Kärcher FC 5 Premium käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher FC 5 Premium allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Luuta
  • Malli/nimi: FC 5 Premium
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 84
– 5
Lue tämä alkuperäiskäyttöohje ennen
laitteesi ensimmäistä käyttöä, toimi
sen mukaisesti ja säilytä käyttöohje
myöhempää käyttöä tai mahdollista
toista omistajaa varten.
Käytä lattianpuhdistinta vain kovien lattioiden puhdis-
tukseen yksityisissä kotitalouksissa ja vain vedenkestä-
villä kovilla lattioilla.
Älä puhdista vedelle arkoja pintoja, kuten esim. käsitte-
lemättömiä korkkilattioita (kosteus voi tunkeutua sisään
ja vahingoittaa lattiaa).
Laite soveltuu seuraavien puhdistamiseen: PVC,
linoleumi, kaakeli, kivi, öljytty ja vahattu parketti, lami-
naatti sekä kaikki lattiapinnoitteet, jotka eivät ole arkoja
vedelle.
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsit-
telee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimi-
ta ne jätteiden kierrätykseen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettä-
viä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätyk-
seen. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vas-
taaviin keräilylaitoksiin.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät usein raken-
neosia, jotka voivat aiheuttaa mahdollisen vaaran ih-
misten terveydelle ja ympäristölle, jos niitä käsitellään
väärin tai ne hävitetään väärin. Nämä rakenneosat ovat
kuitenkin tarpeellisia, jotta laite toimisi asianmukaisesti.
Tällä symbolilla merkittyjä laitteita ei saa hävittää taval-
lisena talousjätteenä.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:
www.kaercher.com/REACH
Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakkauksessa. Tar-
kasta purkaessasi laitetta pakkauksesta pakkauksen si-
sällön täydellisyys.
Ota yhteys jälleenmyyjään, jos varusteita puuttuu tai ha-
vaitset kuljetusvahinkoja.
Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita ja varaosia. Ne ta-
kaavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan.
Tietoja tarvikkeista ja varaosista on sivustolla www.ka-
ercher.com.
Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme
myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot. Materiaa-
li- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa kor-
jaamme takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota
yhteys ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähim-
pään valtuutettuun huoltoon.
(Osoite, katso takasivua)
– Tämänkäyttöohjeenohjeiden
ohella on noudatettava laki-
sääteisiä yleisiä turvallisuus-
ja tapaturmantorjuntamäärä-
yksiä.
– Laitteeseen kiinnitetyt varoi-
tus- ja opastuskilvet antavat
tärkeitä ohjeita turvallista
käyttöä varten.
 VAARA
Huomautus välittömästi uhkaa-
vasta vaarasta, joka voi aiheut-
taa vakavan ruumiinvamman tai
johtaa kuolemaan.
몇 VAROITUS
Huomautus mahdollisesta vaa-
rallisesta tilanteesta, joka voi ai-
heuttaa vakavan ruumiinvam-
man tai voi johtaa kuolemaan.
Sisältö
Yleisiä ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 5
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 5
Laitekuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 8
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 8
Käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 8
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 8
Hoito ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 9
Häiriöapu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 11
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 11
Yleisiä ohjeita
Käyttötarkoitus
Ympäristönsuojelu
Toimitus
Varaosat
Takuu
Laitteessa olevat symbolit
HUOMIO
Puhdistustöiden aikana ei likavesisäiliön
"MAX"-merkintää saa ylittää.
Huomioi seuraava toimintatapa:
1.
Tyhjennä ensin likavesisäiliö.
2.
Täytä sen jälkeen puhdasvesisäiliö.
Turvaohjeet
Vaarallisuusasteet
85
FI
Sivu: 85
– 6
몇 VARO
Huomautus mahdollisesta vaa-
rallisesta tilanteesta, joka voi ai-
heuttaa vähäisiä vammoja.
HUOMIO
Huomautus mahdollisesta vaa-
rallisesta tilanteesta, joka voi ai-
heuttaa aineellisia vahinkoja.
 VAARA
 Älä käytä laitetta uima-altais-
sa, joissa on vettä.
 Tarkasta laitteen ja varustei-
den asianmukainen kunto en-
nen käyttöä. Jos kunto ei ole
moitteeton, laitteen ja varus-
teiden käyttö ei ole sallittua.
