DeWalt DC390 käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt DC390 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: DC390
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Suomalainen, Puola, Tšekki, Slovakki, Unkari, Norja, Turkki

Sisällysluettelo

Sivu: 1
35
Suom
i
FI
Sisällysluettelo
1	 Tärkeää	 36
Turvallisuus	 36
Huomautus	 37
2	 Telakointiasema	 39
Johdanto	 39
Toimituksen sisältö	 39
Päälaitteen yleiskuvaus	 40
Kaukosäätimen yleiskuvaus	 41
3	 Television käyttäminen	 43
Paristojen asentaminen	 43
Kaukosäätimen valmisteleminen	 43
Virran kytkeminen	 44
Ajan ja päivämäärän määrittäminen	 44
Virran kytkeminen	 44
4	 Toistaminen	 45
iPod/iPhone/iPad-toisto	 45
iPadin lataaminen	 46
Toisto ulkoisesta laitteesta	 46
5	 Radion kuunteleminen	 47
Radioaseman virittäminen	 47
Radioasemien automaattinen ohjelmointi	47
Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti	 47
Pikavalinta-aseman valitseminen	 47
6	 Muut toiminnot	 48
Hälytyksen asettaminen	 48
7	 Äänen säätäminen	 49
Äänenvoimakkuuden säätö	 49
Äänen mykistys	 49
Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen	49
Bassotehostus	 49
8	 Tuotetiedot	 49
Teknisiä tietoja	 49
9	 Vianmääritys	 50
Sivu: 2
36
h	 Älä asenna lähelle lämmönlähteitä,
kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita
lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien
vahvistimia).
i	 Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle
astumiselta.
j	 Käytä ainoastaan valmistajan
määrittelemiä lisälaitteita.
k	 Käytä ainoastaan valmistajan
määrittelemiä tai laitteen mukana
toimitettuja jalustoja tai telineitä. Estä
laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.
l	 Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta
ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos
laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
m	 Anna vain valtuutetun huoltohenkilön
huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun
laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos
virtajohto tai pistoke on vahingoittunut,
laitteen sisään on päässyt nestettä tai
vieraita esineitä, laite on kastunut, ei
toimi normaalisti tai on pudonnut.
n	 Paristojen käytön VAROITUS –
Paristojen vuotamisesta johtuvia
vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla
tavoilla:
•	 Asenna paristot oikein, laitteen ja
paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
•	 Käytä aina samanlaisia paristoja
yhdessä (älä sekoita esimerkiksi
vanhoja ja uusia tai hiili- ja
alkalipohjaisia paristoja keskenään).
•	 Poista paristot, jos laite on pitkään
käyttämättä.
o	 Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai
muita nesteitä.
1	 Tärkeää
Turvallisuus
Turvasymbolit
Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä
materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun.
Turvallisuussyistä laitteen kantta ei saa
irrottaa.
Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin,
joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava
lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö-
ja huolto-ongelmat voidaan välttää.
VAROITUS: Tulipalon ja sähköiskun
välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle
tai kosteudelle. Nesteitä sisältäviä esineitä,
esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen
päälle.
VAROITUS: sähköiskun välttämiseksi liitä
pistoke kunnolla pistorasiaan. (Alueet, joissa
pistokkeen tapit ovat keskenään erilaiset:
sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä
osa liitännän leveään osaan kunnolla.)
Tärkeitä turvallisuusohjeita
a	 Lue nämä ohjeet.
b	 Säilytä nämä ohjeet.
c	 Huomioi kaikki varoitukset.
d	 Noudata kaikkia ohjeita.
e	 Älä käytä laitetta veden lähellä.
f	 Puhdista vain kuivalla liinalla.
g	 Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
FI
Sivu: 3
37
Kuuntele kohtuullisia aikoja:
•	 Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella,
“turvallisellakin” äänenvoimakkuudella
saattaa vahingoittaa kuuloa.
