DeWalt DC308K käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt DC308K allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: DC308K
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 122
121
S U O M I
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
DC308 DC318
Jännite VDC
36 28
Tyyppi 1 1
Luovutusteha (max) W 550 500
Kuormittamaton kierrosnopeus min-1
0 - 2.700 0 - 2.700
Iskun pituus mm 26 26
Leikkaussyvyys:
- puu mm 130 130
- alumiini mm 25 25
- teräs mm 10 10
Vinokulman säätäminen (v/o) 0 - 45° 0 - 45°
Paino (ilman akkua) kg 2,54 2,54
LPA
(äänenpaine) dB (A) 89 86
KPA
(äänenpaineen vaihtelu) dB (A) 3 3
LWA
(ääniteho) dB (A) 98 97
KWA
(äänitehon vaihtelu) dB (A) 4,3 3
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
Puu
ah
= m/s² 4,5 4,3
Vaihtelu K = m/s² 1,7 1,5
Tärinän päästöarvo ah
Metalli
ah
= m/s² 5,0 6,2
Vaihtelu K = m/s² 1,8 1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi
altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä.
Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi
työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi pitämällä
työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Akkupaketti DE9360 DE9280
Jännite VDC
36 28
Teho Ah 2,2 2,2
Paino kg 1,0 0,92
Latauslaite DE9000
Jännite VAC
230
Latausaika (noin) min 60
Paino kg 0,9
Sulakkeet:
Eurooppa 230 V:n työkalut
10 A, verkkovirran varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka
ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa
mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.
AKKUKÄYTTÖINEN KUVIOSAHA
DC308, DC318
Sivu: 123
122
S U O M I
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
DC308, DC318
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
98/37/EC (28.12.2009 saakka), 2006/42/EC
(29.12.2009 alkaen), EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla
yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.09.2009
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset turvallisuusva-
roitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus
viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen
työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa
ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa
hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun,
jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta
pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä
sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä,
terävistä reunoista tai liikkuvista osista.
Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät
sähköiskun vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
Sivu: 124
123
S U O M I
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) AKKUKÄYTTÖISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÄMINEN JA
NIISTÄ HUOLEHTIMINEN
a) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle
soveltuva latauslaite voi aiheuttaa tulipalon
vaaran käytettynä yhdessä toisen akun kanssa.
b) Käytä sähkötyökalussa vain siihen
tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen
käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
onnettomuuden vaaran.
c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa
muiden metalliesineiden läheltä, kuten
paperiliittimien, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden pienten
esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi
aiheuttaa palovamman tai tulipalon.
d) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen
vuotamisen akusta. Vältä koskemasta
tähän nesteeseen. Jos nestettä pääsee
vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys
lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa
palovamman.
6) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun
turvallisuuden.
Kuviosahojen lisäturvaohjeet
• Poista kaikki naulat ja metalliesineet
työstettävästä kappaleesta ennen työn
aloittamista, kun käytät erityisesti puun-
leikkaamiseen tarkoitettuja sahanteriä.
• Käytä työstettävän kappaleen kiinnittämiseen
puristimia ja ruuvipenkkejä aina, kun se on
mahdollista.
• Älä yritä sahata erittäin pieniä kappaleita.
• Älä kumarru liiaksi eteenpäin. Seiso
aina tukevasti, erityisesti seistessäsi
rakennustelineillä ja tikapuilla.
• Pitele sahaa aina molemmin käsin.
• Käytä kaarevien osien ja taskujen sahaamiseen
tarkoitukseen sopivaa sahanterää.
SAHANTERÄN TARKASTAMINEN JA VAIHTAMINEN
• Käytä vain sellaisia sahanteriä, jotka vastaavat
tämän käyttöohjeen teknisiä tietoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin
kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät
siihen akun, nostat työkalun käteesi tai
kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi
virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa.
Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea
sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin
ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille
suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla,
se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista
tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen.
Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen
aiheuttaman henkilövahingon vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat
vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja
sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua
vähenee, ja niitä on helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
Sivu: 125
124
S U O M I
• Käytä vain teräviä ja täysin toimintakunnossa
olevia sahanteriä; murtuneet tai taipuneet
sahanterät tulee poistaa käytöstä ja vaihtaa
uusiin välittömästi.
• Varmista, että sahanterä on turvallisesti
kiinnitetty.
• Sahanterä saattaa työprosessista johtuen
olla kuuma. Niinpä sahanterää vaihtaessasi
varmista, että se on jäähtynyt, tai käytä
suojakäsineitä terää käsitellessäsi.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
kuviosahoja:
– pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen
aiheuttamat vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– kuulon heikkeneminen
– sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
– pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä puuta, tiiltä, terästä tai muovia.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen
ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2009 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita lataus-
laitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. Tässä käyttöohjeessa on
tärkeitä tietoja ja turvaohjeita DE9000-latauslaitetta
varten.
• Ennen latauslaitteen käyttämistä lue kaikki
latauslaitteen, akun ja akkua käyttävän tuotteen
ohjeet ja varoitukset.
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite. Älä
työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen
sisään. Muutoin voi aiheutua sähköisku.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä latauslaitteen sisään mitään
nestettä. Muutoin voi aiheutua sähköisku.
HUOMIO: Palovamman vaara. Lataa
vain ladattavia DEWALT-akkuja vamman
vaaran vähentämiseksi. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
HUOMIO: Tietyissä tilanteissa
vieras esine voi aiheuttaa oikosulun
latauskoskettimiin, kun latauslaitteen
pistoke on pistorasiassa. Pidä sähköä
johtavat materiaalit, kuten teräsvilla,
alumiinifolio ja metallinkappaleet,
poissa akulle varatusta paikasta. Irrota
latauslaitteen pistoke aina pistorasiasta,
kun akkua ei ladata. Irrota pistoke
pistorasiasta aina ennen laitteen
puhdistamista.
• ÄLÄ yritä ladata akkua muussa kuin tässä
käyttöohjeessa kuvatussa latauslaitteessa.
Latauslaite ja akku on suunniteltu toimimaan
yhdessä.
• Nämä latauslaitteet on suunniteltu vain
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Niiden käyttäminen muuhun tarkoitukseen saattaa
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä altista latauslaitetta sateelle tai lumelle.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, vedä
pistokkeesta, älä johdosta. Tämä vähentää
pistokkeen ja johdon vaurioitumisen vaaraa.
• Aseta johto sellaiseen paikkaan, että kukaan
ei astu sen päälle eikä kompastu siihen eikä
johto vaurioidu.
• Käytä jatkojohtoa vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Yhteensopimattoman jatkojohdon
käyttäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Älä aseta latauslaitteen päälle mitään
esineitä. Älä aseta latauslaitetta pehmeälle
alustalle, joka voi tukkia ilmanvaihtoaukot.
Latauslaite voi muutoin kuumentua liikaa. Pidä
latauslaite kaukana lämpölähteistä. Ilma kiertää
latauslaitteessa ylä- ja alaosan aukkojen kautta.
• Älä käytä latauslaitetta, jos johto tai pistoke
on vaurioitunut. Korjauta ne heti.
Sivu: 126
125
S U O M I
• Älä käytä latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut. Vie
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Älä pura latauslaitetta. Vie se valtuutettuun
huoltopisteeseen korjattavaksi. Kokoaminen
virheellisesti saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Irrota latauslaitteen pistoke pistorasiasta
ennen puhdistamista. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa. Akun irrottaminen ei
vähennä sähköiskun vaaraa.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta latauslaitetta
toisiinsa.
• Latauslaite on suunniteltu toimimaan
tavallisella 230 voltin sähkövirralla. Älä yritä
käyttää sitä muulla jännitteellä. Tämä ei koske
autolatauslaitetta.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DE9000-latauslaitteessa voidaan käyttää 28 ja 36
voltin Li-Ion-akkuja.
Näitä latauslaitteita ei tarvitse säätää. Ne on
suunniteltu mahdollisimman helpoiksi käyttää.
Lataaminen [kuva (fig.) A, B]
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite. Älä
työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen
sisään. Sähköiskun vaara on olemassa.
1. Työnnä latauslaitteen (13) virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista
ladattavaksi.
2. Aseta akku latauslaitteeseen. Latauslaitteessa on
kolmesta valosta koostuva mittari, joka vilkkuu
akun latautumistilanteen mukaan.
3 Kun akku on ladattu täyteen, kolme punaista
latausvaloa palaa jatkuvasti. Akku on nyt ladattu
täyteen, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
HUOMAUTUS: Voit varmistaa, että Li-ion-akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään lataamalla
akkua vähintään 10 tuntia ennen sen ensimmäistä
käyttökertaa.
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila
1 valo vilkkuu < 33%
1 valo vilkkuu, 1 valo palaa 33-66%
1 valo vilkkuu, 2 valoa palaa 66-99%
3 valoa palaa 100%
Automaattinen virkistäminen
Automaattinen virkistäminen uudistaa akun kennot
huippukuntoisiksi. Akut on syytä virkistää viikoittain tai
kun niiden kapasiteetti heikkenee.
Voit virkistää akun asettamalla sen latauslaitteeseen
normaaliin tapaan. Anna akun olla latauslaitteessa
vähintään 10 tuntia.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei
ladata
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma tai
kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun saavutettua
oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila on saavutettu,
latautuminen alkaa automaattisesti. Tämä ominaisuus
pidentää akun ikää.
VAIN LI-ION-AKUT
Li-Ion-akuissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka
estää niitä latautumasta tai kuumenemasta liikaa tai
purkautumasta kokonaan.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos näin
käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes se on
ladattu täyteen.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole
ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen
akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja
ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa akkua, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Akun asettaminen
latauslaitteeseen tai poistaminen siitä voi sytyttää
pölyn tai kaasut.
• Lataa akut vain DEWALT-latauslaitteissa.
• ÄLÄ upota akkua veteen tai räiskytä sen päälle
vettä.
• Älä säilytä tai käytä akkua tai työkalua
paikoissa, joissa lämpötila voi ylittää 40 ˚C,
esimerkiksi ulko- tai metallirakennuksissa
kesällä.
Sivu: 127
126
S U O M I
VAARA: Älä yritä avata akkua mistään
syystä. Jos akun kotelo on haljennut
tai vahingoittunut, älä aseta akkua
latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota
tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua
tai latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut
esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta
tai päälleastumisesta. Muutoin voi
aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut
akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi
kierrätykseen.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-
ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti
miedolla saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä
pääsee silmään, huuhtele avointa silmää vedellä
15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos
on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että
akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Kuljetus
DEWALTin litiumioniakut ovat niiden
testivaatimusten mukaisia, jotka sisältyvät
teokseen UN Manual of Tests and Criteria (kokeet
ja kriteerit) (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Osa III, kohta
38,3), johon viitataan YK:n vaarallisten aineiden
kuljetusta koskevissa suosituksissa.
– Akuissa on tehokas suoja sisäistä ylipainetta ja
oikosulkua vastaan.
– Akuissa on asianmukaiset varusteet
lävistysjännitteen ja vaarallisen takavirran
estämiseksi.
– Vastaava litiumsisältö alittaa relevantin raja-
arvon.
DEWALTin litiumioniakut on vapautettu kansallisista
ja kansainvälisistä säännöksistä, jotka koskevat
vaarallisia aineita. Näitä säännöksiä pitää kuitenkin
soveltaa, kun kuljetetaan useita akkuja yhdessä.
• Varmista, että akut on pakattu vaarallisia aineita
koskevien säännösten mukaisesti oikosulkujen
estämiseksi.
Akkuyksikkö (kuva A)
AKUN TYYPPI
DC318 toimii 28 voltin Li-Ion-akulla.
DC308 toimii 36 voltin Li-Ion-akulla.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
HUOMAUTUS: Li-Ion-akut on ladattava täyteen
ennen niiden asettamista säilytykseen.
2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua
eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa
olosuhteissa jopa 5 vuotta.
Akun ja laturin etiketit
Tässä käyttöohjeessa käytettyjen merkkien lisäksi
akun ja laturin etiketeissä on seuraavat merkit:
Lue käyttöohje ennen käyttöä
Latausajan tietämiseksi katso teknisiä
tietoja.
Laturi ei saa kastua
Älä kosketa akun napoja sähköä
johtavilla esineillä
Älä yritä ladata viallisia akkuja
Älä käytä viallisia latureita
Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä
Sivu: 128
127
S U O M I
Vaihda viallinen johto välittömästi
Laturiongelma
Akkuongelma
Hävitä akku ympäristöystävällisellä
tavalla
Älä missään tapauksessa polta akkua
Lataa vain asianmukaisella DEWALTin
laturilla
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Akkukäyttöinen kuviosaha
1 Sahanteräsarja
1 Repimisen estävä kenkäosa
1 Naarmuuntumisen estävä kengänsuojus
1 Purunimurointi
1 Pölynpoiston sovitin
1 Akkupaketti (DC308K/DC318K)
2 Akkua (DC308KL/DC318KL)
1 Latauslaite
1 Laukku (vain K-mallit)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
HUOMAA: Akut ja laturit eivät sisälly N-malleihin.
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai
mihinkään sen osaan. Siitä voisi
seurata vaurioita tai henkilövahinkoja
1 Virrankatkaisija portaattomalla
nopeudensäädöllä
2 Turvalukko
3 Sahanpurun puhaltimen säätö
4 Terän salpa
5 Sormisuojus
6 Terän pidike
7 Ohjausrulla
8 Pohjalevy
9 Heilurin iskun valitsin
10 Kengän vipu
11 Akkupaketti
12 Vapautusnappi
13 Latauslaite
14 Latausvalot (punaiset)
KÄYTTÖTARKOITUS
Suurtehoiset DC308- / DC318-kuviosahat
on tarkoitettu ammattimaiseen, erilaisissa
työolosuhteissa (esim. rakennuksilla) ta-pahtuvaan
puun, teräksen, alumiinin, muovin ja keraamisen
materiaalin sahaamiseen.
ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai
syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Suurtehoiset kuviosahat ovat ammattilaisten
sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta
on välttämätöntä silloin kun työkalun käyttäjät ovat
kokemattomia.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen
jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Tämä DEWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN 60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto-
organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2
ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
ASENNUS JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Poista akku koneesta aina
ennen asennuksia ja säätöjä.
Sivu: 129
128
S U O M I
VAROITUS: Kytke aina kone päältä
ennen kuin asennat tai poistat
akkupaketin.
VAROITUS: Käytä ainoastaan
DEWALT-akku ja -latauslaite.
Akkupaketin asentaminen ja poistaminen
(kuva A)
• Kun asennat akkupaketin (11) kohdista se
työkalun liittimen kanssa. Aseta akkupaketti
liittimeen ja työnnä sitä, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
• Poistaaksesi akkupaketin paina
vapautuspainiketta (12) ja vedä akkupaketti
samalla liittimestä.
Sahanterän asennus ja poisto (kuva C)
Sahanterät on helppo ja nopea vaihtaa, koska
vaihdossa ei tarvita työkaluja.
• Avaa teränpidike (6) vetämällä terän salpa (4)
kokonaan taakse.
• Työnnä sahanterä teränpidikkeeseen (6)
ohjaten terän takaosa ohjainrullan (7) uraan.
• Vapauta terän salpa (4).
• Sahanterän poistamiseksi vedä terän salpa
kokonaan taakse ja vedä terä ulos kotelosta.
Sahanterät
Terän tyyppi Käyttökohteet
Hienohampainen katkaisuterä tasaisia, suoria
katkaisuja varten
Suurihampainen katkaisuterä nopeita, suoria
katkaisuja varten
Metallinkatkaisuterä rautapitoisia ja
raudattomia metalleja
varten
Tasakatkaisuterä1)
katkaisun viimeistelyyn
seinää tai reunaa
vasten.
1)
Ei myynnissä kaikissa maissa.
Lisävarusteena on saatavana laaja valikoima
erikoissahanteriä.
VAROITUS: Valitse sahanterä aina
huolella.
Vinokulman säätäminen (kuva D)
Säädettävän kengän (8) ansiosta voidaan sahata
jopa 45 asteen vinokulmia vasemmalle tai oikealle.
Vinosahauksen asteikossa on esisäädetyt asennot
0°, 15°, 30° ja 45°.
• Vapauta kengän vipu (10).
• Siirrä kenkää (8) kohti sahanterää.
• Säädä haluamasi vinokulma kengälle
asteikosta.
• Kiristä kengän vipu.
Heilurin iskun asettaminen (kuva A)
Heilurin säädettävän iskun ansiosta sahausjälki on
täydellinen eri materiaaleilla.
• Liu'uta valitsin (9) haluamaasi asentoon alla
olevan taulukon mukaisesti. Valitsinta voidaan
säätää käytön aikana.
Asento Puu Metalli Muovi
3 Nopea sahaus - PVC
2 Paksut työkappaleet - Lasikuitu
Akryyli
1 Vaneri Alumiini -
Lastulevy Ei-rautametalli -
0 Ohuet työkappaleet Metallilevy -
Hieno sahaus
Sahanpurun puhaltimen asettaminen (kuva A)
Sahanpurun puhallin tuottaa säädettävän
ilmavirtauksen sahanterään. Ilmavirtaus pitää
sahanpurun poissa työkappaleesta käytön aikana.
• Säädä sahanpurun puhallin vipua käyttämällä (3).
- Pieni Metallintyöstön yhteydessä, kun
käytetään jäähdytysnesteitä ja
voiteluaineita. Tarkoitettu
käytettäväksi myös purunpoiston
yhteydessä.
- Väliasento Sahattaessa puuta ja muita
samanlaisia materiaaleja pienellä
nopeudella.
- Suuri Sahattaessa puuta ja muita
samanlaisia materiaaleja suurella
nopeudella.
Sivu: 130
129
S U O M I
Muovisen naarmuuntumisen estävän
kengänsuojan asentaminen (kuva E)
Naarmuuntumisen estävä kengänsuoja (16) estää
(herkkien) työkappaleiden pinnan vauriot.
• Aseta suoja kenkään kuvan osoittamalla tavalla.
Repimisen estävän kengän lisäosan asennus ja
irrotus (kuva F1 & F2)
Repimisen estävä kengän lisäosa (17) vähentää
työkappaleen repeilyä. Lisäosa voidaan asentaa
kenkään ja kengän suojukseen.
• Pidä lisäosaa (17) kuvan osoittamassa
suunnassa.
• Lisäosan asentaminen kenkään (8):
- Liu'uta reunat (18) uriin (19).
- Liu'uta lisäosa takaisin oikeaan asentoon
kenkää vasten.
• Lisäosan asentaminen suojaan (16):
- Liu'uta reunat (18) ulokkeiden (20) taakse.
- Paina lisäosan etupäätä suojaa vasten.
Lisäosa napsahtaa paikalleen.
• Repimisen estävä kengän lisäosa irrotetaan
päinvastaisessa järjestyksessä.
Pölyn poisto (kuva G)
Purunpoiston sovitin (21) ja purunpoiston ohjain
(22) poistaa purun työkappaleen pinnalta sopivan
purunpoistojärjestelmän yhteydessä käytettynä.
• Aseta purunpoiston ohjain (22) sormisuojaan
(5), kunnes se napsahtaa paikalleen.
• Asenna purunpoiston sovitin (21) työkaluun
kuvan osoittamalla tavalla.
• Kytke sopivan purunpoistojärjestelmän letku
sovittimeen.
VAROITUS: Puun sahauksessa
syntyneen pölyn hengittäminen voi
aiheuttaa vakavan terveysriskin.
Käytä aina pölynpoistoimuria, joka on
pölynpoiston säännösten mukainen. On
suositeltavaa käyttää hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä käytä
purunpoistojärjestelmää metallia
sahattaessa ilman asianmukaista
kipinäsuojaa.
Ennen käyttämistä
• Varmista, että akut ovat (täyteen)
• Varmista, että akkupaketti on kunnolla paikallaan.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS:
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varmista että työkappale on kiinnitetty
kunnolla paikalleen. Poista naulat,
ruuvit yms. kiinnittimet työkappaleesta,
koska ne voivat vahingoittaa terää.
• Varmista, että terälle on tarpeeksi
tilaa työkappaleen alla. Älä leikkaa
materiaaleja, jotka ylittävät terän
suurimman leikkuusyvyyden.
• Käytä vain teräviä teriä. Vaurioituneet
tai taipuneet sahanterät on poistettava
välittömästi.
• Älä leikkaa sahalla putkia tai letkuja.
• Älä käytä konetta ilman sahanterää.
• Parhaan tuloksen saavuttamiseksi sahaa
työstökappaletta tasaisesti ja rauhallisesti.
Älä käytä sivusuuntaista työntövoimaa
terään. Pidä sahausjalka tasaisesti
työstökappaleessa. Kun sahaat kaaria,
ympyröitä tai muita pyöreitä muotoja,
työnnä sahaa kevyesti.
• Anna koneen pysähtyä täydellisesti
ennen kuin irrotat terän työkappaleesta.
Sahauksen jälkeen terä voi olla kuuma.
Älä kosketa sitä heti.
Käsien oikea asento (kuva A, L)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut yläkahvaan
(15) yhdellä kädellä ja toisella kädellä pääkahvaan (23).
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva H)
Turvallisuussyistä koneessa on turvalukko.
• Avaa koneen turvalukko (2).
Sivu: 131
130
S U O M I
• Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1).
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä
säätää koneen kierrosnopeuden.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
• Voit lukita koneen off-asentoon aktivoimalla
turvalukon.
VAROITUS: Kun saha on toiminut
pitkään pienellä nopeudella, anna sen
käydä 3 minuuttia kuormittamattomana
enimmäisnopeudella.
Sahaaminen puuhun
• Piirrä tarvittaessa leikkuuviiva.
• Käynnistä kone.
• Pidä konetta työstökappaletta vasten ja seuraa
viivaa.
• Sahatessasi työstettävän kappaleen reunan
suuntaisesti: asenna reunaohjain ja ohjaa
pistosahaa työstettävää kappaletta pitkin
kuvan I mukaisesti.
Sahaaminen puuhun ohjausreiän kautta
• Piirrä tarvittaessa leikkuuviiva.
• Poraa reikä (ø väh. 12 mm) ja työnnä sahanterä
reikään.
• Käynnistä saha.
• Seuraa viivaa.
• Sahatessasi täysin pyöreitä muotoja:
asenna harppitanko sahaan ja säädä säde
haluamaksesi (kuva J).
Sahaaminen ulkonevaan kulmaan asti (kuva K)
• Käytä tavallista terää ja sahaa ulkonevaan
kulmaan asti.
• Viimeistele sahaus käyttämällä
tasakatkaisuterää.
Pölyn poisto (kuva G)
• Kun laitetta käytetään sisätiloissa pidemmän
aikaa, se on yhdistettävä sopivaan sahauspölyn
poistimeen. Käytä ainoastaan pölynpoistosta
annettujen ohjeiden ja määräysten mukaista
pölynpoistolaitetta.
Metallin sahaaminen
• Asenna sopiva sahanterä.
• Etene kuten edellä on kuvattu.
HUOMIO: Käytä jäähdytysainetta
(leikkuuöljyä) estääksesi sahanterän tai
työkappaleen ylikuumenemisen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita ei
ole testattu tämän tuotteen kanssa,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Vahinkoriskin
vähentämiseksi tämän tuotteen kanssa
tulee käyttää ainoastaan DEWALTin
suosittelemia lisävarusteita.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Vastuualueita ovat muun muassa
– DE3241 Suuntaohjain
– DE3242 Trammelitanko
Seuraavia teriä on saatavilla:
– DT2048 Hienohampainen katkaisuterä
– DT2075 Suurihampainen katkaisuterä
– DT2160 Metallinkatkaisuterä
– DT2074 Tasakatkaisuterä1)
1)
Ei myynnissä kaikissa maissa.
HUOLTO-OHJEITA
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu
käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman
vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen
jatkuvan toiminnan.
Ohjausrullan voitelu (kuva C)
• Voitele ohjausrulla (7) säännöllisesti tipalla
öljyä, ettei rulla jumiudu.
Sivu: 132
131
S U O M I
Puhdistus
VAROITUS:
• Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta,
ennenkuin puhdistat vaipan pehmeällä
rievulla.
• Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat
sähkötyökalusi.
• Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista
runko säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Ympäristön suojelu
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
kanssa.
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä
hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote
on kerättävä erikseen.
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten
erillinen keräys mahdollistaa
materiaalien kierrätyksen ja
uudelleenkäytön. Kierrätettyjen
materiaalien uudelleenkäyttö auttaa
ehkäisemään ympäristön saastumisen
ja vähentää raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista
viedä kotitalouksien sähkölaitteet kuntien
kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle
ostettaessa uusi tuote.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT
–tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen
jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit
hyötyä tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet
meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen
sijainnin ottamalla yhteyden DEWALTin toimistoon,
joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa
osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT
-huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com
Akku
Akku tulee ladata aina silloin, kun se ei enää tuota
riittävästi virtaa toimintoihin, jotka aikaisemmin
sujuivat helposti. Kun akku on tyhjä, poista se
käytöstä ympäristönsuojelukäytännön mukaisesti.
• Käytä akku täysin loppuun ja poista se sitten
työkalusta.
• Litiumionikennot ovat kierrätettäviä. Voit
viedä ne ostopaikkaan tai paikalliseen
kierrätyskeskukseen. Kerätyt akut toimitetaan
kierrätykseen tai hävitetään asianmukaisesti.
Sivu: 133
132
S U O M I
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia
eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän
lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-
maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN
RISKEJÄ•
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-
työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan
30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat
rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain
kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostamisesta,
valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee sen
ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali-
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai
harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta
edellyttäen, että
• laitetta ei ole väärinkäytetty
• laite on kulunut vain normaalisti
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta
• ostotodistus esitetään
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden
laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon.
Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta tai
ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa
näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo
valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja
myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-
sivustossa www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt DC308K ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DC308K

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DC308K, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DC308K käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DC308K suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.