 Anna valtuutetun asiakaspal-
velun/sähköalan ammattilai-
sen välittömästi vaihtaa vauri-
oitunut verkkoliitäntäjohto.
 Älä koskaan tartu märillä kä-
sillä virtapistokkeeseen ja
pistorasiaan.
 Kytke laite pois päältä ennen
kaikkia hoito- ja huoltotöitä ja
vedä virtapistoke irti pistorasi-
asta.
 Vain valtuutettu asiakaspal-
velu saa suorittaa laitetta kos-
kevia korjaustöitä.
 Verkko-/jatkojohdon liitos ei
saa olla vedessä.
몇 VAROITUS
 Laitteen liittäminen on sallittu
ainoastaan sähköliitäntään,
joka on sähköasentajan toi-
mesta asennettu IEC
60364:n mukaisesti.
 Liitä laite ainoastaan vaihto-
virtaan. Jännitteen on oltava
sama kuin laitteen tyyppikil-
vessä ilmoitettu jännite.
 Kosteissa tiloissa, esim. kyl-
pyhuoneissa, laitteen saa liit-
tää vain pistorasiaan, joka on
varustettu FI-suojakytkimellä.
 Käytä ainoastaan roiskevesi-
suojattuja jatkojohtoja, joiden
johtimien poikkileikkauspinta-
ala on vähintään 3x1 mm².
 Vaihda verkkoliitäntäjohdon
tai jatkojohdon liittimet vain
sellaisiin, joilla on sama rois-
kevesisuojaus ja sama me-
kaaninen lujuus.
몇 VARO
 Kiinnitä huomiota siihen, että
verkko- tai jatkojohtoa ei va-
hingoiteta eikä vaurioiteta
ajamalla yli, puristamalla tai
kiskomalla. Suojaa verkko-
johto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
 VAARA
 Käyttäjän on käytettävä laitet-
ta tarkoituksenmukaisesti.
Käyttäjä on huomioitava pai-
kalliset olosuhteet ja työsken-
nellessään laitteen kanssa
huomioitava ympäristössä
oleskelevat henkilöt.
 Käyttö räjähdysalttiilla alueilla
on kielletty.
 Käytettäessä laitetta vaara-
alueilla on noudatettava vas-
taavia turvallisuusmääräyksiä.
 Laitetta ei saa käyttää, jos se
on aikaisemmin pudonnut,
näkyvästi vaurioitunut tai
epätiivis.
Sähköiset komponentit
Turvallinen käyttö
86 FI
Sivu: 86
– 7
몇 VAROITUS
 Lapset tai henkilöt, jotka eivät
ole saaneet opastusta asi-
aan, eivät saa käyttää laitetta.
 Laitetta eivät saa käyttää sel-
laiset henkilöt, joilla on rajoit-
tuneet fyysiset, aistimukselli-
set tai henkiset kyvyt tai, joilta
puuttuu laitteen käyttämiseen
tarvittavaa kokemusta ja/tai
tietoa, paitsi jos heidän turval-
lisuudestaan vastaava henki-
lö valvoo heitä tai on antanut
heille laitteen käyttämiseen
tarvittavat ohjeet.
 Lapset eivät saa leikkiä lait-
teen kanssa.
 Lapsia on valvottava sen var-
mistamiseksi, että he eivät
leiki laitteella.
 Pidä laite etäällä lapsista, kun
se on kytkettynä päälle tai ei
ole vielä jäähtynyt.
 Käytä ja säilytä laitetta vain
kuvausten tai kuvien mukai-
sesti!
몇 VARO
 Varmista ennen laitteen jo-
kaista käyttämistä tai siihen
kohdistuvaa toimenpidettä,
että laite seisoo kantavalla
alustalla tukevasi paikallaan,
jotta vältytään laitteen kaatu-
misen aiheuttamilta onnetto-
muuksilta tai vaurioilta.
 Älä koskaan täytä liuottimia,
liuotinpitoisia nesteitä tai lai-
mentamattomia happoja vesi-
säiliöön (esim. puhdistusai-
neita, bensiiniä, maaliohen-
teita tai asetonia), koska ne
syövyttävät laitteessa käytet-
tyjä materiaaleja.
 Älä koskaan jätä laitetta val-
vomatta niin kauan, kun se on
käytössä.
