Kärcher FC 3 Cordless käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher FC 3 Cordless allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Imuri
  • Malli/nimi: FC 3 Cordless
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 92
– 6
Lue tämä alkuperäiskäyttöohje ennen
laitteesi ensimmäistä käyttöä, toimi
sen mukaisesti ja säilytä käyttöohje
myöhempää käyttöä tai mahdollista
toista omistajaa varten.
Käytä lattianpuhdistinta vain kovien lattioiden puhdis-
tukseen yksityisissä kotitalouksissa ja vain vedenkestä-
villä kovilla lattioilla.
Älä puhdista vedelle arkoja pintoja, kuten esim. käsitte-
lemättömiä korkkilattioita (kosteus voi tunkeutua sisään
ja vahingoittaa lattiaa).
Laite soveltuu seuraavien puhdistamiseen: PVC,
linoleumi, kaakeli, kivi, öljytty ja vahattu parketti, lami-
naatti sekä kaikki lattiapinnoitteet, jotka eivät ole arkoja
vedelle.
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsit-
telee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimi-
ta ne jätteiden kierrätykseen.
Vanhat laitteet sisältävät arvokkaita kierrätyskel-
poisia materiaaleja ja aineita, joita ei saa pääs-
tää ympäristöön. Laitetta ja siinä olevaa akkua ei
siksi saa hävittää tavallisena talousjätteenä.
Paikallinen palautus- ja jätteidenkeruujärjestelmä suo-
rittaa hävittämisen maksuttomasti.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:
www.kaercher.com/REACH
Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakkauksessa. Tar-
kasta purkaessasi laitetta pakkauksesta pakkauksen si-
sällön täydellisyys.
Ota yhteys jälleenmyyjään, jos varusteita puuttuu tai ha-
vaitset kuljetusvahinkoja.
Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita ja varaosia. Ne ta-
kaavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan.
Tietoja tarvikkeista ja varaosista on sivustolla www.ka-
ercher.com.
Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme
myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot. Materiaa-
li- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa kor-
jaamme takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota
yhteys ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähim-
pään valtuutettuun huoltoon.
(Osoite, katso takasivua)
– Tämänkäyttöohjeenohjeiden
ohella on noudatettava laki-
sääteisiä yleisiä turvallisuus-
ja tapaturmantorjuntamäärä-
yksiä.
– Laitteeseen kiinnitetyt varoi-
tus- ja opastuskilvet antavat
tärkeitä ohjeita turvallista
käyttöä varten.
 VAARA
Huomautus välittömästi uhkaa-
vasta vaarasta, joka voi aiheut-
taa vakavan ruumiinvamman tai
johtaa kuolemaan.
몇 VAROITUS
Huomautus mahdollisesta vaa-
rallisesta tilanteesta, joka voi ai-
heuttaa vakavan ruumiinvam-
man tai voi johtaa kuolemaan.
몇 VARO
Huomautus mahdollisesta vaa-
rallisesta tilanteesta, joka voi ai-
heuttaa vähäisiä vammoja.
Sisältö
Yleisiä ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 6
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 6
Laitekuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 9
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 10
Käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 10
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 10
Hoito ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 11
Häiriöapu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 12
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 13
Yleisiä ohjeita
Käyttötarkoitus
Ympäristönsuojelu
Toimitus
Varaosat
Takuu
Laitteessa olevat symbolit
HUOMIO
Noudata seuraavaa menettelytapaa, kun
täytät puhdasvesisäiliön puhdistustöiden
aikana:
1.
Tyhjennä ensin likavesisäiliö.
2.
Täytä sen jälkeen puhdasvesisäiliö.
Turvaohjeet
Vaarallisuusasteet
93
FI
Sivu: 93
– 7
HUOMIO
Huomautus mahdollisesta vaa-
rallisesta tilanteesta, joka voi ai-
heuttaa aineellisia vahinkoja.
 VAARA
 Älä upota laitetta veteen!
 Tarkasta laitteen ja varustei-
den asianmukainen kunto en-
nen käyttöä. Jos kunto ei ole
moitteeton, laitteen ja varus-
teiden käyttö ei ole sallittua.
 Jos latauslaitteen latausjoh-
dossa on näkyviä vaurioita,
johto on korvattava välittö-
mästi alkuperäisosalla.
