V8 Absolute

Dyson V8 Absolute käyttöohjeet

V8 Absolute

Käyttöopas tuotteelle Dyson V8 Absolute kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 80 sivua.

Sivu: 1
16 Benyt ikke i nærheden af åben ild. Opbevar ikke i nærheden af en varmekilde. Anvend ikke maskinen til opsamling af vand eller anden væske. Anvend ikke maskinen til opsamling af nogen form for brændende objekter. Anbring ikke hænderne i nærheden af børstehovedet, når apparatet er i brug. Må ikke anbringes på eller i nærheden af et komfur. 20. Apparatet må ikke monteres, oplades eller anvendes i et badeværelse eller på en afstand af 3 meter fra et svømmebassin. Må ikke anvendes på våde overflader, og må ikke udsættes for fugt, regn eller sne. 21. Anvend kun Dysons opladere, når dette Dyson apparat skal oplades. Anvend kun Dysons batterier: Andre batterityper kan sprænges, og derved forårsage person- og/eller materielle skader. 22. BRANDFARE – Dette produkt må ikke anbringes på eller i nærheden af et komfur eller en anden varm overflade, og apparatet på ikke brændes, selvom det er meget beskadiget. Der kan gå ild i batteriet, eller det kan eksplodere. 23. Sluk altid for apparatet, før du tilslutter eller fjerner det motoriserede børstehoved. 24. BRANDFARE – Undlad at påføre dufte eller duftende ting til dette apparats filter/re. Sådanne produkter indeholder brændfarlige elementer, som kan medføre, at apparatet bryder i brand LÆS OG OPBEVAR DISSE INSTRUKTIONER DETTE DYSON-APPARAT ER KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG FI TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ LUE KAIKKI OHJEET JA VAROITUSMERKINNÄT, JOTKA ON MAINITTU TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA TAI MERKITTY LAITTEESEEN Käytettäessä sähkölaitteita, seuraavat turvaohjeet tulee aina ottaa huomioon: VAROITUS Nämä varoitukset koskevat laitetta sekä mahdollisia osia, lisätarvikkeita, latureita ja verkkovirta-adaptereita. TULIPALON, SÄHKÖISKUN JA VAMMOJEN VÄLTTÄMISEKSI: 1. Tätä Dysonin laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puutetta, jos he ovat saaneet vastuussa olevalta henkilöltä opastusta ja ohjeita laitteen turvallisesta ja käytöstä ja ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän ylläpitotoimia ilman valvontaa. 2. Laitetta ei saa käyttää leluna. Tarkkaavainen valvonta on tarpeen pienten lasten ollessa laitteen läheisyydessä tai käyttäessä laitetta. Lapsia tulee valvoa, jotteivät he leiki laitteella. 3. Laitetta saa k.ytt.. vain t.ss. k.ytt.oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti..l. suorita mit..n sellaisia huoltot.it., joita ei ole neuvottu t.ss. k.ytt.oppaassa tai Dysonin asiakaspalvelussa. 4. Laitetta tulee käyttää ainoastaan kuivissa paikoissa. Älä käytä laitetta ulkotiloissa tai märillä pinnoilla. 5. Älä kosketa mitään pistokkeen tai laitteen osaa märin käsin. 6. Älä käytä laitetta, mikäli sen virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut. Jos virtajohto vaurioituu, Dysonin tai sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön tulee vaihtaa virtajohto vaaratilanteen välttämiseksi. 7. Jos laite ei toimi asianmukaisesti tai jos siihen on kohdistunut kova isku, se on pudonnut, vaurioitunut, jätetty ulkotiloihin tai pudonnut veteen, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun.
