DeLonghi Metropolis KS 3000 M E käyttöohjeet

Katso tuotteen DeLonghi Metropolis KS 3000 M E allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeLonghi
  • Tuote: Mehupuristin
  • Malli/nimi: Metropolis KS 3000 M E
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Unkari

Sisällysluettelo

Sivu: 27
28
YLEISIÄ OHJEITA
- Varmista pakkauksesta poistamisen jälkeen,
että sitruspuristin on moitteettomassa kunnos-
sa. Älä käytä laitetta, mikäli sen kunnossa
ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutet-
tuun ammattilaiseen.
- Älä jätä laitteen pakkaukseen käytettyä muo-
vipussia lasten ulottuville, sillä se saattaa
aiheuttaa vaaratilanteita leikkikaluna käy-
tettäessä.
- Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaih-
taa pistoke, mikäli pistoke ja pistorasia eivät
sovi yhteen. Emme suosittele sovittimien, haa-
roituspistorasioiden ja/tai jatkojohtojen
käyttöä. Mikäli kuitenkin jostain syystä joudut
käyttämään niitä, käytä ainoastaan voimassa
olevien turvallisuussäännösten mukaisia yksi-
tai monisovittimia sekä jatkojohtoja. Varmista,
ettet ylitä sovittimelle ja/tai jatkojohdolle
merkittyjä tehorajoja.
- Käänny ainoastaan valtuutetun huoltoliikkeen
puoleen, mikäli sitruspuristimeen tulee jokin
toimintahäiriö.
- Sitruspuristinta saa käyttää ainoastaan sille
määriteltyihin tarkoituksiin. Kaikki muun tyyp-
pinen käyttö katsotaan virheelliseksi ja tästä
syystä vaaralliseksi käytöksi. Valmistaja ei
vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka
johtuvat virheellisestä tai huolimattomasta
käytöstä ja/tai ammattitaidottomien henkilöi-
den suorittamista korjaustoimenpiteistä.
Noudata erityisesti seuraavassa esiteltyjä turva-
säännöksiä erittäin huolellisesti:
- Älä käsittele sitruspuristinta kosteilla tai märil-
lä käsillä.
- Älä käytä sitruspuristinta avojaloin tai silloin,
kun jalkasi ovat märät.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta sähköjohdo-
sta vetämällä.
- Älä jätä sitruspuristinta alttiiksi ilmaston vaih-
teluille (sade, auringonpaiste, jäätyminen
jne.).
- Älä koskaan anna lasten tai vastuuttomien
henkilöiden käyttää sitruspuristinta ilman val-
vontaa.
- Lapset tai itsenäiseen laitteen käyttöön kyke-
nemättömät henkilöt saavat käyttää sitruspuri-
stinta ainoastaan aikuisen valvonnassa.
- Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään
sitruspuristimella.
- Irrota pistoke pistorasiasta silloin, kun et käytä
laitetta.
- Älä jätä sitruspuristinta päälle tarpeettomasti,
sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Älä upota sitruspuristinta veteen.
- Anna ammattitaitoisen henkilön vaihtaa
sähköjohto uuteen, mikäli se vahingoittuu.
- Katkaise sitruspuristimeen menevä virta irrot-
tamalla pistoke pistorasiasta aina ennen
minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen
aloittamista.
- Mikäli haluat poistaa laitteen lopullisesti
käytöstä, irrota pistoke pistorasiasta ja
leikkaa sähköjohto poikki siten, etteivät asiat-
tomat henkilöt pääse käyttämään laitetta.
- Säilytä nämä käyttöohjeet huolellisesti tulevaa
käyttöä varten.
- Vahingoittuneen sähköjohdon saavat vaihtaa
ainoastaan valmistajan omat teknikot, valtuu-
tetut huoltoliikkeet tai vastaavan ammattipä-
tevyyden omaavat henkilöt, jotta toimenpide
voidaan suorittaa turvallisesti.
Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat
materiaalit ja osat vastaavat EU- direktiivin
89/109 sekä Italiassa 25 tammikuuta 1992
päivätyn lain vaatimuksia sekä radiohäirintää
käsittelevien direktiivien 55014 vaatimuksia.
TUOTTEEN OIKEAAN HÄVITYKSEEN LIITTYVÄT
OHJEET EUROOPAN UNIONIN DIREKTIIVIN
2002/96 MUKAISESTI.
Tuotetta ei saa hävittää tavallisten koti-
talousjätteiden mukana.
Luovuta laite joko paikallisten virano-
maisten valtuuttamalle kierrätyske-
skukselle tai sellaisille jälleenmyyjille,
jotka suorittavat kodinkoneiden
hävityksen. Kodin pienkoneiden
oikeaoppinen kierrätys vähentää
ympäristön saastumista ja estää