 Kytke laite pois päältä ennen
kaikkia hoito- ja huoltotöitä ja
vedä virtapistoke irti pistorasi-
asta.
 Vain valtuutettu asiakaspal-
velu saa suorittaa laitetta kos-
kevia korjaustöitä.
 Laitteessa on sähköisiä ra-
kenneosia - älä puhdista sitä
juoksevassa vedessä.
 Älä työnnä sähköä johtavia
esineitä (esim. ruuvimeisseliä
tai vastaavaa) latauspistora-
siaan.
 Älä kosketa mitään kontakte-
ja tai johtoja.
 Tyyppikilvessä ilmoitetun jän-
nitteen on oltava sama kuin
syöttöjännitteen.
 Älä vedä verkkoliitäntäjohtoa
terävien reunojen yli äläkä li-
tistä sitä.
몇 VAROITUS
 Laitteen liittäminen on sallittu
ainoastaan sähköliitäntään,
joka on sähköasentajan toi-
mesta asennettu IEC
60364:n mukaisesti.
 Liitä laite ainoastaan vaihto-
virtaan. Jännitteen on oltava
sama kuin laitteen tyyppikil-
vessä ilmoitettu jännite.
 Suosittelemme turvallisuus-
syistä, että laitetta käytetään
aina vikavirtasuojakytkimen
(maks. 30 mA) kautta.
 VAARA
Sähköiskun vaara
 Älä koskaan tartu märillä kä-
sillä virtapistokkeeseen ja
pistorasiaan.
 Älä käytä latauslaitetta, jos se
on likainen tai märkä.
 Älä käytä latauslaitetta räjäh-
dysalttiissa tiloissa.
 Älä kanna latauslaitetta verk-
kojohdosta.
 Käytä ja säilytä latauslaitetta
vain kuivissa tiloissa.
 Suojaa verkkojohto kuumu-
delta, öljyltä ja liikkuvilta lait-
teenosilta.
 Vältä sellaisten jatkojohtojen
käyttöä, jossa on useampi
pistoke sekä useiden laittei-
den samanaikaista käyttöä.
 Älä vedä irrota verkkojohtoa
pistokkeestaan vetämällä
johdosta.
 Älä peitä latauslaitetta tai sen
ilmastointiaukkoja.
 Älä avaa latauslaitetta. Vain
ammattilaiset saavat suorit-
taa laitteen korjaustoimenpi-
teitä.
Sähköiset komponentit
Latauslaite
94 FI
Sivu: 94
– 8
 Käytä latauslaitetta vain hy-
väksyttyjen akkupakkausten
lataamiseen.
 Jos latauslaitteen latausjoh-
dossa on näkyviä vaurioita,
johto on korvattava välittö-
mästi alkuperäisosalla.
 VAARA
Sähköiskun vaara
 Älä altista akkua voimakkaal-
le auringonsäteilylle, kuu-
muudelle tai tulelle.
몇 VAROITUS
 Lataa akku vain mukana ole-
valla alkuperäislatauslaitteel-
la tai KÄRCHER:in hyväksy-
mällä latauslaitteella.
Käytä seuraavaa adapteria:
 Älä avaa akkua, vaarana on
oikosulun muodostuminen, li-
säksi akusta voi poistua är-
syttäviä höyryjä tai syövyttä-
viä nesteitä.
 VAARA
 Käyttäjän on käytettävä laitet-
ta tarkoituksenmukaisesti.
Käyttäjä on huomioitava pai-
kalliset olosuhteet ja työsken-
nellessään laitteen kanssa
huomioitava ympäristössä
oleskelevat henkilöt.
 Käyttö räjähdysalttiilla alueilla
on kielletty.
 Käytettäessä laitetta vaara-
alueilla on noudatettava vas-
taavia turvallisuusmääräyk-
siä.
 Laitetta ei saa käyttää, jos se
on aikaisemmin pudonnut,
näkyvästi vaurioitunut tai
epätiivis.
 Pidä pakkausfoliot lasten
ulottumattomissa, tukehtu-
misvaara!
몇 VAROITUS
 Lapset tai henkilöt, jotka eivät
ole saaneet opastusta asi-
aan, eivät saa käyttää laitetta.