Sivu: 2
17 Älä käytä avotulen läheisyydessä. Älä säilytä lämmönlähteiden läheisyydessä. Älä imuroi vettä tai muita nesteitä. Älä imuroi palavia esineitä. Älä laita käsiä harjasuulakkeen läheisyyteen laitteen ollessa käytössä. Älä sijoita hellan päälle tai läheisyyteen. 8. Jos laite vaatii huoltoa tai korjausta, ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun. Älä pura laitetta. Väärin koottu laite voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. 9. Virtajohtoa ei saa venyttää eikä siihen saa kohdistua rasitusta. Pidä virtajohto poissa kuumilta pinnoilta. Virtajohtoa ei saa jättää oven väliin eikä sitä saa vetää teräviä reunoja tai kulmia vasten. Sijoita virtajohto sivuun kulkuteistä siten, ettei sen päälle astuta eikä siihen kompastuta. Älä vedä imuria sen virtajohdon yli. 10. Älä irrota pistotulppaa vetämällä virtajohdosta. Irrota laite sähköverkosta pitämällä kiinni pistotulpasta; älä vedä johdosta. Jatkojohdon käyttö ei ole suositeltavaa. 11. Laitteella ei saa imuroida vettä. 12. Älä imuroi syttyviä tai palonarkoja nesteitä, kuten bensiiniä, äläkä käytä imuria paikoissa, joissa saattaa olla tällaisia aineita tai höyryjä. 13. Älä imuroi palavia tai savuavia materiaaleja, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa. 14. Pidä hiukset, vaatetus, sormet ja muut ruumiinosat loitolla laitteen aukoista ja liikkuvista osista, kuten harjasuulakkeesta. Letkulla, putkella tai suulakkeella ei saa osoittaa silmiin tai korviin eikä niitä saa laittaa suuhun. 15. Älä työnnä laitteen aukkoihin esineitä. Älä käytä laitetta, jos jokin sen aukoista on tukkiutunut. Pidä aukot puhtaana pölystä, nukasta, hiuksista tms. ilmavirtaa haittaavista tukoksista. 16. Käytä vain Dysonin suosittelemia lisävarusteita ja osia. 17. Älä käytä imuria, jos läpinäkyvä pölysäiliö tai suodatin on pois paikoiltaan. 18. Irrota laite verkkovirrasta, jos se on pitkään käyttämättä, sekä ennen puhdistusta tai huoltoa. 19. Ole erityisen varovainen imuroidessasi portaita. 20. Älä asenna, lataa tai käytä laitetta ulkotiloissa, kylpyhuoneessa tai alle kolmen metrin etäisyydellä uima-altaasta. Älä käytä kosteilla pinnoilla äläkä altista kosteudelle, sateelle tai lumelle. 21. Käytä ainoastaan Dyson-latureita tämän Dyson-laitteen lataamiseen. Käytä ainoastaan Dyson- akkuja: muiden akkujen käyttö voi johtaa räjähdykseen sekä henkilö- ja aineellisiin vahinkoihin. 22. PALOVAROITUS – Älä sijoita tuotetta hellan tai muun kuuman pinnan päälle tai läheisyyteen äläkä polta laitetta, vaikka se olisi pahasti vahingoittunut. Akku voi syttyä tuleen tai räjähtää. 23. Laite tulee sammuttaa aina ennen moottoroidun harjasuulakkeen kiinnittämistä ja irrottamista. 24. TULIPALON VAARA – Älä lisää mitään tuoksua tai tuoksuvaa tuotetta tämän laitteen suodattimiin. Näiden tuotteiden kemikaalit ovat herkästi syttyviä ja voivat aiheuttaa laitteen syttymisen tuleen. LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να ακολουθείτε κάποιεσ βασικέσ οδηγίεσ ασφαλείασ:
Sivu: 3
56 FI DYSON-LAITTEEN KÄYTTÖ OLE HYVÄ JA LUE TÄMÄN DYSON-KÄYTTÖOHJEEN KOHTA ”TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA” ENNEN KUIN ALOITAT LAITTEEN KÄYTÖN. KÄYTTÖ • Älä käytä imuria ulkotiloissa, märillä pinnoilla tai nesteiden imuroimiseen - tämä voi johtaa sähköiskuun. • Varmista, että laite pysyy pystysuorassa asennossa käytön aikana. Jos laite käännetään ylösalaisin, siitä voi pudota likaa tai jätteitä. • Älä pidä laitetta käynnissä tarkastaessasi sitä tukosten varalta. • Ainoastaan sisä- ja autokäyttöön. Älä käytä laitetta auton liikkuessa tai ajaessasi. • Maksimitehotilan