AM01

Dyson AM01 käyttöohjeet

AM01

Käyttöopas tuotteelle Dyson AM01 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 13 sivua.

Sivu: 1
6 7 Netahejte za kabel. Neskladujte blízko zdrojů tepla. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně. Při přenášení ventilátoru jej držte vždy za základnu. CZ Älä vedä virtajohdosta. Älä säilytä lämmönlähteiden lähei- syydessä. Älä käytä avotulen läheisyydessä. Älä kanna laitetta tuulettimen renkaasta. FI Træk ikke i kablet. Opbevar ikke i nærheden af varmeafgiv- ende apparater / varme overflader. Benyt ikke i nærheden af åben ild. Løft aldrig i ventilatorhovedet. DK Μην τραβάτε το καλώδιο. Μην αποθηκεύετε κοντά σε πηγές θερμότητας. Μη χρησιμοποιείτε δίπλα σε φωτιά. Μη μεταφέρετε κρατώντας από τον δακτύλιο. GR CZ DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED ZAPOČETÍM PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE Při použití elektrického zařízení dodržujte základní bezpečnostní opatření včetně následujících: UPOZORNĚNÍ POKYNY PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU NEBO ÚRAZU EL. PROUDEM: 1. Tento ventilátor Dyson nesmějí používat malé děti, osoby s omezenými smyslovými, fyzickými či duševními schopnostmi ani osoby s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, jestliže nejsou pod dohledem odpovědné osoby nebo nebyly takovou osobou zaškoleny v bezpečném používání ventilátoru. 2. Malé děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že nebudou hrát s ventilátorem. 3. Kruh ventilátoru položte na základnu a pootočte ve směru hodinových ručiček až zaklapne. Klapnutí vás ujistí o správném sestavení výrobku před jeho uvedením do provozu. Nerozebírejte ventilátor, ani jej nezapínejte nesmontovaný. 4. Nepoužívejte ventilátor pokud je poškozen kabel nebo zástrčka. Výrobek je nutno buď řádně zlikvidovat nebo jej nechat opravit autorizovaným servisem. 5. Pokud ventilátor nefunguje jak by měl, nebo se zdá být poškozen, nepoužívejte jej a kontaktujte Linku pomoci společnosti Dyson. 6. Přívodní kabel neveďte pod kobercem nebo jinými podlahovými krytinami. Také jej neveďte místy, kde se prochází, aby o něj nikdo nezakopnul. 7. Před odpojením výrobku od el. sítě jej vypněte. Pokud jej delší dobu nepoužíváte také jej odpojte a síťovou šňůru smotejte, aby o ni nikdo nezakopl. 8. Neodpojujte zástrčku tahem za kabel. Chcete-li odpojit, uchopte zástrčku, nikoli kabel. 9. Výrobek je určen POUZE pro suché prostory. Nepoužívejte jej venku nebo na mokrých místech, nevystavujte jej vodě ani dešti. 10. Nemanipulujte s kabelem ani zástrčkou vlhkýma rukama. 11. Dbejte na to, aby byl kabel veden volně a mimo vytápění. 12. Nevkládejte žádné předměty do otvorů ventilátoru. Nepoužívejte jej, pokud jsou některé otvory ucpané. Udržujte jej v čistotě bez prachu, vláken i jiných nečistot. 13. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně, nebo jiných zdrojů tepla. 14. Nepoužívejte spolu se zvlhčovači nebo podobnými produkty. 15. Nepoužívejte žádné čistící prostředky nebo maziva. Před čištěním nebo údržbou jej odpojte od el. sítě. 16. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Neprovádějte jinou údržbu, než je uvedená v této příručce, nebo kterou doporučil Pracovník Linky pomoci společnosti Dyson. 17. Použití prodlužovacího kabelu se nedoporučuje. 18. Při přenášení ventilátoru jej držte vždy za základnu. TENTO NÁVOD SI PŘEČTĚTE A ULOŽTE FI TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ Käytettäessä sähkölaitteita, seuraavat turvaohjeet tulee aina ottaa huomioon: VAROITUS VÄHENTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN VAARAA: 1. Tätä tuuletinta ei ole tarkoitettu lasten tai fyysisesti tai sensorisesti vajavaisten tai epävarmojen henkilöiden käyttöön ilman heistä vastuussa olevan henkilön valvontaa. 2. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella. 3. Tuulettimen rengas tulee asentaa huolellisesti paikoilleen ennen laitteen käyttöä. Älä pura tuuletinta tai käytä sitä ilman rengasta. 4. Älä käytä tuuletinta, jos sen virtajohto on vaurioitunut. Vie tässä tapauksessa laite valtuutettuun huoltoliikkeeseen välttääksesi vamman tai vaurioin syntymisen. 5. Jos laite ei toimi oikein tai se on vaurioitunut, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. 6. Älä vedä virtajohtoa maton ali. Sijoita virtajohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa. 7. Sammuta laite ennen virtajohdon irrottamista. Irrota virtajohto jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Kääri johto kasaan, ettei siihen pääse kompastumaan. 8. Älä irrota virtajohtoa pistorasiasta vetämällä johdosta. Irrota vetämällä pistotulpasta. 9. Sopii käytettäväksi ainoastaan kuivissa tiloissa. Älä käytä ulkotiloissa tai märillä pinnoilla äläkä altista laitetta vedelle. 10. Älä käsittele laitetta märin käsin. 11. Älä venytä virtajohtoa. Pidä virtajohto kaukana kuumista pinnoista. 12. Älä laita esineitä laitteen aukkoihin. Älä käytä laitetta jos aukot ovat tukossa; pidä aukot puhtaana pölystä, nukasta, hiuksista ja muista, jotka voivat estää ilmavirran vapaan kulun. 13. Älä käytä liesien, takkojen, uunien tai muiden kuumien lämmönlähteiden läheisyydessä. 14. Älä käytä suoraan ilmanraikastinten tai vastaavien vieressä. 15. Älä käytä pesuaineita tai voiteluaineita tuulettimen kanssa. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta ja huoltoa 16. Käytä laitetta ainoastaan tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Älä tee korjaustoimenpiteitä itse. Ota yhteys Dyson asiakaspalveluun. 17. Jatkojohdon käyttö ei ole suositeltavaa. 18. Kanna tuuletinta aina rungosta, älä tuulettimen renkaasta. LUE JA SÄÄSTÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET DK Vigtige sikkerhedsforan- staltninger Læs sikkerhedsanvisningerne grundigt inden ventilatoren tages i brug. Ved anvendelse af elektriske apparater skal man altid tage visse sikkerhedsforbehold: Advarsel For at minimere risikoen for brand, elektrisk stød eller skader: 1. Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsat fysisk eller psykisk formåen eller manglende viden, med mindre de er under overvågning eller bliver instrueret i brugen af apparatet af en person som er ansvarlig for deres sikkerhed. 2. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 3. Det runde ventilatorhoved skal fastgøres sikkert til basen, inden ventilatoren tages i brug. Forsøg ikke at afmontere og benyt ikke ventilatoren uden ventilatorhovedet. 4. Brug ikke apparatet hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Er ledningen beskadiget skal det udskiftes af Dyson, vores serviceagent eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare. 5. Benyt ikke ventilatoren, hvis den ikke fungerer eller er blevet skadet. Kontakt i dette tilfælde Witt A/S. 6. Placer ikke ledningen under et gulvtæppe. Tildæk ikke ledningen med løse tæpper eller lign. Placer ledningen et sted, hvor man ikke kommer til at falde over den. 7. Sluk for ventilatoren, inden stikket trækkes ud af kontakten. Træk stikket ud af kontakten, hvis ventilatoren ikke skal bruges i en længere periode. Rul ledningen forsvarligt sammen, så man ikke falder over den. 8. Træk ikke i ledningen, når stikket skal trækkes ud af kontakten. Tag derimod fat i selve stikket. 9. Udelukkende egnet til tørre områder. Må ikke bruges udenfor eller i fugtige områder. Må ikke komme i kontakt med regn eller vand. 10. Håndter ikke stik eller ventilator med våde hænder. 11. Træk/hiv ikke i ledningen og lad den ikke komme i klemme. Hold ledningen væk fra varme overflader. 12. Put ikke genstande ind i åbninger eller gennem ventilationsåbningerne. Benyt aldrig ventilatoren med blokerede åbninger. Hold den fri for hår, støv samt andet der måtte nedsætte luftstrømmen. 