D27900

DeWalt D27900 käyttöohjeet

D27900

Käyttöopas tuotteelle DeWalt D27900 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 116 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
Sivu: 1
Suomi – 1 Onnittelut! Olet valinnut DEWALT laitteen. Vuosikausi- en kokemus, huolellinen suunnittelu ja in- novaatiot tekevät DEWALT:ista luotettavan partnerin sähkötyökalujen käyttäjille. Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säi- lytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten. – Turvaohje nro 5.956-249 on ehdotto- masti luettava ennen laitteen ensim- mäistä käyttökertaa! – Käyttöohjeen ja turvaohjeiden huomiot- ta jättäminen voi aiheuttaa vaurioita lait- teeseen ja vaaroja käyttäjälle ja muille henkilöille. – Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota välit- tömästi yhteys jälleenmyyjään. Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalous- jätteen kanssa. Kun DEWALT -koneesi on käytetty lop- puun, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mu- kana. Tämä tuote on kerättävä erikseen. Käytettyjen tuotteiden ja pakkaus- ten erillinen keräys mahdollistaa materiaalien kierrätyksen ja uudel- leenkäytön. Kierrätettyjen materiaalien uu- delleenkäyttö auttaa ehkäisemään ympäristön saastumisen ja vähentää raa- ka-aineiden kysyntää. – Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista viedä kotitalouksien sähkö- laitteet kuntien kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle ostettaessa uusi tuote. – DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT –tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä tästä palvelusta, palauta laitteesi johon- kin valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet meidän puolestam- me. – Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen sijainnin ottamalla yhtey- den DEWALTin toimistoon, joka sijait- see tässä käsikirjassa annetussa osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT -huoltoliikkeistä sekä yksityis- kohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla Interne- tissä, osoitteessa: www.2helpU.com Sisällysluettelo Ympäristönsuojelu . . . . . . . FI . . .1 Käyttöohjeessa esiintyvät sym- bolit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI . . .2 Käyttötarkoitus . . . . . . . . . . FI . . .2 Laitteen osat. . . . . . . . . . . . FI . . .2 Käyttöönotto . . . . . . . . . . . . FI . . .2 Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . FI . . .3 Kuljetus . . . . . . . . . . . . . . . FI . . .3 Säilytys. . . . . . . . . . . . . . . . FI . . .3 Hoito ja huolto . . . . . . . . . . FI . . .3 Häiriöapu . . . . . . . . . . . . . . FI . . .4 Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . FI . . .4 Varusteet ja varaosat . . . . . FI . . .4 EU-standardinmukaisuustodis- tus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI . . .5 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . FI . . .6 Ympäristönsuojelu 66 FI
Sivu: 2
– 2  Vaara Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuole- maan. 몇 Varoitus Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan. Varo Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineel- lisia vahinkoja. 몇 Varoitus Laite ei sovellu terveydelle haitallisten pöly- jen imurointiin. – Tämä imuri on suunniteltu lattioiden ja seinäpintojen märkä- ja kuivapuhdis- tukseen. – Tämä laite soveltuu ammattimaiseen käyttöön, esim. hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, kaupoissa, toi- mistoissa ja välittäjäliikkeissä. 1 Tyyppikilpi 2 Verkkokaapeli 3 Pidike imuputkille 4 Pidike rakosuulakkeelle 5 Imuletku 6 Imupään lukitus 7 Pistorasia 8 Ohjausrulla 9 Pölysäiliö 10 Imukaulus 11 Lattiasuulake (ei kuulu toimitukseen) 12 Imuputki (ei kuulu toimitukseen) 13 Pääkytkin 14 Imupää 15 Kantokahva 16 Kaapelikoukku 17 Kahva 18 Patruunasuodatin 19 Kiinnitysmutteri 20 Uimuri Varo Käytettäessä kuivaimua patruunasuodatti- men on aina oltava asetettuna paikalleen. – Imuroitaessa hienojakoista pölyä voi- daan lisäksi käyttää paperisuodatinpus- sia. Kuva Kuva  Vapauta imupää lukituksesta, poista imupää.  