 Pidä ruumiinosat (esim. hiuk-
set, sormet) kaukana pyöri-
vistä puhdistusteloista.
 Suojaa käsiäsi imupään puh-
distuksen aikana, koska on
olemassa loukkaantumisvaa-
ra terävien esineiden (esim.
sirpaleiden) johdosta.
HUOMIO
 Kytke laite päälle vain, kun
puhdasvesisäiliö ja likavesi-
säiliö on asetettu paikoilleen.
 Laitteella ei saa imuroida mi-
tään teräviä tai suurempia
esineitä (esim. sirpaleita, pie-
niä kiviä, leikkikalujen osia).
 Etikkahappoa, kalkinpoistoai-
neita, eteerisiä öljyjä tai muita
sellaisia aineita ei saa täyttää
puhdasvesisäiliöön. Samoin
on kiinnitettävä huomiota sii-
hen, että tällaisia aineita ei
imuroida.
 Laitteen tuuletusaukkoja ei
saa peittää.
 Laitetta saa käyttää vain ko-
ville lattioille, joissa on veden-
kestävä pinta (esim. lakattu
parketti, emaloidut kaakelit,
linoleumi).
 Laitetta ei saa käyttää matto-
jen tai kokolattiamattojen
puhdistamiseen.
 Laitetta ei saa viedä konvek-
torilämmittimien pohjaverkko-
jen yli. Laite ei pysty otta-
87
FI
Sivu: 87
– 8
maan vastaan ulosvaluvaa
vettä, jos sitä viedään verkon
yli.
 Pitempien käyttötaukojen
ajaksi ja laitteen käyttämisen
jälkeen, kytke pääkytkin/laite-
kytkin pois päältä tai vedä
verkkopistoke irti pistorasias-
ta.
 Laitetta ei saa käyttää alle
0 °C lämpötiloissa.
 Suojaa laite sateelta. Älä säi-
lytä laitetta ulkona.
 Katso avattavalla kansisivulla ole-
via kuvia!
 Katso avattavalla kansisivulla ole-
via kuvia!
Kuva
 Työnnä kädensijalistaa peruslaitteeseen vastee-
seen saakka, kunnes kädensija lukittuu kuuluvasti.
Kädensijalistan täytyy olla tiukasti laitteessa kiinni.
Kuva
 Aseta seisontavakauden vuoksi laite puhdistus-
asemaan.
Kuva
 Vedä puhdasvesisäiliö kädensijasta pois laitteesta.
Kuva
 Avaa polttoainesäiliön kansi.
 Täytä puhdasvesisäiliö kylmällä tai haalealla vesi-
johtovedellä.
 Tarvittaessa puhdasvesisäiliöön voidaan täyttää
KÄRCHERin puhdistus- tai hoitoaineita.*
Katso luku "Puhdistus- ja hoitoaineet".
 "MAX"-merkintää ei saa täytettäessä ylittää.
 Sulje polttoainesäiliön korkki.
Kuva
 Aseta tuorevesisäiliö laitteeseen.
 Puhdasvesisäiliön täytyy olla tiukasti laitteessa
kiinni.
HUOMIO
*Puhdistus- tai hoitoaineen annostelusuositukseen on
kiinnitettävä huomiota.
HUOMIO
Kuva
Laite voi ottaa vastaan vain likaa ja nesteitä (enint. 250
ml).
Kuva
Poista ennen työn alkua on lattialta kaikki mahdolliset
esineet, kuten sirpaleet, pienet kivet, ruuvit tai leikkika-
lujen osat.
Tarkasta lattian vedenkestävyys ennen laitteen käyttöä
jostain huomaamattomasta kohdasta. Mitään vedelle
herkkiä pintoja kuten käsittelemättömiä korkkilattioita ei
saa puhdistaa (kosteutta voi päästä sisään lattiaan ja
vaurioittaa sitä).
Ohjeita
Jotta vältät verkkokaapeliin kompastumisen, pidä kä-
densijaa toisessa kädessä ja verkkokaapelia toisessa.
Kuva
Jotta juuri pyyhitylle lattialle ei synny jalanjälkiä, työs-
kentele taaksepäin oven suuntaan.
 Pidä laitetta kädensijasta n. 60 asteen kulmassa.
