D27901

DeWalt D27901 käyttöohjeet

D27901

Käyttöopas tuotteelle DeWalt D27901 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 136 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
Sivu: 1
Suomi – 1 Onnittelut! Olet valinnut DEWALT laitteen. Vuosikausi- en kokemus, huolellinen suunnittelu ja in- novaatiot tekevät DEWALT:ista luotettavan partnerin sähkötyökalujen käyttäjille. Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säi- lytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten. – Turvaohje nro 5.956-249 on ehdotto- masti luettava ennen laitteen ensim- mäistä käyttökertaa! – Käyttöohjeen ja turvaohjeiden huomiot- ta jättäminen voi aiheuttaa vaurioita lait- teeseen ja vaaroja käyttäjälle ja muille henkilöille. – Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota välit- tömästi yhteys jälleenmyyjään. Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalous- jätteen kanssa. Kun DEWALT -koneesi on käytetty lop- puun, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mu- kana. Tämä tuote on kerättävä erikseen. Käytettyjen tuotteiden ja pakkaus- ten erillinen keräys mahdollistaa materiaalien kierrätyksen ja uudel- leenkäytön. Kierrätettyjen materiaalien uu- delleenkäyttö auttaa ehkäisemään ympäristön saastumisen ja vähentää raa- ka-aineiden kysyntää. – Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista viedä kotitalouksien sähkö- laitteet kuntien kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle ostettaessa uusi tuote. – DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT –tuotteiden keräykseen ja kier- rätykseen sen jälkeen, kun ne on poistet- tu käytöstä. Jotta voisit hyötyä tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin val- tuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet meidän puolestamme. – Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen sijainnin ottamalla yhtey- den DEWALTin toimistoon, joka sijait- see tässä käsikirjassa annetussa osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT -huoltoliikkeistä sekä yksityis- kohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla Interne- tissä, osoitteessa: www.2helpU.com Sisällysluettelo Ympäristönsuojelu . . . . . . . FI . . .1 Käyttöohjeessa esiintyvät sym- bolit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI . . .2 Käyttötarkoitus . . . . . . . . . . FI . . .2 Laitteen osat. . . . . . . . . . . . FI . . .2 Käyttöönotto . . . . . . . . . . . . FI . . .2 Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . FI . . .3 Kuljetus . . . . . . . . . . . . . . . FI . . .4 Säilytys. . . . . . . . . . . . . . . . FI . . .4 Hoito ja huolto . . . . . . . . . . FI . . .4 Häiriöapu . . . . . . . . . . . . . . FI . . .4 Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . FI . . .5 Varusteet ja varaosat . . . . . FI . . .5 EU-standardinmukaisuustodis- tus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI . . .6 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . FI . . .7 Ympäristönsuojelu 76 FI
Sivu: 2
– 2  Vaara Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuole- maan. 몇 Varoitus Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan. Varo Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineel- lisia vahinkoja. 몇 Varoitus Laite ei sovellu terveydelle haitallisten pöly- jen imurointiin. – Tämä imuri on suunniteltu lattioiden ja seinäpintojen märkä- ja kuivapuhdis- tukseen. – Tämä laite soveltuu ammattimaiseen käyttöön, esim. hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, kaupoissa, toi- mistoissa ja välittäjäliikkeissä. 