V11 Absolute

Dyson V11 Absolute käyttöohjeet

V11 Absolute

Käyttöopas tuotteelle Dyson V11 Absolute kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 144 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
Sivu: 1
116 TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ LUE KAIKKI OHJEET JA VAROITUSMERKINNÄT, JOTKA ON MAINITTU TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA TAI MERKITTY LAITTEESEEN Käytettäessä sähkölaitteita seuraavat turvaohjeet tulee aina ottaa huomioon: VAROITUS Nämä varoitukset koskevat laitetta sekä mahdollisia työkaluja, lisätarvikkeita, latureita ja verkkovirta- adaptereita. TULIPALON, SÄHKÖISKUN JA VAMMOJEN VÄLTTÄMISEKSI: 1. Tätä Dysonin laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puutetta, jos he ovat saaneet vastuussa olevalta henkilöltä opastusta ja ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän ylläpitotoimia ilman valvontaa. 2. Laitetta ei saa käyttää leluna. Tarkkaavainen valvonta on tarpeen lasten ollessa laitteen läheisyydessä tai käyttäessä laitetta. Lapsia tulee valvoa, jotteivät he leiki laitteella. 3. Laitetta tulee käyttää ainoastaan tämän Dyson- käyttöohjeen mukaisesti. Älä suorita mitään sellaisia huoltotöitä, joita ei ole neuvottu tässä käyttöoppaassa tai Dysonin asiakaspalvelussa. 4. Laitetta tulee käyttää AINOASTAAN kuivissa paikoissa. Älä käytä laitetta ulkotiloissa tai märillä pinnoilla. 5. Älä kosketa mitään laturin tai laitteen osaa märillä käsillä. 6. Älä käytä viallista laturia tai kaapelia. 7. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, jos siihen on kohdistunut kova isku tai jos se on pudonnut, vaurioitunut, jätetty ulkotiloihin tai pudonnut veteen, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun. 8. Jos laite vaatii huoltoa tai korjausta, ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun. Älä pura laitetta. Väärin koottu laite voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. 9. Virtajohtoa ei saa venyttää eikä siihen saa kohdistua rasitusta. Pidä virtajohto poissa kuumilta pinnoilta. Virtajohtoa ei saa jättää oven väliin eikä sitä saa vetää teräviä reunoja tai kulmia vasten. Sijoita virtajohto sivuun kulkuteistä siten, ettei sen päälle astuta eikä siihen kompastuta. Älä vedä imuria sen virtajohdon yli. 10. Laitteella ei saa imuroida vettä. 11. Älä imuroi syttyviä tai palonarkoja nesteitä, kuten bensiiniä, äläkä käytä imuria paikoissa, joissa saattaa olla tällaisia aineita tai niiden höyryjä. 12. Älä imuroi palavia tai savuavia materiaaleja, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa. 13. Pidä hiukset, vaatetus, sormet ja muut ruumiinosat loitolla laitteen aukoista ja liikkuvista osista, kuten harjasuulakkeesta. Letkulla, putkella tai suulakkeella ei saa osoittaa silmiin tai korviin eikä niitä saa laittaa suuhun. 14. Älä työnnä laitteen aukkoihin esineitä. Älä käytä laitetta, jos jokin sen aukoista on tukkiutunut. Pidä aukot puhtaana pölystä, nukasta, hiuksista tms. ilmavirtaa haittaavista tukoksista. 15. Käytä vain Dysonin suosittelemia lisävarusteita ja osia. 16. Älä käytä imuria, jos läpinäkyvä pölysäiliö tai suodatin on pois paikoiltaan. 17. Irrota laturi, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan. 18. Ole erityisen varovainen imuroidessasi portaita. 