käyttämiseksi paikanna laitteen päällä oleva kytkin. Liu'uta kytkin maksimitehotila-asentoon. • Maksimitehotila kytketään pois päältä viemällä kytkin takaisin tehoimutilan asentoon. • Älä koske hiiliharjoihin. Tämä voi aiheuttaa ihon ärtymistä. Pese kätesi harjasten käsittelyn jälkeen. VALO LATAUKSEN AIKANA VALO KÄYTÖN AIKANA TELAKOINTIASEMAN ASENNUS • Käytä seinärakenteeseen sopivia asennustarvikkeita ja varmista, että telakointiasema on kiinnitetty tukevasti. Tarkista, ettei kiinnityskohdan takana ole putkia (kaasu, vesi, ilmastointi), sähkökaapeleita, johtoja tai kanavia. Telakointiaseman asennuksessa on noudatettava määräyksiä ja suosituksia (huomioi paikalliset lait ja asetukset). Dyson suosittelee käyttämään suojavaatteita, suojalaseja ja materiaaleja tarpeen mukaan. KOKOLATTIAMATOT TAI KOVAT LATTIAPINNAT • Tutustu valmistajan puhdistussuosituksiin ennen lattiapintojen ja mattojen imurointia. • Laitteen harjasuulake saattaa vaurioittaa tietyntyyppisiä mattoja ja lattiapintoja. Jotkut matot voivat nukkaantua, jos niitä imuroidaan pyörivällä harjasuulakkeella. Jos näin tapahtuu, suosittelemme imuroimaan ilman moottoroitua lattiasuulaketta ja kääntymään lattiamateriaalin valmistajan puoleen. • Tarkista ennen kiillotettujen lattioiden kuten puu- tai linoleumipintojen imuroimista, ettei lattiasuulakkeen pohjassa tai harjoissa ole vieraita esineitä, jotka voivat jättää pintaan jälkiä. DYSON-LAITTEEN HUOLTO • Älä tee muita kuin tässä Dysonin käyttöoppaassa esitettyjä tai Dysonin asiakaspalvelun neuvomia huolto- tai korjaustöitä. • Käytä vain Dysonin suosittelemia osia. Muiden osien käyttö saattaa mitätöidä takuun. • Säilytä laitetta sisätiloissa. Älä säilytä tai käytä laitetta alle 3°C:n lämpötilassa. Varmista ennen käyttöä, että laite on huoneenlämpöinen. • Puhdista laite vain kuivalla liinalla. Voitelu-, puhdistus- tai kiillotusaineita tai ilmanraikastimia ei saa käyttää missään laitteen osissa. IMUROINTI • Älä käytä imuria, jos läpinäkyvä pölysäiliö tai suodatin on pois paikoiltaan. • Hienojakoisia aineita, kuten laastipölyä tai jauhoja, tulee imuroida vain erittäin pieniä määriä. • Laitteella ei saa imuroida teräviä, kovia esineitä, pieniä leluja, neuloja, paperiliittimiä tms., sillä ne voivat vaurioittaa laitetta. • Tiettyjä mattomateriaaleja imuroitaessa läpinäkyvään pölysäiliöön tai putkeen voi muodostua staattista sähköä. Tämä on vaaratonta, eikä se ole peräisin sähköverkosta. Ilmiön vaikutusten minimoimiseksi älä laita käsiäsi tai mitään esineitä läpinäkyvään pölysäiliöön, ellei säiliötä ole ensin tyhjennetty. Puhdista läpinäkyvä pölysäiliö vain kostealla liinalla. (Katso “Läpinäkyvän pölysäiliön puhdistaminen”). • Ole erityisen varovainen imuroidessasi portaita. • Älä aseta laitetta tuolille, pöydälle tms. • Älä paina suulaketta liikaa käytön aikana, ettei se vaurioidu. • Älä jätä laitteen suulaketta yhteen kohtaan helposti vaurioituvalla lattiapinnalla. • Imuroitaessa vahattua pintaa suulakkeen liike voi aiheuttaa epätasaisuutta pinnoitteessa. Jos näin tapahtuu, pyyhi pinta kostealla pyyhkeellä, vahaa ja anna kuivua. LÄPINÄKYVÄN PÖLYSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN • Tyhjennä säiliö heti, kun pölyä on MAX-rajaan asti. Älä täytä säiliötä sen yli. • Varmista, että laite on irrotettu laturista ennen läpinäkyvän pölysäiliön tyhjentämistä. Varo vetämästä ON-kytkintä. • On suositeltavaa irrottaa putki ja lattiasuulake ennen pölysäiliön tyhjennystä. • Sulje läpinäkyvä pölysäiliö tiiviisti muovipussiin tyhjennyksen aikana välttääksesi kosketusta pölyn ja allergisoivien aineiden kanssa. • Irrota