1 Elektrodit 2 Käsikahva 3 Imuletku 4 Imupään lukitus 5 Juoksupyörä 6 Merkkivalo 7 Imukaulus 8 Ohjausrulla 9 Pölysäiliö 10 Lattiasuulake (ei kuulu toimitukseen) 11 Pistorasia 12 Imupää 13 Imuputki (ei kuulu toimitukseen) 14 Pääkytkin 15 Suodatinkansi 16 Kantokahva 17 Suodattimen puhdistusluisti 18 Kaapelikoukku 19 Verkkokaapeli 20 Kahva 21 Lattiasuuttimen pidike 22 Pidike rakosuulakkeelle 23 Pidike imuputkille 24 Tyyppikilpi 25 Poimusuodatin 26 Poistoilmansuodatin 27 Suodattimen puhdistus Varo Imuroinnin aikana ei saa koskaan poistaa poimusuodatinta. – Imuroitaessa hienojakoista pölyä voi- daan käyttää lisäksi paperisuodatinpus- sia tai kalvosuodatinta (erikoisvaruste). Kuva  Vapauta imupää lukituksesta, poista imupää.  Aseta paperisuodatinpussi tai kalvo- suodatin (erikoisvaruste) paikalleen.  Aseta imupää paikalleen ja lukitse se. Kuva  Irrota harjakaistaleet.  Aseta kumihuulet paikalleen. Huomautus: Kumihuulien rakenteellisen puolen on osoitettava ulospäin. – Märkää likaa imuroitaessa on aina pois- tettava paperisuodatinpussi tai kalvo- suodatin (erikoisvaruste). – On suositeltavaa käyttää erikoissuoda- tinpussia (märkä) (katso suodatusjär- jestelmät). Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit Käyttötarkoitus Laitteen osat Käyttöönotto Kuivaimu Paperisuodatinpussin asennus Kosteaimurointi (optio) Kumihuulten asennus Paperisuodatinpussi poistaminen 77 FI
Sivu: 3
– 3 Varo Imuroinnin aikana ei saa koskaan poistaa poimusuodatinta. – Imuroitaessa märkää likaa tyyny- tai ra- kosuuttimella tai jos imetään pääasias- sa vettä astiasta, on suositeltavaa kytkeä toiminto "Suodattimenpuhdis- tus" pois päältä. – Kun maksimi nestetäyttötaso on saavu- tettu, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä. – Ei-johtavien nesteiden ollessa ky- seessä (esimerkiksi porausnesteet, öljyt ja rasvat) laitetta ei kytketä pois päältä astian ollessa täynnä. Täyttö- tasoa on tarkastettava jatkuvasti ja astia on tyhjennettävä ajoissa. – Märkäimuroinnin päätyttyä: Puhdista poimusuodatin suodatinpuhdistuksella. Puhdista elektrodit harjalla. Puhdista säiliö kostealla liinalla ja anna kuivua. Kuva Imuletku on varustettu puristinliitoslukituk- sella. Kaikki C-35/C-DN-35:n saatavavissa olevat lisävarusteet voidaan liittää puristin- liitokseen.  Työnnä virtapistoke pistorasiaan.  Kytke laite pääkytkimellä päälle.  Vaara Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara- vaara! Pistorasia on tarkoitettu vain sähkö- työkalujen liittämiseen suoraan imuriin. Pistorasian käyttö muuhun tarkoitukseen on kiellettyä.  Liitä sähkötyökalun virtapistoke imuri pistokkeeseen.  Kytke laite pääkytkimellä päälle. Merkkivalo syttyy, imuri on valmiustilassa. Huomautus: Imuri kytketään automaatti- sesti yhdessä sähkötyökalun kanssa päälle ja pois päältä. Huomautus: Imurin käynnistysviive on enintään 0,5 sekuntia ja jälkikäyntiaika enintään 15 sekuntia. Huomautus: Sähkötyökalujen liitäntäteho- tiedot, katso Tekniset tiedot. Kuva  Sovella liitosmuhvi sähkötyökalun lii- täntään. Kuva  Poista polvi imuletkusta.  Asenna liitosmuhvi imuletkuun. Kuva  Liitä liitosmuhvi sähkötyökaluun. Huomautus: Käyttämällä suodattimen puhdistusta 5 - 10 minuutin välein, poimu- suodattimen kunnossaoloaika pitenee. – Suodattimenpuhdistuksen poiskytkentä:  Työnnä luisti ylös. – Suodattimenpuhdistuksen päällekytkentä:  Työnnä luisti alas. Kuva  Pidä käsikahvassa olevaa painiketta useamman sekunnin ajan painettuna suodatinpuhdistuksen ollessa päälle- kytkettynä. Poimusuodatin puhdiste- taan automaattisesti ilmasysäyksellä (kuuluu sykkivä ääni).  Suodattimen puhdistus: Paina käsikah- vassa olevaa painiketta useamman ker- ran suodatinpuhdistuksen ollessa päällekytkettynä.  Kytke laite pääkytkimellä pois päältä.  Vedä verkkopistoke irti.  Tyhjennä säiliö.  Puhdista laite sisältä ja ulkoa imuroi- malla ja kostealla liinalla pyyhkimällä. Yleistä Puristinliitos Käyttö Laitteen käynnistys Työskentely sähkötyökaluilla Suodattimen puhdistus Laitteen kytkeminen pois päältä Jokaisen käyttökerran jälkeen 78 FI