19. Estä tahaton käynnistyminen pitämällä kädet ja sormet pois ON-käynnistimeltä, kunnes olet valmis aloittamaan imuroinnin, etenkin kun nostat tai kannat laitetta. Laitteen kantaminen siten, että sormi on ON-käynnistimellä, voi aiheuttaa tapaturman. 20. Älä asenna, lataa tai käytä laitetta ulkotiloissa, kylpyhuoneessa tai alle kolmen metrin etäisyydellä uima-altaasta. Älä käytä kosteilla pinnoilla äläkä altista kosteudelle, sateelle tai lumelle. 21. Käytä tämän Dyson-laitteen lataamiseen vain Dyson-laturia, jonka osanumero on 217160. Käytä vain Dyson-akkuja. Muun tyyppiset akut voivat räjähtää ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita. 22. Kun irrotat tai vaihdat moottoroidun harjasuulakkeen, varo vetämästä ON- käynnistintä, ennen kuin puhdistuspää on koottu uudelleen. 23. Älä käytä vaurioitunutta tai muutettua akkuyksikköä tai laitetta. Vaurioituneet tai muutetut akut voivat yllättäen aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumisen. Älä altista akkuyksikköä tai laitetta avotulelle tai korkeille lämpötiloille. Avotuli tai yli 60 °C:n (140 °F) lämpötila voi aiheuttaa räjähdyksen. 24. Akku on suljettu yksikkö, joka ei normaaleissa olosuhteissa aiheuta vaaraa. Jos akusta kuitenkin jostain syystä vuotaa nestettä, nesteeseen ei saa koskea, koska se voi aiheuttaa ihoärsytystä tai palovammoja. Seuraavia varotoimia on noudatettava: FI 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Sivu: 2
117 • Aineen joutuminen iholle: voi aiheuttaa ihoärsytystä. Pese saippualla ja vedellä. • Aineen hengittäminen: voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Siirry raittiiseen ilmaan ja käänny lääkärin puoleen. • Aineen joutuminen silmiin: voi aiheuttaa ärsytystä. Huuhtele silmiä välittömästi vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Käänny lääkärin puoleen. • Hävittäminen: käsittele akkua suojakäsineillä ja hävitä se välittömästi paikallisten määräysten mukaisesti. 25. Noudata kaikkia latausohjeita. Älä lataa akkua tai laitetta ohjeiden mukaisen lämpötila-alueen ulkopuolella. Lataaminen väärin tai määritetyn lämpötila-alueen ulkopuolella voi vahingoittaa akkua ja lisätä tulipalovaaraa. Pisimmän akun käyttöiän varmistamiseksi Dyson suosittelee seuraavia menettelyjä: • Kun laite ei ole käytössä, se on varastoitava huoneenlämmössä. Suositeltu alue: 18–28 °C. • Käyttö- ja latausympäristön lämpötilan on oltava 10–30 °C. 26. PALOVAROITUS – Älä sijoita tuotetta hellan tai muun kuuman pinnan päälle tai läheisyyteen äläkä polta laitetta, vaikka se olisi pahasti vahingoittunut. Akku voi syttyä tuleen tai räjähtää. 27. PALOVAROITUS – Älä lisää mitään tuoksua tai tuoksuvaa tuotetta tämän laitteen suodattimiin. Tällaisten tuotteiden kemikaalit ovat herkästi syttyviä ja voivat aiheuttaa laitteen syttymisen tuleen. LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Älä käytä avotulen läheisyydessä. Älä säilytä lämmön- lähteiden läheisyydessä. Älä imuroi vettä tai muita nesteitä. Älä imuroi palavia esineitä. Älä laita käsiä harjasuu- lakkeen läheisyyteen laitteen ollessa käytössä. Älä sijoita hellan päälle tai läheisyyteen. 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Sivu: 3