 Lattian puhdistus tapahtuu liikuttamalla laitetta
eteen- ja taaksepäin samalla nopeudella, kuin käy-
tettäessä pölynimuria.
 Jos likaa on erittäin paljon, laitteen voi antaa hi-
taasti liukua lattian yli.
 Jos toimitukseen kuuluu harmaa ja keltainen tela-
pari: Molemmilla telapareilla on samat toiminnot,
mutta niitä voidaan käyttää eri käyttöalueilla (erot-
telu värin perusteella esim. keittiötä ja kylpyhuonet-
ta varten).
Laitekuvaus
1 PÄÄLLE-/POIS-kytkin
2 Käsikahva
3 Johdon pidike
4 Verkkokaapeli
5 Kaapeliklipsi
6 Kantokahva
7 Likavesisäiliön/erottimen kansi
8 Likavesisäiliö
9 Puhdistustelan kädensijasyvennys
10 Puhdistustelat
11 Imupään suojus
12 Imupään lukitus
13 Raikasvesisäiliö
14 Puhdasvesisäiliön kansi
15 Puhdistus-/pysäköintiasema
16 Mittakuppi
17 Suodatinpatruuna
18 Puhdistusaine RM 536
Asennus
Käyttöönotto
Tuorevesisäiliön täyttö
Käyttö
Yleiset
käyttöohjeet
88 FI
Sivu: 88
– 9
HUOMIO
Heti kun laite käynnistetään, puhdistustelat alkavat pyö-
riä. Jotta laite ei liiku itsestään, sitä täytyy pitää käden-
sijasta kiinni.
Varmista, että puhdasvesisäiliö on täytetty vedellä ja li-
kavesisäiliö asetettu laitteeseen.
Kuva
 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
Kuva
 Täytä telojen nopeaa kostuttamista varten puhdis-
tusasemaan mukana toimitetun mittapikarin avulla
50 ml puhdasta vettä.
 Kytke laite päälle ja käytä sitä asemassa 5 sekun-
nin ajan.
Silloin laitteessa on optimaalinen kosteus, joka
mahdollistaa nopean puhdistuksen.
Kuva
 Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä
päälle/pois.
Kuva
 Nosta laite kantokahvasta pois puhdistusasemasta
ja aseta lattialle.
 Pidä laitteesta kiinni kädensijasta.
Kuva
 Käynnistä laite painamalla On/Off -laitekytkintä.
HUOMIO
Tyhjennä likavesisäiliö ennen puhdasvesisäiliön täyt-
töä. Näin voidaan välttää likavesisäiliön ylivuotaminen.
Katso luku "Likavesisäiliön tyhjennys".
Kuva
 Aseta laite puhdistusasemaan.
Kuva
 Vedä puhdasvesisäiliö kädensijasta pois laitteesta.
Kuva
 Avaa polttoainesäiliön kansi.
 Täytä puhdasvesisäiliö kylmällä tai haalealla vesi-
johtovedellä.
 Lisää tarvittaessa puhdistus- tai hoitoainetta.
 "MAX"-merkintää ei saa täytettäessä ylittää.
 Sulje polttoainesäiliön korkki.
Kuva
 Aseta tuorevesisäiliö laitteeseen.
Puhdasvesisäiliön täytyy olla tiukasti laitteessa
kiinni.
HUOMIO
Jotta likavesisäiliö ei vuoda yli, täytyy veden määrä
säännöllisesti tarkastaa. "MAX"-merkintää ei saa ylittää.
Kuva
 Aseta laite puhdistusasemaan.
Kuva
 Pidä likavesisäiliösta kiinni alemmasta kahvalistas-
ta ja paina samalla ylempää kahvalistaa peukalol-
lasi alaspäin.
Kuva
 Ota likavesisäiliö ulos.
Kuva
 Poista likavesisäiliön kansi.
 Tyhjennä likavesisäiliö.
 Puhdista kansi/erotin ja likavesisäiliö likaantumis-
asteen mukaan vesijohtovedellä.
 Aseta kansi likavesisäiliöön.
Kannen täytyy olla tiukasti likavesisäiliössä kiinni.
Kuva
 Aseta likavesisäiliö laitteeseen.
Likavesisäiliön täytyy olla tiukasti laitteessa kiinni.
Kuva
 Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä
päälle/pois.