 Laitetta eivät saa käyttää sel-
laiset henkilöt, joilla on rajoit-
tuneet fyysiset, aistimukselli-
set tai henkiset kyvyt tai, joilta
puuttuu laitteen käyttämiseen
tarvittavaa kokemusta ja/tai
tietoa, paitsi jos heidän turval-
lisuudestaan vastaava henki-
lö valvoo heitä tai on antanut
heille laitteen käyttämiseen
tarvittavat ohjeet.
 Lapset eivät saa leikkiä lait-
teen kanssa.
 Lapsia on valvottava sen var-
mistamiseksi, että he eivät
leiki laitteella.
 Pidä laite etäällä lapsista, kun
se on kytkettynä päälle tai ei
ole vielä jäähtynyt.
 Lapset eivät saa ilman valvon-
taa suorittaa laitteen puhdis-
tus- tai huoltotoimenpiteitä.
 Käytä ja säilytä laitetta vain
kuvausten tai kuvien mukai-
sesti!
몇 VARO
 Varmista ennen laitteen jo-
kaista käyttämistä tai siihen
Akku
Turvallinen käyttö
PS02
95
FI
Sivu: 95
– 9
kohdistuvaa toimenpidettä,
että laite seisoo kantavalla
alustalla tukevasi paikallaan,
jotta vältytään laitteen kaatu-
misen aiheuttamilta onnetto-
muuksilta tai vaurioilta.
 Älä koskaan täytä liuottimia,
liuotinpitoisia nesteitä tai lai-
mentamattomia happoja vesi-
säiliöön (esim. puhdistusai-
neita, bensiiniä, maaliohen-
teita tai asetonia), koska ne
syövyttävät laitteessa käytet-
tyjä materiaaleja.
 Älä koskaan jätä laitetta val-
vomatta niin kauan, kun se on
käytössä.
 Pidä ruumiinosat (esim. hiuk-
set, sormet) kaukana pyöri-
vistä puhdistusteloista.
 Suojaa kädet, kun puhdistat
lattiapäätä, sillä terävät esi-
neet aiheuttavat loukkaantu-
misvaaran (esim. tikut).
 Pidä yhdysjohto kaukana
kuumuudesta, terävistä reu-
noista, öljystä ja liikkuvista
laitteen osista.
HUOMIO
 Kytke laite päälle vain, kun
puhdasvesisäiliö ja likavesi-
säiliö on asetettu paikoilleen.
 Laitteella ei saa kerätä terä-
viä tai suuria esineitä (esim.
sirpaleita, pikkukiviä, leikkika-
lun osia).
 Älä laita puhdasvesisäiliöön
etikkahappoa, kalkinpoistoai-
netta, eteerisiä öljyjä tai vas-
taavia aineita. Varmista myös,
ettei näitä aineita kerätä.
 Laitetta saa käyttää vain ko-
ville lattioille, joissa on veden-
kestävä pinta (esim. lakattu
parketti, emaloidut kaakelit,
linoleumi).
 Laitetta ei saa käyttää matto-
jen tai kokolattiamattojen
puhdistamiseen.
 Laitetta ei saa viedä konvekto-
rilämmittimien pohjaverkkojen
yli. Laite ei pysty ottamaan vas-
taan ulosvaluvaa vettä, jos sitä
viedään verkon yli.
 Kytke laite pois päältä pää-
kytkimestä/laitekytkimestä ja
irrota laturin verkkopistoke
pitkien työtaukojen ajaksi ja
käytön jälkeen.
 Laitetta ei saa käyttää alle
0 °C lämpötiloissa.
 Suojaa laite sateelta. Älä säi-
lytä laitetta ulkona.
* FC 3 Cordless
** FC 3 Cordless Premium
Laitekuvaus
1 PÄÄLLE-/POIS-kytkin
2 Käsikahva
3 Liukueste, kahva
4 Raikasvesisäiliö
5 Puhdasvesisäiliön kahvasyvennys
6 Latausliitin
7 Likavesisäiliö
8 Puhdistustelan kädensijasyvennys
9 Puhdistustelat
10 Lattiapään suojus
11 Lattiapään suojuksen lukitus
12 Akkunäyttö
13 Latauslaite ja latausjohto
14 Pysäköintiasema
15 Telojen säilytyspaikka
16 * Puhdistusaine RM 536 30 ml
17 ** Puhdistusaine RM 534 30 ml
18 ** Puhdistusaine RM 536 500 ml
19 Vaahdonestoaine FoamStop 30 ml
9 ** Puhdistustelat 2x
96 FI
Sivu: 96
– 10
Kuva
 Työnnä kädensijalistaa peruslaitteeseen vastee-
seen saakka, kunnes kädensija lukittuu kuuluvasti.
Kädensijalistan täytyy olla tiukasti laitteessa kiinni.
Kuva
 Aseta laite pysäköintiasemaan, jotta se pysyy var-
masti paikallaan.
Kuva
 Kierrä puhdistustelat vasteeseen saakka telanpiti-
meen sisään.
 Kiinnitä huomiota telojen sisäpuolen ja telanpiti-
men värimerkintöihin laitteessa (esim.sininen sini-
seen).
 Tarkasta asennuksen jälkeen, ovatko puhdistuste-
lat tiukasti kiinni.
Kuva
 Yhdistä laturin latausjohto laitteen latausliittimeen.
 Pistä latauslaitteen verkkopistoke pistorasiaan.
Kuva
 LED-merkkivalot näyttävät akun senhetkisen la-
taustilan.
 Kun ladataan täysin tyhjää akkua, kaikki kolme
LED-merkkivaloa vilkkuvat alhaalta ylös peräkkäin.
 Kun akussa on latausta 1/3, palaa alin LED koko
ajan ja ylemmät LED-valot vilkkuvat edelleen.
 Kun akussa on latausta 2/3, palavat alimmat LED-
valot koko ajan ja ylin LED-valo vilkkuu edelleen.
 Kun akku on täysin ladattu, 3 LED-merkkivaloa pa-
lavat 60 minuuttia koko ajan. Sen jälkeen LED-
merkkivalot sammuvat.
Kuva
 Irrota verkkopistoke pistorasiasta ja latauskaapeli
latausliittimestä latauksen jälkeen.
Kuva
 Aseta laite pysäköintiasemaan.
Kuva
 Tartu puhdasvesisäiliön kahvasyvennykseen ja
poista puhdasvesisäiliö laitteesta.
Kuva
 Avaa säiliön luukku ja käännä se sivuun.
Kuva
 Täytä puhdasvesisäiliö kylmällä tai haalealla vesi-
johtovedellä.
 Tarvittaessa puhdasvesisäiliöön voidaan täyttää
KÄRCHERin puhdistus- tai hoitoaineita.*
 "MAX"-merkintää ei saa täytettäessä ylittää.
 Sulje polttoainesäiliön korkki.
Kuva
 Aseta tuorevesisäiliö laitteeseen.
 Puhdasvesisäiliön täytyy olla tiukasti laitteessa
kiinni.
HUOMIO
*Puhdistus- tai hoitoaineen annostelusuositukseen on
kiinnitettävä huomiota.
HUOMIO
Kuva
Laitteella voi kerätä vain kuivunutta likaa ja nesteitä
(enint. 140 ml).
Kuva
Lakaise tai imuroi lattia ennen työn aloittamista. Näin
lattiasta poistetaan lika ja irralliset hiukkaset jo ennen
kosteaa puhdistusta.
Tarkasta lattian vedenkestävyys ennen laitteen käyttöä
jostain huomaamattomasta kohdasta. Mitään vedelle
herkkiä pintoja kuten käsittelemättömiä korkkilattioita ei
saa puhdistaa (kosteutta voi päästä sisään lattiaan ja
vaurioittaa sitä).
Kuva
Jotta juuri pyyhitylle lattialle ei synny jalanjälkiä, työs-
kentele taaksepäin oven suuntaan.
 Lattian puhdistus tapahtuu liikuttamalla laitetta
eteen- ja taaksepäin samalla nopeudella, kuin käy-
tettäessä pölynimuria.
 Jos likaa on erittäin paljon, laitteen voi antaa hi-
taasti liukua lattian yli.
Laitetta ei tarvitse painaa.
 Jos toimitukseen kuuluu harmaa ja keltainen tela-
pari: Molemmilla telapareilla on samat toiminnot,
mutta niitä voidaan käyttää eri käyttöalueilla (erot-
telu värin perusteella esim. keittiötä ja kylpyhuonet-
ta varten).
HUOMIO
Heti kun laite käynnistetään, puhdistustelat alkavat pyö-
riä. Jotta laite ei liiku itsestään, sitä täytyy pitää käden-
sijasta kiinni.
Varmista, että puhdasvesisäiliö on täytetty vedellä ja li-
kavesisäiliö asetettu laitteeseen.
Kuva
 Käynnistä laite painamalla On/Off -laitekytkintä.
 Vie laitetta useita kertoja eteen ja taakse, kunnes
telat ovat riittävän kosteat.
Kuva
– 3 LEDiä palaa - 3/3 akun toiminta-ajasta (täysi toi-
minta-aika)
– 2 LEDiä palaa - 2/3 akun toiminta-ajasta.
– 1 LED palaa - 1/3 akun toiminta-ajasta.
 Alin LED vilkkuu n. 2 minuuttia ennen akun tyhjen-
tymistä.
 Kun akku on tyhjä ja laite on kytkeytynyt pois pääl-
tä, alin LED vilkkuu nopeammin 60 sekuntia.
HUOMIO
Tyhjennä likavesisäiliö ennen puhdasvesisäiliön täyt-
töä. Näin voidaan välttää likavesisäiliön ylivuotaminen.
Katso luku ”Puhdasvesisäiliön täyttäminen”.
Katso luku "Likavesisäiliön tyhjennys".
Asennus
Käyttöönotto
Telojen asentaminen
Lataustapahtuma
Tuorevesisäiliön täyttö
Käyttö
Yleiset
käyttöohjeet
Puhdistustyön aloitus
Akun toiminta-aika
Puhdistusaineen jälkitäyttö
97
FI
Sivu: 97
– 11
Kuva
 Aseta laite pysäköintiasemaan.
Kuva
 Paina lattiapään suojuksen lukitusta.
 Irrota lattiapään suojus.
Kuva
 Irrota likavesisäiliö lattiapäästä.
Kuva
 Avaa kummankin likavesisäiliön päällä olevat lä-
pät.
 Tyhjennä likavesisäiliö.
Kuva
 Puhdista lattiapään suojus ja likavesisäiliö likaisuu-
desta riippuen vesijohtovedellä.
 Kummankin likavesisäiliön kammion läpät voi irrot-
taa ja puhdistaa erikseen.
 Aseta kummankin likavesisäiliön kammion läpät ta-
kaisin ja sulje ne.
Kuva
 Aseta likavesisäiliö lattiapäähän.
Kuva
 Paina lattiapään lukitusta, aseta suojus lattiapäälle
ja vapauta sitten lukitus.
 Likavesisäiliön ja lattiapään suojuksen on oltava
tiukasti kiinni laitteessa.
HUOMIO
Suosittelemme laittamaan laitteen pitkien työtaukojen
ajaksi pysäköintiasemaan, jotta märät telat eivät vauri-
oita herkkiä lattioita.
Kuva
 Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä
päälle/pois.
Kuva
 Aseta laite pysäköintiasemaan.
Kuva
 Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä
päälle/pois.
Kuva
 Aseta laite pysäköintiasemaan.
HUOMIO
Puhdista laite töiden päättymisen jälkeen.
Kuva
 Jos puhdasvesisäiliössä on vielä vettä, poista se.
Kuva –
 Puhdista likavesisäiliö, lattiapään suojus ja puhdis-
tustelat.
Katso luku ”Likavesisäiliön puhdistaminen”.
Katso luku ”Lattiapään puhdistaminen”.
Katso luku ”Telojen puhdistaminen”.
HUOMIO
Hajujen muodostumisen välttämiseksi tuorevesi- ja jäte-
vesisäiliö on tyhjennettävä kokonaan ennen laitteen va-
rastointia.
Anna märkien telojen kuivua ilmassa (esim. pysäköinti-
asemassa). Älä laita märkiä teloja suljettuihin kaappei-
hin kuivumaan.
Kuva
 Aseta laite pysäköintiasemaan.
Kuva
 Aseta märät telat pysäköintiasemaan kuivumaan.
 Säilytä laitetta kuivissa tiloissa.
HUOMIO
Likavesisäiliö on puhdistettava säännöllisesti, jotta lika
ei jää kiinni säiliöön.
HUOMIO
Älä puhdista lattiapään suojusta astianpesukoneessa:
laitteen perustoiminta voi heikentyä, jos lattiapään suo-
jus käyristyy pesussa ja kaavinreuna ei enää paina oi-
kein teloihin. Puhdistustulos heikkenee.
Kuva
 Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä
päälle/pois.
Kuva
 Aseta laite pysäköintiasemaan.
Kuva –
 Irrota likavesisäiliö laitteesta.
Katso luku "Likavesisäiliön tyhjennys".
 Puhdista lattiapään suojus, likavesisäiliö ja likave-
sisäiliön läpät vesijohtovedellä.
 Kummankin likavesisäiliön kammion läpät voi irrot-
taa ja puhdistaa erikseen.
 Likavesisäiliö ja likavesisäiliön läpät voidaan puh-
distaa myös astianpesukoneessa.
Huomautus
Likavesisäiliön läppien kumit voivat tulla tahmeiksi asti-
anpesukoneessa puhdistettaessa. Tämä ei kuitenkaan
vaikuta tiiviyteen.
Kuva –
 Jos laitetta ei enää käytetä, puhdista myös telat.
Katso luku ”Telojen puhdistaminen”.
Kuva –
 Aseta likavesisäiliö ja läpät sekä lattiapään suojus
takaisin laitteeseen puhdistamisen jälkeen.
HUOMIO
Puhdista lattiapää, jos se on likainen.
HUOMIO
Älä puhdista lattiapään suojusta astianpesukoneessa:
laitteen perustoiminta voi heikentyä, jos lattiapään suo-
jus käyristyy pesussa ja kaavinreuna ei enää paina oi-
kein teloihin. Puhdistustulos heikkenee.
Kuva
 Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä
päälle/pois.
Kuva
 Aseta laite pysäköintiasemaan.
Kuva
 Paina lattiapään suojuksen lukitusta.
 Irrota lattiapään suojus.
Kuva
 Puhdista lattiapään suojus juoksevalla vedellä.
 Puhdista likavesisäiliö ja telat.
Katso luku ”Likavesisäiliön puhdistaminen”.
Katso luku ”Telojen puhdistaminen”.
 Puhdista telakäyttö kostealla liinalla.
Kuva
 Aseta lattiapään suojus lattiapäähän.
Likavesisäiliön tyhjennys
Käytön keskeytys
Laitteen kytkeminen pois päältä
Laitteen säilytys
Hoito ja huolto
Likavesisäiliön puhdistus
Lattiapään puhdistaminen
98 FI
Sivu: 98
– 12
HUOMIO
Telat tulisi pestä aina käytön jälkeen vesihanan alla tai
pesukoneessa, jotta teloihin ei muodostu puhdistusai-
nejäämiä, jotka voivat ajan mittaan johtaa vaahdon
muodostumiseen.
Jos laite käännetään lattialle telojen poistamista varten,
puhdas- ja likavesisäiliöt on tyhjennettävä. Näin nesteet
eivät pääse valumaan säiliöstä lattialle.
Kuva
 Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä
päälle/pois.
Kuva
 Aseta laite pysäköintiasemaan.
Kuva
 Kierrä kahvasyvennyksestä puhdistustelat ulos.
Kuva
 Puhdista puhdistustelat juoksevalla vedellä.
tai
 Pese puhdistustelat pesukoneessa enintään läm-
pötilassa 60 °C.
HUOMIO
Pesukoneessa pestäessä ei saa käyttää huuhteluainei-
ta. Siten mikrokuituja ei vahingoiteta ja puhdistustelat
säilyttävät suuren puhdistustehonsa.
Puhdistustelat eivät sovellu kuivattavaksi kuivausko-
neessa.
Kuva –
 Aseta telat puhdistamisen jälkeen pysäköintiase-
maan ja anna kuivua ilmassa.
 Telat voidaan puristaa kuiviksi, mikä lyhentää kui-
vumisaikaa.
 Jos laitetta ei enää käytetä, puhdista myös latti-
apään suojus ja likavesisäiliö.
 Puhdista telakäyttö kostealla liinalla.