lika pitämällä laitteesta kiinni kahvasta, vetämällä punainen vipu taakse ja nostamalla ylös sykloniosan irrottamiseksi. Jatka, kunnes säiliön tyvi avautuu automaattisesti ja vapauttaa lian. • Irrota läpinäkyvä pölysäiliö varovasti pussista. • Sulje pussi tiiviisti ja hävitä tavalliseen tapaan. • Sulje työntämällä sykloniosaa alaspäin, kunnes se on normaalissa asennossa, ja manuaalisesi sulje säiliön tyvi – tyviosa napsahtaa, kun se lukittuu tukevasti paikalleen. LÄPINÄKYVÄN PÖLYSÄILIÖN PUHDISTAMINEN • Varmista, että laite on irrotettu laturista ennen läpinäkyvän pölysäiliön irrottamista. Varo vetämästä ON-kytkintä. • Varo vetämästä ON-kytkintä. • Sykloniosa irrotetaan pitämällä laitteesta kiinni kahvasta, vetämällä punaista vipua itseäsi kohti ja nostamalla ylös, kunnes säiliö aukeaa, painamalla sitten punaista painiketta syklonin takana ja nostamalla sykloniosa ulos. • Läpinäkyvä säiliö irrotetaan laitteesta vetämällä tyvessä olevaa punaista salpaa, liu'uttamalla läpinäkyvä säiliö alas ja huolellisesti poistamalla se eteenpäin päärungosta irti. • Puhdista läpinäkyvä pölysäiliö vain kostealla liinalla. • Älä käytä läpinäkyvän pölysäiliön puhdistamiseen puhdistus- tai kiillotusaineita tai ilmanraikastimia. • Älä pane läpinäkyvää pölysäiliötä astianpesukoneeseen. • Varmista, että läpinäkyvä pölysäiliö on täysin kuiva ennen kuin kiinnität sen paikalleen. • Läpinäkyvä säiliö palautetaan paikalleen kohdistamalla läpinäkyvän säiliön kannakkeet päärungon uriin, ja liu'uttamalla säiliötä ylöspäin paikalleen, kunnes salpa napsahtaa. • Vie sykloniosa takaisin päärungon uriin ja työnnä alaspäin, kunnes se on normaalissa asennossaan. Sulje sitten manuaalisesti säiliön tyviosa – tyviosa napsahtaa, kun se lukittuu tukevasti paikalleen. PESTÄVÄT OSAT Laitteessasi on pestäviä osia, jotka vaativat säännöllistä puhdistusta. Noudata alla olevia ohjeita. HARJASUULAKKEIDEN PESEMINEN • Laitteessasi on kaksi pestävää harjasuulaketta. Tarkista ja pese ne suorituskyvyn ylläpitämiseksi säännöllisesti seuraavien ohjeiden mukaan. • Varmista, että laite on irrotettu laturista ennen harjasuulakkeen irrottamista. Varo vetämästä ON-kytkintä. HARJASUULAKKEIDEN POISTAMINEN, PESEMINEN JA VAIHTO: • Katso alla olevien ohjeiden vieressä olevia Harjasuulakkeiden peseminen -kuvia. • Käännä puhdistuspää alassuin niin, että puhdistuspään alapuoli on sinuun päin. Käännä kiinnitintä kolikolla neljänneksen verran vastapäivään lukitsemattomaan asentoon. • Avaa asento kiertämällä päätytulppaa. Liu'uta suuri harjasuulake varoen puhdistuspäästä poispäin. • Poista päätytulppa suuresta harjasuulakkeesta. • Nosta pieni harjasuulake pois kahdeksankulmaisesta päästä ja vedä sitä puhdistuspäästä poispäin. • Hold børstestengene under rennende vann, og gni dem varsomt for å fjerne lo og støv. • Aseta molemmat harjasuulakkeet pystyasentoon. Varmista, että suuri harjasuulake asetetaan kuvan mukaisesti pystyasentoon. Anna kuivua täysin vähintään 24 tunnin ajan. • Tarkista ennen vaihtoa, että harjasuulakkeet ovat kuivuneet täysin. Aseta pieni harjasuulake paikalleen ennen suurta harjasuulaketta. Aseta pienen harjasuulakkeen pyöreä pää paikalleen. Työnnä kahdeksankulmaista päätä alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen. Charging, nearly full. Battery fault – call the Dyson Helpline. Täysi lataus. Charger fault – call the Dyson Helpline. Charging, low charge. Charging, medium charge. Low level of charge. Medium level of charge. High level of charge. Battery fault – call the Dyson Helpline. Empty, needs recharging. Main body fault – call the Dyson Helpine.
Sivu: 4
57 • Kiinnitä päätytulppa uudelleen harjasuulakkeeseen. • Liu'uta suuri harjasuulake takaisin puhdistuspäähän moottorin ympärille. Päätytulpan pitäisi olla kuvan mukaisesti avoimessa asennossa. Kun päätytulppa on paikallaan, kierrä se takaisin suljettuun asentoon. • Sulje kiinnitin kääntämällä sitä neljänneskierroksen verran myötäpäivään. Varmista, että kiinnitin on suljettu kokonaan ja että harjasuulakkeet on kiinnitetty tukevasti. SUODATTIMIEN PESEMINEN • Laitteessa on kaksi pestävää suodatinta. Pese suodattimet vähintään kerran kuussa seuraavien ohjeiden mukaisesti suorituskyvyn säilyttämiseksi. Pesu voi olla tarpeen useammin, jos käyttäjä imuroi hienoa pölyä, käyttää pääasiassa voimakasta imua tai käyttää laitetta hyvin usein. SUODATTIMEN A PESEMINEN • Varmista, että laite on irrotettu laturista ennen suodattimen irrottamista. Varo vetämästä ON-kytkintä. • Tarkasta ja pese suodatin säännöllisesti ohjeiden mukaan suorituskyvyn ylläpitämiseksi. • Suodatin voidaan joutua pesemään tavallista useammin, jos pölynimurilla puhdistetaan hienoa pölyä tai sitä käytetään pääasiassa tehokkaan imun tilassa. • Irrota suodatin nostamalla se pois laitteen yläosasta. • Pese suodatin ainoastaan kylmällä vedellä. • Huuhtele suodattimen ulkopintoja, kunnes vesi on kirkasta. • Purista ja väännä suodatinta molemmilla käsillä, jotta ylimääräinen vesi valuu pois. • Aseta suodatin kyljelleen kuivumaan. Anna suodattimen kuivua vähintään 24 tuntia. • Suodatinta ei saa panna astianpesukoneeseen, pyykinpesukoneeseen, kuivausrumpuun, uuniin, mikroaaltouuniin tai avotulen läheisyyteen. • Aseta kuiva suodatin takaisin laitteen yläosaan. Varmista, että se on kunnolla paikallaan. SUODATTIMEN B PESEMINEN • Irrota suodatin kääntämällä sitä vastapäivään auki-asentoon ja vetämällä se pois laitteesta. • Pese suodattimen sisäosa kylmän juoksevan veden alla suodatinta samalla pyörittäen, jotta kaikki laskokset puhdistuvat. • Napauta suodatinta kevyesti pesualtaan reunaan useita kertoja lian irrottamiseksi. • Toista prosessi 4–5 kertaa, kunnes suodatin on puhdas. • Aseta suodatin kuivumaan pystyasentoon Max-nappi ylöspäin vähintään 24 tunniksi, kunnes se on täysin kuiva. • Asenna suodatin takaisin palauttamalla se auki-asentoon ja kääntämällä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen. TUKOKSET - AUTOMAATTINEN VIRRANKATKAISU • Laitteessa on automaattinen virrankatkaisu. • Jos jokin laitteen osa tukkeutuu, laitteen virta saattaa katketa automaattisesti. • Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun moottori saa useita impulsseja (l. kytketään nopeasti peräkkäin päälle ja pois päältä). • Anna jäähtyä ennen tukosten etsintää. • Varmista, että laite on irrotettu laturista ennen tukosten tarkistusta. Näiden varotoimien laiminlyönti voi aiheuttaa henkilövahinkoja. • Poista tukos ennen kuin jatkat laitteen käyttöä. • Kiinnitä kaikki osat tukevasti paikoilleen ennen laitteen käyttöä. • Takuu ei kata tukosten poistamista. TUKOSTEN TARKASTAMINEN Jos kuulet moottorin sykkivän, se tarkoittaa, että tuotteessa on tukos. Etsi tukoksia seuraavista paikoista: • Varmista, että laite on irrotettu laturista ennen suodattimen irrottamista. Varo vetämästä ON-kytkintä. • Älä pidä laitetta käynnissä tarkastaessasi sitä tukosten varalta. Näiden varotoimien laiminlyönti voi aiheuttaa henkilövahinkoja. • Varo teräviä esineitä tukoksia tarkastaessasi. • Tukosten tarkastamiseksi laitteen