Sivu: 4
– 4  Kierrä verkkokaapeli kaapelikoukkujen ympärille.  Säilytä laite kuivassa tilassa ja suojaa se asiattomalta käytöltä. Varo Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaaravaa- ra! Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.  Ota imuputki lattiasuulakkeineen pidik- keestä. Kun kannat laitetta, pidä kiinni kantokahvasta ja imuputkesta.  Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, var- mista laite liukumisen ja kaatumisen va- ralta kulloinkin voimassa olevien ohjesääntöjen mukaisesti. Varo Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaaravaa- ra! Huomioi säilytettäessä laitteen paino. Tätä laitetta saa säilyttää vain sisätiloissa.  Vaara Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä.  Avaa suodattimen kansi.  Vaihda poimusuodatin.  Sulje suodattimen kansi, sen on lukitut- tuva kuuluvasti.  Avaa suodattimen kansi.  Vaihda poistoilmasuodatin.  Sulje suodattimen kansi, sen on lukitut- tuva kuuluvasti.  Vapauta imupää lukituksesta, poista imupää.  Puhdista elektrodit harjalla.  Aseta imupää paikalleen ja lukitse se.  Vaara Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä.  Tarkasta kaapeli, pistoke, sulake, pisto- rasia ja elektrodit.  Kytke laite päälle.  Tyhjennä säiliö.  Kytke laite pois päältä ja odota 5 sekun- tia, kytke laite uudelleen päälle 5 sekun- nin kuluttua.  Puhdista elektrodit sekä elektrodien vä- linen tila harjalla.  Poista tukokset imusuulakkeesta, imu- putkesta, putkikäyrästä, käsikahvasta, imuletkusta tai poimusuodattimesta.  Vaihda paperisuodatinpussi.  Suodattimen puhdistus: Paina käsikah- vassa olevaa painiketta useamman ker- ran suodatinpuhdistuksen ollessa päällekytkettynä.  Lukitse suodattimen kansi oikein.  Puhdista kalvosuodatin (erikoisvaruste) juoksevassa vedessä tai vaihda tarvit- taessa.  Vaihda poimusuodatin.  Tarkasta poimusuodattimen oikea asennus.  Vaihda poimusuodatin. Laitteen säilytys Kuljetus Säilytys Hoito ja huolto Poimusuodattimen vaihto Poistoilmasuodattimen vaihtaminen Elektrodien puhdistus Häiriöapu Imuturbiini ei pyöri Imuturbiini kytkeytyy pois päältä Imuturbiini ei käynnisty astian tyhjentämisen jälkeen Imuvoima vähenee Pöly pääsee ulos imuvaiheessa 79 FI
Sivu: 5
– 5  Puhdista elektrodit sekä elektrodien vä- linen tila harjalla.  Tarkasta jatkuvasti täyttötaso sähköi- sesti ei johtavissa nesteissä.  Irrota tukkeutunut imusuulake tai letkun pää.  Lopeta jatkuva nesteen imurointi neste- säiliöstä tai kytke suodattimen puhdis- tus pois päältä.  Poista tukokset imusuulakkeesta, imu- putkesta, putkikäyrästä, käsikahvasta, imuletkusta tai poimusuodattimesta.  Vaihda poimusuodatin.  Imuletku ei ole liitettynä.  Ota yhteyttä asiakaspalveluun.  Ota yhteyttä asiakaspalveluun. Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT lait- teen tehokkuuteen, voit yksinkertaisesti pa- lauttaa sen kaikkine osineen ostopaikkaan. Saat rahat takaisin tai toisen laitteen tilalle. Ostotodistus on oltava mukana. Asiakaspalvelu- ja huoltotyöt tehdään ilmai- seksi, ostoa seuraavien 12 kuukauden aika- na, valtuutetuissa DEWALT huoltoliikkeissä. Ostotodistus on oltava mukana. Sähkötyöka- lun työ- ja varaosakulut kuuluvat takuuseen. Takuu ei koske lisävarusteita. Jos DEWALT tuotteesi menee rikki, materi- aali- tai valmistusvirheestä johtuen, ta- kaamme kaikkien, meidän mielestämme, rikkinäisten osien vaihtamisen ilman korva- usta tai laitteen korvaamisen toisella lait- teella, mikäli meidän mielestämme seuraavat ehdot ovat täytettynä: – Laitetta ei ole käytetty sen käyttötarkoi- tuksen vastaisesti. – Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta. – Ostotodistus on toimitettu mukana. Tämä takuu tarjotaan lisäetuna laki- määräisen kuluttajatakuun lisäksi. Lähimmän valtuutetun DEWALT huoltopis- teesi osoitteen ja puhelinnumeron löydät tämän käyttöohjeen takasivulta. Lisäksi, löydät internetistä luettelon valtuutetuista DEWALT huoltoliikkeistä sekä yksityiskoh- taiset tiedot after-sales palveluistamme osoitteessa www.2helpU.com – Vain sellaisten lisävarusteiden ja vara- osien käyttö on sallittua, jotka valmista- ja on hyväksynyt. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat takaavat, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti ja häiriöttömästi. – Käänny DEWALT kauppiaasi puoleen saadaksesi varaosia koskevaa lisäin- formaatiota. Katkaisuautomatiikka(märkäimu)ei reagoi Suodattimen puhdistus toimii jatkuvasti Suodattimen puhdistus ei toimi Suodattimen puhdistusta ei voi kytkeä pois päältä Suodattimen puhdistusta ei voi kytkeä päälle Takuu 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKIÄ YHDEN VUODEN ILMAINEN ASIAKASPALVELU YHDEN VUODEN TÄYSTAKUU Varusteet ja varaosat 80 FI
Sivu: 6
– 6 KONEDIREKTIIVI D27901 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöoh- jeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puo- lesta. DEWALT Richard-Klinger-Straße 11 D-65510 Idstein Saksa 01.01.2010 EU-standardinmukaisuusto- distus Yksiselitteiset EU-direktiivit 2006/42/EY (+2009/127/EY) 2004/108/EY Sovelletut harmonisoidut standardit EN 55014–1: 2006 + A1: 2009 EN 55014–2: 1997 + A2: 2008 EN 60335–1 EN 60335–2–69 EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009 EN 61000–3–3: 2008 EN 62233: 2008 Sovelletut kansalliset standardit - Horst Großmann Vice President Engineering and Product Development 81 FI
Sivu: 7
– 7 Tekniset tiedot D27901 D27901 D27901 EUR GB CH Verkkojännite V 230 230-240 230 Taajuus Hz 50/60 50/60 50/60 Maks. teho W 1380 1300 1300 Nimellisteho W 1200 1150 1150 Säiliön tilavuus l 45 45 45 Täyttömäärä neste l 31 31 31 Ilmamäärä (maks.) l/s 56 53 53 Alipaine (maks.) kPa (mbar) 23,5 (235) 22,0 (220) 22,0 (220) Sähkötyökalujen liitäntäteho W 100-2200 100-1800 100-1100 Kotelointiluokka -- I I I Imuletkuliitin (C-DN/C-ID) mm 35 35 35 Pituus x leveys x korkeus mm 510 x 400 x 640 510 x 400 x 640 510 x 400 x 640 Paino kg 11,0 11,0 11,0 Ympäristön lämpötila (maks.) °C +40 +40 +40 Mitatut arvot EN 60335-2-69 mukaisesti Äänenpainetaso LpA dB(A) 63 63 63 Epävarmuus KpA dB(A) 1 1 1 Käsi-käsivarsi tärinäarvo m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 Epävarmuus K m/s2 0,2 0,2 0,2 Verkkokaa- peli H05VV-F 3x1,5 mm2 D27901 Osa-nro Johdon pituus GB 597069-00 7,5 m CH 1002094-00 7,5 m Verkkokaa- peli H07RN-F 3x1,5 mm2 D27901 Osa-nro Johdon pituus EUR 1003279-00 7,5 m 82 FI

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D27901, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D27901 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D27901 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D27901

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt D27901 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Imurit
 • Malli/nimi: D27901
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Tšekki, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari