädä kompressorin paineenalennin arvoon
170 kPa (1,7 baaria) ennen rengaspaineiden
asettamista.
Î Rengaspaineine saa olla maks. 170 kPa (1,7
baaria).
Pumppu on huoltovapaa.
Î Pysäytä laite tasaiselle pinnalle.
Î Suorita moottorin huoltotyöt moottorin val-
mistajan käyttöohjeiden mukaisesti.
Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-varaosia.
Varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lo-
pusta.
Pienemmät häiriöt voit itse poistaa seuraavan
yhteenvedon avulla.
Epäselvissä tapauksissa käänny valtuutetun
asiakaspalvelun puoleen.
Î Noudata moottorin valmistajan käyttöohjeita!
Î Tarkasta suihkuputken säätö.
Î Ilmanpoisto laitteesta: Käynnistä laite ilman
korkeapaineletkua ja odota (kork. 2 minuut-
tia), kunnes korkeapaineliittimestä tulee vet-
tä ilman ilmakuplia. Kytke laite pois päältä ja
kiinnitä korkeapaineletku jälleen takaisin pai-
kalleen.
Î Tarkasta vedensaanti
Î Puhdista vesiliitännän sihti.
Î Ylivirtausventtiili on tukossa: Paina käsiruis-
kupistoolin liipaisinta useaan kertaan.
Î Korkeapainesuuttimen puhdistus: Poista
suuttimen reiän likaantumat neulan avulla ja
huuhtele reikää edestäpäin vedellä.
Î Tarkasta veden tulomäärä.
Kuljetus ajoneuvoissa
Säilytys
Laitteen säilytys
Suojaaminen pakkaselta
Hoito ja huolto
Hoito
Renkaiden ilmanpaineen säätö
Pumpun huolto
Moottorin huolto
Varaosat
Häiriöapu
Laite ei toimi
Laitteeseen ei tule painetta
Suuret paineenvaihtelut
84 FI
Sivu: 84
- 9
Î Laitteen vähäinen epätiiviys on tekniikasta
johtuvaa ja normaalia. Jos epätiiviys on suu-
rempaa, ota yhteys valtuutettuun asiakas-
palveluun.
Î Käytä paineensäädöllä (Vario Power) varus-
tettua ruiskuputkea.
Kierrä ruiskuputki asentoon „Mix“.
Î Puhdista puhdistusaineen imuletkun suoda-
tin.
Î Tarkasta, että puhdistusaineen imuletku ei
ole nurjahtanut.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaa-
vat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä val-
mistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia
turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos tuottee-
seen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole
sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää
voimassa.
Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton puoles-
ta ja sen valtuuttamina.
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0
Faksi: +49 7195 14-2212
Laite ei ole tiivis
Laite ei ime puhdistusainetta
Tekniset tiedot
Vesiliitäntä
Tulolämpötila (maks.) °C 40
Tulomäärä (min.) l/min 10
Tulopaine (maks.) MPa 1,2
Maks. alkuimukorkeus m 0,5
Moottori
Tyyppi Honda GC 160
Iskutilavuus cm3 160
Katso yksityiskohdat moottorinvalmistajan käyt-
töohjeesta.
Suoritustiedot
Työpaine MPa 14
Maks. sallittu paine MPa 16
Syöttömäärä, vesi l/min 7,9
Syöttömäärä, puhdistusaine l/min 0,3
Käsiruiskupistoolin takaisku-
voima
N 26,5
Mitat ja painot
Pituus mm 835
Leveys mm 580
Korkeus mm 800
Paino kg 28
Rengaspaine (maks.) kPa 172
Mitatut arvot EN 60335-2-79 mukaisesti
Käsi-käsivarsi tärinäarvo
Epävarmuus K
m/s2
m/s2
3,1
0,3
Äänenpainetaso LpA
Epävarmuus KpA
dB(A)
dB(A)
90
1
Äänitehotaso LWA + epävar-
muus KWA
dB(A) 104
CE-todistus
Tuote: suurpainepesuri
Tyyppi: 1.194-xxx
Yksiselitteiset EU-direktiivit
2006/95/EY (28.12.2009 asti)
2006/42/EY (29.12.2009 lähtien)
2004/108/EY
2000/14/EY
Sovelletut harmonisoidut standardit
EN 60335–1
EN 60335–2–79
EN 55014–2: 1997 + A1: 2001
EN 55012: 2007
Sovellettu yhdenmukaisuuden analysointi-
menetelmä
Liite V
Äänen tehotaso dB(A)
Mitattu: 103
Taattu: 104
CEO Head of Approbation
85
FI

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher G 7.10 M ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher G 7.10 M

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher G 7.10 M, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher G 7.10 M käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher G 7.10 M suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.