•	 Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi
taukoja.
Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia
ohjeita.
•	 Kuuntele kohtuullisella
äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
•	 Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi
totuttua nykyiseen ääneen.
•	 Älä lisää äänenvoimakkuutta niin suureksi,
ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
•	 Lopeta tai keskeytä kuunteleminen
vaarallisissa tilanteissa. Älä käytä
kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla
tai polkupyörällä tai käyttäessäsi
skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa
liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.
Huomautus
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä
koskevien vaatimusten mukainen.
Tämän laitteen muuttaminen tai
muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer
Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla
voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen
käyttämiseen.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on
käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
p	 Älä aseta laitteen päälle mitään sitä
mahdollisesti vahingoittavia esineitä,
kuten nestettä sisältäviä esineitä tai
kynttilöitä.
q	 Kun laitteen virta katkaistaan
irrottamalla pistoke tai laitteen
katkaisimesta, laite on helppo ottaa
uudelleen käyttöön.
Vakava varoitus
•
• Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
•
• Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
•
• Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden
päälle.
•
• Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai
liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
•
• Varmista, että virtajohto tai pistoke on
sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa
laitteen virtalähteestä.
Kuunteluturvallisuudesta
Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
•	 Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla
äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa
kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia
ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa
aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita.
Suuret äänenvoimakkuudet on
tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo
heikentynyt..
•	 Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan
mittaan kuulo mukautuu korkeisiinkin
äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen
kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava
äänenvoimakkuus saattaa olla liian
voimakas ja kuulolle vahingollinen.
Voit estää tämän asettamalla
äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle
ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.
Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:
•	 Aseta äänenvoimakkuuden säädin
alimmalle tasolle.
•	 Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen,
kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöittä.
Suom
i
FI
Sivu: 4
38
se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset.
Apple ei vastaa laitteen toiminnasta
eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja
säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen
käyttö iPodin, iPhonen tai iPadin kanssa
saattaa vaikuttaa langattoman verkon
suorituskykyyn.
iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä
tavaramerkkejä. IPad on Applen Inc.:n
tavaramerkki.
Laiteluokan II symboli:
LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja
jossa ei ole maadoitusta.
Huomautus
•
• Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.
Luokan 1 laserlaite Varoitus!
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä
käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa
altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1
ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa
olla alttiina tippu-ja roiskevedelle. Huom.
Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle,
eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta.
Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä
sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on
pistorasiassa.
Huom.Toiminnanvalitsin on kytketty
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa
on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin,
kun pistoke on pistorasiassa.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin
kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/
EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja
elektoniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä
hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden
mukana. Tuotteen asianmukainen
hävittäminen auttaa vähentämään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä
niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen
mukana.Ota selvää paikallisista akkujen
hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä
säännöistä. Akkujen asianmukainen
hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle
ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.
Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on
jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen
materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan:
pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin
(pehmuste) ja polyeteeni (pussit,
suojamuoviarkki).
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen,
jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen
erikoistunut yritys. Noudata paikallisia
pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja
ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia
kierrätysohjeita.
Made for iPod, Made for iPhone ja Made for
iPad merkitsevät, että sähköinen lisävaruste
on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin,
iPhoneen tai iPadiin, ja sen kehittäjä takaa, että
FI
Sivu: 5
39
2	 Telakointiasema
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi
Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja
rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/
welcome.
Johdanto
Tällä laitteella voit kuunnella sisältöä iPodista/
iPhonesta/iPadista, radiosta ja muista
äänentoistolaitteista.
Radio, iPod, iPhone tai iPad voidaan määrittää
käynnistymään ajastimella.Voit määrittää kaksi
ajastusta eri aikoihin.
Toimituksen sisältö
Tarkista pakkauksen sisältö:
•	 Päälaite
•	 Kaukosäädin
•	 1 x MP3-linkkikaapeli
•	 Pikaopas
•	 Käyttöopas
•	 Kumityyny iPadille
Suom
i
FI
Sivu: 6
40
e	
•	 Laitteen virran kytkeminen tai
valmiustilaan asettaminen
•	 Uniajastimen poisto käytöstä.