Kuva
 Aseta laite puhdistusasemaan.
HUOMIO
Aseta laite seisontavakavuuden vuoksi aina puhdistus-
ja säilytysasemaan, kun keskeytät työn. Jos seisonta-
vakavuus ei ole riittävä, laite voi kaatua ja siitä voi valua
ulos nesteitä, jotka vaurioittavat lattian pintaa.
Kuva
 Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä
päälle/pois.
Kuva
 Aseta laite puhdistusasemaan.
Kuva
HUOMIO
Puhdista laite työn päätyttyä huuhtelulla.
Katso luku "Laitteen puhdistus huuhtelulla".
Kuva
 Tyhjennä laite täysin.
Kuva
-
Kuva
 Tyhjennä likavesisäiliö.
Katso luku "Likavesisäiliön tyhjennys".
 Jos puhdasvesisäiliössä tai puhdistusasemassa on
vielä vettä, tyhjennä vesi.
Kuva
 Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
Kuva
 Kelaa verkkokaapeli kaapelikoukkujen ympärille.
 Kiinnitä verkkokaapeli kaapelikiinnittimillä.
HUOMIO
Hajujen muodostumisen välttämiseksi tuorevesi- ja jäte-
vesisäiliö on tyhjennettävä kokonaan ennen laitteen va-
rastointia.
Kuva
 Kanna laite kantokahvasta säilytyspaikkaan.
Kuva
 Aseta seisontavakauden vuoksi laite puhdistus-
asemaan.
 Säilytä laitetta kuivissa tiloissa.
HUOMIO
Työn lopuksi on laite huuhdeltava puhtaalla vedellä
puhdistusasemassa. Tämän toimenpiteen avulla laite
voidaan optimaalisesti puhdistaa ja välttää se, että likaa
ja bakteereita kerääntyy laitteeseen tai syntyy epämiel-
lyttäviä hajuja.
Kuva
 Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä
päälle/pois.
Puhdistustyön aloitus
Puhdistusaineen jälkitäyttö
Likavesisäiliön tyhjennys
Käytön keskeytys
Laitteen kytkeminen pois päältä
Laitteen säilytys
Hoito ja huolto
Laitteen puhdistus huuhtelulla
89
FI
Sivu: 89
– 10
Kuva
 Aseta laite puhdistusasemaan.
 Jos puhdasvesisäiliössä on vielä vettä, irrota puh-
dasvesisäiliö ja tyhjennä se.
 Aseta tuorevesisäiliö laitteeseen.
Kuva
 Poista likavesisäiliö laitteesta ja tyhjennä se.
Katso luku "Likavesisäiliön tyhjennys".
 Täytä mittapikariin 200 ml vettä.
 Kaada vesi puhdistusasemaan.
 Tarvittaessa voidaan huuhtelua varten lisätä vas-
taavia KÄRCHER-puhdistusaineita.
 Käynnistä laite painamalla On/Off -laitekytkintä.
 Anna laitteen käydä 30-60 sekuntia, kunnes vesi
on täysin imeytynyt pois puhdistusasemasta.
Huuhtelu on nyt päättynyt.
Huomautus
Mitä kauemmin laite on päällä, sitä vähemmän kosteut-
ta jää jäljelle puhdistusteloihin.
 Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä
päälle/pois.
Kuva
 Tyhjennä likavesisäiliö.
Katso luku "Likavesisäiliön tyhjennys".
 Jos puhdistusasemassa on vielä vettä, tyhjennä vesi.
Kuva
 Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
Kuva
 Kelaa verkkokaapeli kaapelikoukkujen ympärille.
 Kiinnitä verkkokaapeli kaapelikiinnittimillä.
HUOMIO
Ennen kuin laite asetetaan lattialle telojen poistamista
varten, täytyy puhdasvesi- ja likavesisäiliö tyhjentää.
Näin vältetään se, että lattialle asettamisen aikana säi-
liöistä valuu ulos nesteitä.
Huomautus
Jos puhdistustelat ovat erittäin likaisia, ne voidaan
myös puhdistaa erikseen.
Kuva
 Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä
päälle/pois.
Kuva
 Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
 Tyhjennä tuorevesisäiliö.
Kuva
 Tyhjennä likavesisäiliö.
Kuva
 Kierrä kahvasyvennyksestä puhdistustelat ulos.
 Puhdista puhdistustelat juoksevalla vedellä.
tai
 Pese puhdistustelat pesukoneessa enintään läm-
pötilassa 60 °C.
HUOMIO
Pesukoneessa pestäessä ei saa käyttää huuhteluainei-
ta. Siten mikrokuituja ei vahingoiteta ja puhdistustelat
säilyttävät suuren puhdistustehonsa.
Puhdistustelat eivät sovellu kuivattavaksi kuivausko-
neessa.
 Anna puhdistustelojen kuivua ilmassa puhdistuk-
sen jälkeen.
Kuva
 Kierrä puhdistustelat vasteeseen saakka telanpiti-
meen sisään.
 Kiinnitä huomiota telojen sisäpuolen ja telanpiti-
men värimerkintöihin laitteessa (esim.sininen sini-
seen).
 Tarkasta asennuksen jälkeen, ovatko puhdistuste-
lat tiukasti kiinni.
HUOMIO
Jos imupää on erittäin likainen tai jos siihen on päässyt
sisään jotain osia (kuten kiviä, sirpaleita), se täytyy puh-
distaa. Nämä osat aiheuttavat työn aikana kolisevia ää-
niä tai tukkivat imukanavat ja vähentävät siten imute-
hoa.
Kuva
 Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä
päälle/pois.
Kuva
 Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
Kuva
 Irrota puhdistustelat.
Katso luku "Telojen puhdistus"-
Kuva
 Paina imupään lukitusta.
 Poista imupään suojus.
 Puhdista imupään suojus juoksevalla vedellä.
 Puhdista tarvittaessa imukanavat ja imupään suo-
juksen raot niihin tarttuneista hiukkasista.
 Puhdista laitteen imupää kostutetulla liinalla.
 Kiinnitä imupään suojus imuputkeen.
Kuva
 Kierrä puhdistustelat vasteeseen saakka telanpiti-
meen sisään.
Katso luku "Telojen puhdistus"-
HUOMIO
Jotta erotin ei tukkeudu pölyn ja lian johdosta tai likaa
tartu kiinni säiliöön, täytyy likavesisäiliö säännöllisesti
puhdistaa.
Kuva
 Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä
päälle/pois.
Kuva
 Aseta laite puhdistusasemaan.
Kuva
-
Kuva
 Irrota likavesisäiliö laitteesta.
Katso luku "Likavesisäiliön tyhjennys".
 Puhdista kansi/erotin ja likavesisäiliö vesijohtove-
dellä.
 Likavesisäiliön voi myös pestä astianpesukonees-
sa.
Kuva
 Aseta likavesisäiliö puhdistuksen jälkeen kannella
varustettuna takaisin laitteeseen.
HUOMIO
Soveltumattomien puhdistus- ja hoitoaineiden käyttö voi
vaurioittaa laitetta ja johtaa takuusuoritusten raukeami-
seen.
Huomautus
Käytä tarvittaessa lattian puhdistukseen KÄRCHERin
puhdistus- tai hoitoaineita.
 Ota puhdistus-ja hoitoaineiden annostelussa huo-
mioon valmistajan antamat määrälliset tiedot.
Telojen puhdistus
Imupään puhdistus
Likavesisäiliön puhdistus
Puhdistus- ja hoitoaineet
90 FI
Sivu: 90
– 11
 Vaahdon muodostumisen välttämiseksi on puh-
dasvesisäiliö ensin täytettävä vedellä, ja vasta sen
jälkeen lisättävä puhdistus- tai hoitoainetta.
 Jotta täyttömäärä "MAX" ei ylity puhdasvesisäiliös-
sä, on vettä täytettäessä jätettävä vielä tilaa puh-
distus- ja hoitoaineiden määrälle.
Häiriöillä on usein yksinkertainen syy, jonka voit itse
korjata seuraavan ohjeen avulla. Epäselvissä tapauk-
sissa tai häiriöissä, jotka eivät ole tässä mainittuja,
käänny valtuutetun asiakaspalvelun puoleen.
Suodatinpanosta ei ole asetettu paikalleen.
Kuva
 Poista puhtaan veden säiliö ja aseta suodatin-
panos paikalleen siten, että nasta jää ylös.
Suodatinpanos on asetettu paikalleen väärinpäin.