Aseta paperisuodatinpussi paikalleen.  Aseta imupää paikalleen ja lukitse se. Kuva  Irrota harjakaistaleet.  Aseta kumihuulet paikalleen. Huomautus: Kumihuulien rakenteellisen puolen on osoitettava ulospäin. – Imuroitaessa märkää likaa paperisuo- datinpussi on aina ensin poistettava.  Vapauta imupää lukituksesta, poista imupää.  Käännä imupäätä 180° ja irrota se.  Kierrä kiinnitysmutteri irti.  Poista suodatinpatruuna. Kuva  Kierrä kiinnitysmutteri paikalleen ja ki- ristä.  Asenna lisäsuodatin.  Aseta imupää paikalleen ja lukitse se. Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit Käyttötarkoitus Laitteen osat Käyttöönotto Kuivaimu Paperisuodatinpussin asennus Märkäimu Kumihuulten asennus Paperisuodatinpussi poistaminen Lisäsuodattimen asennus 67 FI
Sivu: 3
– 3 Kuva Imuletku on varustettu puristinliitoslukituk- sella. Kaikki C-35/C-DN-35:n saatavavissa olevat lisävarusteet voidaan liittää puristin- liitokseen.  Työnnä virtapistoke pistorasiaan.  Kytke laite pääkytkimellä päälle.  Vaara Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara- vaara! Pistorasia on tarkoitettu vain sähkö- työkalujen liittämiseen suoraan imuriin. Pistorasian käyttö muuhun tarkoitukseen on kiellettyä.  Liitä sähkötyökalun virtapistoke imuri pistokkeeseen.  Kytke laite pääkytkimellä päälle. Huomautus: Imuri on käytössä. Sähkö- työkalu voidaan käynnistää. Huomautus: Sähkötyökalujen liitäntäteho- tiedot, katso Tekniset tiedot. Kuva  Sovella liitosmuhvi sähkötyökalun lii- täntään. Kuva  Poista polvi imuletkusta.  Asenna liitosmuhvi imuletkuun. Kuva  Liitä liitosmuhvi sähkötyökaluun. – Imukanava on varustettu uimurilla. – Kun likaveden pinta likavesisäiliössä nousee korkeimmalle sallitulle tasolle, imeminen keskeytyy.  Kytke laite pääkytkimellä pois päältä.  Tyhjennä lika-astia.  Kytke laite pääkytkimellä pois päältä.  Vedä verkkopistoke irti.  Tyhjennä lika-astia.  Puhdista laite sisältä ja ulkoa imuroi- malla ja kostealla liinalla pyyhkimällä. Kuva  Säilytä imuputkia, imuletkua ja verkko- kaapelia kuvan mukaisella tavalla.  Säilytä laite kuivassa tilassa ja suojaa se asiattomalta käytöltä. Varo Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaaravaa- ra! Huomioi kuljetettaessa laitteen paino. Kuva  Kuljeta laitetta, kuten kuvassa on esitetty.  Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, var- mista laite liukumisen ja kaatumisen va- ralta kulloinkin voimassa olevien ohjesääntöjen mukaisesti. Varo Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara- vaara! Huomioi säilytettäessä laitteen pai- no. Tätä laitetta saa säilyttää vain sisätiloissa.  Vaara Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä. Puristinliitos Käyttö Laitteen käynnistys Työskentely sähkötyökaluilla Lika-astian tyhjentäminen Laitteen kytkeminen pois päältä Jokaisen käyttökerran jälkeen Laitteen säilytys Kuljetus Säilytys Hoito ja huolto 68 FI
Sivu: 4
– 4  Vapauta imupää lukituksesta, poista imupää.  Käännä imupäätä 180° ja irrota se.  Kierrä kiinnitysmutteri irti.  Poista suodatinpatruuna.  Aseta uusi patruunasuodatin paikalleen.  Kierrä kiinnitysmutteri paikalleen ja kiristä.  Aseta imupää paikalleen ja lukitse se.  Vaara Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä.  Tarkasta kaapeli, pistoke, sulake ja pis- torasia.  Kytke laite päälle. – Uimuri lukitsee imukanavan.  Tyhjennä lika-astia.  Poista tukokset imusuuttimesta, imu- putkesta, imuletkusta tai patruunasuo- dattimesta.  Vaihda paperisuodatinpussi.  Vaihda patruunasuodatin.  Tarkasta patruunasuodattimen oikea asennus.  Vaihda patruunasuodatin. Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT lait- teen tehokkuuteen, voit yksinkertaisesti pa- lauttaa sen kaikkine osineen ostopaikkaan. Saat rahat takaisin tai toisen laitteen tilalle. Ostotodistus on oltava mukana. Asiakaspalvelu- ja huoltotyöt tehdään ilmai- seksi, ostoa seuraavien 12 kuukauden aika- na, valtuutetuissa DEWALT huoltoliikkeissä. Ostotodistus on oltava mukana. Sähkötyöka- lun työ- ja varaosakulut kuuluvat takuuseen. Takuu ei koske lisävarusteita. Jos DEWALT tuotteesi menee rikki, materi- aali- tai valmistusvirheestä johtuen, ta- kaamme kaikkien, meidän mielestämme, rikkinäisten osien vaihtamisen ilman korva- usta tai laitteen korvaamisen toisella lait- teella, mikäli meidän mielestämme seuraavat ehdot ovat täytettynä: – Laitetta ei ole käytetty sen käyttötarkoi- tuksen vastaisesti. – Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta. – Ostotodistus on toimitettu mukana. Tämä takuu tarjotaan lisäetuna laki- määräisen kuluttajatakuun lisäksi. Lähimmän valtuutetun DEWALT huoltopis- teesi osoitteen ja puhelinnumeron löydät tämän käyttöohjeen takasivulta. Lisäksi, löydät internetistä luettelon valtuutetuista DEWALT huoltoliikkeistä sekä yksityiskoh- taiset tiedot after-sales palveluistamme osoitteessa www.2helpU.com – Vain sellaisten lisävarusteiden ja vara- osien käyttö on sallittua, jotka valmista- ja on hyväksynyt. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat takaavat, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti ja häiriöttömästi. – Käänny DEWALT kauppiaasi puoleen saadaksesi varaosia koskevaa lisäin- formaatiota. Patruunasuodattimen vaihto Häiriöapu Imuturbiini ei pyöri Imuturbiini on käynnissä, mutta laite ei ime Imuvoima vähenee Pöly pääsee ulos imuvaiheessa Takuu 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKIÄ YHDEN VUODEN ILMAINEN ASIAKASPALVELU YHDEN VUODEN TÄYSTAKUU Varusteet ja varaosat 69 FI
Sivu: 5
– 5 KONEDIREKTIIVI D27900 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöoh- jeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puo- lesta. DEWALT Richard-Klinger-Straße 11 D-65510 Idstein Saksa 01.01.2010 EU-standardinmukaisuusto- distus Yksiselitteiset EU-direktiivit 2006/42/EY (+2009/127/EY) 2004/108/EY Sovelletut harmonisoidut standardit EN 55014–1: 2006 + A1: 2009 EN 55014–2: 1997 + A2: 2008 EN 60335–1 EN 60335–2–69 EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009 EN 61000–3–3: 2008 EN 62233: 2008 Sovelletut kansalliset standardit - Horst Großmann Vice President Engineering and Product Development 70 FI
Sivu: 6
– 6 Tekniset tiedot D27900 Verkkojännite V 220-240 Taajuus Hz 50/60 Maks. teho W 1380 Nimellisteho W 1200 Säiliön tilavuus l 27 Täyttömäärä neste l 14 Ilmamäärä (maks.) l/s 67 Alipaine (maks.) kPa (mbar) 20,0 (200) Sähkötyökalujen liitäntäteho W 100-1500 Kotelointiluokka -- I Imuletkuliitin (C-DN/C-ID) mm 35 Pituus x leveys x korkeus mm 420 x 420 x 525 Paino kg 8,2 Ympäristön lämpötila (maks.) °C +40 Mitatut arvot EN 60335-2-69 mukaisesti Äänenpainetaso LpA dB(A) 72 Epävarmuus KpA dB(A) 1 Käsi-käsivarsi tärinäarvo m/s2 <2,5 Epävarmuus K m/s2 0,2 Verkkokaa- peli H07RN-F 3x1,5 mm2 D27900 Osa-nro Johdon pi- tuus EUR 597205-00 7,5 m Verkkokaa- peli H05VV-F 3x1,5 mm2 D27900 Osa-nro Johdon pi- tuus GB 597206-00 7,5 m 71 FI

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D27900, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D27900 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D27900 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D27900

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt D27900 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Imurit
 • Malli/nimi: D27900
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Tšekki, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari