DPC10QTC-QS

DeWalt DPC10QTC-QS käyttöohjeet

DPC10QTC-QS

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DPC10QTC-QS kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 180 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
Sivu: 1
SUOMI 54 Lue käyttöopas: Lue käyttöopas huolella ennen kompressorin asetusta, käynnistystä tai säätöä. TYÖKALUN MERKINNÄT Työkalussa on seuraavat kuvakkeet: SÄHKÖISKUN VAARA: VAARA: ennen kuin kompressorille tehdään mitään työtä, sen sähkönsyöttö pitää kytkeä irti. KORKEAN LÄMPÖTILAN VAARA: VAARA: kompressorissa on osia, joiden lämpötila voi nousta korkeaksi. SATUNNAISEN KÄYNNISTYMISEN VAARA HUOMIO: kompressori voi käynnistyä automaattisesti virtakatkon ja siitä aiheutuvan nollauksen seurauksena MURTUMISRISKI: Ellei säiliötä tyhjennetä kunnolla, se voi syöpyä, ja tämän seurauksena ilmanpainesäiliö voi repeytyä tai räjähtää. KÄYTETTÄVÄ KUULOSUOJAIMIA, SUOJALASEJA JA HENGITYKSENSUOJAIMIA TÄRKEITÄ TIETOJA Lue huolella kaikki tämän käyttöoppaan toimintaohjeet, turvallisuusneuvot ja varoitukset ennen tämän kompressorin käyttöä tai huoltoa. Useimmat onnettomuudet, jotka aiheutuvat kompressorin käytön ja huollon yhteydessä, johtuvat perusturvallisuussääntöjen tai varotoimien huomiotta jättämisestä. Onnettomuudet vältetään, kun ajoissa mahdolliset vaaratilanteet tunnistetaan ajoissa ja noudatetaan tarpeellisia turvallisuussääntöjä. Perusturvallisuussäännöt luetellaan käsikirjan osassa “TURVALLISUUS” ja osissa, joissa käsitellään käyttöja huolto-ohjeita. Vaarat, joita tulee välttää henkilövahinkojen tai laitevaurioiden estämiseksi, ilmoitetaan kompressorissa ja tässä käsikirjassa merkinnällä “VAROITUKSET”. Älä koskaan käytä tätä kompressoria muulla kuin valmistajan suosittelemalla tavalla, ellet ensin vahvista, että suunniteltu käyttötapa on turvallinen sinulle ja muille. KÄYTTÖTARKOITUS Käytä DeWALT-kompressoria vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, esimerkkinä pneumaattiset naulaustyökalut, renkaiden ilmanpaine jne. Varmista aina, että liittämäsi työkalu on ilmanpainearvoltaan sopiva. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai helposti syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. Tämä laite on ammattikäyttöön tarkoitettu kompressori. ÄLÄ anna lasten koskea kompressoriin. Kokematonta operaattoria tulee valvoa, jos hän käyttää tätä työkalua. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (mukaan lukien lapset), jotka kärsivät heikentyneistä fyysisistä, sensorisista tai psyykkisistä kyvyistä, tai jos heiltä puuttuu kokemusta, tietoja tai taitoja, ellei heitä valvo heidän turvallisuudestaan vastuullinen henkilö. Lapsia ei saa koskaan jättää yksin tämän tuotteen kanssa. SIGNAALISANOJEN MERKITYKSET m VAARA: ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, jonka laiminlyöminen johtaa vakavaan henkilövahinkoon. m VAROITUS: tarkoittaa mahdollisesti vaarallisia tilanteita, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. m HUOMIO: ilmaisee vaaratilanteen, jonka laiminlyöminen voi johtaa henkilövahinkoon. HUOMAA: korostaa tärkeitä tietoja. Turvaohjeet KOMPRESSORIN TURVALLISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT OHJEET. m VAROITUS: KOMPRESSORIN VÄÄRÄNLAINEN JA VAARALLINEN KÄYTTÖ VOIVAT AIHEUTTAA HENGENVAARALLISIA TAI VAKAVIA RUUMIILLISIA VAMMOJA. TÄLLAISTEN RISKIEN VÄLTTÄMISEKSI PYYDÄMME NOUDATTAMAAN TARKASTI PERUSTURVALLISUUSOHJEITA. LUE KAIKKI OHJEET 1. ÄLÄ KOSKAAN KOSKE LIIKKUVIA OSIA Älä koskaan aseta käsiä, sormia tai muita kehonosia kompressorin liikkuvien osien lähelle. 2. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ ASENTAMATTA TURVASUOJUKSIA Älä koskaan käytä kompressoria, jos kaikkia sen turvasuojuksia ei ole asennettu paikoilleen tai ne eivät ole asianmukaisessa käyttökunnossa. Jos nämä suojukset pitä poistaa huoltoa varten, varmista, että suojukset on kiinnitetty alkuperäisille paikoilleen ennen kompressorin uudelleenkäyttöä. 3. KÄYTÄ AINA SUOJALASEJA Käytä aina suojalaseja tai vastaavia silmäsuojaimia. Älä suuntaa paineilmaa toista henkilöä tai mitään kehonosaa kohden. 4. SUOJAA ITSEÄSI SÄHKÖISKUILTA Vältä koskemasta millään tavalla kompressorin metallisia osia, kuten putkia, jäähdytintä, nauhoja ja jäähdytyskoteloita. Älä koskaan käytä kompressoria kosteassa tai märässä ympäristössä. 5. IRROTA KOMPRESSORI VIRTALÄHTEESTÄ KUN SITÄ EI KÄYTETÄ Kytke kompressori irti sähkövirrasta ja tyhjennä paine täysin säiliöstä ennen minkä tahansa osan huoltoa, katsastusta, huoltoa, puhdistusta, vaihtoa tai tarkastusta. 6. VÄLTÄ VAHINGOSSA TAPAHTUVAT KÄYNNISTYKSET Kompressoria ei saa kuljettaa, jos se on kytketty sähkövirtaan tai jos säiliössä on painetta. Varmista, että virtakytkin
Sivu: 2
