Cool AM03

Dyson Cool AM03 käyttöohjeet

Cool AM03

Käyttöopas tuotteelle Dyson Cool AM03 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 15 sivua.

Sivu: 1
6 7 CZ DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED ZAPOČETÍM PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE Při použití elektrického zařízení dodržujte základní bezpečnostní opatření včetně následujících: UPOZORNĚNÍ Ventilátor i dálkové ovládání obsahují magnety. 1. Kardiostimulátory a defibrilátory mohou být ovlivněny silným magnetickým polem. Pokud vy nebo někdo ve Vaší domácnosti má kardiostimulátor nebo defibrilátor, nenoste dálkové ovládání v kapse a nebuďte delší dobu v blízkosti ventilátoru. 2. Kreditní karty a elektronická paměťová média mohou být také ovlivněna magnety a měla by být uchovávána mimo dosah dálkového ovládání a ventilátoru. UPOZORNĚNÍ POKYNY PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU NEBO ÚRAZU EL. PROUDEM: 1. Tento ventilátor Dyson nesmějí používat malé děti, osoby s omezenými smyslovými, fyzickými či duševními schopnostmi ani osoby s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, jestliže nejsou pod dohledem odpovědné osoby nebo nebyly takovou osobou zaškoleny v bezpečném používání ventilátoru. 2. Malé děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že nebudou hrát s ventilátorem. 3. Základna a horní smyčka ventilátoru musí být před použitím řádně spojeny.Ventilátor nerozebírejte a nepoužívejte, pokud nejsou obě části řádně spojeny. 4. Nepoužívejte ventilátor pokud je poškozen kabel nebo zástrčka. Výrobek je nutno buď řádně zlikvidovat nebo jej nechat opravit autorizovaným servisem. 5. Pokud ventilátor nefunguje jak by měl, nebo se zdá být poškozen, nepoužívejte jej a kontaktujte Linku pomoci společnosti Dyson. 6. Přívodní kabel neveďte pod kobercem nebo jinými podlahovými krytinami. Také jej neveďte místy, kde se prochází, aby o něj nikdo nezakopnul. 7. Před odpojením výrobku od el. sítě jej vypněte. Pokud jej delší dobu nepoužíváte také jej odpojte a síťovou šňůru smotejte, aby o ni nikdo nezakopl. 8. Neodpojujte zástrčku tahem za kabel. Chcete-li odpojit, uchopte zástrčku, nikoli kabel. 9. Výrobek je určen POUZE pro suché prostory. Nepoužívejte jej venku nebo na mokrých místech, nevystavujte jej vodě ani dešti. 10. Nemanipulujte s kabelem ani zástrčkou vlhkýma rukama. 11. Dbejte na to, aby byl kabel veden volně a mimo vytápění. 12. Nevkládejte žádné předměty do otvorů ventilátoru. Nepoužívejte jej, pokud jsou některé otvory ucpané. Udržujte jej v čistotě bez prachu, vláken i jiných nečistot. 13. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně, nebo jiných zdrojů tepla. 14. Nepoužívejte spolu se zvlhčovači nebo podobnými produkty. 15. Nepoužívejte žádné čistící prostředky nebo maziva. Před čištěním nebo údržbou jej odpojte od el. sítě. 16. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Neprovádějte jinou údržbu, než je uvedená v této příručce, nebo kterou doporučil Pracovník Linky pomoci společnosti Dyson. 17. Použití prodlužovacího kabelu se nedoporučuje. 18. Při přenášení ventilátoru jej držte vždy za základnu. 19. Riziko dušení - Tento dálkový ovladač obsahuje malou baterii. Skladujte jej mimo dosah dětí a znemožněte polknutí baterie dětmi. V případě polknutí oamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. TENTO NÁVOD SI PŘEČTĚTE A ULOŽTE FI TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ Käytettäessä sähkölaitteita, seuraavat turvaohjeet tulee aina ottaa huomioon: VAROITUS Tuulettimessa ja kaukosäätimessä on molemmissa magneetti. 1. Vahvat magneettikentät saattavat vaikuttaa sydämentahdistimiin tai defibrilaattoreihin. Vältä sijoittamasta kaukosäädintä kyseisten laitteiden läheisyyteen. 2. Magneetit saattavat vaikuttaa luottokortteihin ja elektronisiin tallennuslaitteisiin. Pidä tuuletin ja kaukosäädin loitolla kyseisistä laitteista. VAROITUS VÄHENTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN VAARAA: 1. Tätä tuuletinta ei ole tarkoitettu lasten tai fyysisesti tai sensorisesti vajavaisten tai epävarmojen henkilöiden käyttöön ilman heistä vastuussa olevan henkilön valvontaa. 2. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella. 3. Tuulettimen rengas, teline ja runko tulee kiinnittää huolellisesti ennen käyttöä. Älä pura tuuletinta tai käytä sitä ilman rengasta, telinettä tai runkoa. 4. Älä käytä tuuletinta, jos sen virtajohto on vaurioitunut. Vie tässä tapauksessa laite valtuutettuun huoltoliikkeeseen välttääksesi vamman tai vaurioin syntymisen. 5. Jos laite ei toimi oikein tai se on vaurioitunut, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. 6. Älä vedä virtajohtoa maton ali. Sijoita virtajohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa. 7. Sammuta laite ennen virtajohdon irrottamista. Irrota virtajohto jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Kääri johto kasaan, ettei siihen pääse kompastumaan. 8. Älä irrota virtajohtoa pistorasiasta vetämällä johdosta. Irrota vetämällä pistotulpasta. 9. Sopii käytettäväksi ainoastaan kuivissa tiloissa. Älä käytä ulkotiloissa tai märillä pinnoilla äläkä altista laitetta vedelle. 10. Älä käsittele laitetta märin käsin. 11. Älä venytä virtajohtoa. Pidä virtajohto kaukana kuumista pinnoista. 12. Älä laita esineitä laitteen aukkoihin. Älä käytä laitetta jos aukot ovat tukossa; pidä aukot puhtaana pölystä, nukasta, hiuksista ja muista, jotka voivat estää ilmavirran vapaan kulun. 13. Älä käytä liesien, takkojen, uunien tai muiden kuumien lämmönlähteiden läheisyydessä. 14. Älä käytä suoraan ilmanraikastinten tai vastaavien vieressä. 15. Älä käytä pesuaineita tai voiteluaineita tuulettimen kanssa. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta ja huoltoa 16. Käytä laitetta ainoastaan tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Älä tee korjaustoimenpiteitä itse. Ota yhteys Dyson asiakaspalveluun. 17. Jatkojohdon käyttö ei ole suositeltavaa. 18. Kanna tuuletinta aina rungosta, älä tuulettimen renkaasta. 19. Tukehtumisvaara - Tässä kaukosäätimessä on pieni paristo. Pidä kaukosäädin poissa lasten ulottuvilta, etteivät he niele paristoa. Jos paristo niellään, ota välittömästi yhteys lääkäriin. LUE JA SÄÄSTÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET DK Vigtige sikkerhedsforan- staltninger Læs sikkerhedsanvisningerne grundigt inden ventilatoren tages i brug. Ved anvendelse af elektriske apparater skal man altid tage visse sikkerhedsforbehold: Advarsel Både ventilatoren og fjernbetjeningen er udstyret med magneter. 1. Pacemakere og defibrillatorer kan påvirkes af stærke magnetfelter. Hvis nogen i din husholdning har en pacemaker eller en defibrillator, placer ikke fjernbetjeningen i lommen eller nær apparatet. 2. Kreditkort og elektroniske lagerenheder kan også påvirkes af magneter og skal derfor holdes væk fra fjernbetjeningen og ventilatortoppen. Advarsel For at minimere risikoen for brand, elektrisk stød eller skader: 1. Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsat fysisk eller psykisk formåen eller manglende viden, med mindre de er under overvågning eller bliver instrueret i brugen af apparatet af en person som er ansvarlig for deres sikkerhed. 2. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 3. Ventilatorhovedet, stangen og baseenheden skal fastmonteres, inden ventilatoren tages i brug. Adskil ikke ventilatoren, og brug den ikke uden ventilatorhovedet, stangen eller baseenheden er monteret. 4. Brug ikke apparatet hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Er ledningen beskadiget skal det udskiftes af Dyson, vores serviceagent eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare. 5. Benyt ikke ventilatoren, hvis den ikke fungerer eller er blevet skadet. Kontakt i dette tilfælde Witt A/S. 6. Placer ikke ledningen under et gulvtæppe. Tildæk ikke ledningen med løse tæpper eller lign. Placer ledningen et sted, hvor man ikke kommer til at falde over den. 7. Sluk for ventilatoren, inden stikket trækkes ud af kontakten. Træk stikket ud af kontakten, hvis ventilatoren ikke skal bruges i en længere periode. Rul ledningen forsvarligt sammen, så man ikke falder over den. 8. Træk ikke i ledningen, når stikket skal trækkes ud af kontakten. Tag derimod fat i selve stikket. 9. Udelukkende egnet til tørre områder. Må ikke bruges udenfor eller i fugtige områder. Må ikke komme i kontakt med regn eller vand. 10. Håndter ikke stik eller ventilator med våde hænder. 11. Træk/hiv ikke i ledningen og lad den ikke komme i klemme. Hold ledningen væk fra varme overflader. 12. Put ikke genstande ind i åbninger eller gennem ventilationsåbningerne. Benyt aldrig ventilatoren med blokerede åbninger. Hold den fri for hår, støv samt andet der måtte nedsætte luftstrømmen. 13. Benyt ikke ventilatoren i nærheden af et fyr, åbne ildsteder, komfurer eller i andre områder med høj varme. 14. Benyt ikke ventilatoren i forbindelse med eller i nærheden af luftfriskere eller lign. 15. Benyt ingen rengøringsmidler eller smørelse på ventilatoren. Træk stikket ud af kontakten inden rengøring eller servicering. 16. Gør kun som beskrevet i denne manual. Udfør ingen form for vedligeholdelse, andet end det, som er beskrevet i manualen eller anvist af Witt A/S. 17. Det anbefales ikke at bruge forlængerkabel. 18. Løft altid basen, når ventilatoren skal flyttes. Løft den aldrig i ventilatorhovedet. 19. Risiko for elektrisk stød - Denne fjernbetjening er udstyret med et lille batteri. Hold fjernbetjeningen væk fra børn, og sørg for at børn ikke sluger batteriet. Søg øjeblikkeligt læge, hvis batteriet bliver slugt. Læs og gem denne brugsanvisning GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις συμπεριλαμβανομένων των εξής: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ο ανεμιστήρας και το τηλεχειριστήριο περιέχουν μαγνήτες. 1. Οι βηματοδότες και οι απινιδωτές μπορεί να επηρεαστούν από τα ισχυρά μαγνητικά πεδία. Εάν εσείς ή κάποιος στο σπίτι έχει βηματοδότη ή απινιδωτή, αποφύγετε να τοποθετήσετε το τηλεχειριστήριο σε τσέπη ή κοντά στη συσκευή. 2. Οι πιστωτικές κάρτες και οι ηλεκτρονικές συσκευές μπορούν επίσης να επηρεαστούν από μαγνήτες και θα πρέπει να κρατηθούν μακριά από το τηλεχειριστήριο και το πάνω μέρος του ανεμιστήρα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ: 1. Αυτός ο ανεμιστήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά ή αδύναμα άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες, ή πνευματικές ικανότητες ή από άτομα που δεν διαθέτουν εμπειρία και γνώση, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από υπεύθυνο άτομο, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση της συσκευής. 2. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τον ανεμιστήρα. 3. Ο δακτύλιος και η βάση πρέπει να συναρμολογηθούν με ασφάλεια πριν ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα. Μην τον αποσυναρμολογήσετε ή τον χρησιμοποιήσετε χωρίς να έχετε εγκαταστήσει το δακτύλιο και τη βάση. 4. Μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα όταν το καλώδιο ή το φις είναι φθαρμένα. Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα και προσκομίστε τον στο εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο και/ή επισκευή. Αν το καλώδιο είναι φθαρμένο πρέπει να αντικατασταθεί από την Dyson, τον εξουσιοδοτημένο της εκπρόσωπο ή εξειδικευμένο προσωπικό για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ατυχήματος. 5. Αν ο ανεμιστήρας δε λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί βλάβη, μη τον χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με την Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της Dyson. 6. Μην αφήνετε το καλώδιο κάτω από χαλιά. Μην καλύπτετε το καλώδιο με χαλάκια, στενόμακρα χαλιά διαδρόμου ή παρόμοια είδη για το πάτωμα. Για να μη σκοντάψετε, τακτοποιήστε το καλώδιο μακριά από τα περάσματα. 7. Πριν βγάλετε το φις από την πρίζα βάλτε στη θέση off όλες τις λειτουργίες. Τυλίξτε το καλώδιο για να αποφύγετε τον κίνδυνο να σκοντάψετε. 8. Μη βγάζετε από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. Βγάλτε από την πρίζα τραβώντας το φις και όχι το καλώδιο. 9. Κατάλληλο για χρήση σε στεγνούς χώρους ΜΟΝΟ. Μη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους, πάνω σε βρεγμένες επιφάνειες και μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε νερό ή βροχή. 10. Μην πιάνετε το καλώδιο ή το φις με βρεγμένα χέρια. 11. Μην τεντώνετε και μη θέτετε το καλώδιο υπό πίεση. 12. Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα και στις σχάρες εισαγωγής αέρα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση φραξίματος των ανοιγμάτων της. Διατηρείστε τα ανοίγματα καθαρά από σκόνες, χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε θα μπορούσε να μειώσει τη ροή του αέρα. 13. Μη χρησιμοποιείτε κοντά σε φούρνο, τζάκι, σόμπα ή άλλες πηγές που παράγουν υψηλές θερμοκρασίες. 14. Μη χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό ή ακριβώς δίπλα σε αποσμητικά χώρου ή παρόμοια προϊόντα. 15. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή γυαλιστικά πάνω στον ανεμιστήρα. Πριν τον καθαρισμό ή την συντήρηση του ανεμιστήρα βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα. 16. Χρησιμοποιείτε πάντα σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Μη προβαίνετε σε διαδικασίες συντήρησης που δεν απεικονίζονται στο παρόν εγχειρίδιο ή δεν συνιστώνται από τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της Dyson. 17. Δεν συνιστάται η χρήση προέκτασης καλωδίου. 18. Όταν μεταφέρετε τον ανεμιστήρα, κρατήστε τον από τη βάση και όχι από τον δακτύλιο. 19. Κίνδυνος πνιγμού - Το τηλεχειριστήριο αυτό περιέχει μια μικρή μπαταρία. Κρατήστε το τηλεχειριστήριο μακριά από παιδιά και μην καταπιείτε τη μπαταρία. Εάν κάποιος την καταπιεί, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Älä vedä virtajohdosta. Älä säilytä lämmönlähteiden lähei- syydessä. Älä käytä avotulen läheisyydessä. Älä kanna laitetta tuulettimen renkaasta. FI Netahejte za kabel. Neskladujte blízko zdrojů tepla. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně. Při přenášení ventilátoru jej držte vždy za základnu. CZ Μην τραβάτε το καλώδιο. Μην αποθηκεύετε κοντά σε πηγές θερμότητας. Μη χρησιμοποιείτε δίπλα σε φωτιά. Μη μεταφέρετε κρατώντας από τον δακτύλιο. GR Træk ikke i kablet. Opbevar ikke i nærheden af varmeafgiv- ende apparater / varme overflader. Benyt ikke i nærheden af åben ild. Løft aldrig i ventilatorhovedet. DK

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Dyson Cool AM03, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Dyson Cool AM03 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Dyson Cool AM03 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Dyson Cool AM03

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Dyson Cool AM03 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Dyson
  • Tuote: Tuulettimet
  • Malli/nimi: Cool AM03
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Unkari, Slovenian