GKI1120B

Grundig GKI1120B käyttöohjeet

GKI1120B

Käyttöopas tuotteelle Grundig GKI1120B kielellä Englanti. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 400 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
Sivu: 1
162 Tärkeitä tietoja koskien turvallisuutta ja ympäristöä •VAROITUS: Laite ja sen ulkoiset osat kuumenevat käytön aikana. Lämmitys- elementtien koskettamista tulee varoa. •Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysi- set, aistinvaraiset tai hen- kiset kyvyt ovat alentuneet, tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen oikeasta käyttötavasta, jos heitä ei valvota tai jos he eivät ole saaneet ohjeistusta kos- kien laitteen oikeaa käyt- tötapaa heistä vastuussa olevan henkilön toimesta. •On pidettävä huoli, etteivät lapset leiki laitteella. •Lasten ei tule antaa suorit- taa puhdistusta tai huoltoa ilman aikuisten valvontaa. •Puhdista kaikki kompo- nentit läpikotaisin, eri- tyisesti osat, jotka ovat kosketuksissa kahvin ja maidon kanssa. •Älä upota laitetta veteen. •Laitteet irrotettavalla johdolla: vältä veden läikkymistä virtajohdon liittimeen tai pistokkee- seen laitteen takana. •Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käy- tettäväksi henkilökunnan keittiötiloissa myymä- löissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä; maataloissa; asiakkai- den toimesta hotelleissa, motelleissa ja muissa asumisympäristöissä; aa- miaismajoitustyyppisissä ympäristöissä. •Jos pistoke tai virtajohto on vaurioitunut, riskien välttämiseksi sen saa vaihtaa vain huoltoliike. •HUOMIO: Välttääksesi va- hingoittamasta laitetta älä käytä alkalipitoisia puhdis- tusaineita puhdistaessasi. Käytä pehmeää liinaa ja mietoa puhdistusainetta.
Sivu: 2
163 EN DE IT SV FI NO DA TR RO ES FR •Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhem- mat lapset, jos heitä val- votaan tai heille annetaan ohjeet laitteen turvallista käyttöä varten ja jos he ymmärtävät mahdolliset käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saisi siivota tai huoltaa laitetta, ellei lapsi ole yli 8-vuotias ja joku val- voo häntä. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. •Laitetta voivat käyttää sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat alen- tuneet, tai joilla ei ole ai- kaisempaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heidän käyttöään val- votaan tai jos he ovat saa- neet ohjeistusta koskien laitteen turvallista käyttö- tapaa, ja ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat. •Lasten ei tule antaa leikkiä laitteen kanssa. Tärkeitä tietoja koskien turvallisuutta ja ympäristöä •Irrota laite aina pistora- siasta sen ollessa poissa käytössä tai ennen laitteen puhdistamista. • Tällä symbolilla merkityt pinnat kuumene- vat käytössä (symboli esiintyy vain tietyissä mal- leissa). •VAROITUS: Mallit lasipin- noilla: älä käytä laitetta, jos pinta on haljennut. •Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön (noin 3 000 kupillista vuodessa). Kaikenlaista muuta käyt- töä pidetään vääränlai- sena, eikä takuuta siinä tapauksessa myönnetä. •Tämä laite on suunniteltu valmistamaan espressoa ja lämmittämään juomia. Käytä sitä varoen välttyäk- sesi veden ja höyrysuihku- jen tai vääränlaisen käytön aiheuttamilta palovam- moilta.
Sivu: 3
164 Tärkeitä tietoja koskien turvallisuutta ja ympäristöä •Älä nojaa laitteeseen tai pidä kiinni laitteesta, kun se tulee ulos kaapista, äläkä aseta raskaita tai epävakaita esineitä ko- neen päälle. •Tämä laite voidaan asen- taa sisäänrakennetun uunin päälle, jos uunin ta- kana on jäähdytystuuletin (maksimi mikroaaltoteho: 3 kW). •Valmistaja ei ota vastuuta väärästä, vääränlaisesta tai järjettömästä laitteen käytöstä aiheutuvista va- hingoista. •Älä kosketa kuumia pin- toja käyttäessäsi laitetta. Käytä nuppeja tai kahvoja. •Varmista toimintahäiri- öiden tapauksessa, ettei laite ole liitetty verkko- virtaan. Käännä oikealla puolella sijaitseva pää- virtakytkin (etupanee- lin takana) asentoon 0. Ota yhteyttä huolto-osas- toomme huoltoa varten. •Pyydä, että huoltoon käy- tetään vain alkuperäisiä varaosia. Yllä mainitun noudattamatta jättäminen saattaa heikentää laitteen turvallisuutta. •Älä aseta nestettä sisältä- viä esineitä tai syttyviä tai syövyttäviä materiaaleja koneen päälle. •Käytä tarvikepidikettä kahvitarvikkeiden säilyttä- miseen (esimerkiksi kah- vipavut). •Älä koskaan kosketa lai- tetta kostein käsin. •Irrota virtajohto pistorasi- asta vetämällä vain pistok- keesta. •Älä koskaan vedä virtajoh- dosta, sillä se saattaa vau- rioitua. •Kytkeäksesi laitteen täysin pois päältä, aseta laitteen sivussa sijaitseva pääkyt- kin 0 (pois päältä)-asen- toon.
Sivu: 4
165 EN DE IT SV FI NO DA TR RO ES FR WEEE-direktiivin noudattami- nen ja laitteen hävittäminen: Tämä tuote täyttää EU:n WEEE-di- rektiivissä (2012/19 /EU) asetetut vaatimukset. Tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) kierrätyssymboli. Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisista osista ja materiaaleista, jotka voi- daan käyttää uudelleen ja jotka soveltuvat kierrätyk- seen. Älä siksi hävitä tuotetta nor- maalin kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän päättyessä. Vie laite sähkö- ja elektroniikkaromun kier- rätyspisteeseen. Ota yhteyttä pai- kallisiin viranomaisiin saadaksesi selville lähimmän kierrätyspisteen sijainti. RoHS-direktiivin vaatimusten- mukaisuus Tämä tuote täyttää EU:n RoHS- direktiivissä (2011/65/EU) asetetut vaatimukset. Se ei sisällä direk- tiivissä määritettyjä haitallisia ja kiellettyjä materiaaleja. Tärkeitä tietoja koskien turvallisuutta ja ympäristöä Pakkaustiedot Tuotteen pakkaus on val- mistettu kierrätettävistä materiaaleista paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Älä hävitä pakkausmateriaalia yh- dessä muun kotitalousjätteen tai muiden jätteiden kanssa. Vie pak- kausmateriaali paikallisten viran- omaisten ilmoittamiin keräyspis- teisiin.
Sivu: 5
166 Käyttö Valmistelut Liitä laite verkkovirtaan (katso kappale ”Asennus”) ja kytke laite päälle pääkytkimestä (katso ”A”, sivu 5), Kun kytket laitteen ensim- mäistä kertaa päälle pääkytkimestä ja aina kun se on liitettynä verkkovirtaan, laite suorittaa ITSETESTAUS-toiminnon. Sen jälkeen laite sammuu. Käynnistä se painamalla käynnistys/valmiusti- la (Aa) -painiketta vasemmalta ohjauspaneelin alapuolelta. • • Tehtaalla käytetään kahvia laitteen testaami- seen, joten on täysin normaalia, että myllyssä on kahvijäämiä. • • Mukauta veden kovuutta mahdollisimman pian noudattamalla ”Veden kovuusasteen asettaminen” -osion ohjeita. 1.Käynnistä laite käynnistys/valmiustila- painikkeella (katso ”Aa”). Laite näyttää viestin ”TÄYTÄ SÄILIÖ” eri kielillä. – – Vedä vesisäiliö ulos, huuhtele se ja täytä se sitten puhtaalla vedellä enintään MAX- merkkiin asti. – – Aseta takaisin paikalleen ja työnnä niin pitkälle kuin se menee. 2.Aseta haluttu kieli. • • Kun viesti “PAINA OK ASETTAAKSESI KIELEN SUOMI” näytetään, paina ja pidä painettuna kosketusnäppäintä ”OK” (5) noin 5 sekunnin ajan. Jos asetit väärän kielen, noudata ohjeita osiossa ”Kielen asettaminen”. Jos kieltäsi ei ole valittavana, valitse jokin saatavilla olevista kielistä. Ohjeet viittaavat suomenkieliseen versioon. Noudata sitten näytettyjä ohjeita. 3.Aseta kuppi kuumavesinokan alle. Jos kuumavesinokkaa ei ole liitetty, laite näyttää ilmoituksen ”LIITÄ VESINOKKA”. 4.Aseta kuumavesinokka paikalleen, jos se ei vielä ole. Laite näyttää ilmoituksen: ”KUUMA VESI PAINA OK”. Aa 2 1 7 9 11 5
Sivu: 6
167 EN DE IT SV FI NO DA TR RO ES FR 5.Paina kosketusnäppäintä ”OK” (5), ja muutaman sekunnin kuluttua nokasta tulee ulos hieman vettä. 6.Kone näyttää nyt ilmoituksen “SAMMUU, ODOTA HETKI” ja sammuu. 7.Vedä laite ulos vetämällä sitä kahvoista. 8.Avaa kansi ja täytä säiliö kahvipavuilla. Sulje sitten kansi ja työnnä laite sisään. Kahvikone on nyt valmis käytettäväksi. Varoitus! Käytä vesisäiliön täyttöön vain kylmää vettä. Älä koskaan käytä muita nesteitä, kuten kiven- näisvettä tai maitoa. Estääksesi toimintahäi- riöitä tapahtumasta älä koskaan täytä laitetta jauhetulla kahvilla, jäätyneillä tai karamellisoi- tuneilla kahvipavuilla tai millään muulla, mikä saattaa vahingoittaa laitetta. Huomio: • • Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, sinun tulee valmistaa 4–5 kupillista kahvia ja 4–5 kupillista cappuccinoa ennen kuin laite alkaa toimimaan kunnolla. • • Aina kun käynnistät kahvikoneen pääkytki- mestä (A), se suorittaa ITSETESTAUS-toi- minnon ja sammuu. Käynnistääksesi sen uudelleen paina käynnistys/valmiustila-pai- niketta (Aa). Käyttö Kahvin valmistaminen (käyttäen kahvipa- puja) • • Laite on esiasetettu valmistamaan normaa- lin makuista kahvia. Voit myös valita kahville erittäin laimean, laimean, normaalin, voimak- kaan tai erittäin voimakkaan maun. Käytettä- vissä on myös esijauhettu kahvi -vaihtoehto. • • Valitaksesi halutun maun paina Kahvin vah- vuus -kosketuspainiketta monta kertaa (2). Kahvin maku näytetään. Käyttö 3 4 6 2
Sivu: 7
168 1.Aseta yksi kuppi nokkien alle valmistaaksesi yhden kahvin, tai kaksi kuppia kahta kahvia varten. 2.Laske nokat mahdollisimman lähelle kuppia, niin kahvista tulee kermaisempaa. 3.Paina Kahvin tyyppi -kosketusnäppäintä (3) valitaksesi kahvin tyypin: • • Espresso • • Keskikokoinen kuppi • • Suuri kuppi 4.Paina yksi kahvi -kosketusnäppäintä (4), jos haluat valmistaa yhden kahvin, ja kaksi kahvia -kosketusnäppäintä (6), jos haluat valmistaa kaksi kahvia. – – Laite jauhaa nyt pavut ja aloittaa kahvin valuttamisen kuppiin. – – Kun asetettu määrä kahvia on valmistettu, kone lopettaa valuttamisen automaattisesti ja poistaa ylimääräiset kahvit jätekahviastiaan. Muutaman sekunnin kuluttua laite on valmis käytettäväksi uudelleen. Vinkit • • Sammuttaaksesi laitteen paina On-off-pai- niketta (Aa / katso sivu 5). Ennen kuin laite sammuu, se suorittaa automaattisen huuh- telutoiminnon. Ole huolellinen, ettet saa pa- lovammoja. • • Jos kahvi valuu ulos tipoittain tai ei lainkaan, jauhatustasosta vastaava nuppi tulee kääntää yhden askeleen myötäpäivään (katso ”Jauhatus- tason asettaminen”). Käännä askel kerrallaan, kunnes ulos tulevan kahvin määrä on sopiva. • • Jos kahvia tulee ulos liian nopeasti, eikä ker- man määrä miellytä sinua, käännä nuppia yksi askel vastapäivään). Varo kääntämästä jauhatus- tason nuppia liian paljon, sillä kahvia saattaa tulla ulos tipoittain, kun valmistetaan kahta kupillista. • • Voit lopettaa kahvin valumisen painamalla Yksi kahvi -kosketusnäppäintä (4) tai Kaksi kah- via -kosketusnäppäintä (6) uudelleen. Käyttö 3 4 6 2
Sivu: 8
169 EN DE IT SV FI NO DA TR RO ES FR • • Kun kahvin valutus on päättynyt (tilapalkki näyttää – – 100 %), voit muuttaa kahvin määrää (katso ”Kahvin määrän muuttaminen”). • • Kun näytöllä näkyy ilmoitus ”TÄYTÄ SÄILIÖ!”, sinun tulee täyttää säiliö, muuten laite ei pysty valmistamaan kahvia. On normaalia, että vesisäiliöön on jäänyt hieman vettä, kun ilmoitus näytetään. Vinkkejä kuumemman kahvin valmista- miseen • • Kun edellisestä kahvin valmistuskerrasta on 3 minuuttia, voit esilämmittää keittoyksikön käyttämällä valikon asetusta ”HUUHTELU” (katso Huuhtelu, sivu 20). Valuta vesi alla ole- vaan tippa-astiaan tai käytä vaihtoehtoisesti tätä vettä kahville tarkoitetun kupin täyttämi- seen (ja tyhjennä se sitten). • • Älä käytä liian paksuja kuppeja, sillä ne ab- sorboivat liikaa lämpöä. Tyhjennä jätekahviastia • • Laite laskee valmistettujen kahvien lukumää- rän. Joka 14 kahvin (tai 7, kun valmistetaan kaksi kuppia kerralla) jälkeen laite näyttää ilmoituksen ”TYHJENNÄ JÄTEKAHVIASTIA”. Tämä tarkoittaa sitä, että jätekahviastia on täynnä ja se tulee tyhjentää ja puhdistaa. • • Jos jätekahviastiaa ei puhdisteta, tämä viesti pysyy näkyvillä, eikä kahvikone pysty valmis- tamaan kahvia. • • Puhdistaaksesi sen avaa edessä sijaitseva huoltoluukku vetämällä kahvinokkaa, irrota tippa-astia ja tyhjennä ja puhdista se. Tärkeää! • • Vedä tippa-astia aina kokonaan ulos, jottei se putoa irrotettaessa jauhatusastiaa. Tyhjennä jauhatusastia ja puhdista se läpikotaisin var- mistaen, että kaikki pohjalle jääneet jäämät poistuvat. Käyttö
Sivu: 9