118 Pestävät osat Laitteessasi on pestäviä osia, jotka vaativat säännöllistä puhdistusta. Noudata alla olevia ohjeita. • Mitään koneen osaa ei saa panna astianpesukoneeseen, pyykinpesukoneeseen, kuivausrumpuun, uuniin, mikroaaltouuniin tai avotulen lähelle. Suodatinyksikön peseminen Pese suodatinyksikkö vähintään kerran kuukaudessa tai aina, kun suodattimen huoltomerkkivalo syttyy. Tarkasta ja pese suodatinyksikkö ohjeiden mukaan suorituskyvyn ylläpitämiseksi. • Irrota suodatinyksikkö kiertämällä sitä vastapäivään. Vedä se varoen irti laitteesta. • Poista enimmät pölyt ja roskat ennen pesua naputtelemalla suodatinyksikköä kevyesti. • Pese suodatinyksikkö kylmällä vedellä. Älä käytä pesuainetta tai pese suodatinyksikköä astian- tai pyykinpesukoneessa. • Pese suodatinyksikön paperilaskoselementti ensin. Pidä suodatinyksikköä vesihanan alla vaahtomuovielementti alaspäin ja laske kylmää vettä paperilaskosten päälle. • Jatka huuhtomista, kunnes vesi on kirkasta. • Pese seuraavaksi suodatinyksikön vaahtomuovielementti. Pidä suodatinyksikköä vesihanan alla vaahtomuovielementti alaspäin, jotta likainen vesi ei sotke puhdistettua paperilaskoselementtiä. Laske kylmää vettä vaahtomuovielementin sisä- ja ulkopinnoille ja poista lika puristelemalla vaahtomuovia varovasti. • Jatka huuhtomista, kunnes vesi on kirkasta. • Pese suodatinyksikön ulkopinta. Täytä sitten yksikkö kylmällä vedellä, peitä aukot käsillä ja ravistele varovasti. • Pese elementtejä ja suodatinyksikön ulkopintaa, kunnes vesi on kirkasta. • Ravista suodatinyksikköä kevyesti, jotta ylimääräinen vesi poistuu, ja jätä yksikkö kuivumaan vaahtomuovielementti ylöspäin. • Anna suodatinyksikön kuivua kokonaan kuivassa ympäristössä, jossa on hyvä ilmanvaihto, vähintään 24 tunnin ajan. • Tarkista, että suodatinyksikkö on kuivunut täysin. • Asenna suodatinyksikkö takaisin runkoon ja käännä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen. Suodatinyksikkö saattaa tarvita pesua useammin, jos imuroidaan hienojakoista pölyä tai jos imuria käytetään pääasiassa Boost-tilassa. Mitään koneen osaa ei saa panna astianpesukoneeseen, pyykinpesukoneeseen, kuivausrumpuun, uuniin, mikroaaltouuniin tai avotulen lähelle. HARJASUULAKKEIDEN PESEMINEN Laitteen pehmeässä pyörivässä suulakkeessa on kaksi pestävää harjasuulaketta. Tarkista ja pese ne säännöllisesti seuraavien ohjeiden mukaisesti, jotta suorituskyky säilyy: • Katso yllä olevia ”Puhdistuspään huolto” -kuvia. • Kun irrotat tai vaihdat moottoroidun harjasuulakkeen, varo vetämästä ON-käynnistintä, ennen kuin puhdistuspää on koottu uudelleen. Harjasuulakkeiden irrotus, peseminen ja vaihto: • Käännä puhdistuspää ylösalaisin niin, että puhdistuspään alapuoli on sinuun päin. Käännä päätytulppaa kolikolla neljänneskierros vastapäivään, kunnes se naksahtaa lukitsemattomaan asentoon. Kierrä päätytulppa auki-asentoon. Liu’uta pääharjasuulake varovasti pois puhdistuspäästä. Poista päätytulppa pääharjasuulakkeesta. Älä pese päätytulppaa. • Liu’uta takaharjasuulake varovasti pois puhdistuspäästä. • Huuhtele harjasuulakkeita juoksevan veden alla ja hankaa kevyesti nukka ja lika pois. • Aseta harjasuulakkeet pystyasentoon kuvan mukaisesti. Anna kuivua täysin vähintään 24 tunnin ajan. Tarkista ennen asennusta, että harjasuulakkeet ovat kuivuneet täysin. • Liu’uta takaharjasuulake takaisin puhdistuspäähän. • Liu’uta pääharjasuulake takaisin puhdistuspäähän. • Kiinnitä päätytulppa uudelleen pääharjasuulakkeeseen. • Päätytulpan pitäisi olla kuvan mukaisesti avoimessa asennossa. Kun se on paikallaan, kierrä päätytulppa takaisin suljettuun asentoon. • Sulje kiinnitin kääntämällä sitä neljänneskierroksen verran myötäpäivään. Varmista, että kiinnitin on suljettu kokonaan ja että harjasuulakkeet on kiinnitetty tukevasti. Korkean vääntömomentin puhdistuspää Moottoroidun puhdistuspään harjasuulake ei ole pestävä. Pikairrotettava moottoroitu pienoissuutin Moottoroidun puhdistuspään harjasuulake ei ole pestävä. Tukokset — automaattinen virrankatkaisu • Laitteessa on automaattinen virrankatkaisu. • Jos jokin laitteen osa tukkeutuu, laitteen virta saattaa katketa automaattisesti. • Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun moottori on toiminut sykäyksittäin useita kertoja (eli kytkeytynyt nopeasti peräkkäin päälle ja pois päältä) ja tukosmerkkivalo syttyy. • Anna jäähtyä ennen tukosten etsintää. • Varo vetämästä ON-käynnistintä tarkastaessasi tukoksia. Laitteen käyttö osittain purettuna voi aiheuttaa henkilövahinkoja. • Poista tukos ennen kuin jatkat laitteen käyttöä. • Kiinnitä kaikki osat tukevasti paikoilleen ennen laitteen käyttöä. • Takuu ei kata tukosten poistamista. Tukosten tarkastaminen Moottori toimii sykäyksittäin ja tukosmerkkivalo syttyy, jos laitteessa on tukos. Etsi tukos noudattamalla seuraavia ohjeita: • Varo vetämästä ON-käynnistintä tarkastaessasi tukoksia. Laitteen käyttö osittain purettuna voi aiheuttaa henkilövahinkoja. • Varo teräviä esineitä tukoksia tarkastaessasi. • Laitteen päärungon tukosten tarkastus: läpinäkyvä säiliö irrotetaan sen tyhjennysohjeiden mukaisesti ja tukokset poistetaan. • Jos et pysty poistamaan tukosta puhdistuspäästä, harjasuulake on ehkä irrotettava. Avaa kiinnitin kolikolla, liu’uta harjasuulake pois puhdistuspäästä ja poista tukos. Aseta harjasuulake paikalleen ja kiinnitä se kiristämällä kiinnitin. Varmista ennen laitteen käyttöä, että harjasuulake on tukevasti kiinni. • Tässä tuotteessa on hiilikuituharjat. Ole varovainen, jos kosket niihin, sillä ne voivat aiheuttaa pienimuotoista ihon ärtymistä. Pese kätesi harjasten käsittelyn jälkeen. • Kiinnitä kaikki osat tukevasti paikoilleen ennen laitteen käyttöä. • Takuu ei kata tukosten poistamista. Lue tämän Dyson-käyttöohjeen kohta Tärkeitä turvaohjeita, ennen kuin jatkat. TELAKOINTIASEMAN ASENNUS • Pura telakka, laturi ja asennusvihkonen pakkauksesta. • Valitse telakalle asennuspaikka ja varmista, ettei suoraan sen takana ole putkia (kaasu, vesi tai ilma), sähkökaapeleita, johtoja tai kanavia. • Seuraa asennusvihkosen ohjeita. • Napsauta lisäkkeet paikoilleen. • Pane laite telakkaan. • Kytke laturi pistorasiaan. Lataa akku (jos tarpeen) kytkemällä virta. • Laitteen on oltava täysin ladattu ennen ensimmäistä käyttöä. Telakan asennuksessa on noudatettava määräyksiä ja suosituksia (huomioi paikalliset lait ja asetukset). Dyson suosittelee käyttämään suojavaatteita, suojalaseja ja materiaaleja asennuksen/ korjauksen aikana tarpeen mukaan. Imurointi • Poista laite telakasta. • Varmista, että puhdistimen pään tai työkalun alapinta on puhdas eikä siinä ole vieraita esineitä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa. Tutustu valmistajan puhdistussuosituksiin ennen lattiapintojen ja mattojen imurointia. Laitteen harjasuulake saattaa vaurioittaa tietyntyyppisiä mattoja ja lattiapintoja. Jotkin matot voivat nukkaantua, jos niitä imuroidaan pyörivällä harjasuulakkeella. Jos näin tapahtuu, suosittelemme imuroimaan ilman moottoroitua lattiasuulaketta ja kääntymään lattiamateriaalin valmistajan puoleen. Korkean vääntömomentin puhdistuspää – imun liukusäädin Korkean vääntömomentin puhdistuspäässä on liukusäädin, jolla voidaan säätää puhdistuspään imua. Valitse tarvittava imu liikuttamalla puhdistuspään yläosassa olevaa imun liukusäädintä. Suurin imu polkeentunutta pölyä ja roskia varten (+) • Kestävien lattiapintojen, kovien lattioiden ja erittäin likaisten mattojen imurointiin. Imu pölyä ja roskia varten (▲) • Kevyesti likaisten mattojen ja kovien lattiapintojen imurointiin. • Suurikokoisen materiaalin, kuten maapähkinöiden tai riisin, imuroimiseen. Imu pitkänukkaisille matoille ja herkille lattiapinnoille (-) • Pitkänukkaisten mattojen imurointiin ja lattioille, joissa on kovempi vastus. • Vähemmän likaisten lattioiden imurointiin, mukaan lukien herkät lattiapäällysteet, kuten vinyyli, parketti ja linoleumi. Pölysäiliön tyhjentäminen • Tyhjennä säiliö heti, kun pölyä on MAX-merkkiin asti. Älä täytä säiliötä sen yli. • Varo vetämästä ”ON”-käynnistintä, kun kirkas säiliö on avattuna tyhjennystä varten. • Poista putki painamalla punaista putken irrotuspainiketta ja vetämällä pois rikkasäiliöstä. • Lian irrottaminen: – – Pidä laitetta siten, että sen rikkasäiliö osoittaa alas. – – Paina säiliön punaista avausnappia voimakkaasti. – – Säiliö liukuu alaspäin, jolloin kotelo samalla puhdistuu. – – Tämän jälkeen säiliön pohja aukeaa. – – Säiliön pohja ei aukea, jos punaista painiketta ei ole painettu pohjaan asti. Pölyn ja allergeenien koskettamisen minimoimiseksi tyhjennyksen aikana sijoita pölysäiliö tiukasti suljettavaan pölytiiviiseen pussiin ja tyhjennä. Irrota läpinäkyvä pölysäiliö varovasti pussista. Sulje pussi tiiviisti ja hävitä tavalliseen tapaan. Läpinäkyvän pölysäiliön puhdistaminen (valinnainen) Jos läpinäkyvä pölysäiliö tarvitsee puhdistaa: • Seuraa ohjeita kohdassa "Läpinäkyvän säiliön tyhjentäminen". • Vapauta rikkasäiliö painamalla säiliön ohjaimessa olevaa punaista painiketta ja liu'uta säiliö irti ohjaimesta. • Puhdista läpinäkyvä pölysäiliö vain kostealla liinalla. • Varmista, että läpinäkyvä rikkasäiliö ja tiivisteet ovat täysin kuivia ennen niiden kiinnittämistä. • Läpinäkyvän säiliön asentaminen takaisin: – – Aseta varsi säiliön ohjaimeen. Sulje läpinäkyvä rikkasäiliö painamalla säiliön pohjaa ylöspäin, kunnes läpinäkyvä rikkasäiliö ja säiliön pohja napsahtavat paikoilleen. Läpinäkyvää rikkasäiliötä ei pidä pestä astianpesukoneessa eikä se kestä puhdistusaineita, kiillotusaineita tai ilmanraikastimia. Niiden käyttö voi vahingoittaa laitetta. Suodatin- ja tukosmerkkivalot Laitteen näyttö ilmoittaa, kun tarvitaan yksinkertaisia ​huoltotoimenpiteitä. • Suodattimen merkkivalo osoittaa, että suodatinyksikkö ei ole kunnolla paikallaan. Noudata suodattimen uudelleenkiinnitysohjeita, jotka löytyvät ”Suodatinyksikön pesu” -osiosta. • Suodattimen merkkivalo osoittaa, milloin suodatinyksikkö pitää pestä. Noudata suodattimen pesuohjeita, jotka löytyvät ”Suodatinyksikön pesu” -osiosta. • Tukosmerkkivalo osoittaa tukoksen. Noudata tukostenpoisto-ohjeita, jotka löytyvät ”Tukosten etsintä” -osiosta. Lisätietoja 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Sivu: 4
119 LATAUS JA SÄILYTYS • Laitteesta katkeaa virta, jos akun lämpötila on alle 10 °C. Tämä on suunniteltu suojaamaan moottoria ja akkua. Älä lataa laitetta ja siirrä sitä varastoon, jonka lämpötila on alle 10 °C. • Pidentääksesi akun käyttöikää vältä lataamista heti akun tyhjentymisen jälkeen. Anna akun jäähtyä muutaman minuutin ajan. • Vältä laitteen käyttöä akun ollessa lattiapintaa vasten. Tämä auttaa laitetta käymään viileämpänä ja pidentää akun latauksen kestoa ja käyttöikää. AKUN TURVAOHJEET • Jos akku on vaihdettava, ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun. • Käytä tämän Dyson-laitteen lataamiseen vain Dyson-laturia, jonka osanumero on 217160. HUOMAUTUS Tässä imurissa käytetty akku voi aiheuttaa tulipalon tai kemikaalivuodon vaaran, jos sitä käsitellään väärin. Älä pura akkua, aiheuta oikosulkua tai käytä yli 60 °C:n lämpötilassa. Pidä akku pois lasten ulottuvilta. Älä heitä akkua avotuleen. Laitteen hävittäminen • Dysonin tuotteet valmistetaan hyvälaatuisista, kierrätettävistä materiaaleista. Pyydämme, että hävität tuotteen vastuullisella tavalla ja kierrätät sen mahdollisuuksien mukaan. • Akku on irrotettava laitteesta ennen laitteen hävittämistä. • Hävitä tai kierrätä akku paikallisten määräysten mukaisella tavalla. • Hävitä käytetty suodatinyksikkö paikallisten asetusten ja säännösten mukaisesti. • Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä EU-alueella. Estä mahdolliset hallitsemattomasta jätteiden hävittämisestä aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat kierrättämällä tuote vastuullisesti, mikä edistää materiaaliresurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Jos haluat palauttaa käytetyn laitteen, käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta olet ostanut tuotteen. He voivat kierrättää tuotteen ympäristöystävällisesti. Dysonin huoltopalvelu Kiitos, että valitsit Dyson-laitteen. Kun olet rekisteröinyt 2 vuoden takuun, se kattaa Dyson-laitteen osat ja työn 2 vuoden ajan ostopäivästä alkaen takuuehtojen mukaisesti. Jos sinulla on jotakin kysyttävää Dyson- laitteestasi, löydät Dyson-laitteita koskevia ohjeita, yleisiä neuvoja sekä hyödyllistä tietoa osoitteesta www.fi.dyson.com/support. Vaihtoehtoisesti voit soittaa Dysonin asiakaspalveluun. Valmistaudu kertomaan laitteen sarjanumero sekä ostopäivä ja -paikka. Jos Dyson-laitteesi tarvitsee korjausta, kysy asiakaspalvelustamme saatavilla olevista vaihtoehdoista. Jos Dyson-laitteesi takuu on voimassa ja kattaa korjauksen, korjaus on maksuton. Rekisteröidy Dyson-laitteen omistajaksi Tuotteella on 2 vuoden takuu ostopäivästä alkaen. Rekisteröi takuu 30 päivän kuluessa ostopäivämäärästä. Auta meitä tarjoamaan nopeaa ja tehokasta palvelua rekisteröitymällä heti ostoksen tekemisen jälkeen. Säilytä ostokuitti todisteena ostopäivämäärästä. Voit tehdä tämän kolmella tavalla: • Osoitteessa www.fi.dyson.com • Soittamalla Dysonin asiakaspalveluun numeroon 0800 07020. • Täyttämällä oheisen lomakkeen ja postittamalla sen meille. Rekisteröitymällä verkossa tai puhelimitse saat seuraavat edut: • Suojaat sijoitustasi kaksivuotisella osia ja työtä koskevalla takuulla. • Saat hyödyllisiä vinkkejä koneen käytöstä. • Saat asiantuntevia neuvoja Dysonin puhelinpalvelusta. • Kuulet ensimmäisenä uusimmista keksinnöistämme. • Rekisteröityminen vie vain muutaman minuutin, ja tarvitset vain sarjanumeron. 2 vuoden takuun ehdot Dysonin myöntämän 2 vuoden takuun ehdot Mitä takuu kattaa • Sellaisen Dyson-laitteen korjauksen tai vaihdon (vaihdosta päättää Dyson), jossa on todettu materiaalivika, kokoonpanossa tapahtunut virhe tai toimintavika 2 vuoden sisällä osto- tai toimituspäivästä (jos tarvittavaa osaa ei enää ole saatavilla, Dyson vaihtaa sen vastaavaan varaosaan). • Myytäessä tätä laitetta EU:n ulkopuolella takuu on voimassa vain, jos laitetta käytetään sen myyntimaassa. • Myytäessä tätä laitetta EU:n alueella takuu on voimassa vain, (i) jos laitetta käytetään sen myyntimaassa tai (ii) jos laitetta käytetään Itävallassa, Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, Italiassa, Alankomaissa, Espanjassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vastaavaa, nimellisjännitteeltään samanlaista mallia myydään kyseisessä maassa. Mitä takuu ei kata Dysonin myöntämä takuu ei kata tuotteen korjausta tai vaihtoa silloin, kun vika johtuu seuraavista syistä: • Vahinko, huolimattomuudesta tai väärinkäytöstä aiheutunut vaurio tai Dysonin käyttöoppaan ohjeiden vastaisesta käytöstä tai käsittelystä aiheutunut vaurio. • Laitteen käyttö muussa kuin normaalissa kotikäytössä. • Sellaisten osien käytön aiheuttamat vauriot, joita ei ole koottu tai asennettu Dysonin ohjeiden mukaisesti. • Muiden kuin Dysonin alkuperäisten osien tai lisävarusteiden käytön aiheuttamat vauriot. • Virheellinen asennus (ellei se ole valtuutetun huollon suorittama). • Muun kuin Dysonin tai sen valtuuttamien edustajien suorittamat korjaukset tai muutokset. • Tukokset – katso käyttöohjeista ohjeet tukosten löytämiseksi ja poistamiseksi. • Normaali kuluminen (sulake, harjatanko ym.). • Tämän laitteen käyttäminen kivimurskan, tuhkan tai laastin imuroimiseen. • Akun varauksen purkausajan lyheneminen akun iästä tai käytöstä johtuen (soveltuvin osin). Jos et ole varma siitä, mitä takuusi kattaa, ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun. Takuun yhteenveto • Takuu astuu voimaan ostopäivästä alkaen (tai toimituspäivästä, jos se on myöhempi kuin ostopäivä). • Ennen huoltotoimenpiteitä tulee esittää ostokuitti (alkuperäinen ja mahdolliset huoltokuitit). Ilman kuittia huoltotyö veloitetaan. Säilytä kuitti tai toimitusvahvistus. • Kaikki huoltotoimenpiteet suoritetaan Dysonin valtuuttamassa huoltoliikkeessä. • Kaikki vaihdetut osat siirtyvät Dysonin omistukseen. • Tuotteen takuukorjaus tai -vaihto ei pidennä takuuaikaa. • Takuu tarjoaa lisäetuja, jotka eivät vaikuta kuluttajan laillisiin oikeuksiin. Tärkeitä tietosuojatietoja Dyson-tuotteen rekisteröinnin yhteydessä: • Tarvitsemme perusyhteystietosi tuotteen rekisteröimistä ja takuun tarjoamista varten. • Voit valita rekisteröitymisen yhteydessä, haluatko saada Dysonilta tiedotteita. Jos sallit Dysonin lähettää tiedotteita, saat tietoja erikoistarjouksista sekä uusimmista innovaatioista. Dyson ei koskaan myy tietojasi kolmansille osapuolille ja käyttää antamiasi tietoja ainoastaan Dysonin sivustolla olevien yksityisyydensuojakäytäntöjen mukaisesti. (privacy.dyson.com) 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s

Kysymykset & vastaukset

Mistä löytyy suomenkielinen käyttöohja?

Pekka Lind 2020-02-08 16:41:13

Onko sinulla kysymys tuotteesta Dyson V11 Absolute, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Dyson V11 Absolute käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Dyson V11 Absolute suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Dyson V11 Absolute

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Dyson V11 Absolute allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: Dyson
 • Tuote: Imurit
 • Malli/nimi: V11 Absolute
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Unkari, Slovenian