päärungossa irrota läpinäkyvä säiliö ja sykloni läpinäkyvän säiliön puhdistuksessa annettujen ohjeiden mukaisesti ja poista tukokset. Katso lisäohjeita "Itsepäiset tukokset" -osion piirroksista. • Jos tukosten poistaminen ei onnistu, harjastangot pitää ehkä poistaa. Noudata alla olevia ohjeita: – – Katso ohjeet pehmeän rullasuulakkeen harjastankojen poistamiseen osiosta "Pehmeän rullasuulakkeen harjastankojen pesu". Poista tukos ja palauta harjastangot paikoilleen osiossa "Pehmeän rullasuulakkeen harjastankojen pesu" kuvatulla tavalla. Varmista, että kiinnike on käännetty kokonaan ja että tyvilevy ja harjastangot on hyvin kiinni ennen laitteen käyttämistä. – – Harjastangot poistetaan suoravetosuulakkeesta käyttämällä kolikkoa kiinnittimeen ja vetämällä harjastangot ulos suulakkeesta. Poista tukos. Aseta harjasuulake paikalleen ja kiinnitä se kiristämällä kiinnike. Varmista ennen laitteen käyttöä, että harjasuulake on tukevasti kiinni. • This product has carbon fibre brushes. Take care if coming into contact with them, as they may cause minor skin irritation. Wash your hands after handling the brushes. • Kiinnitä kaikki osat tukevasti paikoilleen ennen laitteen käyttöä. • Takuu ei kata tukosten poistamista. LATAUS JA SÄILYTYS • Laite sammuu, jos akun lämpötila laskee alle 3 °C:n. Tämä suojelee moottoria ja akkua. Älä lataa laitetta ja siirrä sitä sitten säilytystä varten paikkaan, jossa lämpötila on alle 3 °C. • Pidentääksesi akun käyttöikää, vältä lataamista heti akun tyhjentymisen jälkeen. Anna akun jäähtyä muutaman minuutin ajan. • Vältä laitteen käyttöä akun ollessa lattiapintaa vasten. Tämä auttaa laitetta käymään viileämpänä ja pidentää akun latauksen kestoa ja käyttöikää. AKUN TURVAOHJEET • Jos akku on vaihdettava, ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun. • Käytä ainoastaan Dyson-laturia. • Akku on suljettu pakkaus, joka ei normaaleissa olosuhteissa aiheuta vaaroja. Jos akusta kuitenkin jostain syystä vuotaa nestettä, nesteeseen ei saa koskea, vaan tulee noudattaa seuraavia varotoimia: – – Aineen joutuminen iholle: voi aiheuttaa ihoärsytystä. Pese saippualla ja vedellä. – – Aineen hengittäminen: voi aiheuttaa hengitysteiden ärtymistä. Siirry raittiiseen ilmaan ja käänny lääkärin puoleen. – – Aineen joutuminen silmiin: voi aiheuttaa ärtymistä. Huuhtele silmiä vedellä välittömästi vähintään 15 minuutin ajan. Käänny lääkärin puoleen. – – Hävittäminen: käsittele akkua suojakäsineillä ja hävitä se välittömästi paikallisten määräysten mukaisesti. HUOM Tässä imurissa käytetty akku voi aiheuttaa tulipalon tai kemikaalivuodon vaaran, jos sitä käsitellään väärin. Älä pura akkua, aiheuta oikosulkua tai käytä yli 60°C lämpötilassa. Pidä akku pois lasten ulottuvilta. Älä heitä akkua avotuleen. LAITTEEN HÄVITTÄMINEN • Hävitä tai kierrätä akku paikallisten määräysten mukaisella tavalla. • Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä EU-alueella. Estä mahdolliset hallitsemattomasta jätteiden hävittämisestä aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat kierrättämällä tuote vastuullisesti, mikä edistää materiaaliresurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Jos haluat palauttaa käytetyn laitteen, käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä, tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta olet ostanut tuotteen. He voivat kierrättää tuotteen ympäristöystävällisesti. • Pidä käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta, sillä nieltynä ne voivat edelleen vahingoittaa lapsia. • Dysonin tuotteet valmistetaan hyvälaatuisista, kierrätettävistä materiaaleista. Pyydämme, että hävität tuotteen vastuullisella tavalla ja kierrätät sen mahdollisuuksien mukaan. • Suodatinyksikköä ei voi pestä eikä kierrättää. • Akku on irrotettava laitteesta ennen laitteen hävittämistä. FI 2 VUODEN TAKUUN EHDOT DYSONIN MYÖNTÄMÄN 2 VUODEN JATKETUN TAKUUN EHDOT MITÄ TAKUU KATTAA • Sellaisen Dyson imurin korjauksen tai vaihdon (vaihdosta päättää Dyson), jossa on todettu materiaalivika, kokoonpanossa tapahtunut virhe tai toiminnallinen vika 2 vuoden sisällä osto- tai toimituspäivästä (jos tarvittavaa osaa ei enää ole saatavilla, Dyson vaihtaa sen vastaavaan varaosaan). • Myytäessä tätä laitetta EU:n ulkopuolella takuu on voimassa vain, jos laitetta käytetään sen myyntimaassa. • Myytäessä tätä laitetta EU:n alueella takuu on voimassa vain, (i) jos laitetta käytetään sen myyntimaassa tai (ii) jos laitetta käytetään Itävallassa, Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, Italiassa, Alankomaissa, Espanjassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vastaavaa, samalla nimellisjännitteellä varustettua mallia myydään kyseisessä maassa. MITÄ TAKUU EI KATA Dysonin myöntämä takuu ei kata: • Vahinkoja, huolimattomuudesta tai väärinkäytöstä aiheutuneita vaurioita tai vaurioita jotka ovat syntyneet käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai käsittelystä. • Imurin käyttöä muussa kuin normaalissa kotikäytössä. • Sellaisten osien käytöstä syntyneitä vaurioita, jotka eivät ole Dysonin suosittelemia. • Virheellistä asennusta (paitsi valtuutetun huollon suorittamaa). • Muiden kuin Dysonin valtuuttaman huoltoliikkeen suorittamien korjausten tai muutosten aiheuttamia vaurioita. • Tukoksien avaamista – katso käyttöohjeista ohjeet tukoksien poistamiseksi. • Normaalia kulumista (sulakkeet, hihna, harjakset, akku, tms.). • Tämän laitteen käyttäminen kivimurskan, tuhkan, laastin. • Akun tyhjentymisajan lyheneminen akun käyttöiän myötä (vain langattomat laitteet). Jos takuuehdoissa on epäselvyyksiä, ota yhteyttä Dyson asiakaspalveluun, 020 741 1660. Huoltoon tai varaosiin liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä Dyson keskushuoltoon, 03 2254 917. TAKUUN EHDOT • Takuu astuu voimaan ostopäivästä (tai toimituspäivästä, jos se on myöhempi kuin ostopäivä). • Ennen huoltotoimenpiteitä tulee esittää ostokuitti (alkuperäinen ja mahdolliset huoltokuitit). Ilman kuittia huoltotyö veloitetaan. Säilytä kuitti tai toimitusvahvistus. • Kaikki huoltotoimenpiteet suoritetaan Dysonin valtuuttamassa huoltoliikkeessä. • Kaikki vaihdetut (imurista poistetut) osat siirtyvät Dysonin omistukseen. • Tuotteen takuukorjaus tai -vaihto ei pidennä takuuaikaa. • Takuu tarjoaa lisäetuja, jotka eivät vaikuta kuluttajan laillisiin oikeuksiin.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Dyson V8 Absolute, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Dyson V8 Absolute käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Dyson V8 Absolute suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Dyson V8 Absolute

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Dyson V8 Absolute allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Dyson
  • Tuote: Imurit
  • Malli/nimi: V8 Absolute
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Unkari, Slovenian