SUOMI 55 on “OFF”-asennossa ennen kompressorin kytkemistä virtalähteeseen. 7. VARASTOI KOMPRESSORI ASIANMUKAISESTI Kun kompressori ei ole käytössä, se pitää säilyttää kuivassa paikassa. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Lukitse varastointitila. 8. PIDÄ TYÖSKENTELYALUE PUHTAANA Sotkuiset alueet ovat alttiimpia onnettomuuksille. Poista työskentelyalueelta tarpeettomat työkalut, jätteet, huonekalut, jne… 9. PIDÄ LAPSET LOITOLLA Älä anna ulkopuolisten henkilöiden koskettaa kompressorin jatkojohtoa. Kaikkien vierailijoiden on pysyttävä poissa työskentelyalueelta. 10. PUKEUDU ASIANMUKAISESTI Älä käytä leveitä, riippuvia vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä pitkät hiukset peittävää päähinettä. 11. ÄLÄ KÄYTÄ SYÖTTÖJOHTOA VÄÄRIN Älä vedä sähköjohdosta, kun irrotat sen sähköpistokkeesta. Pidä johto kaukana lämpölähteistä, öljystä ja terävistä reunoista. 12. YLLÄPIDÄ KOMPRESSORIA HUOLELLISESTI Tarkista syöttöjohto säännöllisesti, ja jos johto on vaurioitunut, anna se valtuutetun huoltoliikkeen korjattavaksi. Tarkista jatkojohdot säännöllisesti ja vaihda, jos ne ovat vaurioituneet. 13. JATKOJOHDOT ULKOKÄYTTÖÖN Kun kompressoria käytetään ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja, joissa on merkintä ulkokäyttöön soveltuvuudesta. 14. PYSY VALPPAANA Ole varovainen kompressorin kanssa työskennellessäsi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä kompressoria väsyneenä. Kompressoria ei saa koskaan käyttää alkoholin, huumeiden tai väsymystä aiheuttavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena. 15. TARKISTA VIALLISET OSAT TAI ILMAVUODOT Ennen kompressorin jatkokäyttöä tarkista huolellisesti suojus ja muut osat mahdollisten vikojen varalta. Näin voit varmistua osien asianmukaisesta toiminnasta. Tarkista liikkuvien osien kohdistus ja kiinnitys, osien mahdolliset murtumat, kiinnitykset, ilmavuodot ja muut mahdolliset ongelmat, jotka voivat vaikuttaa koneen toimintaan. Valtuutetun huoltoliikkeen on korjattava tai vaihdettava suojus tai muu rikkoontunut osa, ellei tässä käsikirjassa ole toisin neuvottu. Valtuutetun huoltoliikkeen on vaihdettava vialliset painekytkimet. Älä käytä kompressoria, jos sitä ei voi kytkeä päälle tai pois päältä kytkimestä. Älä koskaan yritä korjata vuotavaa tai vioittunutta ilmanpainesäiliötä. Vaihda säiliö välittömästi valtuutetussa huoltoliikkeessä. 16. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ KOMPRESSORIA MUIHIN KUIN MÄÄRITETTYIHIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN Älä koskaan käytä kompressoria muihin kuin käsikirjassa määritettyihin käyttötarkoituksiin. Älä koskaan käytä paineilmaa hengitykseen. Älä koskaan seiso kompressorin päällä. 17. KÄYTÄ KOMPRESSORIA OIKEIN Kompressoria tulee käyttää tässä käsikirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Älä anna koskaan lasten tai käyttöön tottumattomien tai valtuuttamattomien henkilöiden käyttää kompressoria. 18. TARKASTA, ETTÄ KAIKKI RUUVIT, MUTTERIT JA KANNET OVAT HYVIN KIINNITETTYJÄ Tarkasta että kaikki ruuvit, mutterit ja laatat ovat asianmukaisesti kiinnitettyjä. Tarkasta niiden kunto säännöllisesti. 19. PIDÄ MOOTTORIN TUULETUSAUKKO PUHTAANA Moottorin tuuletusaukko on pidettävä puhtaana, jotta ilma voi kulkea vapaasti koko ajan. Tarkista se usein pölyn kerääntymisen varalta. 20. KÄYTÄ KOMPRESSORIA NIMELLISJÄNNITTEELLÄ Käytä kompressoria nimikylteissä määritetyllä jännitteellä. Jos kompressoria käytetään nimellisjännitettä suuremmalla jännitteellä, moottorin käyntinopeus kasvaa ja se saattaa vahingoittaa konetta polttaen moottorin. 21. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ KOMPRESSORIA, JOS SE ON VIALLINEN TAI TOIMII EPÄNORMAALISTI Jos kompressori vaikuttaa toimivat epätavallisesti, siitä kuuluu epätavallisia ääniä, se tärisee liikaa tai vaikuttaa muuten vialliselta, pysäytä se heti ja käänny lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen puoleen. 22. ÄLÄ PUHDISTA MUOVISIA OSIA LIUOTUSAINEILLA Liuotusaineet, kuten bensiini, ohennusaine, hiilitetrakloridi tai alkoholipitoiset aineet voivat vahingoittaa muovisia osia. Älä pyyhi muovisia osia näillä aineilla. Puhdista muoviset osat saippuapitoiseen veteen kostutetulla pehmeällä rätillä. 23. KÄYTÄ AINOASTAAN ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA Jos käytetään varaosia, jotka eivät vastaa alkuperäisiä, takuu ei saata olla voimassa, ja tästä saattaa aiheutua kompressoriin vika sekä ruumiinvammoja. Alkuperäisiä varaosia saa valtuutetulta jälleenmyyjältä. 24. ÄLÄ TEE MUUTOKSIA KOMPRESSORIIN Älä tee muutoksia kompressoriin. Jos tarvitaan korjausta, käänny aina valtuutetun huollon puoleen. Luvattomat muutokset voivat vahingoittaa kompressoria tai heikentää sen tehokkuutta. Lisäksi luvattomista muutostöistä voi aiheutua onnettomuus tai ruumiinvammoja henkilöille, jotka yrittävät tehdä korjauksia ilman tarvittavaa osaamista tai teknisiä tietoja. Luvattomat muutostyöt voivat kasvattaa henkilövahinkojen ja aineellisten vahinkojen riskiä. 25. KATKAISE VIRTA VIRTAKYTKIMESTÄ AINA KUN KOMPRESSORIA EI KÄYTETÄ Kun kompressoria ei käytetä, käännä virtakytkin OFF-asentoon, irrota se virtalähteestä ja poista paineilma ilmatankista avaamalla tyhjennyshana. 26. ÄLÄ KOSKAAN KOSKETA KUUMAA PINTAA Palovammojen välttämiseksi älä koske putkia, päitä, sylinteriä tai moottoria. 27. ÄLÄ SUUNTAA HÖYRYÄ VARTALOA KOHTI Riskien välttämiseksi älä koskaan suuntaa höyryä ihmisten tai eläinten suuntaan.
Sivu: 3
SUOMI 56 28. TYHJENNÄ SÄILIÖ PÄIVITTÄIN TAI JOKA KÄYTTÖKERRAN JÄLKEEN. Avaa tyhjennysventtiili ja kallista kompressoria niin, että kaikki kerääntynyt vesi valuu pois. Ellei säiliötä tyhjennetä kunnolla, säiliö voi syöpyä, ja seurauksena voi olla ilmanpainesäiliön yllättävä repeytyminen tai räjähdys. 29. ÄLÄ PYSÄYTÄ KOMPRESSORIA IRROTTAMALLA VIRTAJOHTOA Käytä virtakytkintä. 30. KÄYTÄ VAIN SUOSITELTUJA ILMAN KÄSITTELYYN TARKOITETTU OSIA, JOTKA SOVELTUVAT VÄHINTÄÄN 13,8 BAARIN (200 PSI) PAINEELLE Sirpalevaara. Käytä vain suositeltuja ilman käsittelyyn tarkoitettuja osia, jotka soveltuvat vähintään 13,8 baarin (200 PSI) paineelle. 31. KÄYTÄ ASIANMUKAISIA KUULO- JA PÄÄSUOJAIMIA Kompressoria ja siihen liitettyä työkalua tai tarviketta käytettäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita. Tutustu työkalun / tarvikkeen käyttöoppaaseen ja noudata mahdollisia turvavaatimuksia. 32. OTA OLOSUHTEET HUOMIOON Älä koskaan jätä kompressoria sateeseen. Älä koskaan käytä kompressoria kosteissa tai märissä olosuhteissa. Varmista hyvä valaistus. Älä koskaan käytä kompressoria palavien nesteiden tai kaasujen lähellä. 33. ÄLÄ KÄYTÄ RÄJÄHDYSALTTIISSA YMPÄRISTÖISSÄ, ESIM. HELPOSTI SYTTYVIEN NESTEIDEN TAI KAASUJEN LÄHEISYYDESSÄ. Kompressorit voivat synnyttää kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryn. VARAOSAT Käytä korjauksissa vain alkuperäisiä varaosia, jotka ovat samanlaisia kuin vaihdettavat osat. Vain valtuutettujen huoltoliikkeiden tulisi suorittaa korjaustöitä. JATKOJOHTO Käytä vain kolmijohtimista jatkojohtoa, jossa on kolminapaiset maadoitettavat koskettimet ja kolminapaiset liittimet, joihin kompressorin pistoke sopii. Vaihda tai korjaa vioittunut johto. Varmista, että jatkojohto on hyväkuntoinen. Jatkojohtoa käytettäessä pitää olla varma, että se on tarpeeksi vahva ja riittää siirtämään kytkettävän tuotteen tuottaman virran. Alimitoitettu jatkojohto voi aiheuttaa jännitteen laskua, josta seuraa tehohäviöitä ja koneen ylikuumenemista. Seuraavassa taulukossa esitetään sopiva koko johdon pituuden ja nimikyltin virta-arvon mukaisesti. Jos et ole varma, käytä tukevampaa johtoa. Mitä pienempi mittaluku, sitä vahvempi johto. Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö vähentää sähköiskun vaaraa. OSA, JOKA VOIMASSA MAKSIMIPITUUDELLE 20 M Teho / Teho / 220 / 230 V 110 / 120 V HP kW mm 2 mm 2 0.75-1 0.65-0.7 1.5 2.5 1.5 1.1 2.5 4 2 1.5 2.5 4-6 2.5-3 1.8-2.2 4 - m VAROITUS Vältä sähköiskun vaaraa. Älä koskaan käytä kompressoria viallisen sähköjohdon tai jatkojohdon kanssa. Tarkasta sähköjohtojen hyväkuntoisuus säännöllisesti. Älä koskaan käytä kompressoria vedessä tai missään ympäristössä, jossa sähköiskut ovat mahdollisia. VAROVENTTIILI Tämä kompressori on varustettu varoventtiilillä, jonka tehtävä on ehkäistä ilmasäiliön ylipaine. Tämän venttiilin asetukset on asetettu tehtaalla, eikä se toimi, ennen kuin säiliön paine saavuttaa asetetun paineen. m VAROITUS: ÄLÄ YRITÄ SÄÄTÄÄ TAI POISTAA TÄTÄ TURVALAITETTA. VENTTIILIIN TEHDYT SÄÄDÖT VOIVAT AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA. Jos laite vaatii korjausta tai huoltoa, käänny valtuutetun DeWALT-palvelukeskuksen puoleen. Lisäosat ja tarvikkeet: Sallittu enimmäispaine on selkeästi merkitty kaikkiin tämän kompressorin kanssa käytettäviin lisäosiin tai tarvikkeisiin tai niiden käyttöoppaisiin. Näiden lisäosien (mm. ilmatyökalut, paineilmatoimiset tarvikkeet, spray-ruiskut, ilmaletkut, ilmaletkuliitännät, renkaat ja muut ilmatäytteiset tuotteet) painearvon ylittäminen voi aiheuttaa niiden irtoamisen tai räjähtämisen ja siten tuottaa vakavia vammoja. • Älä koskaan ylitä kompressorin kanssa käytettävän lisäosan tai tarvikkeen valmistajan suosittelemaa sallittua enimmäispainetta. KÄYTTÖKUORMA: Jotta DeWALT-ilmakompressorisi käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, älä ylitä teknisessä laitekilvessä ilmoitettua käyttökuormaa. Jos kompressori esimerkiksi pumppaa ilmaa yli 50 %:n ajan tunnista, sen kapasiteetti ei vastaa käyttötarkoituksen vaatimaa ilmansyöttöä. Sovita lisäosan tai tarvikkeen ilmantarve aina kompressorin ilmansyöttöön. Sähkömoottorin ylikuumenemisen välttämiseksi kompressori on suunniteltu ajoittaiseen käyttöön kuten on kuvattu teknisiä tietoja sisältävässä kyltissä (esimerkiksi S3-25 tarkoittaa 2,5 minuuttia virta kytkettynä, 7,5 minuuttia virta kytkettynä pois).