HUOMIO
Soveltumattomien puhdistus- ja hoitoaineiden käyttö voi
vaurioittaa laitetta ja johtaa takuusuoritusten raukeami-
seen.
Huomautus
Käytä tarvittaessa lattian puhdistukseen KÄRCHERin
puhdistus- tai hoitoaineita.
 Ota puhdistus-ja hoitoaineiden annostelussa huo-
mioon valmistajan antamat määrälliset tiedot.
 Vaahdon muodostumisen välttämiseksi on puh-
dasvesisäiliö ensin täytettävä vedellä, ja vasta sen
jälkeen lisättävä puhdistus- tai hoitoainetta.
 Jotta täyttömäärä "MAX" ei ylity puhdasvesisäiliös-
sä, on vettä täytettäessä jätettävä vielä tilaa puh-
distus- ja hoitoaineiden määrälle.
Häiriöillä on usein yksinkertainen syy, jonka voit itse
korjata seuraavan ohjeen avulla. Epäselvissä tapauk-
sissa tai häiriöissä, jotka eivät ole tässä mainittuja,
käänny valtuutetun asiakaspalvelun puoleen.
 Latauspistoketta/verkkopistoketta ei ole kytketty oi-
kein.
 Kytke latauspistoke/verkkopistoke oikein.
 Akku on tyhjä.
 Lataa laite.
 Tarkista, onko latauskaapeli vielä laitteessa.
 Irrota latauskaapeli, sillä laitetta ei voi käyttää, kun
latauskaapeli on liitettynä.
Alin LED vilkkuu, kun laite käynnistetään, ja laite ei
käynnisty.
 Akku on tyhjä.
 Lataa laite.
Kaikki LED-valot vilkkuvat nopeasti samaan aikaan.
 Laitteessa on moottoritukos (esim. telojen liian voi-
makkaan painamisen tai seinää/kulmaa päin aja-
misen vuoksi).
 Kytke laite pois päältä ja jälleen päälle.
tai
 Väärän tai viallisen teholähteen käyttö.
 Käytä alkuperäistä teholähdettä / vaihda viallinen
teholähde.
Kolme LED-valoa syttyvät peräkkäin 1 sekunnin välein.
 Laite on liian kuuma käytön aikana (esim. käytettä-
essä korkeissa ympäristön lämpötiloissa).
 Pidä tauko ja anna laitteen jäähtyä.
 Jos laite lisäksi kytkeytyy pois päältä:
 Pidä tauko ja anna laitteen jäähtyä.
 Laite voidaan käynnistää vasta, kun se on jäähty-
nyt riittävästi.
Teloja ei ole kostutettu riittävästi.
 Telojen kostutus liikuttamalla useita kertoja eteen
ja taakse samassa paikassa.
Ei vettä puhdasvesisäiliössä.
 Lisää vettä
Puhtaan veden säiliö ei ole oikein paikallaan laitteessa.
 Aseta puhdasvesisäiliö siten, että se on tiukasti
kiinni laitteessa.
Puhdistustelat puuttuvat tai niitä ei ole oikein asetettu.
 Aseta puhdistustelat paikoilleen tai kierrä ne vas-
teeseen saakka telanpitimeen sisään.
Puhdistustelat ovat likaantuneet tai kuluneet.
 Puhdista puhdistustelat.
tai
 Vaihda puhdistustelat.
Puhdistusainetta ei ole laitettu, se on annosteltu väärin
tai on käytetty väärää puhdistusainetta
 Käytä vain KÄRCHER-puhdistusainetta ja varmista
oikea annostelu.
Lattiapään suojusta ei ole asennettu oikein
 Tarkista, onko lattiapään suojus oikein paikallaan.
Irrota suojus ja asenna se uudelleen.
Huomautus
Pesupään vähäinen vaahdonmuodostus käytön aikana
on normaalia, eikä se vaikuta toimintaan. Toimenpitei-
siin on ryhdyttävä vain, jos vaahdonmuodostus on liial-
lista (esim. vaahtoraitoja lattialla).
Väärä puhdistusaine tai annostelu.
 Käytä vain KÄRCHER-puhdistusainetta ja varmista
oikea annostelu.
Laitteen toimintatapa perustuu lian pyyhkimiseen puh-
distusteloilla. Samalla likavesisäiliöön kertyy likaa ja
Telojen puhdistaminen
Puhdistus- ja hoitoaineet
Häiriöapu
Akku ei lataudu
Laite ei käynnisty
LED-vikanäyttö
Telat ovat liian kuivat
Laite ei ime likaa
Vaahdon muodostusta lattiapäässä ja
lattialla
99
FI
Sivu: 99
– 13
puhdistusainejäämiä lattiapäällysteiltä. Tietyissä olo-
suhteissa tämä voi johtaa vaahdonmuodostukseen.
 Poista lika ja puhdistusainejäämät teloista huolelli-
sesti vedellä.
Kuva
Kuva
Kuva
 Jos vaahdonmuodostus on voimakasta, kaada en-
nen puhdistuksen aloittamista FoamStop-ainetta
tyhjään likavesisäiliöön. Noudata pullon etiketissä
olevaa annostusohjetta.
Telat ovat likaiset.
 Puhdista telat.
Teloja ei ole kostutettu riittävästi.
 Telojen kostutus liikuttamalla useita kertoja eteen
ja taakse samassa paikassa.
Väärä puhdistusaine tai annostelu.
 Käytä vain KÄRCHER-puhdistusainetta ja varmista
oikea annostelu.
Lattiassa on muiden puhdistusaineiden jäämiä.
 Poista puhdistusainejäämät teloista huolellisesti
vedellä.
 Puhdista lattia laitteella ja puhtailla teloilla ilman
puhdistusainetta. Näin puhdistusainejäämät pois-
tuvat lattiasta.
Telat juuttuvat.
 Irrota telat ja tarkista, onko teloihin tarttunut esine.
 Tarkasta, onko telat kierretty sisään telanpidikkeen
vasteeseen asti.
 Tarkista, onko lattiapään suojus oikein paikallaan.
Irrota suojus ja asenna se uudelleen.
Lattiapään suojusta ei ole asennettu oikein
 Tarkista, onko lattiapään suojus oikein paikallaan.
Irrota suojus ja asenna se uudelleen.
Telat ovat kuluneet.
 Vaihda telat.
Likavesisäiliö on liian täynnä.
 Tyhjennä likavesisäiliö välittömästi.
Likavesisäiliö ei ole oikein kiinni laitteessa.
 Tarkasta, onko lattiapään suojus tiukasti kiinni lika-
vesisäiliössä.
 Tarkasta, onko likavesisäiliön läpät suljettu oikein.
HUOMIO
Älä irrota kädensijaa enää peruslaitteesta sen kokoami-
sen jälkeen.
Kädensijan saa irrottaa peruslaitteesta vain, jos laite lä-
hetetään huoltoon.
Kuva
Katso käyttöohjeen lopussa oleva kuva
 Aseta ruuvitaltta 90 asteen kulmassa kädensijan
takana olevaan pieneen aukkoon ja irrota kädensi-
ja.
HUOMIO
Varmista, että peruslaitteen ja kädensijan välinen liitos-
kaapeli ei vaurioidu.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
Huono puhdistustulos
Telat eivät pyöri
Veden otto ei optimaalinen
Laitteesta valuu likavettä
Kädensijan irrottaminen peruslaitteesta
Tekniset tiedot
Sähköliitäntä
Jännite 100-240 V
1~50-60 Hz
Suojausluokka IPX4
Laite
Kotelointiluokka III
Laturin suojaluokka II
Laitteen nimellisteho 40 W
Akun nimellisjännite 7,2 V
Akkutyyppi Li-Ion
Käyttöaika täydellä akkulatauk-
sella
20 min
Tyhjän akun latausaika 4 h
Latauslaitteen lähtöjännite 9,5 V
Latauslaitteen latausvirta 0,6 A
Suoritustiedot
Telakierroksia minuutissa 500 kierr./min
Täyttömäärä
Raikasvesisäiliö 360 ml
Likavesisäiliö 140 ml
Mitat
Paino (ilman varusteita ja puhdis-
tusnesteitä)
2,4 kg
Pituus 305 mm
Leveys 226 mm
Korkeus 1220 mm
Johdon pituus
Latauslaite 1800 mm
100 FI

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher FC 3 Cordless ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher FC 3 Cordless

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher FC 3 Cordless, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher FC 3 Cordless käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher FC 3 Cordless suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.