13. Benyt ikke ventilatoren i nærheden af et fyr, åbne ildsteder, komfurer eller i andre områder med høj varme. 14. Benyt ikke ventilatoren i forbindelse med eller i nærheden af luftfriskere eller lign. 15. Benyt ingen rengøringsmidler eller smørelse på ventilatoren. Træk stikket ud af kontakten inden rengøring eller servicering. 16. Gør kun som beskrevet i denne manual. Udfør ingen form for vedligeholdelse, andet end det, som er beskrevet i manualen eller anvist af Witt A/S. 17. Det anbefales ikke at bruge forlængerkabel. 18. Løft altid basen, når ventilatoren skal flyttes. Løft den aldrig i ventilatorhovedet. Læs og gem denne brugsanvisning GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις συμπεριλαμβανομένων των εξής: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ: 1. Αυτός ο ανεμιστήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά ή αδύναμα άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες, ή πνευματικές ικανότητες ή από άτομα που δεν διαθέτουν εμπειρία και γνώση, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από υπεύθυνο άτομο, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση της συσκευής. 2. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τον ανεμιστήρα. 3. Ο δακτύλιος πρέπει να τοποθετηθεί σωστά στη θέση του πριν τεθεί σε λειτουργία ο ανεμιστήρας. Μην αποσυναρμολογείτε και μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα αν ο δακτύλιος δεν έχει εφαρμόσει. 4. Μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα όταν το καλώδιο ή το φις είναι φθαρμένα. Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα και προσκομίστε τον στο εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο και/ή επισκευή. Αν το καλώδιο είναι φθαρμένο πρέπει να αντικατασταθεί από την Dyson, τον εξουσιοδοτημένο της εκπρόσωπο ή εξειδικευμένο προσωπικό για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ατυχήματος. 5. Αν ο ανεμιστήρας δε λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί βλάβη, μη τον χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με την Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της Dyson. 6. Μην αφήνετε το καλώδιο κάτω από χαλιά. Μην καλύπτετε το καλώδιο με χαλάκια, στενόμακρα χαλιά διαδρόμου ή παρόμοια είδη για το πάτωμα. Για να μη σκοντάψετε, τακτοποιήστε το καλώδιο μακριά από τα περάσματα. 7. Πριν βγάλετε το φις από την πρίζα βάλτε στη θέση off όλες τις λειτουργίες. Τυλίξτε το καλώδιο για να αποφύγετε τον κίνδυνο να σκοντάψετε. 8. Μη βγάζετε από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. Βγάλτε από την πρίζα τραβώντας το φις και όχι το καλώδιο. 9. Κατάλληλο για χρήση σε στεγνούς χώρους ΜΟΝΟ. Μη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους, πάνω σε βρεγμένες επιφάνειες και μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε νερό ή βροχή. 10. Μην πιάνετε το καλώδιο ή το φις με βρεγμένα χέρια. 11. Μην τεντώνετε και μη θέτετε το καλώδιο υπό πίεση. 12. Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα και στις σχάρες εισαγωγής αέρα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση φραξίματος των ανοιγμάτων της. Διατηρείστε τα ανοίγματα καθαρά από σκόνες, χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε θα μπορούσε να μειώσει τη ροή του αέρα. 13. Μη χρησιμοποιείτε κοντά σε φούρνο, τζάκι, σόμπα ή άλλες πηγές που παράγουν υψηλές θερμοκρασίες. 14. Μη χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό ή ακριβώς δίπλα σε αποσμητικά χώρου ή παρόμοια προϊόντα. 15. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή γυαλιστικά πάνω στον ανεμιστήρα. Πριν τον καθαρισμό ή την συντήρηση του ανεμιστήρα βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα. 16. Χρησιμοποιείτε πάντα σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Μη προβαίνετε σε διαδικασίες συντήρησης που δεν απεικονίζονται στο παρόν εγχειρίδιο ή δεν συνιστώνται από τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της Dyson. 17. Δεν συνιστάται η χρήση προέκτασης καλωδίου. 18. Όταν μεταφέρετε τον ανεμιστήρα, κρατήστε τον από τη βάση και όχι από τον δακτύλιο. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Sivu: 2
Upozornění! Před řešením jakýchkoliv problémů ventilátoru jej vždy odpojte od elektrické sítě. Jestliže ventilátor nefunguje zkontrolujte nejprve, zda je v zásuvce el. napětí. Máte-li i dále problémy s ventilátorem, kontaktujte Linku pomoci společnosti Dyson. ZAREGISTRUJTE SE PROSÍM JAKO MAJITEL VENTILÁTORU DYSON DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SE ROZHODLI KOUPIT VENTILÁTOR DYSON. Abyste nám pomohli zajistit pro vás rychlé a efektivní služby, zaregistrujte se jako majitel. Jde to dvěma způsoby. • Po internetu na www.dyson.cz • Telefonicky na Lince pomoci společnosti Dyson. Tím se potvrdí vlastnictví vašeho ventilátoru Dyson v případě pojistné události, a také to umožní, abychom Vás kontaktovali v případě potřeby. PÉČE O ZÁKAZNÍKY Máte-li dotaz týkající se vašeho ventilátoru Dyson, zavolejte Linku pomoci společnosti Dyson. Mějte po ruce výrobní číslo a informace o tom, kde a kdy jste koupil ventilátor, nebo nás kontaktujte prostřednictvím internetových stránek. Výrobní číslo naleznete na spodní straně výrobku. Většinu otázek lze vyřešit po telefonu s pracovníkem Linky pomoci společnosti Dyson. Pokud váš ventilátor potřebuje servis, volejte Linku pomoci společnosti Dyson, kde získáte informace o servisu. Pokud je ventilátor v záruce, bude opraven bezplatně. ZÁKAZNICKÉ ÚDAJE Informace poskytnuté zákazníky budou použity pro reklamní a marketingové účely společností Dyson a jejími partnery. Budete-li chtít tyto údaje změnit, nebo vymazat, kontaktujte Linku pomoci společnosti Dyson, nebo napište na info@dyson.cz. Více informací o zákaznických údajích najdete na www.dyson.cz/zakaznici PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Vzorek tohoto výrobku byl testován a shledán ve shodě s následujícími evropskými směrnicemi: 2006/95/EC Low voltage Directive, 93/68/EEC CE Marking Directive, 2004/108/EC EMC Directive. INFORMACE O LIKVIDACI Všechny výrobky společnosti Dyson jsou vyrobeny z vysoce kvalitních recyklovatelných materiálů a proto by s nimi nemělo být nakládáno jako s domácím odpadem. Chcete-li chránit životní prostředí odevzdejte jej jako elektroodpad. TECHNICKÉ ÚDAJE Hmotnost výrobku: 1,75 kg (25 cm), 1,79 kg (30 cm).Upozornění: produkt se může v detailech lišit od vyobrazení. DK Betjening Tiltfunktion • Juster basen fremad eller tilbage for at opnå ønsket luftstrømsvinkel. Rengøring • Rengør med en tør eller let fugtig klud. • Brug ingen rengøringsmidler (inkl. opvaskemiddel) til rengøring af ventilatoren. 2 års garanti Betingelser for din Dyson-garanti (2 år). • Garantien aktiveres på købsdatoen (eller leveringsdatoen, hvis denne er senere). • Al reparationsarbejde skal udføres af aut. fagfolk. • Alle udskiftede dele tilhører Dyson. • Reparation eller servicering af ventilatoren, under garantien, forlænger ikke garantiperioden. • Garantien giver dig fordele, som ikke berører dine konsumentrettigheder. • Inden reparation eller servicering skal købskvitteringen fremvises. Kan købskvitteringen ikke fremvises, opkræves reparations-/servicegebyret. Gem købskvitteringen eller følgesedlen. Hvad dækker garantien • Reparation eller udskiftning af ventilatoren (efter leverandørens / distributørens skøn), hvis ventilatoren godtgøres at være defekt pga. materialefejl eller fabrikationsfejl inden for 2 år fra købsdatoen (hvis en given reservedel ikke længere fabrikeres, udskiftes delen med en tilsvarende Dyson-del). Hvad dækker garantien ikke Dyson garanterer ikke reparation eller udskiftning af et produkt på grund af: • Normal slitage. • Hændelige skader, fejl, der opstår som følge af fejlagtig brug eller vedligeholdelse, misbrug, forsømmelse eller skadesløs betjening eller håndtering af ventilatoren. I uoverensstemmelse med brugsanvisningens forskrifter. • Fejl opstået som følge af at typeskiltets forskrifter ikke overholdes. • Blokering – se brugsanvisningen om, hvordan blokeringer fjernes fra ventilatoren. • Brug af ventilatoren uden for købslandet. • Brug af dele og tilbehør, som ikke er originale Dyson-komponenter. • Skader opstået som følge af eksterne kilder som transport, vejrforhold, strømafbrydelser eller spændingsbølger. • Reparationer eller ændringer, der er udført af andre end Dyson eller dets autoriserede agenter. • Skader opstået uden for Dysons kontrol. • Hvis du er i tvivl om, hvad der er dækket af garantien, kan du ringe eller skrive til Witt A/S på 70 25 23 23 eller dyson.service@witt.dk Husk: Tag altid strømstikket ud af kontakten inden servicering. Hvis ventilatoren ikke fungerer, undersøg da først, om stikkontakten virker, og der kommer strøm til ventilatoren. Kontroller om stikket er sat ordentligt i kontakten. Hvis der fortsat er problemer med ventilatoren - kontakt da Witt A/S på 70 25 23 23 eller dyson.service@witt.dk Registrer din ventilator Tak fordi du valgte at købe en Dyson ventilator. For at sikre hurtig og effektiv service skal du registrere dig som Dyson ejer. • Registrer dig på www.dyson.dk Dette vil bekræfte dit ejerskab af din Dyson ventilator, hvilket giver os muligheden for at kontakte dig, skulle dette blive nødvendigt. Dyson kundeservice Hvis du har et spørgsmål omkring din Dyson ventilator, kan du kontakte Witt A/S på 70 25 23 23 eller dyson.service@witt.dk. Sørg for at notere serienummer og købsdato. Serienummeret er placeret på ventilatorens base. De fleste spørgsmål kan løses over telefonen eller mailen. Hvis du har brug for service til ventilatoren, kontakt Witt A/S på 70 25 23 23 eller dyson.service@witt.dk Hvis ventilatoren er under garanti, udføres reparationen gratis. Private oplysninger Dine personlige data bevares af Witt A/S til serviceformål. Hvis dine data ændres, eller du har nogle spørgsmål til hvordan vi opbevarer dine data, er du meget velkommen til at kontakte Witt A/S på 70 25 23 23 eller på mail dyson.service@witt.dk Konformitet En prøve af dette produkt er testet og er i konformitet med EU Direktiver: 2006/95 EC Lavspændingsdirektivet, 93/68 EEC CE-mærkningsdirektivet, 2004/108 EC EMC-direktivet Bortskaffelse af ventilatoren Dyson ventilatoren indeholder endnu værdifulde materialer og skal i modsætning til usorteret husholdningsaffald afleveres på nærmeste genbrugsplads. Bortskaffelsen skal ske på fag- og sagkyndig måde i henhold til gældende lokale forskrifter og love. Produktinformation Produktvægt 1,75kg (10”), 1,79kg (12”). Små detaljer kan variere fra det viste. FI DYSON TUULETTIMEN KÄYTTÖ • Säädä tuuletinta taakse- tai eteenpäin haluamaasi kulmaan. PUHDISTUS • Puhdistaaksesi tuulettimen, pyyhi se kostealla kankaalla. • Älä käytä pesuaineita tai kiillokkeita. 2 VUODEN RAJOITETTU TAKUU 2 vuoden takuun ehdot. • Takuu astuu voimaan ostopäivästä (tai toimituspäivästä). • Kaikki huoltotyöt tulee suorittaa valtuutetussa huollossa. • Kaikki vaihdetut osat siirtyvät Dysonin omistukseen. • Laitteen korjaus tai vaihto eivät pidennä takuuaikaa. • Takuu antaa lisähyötyjä verrattuna kuluttajansuojalakiin, eikä heikennä oikeuksiasi kuluttajana. • Ennen huoltoa tulee esittää ostokuitti. Ilman kuittia huollosta veloitetaan. Pidä ostokuitti varmassa paikassa. MITÄÄ TAKUU KATTAA • Dyson tuulettimen korjauksen tai vaihdon (tästä päättää Dyson) jos tuotteessa on todettu vika, joka johtuu virheellisistä materiaaleista, työstä tai toiminnasta 2 vuoden sisällä ostopäivästä. Jos tarvittavaa osaa ei enää ole saatavilla, Dyson korvaa osan vastaavalla osalla. MITÄ TAKUU EI KATA Dyson ei ole vastuussa huoltotöistä, jotka johtuvat: • Normaalista kulumisesta. • Vahingosta, käyttäjän huolimattomuudesta, käyttöohjeiden vastaisesta tai väärästä käytöstä. • Väärästä käyttöjännitteestä (ks. tyyppikilpi). • Tukoksista - katso ohjeista tukosten poistaminen. • Laitteen käytöstä ostomaan ulkopuolella. • Muiden kuin Dysonin suosittelemien osien käytöstä. • Ulkoisesta vaikutuksesta, kuten liikenteestä, säästä tai sähköverkon piikeistä. • Muiden kuin Dysonin tekemiä muutoksista laitteeseen. • Dysonin vaikutusvallan ulkopuolella olevasta syystä. • Jos et ole varma takuun kattavuudesta, ota yhteys Dyson asiakaspalveluun. Muista: Irrota aina virtajohto pistorasiasta ennen ongelmien tarkistamista. Jos laite ei toimi, tarkista ensin että pistorasiaan tulee virtaa ja että virtajohto on kunnolla pistorasiassa. OLE HYVÄ JA REKISTERÖIDY TUULETTIMEN OMISTAJAKSI KIITOS, ETTÄ HANKIT DYSON TUULETTIMEN. Varmistaaksesi nopean ja tehokkaan palvelun, rekisteröi takuusi. Siihen on kaksi vaihtoehtoa: • Osoitteessa www.fi.dyson.com • Soittamalla Dyson asiakaspalveluun Tämä helpottaa asioiden hoitoa ongelmatapauksissa ja auttaa meitä ottamaan yhteyttä tarvittaessa. DYSON ASIAKASPALVELU Jos sinulla on kysyttävää Dyson tuulettimesta, ota yhteys Dyson asiakaspalveluun. Tarkista laitteen sarjanumero ja ostopaikka tai ota yhteyttää nettisivujemme kautta. Sarjanumero löytyy laitteen pohjasta. Useimmat ongelmat voidaan ratkaista puhelimessa asiakaspalveluhenkilöstön avustuksella. Jos tuulettimesi tarvitsee huoltoa, ota yhteys Dyson asiakaspalveluun. Jos tuotteen takuu on voimassa ja takuuehdot täyttyvät, se korjataan ilman kuluja. YKSITYISYYDENSUOJA Emme säilytä yksityishenkilöiden henkilötietoja rekisterissä. Saadaksesi lisätietoja yksityisyydensuojasta, ota yhteys asiakaspalveluun, puh. 020 7411 660. YHTEISÖTIETOJA Malli tästä laitteesta on testattu ja sen on todettu täyttävän seuraavat direktiivit: 2006/95/EC Low voltage Directive, 93/68/EEC CE Marking Directive, 2004/108/EC EMC Directive. TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN Dyson tuotteet on valmistettu korkealaatuisista, kierrätettävistä materiaaleista joita ei tule käsitellä talousjätteenä. Suojellaksesi ympäristöä, vie laite elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen. TEKNISET TIEDOT Tuotteen paino: 1,75 kg (10”) tai 1,79 kg (12”). Huomaa: yksityiskohdat saattavat muuttua. GR ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ DYSON • Ρυθμίστε την βάση μπρος ή πίσω ανάλογα με την επιθυμητή γωνία ροής αέρα. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ • Για τον καθαρισμό, σκουπίστε με ένα στεγνό ή ελαφρώς νωπό πανί. • Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή γυαλιστικά. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ Όροι και προϋποθέσεις ισχύος της 2ετούς εγγύησης Dyson. • Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία αγοράς (ή την ημερομηνία παράδοσης όταν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αγοράς) • Όλες οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται από την Dyson ή τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της. • Τα εξαρτήματα που αντικαθιστώνται ανήκουν στην Dyson. • Η επισκευή και αντικατάσταση του ανεμιστήρα λόγω εγγύησης δεν παρατείνουν την ισχύ την εγγύησης. • Η εγγύηση παρέχει πρόσθετα προνόμια και δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτή. • Πριν πραγματοποιηθεί οποιοσδήποτε έλεγχος του ανεμιστήρα απαιτείται η επίδειξη της απόδειξης αγοράς/παράδοσης. Χωρίς την απόδειξη, όλες οι πραγματοποιηθείσες εργασίες θα χρεώνονται. Παρακαλείσθε να διατηρήσετε την απόδειξη αγοράς ή το δελτίο παραλαβής. ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ • Την επισκευή ή αντικατάσταση της ηλεκτρικής σκούπας (κατά τη κρίση της Dyson) σε περίπτωση αστοχίας υλικών, κακής συναρμολόγησης ή δυσλειτουργίας για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, (σε περίπτωση που κάποιο ανταλλακτικό έχει καταργηθεί ή είναι εκτός παραγωγής, η Dyson θα το αντικαταστήσει με ένα λειτουργικά εναλλακτικό είδος). TI ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ Η Dyson δεν εγγυάται την επισκευή ή αντικατάσταση της συσκευής που οφείλεται σε: • Φυσιολογική φθορά απ’ τη χρήση του προϊόντος • Τυχαία βλάβη ή φθορά που προκλήθηκε από αμέλεια, απροσεξία, από λανθασμένο χειρισμό ή οποιαδήποτε άλλη χρήση της ηλεκτρική σκούπας που δεν είναι συμβατή με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. • Βλάβη που προκλήθηκε από τη μη συμβατή, ως προς την ταμπέλα τεχνικών χαρακτηριστικών, χρήση της συσκευής. • Φράξιμο - δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αποκατάσταση του προβλήματος στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. • Χρήση του ανεμιστήρα εκτός της χώρας στην οποία έγινε η αγορά. • Χρήση ανταλλακτικών και αξεσουάρ που δεν συνιστώνται ή δεν κατασκευάζονται από την Dyson. • Βλάβη από εξωγενείς παράγοντες όπως μεταφορά, καιρικές συνθήκες, διακοπή ρεύματος, υπερφόρτιση δικτύου. • Επισκευές και μετατροπές που πραγματοποιήθηκαν από τρίτους και όχι από τη Dyson ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της. • Φθορά που προκλήθηκε από περιπτώσεις που είναι εκτός του ελέγχου της Dyson. • Για τυχόν αμφιβολίες σχετικά με τις προϋποθέσεις ισχύος της εγγύησης, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της Dyson. ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: Αποσυνδέετε το φις από την πρίζα πριν έλεγξετε τον ανεμιστήρα για τυχόν προβλήματα. Αν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα έχει ρεύμα και ότι το φις είναι σωστά συνδεδεμένο με την πρίζα. Αν εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα με τη λειτουργία του ανεμιστήρα, καλέστε στη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της Dyson. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΩΣ ΚΑΤΟΧΟΣ TOY ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ DYSON ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ DYSON. Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να εγγραφείτε ως κάτοχος του ανεμιστήρα Dyson. Η εγγραφή μπορεί να γίνει με 2 τρόπους: • Mέσω του website www.gr.dyson.com • Καλώντας στη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της Dyson Με αυτό τον τρόπο κατοχυρώνεστε ως κάτοχος του ανεμιστήρα Dyson σε περίπτωση απώλειας της εγγύησης και μας δίνετε την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν χρειαστεί. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ DYSON Αν έχετε απορίες σχετικά με τον ανεμιστήρα Dyson, καλέστε τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της Dyson και αναφέρατε τον αριθμό σειράς, το κατάστημα και την ημερομηνία αγοράς ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του website. Ο αριθμός σειράς αναγράφεται στη βάση της συσκευής. Περαιτέρω ερωτήσεις θα απαντηθούν τηλεφωνικώς από το προσωπικό της Γραμμής Εξυπηρέτησης Πελατών. Αν ο ανεμιστήρας χρειάζεται επισκευή, καλέστε τη Γραμμή Εξυπηρέτησης πελατών της Dyson για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία. Αν ο ανεμιστήρας καλύπτεται από εγγύηση και το είδος της επισκευής προβλέπεται από του όρους της εγγύησης, τότε η επισκευή πραγματοποιείται χωρίς χρέωση. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα στοιχεία που συλλέγονται από την Dyson και τους εκπροσώπους της προορίζονται μόνο για σκοπούς προώθησης, παροχής υπηρεσιών και μάρκετινγκ. Εάν επιθυμείτε να ανανεώσετε τα στοιχεία σας ή να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε θέματα μάρκετινγκ ή αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των στοιχείων σας παρακαλούμε αποστείλατε το αίτημά σας ταχυδρομικώς στη δ/νση DYSON - ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΕ, Κελετσέκη 8, 11362 Αθήνα - ή μέσω email στη δ/νση dyson@vassilias.gr ή καλώντας στο 800 111 3500. Και για Κύπρο η διεύθυνση είναι Thetaco Traders, Οδός Αρετής 6, Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου και στο τηλέφωνο 24-532220. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων θα βρείτε στη δ/νση www.dyson.co.uk/privacy ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Δείγμα της παρούσας συσκευής δοκιμάστηκε και βρέθηκε σύμφωνο με τις εξής Ευρωπαϊκές Οδηγίες: 2006/95/EC Οδηγία Χαμηλής Τάσης, 93/68/EEC Οδηγία Πιστοποίησης CE, 2004/108/EC Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Τα προϊόντα της Dyson είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά και δεν πρέπει να τα διαχειρίζεστε σαν οικιακά απόβλητα. Παρακαλείσθε να διαθέτετε τα εν λόγω προϊόντα υπεύθυνα προσκομίζοντας τα στο πλησιέστερο σημείο ανακύκλωσης. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βάρος συσκευής 1.75kg (επιτραπέζιος 10”), 1.79kg (επιτραπέζιος 12”). Προσοχή: Κάποιες λεπτομέρειες ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται. HU HASZNÁLJA A DYSONJA LENGÉS FUNKCIÓJÁT • Állítsa be a talpat előre vagy hátra a megfelelő légáramlási dőlésszögnek megfelelően. TISZTÍTÁS • A tisztításhoz, törőlje le száraz vagy nedves ruhával. • Ne használjon tisztítószereket vagy polírozókat a ventilátor tisztításához. 2 ÉV LIMITÁLT GARANCIA Feltételek és kondiciók a Dyson 2 éves garanciához. • A garancia a vásárlás napjától él (vagy az átvétel(kiszállítás esetén) napjától-ha az késöbbi). • A szervíz munkákat a Dyson vagy annak kijelőlt megbízottja végezheti. • Ha alkatrészt kell cserélni, az átszáll a Dyson tulajdonába. • A garancia alatt lévő ventilátor szerelése vagy cseréje nem hosszabbítja meg a garanciális időt. • A garanciának egyébb előnyei vannak, melyek nem befolyásolják az Ön elsődleges jogait. • Önnek rendelkeznie kell az átvételt és a vásárlást igazoló dokumentummal, a javítást megelőzően.E nélkül, a javítás fizetendő. Legyenszíves megőrízni a számláját. MIT FEDEZ • Ventilátorjának ingyenes javítása vagy cseréje (a Dyson költségén) akkor indokolt amennyiben a vásárlástól számított két éven belűl gyári hibás. AMIT NEM FEDEZ A Dyson nem terhelhető a javítás/csere költségeivel, az alábbi esetekben: • Normális elhasználódás / kopás. • Balesetből adodó meghibásodás, kár - nem megfelelő használatból, gondatlanságból, figyelmetlenségből való eljárásokból vagy a ventilátor nem használatui útmutató szerinti kezeléséből. • A nem megfelelő áramkőr használata. • Dugulás - a dugulás elhárítási útmutatót a hátlapon találja • Ha a készüléket más országban használja, mint ahol vásárolta • Ha más alkatrészeket/kiegészítőket használ mint amelyeket a Dyson előír. • Külső források általi meghibásodás, mint átmenetel, időjárás, áramszünet, átamözön. • Más által végzett szervízelés. • A Dyson által ellenőrízhetetlen külső tényezők általi meghibásodás. • Ha nem biztos benne, hogy mit fedez a garanciája, hívja a Dyson infó vonalát. Emlékezzen: A probléma ellenőrzése elött, mindig húzza ki a készüléket a dugóból.Ha a ventilátor nem műkődik, ellenőrizze a megfelelő áramellátást és hogy a dugó megfelelően van-e bedugva. Ha gondja vana Dyson ventillátorral, hívja az info vonalat. 18 19

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Dyson AM01, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Dyson AM01 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Dyson AM01 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Dyson AM01

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Dyson AM01 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Dyson
  • Tuote: Tuulettimet
  • Malli/nimi: AM01
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Unkari, Slovenian