 Poista suodatinpanos ja aseta suodatinpanos pai-
kalleen siten, että nasta jää ylös.
Vesisäiliössä ei ole vettä.
 Lisää vettä
Puhtaan veden säiliö ei ole oikein paikallaan laitteessa.
 Aseta puhdasvesisäiliö siten, että se on tiukasti
kiinni laitteessa.
Puhdistustelat puuttuvat tai niitä ei ole oikein asetettu.
Kuva
 Aseta puhdistustelat paikoilleen tai kierrä ne vas-
teeseen saakka telanpitimeen sisään.
Puhdistustelat ovat likaantuneet tai kuluneet.
 Puhdista puhdistustelat.
tai
 Vaihda puhdistustelat.
Telat juuttuvat.
Kuva
 Poista telat ja tarkasta, onko jokin esine tai virtajoh-
to juuttunut teloihin.
Telat ovat liian kuivat.
 Kostuta telat tai kostuta laite 200 ml:llä vettä pysä-
köintiasemassa.
Imupäässä on osia (esim. kiviä tai sirpaleita).
Kuva
 Poista imupään suojus ja puhdista imupää.
Katso luku "Imupään puhdistus".
Imukanavat ja imupään raot ovat tukossa.
Kuva
 Poista imupään suojus ja puhdista imupää.
Katso luku "Imupään puhdistus".
Likavesisäiliö on liian täynnä.
Kuva
-
Kuva
 Tyhjennä likavesisäiliö välittömästi.
Katso luku "Likavesisäiliön puhdistus".
Likavesisäiliö ei ole oikein kiinni laitteessa.
 Tarkasta, onko kansi tiukasti kiinni likavesisäiliös-
sä.
Katso luku "Likavesisäiliön puhdistus".
Erotin on tukossa.
 Poista likavesisäiliön kansi ja puhdista erotin.
Katso luku "Likavesisäiliön puhdistus".
Likavesisäiliön erottimen suodatinverkko on vaurioitu-
nut puhdistuksen yhteydessä.
 Vaihda uusi erotin.
Puhdistus- tai hoitoaineet eivät sovellu laitteelle tai niitä
on annosteltu väärin.
 Käytä valmistajan suosittelemia puhdistus- ja hoi-
toaineita.
Katso luku "Puhdistus- ja hoitoaineet".
 Noudata valmistajan annosteluohjeita.
Telojen alkukostutusta ei tehty tai se kesti liian vähän ai-
kaa, minkä vuoksi telat eivät ole täysin kosteat (telat
puhdistavat siksi vain osittain).
Kuva
 Kostuta telat kokonaan.
HUOMIO
Älä irrota kädensijaa enää peruslaitteesta sen kokoami-
sen jälkeen.
Kädensijan saa irrottaa peruslaitteesta vain, jos laite lä-
hetetään huoltoon.
Kuva
Katso käyttöohjeen lopussa oleva kuva
 Aseta ruuvitaltta 90 asteen kulmassa kädensijan
takana olevaan pieneen aukkoon ja irrota kädensi-
ja.
HUOMIO
Varmista, että peruslaitteen ja kädensijan välinen liitos-
kaapeli ei vaurioidu.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
Häiriöapu
Telojen kostuttaminen raikasvedellä
puutteellista
Laite ei ime likaa
Telat eivät pyöri
Kova tärisevä ääni päällekytkettäessä
Kolisevaa ääntä imupäästä
Imuteho laskee
Laitteesta valuu likavettä
Laite jättää jälkiä lattiaan
Kädensijan irrottaminen peruslaitteesta
Tekniset tiedot
Sähköliitäntä
Jännite 220-240 V
1~50-60 Hz
Suojausluokka IPX4
Kotelointiluokka II
Suoritustiedot
Ottoteho 460 W
Telakierroksia minuutissa 500 kierr./min
Täyttömäärä
Raikasvesisäiliö 400 ml
Puhdistusasema 200 ml
Mitat
Johdon pituus 7,0 m
Paino (ilman puhdistusnesteitä) 5,0 kg
Pituus 320 mm
Leveys 270 mm
Korkeus 1220 mm
91
FI

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher FC 5 Premium ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher FC 5 Premium

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher FC 5 Premium, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher FC 5 Premium käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher FC 5 Premium suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.