Sivu: 4
SUOMI 57 TALLENNA NÄMÄ OHJEET JA ANNA NE TÄMÄN TYÖKALUN MUILLE KÄYTTÄJILLE!! KÄYTTÖ JA HUOLTO HUOMAA: Käsikirjassa annettujen tietojen tarkoituksena on auttaa käyttäjää kompressorin käytössä ja huollossa. Joissakin käsikirjan kuvissa voi olla käytössä olevasta kompressorista eroavia yksityiskohtia tai lisäosia. ASENNUS Poista kompressori pakkauksesta, tarkista, että se on hyvässä kunnossa ja ettei se ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Tee sitten seuraavat toimenpiteet. SÄHKÖKYTKENTÄ Älä vahingoita johtoa. Älä koskaan käytä johtoa sähkötyökalun kantamiseen tai vetämiseen, äläkä koskaan irrota pistoketta johdosta vetämällä. Pidä johto etäällä kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. Yksivaihekompressorien mukana toimitetaan sähköjohto ja kaksinapainen maadoitettu pistoke. Kompressori on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. TÄRKEÄÄ: Älä koskaan käytä maadoitettua pistorasiaa nollajohdon sijasta. Maadoitus on tehtävä turvallisuusvaatimuksien mukaisesti (EN 60204). Virtajohdon pistoketta ei saa käyttää kytkimenä, vaan se on asennettava sopivalla erokytkimellä varustettuun pistorasiaan (lämpökatkaisin). m VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA. PUUTTEELLINEN MAADOITUS VOI AIHEUTTAA SÄHKÖISKUN. Älä muuta pistoketta. Ellei se sovi käytettävään pistorasiaan, valtuutetun sähköasentajan tulee asentaa sopiva pistorasia. VAIN VALTUUTETTU SÄHKÖASENTAJA saa tehdä korjauksia virtajohtoon tai pistokkeeseen. KÄYTTÖÖNOTTO MUISTILISTA ENNEN ALOITUSTA 1. Varmista, että virtakytkin (6) on OFF-asennossa. 2. Kytke virtajohto sopivaan haaroituspiirin pistorasiaan. Katso kohtaa Sähköliitäntä (yllä). 3. Varmista, että ilmasäiliö on tyhjennetty, katso kohtaa Ilmasäiliön tyhjennys luvussa Kunnossapito. 4. Varmista, että tyhjennysventtiili (2) on suljettu. 5. Varmista, että varoventtiili (9) toimii oikein, katso kohtaa Varoventtiilin tarkistaminen luvussa Kunnossapito. 6. Käännä säätönuppia (4) vastapäivään, kunnes se on täysin kiinni. Varmista, että paineensäätimen mittari osoittaa arvoa 0 bar (0 psi). 7. Kiinnitä letku ja lisälaitteet. m VAROITUS: Vahingoittumisriski. Pidä letkusta tukevasti kiinni kun kiinnität tai irrotat sitä, ettei se pääse karkaamaan käsistä. 8. Varmista, että kaikki suojukset ja etiketit ovat paikoillaan, luettavissa (etiketit) ja tukevasti kiinnitetty. Älä käytä kompressoria, ennen kuin kaikki kohteet on tarkastettu. m VAROITUS: Murtumisriski. Liian korkea ilmanpaine aiheuttaa murtumisvaaran. Tarkista valmistajan ilmoittama maksimipaineluokitus ilmatyökaluille ja lisälaitteille. Säätimen lähtöpaine ei koskaan saa ylittää maksimipaineluokitusta. ALKUASETUKSET m VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt tämän ohjekirjan turvallisuus-, käyttö- ja kunnossapito-ohjeet. SISÄÄNAJO m VAROITUS: Omaisuusvahingon vaara. Seurauksena voi olla vakavia vaurioita, ellei seuraavia sisäänajo-ohjeita seurata tarkasti. Tämä menettely on tarpeen ennen kuin kompressori otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa, ja aina kun takaiskuventtiili, kompressorin pumppu tai sen moottori on vaihdettu. 1. Varmista, että virtakytkin (6) on OFF-asennossa. m HUOMIO: Ellei letkua ole liitetty Quick Connect -runkoon, vedä liitintä taaksepäin kunnes se napsahtaa ja estää ilman karkaamisen pikaliittimen kautta. 2. Kytke virtajohto sopivaan haaroituspiirin pistorasiaan. Katso Jännite ja virtapiirin suojaus luvusta Asennus. 3. Avaa tyhjennysventtiili (vastapäivään) kokonaan, jotta ilma pääsee poistumaan eikä ilmanpaine kasva ilmasäiliössä sisäänajon aikana. 4. Käännä virtakytkin ON-asentoon. Kompressori käynnistyy. 5. Anna kompressorin käydä 20 minuuttia. 6. Sulje tyhjennysventtiili 20 minuutin kuluttua kääntämällä sitä myötäpäivään. Säiliö täyttyy asetettuun yläpaineeseen ja moottori pysähtyy. 7. Paineilma on käytettävissä, kunnes se on käytetty tai päästetty pois. KÄYNNISTYS Tarkista, että verkkovirta vastaa Sähköiset tiedot -kilven arvoja - sallittu vaihteluväli on +/- 5 %. Käännä tai paina asentoon "0". Työnnä pistoke pistorasiaan ja käynnistä kompressori kääntämällä virtakytkin asentoon "I". Kompressorin toiminta on täysin automaattista. Sitä ohjaa painekytkin, joka pysäyttää sen, kun säiliön paine saavuttaa
Sivu: 5
SUOMI 58 maksimiarvon ja käynnistää sen uudestaan, kun paine laskee minimiarvoon. Paine-ero minimi- ja maksimiarvon välillä on tavallisesti noin 2.4 baaria (35 psi). Esimerkki: kompressori pysähtyy, kun se saavuttaa noin 13.8 baarin arvon (200 psi - maksimikäyttöpaine) ja käynnistyy uudestaan automaattisesti, kun säiliön sisäinen paine on laskenut arvoon 11.4 baaria (165 psi). Kun kompressori on kytketty sähkölinjaan, säädä se maksimipaineelle ja tarkista huolellisesti, kuinka kone toimii. m VAROITUS: Pää/sylinteri/poistoputkiyksikkö voi saavuttaa erittäin korkean lämpötilan. Ole varovainen, kun työskentelet näiden osien lähellä äläkä kosketa niitä, jotta vältät mahdolliset palovammat. TÄRKEÄÄ Sähköllä toimivat kompressorit on liitettävä sopivalla erokytkimellä suojattuun pistorasiaan (lämpökatkaisin). Moottori on varustettu käämityksen sisällä sijaitsevalla termisellä ylikuormitussuojalla. Tämä sammuttaa kompressorin, jos sen lämpötila nousee liian korkeaksi. Jos terminen ylikuormitussuoja laukeaa, aseta katkaisin "off" (0) -asentoon. Irrota kompressorin virtajohto kunnes se on täysin jäähtynyt. Kun laite on jäähtynyt, kytke virtajohto pistokkeeseen ja käännä katkaisin "On" (I) -asentoon. Kompressorin tulisi käynnistyä tavalliseen tapaan. Ota muussa tapauksessa välittömästi yhteyttä lähimpään huoltopisteeseen. KÄYTTÖPAINEEN SÄÄTÖ Jatkuva enimmäispaineen käyttö ei ole välttämätöntä. Päinvastoin, paineilmaa käyttävä työkalu vaatii usein vähemmän painetta. Mikäli kompressorin mukana on toimitettu paineensäädin, käyttöpainetta on säädettävä tarpeen mukaan. Säädä paine haluttuun arvoon kääntämällä nuppia myötäpäivään lisätäksesi painetta tai vastapäivään vähentääksesi sitä. Saavutettuasi ihannepainearvon lukitse nuppi painamalla sitä alaspäin. Niissä paineensäätimissä, joihin ei ole asennettu painemittaria, asetettu painearvo voidaan nähdä säätimen rungossa olevasta porrastetusta asteikosta. Niissä paineensäätimissä, joihin on asennettu painemittari, painearvo voidaan nähdä itse mittarista. HUOMAA: Joissakin paineensäätimissä ei ole painamalla toimivaa lukitusta. Säädä tällöin painetta yksinkertaisesti kääntämällä nuppia. KOMPRESSORIN PYSÄYTYS 1. Paina kytkin "0"-asentoon (kompressoriin asennetun painekytkimen tyypin mukaan). ÄLÄ sammuta laitetta pistorasian kytkimestä tai irrottamalla pistoke. 2. Käännä säätönuppia (4) vastapäivään, kunnes se on täysin kiinni. Varmista, että säännellyn paineen mittari osoittaa arvoa 0 bar (0 psi). 3. Irrota letku ja lisälaitteet. 4. Ennen kuin tyhjennät ilmasäiliötä, katso Ilmasäiliön tyhjennys luvussa Kunnossapito. Varmista, että paineilmasäiliön painemittari osoittaa arvoa 0 bar (0 psi). MOOTTORIN YLIKUORMITUSSUOJA Moottori on varustettu termisellä ylikuormitussuojalla. Jos moottorin lämpötila nousee liian korkeaksi, ylikuormitussuoja sammuttaa moottorin. Moottorin on annettava jäähtyä ennen kuin se käynnistetään uudelleen. Uudelleenkäynnistys: 1. Aseta virtakytkin (6) OFF-asentoon ja irrota laitteen virtajohto. 2. Anna moottorin jäähtyä. 3. Kytke virtajohto sopivaan haaroituspiirin pistorasiaan. 4. Aseta virtakytkin ON-asentoon. Kunnossapito m VAROITUS: Voit vähentää loukkaantumisriskiä sammuttamalla laite ja irrottamalla se pistorasiasta sekä tyhjentämällä paineilma ilmatankista (varmista, että ilmanpainemittari näyttää arvoa 0 bar (0 psi)) ENNEN KUIN liität ja irrotat lisätarvikkeita, teet säätöjä tai muutat asetuksia tai teet korjauksia. Vahingossa käynnistyminen voi aiheuttaa vammoja. Ilmanpainekompressoria huollettaessa ja kunnossapitotoimenpiteitä suoritettaessa on noudatettava seuraavia menettelyjä. HUOMAA: Anna kompressorin jäähtyä ennen huoltotöiden aloittamista. HUOLTOTAULUKKO Toimenpide Päivittäin Viikoittain Tarkista varoventtiili X Tyhjennä ilmanpainesäiliö X Tarkista, esiintyykö epätavallista melua tai tärinää X Tarkista ilmavuodot* X Puhdista kompressori ulkoisesti X * Tarkista liitosten ilmavuodot käyttämällä saippuavettä. Katso muodostuuko ilmakuplia, kun kompressori pumppaa painetta, ja sen jälkeen kun pumppaus lopetetaan.