•	 Hälytys pois.
f	 ALARM 1/ALARM 2
•	 Uniajastimen asetus.
•	 Käynnistä/sammuta herätys.
•	 Hälytysasetusten näyttö.
g	 Näyttö
•	 Näytä tila.
h	 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS
CONTROL
•	 Toista herätys.
•	 Säädä näytön kirkkautta.
Päälaitteen yleiskuvaus
a	 /DATE
•	 Kellonajan ja päivämäärän
näyttäminen.
b	 SLEEP
•	 Uniajastimen määrittäminen.
c	 /
•	 Haku äänitiedoston sisällä.
•	 Radioaseman virittäminen.
d	 /SET TIME/PROG
•	 Kellonajan ja päivämäärän
asettaminen
•	 Radioasemien ohjelmointi.
VOL
VOL
SOURCE
SLEEP
SET TIME
PROG
DATE
g
k
i
h
j
m
l
c
e
d
f
a
b
n
p
o
ALARM 1 ALARM 2
REPEAT ALARM
B R I G H T N E S S C O N T R O L
FI
Sivu: 7
41
Kaukosäätimen yleiskuvaus
a	 POWER
•	 Laitteen virran kytkeminen tai
valmiustilaan asettaminen
•	 Hälytys pois.
•	 Uniajastimen poisto käytöstä.
b	 DOCK
•	 Dock 1- tai Dock 2 -lähteen
valitseminen.
REPALM
SLEEP
SETTIME
MENU
VOL
DSC
DBB
POWER
OK
TUNER
MP3LINK
MUTE
BRIGHTNESS
PROG
ALM1 ALM2
d
c
e
a
b
g
f
h
j
i
k
l
p
o
n
m
i	 SOURCE
•	 Valitse lähde: DOCK 1, DOCK 2,
FM-viritin tai MP3 link.
j	OK/
•	 Toiston aloittaminen/keskeyttäminen
iPodissa/iPhonessa/iPadissa.
•	 Valinnan vahvistaminen.
•	 FM-stereon tai -monon valitseminen.
k	 /
•	 Siirtyminen edelliseen/seuraavaan
äänitiedostoon.
•	 Valitse pikavalinta-asema.
•	 Ajan muuttaminen.
l	 VOL +/-
•	 Äänenvoimakkuuden säätäminen.
m	 Dock 1
•	 iPodin/iPhonen asettaminen
paikalleen.
n	 Dock 2
•	 iPodin/iPhonen/iPadin asettaminen
paikalleen
o	 FM-antenni
•	 FM-vastaanoton tehostaminen.
p	 MP3-LINK
•	 Ulkoisen äänentoistolaitteen liitäntä.
Suom
i
FI
Sivu: 8
42
p	 TUNER
•	 Viritinlähteen valitseminen.
c	 /
•	 Siirtyminen edelliseen/seuraavaan
äänitiedostoon.
•	 Valitse pikavalinta-asema.
•	 iPod/iPhone/iPad-valikon selaaminen.
•	 Ajan muuttaminen.
d	 /
•	 Haku äänitiedoston sisällä.
•	 Radioaseman virittäminen.
e	OK/
•	 Toiston aloittaminen/keskeyttäminen
iPodissa/iPhonessa/iPadissa.
•	 Valinnan vahvistaminen.
•	 FM-stereon tai -monon valitseminen.
f	 MP3 LINK
•	 Ulkoisen äänilähteen valitseminen.
g	 MENU
•	 iPod-/iPhone-valikon valitseminen.
h	 SLEEP
•	 Uniajastimen määrittäminen.
i	 BRIGHTNESS/REP ALM
•	 Säädä näytön kirkkautta.
•	 Toista herätys.
j	 DBB
•	 DBE-bassokorostuksen ottaminen
käyttöön tai poistaminen käytöstä.
k	 DSC
•	 Ääniasetuksen valitseminen.
l	 ALM 1/ALM 2
•	 Uniajastimen asetus.
•	 Käynnistä/sammuta herätys.
•	 Hälytysasetusten näyttö.
m	 VOL +/-
•	 Äänenvoimakkuuden säätäminen.
n	 MUTE
•	 Äänenvoimakkuuden mykistäminen.
o	 SET TIME/PROG
•	 Kellonajan ja päivämäärän
asettaminen
•	 Radioasemien ohjelmointi.
FI
Sivu: 9
43
1	 Avaa paristolokero.
2	 Aseta 2 kpl R6/UM-3/AA-paristoa kuvan
mukaisesti siten, että pariston navat ovat
oikein päin (+/-).
3	 Sulje paristolokero.
Varoitus
•
• Poista paristo, jos se on tyhjä tai jos laitetta ei
käytetä pitkään aikaan.
•
• Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt
paristot keräyspisteeseen.
•
• Perkloraattimateriaali - saattaa vaatia
erikoiskäsittelyä Katso www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.
Kaukosäätimen
valmisteleminen
Varoitus
•
• Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle,
auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja
polttamalla.
1	 Avaa paristolokero.
2	 Aseta yksi paristo kuvan mukaisesti oikein
päin (+/-).
3	 Sulje paristolokero.
Huomautus
•
• Poista paristot kaukosäätimestä, jos et aio
käyttää sitä pitkään aikaan.
3	 Television
käyttäminen
Varoitus
•
• Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen
käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa
vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää
käyttöturvallisuutta.
Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.
Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään
laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja
sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita
numerot tähän:
Mallinumero __________________________
Sarjanumero ___________________________
Paristojen asentaminen
Huomautus
•
• Virtalähteenä voi käyttää ainoastaan
verkkovirtaa. Paristot (lisävaruste) on
tarkoitettu ainoastaan varmistukseen.
2 x AA
2 x AA
Suom
i
FI
Sivu: 10
44
Vihje
•
• 12-tunnin muodossa näytetään [MONTH--
DAY].
•
• 24-tunnin muodossa näytetään [DAY--
MONTH].
Virran kytkeminen
1	 Paina POWER-painiketta.
»
» Laite siirtyy viimeiseen valittuun
lähteeseen.
Valmiustilaan siirtyminen:
1	 Siirrä laite valmiustilaan painamalla
POWER-painiketta uudelleen.
»
» Aika ja päivämäärä (jos asetettu)
näkyvät näyttöpaneelissa.
Virran kytkeminen
Varoitus
•
• Tuotteen vahingon vaara! Varmista,
että virtalähteen jännite vastaa laitteen
takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
•
• Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina
tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se
pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
•
• Varmista ennen verkkolaitteen virtajohdon
liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.
Huomautus
•
• Arvokilpi on päälaitteen alapinnassa.
1	 Liitä virtajohto seinäpistorasiaan.
Ajan ja päivämäärän
määrittäminen
1	 Paina SET TIME-painiketta 2 sekunnin
ajan valmiustilassa.
»
» Tunnit alkavat vilkkua.
2	 Valitse 12/24 tunnin kello painamalla
-painiketta.
3	 Määritä tunnit / -painikkeilla.
4	 Vahvista valinta painamalla SET TIME.
»
» Minuutit alkavat vilkkua.
5	 Aseta minuutit, vuosi, kuukausi ja päivä
toistamalla vaiheita 3-4.
MP3 LINK FM
ANTENNA
FI
Sivu: 11
45
iPodin/iPhonen/iPadin kuunteleminen
1	 Valitse telakointiasemalähde painamalla
DOCK-painiketta.
2	 Aseta iPod/iPhone/iPad
telakointiasemaan.
•	 Keskeytä toisto tai jatka sitä OK/
-painikkeella.
•	 Voit ohittaa kappaleen painamalla
/ -painikkeita.
•	 Hae toiston aikana pitämällä /
alhaalla ja jatka normaalia toistoa
vapauttamalla painike.
•	 Siirry edelliseen iPod/iPhone-
valikkoon painamalla MENU-
painiketta.
•	 Selaa valikkoa painamalla /
-painiketta.
•	 Vahvista valinta painamalla OK/
-painiketta.
»
» Jos mitään painiketta ei paineta
10 sekuntiin, OK/ alkaa toimia
taas toisto/tauko-painikkeena.
4	 Toistaminen
iPod/iPhone/iPad-toisto
Voit kuunnella äänitiedostoja iPodista/iPhonesta/
iPadista tällä laitteella.
Yhteensopiva iPod/iPhone/iPad
Apple iPod- ja iPhone-mallit, joissa on 30-
nastainen telakointiliitäntä.
Mallit:
•	 iPod 4G
•	 iPod 5G
•	 iPod nano (6. sukupolvi)
•	 iPod nano (5. sukupolvi)
•	 iPod nano (4. sukupolvi)
•	 iPod nano (3. sukupolvi)
•	 iPod nano (2. sukupolvi)
•	 iPod nano (1. sukupolvi)
•	 iPod classic
•	 iPod touch (4. sukupolvi)
•	 iPod touch (3. sukupolvi)
•	 iPod touch (2. sukupolvi)
•	 iPod touch (1. sukupolvi)
•	 iPod Mini
•	 iPhone
•	 iPhone 3G
•	 iPhone 3GS
•	 iPhone 4
•	 iPad
Huomautus
•
• Värinäytöllinen iPod, iPod classic ja iPod with
video eivät ole yhteensopivia lataukseen
telakointiasemassa.
Suom
i
FI
Sivu: 12
46
Toisto ulkoisesta laitteesta
Voit kuunnella laitteella myös muita ulkoisia
äänentoistolaitteita.
1	 Valitse MP3 link -lähde MP3 LINK-
painikkeella.
2	 Liitä laitteen mukana toimitettu MP3 link
-kaapeli:
•	 laitteen takana olevaan MP3 LINK
-liitäntään (3,5 mm)
•	 ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
3	 Aloita toisto laitteessa (lisätietoja on
laitteen käyttöoppaassa).
iPadin lataaminen
iPadin tai iPad 2:n voi vakauttaa käyttämällä
laitteen mukana toimitettua kumityynyä.
iPodin/iPhonen/iPadin lataaminen
Kun laite on liitetty verkkovirtaan, telakassa
oleva iPod/iPhone/iPad alkaa latautua.
Vihje
•
• Joidenkin iPod-mallien latauksen merkkivalo
saattaa näkyä vasta muutaman minuutin
kuluttua.
•
• Jos kellonaikaa ei ole asetettu manuaalisesti
ennen iPodin/iPhonen/iPadin liittämistä,
kelloradio synkronoi ajan automaattisesti
iPodin/iPhonen/iPadin kanssa.
FI
Sivu: 13
47
Radioasemien automaattinen
ohjelmointi
Voit ohjelmoida enintään 20 pikavalinta-asemaa.
1	 Siirry automaattiseen ohjelmointitilaan
painamalla viritintilassa SET TIME/PROG-
painiketta yli kahden sekunnin ajan.
»
» [AUTO] (automaattinen) tulee
näkyviin.
»
» Laite tallentaa automaattisesti
radioasemat, joiden signaali on riittävän
voimakas.
»
» Ensin ohjelmoidun radioaseman lähetys
alkaa kuulua automaattisesti.
Radioasemien ohjelmointi
manuaalisesti
Voit ohjelmoida enintään 20 pikavalinta-asemaa.
1	 Radioaseman virittäminen.
2	 Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla
SET TIME/PROG-painiketta.
3	 Valitse numero / -painikkeella.
4	 Vahvista painamalla SET TIME/PROG-
painiketta.
5	 Ohjelmoi lisää asemia toistamalla edellä
kuvatut vaiheet.
Vihje
•
• Voit korvata ohjelmoidun aseman tallentamalla
toisen aseman sen tilalle.
•
• Valitse FM-stereo tai FM-mono painamalla
OK-painiketta.
Pikavalinta-aseman
valitseminen
1	 Valitse pikavalinnan numero /
-painikkeella.
5	 Radion
kuunteleminen
Huomautus
•
• Laitteella voi kuunnella vain FM-radioasemia.
Radioaseman virittäminen
Vihje
•
• Asenna antenni mahdollisimman kauas TV:stä,
videoista tai muista säteilyn lähteistä.
Huomautus
•
• Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin
kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.
1	 Valitse FM-viritin painamalla TUNER-
painiketta.
2	 Paina / -painiketta yli 2 sekuntia.
»
» [SRCH] (haku) tulee näyttöön.
»
» Radio virittää automaattisesti aseman,
joka kuuluu hyvin.
3	 Viritä lisää asemia toistamalla 2. vaihe.
•	 Viritä heikosti kuuluva kanava
painamalla toistuvasti /
-painikkeita, kunnes vastaanotto on
optimaalinen.
Vihje
•
• Viritintilan oletusasetus on [STEREO].
•
• Voit vaihtaa tilaa ([STEREO] tai [MONO])
painamalla viritintilassa toistuvasti OK-
painiketta. Yksikkö muistaa asetuksen, vaikka
katkaisisit siitä virran tai käyttäisit muuta
lähdettä.
Suom
i
FI
Sivu: 14
48
»
» Jos ajastin on käytössä, [ AL1] tai
AL2] näkyy näytössä.
»
» Jos ajastin ei ole käytössä, [ AL1] tai [
AL2] näkyy näytössä.
Hälytystoisto
1	 Paina hälytyksen soidessa
BRIGHTNESS/REP ALM-painiketta.
»
» Hälytys toistuu määritetyn
minuuttimäärän kuluttua.
Vihje
•
• Voit säätää hälytyksen toistoväliä /
-painikkeella.
Hälytyksen lopettaminen
1	 Kun hälytys soi, paina hälytystä vastaavaa
ALM 1- tai ALM 2-painiketta.
»
» Hälytys loppuu, mutta hälytysasetukset
säilyvät.
Hälytysasetusten tarkasteleminen
1	 Paina ALM 1- tai ALM 2-painiketta.
Näytön kirkkauden säätäminen
1	 Valitse näytön kirkkaus painamalla
toistuvasti BRIGHTNESS/REP ALM-
painiketta.
6	 Muut toiminnot
Hälytyksen asettaminen
Voit määrittää kaksi hälytystä eri aikoihin.
1	 Varmista, että olet asettanut kellon oikein.
(Katso Aloitus - Aika ja päivämäärä.)
2	 Paina ALM 1- tai ALM 2-painiketta
kahden sekunnin ajan.
»
» [AL 1] tai [AL 2] alkaa vilkkua.
3	 Valitse hälytysäänilähde painamalla
yläpaneelin SOURCE-painiketta: DOCK
1, DOCK 2, FM-viritin tai summeri.
4	 Paina ALM 1- tai ALM 2-painiketta.
»
» Tunnit alkavat vilkkua.
5	 Määritä tunti painamalla toistuvasti /
-painiketta.
6	 Vahvista painamalla ALM 1- tai ALM 2-
painiketta.
»
» Minuutit alkavat vilkkua.
7	 Aseta minuutit toistamalla vaiheet 5-6.
8	 Valitse, onko herätys käytössä
kaikkina viikonpäivinä, arkipäivinä vai
viikonloppuna, toistamalla vaiheet 5-6.
9	 Määritä hälytyksen äänenvoim., toista
vaiheet 5-6.
Vihje
•
• Voit luoda iTunesissa soittolistan nimeltä
PHILIPS ja ja tuoda sen iPodin tai iPhonen
hälytyslähteeksi.
•
• Jos iPodissa/iPhonessa ei ole luotu soittolistaa
tai soittolistalla ei ole yhtään kappaletta, laite
toistaa iPodissa/iPhonessa olevia kappaleita.
Ajastimen ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
1	 Ota ajastin käyttöön tai poista se
käytöstä painamalla toistuvasti ALM 1- tai
ALM 2-painiketta.
FI
Sivu: 15
49
8	 Tuotetiedot
Huomautus
•
• Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Teknisiä tietoja
Vahvistin
Ilmoitettu
lähtöteho
2 x 5 W RMS
Taajuusvaste 40 - 20000 Hz, -3 dB
Signaali–kohina-
suhde
yli 67 dB
Aux-tulo (MP3 link) 750 mV RMS, 20 kohm
FM
Viritysalue FM 87,5 - 108
MHz
Virityskaavio 50 kHz
– Mono, 26 dB signaali-
kohina-suhde
– Stereo, 46 dB signaali-
kohina-suhde
<22 dB
<51 dB
Haun herkkyys <41 dB
Harmoninen
kokonaishäiriö
alle 2 %
Signaali–kohina-suhde >45 dB
Kaiuttimet
Kaiuttimen impedanssi 4 ohmia
Kaiutinohjain 57 mm
Herkkyys yli 84 dB/m/W
7	 Äänen
säätäminen
Äänenvoimakkuuden säätö
1	 Voit suurentaa tai pienentää
äänenvoimakkuutta toiston aikana VOL
+/- -painikkeella.
Äänen mykistys
1	 Voit mykistää äänen tai poistaa äänen
mykistyksen toiston aikana MUTE-
painikkeella.
Esimääritetyn äänitehosteen
valitseminen
1	 Paina toiston aikana toistuvasti DSC-
painiketta, kun haluat tehdä seuraavat
valinnat:
•	 [ROCK] (rock)
•	 [JAZZ] (jazz)
•	 [POP] (pop)
•	 [CLASSIC] (klassinen)
•	 [FLAT] (luonnollinen)
Bassotehostus
1	 Ota dynaaminen bassokorostus käyttöön
tai pois käytöstä painamalla DBB-
painiketta toiston aikana.
»
» Jos DBB on käytössä, [DBB] näkyy
näytössä.
Suom
i
FI
Sivu: 16
50
9	 Vianmääritys
Vakava varoitus
•
• Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei
mitätöidy.
Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista
seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.
Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon
www.philips.com/welcome. Kun otat yhteyttä
Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja
sarjanumero ovat saatavilla.
Ei virtaa
•
• Varmista, että laitteen virtajohto on
liitetty oikein.
•
• Varmista, että verkkolaitteeseen tulee
virtaa.
•
• Varmista, että paristot on oikein
asennettu.
Ääntä ei kuulu
•
• Säädä äänenvoimakkuutta.
Laite ei vastaa
•
• Irrota pistoke ja aseta se takaisin.
Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.
Huono radion kuuluvuus
•
• Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi
toisistaan.
•
• Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.
Ajastin ei toimi
•
• Määritä kello oikein.
•
• Ota ajastin käyttöön.
Kellon tai ajastimen asetus on nollattu
•
• Virta on katkennut tai virtajohto on
irrotettu.
•
• Määritä kello tai ajastin uudelleen.
Yleistä
Virta 100~240 V, 50/60
Hz
Virrankulutus käytössä 17 W
Virrankulutus
valmiustilassa
(kellonäyttö)
<1 W
Mitat
– Päälaite (L x K x S) 263 x114 x 165 mm
Paino
- Pakkauksen kanssa
- Päälaite
2,4 kg
1,4 kg
FI

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt DC390 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DC390

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DC390, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DC390 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DC390 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.