virheellisestä tai puutteellisesta
hävityksestä mahdollisesti aiheutuvat
terveyshaitat. Kierrätyksen avulla
pienkoneiden valmistuksessa käytetyt
materiaalit saadaan talteen, jolloin
luonnonvaroja ja energiaa säästyy.
Sitruspuristimessa on rastilla peitetyn
roskalaatikon merkki, joka tarkoittaa,
ettei kyseistä kodinkonetta saa
hävittää muiden kotitalousjätteiden
mukana.
LUE TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA OLEVAT OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA
SF
Sivu: 28
29
ENNEN KÄYTTÖÄ
Tarkista, että kotitalouden verkkojännite vastaa
laitteen arvokyltissä mainittua jännitettä.
Pese ja kuivaa puristin, suodatin, astia ja tippa-
lukolla varustettu valutusputki huolellisesti ennen
kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa.
LAITTEEN KOKOONPANO
Kokoa sitruspuristin seuraavalla tavalla:
1.Aseta puristusvivun (I) kaksi päätä tarkoituk-
seen oleville ohjaimille (kuva 1).
2.Nosta ja laske puristusvipua (I), jotta voit var-
mistaa että se on asettunut oikein paikoilleen.
3.Aseta kansi puristusvivun renkaaseen (H) ja
työnnä se loppuun saakka. Muista asettaa
renkaan kieleke kannessa olevaan reikään
(kuva 2). Nyt sitruspuristin on käyttövalmis.
KÄYTTÖ
1. Aseta astia (F) moottorin rungolle (M).
2. Kiinnitä alempi suodatin (D) ylempään suodatti-
meen (C).
3. Sijoita suodatinkokonaisuus moottorin rungol-
le (M) ja varmista, että mehun sakeuden valit-
sin (E) asettuu moottorin rungossa olevaan
uraan (kuva 3).
4. Aseta puristin (B) moottorin akselille (L).
5. Sijoita lasi tippalukolla varustetun valutusputken
(G) alle ja paina putkea tämän jälkeen alaspäin
(kuva 4).
6. Aseta pistoke pistorasiaan.
7. Leikkaa hedelmät kahtia.
8. Sijoita hedelmän puolikas puristimen päälle, laske
kantta (A) puristusvivun (I) avulla ja paina
hedelmää kevyesti.
Moottorin akseli pyörii kahteen suuntaan, jonka
ansiosta hedelmä saadaan puristettua parhaalla
mahdollisella tavalla. Paina hedelmää aina
säännöllisin väliajoin, jolloin moottorin akseli
vaihtaa pyörimissuuntaa automaattisesti.
Huom: Voit säätää mehun sekaan puristettavan
hedelmälihan määrää yksinkertaisesti mehun
sakeuden valitsinta (E) käyttämällä, jolloin suodat-
timessa olevat reiät joko suurenevat tai piene-
nevät.
Voit vähentää hedelmälihan määrää kääntämäl-
lä mehun sakeuden valitsinta (E) vasemmalle kun-
nes se pysähtyy. Voit sitä vastoin lisätä hedelmä-
lihan määrää sijoittamalla valitsimen (E) päinva-
staiseen suuntaan.
Tärkeää: Älä käytä sitruspuristinta yli 4 minuut-
tia kerrallaan.
9.Aseta tippalukolla varustettu valutusputki (G)
puristuksen loputtua uudelleen ylös (kuva 5).
PUHDISTUS - HUOLTO – VINKKEJÄ
• Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen
minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen
aloittamista.
• Poista suodattimet, puristin ja astia vetämällä
niitä ylöspäin.
• Poista tämän jälkeen laitteeseen jääneet
hedelmän rippeet ja puhdista eri osat.
• Pura sitruspuristin osiin ja puhdista kaikki osat
aina jokaisen käytön jälkeen, etteivät epäpuh-
taudet pääse kuivumaan laitteen sisään.
• Pese astia, suodattimet, puristin ja kansi
kädenlämpöisellä vedellä ja pesuaineella.
Sitruspuristimen osia ei voida pestä astianpe-
sukoneessa.
• Puhdista moottoriyksikkö kostealla pyyhkeellä.
Huom: Puhdistuksen helpottamiseksi voit poistaa
tippalukolla varustetun valutusputken (F) paikal-
taan yksinkertaisesti painamalla sitä kevyesti.
Asenna se puhdistuksen jälkeen takaisin paikoil-
leen.

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeLonghi Metropolis KS 3000 M E ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeLonghi Metropolis KS 3000 M E

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeLonghi Metropolis KS 3000 M E, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeLonghi Metropolis KS 3000 M E käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeLonghi Metropolis KS 3000 M E suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.