Sivu: 6
SUOMI 59 HUOMAA: Kaikissa paineilmajärjestelmissä on huoltoa vaativia osia (esim. öljy, suodattimet, erottimet), jotka tulee vaihtaa määräajoin. Nämä käytetyt osat saattavat sisältää säännöksien alaisia aineita, ja ne on hävitettävä paikallisten, valtion ja liittovaltion lakien ja määräyksien mukaisesti. HUOMAA: Jos panet purkaessasi merkille osien asennon ja sijainnin, teet kokoamista helpompaa. HUOMAA: Kaikki huoltotoimenpiteet, joita ei ole sisällytetty tähän osioon, tulisi suorittaa DeWALT-tehtaan huollossa tai valtuutetussa DeWALT-huoltoliikkeessä. ILMANPAINESÄILIÖN TYHJENNYS Ilmanpainesäiliöön tiivistynyt vesi on tyhjennettävä päivittäin avaamalla säiliön alla sijaitseva tyhjennyshana (2). Ole varovainen, koska jos sylinterin sisällä on paineilmaa, vesi voi virrata ulos huomattavalla voimalla. 1. Varmista, että kompressori on pois päältä. 2. Pidä kahvasta kiinni ja kallista kompressoria tyhjennysventtiiliä kohden, niin että se on säiliön alakohdassa. 3. Avaa tyhjennysventtiili. 4. Pidä kompressoria kallistettuna, kunnes kaikki kosteus on poistunut. VAROVENTTIILIN (9) TARKISTAMINEN m VAROITUS: Kuumia pintoja. Palovamman vaara. Poistoputki jälkijäähdytin, pumppupää ja ympäröivät osat ovat erittäin kuumia, älä koske niihin. Anna kompressorin jäähtyä ennen huoltotoimenpiteitä. m VAROITUS: Murtumisriski. Ellei varoventtiili toimi oikein, ylipaineistuksen syntyminen on mahdollista, aiheuttaen ilmanpainesäiliön rikkoutuminen tai räjähdyksen. Ennen kuin käynnistät kompressorin, varmista varoventtiilin renkaasta vetämällä, että varoventtiili toimii vapaasti. Jos venttiili on jumissa, tai ellei se liiku kevyesti, se on korvattava samantyyppisellä venttiilillä. MITEN TOIMIA PIENEN HÄIRIÖN SATTUESSA Ilmavuodot Voivat johtua putkiliittimen huonosta tiiviydestä, tarkasta kaikki putkiliittimet kastelemalla ne saippuavedellä. Kompressori ei käynnisty Jos kompressorin käynnistys on vaikeaa, tarkasta: - Vastaako jännite nimikyltissä annettua arvoa? - Ovatko käytetyt jatkojohdot läpimitaltaan ja pituudeltaan sopivia? - Onko työympäristö liian kylmä? (alle 0°C) - Onko sähköjohdossa jännite? - Onko pistorasiat kytketty oikein? - Ovatko lämpökatkaisimet ja sulakkeet kunnossa? Kompressori ei pysähdy - Ellei kompressori pysähdy saavutettaessa maksimipaine, säiliön varoventtiili alkaa toimia. Kompressoria, jonka varoventtiili on viallinen, ei KOSKAAN saa käyttää - ota välittömästi yhteyttä lähimpään huoltopisteeseen. TÄRKEÄÄ - Älä missään tapauksessa kierrä mitään liitosta auki, kun säiliössä on painetta. - Varmista aina säiliön paineettomuus. - On kiellettyä tehdä paineilmasäiliöön reikiä, hitsata sitä tai muuntaa sen muotoa tarkoituksellisesti. - Älä tee mitään töitä kompressorille, ennen kuin olet irrottanut virtapistokkeen pistorasiasta. - Toimintaympäristön lämpötila: 0°C - +35°C. - Älä ruiskuta kompressorin suuntaan vettä tai syttyviä nesteitä. - Älä aseta syttyviä esineitä kompressorin lähettyville. - Käytön taukojen aikana aseta painekytkin asentoon “0” (OFF) (pois päältä). . - Älä koskaan kohdista paineilmaa ihmisiä tai eläimiä kohden. - Älä kuljeta kompressoria, jos siinä on painetta.- Ole varovainen, sillä jotkut kompressorin osat, kuten antoputket ja - päät voivat kuumeta paljon. Älä koske näitä osia palovammojen välttämiseksi - Kuljeta kompressoria nostamalla tai vetämällä sitä ja käyttämällä asianmukaisia kädensijoja tai kahvoja - Lapset ja eläimet tulee pitää poissa koneen toiminta- alueelta. - Jos kompressoria käytetään maalaamiseen: a) Älä työskentele suljetussa ympäristössä tai lähellä avotulta, b) Varmista, että työskentelytilan ilmanvaihto on riittävää, c) Suojaa nenäsi ja suusi asianmukaisella naamarilla. Tutustu työkalun / tarvikkeen käyttöoppaaseen ja noudata mahdollisia turvavaatimuksia. - Jos sähköjohto tai kosketin on rikki, älä käytä kompressoria ja käänny valtuutetun huoltoliikkeen puoleen viallisen osan vaihtamiseksi, alkuperäisillä vaihto-osilla. - Jos kompressori asetetaan hyllylle tai lattiaa korkeammalle tasolle, se pitää kiinnittää tukevasti, jotta se ei pääse putoamaan käytön aikana. - Älä aseta esineitä tai käsiä suojaristikoiden sisälle tapaturmien ja kompressorin vaurioiden estämiseksi. - Älä käytä kompressoria esineiden, eläinten tai ihmisten lyömiseen vakavien onnettomuuksien estämiseksi. - Kun olet lopettanut kompressorin käytön, poista aina pistoke pistorasiasta
Sivu: 7
SUOMI 60 SÄHKÖISELLÄ KOMPRESSORILLA VARUSTETUT MALLIT Euroopan markkinoita varten valmistetut kompressorisäiliöt täyttävät direktiivin 2009/105/EY vaatimukset Euroopan markkinoita varten valmistetut kompressorit täyttävät direktiivin 2006/42/EY & 2000/14/EY vaatimukset. Akustinen paine mitataan vapaakentässä suurimmalla sallitulla käyttöpaineella 4m etäisyydeltä. VINKKEJÄ TEHOKASTA TOIMINTAA VARTEN - Jotta voidaan taata koneen tehokas toiminta jatkuvalla täydellä kuormituksella ja maksimikäyttöpaineella, varmista, että sisätilojen työympäristön lämpötila ei ylitä +25 °C. - Suosittelemme kompressorin käyttöä täydellä kuormituksella 70 %:n teholla tunnissa, koska tämä takaa tuotteen pitkäaikaisen tehokkaan käytön. KOMPRESSORIMALLIT QTC ON SUUNNITELTU AJOITTAISEEN KÄYTTÖÖN. NÄITÄ MALLEJA TULEE KÄYTTÄÄ VAIN SOVELLUKSIIN, JOISSA KÄYTTÖTEHO EI YLITÄ 50 % TUNNIN AIKANA. KOMPRESSORIN VARASTOINTI PAKATTUNA JA ILMAN PAKKAUSTA Säilytä kompressoria ennen pakkauksesta purkamista ja käyttöönottoa koko ajan ilmastotekijöiltä suojattuna kuivassa tilassa, jonka lämpötila on välillä +5 °C ja + 45 °C. Suojaa kompressori suojakankailla pakkauksesta purkamisen jälkeen ennen käyttöönottoa tai tuotantoseisokkien aikana, jotta sen koneistoon ei keräänny pölyä. Jos kompressoria ei käytetä pitkään aikaan, sen öljy tulee vaihtaa ja toiminta tarkistaa. PNEUMAATTISET KYTKENNÄT Varmista, että paineilmalle käytetään aina ilmaputkia, joiden maksimipaineominaisuudet sopivat sille. Älä yritä korjata viallisia putkia PIDÄTÄMME OIKEUDEN TEHDÄ TARVITTAESSA MITÄ TAHANSA MUUTOKSIA ILMAN ENNAKKOILMOITUSTA.
Sivu: 8
SUOMI 61 VIANMÄÄRITYS Tässä osassa luetellaan tavallisimmat häiriöt, niiden syyt ja korjaustoimet. Laitteen käyttäjä tai huoltohenkilöstö voi suorittaa osan korjaavista toimenpiteistä, kun toiset voivat vaatia pätevän DeWALT-teknikon tai -jälleenmyyjän apua. Ongelma Koodi Ilmanpainesäiliön liiallinen paine - varoventtiili ei pysy päällä 1,2 Ilmavuodot 3 Ilmavuodot ilmanpainesäiliössä tai sen saumoissa 4 Ilmavuodot pään ja venttiililevyn välillä 5 Ilmavuodot varoventtiilissä 6 Koputtava ääni 6 Paineensäätimen mittarin painelukema laskee lisälaitetta käytettäessä 7 Kompressori ei toimita tarpeeksi ilmaa lisälaitteiden käyttämiseksi 8, 9, 10, 11, 12 Säätönupissa on jatkuva ilmavuoto 13 Säädin ei katkaise ilman ulostuloa 13 Moottori ei toimi 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 KOODI MAHDOLLINEN SYY MAHDOLLINEN RATKAISU 1 Painekytkin ei sammuta moottoria kompressorin saavuttaessa asetetun yläpaineen Aseta virtakytkin OFF-asentoon, ellei laite sammu. Ota yhteyttä DeWALT-tehtaan huoltoon tai valtuutettuun DeWALT- huoltoliikkeeseen. 2 Painekytkimen yläraja liian korkea Ota yhteyttä DeWALT-tehtaan huoltoon tai valtuutettuun DeWALT- huoltoliikkeeseen. 3 Letkuliittimet eivät ole tarpeeksi kireällä Kiristä liittimet, joista kuulet ilman karkaavan. Tarkista liittimet saippuavedellä. Älä kiristä liikaa. 4 Viallinen ilmanpainesäiliö Ilmanpainesäiliö on vaihdettava. Älä korjaa vuotoa. m VAROITUS: Murtumisriski. Älä poraa, hitsaa tai muuta ilmanpainesäiliötä, muutoin se heikkenee. Ilmanpainesäiliö voi murtua tai räjähtää. 5 Vuotavat tiivisteet Ota yhteyttä DeWALT-tehtaan huoltoon tai valtuutettuun DeWALT- huoltoliikkeeseen. 6 Viallinen varoventtiili Käytä varoventtiiliä manuaalisesti vetämällä renkaasta. Jos venttiili jatkaa vuotamista, se on vaihdettava. 7 Säädintä ei ole säädetty oikein käytettävälle lisälaitteelle Pieni paineen lasku on normaalia lisälaitetta käytettäessä, mutta jos paineen lasku on huomattava, säädä säädin luvun Ominaisuudet kohdan Säädin ohjeiden mukaisesti. HUOMAA: Suorita paineensäätimen säätö virtausolosuhteissa samanaikaisesti, kun lisälaitetta käytetään. 8 Ilman pitkäaikainen ja liiallinen käyttö Vähennä käytettävää ilmamäärää. 9 Kompressori ei ole riittävän suuri lisälaitteelle Tarkista lisälaitteen ilmavaatimukset. Jos ne ovat korkeammat kuin kompressorin tuottama CFM tai paine, lisälaitteen käyttöön tarvitaan suurempi kompressori.
Sivu: 9
SUOMI 62 KOODI MAHDOLLINEN SYY MAHDOLLINEN RATKAISU 10 Reikä ilmaletkussa Vaihda ilmaletku. 11 Venttiili ei liiku kunnolla Irrota, puhdista tai vaihda. 12 Ilmavuodot Kiristä liittimet. 13 Säädin on vioittunut Vaihda. 14 Moottorin ylikuormitussuoja on lauennut Katso Moottorin ylikuormitus luvussa Ominaisuudet.. 15 Jatkojohto on liian pitkä tai liian ohut Tarkasta oikea johtimen paksuus ja johdon pituus. Katso Jatkojohdot luvussa Asennus. 16 Löysät sähkökytkennät Ota yhteyttä DeWALT-tehtaan huoltoon tai valtuutettuun DeWALT- huoltoliikkeeseen. 17 Mahdollisesti viallinen moottori tai käynnistyskondensaattori Ota yhteyttä DeWALT-tehtaan huoltoon tai valtuutettuun DeWALT- huoltoliikkeeseen. 18 Ruiskumaalia moottorin sisäisissä osissa Ota yhteyttä DeWALT-tehtaan huoltoon tai valtuutettuun DeWALT- huoltoliikkeeseen. Älä käytä kompressoria alueella, jossa suoritetaan ruiskumaalausta. Huomioi varoitus herkästi syttyvistä höyryistä. 19 Sulake palanut, katkaisija lauennut 1. Tarkista sulakerasia palaneiden sulakkeiden varalta ja vaihda tarvittaessa. Palauta katkaisija. Älä käytä suurempiarvoista sulaketta tai katkaisijaa kuin on määritetty käyttämällesi haaroituspiirille. 2. Tarkasta oikea sulake. Käytä vain viivesulaketta. 3. Tarkista, että jännite on riittävä, ja tarkista että jatkojohto on sopiva. 4. Irrota piiristä muut sähkölaitteet, tai käytä kompressoria omassa haaroituspiirissä. 20 Ilmanpainesäiliön paine ylittää painekytkin alapaineen Moottori käynnistyy automaattisesti, kun säiliön paine laskee painekytkimen alapaineen alapuolelle.
Sivu: 10
SUOMI 63 PUHDISTUS m VAROITUS: Puhalla pääkotelosta lika ja pöly pois kuivalla ilmalla niin usein kuin näet sitä kerääntyvän tuuletusaukkoihin ja niiden ympärille. Käytä suojalaseja kun suoritat tätä toimenpidettä. m VAROITUS: Älä käytä liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja puhdistaessasi laitteen ei-metallisia osia. Tällaiset kemikaalit saattavat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla saippualla kostutettua liinaa. Älä koskaan anna minkään nesteen päästä laitteen sisälle, äläkä koskaan upota sitä VALINNAISET LISÄLAITTEET m VAROITUS: Koska ainoastaan DeWALTin tarjoamat lisälaitteet on testattu tämän tuotteen kanssa, muiden lisälaitteiden käyttäminen tämän laitteen kanssa voi olla vaarallista. Voit vähentää loukkaantumisriskiä käyttämällä vain DeWALTin suosittelemia lisälaitteita tämän tuotteen kanssa. YMPÄRISTÖNSUOJELU Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Jos eräänä päivänä toteat, että sinun on tarpeen vaihtaa DeWALT tuote, tai ettei sinulla ole enää mitään käyttöä tuotteelle, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Toimita tämä tuote erilliseen keräykseen. Erillinen keräys käytetyille tuotteille ja pakkauksille mahdollistaa materiaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön. Kierrätettyjen materiaalien uudelleenkäyttö vähentää ympäristön saastumista ja vähentää raaka-aineiden tarvetta. Paikalliset säännökset voivat mahdollistaa erillisen sähkötuotteiden keräyksen suoraan kotitalouksilta, kunnallisilla kaatopaikoilla tai vähittäismyyjien kautta uutta tuotetta ostettaessa. DeWALTilla on järjestely DeWALT-tuotteiden keräämiseksi ja kierrättämiseksi, kun niiden käyttöikä on täynnä. Voit hyödyntää tätä palvelua palauttamalla tuote mihin tahansa valtuutettuun huoltopisteeseen, joka kerää niitä meidän puolestamme. Saat selville lähimmän valtuutetun huoltopisteen sijainnin ottamalla yhteyttä paikalliseen DeWALT-toimistoon, jonka osoitteen löydät tästä oppaasta. Löydät vaihtoehtoisesti luettelon valtuutetuista DeWALT-huoltopisteistä, kaikki huoltopalvelujen yksityiskohdat ja yhteystiedot Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com. Malli DPC10QTC-QS DPC10QTC-GB DPC10QTC-LX Säiliön koko (I) 9.4 9.4 Volttia (vaihtovirta V) 230 110 Tehojatkuva Hevosvoima / kW 1.5 / 1.10 1.4 / 1.05 Virta (A) 6.9 12.0 Pumpun tyyppi Öljytön Öljytön Melu / mittausepävarmuus, (dB(A) L WA / K WA 89 / 3.0 89 / 3.0 Melu / mittausepävarmuus, (dB(A) L PA / K PA 71.5 / 3.0 71.5 / 3.0 Suurin käyttöpaine (bar / psi) 13.78 / 200 13.78 / 200 Ilmamäärä (l / min - cfm) 119 / 4.2 107 / 3.8 Imutuotto (l / min / cfm) @ 7 bar) 82 / 2.9 73.8 / 2.6 Kompressorin nopeus 1 / min (rpm) 2250 2025 Paino (kg) 20.4 20.4 Suojaustyyppi Itsenäinen lämpösuojaus Itsenäinen lämpösuojaus

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DPC10QTC-QS, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DPC10QTC-QS käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DPC10QTC-QS suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DPC10QTC-QS

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DPC10QTC-QS allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Kompressorit
 • Malli/nimi: DPC10QTC-QS
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Slovakki, Kreikka, Unkari