170 • • Aina kun tippa-astia vedetään ulos, myös jä- tekahviastia tulee tyhjentää, vaikkei se olisi täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei tehdä, jäte- kahviastia saattaa ylitäyttyä kahvia valmistet- taessa ja kone saattaa tukkeutua. • • Älä koskaan irrota vesisäiliötä, kun laite valmistaa kahvia. Muutoin laite ei pysty val- mistamaan kahvia. Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriöitä, älä ota heti yhteyttä huolto- liikkeeseen, vaan lue ensin vianmäärityksen ohjeet. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä asiakas- palveluun. Kahvin määrän muuttaminen Laite valmistaa tehdasasetuksilla seuraavan määrän kahvia: • • Espresso • • Keskikokoinen kuppi • • Suuri kuppi Voit muuttaa näitä määriä toimimalla seu- raavasti: 1.Aseta kuppi nokkien alle. 2.Paina Kahvin tyyppi -kosketusnäppäintä (3) valitaksesi kahvin tyypin. 3.Pidä yksi kahvi -kosketusnäppäintä (4) painettuna, kunnes ilmoitus “OHJELMOI MÄÄRÄ” näkyy ja kahvi alkaa valumaan. 4.Heti kun kahvin määrä kupissa on halutunlainen, paina samaa näppäintä uudelleen. Haluttu määräasetus on nyt ohjelmoitu. Käyttö 3 4 6 2
Sivu: 10
171 EN DE IT SV FI NO DA TR RO ES FR Jauhatustason asettaminen • • Jos kahvi valuu liian nopeasti tai hitaasti (ti- poittain), voit muuttaa jauhatustasoa. Muuta jauhatustasoa vain jauhatusvai- heessa. Muutoin kahvikone saattaa vauri- oitua. 1.Vedä laite ulos vetämällä sitä kahvoista. 2.Paina yksi kahvi -kosketusnäppäintä (4). 3.Avaa kahvipapuastian kansi. 4.Käännä jauhatustason asetusnuppia vastapäivään asettaaksesi hienomman kahvin jauhatuksen, hitaamman valutuksen ja enemmän kermaisuutta. Käännä nuppia myötäpäivään asettaaksesi karheamman kahvin jauhatuksen ja nopeamman valutuksen (ei tipoittain valuvan). Säätö on ilmeinen, kun on valmistettu vähin- tään kaksi kuppia kahvia. Espressokahvin valmistaminen jauhe- tusta kahvista 1.Paina Kahvin vahvuus -kosketusnäppäintä (2) monta kertaa valitaksesi ”ESIJAUHETTU”. 2.Vedä kone ulos vetämällä sitä ulospäin kahvoista. 3.Nostakeskikansi,asetayksimittalusikallinen esijauhettua kahvia suodattimeen, työnnä laite takaisin sisään ja jatka kuten Kahvin valmistaminen kahvipavuista -osiossa kuvataan. Voit valmistaa vain yhden kahvin kerralla painamalla Yksi kahvi -kosketusnäppäintä (4). 4.Kun konetta on käytetty esijauhetulla kahvilla, palaa valmistamaan kahvia pavuista deaktivoimalla esijauhettu kahvi -toiminto painamalla Kahvin vahvuus -kosketusnäppäintä (2). Käyttö
Sivu: 11
172 Huomautuksia • • Älä koskaan lisää esijauhettua kahvia kahvin ollessa pois päältä, tai se saattaa levitä ym- päri laitteen sisustaa. • • Älä koskaan lisää yli yhtä mitallista, muuten laite ei valmista kahvia. • • Käytä vain mukana tullutta mittaa. • • Lisää espressokahvikoneiden suodattimeen vain esijauhettua kahvia. • • Jos esijauhettua kahvia käytetään enemmän kuin yksi mitallinen ja suodatin tukkeutuu, paina kahvia alaspäin veitsellä. Poista ja puh- dista sitten keittoyksikkö ja kone kuten Keit- toyksikön puhdistaminen -osiossa kuvataan. Kuuman veden valmistelu Kuumaa vettä voidaan käyttää kuppien lämmit- tämiseen tai kuumien juomien, kuten tee tai pussikeitot, valmistamiseen. Varoitus! Aktivoi kuumavesinokka vain silloin kun sen alla on astia. Vuotava vesi voi aiheuttaa palovammoja! 1.Aseta kuumavesinokka paikalleen. 2.Aseta astia kuumavesinokan alle. 3.Paina Kuuma vesi -kosketusnäppäintä (8). Kuuma vesi alkaa valumaan – näytöllä näkyy ilmoitus ”KUUMA VESI”. Kun ohjelmoitu määrä kuumaa vettä on valutettu, valutus päättyy automaattisesti. Näytöllä näkyy muutaman sekunnin ilmoitus ”VALMISTELU KÄYNNISSÄ. ODOTA HETKI”. Tämän jälkeen laite on valmis valmistamaan taas kahvia, ja viimeksi valittu kahviasetus näkyy näytöllä. Kuuman veden määrän muuttaminen Kone on oletuksena asetettu valuttamaan au- tomaattisesti 150 ml kuumaa vettä. Voit muut- taa näitä määriä toimimalla seuraavasti: 1.Aseta astia vesinokan alle. Käyttö 8
Sivu: 12
173 EN DE IT SV FI NO DA TR RO ES FR 2.Pidä Kuuma vesi -kosketusnäppäintä (8) painettuna, kunnes ilmoitus ”OHJELMOI MÄÄRÄ” näytetään ja kuuman veden valutus alkaa. 3.Heti kun kuuman veden määrä kupissa on halutunlainen, paina samaa näppäintä uudelleen. Haluttu määräasetus on nyt ohjelmoitu. Cappuccinon valmistaminen Tällä toiminnolla pystyt valmistamaan cappuc- cinoa. Käytä tätä varten erityistä maitoastiaa. Huuhtele maitoastia hanan alla ennen ensim- mäistä käyttökertaa. 1.Valitse haluamasi maku, jota haluat käyttää cappuccinon valmistamiseen, painamalla Kahvin vahvuus -kosketusnäppäintä (2). 2.Poista maitoastian kansi. 3.Täytä astia noin 100 grammalla maitoa per valmistettava cappuccino. – – Älä koskaan ylitä astiaan merkittyä MAX-tasoa (vastaa noin 750 ml:aa). – – Jotta tulos olisi ihanteellinen, sinun tulisi käyttää rasvatonta tai vähärasvaista, jääkaappilämpötilassa olevaa maitoa (noin 5 °C). – – Varmista, että imuletku on asennettu oikein kumitiivisteeseen. 4.Aseta sitten maitoastian kansi takaisin paikalleen. – – Vaahdon määrää voidaan säätää kääntämällä säädin asentoon CAPPUCCINO tai CAFFE LATTE: – – CAFFE LATTE – enemmän vaahtoa. – – CAPPUCCINO – vähemmän vaahtoa. 5.Irrota kuumavesinokka ja liitä maitoastia nokkaan. 6.Asetamaitonokka(N4)jaasetasittenriittävän suuri kuppi kahvi- ja maitonokkien alle. Käyttö 2 2 1 no froth (hot milk) “Less dense” froth Froth regulator “Denser”froth
Sivu: 13
174 7.Paina Cappuccino -kosketusnäppäintä (12). “CAPPUCCINO” näytetään näytöllä, ja muutaman sekunnin kuluttua vaahdotettua maitoa virtaa maitonokasta alla olevaan kuppiin (valutus päättyy automaattisesti). 8.Seuraavaksi laite valuttaa kahvia. 9.Cappuccino on nyt valmis. Voit halutessasi makeuttaa sitä tai sirottaa vaahtoon hieman kaakaojauhetta. Latte macchiaton valmistaminen Valmistele laite Cappuccinon valmistaminen -osiossa kuvatulla tavalla. • • Vaihe 4: aseta vaahdotussäädin (N2) maito- astian kannen merkintöjen CAPPUCCINO ja CAFFE LATTE väliin. • • Vaihe 7: paina Latte macchiato -kosketusnäp- päintä (13). Maidon vaahdotus 1.Valmistele ensin laite Cappuccinon valmistaminen -osion vaiheissa 2, 3, 4, 5 ja 6 kuvatulla tavalla. 2.Paina Cappuccino- (12) tai Latte Macchiato -kosketusnäppäintä (13) kahdesti (kahden sekunnin sisällä). Valutetun vaahdotetun maidon määrä vastaa valittua juomaa (cappuccino tai latte macchiato). Huomautuksia • • Valmistettaessa cappuccinoa tai latte mac- chiatoa, vaahdotetun maidon tai kahvin virtaus voidaan keskeyttää painamalla Cap- puccino-kosketusnäppäintä (12) tai Latte macchiato -kosketusnäppäintä (13). Käyttö 12 13 12 13
Sivu: 14
175 EN DE IT SV FI NO DA TR RO ES FR • • Jos astiassa oleva maito loppuu vaahdote- tun maidon valutuksen aikana, irrota astia ja lisää siihen maitoa. Kiinnitä se sitten takaisin paikalleen ja paina Cappuccino-kosketus- näppäintä (12) tai Latte macchiato -koske- tusnäppäintä (13) jatkaaksesi cappuccinon valmistamista. • • Varmistaaksesi, että maitovaahdotin on täysin puhdas ja hygieeninen, puhdista aina maito- astian kannen ympärys cappuccinon valmis- tamisen jälkeen. ”PAINA PUHDISTA!” vilkkuu näytöllä. – – Aseta astia maitonokan alle. – – Paina kannen PUHDISTA-painiketta (N3) ja pidä painettuna vähintään 5 sekunnin ajan aloittaaksesi puhdistustoiminnon. Laite näyttää ilmoituksen ”PUHDISTETAAN” tilapalkin yläpuolella. Älä vapauta PUHDISTA- painiketta, kunnes palkki on täynnä ilmoittaen, että puhdistus on suoritettu. Kun PUHDISTA- painike vapautetaan, toiminto pysähtyy. Irrota puhdistamisen jälkeen maitoastia ja aseta se jääkaappiin. Maitoa ei saa jättää jääkaapin ulkopuolelle yli 15 minuutiksi. • • Muuttaaksesi kahvin tai vaahdotetun maidon, joita laite automaattisesti valuttaa kuppiin, määrää, toimi osiossa ”Cappuccinon tai latte macchiaton kahvin ja maidon määrän muut- taminen” kuvattujen vaiheiden mukaisesti. Cappuccinon tai latte macchiaton kahvin ja maidon määrän muuttaminen • • Laite on oletuksena asetettu valmistamaan tavallista cappuccinoa tai latte macchiatoa. Voit muuttaa näitä määriä toimimalla seu- raavasti: 1.Lisää astiaan maitoa enimmäistasoon asti. 2.Pidä Cappuccino-kosketusnäppäintä (12) painettuna, kunnes ilmoitus ”CAPPUCCINON MAIDON MÄÄRÄN OHJELMOINTI” tulee näkyviin, ja pidä Latte macchiato Käyttö N3
Sivu: 15
176 -kosketusnäppäintä (13) painettuna, kunnes ilmoitus ”MACCHIATON MAIDON MÄÄRÄN OHJELMOINTI” tulee näkyviin. 3.Vapauta kosketusnäppäin. Laite alkaa valuttamaan maitoa. 4.Kuntarvittumäärämaitoaonvalutettukuppiin, paina Cappuccino-kosketusnäppäintä (12) tai Latte macchiato -kosketusnäppäintä (13) uudelleen. Muutaman sekunnin kuluttua laite alkaa valuttamaan kuppiin kahvia, ja ilmoitus ”CAPPUCCINON KAHVIN MÄÄRÄN OHJELMOINTI” tai “MACCHIATON KAHVIN MÄÄRÄN OHJELMOINTI” näytetään. 5.Kuntarvittumääräkahviaonvalutettukuppiin, paina Cappuccino-kosketusnäppäintä (12) tai Latte macchiato -kosketusnäppäintä (13) uudelleen. Kahvin valutus päättyy. Koneeseen on nyt ohjelmoitu uudet maidon ja kahvin määrät. Nokkien puhdistaminen Puhdista maitoastian nokat aina maidon läm- mityksen tai cappuccinon valmistamisen jäl- keen. Muutoin maitojäämät saattavat pinttyä. 1.Aseta astia maidonsyöttöputken alle ja paina PUHDISTA-painiketta (N3) maitoastiassa vähintään 5 sekunnin ajan. Näytöllä näkyy ilmoitus ”PUHDISTETAAN”! Varoitus! Maidonsyöttöputkesta vuotava höyry ja kuuma vesi voi aiheuttaa palovammoja. 2.Irrota maitoastia ja puhdista laitteen nokat kostealla liinalla. 3.Aseta kuumavesinokka takaisin paikalleen. Huomaa: Kun olet suorittanut puhdistuksen, irrota maitoastia ja aseta se jääkaappiin, sillä maidon ei tulisi olla jääkaapin ulkopuolella 15 minuuttia pidempään. Saat lisätietoja maitoas- tian puhdistamisesta osiosta ”Nokkien ja mai- toastian puhdistaminen”. Käyttö N3 N
Sivu: 16
177 EN DE IT SV FI NO DA TR RO ES FR Valikon vaihtoehtojen käyttö Voit muuttaa seuraavia valikon vaihtoehtoja ja toimintoja: • • Huuhtelu • • Aseta kieli • • Energiansäästö (ota energiansäästö käyttöön tai poista se käytöstä) • • Aseta aika (päiväaika) • • Auto start (automaattinen käynnistys) • • Auto off (automaattinen sammutus) • • Aseta lämpötila (kahvin valmistamiseen käy- tettävän veden) • • Veden kovuustaso • • Kontrasti (näyttö) • • Summeri • • Tilastot (laitteesta) • • Oletusarvot (nollaus) • • Kalkinpoisto Palataksesi kahvitilaan, paina Palaa- kosketusnäppäintä (11). Huuhtelu Jos valmistit viimeksi kahvia 2–3 minuuttia sit- ten, sinun tulee ensin huuhdella järjestelmä keittoyksikön esilämmittämistä varten. Valitse huuhtelutoiminto asianmukaisesta valikosta. Anna veden virrata alapuolella olevaan tippa- astiaan. Voit myös käyttää tätä vettä sen kupin lämmittämiseen, jota käytät kahvin valmistuk- sessa. Tässä tapauksessa anna kuuman veden virrata kuppiin (ja tyhjennä se). 1.Paina VALIKKO-kosketusnäppäintä (10) avataksesi valikon. 2.Paina Vieritys-kosketusnäppäimiä (7 ja 9), kunnes ilmoitus ”HUUHTELU” tulee näkyviin. Asetukset 11 9 10 7 5
Sivu: 17
178 3.Paina OK-kosketusnäppäintä (5) vahvistaaksesi. ”HUUHTELU, PAINA OK” tulee näkyviin. Paina OK-kosketusnäppäintä (5) uudelleen vahvistaaksesi. 4.Laite suorittaa automaattisen huuhtelutoiminnon (nokista virtaa hieman kuumaa vettä, joka kerätään alapuolella olevaan tippa-astiaan). Kielen asettaminen Voit valita monista eri kielistä. Kieltä voidaan muuttaa seuraavasti: 1.Paina VALIKKO-kosketusnäppäintä (10) ja paina vierityskosketusnäppäimiä (7 ja 9), kunnes valikon kohta ”ASETA KIELI” tulee näkyviin. Vahvista valikon valinta OK- kosketusnäppäimellä (5). 2.Saatavilla olevat kielet näytetään näytöllä. Paina vierityskosketusnäppäimiä (7 ja 9), kunnes haluttu kieli tulee näkyviin. Kun haluttu kieli näkyy, vahvista valinta OK- kosketusnäppäimellä (5). Energiansäästö Käytä tätä toimintoa kytkeäksesi energian- säästötilan päälle tai pois päältä. Kun toimin- to on käytössä, se vähentää energiankulutus- ta eurooppalaisten säännösten mukaisesti. Kytkeäksesi toiminnon päälle tai pois päältä toimi seuraavasti: 1.Paina VALIKKO-kosketusnäppäintä (10) ja paina vierityskosketusnäppäimiä (7 ja 9), kunnes valikon kohta ”ENERGIANSÄÄSTÖ” tulee näkyviin. 2.Vahvista valikon valinta OK- kosketusnäppäimellä (5). 3.”POISTA KÄYTÖSTÄ?” näytetään (tai ”OTA KÄYTTÖÖN?”, jos toiminto on jo poissa käytöstä). Vahvista OK-kosketusnäppäimellä (5). Asetukset 9 10 7 5 7 9 11 5
Sivu: 18
179 EN DE IT SV FI NO DA TR RO ES FR Aseta aika Säätääksesi näytöllä näkyvää aikaa toimi seu- raavasti: 1.Paina VALIKKO-kosketusnäppäintä (10) ja käytä vierityskosketusnäppäimiä (7 ja 9), kunnes ”ASETA AIKA” tulee näkyviin. Paina OK-kosketusnäppäintä (5). Tunnit vilkkuvat näytöllä. 2.Käytä vierityskosketusnäppäimiä (7 ja 9) asettaaksesi tunnit. Paina sitten OK- kosketusnäppäintä (5) vahvistaaksesi. Minuutit vilkkuvat näytöllä. 3.Käytä vierityskosketusnäppäimiä (7 ja 9) asettaaksesi minuutit. Paina sitten OK- kosketusnäppäintä (5) vahvistaaksesi. 4.Paina PALAA-kosketusnäppäintä (11) poistuaksesi valikosta. Auto start (automaattinen käynnistys) Voit asettaa automaattisen käynnistysajan, jol- loin laite on käyttövalmis tiettynä ajankohtana (esimerkiksi aamulla), jotta voit valmistaa kah- via välittömästi. Varotoimi! Kytkeäksesi tämän toiminnon pääl- le ajan tulee olla asetettu oikein. 1.Paina VALIKKO-kosketusnäppäintä (10) avataksesi valikon ja sitten vierityskosketuspainikkeita (7 ja 9), kunnes ”AUTO START” tulee näkyviin. 2.Paina OK-kosketusnäppäintä (5). ”OTA KÄYTTÖÖN?” näytetään. 3.Paina OK-kosketusnäppäintä (5). Tunnit vilkkuvat näytöllä. 4.Käytä vierityskosketusnäppäimiä (7 ja 9) asettaaksesi tunnit. 5.Paina OK-kosketusnäppäintä (5) vahvistaaksesi. Minuutit vilkkuvat näytöllä. 6.Käytä vierityskosketusnäppäimiä (7 ja 9) asettaaksesi minuutit. Asetukset 9 10 7 5
Sivu: 19
180 7.Paina OK-kosketusnäppäintä (5) vahvistaaksesi. ”KÄYTÖSSÄ” tulee näkyviin ”AUTO START”-ilmoituksen alle. 8.Paina PALAA-kosketusnäppäintä (11) poistuaksesi valikosta. Poista automaattinen käynnistystoiminto käytöstä 1.Paina VALIKKO-kosketusnäppäintä (10) avataksesi valikon ja sitten vierityskosketuspainikkeita (7 ja 9), kunnes ”AUTO START” tulee näkyviin. 2.Paina OK-kosketusnäppäintä (5). ”POISTA KÄYTÖSTÄ?” näytetään. 3.PainaOK-kosketusnäppäintä(5).”POISTETTU KÄYTÖSTÄ” näytetään. 4.Paina PALAA-kosketusnäppäintä (11) poistuaksesi valikosta. Automaattinen sammutus (valmiustila) Laite on oletuksena asetettu sammumaan, jos sitä ei käytetä 30 minuuttiin. Ajastimen aikaa voidaan muuttaa siten, että laite sammuu 15 tai 30 minuutin tai yhden, kahden tai kolmen tunnin kuluttua. Muuttaaksesi automaattisen sammutustoi- minnon toimi seuraavasti: 1.Paina VALIKKO-kosketusnäppäintä (10) ja paina vierityskosketusnäppäimiä (7 ja 9), kunnes valikon kohta ”AUTOMAATTINEN SAMMUTUS” tulee näkyviin. Vahvista valikon valinta OK-kosketusnäppäimellä (5). 2.Valitse toinen automaattisen sammutuksen aika vierityskosketusnäppäimillä (7 ja 9). Kun haluttu automaattisen sammutuksen aika näkyy, vahvista se OK-kosketusnäppäimellä (5). 3.Paina PALAA-kosketusnäppäintä (11) poistuaksesi valikosta. Asetukset 11 9 10 7 5
Sivu: 20
181 EN DE IT SV FI NO DA TR RO ES FR Kahvin lämpötilan asettaminen Lämpötilatasoja on neljä. Kahvin lämpötilatasot ovat seuraavat: = matala = korkea Tehdasasetuksia voidaan muuttaa seuraavasti: 1.Paina VALIKKO-kosketusnäppäintä (10) ja paina vierityskosketusnäppäimiä (7 ja 9), kunnes valikon kohta ”ASETA LÄMPÖTILA” tulee näkyviin. 2.Vahvista valikon valinta OK- kosketusnäppäimellä (5). Näytöllä näkyy nykyinen asetus. 3.Valitse toinen lämpötila vierityskosketusnäppäimillä (7 ja 9). Kun haluttu lämpötila näkyy, vahvista se OK- kosketusnäppäimellä (5). 4.Paina PALAA-kosketusnäppäintä (11) poistuaksesi valikosta. Veden kovuustaso Ilmoitus ”KALKINPOISTO!” tulee näkyviin, kun laitetta on käytetty tietty, tehtaalla asetettu aika, joka perustuu käytetyn veden sisältämään suurimpaan mahdolliseen kalkkimäärään. Tarpeen vaatiessa tätä käyttöaikaa voidaan pi- dentää, jolloin kalkinpoistoa ei tarvitse tehdä niin usein, ohjelmoimalla laite käyttämään to- dellista käytetyn veden sisältämää kalkkimää- rää. Toimi seuraavasti: 1.Irrota ”Kokonaiskovuustesti”-liuska (käyttöoppaan etupuolella) ja upota se kokonaan veteen muutamaksi sekunniksi. 2.Poista se ja odota 30 sekuntia, kunnes sen väri muuttuu ja tietty määrä punaisia pisteitä muodostuu. Jos liuskassa on esimerkiksi kolme punaista pistettä, sinun tulee asettaa veden kovuusaste tasolle 3. Asetukset 11
Sivu: 21
182 = veden kovuustaso 1 = veden kovuustaso 2 = veden kovuustaso 3 = veden kovuustaso 4 Jos sinulla ei enää ole vedenkovuustestiä, löy- dät tarvittavat tiedot alla olevasta taulukosta. 3.Paina VALIKKO-kosketusnäppäintä (10) ja paina vierityskosketusnäppäimiä (7 ja 9), kunnes valikon kohta ”VEDEN KOVUUS” tulee näkyviin. Vahvista valikon valinta OK- kosketusnäppäimellä (5). 4.Näytöllä näkyy nykyinen asetus. 5.Paina vierityskosketusnäppäimiä (7 ja 9), kunnes todettu veden kovuusaste näkyy. Vahvista valinta OK-kosketusnäppäimellä (5). Laite on nyt ohjelmoitu näyttämään tarvittaessa kalkkihälytyksen, perustuen todelliseen veden kovuuteen. Alueesi veden kovuuteen liittyvää tietoa saat paikalliselta vesilaitokselta. Alla olevassa tau- lukossa näkyy koneesi vaatimat vedenkovuus- asetukset. Saksan kovuus Ranskan ko- vuus Veden kovuusta- so kone 0–6 dH 0–11 fH 1 7–13 dH 12–17 fH 2 14–20 dH 18–36 fH 3 > 21 dH > 37 fH 4 Kontrastin säätö Kasvattaaksesi tai pienentääksesi näytön kont- rastia toimi seuraavasti: 1.Paina VALIKKO-kosketusnäppäintä (10) avataksesi valikon ja sitten vierityskosketuspainikkeita (7 ja 9), kunnes ”KONTRASTI” tulee näkyviin. Asetukset
Sivu: 22
183 EN DE IT SV FI NO DA TR RO ES FR 2.Paina OK-kosketusnäppäintä (5) vahvistaaksesi. 3.Paina vierityskosketusnäppäimiä (7 ja 9), kunneshaluttunäytönkirkkausonsaavutettu. Tilapalkki näyttää valitun kontrastitason: = matala = korkea 4.Paina OK-kosketusnäppäintä (5) vahvistaaksesi. 5.Paina PALAA-kosketusnäppäintä (3) kerran poistuaksesi toiminnosta tai kahdesti poistuaksesi valikosta. Summeri Voit aktivoida tai deaktivoida koneen merkki- äänen, joka kuuluu aina kun laitteesta paine- taan näppäintä tai siihen lisätään/siitä poiste- taan lisätarvike. 1.Paina VALIKKO-kosketusnäppäintä (10) avataksesi valikon ja sitten vierityskosketuspainikkeita (7 ja 9), kunnes ”SUMMERI” tulee näkyviin. 2.Paina OK-kosketusnäppäintä (5) vahvistaaksesi. 3.”Poista käytöstä?” näytetään (tai ”Ota käyttöön?”, jos toiminto on jo poissa käytöstä). Paina OK-kosketusnäppäintä (5) vahvistaaksesi. Tilastot Voit tarkastella seuraavia tietoja: • • kuinka monta kahvia on valmistettu, • • kuinka monta maitojuomaa on valmistettu (cappuccino/latte macchiato/vaahdotettu maito), • • kuinka monta kertaa koneeseen on suoritettu kalkinpoisto, • • valutetun veden määrä litroissa. Asetukset 9 10 7 5 11
Sivu: 23
184 Kaksi samaan aikaan valutettua kahvia laske- taan kahdeksi kupilliseksi. Toimi seuraavasti tarkastellaksesi arvoja: 1.Paina VALIKKO-kosketusnäppäintä (10) ja paina vierityskosketusnäppäimiä (7 ja 9), kunnes valikon kohta ”TILASTOT” tulee näkyviin. Vahvista valikon valinta OK-kosketusnäppäimellä (5). Painamalla vierityskosketusnäppäimiä (7 ja 9) voit tarkistaa: • • kuinka monta kahvia on valmistettu, • • kuinka monta maitojuomaa on valmistettu, • • kuinka monta kertaa koneeseen on suoritettu kalkinpoisto, • • valutetun veden määrä litroissa. • • 2. Paina PALAA-kosketusnäppäintä (11) pois- tuaksesi valikosta. Oletusarvot (nollaus) Tämä nollaa kaikki valikkoasetukset ja ohjel- moidut määrät takaisin oletusarvoihin (lukuun ottamatta kieltä, joka pysyy valittuna). Nollataksesi oletusarvoihin toimi seuraavasti: 1. Paina VALIKKO-kosketusnäppäintä (10) ja paina vierityskosketusnäppäimiä (7 ja 9), kun- nes valikon kohta ”OLETUSARVOT” tulee näky- viin. 2.Vahvista valikon valinta OK- kosketusnäppäimellä (5). 3.Näytöllä näkyy ilmoitus ”VAHVISTA?”. 4.Vahvista valikon valinta OK- kosketusnäppäimellä (5). Asetukset
Sivu: 24
185 EN DE IT SV FI NO DA TR RO ES FR 5.Aseta tyhjä, tilavuudeltaan vähintään 1,5-litrainen astia kahvinokkien ja kuumavesinokan alle. 6.Paina OK-kosketusnäppäintä (5). Näytöllä näkyy ”KALKINPOISTO KÄYNNISSÄ”. Kalkinpoisto- ohjelma käynnistyy, ja kalkinpoistoaine valuu ensin kahvinokista ja sitten kuumavesinokasta. – – Kalkinpoisto-ohjelma suorittaa automaattisesti useita huuhteluita ja poistaa kalkkijäämiä koneen sisältä. – – Noin 30 minuutin kuluttua näytetään ilmoitus ”TÄYTÄ HUUHTELUSÄILIÖ”. Laite on nyt valmis suorittamaan huuhtelun puhtaalla vedellä. 7.Tyhjennä kalkinpoistoaineen keräämiseen käytetty säiliö. 8.Vedä vesisäiliö ulos, tyhjennä se ja täytä se puhtaalla vedellä. 9.Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen ja aseta astia takaisin kahvinokkien ja kuumavesinokan alle. Näytöllä näkyy ilmoitus “HUUHTELU, PAINA OK”. 10. Paina OK-kosketusnäppäintä (5). – – Kuumaa vettä virtaa kahvinokista, ja viesti ”HUUHDELLAAN, ODOTA HETKI” näytetään. – – Kun huuhtelu on valmis, näytetään ilmoitus ”TÄYTÄ HUUHTELUSÄILIÖ”. 11. Tyhjennä huuhteluun käytetyn veden keräämiseen käytetty as- tia. Kalkinpoisto Ajan saatossa jatkuva veden lämmi- tys kahvin valmistamista varten joh- taa kalkin kerääntymiseen koneen sisäosiin. Suorita koneelle kalkin- poisto, kun viesti ”KALKINPOISTO” vilkkuu näytöllä. Käytä vain valmistajan suosittele- maa kalkinpoistoainetta. Muiden kalkinpoistoaineiden käyttö mitätöi takuun. Suorita laitteen kalkinpois- to kuvatulla tavalla. 1.Aseta kuumavesinokka. 2.Paina VALIKKO- kosketusnäppäintä (10) ja paina vierityskosketusnäppäimiä (7 ja 9), kunnes valikon kohta ”KALKINPOISTO” tulee näkyviin. Vahvista valikon valinta OK- kosketusnäppäimellä (5). 3.Näytöllä näkyy ilmoitus ”VAHVISTA?”. Vahvista OK- kosketusnäppäimellä (5). 4.Ilmoitus ”LISÄÄ KALKINPOISTOAINE, PAINA OK” näytetään. Tyhjennä vedet säiliöstä, kaada kalkinpoistoainepullon sisältö (125 ml) säiliöön pakkauksen ohjeiden mukaisesti ja lisää yksi litra vettä. Myöhempää kalkinpoistoa varten kalkinpoistoainetta voi ostaa valtuutetuista huoltoliikkeistä. Varmista, ettei kalkinpoistoaine läiky pinnoille, jotka ovat herk- kiä hapoille, kuten marmori, kalkkikivi ja keramiikka. Asetukset
Sivu: 25
186 Asetukset 12. Vedä vesisäiliö ulos, tyhjennä se ja täytä se puhtaalla vedellä. 13. Aseta vesisäiliö takaisin pai- kalleen ja aseta astia takaisin kahvinokkien ja kuumavesino- kan alle. Näytöllä näkyy ilmoitus “HUUHTELU, PAINA OK”. 14. Paina OK-kosketusnäppäintä (5). – – Kuumaa vettä virtaa kuumavesinokasta. – – Kun huuhtelu on valmis, näytöllä näkyy ”HUUHTELU VALMIS, PAINA OK”. 15. Paina OK-kosketusnäppäintä (5). – – Laite sammuu automaattisesti. Jos kalkinpoistotoiminto keskeyte- tään ennen kuin se on valmis, lai- te jatkaa kalkinpoistoilmoituksen näyttämistä ja ohjelma tulee käyn- nistää uudelleen alusta. Jos laitteeseen ei suoriteta kalkin- poistoa, takuu mitätöityy.
Sivu: 26
187 EN DE IT SV FI NO DA TR RO ES FR Ennen kuin suoritat puhdistustoimenpiteitä, kone täytyy sammuttaa painamalla pääkytkintä (A) ja irrottaa verkkovirrasta. Älä koskaan upo- ta kahvikonetta veteen. Kahvikoneen puhdistaminen Älä käytä liuottimia tai hankaavia pesuainei- ta kahvikoneen puhdistamiseen. Tähän sopii pehmeä, kostea liina. Älä koskaan pese mitään kahvikoneen osia astianpesukoneessa. Seuraavat koneen osat tulee puhdistaa sään- nöllisesti: • • Jätekahviastia (Q). • • Tippa-astia (F). • • Vesisäiliö (D). • • Kahvinokat (H). • • Esijauhetun kahvin suodatin (U). • • Koneen sisusta, johon päästään käsiksi avaa- malla huoltoluukku (G). • • Keittoyksikkö (L). Jätekahviastian (Q) puhdistaminen Kun ilmoitus ”TYHJENNÄ JÄTEKAHVIASTIA” näkyy, jätekahviastia tulee tyhjentää ja puhdis- taa. Puhdistaminen: Avaa laitteen edessä oleva huoltoluukku ja vedä ulos ja puhdista tippa-astia. Puhdista jätekahviastia läpikotaisin. Tärkeää! Kun tippa-astia vedetään ulos, jäte- kahviastia tulee aina tyhjentää. Kunnossapito ja puhdistus Aa
Sivu: 27
188 Tippa-astian (F) puhdistaminen Tärkeää! Jos tippa-astiaa ei tyhjennetä, vesi saattaa ylivuotaa. Tämä saattaa vahingoittaa konetta. Tippa-astiassa on tasomittari (punai- nen), joka näyttää sen sisältämän veden mää- rän. Ennen kuin mittari ulkonee kuppiastiasta, tippa-astia tulee tyhjentää ja puhdistaa. Tippa-astian (F) irrottaminen: 1.Avaa huoltoluukku. 2.Irrota tippa-astia ja jätekahviastia. 3.Puhdista tippa-astia ja jätekahviastia. 4.Aseta tippa-astia ja jätekahviastia takaisin paikoilleen. 5.Sulje huoltoluukku. Vesisäiliön (D) puhdistaminen 1.Puhdista vesisäiliö säännöllisesti (noin kerran kuukaudessa) kostealla liinalla ja pienellä määrällä mietoa pesuainetta. 2.Poista kaikki pesuaineen jäämät. Nokkien puhdistaminen 1.Puhdista nokat säännöllisesti pesusienellä. 2.Tarkista säännöllisesti, etteivät kahvinokan aukot ole tukossa. Irrota tarvittaessa kahvijäämät hammastikulla. Kunnossapito ja puhdistus N
Sivu: 28
189 EN DE IT SV FI NO DA TR RO ES FR Nokkaan (N) ja astiaan jääneet maitojäämät saattavat häiritä laitteen toimintaa. Ne tulee täten poistaa puhdistamalla nokka pesusienellä aina kun kahvikonetta käytetään Esijauhetun kahvin suodattimen puhdis- taminen • • Tarkista säännöllisesti (noin kerran kuukau- dessa), ettei esijauhetun kahvin suodatin ole tukossa. Kahvinkeittimen sisustan puhdistaminen • • Tarkista säännöllisesti (noin kerran viikossa), ettei laitteen sisusta ole likainen. Irrota tarvit- taessa kahvijäämät pesusienellä. • • Poista jäämät pölynimurilla. Keittoyksikön puhdistaminen. • • Keittoyksikkö tulee puhdistaa säännöllisesti, jotta vältytään kahvijäämien pinttymiseltä, joka voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Keittoyksikkö voidaan vetää ulos vain silloin, kun laite on sammutettu painamalla käynnis- tys/valmiustila-painiketta (Aa). Muutoin kah- vikone saattaa vaurioitua vakavasti. Toimi seuraavasti: 1.Kytke laite pois päältä painamalla käynnistys/ valmiustila-painiketta (Aa) (älä kytke pääkytkintä pois päältä tai irrota laitetta verkkovirrasta) ja odota, että näyttö sammuu. 2.Avaa huoltoluukku. 3.Irrota tippa-astia ja jätekahviastia. 4.Paina kahta värillistä vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä samalla keittoyksikköä ulospäin. Kunnossapito ja puhdistus
Sivu: 29
190 Puhdista keittoyksikkö juoksevan hanaveden alla ilman pesuaineita. Älä koskaan puhdista keittoyksikköä astianpesukoneessa. Älä käytä pesuaineita keittoyksikön puhdista- miseen. Tämä poistaa männän sisälle lisätyn voiteluaineen. 5.Liota keittoyksikköä vedessä noin 5 minuuttia ja huuhtele. 6.Puhdistamisenjälkeenasetakeittoyksikkö(L) takaisin paikalleen liu'uttamalla se sisäisten tukien (S) ja pohjalla olevan tapin (P) päälle ja paina sitten PUSH-symboli kokonaan sisään, kunnes se lukittuu paikalleen. Tärkeä huomio! Jos keittoyksikkö on vaikea saada paikalleen, sinun tulee mukauttaa se mahtumaan painamalla sitä voimakkaasti al- haalta ylös. 7.Kun se on asetettu paikalleen, varmista, että kaksi värillistä painiketta ovat napsahtaneet takaisin ulos, muuten huoltoluukkua ei voida sulkea. – – Kaksi värillistä painiketta ovat napsahtaneet ulos (A). – – Kaksi värillistä painiketta eivät ole napsahtaneet ulos (B). 8.Aseta tippa-astia ja jätekahviastia takaisin paikoilleen. 9.Sulje huoltoluukku. Huomautuksia • • Jos keittoyksikköä ei ole asetettu oikein, huoltoluukkua ei voida sulkea. • • Jos keittoyksikkö on vaikea saada paikalleen, sinun tulee mukauttaa se oikean korkuiseksi (ennen paikalleen asettamista) painamalla keittoyksikköä voimakkaasti kasaan alhaalta ylös. • • Jos keittoyksikkö on edelleen vaikea asettaa paikalleen: Kunnossapito ja puhdistus P S A B
Sivu: 30
191 EN DE IT SV FI NO DA TR RO ES FR – – Jätä se pois laitteesta, aseta tippa-astia paikalleen, sulje huoltoluukku, kytke laitteen takana sijaitseva pääkytkin off-asentoon ja sitten takaisin on-asentoon. – – Odota, että kaikki valot sammuvat. Avaa sitten luukku, irrota tippa-astia ja aseta keittoyksikkö takaisin paikalleen. – – Aseta tippa-astia takaisin paikalleen yhdessä jauhatusastian kanssa. – – Sulje huoltoluukku. Maitoastian puhdistaminen (N) Puhdista aina maitoastian sisällä olevat put- ket valmistellessasi maitoa. Jos astiaan jää maitoa, älä jätä sitä jääkaapin ulkopuolelle pi- demmäksi aikaa kuin on ehdottomasti tarpeen. Puhdista astia aina valmistellessasi maitoa, kuten osiossa ”Cappuccinon valmistaminen” kuvataan. Kaikki osat voidaan pestä astianpesukonees- sa asettamalla ne astianpesukoneen yläko- riin. 1.Käännä maitoastian kantta myötäpäivään ja irrota se. 2.Irrota maitonokka (S) ja imuputki (M). 3.Irrota vaahdotetun maidon säädin (F) vetämällä se ulospäin. 4.Pese kaikki osat läpikotaisin kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella. Varmista, ettei hienojakoiseen vaahdotetun maidon säätimen (F) aukkoihin (H) ja uraan (G) ole jäänyt maitojäämiä. 5.Tarkista, ettei imuputki tai nokka ole tukkeutunut maitojäämistä. Kunnossapito ja puhdistus 1 C A PP U C C I N O 2 C AF FE LA TT E S M G F H H
Sivu: 31
192 6.Aseta vaahdotetun maidon säädin, maitonokka ja imuputki takaisin paikoilleen. 7.Aseta maitoastian kansi takaisin paikalleen. Nokkien puhdistaminen Puhdista maitoastian nokat aina maidon läm- mityksen tai cappuccinon valmistamisen jäl- keen. Muutoin maitojäämät saattavat pinttyä. • • Aseta astia maidonsyöttöputken alle ja paina PUHDISTA-painiketta (N3) maitoastiassa vä- hintään 5 sekunnin ajan. Näytöllä näkyy ilmoitus ”PUHDISTETAAN”! Varoitus! Maidonsyöttöputkesta vuotava höyry ja kuuma vesi voi aiheuttaa palovammoja. Kunnossapito ja puhdistus N3
Sivu: 32
193 EN DE IT SV FI NO DA TR RO ES FR Ilmoitukset Ilmoitus Merkitys Mitä tulee tehdä? Täytä säiliö Vesisäiliö on tyhjä, tai se ei ole kunnolla kiinni. Vesisäiliö on likainen tai sen sisälle on muodostunut kalkkikertymiä. Täytä vesisäiliö ja aseta se paikalleen ohjeiden mukaisesti. Huuhtele vesisäiliö tai suorita siihen kalkinpoisto. Jauhatus liian hienojakoista, säädä jauhatusta + paina ”ok” Tai Jauhatus liian hienojakoista, säädä jauhatusta + paina ”ok” + täytä säiliö Kahvi tulee ulos liian hitaasti. Kahvikone ei pysty valmistamaan kahvia. Käännä jauhatustason säätönuppia myötäpäivään yksi askel (katso ”jauhatustason asettaminen”). Aseta astia kuumavesinokan alle ja paina Kuuma vesi -kosketusnäppäintä (13). Tyhjennä jätekahviastia Jätekahviastia on täynnä. Tyhjennä, puhdista ja aseta jätekahviastia takaisin paikalleen. Aseta jätekahviastia. Jätekahviastia ei asetettu paikalleen puhdistamisen jälkeen. Avaa huoltoluukku ja aseta jätekahviastia paikalleen. Lisää esijauhettua kahvia Jauhettua kahvia ei lisätty täyttökouruun esijauhettu kahvi -toiminnon valinnan jälkeen. Lisää jauhettua kahvia kuten osiossa ”espressokahvin valmistaminen jauhetusta kahvista” kuvataan. Täytä papuastia Kahvipapuastiassa ei ole enää kahvipapuja. Jos jauhatusmekanismi alkaa pitämään todella voimakasta ääntä, saattaa kahvipavuista peräisin oleva pieni kivi olla tukkinut jauhatusmekanismin. Täytä kahvipapuastia. Ota yhteyttä asiakaspalveluun. Kalkinpoisto Näyttää, että kahvikoneeseen on pinttynyt kalkkia. Kalkinpoisto-ohjelma tulee suorittaa mahdollisimman pian (katso osio ”kalkinpoisto- ohjelman suorittaminen”.
Sivu: 33
194 Ilmoitukset Ilmoitus Merkitys Mitä tulee tehdä? Sulje luukku Huoltoluukku on auki. Sulje huoltoluukku. Jos huoltoluukkua ei pystytä sulkemaan, varmista, että keittoyksikkö on asennettu oikein(katsoosio”keittoyksikön puhdistaminen”. Asenna keittoyksikkö Joku on todennäköisesti unohtanut asettaa keittoyksikön takaisin kahvikoneeseen sen puhdistamisen jälkeen. Aseta keittoyksikkö paikalleen (katso osio ”Keittoyksikön puhdistaminen”. Yleinen hälytys! Koneen sisusta on erittäin likainen. Puhdista koneen sisusta huolellisesti (katso osio ”Kahvikoneen puhdistaminen”. Jos kahvikone edelleen näyttää tätä ilmoitusta sen puhdistamisen jälkeen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Sivu: 34
195 EN DE IT SV FI NO DA TR RO ES FR Vianmääritys Vikataulukko Vaikka laite ei toimi oikein, se ei välttämättä ole viallinen. Jos kah- vikone ei toimi ja näytöllä näkyy ilmoitus, katso vianmääritystiedot (katso kappale ”Ilmoitukset”). Jos ilmoitusta ei näy, yritä löytää ratkai- su tarkistamalla ensin alla olevas- sa taulukossa mainitut kohdat, tai ota yhteys huoltoliikkeeseen (katso lisätietoja takuutodistuksesta). Vika Syy Ratkaisu Kahvi ei ole kuumaa. Kuppeja ei esilämmitetty. Keittoyksikkö on liian kylmä. Esilämmitä kupit huuhtelemalla ne lämpimällä vedellä (katso osio ”Vinkit kuumemman kahvin valmistamiseen”). Lämmitä keittoyksikkö huuhteluohjelmalla ennen kahvin valmistamista (katso osio ”Huuhtelu”). Kahvissa ei ole tarpeeksi kermaa. Kahvi on jauhettu liian hienoksi. Kahvisekoitus ei ole sopiva. Käännä jauhatustason asetusnuppia yksi askel vastapäivään (katso osio ”Jauhatustason asettaminen”). Käytä kahvisekoitusta, joka sopii täysautomaattisiin kahvikoneisiin. Kahvi tulee ulos liian hitaasti. Kahvi jauhetaan liian hienoksi. Käännä jauhatustason asetusnuppia yksi askel myötäpäivään (katso osio ”Jauhatustason asettaminen”). Kahvi tulee ulos liian nopeasti. Kahvi on jauhettu liian karkeaksi. Käännä jauhatustason asetusnuppia yksi askel vastapäivään (katso osio ”Jauhatustason asettaminen”). Kahvia tulee vain yhdestä kahviannostelijan nokasta. Nokkien aukot ovat tukossa. Poista kuivat kahvijäämät neulalla (katso osio ”Kahvikoneen puhdistaminen”).
Sivu: 35
196 Vika Syy Ratkaisu Kone ei käynnisty, kun käynnistys/ valmiustila-painiketta painetaan Laitteen oikealla puolella sijaitseva pääkytkin ei ole kytkettynä päälle, tai virtapistoketta ei ole liitetty pistorasiaan. Tarkista, että pääkytkin on ON- asennossa ja että virtajohto on liitetty pistorasiaan oikein. Keittoyksikköä ei voida vetää ulos puhdistamista varten. Kahvikone on päällä. Keittoyksikkö voidaan irrottaa vain silloin, kun kahvikone on kytketty pois päältä. Kytke laite pois päältä ja irrota keittoyksikkö (katso osio ”Keittoyksikön puhdistaminen”). TÄRKEÄÄ: Keittoyksikkö voidaan vetää ulos vain silloin, kun laite on kytketty pois päältä. Jos yrität vetää keittoyksikön ulos kahvikoneen ollessa päällä, kahvikone saattaa vaurioitua vakavasti. Nokista tulee ulos kahvin sijaan vettä. Esijauhettua kahvia lisättiin liikaa. Irrota keittoyksikkö ja puhdista koneen sisusta huolellisesti (katso osiot ”Kahvikoneen puhdistaminen” ja ”Keittoyksikön puhdistaminen”). Toista toimenpide käyttäen enintään kahta mitallista jauhettua kahvia. Jauhettua kahvia käytettiin (kahvipapujen sijaan), eikä kahvikone valmista kahvia. Esijauhettua kahvia lisättiin koneen ollessa pois päältä. Irrota keittoyksikkö ja puhdista koneen sisusta huolellisesti (katso osiot ”Kahvikoneen puhdistaminen” ja ”Keittoyksikön puhdistaminen”). Toista toimenpide koneen ollessa päällä. Vianmääritys
Sivu: 36
197 EN DE IT SV FI NO DA TR RO ES FR Vianmääritys Vika Syy Ratkaisu Kahvia ei tule ulos nokista kahvin annostelijassa, vaan sivulla olevasta huoltoluukusta. Kahviannostelijan aukot on tukossa kuivuneesta kahvista. Vedin huoltoluukun sisällä on jumissa eikä liiku. Poista kuivunut kahvi neulalla (katso osio ”Kahvikoneen puhdistaminen”). Puhdista vedin huolellisesti, erityisesti saranoiden alueelta siten, että ne liikkuvat. Maito vaahtoutuu liikaa tai liian vähän. Väärä liukusäätimen asetus maitoastian kannessa. Jos maito ei ole tarpeeksi vaahtoista, maitoastia ei välttämättä ole oikein kiinni. Voit asettaa maidon vaahdon määrän mille tahansa tasolle käyttäen kannen liukusäädintä. ”CAPPUCCINO” (erittäin vaahtoinen maito) tai ”CAFFE LATTE” (ei niin vaahtoinen maito). Aseta maitoastia oikein paikalleen.
Sivu: 37
198 Mihin sinun tulee kiinnittää huomiota • • Kun poistat pakkauksen varmista, että tuote on kokonainen ja va- hingoittumaton. Jos epäröit, älä käytä laitetta, vaan ota yhteyttä pätevään ammattilaiseen. • • Asennuksen tulee suorittaa vain pätevä asentaja ja voimassa ole- vien säännösten mukaisesti. • • Pakkausmateriaaleja (muovipus- sit, styroksi jne.) ei saa jättää las- ten ulottuville, sillä niissä piilee vaara. • • Älä koskaan asenna laitetta ym- päristöihin, joissa lämpötila voi laskea 0 °C:een tai sen alle (laite saattaa vaurioitua, jos vesi jäätyy). • • Varmista, että verkkovirran jän- nite vastaa laitteen tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä. Liitä laite oikein maadoitettuun pistorasi- aan, jonka mitoitettu sähkövirta on vain 10 A. Valmistajaa ei voida pitää vastuullisena mahdollisista onnettomuuksista, jotka johtuvat siitä, ettei pistorasioita ole maa- doitettu asianmukaisesti. • • Varmista, että käytettyyn pistora- siaan pääsee aina käsiksi, jotta laite saadaan irrotettua tarvitta- essa verkkovirrasta. • • Älä koskaan kosketa pistoketta kostein käsin. • • Älä koskaan vedä virtajohdosta, sillä se saattaa vaurioitua. • • Tämä laite voidaan asentaa si- säänrakennetun uunin päälle, jos uunin takana on jäähdytystuuletin (maksimiteho: 3 KW). • • Älä käytä useaa virtasovitinta tai jatkojohtoa. • • Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen virtajohtoa, sillä tämä toimenpide vaatii erityisiä työka- luja. Jos johto on vaurioitunut ja se tulee vaihtaa, ota yhteyttä vain valtuutettuun huoltoliikkeeseen välttääksesi kaikki riskit. • • Sinun tulee muokata veden ko- vuusastetta ohjeiden mukaisesti madollisimman pian. Asennusohjeet
Sivu: 38
199 EN DE IT SV FI NO DA TR RO ES FR Asennusohjeet Asentaminen Tarkista minimimitat, jotka lait- teen oikein asentamiseen vaaditaan. Kahvikone tulee asentaa pystykaappiin, jonka tulee olla kiinnitetty seinään. 850 mm min. 560+8 mm 545 mm min. 45 mm min. 45 mm min. 450 mm 200cm2 560 mm + -1 16 4 1 2
Sivu: 39
200 Asennusohjeet • • Aseta laite uralle varmistaen, että tapit asettuvat koteloon oikein, ja kiinnitä se mukana toimitetuilla ruuveilla. • • Jos laitteen korkeus kaipaa sää- töä, käytä mukana toimitettuja välilevyjä. 1 5 4 x 4 x 8 1mm 6 approx. 350 mm x 1 1 5 4 4 4 7 x 4 x 4 x 8 560 +1 mm • • Jos kahvinkeitin on kaapin, laati- koston tai toisen laitteen päällä, kahvinkeittimen pohjan ja kaapin, laatikoston tai toisen laitteen ylä- osan välissä on oltava vähintään 1,5 mm:n rako.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Grundig GKI1120B, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Grundig GKI1120B käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Grundig GKI1120B suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Grundig GKI1120B

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Grundig GKI1120B allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: Grundig
 • Tuote: Kahvinkeittimet
 • Malli/nimi: GKI1120B
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Tanska, Norja, Suomalainen, Romanialainen