Magnifica S ECAM 2... ohjekirja
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB kielellä Suomalainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 21 sivua.

PDF 21 1.1mb
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB käyttöohjeet
Edellinen sivu

Katso tuotteen DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

MANUALSCAT | FI

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB

Sivu: 1
112 TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET • Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytet- täväksi, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaakokemustataitietoa,elleinäitähenkilöitävalvotataielleiheidänturvalli- suudestaan vastaava henkilö ole opastanut heitä. • Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella. • Lapseteivätvoitehdäkäyttäjänvastuullaolevaapuhdistustajahuoltoailmanvalvon- taa. • Puhdistuksen aikana keitintä ei saa koskaan upottaa veteen. • Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa paikoissa: liikkeen henkilökun- nan keittiötilat, toimistot ja muut työtilat, maatilamatkailupaikat, hotellit, motellit ja muut majoituspaikat. • Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan teknisen huol- toliikkeen suoritettavaksi, jotta riskeiltä vältyttäisiin. VAIN EUROOPAN MARKKINOILLE: • Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää tätä laitetta valvonnan alaisina tai jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevat puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. • Sellaisethenkilöt,joidenfyysisettaihenkisetkyvyttaiaistitovatrajoittuneitataijoil- la ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai jos he ovat saaneet ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyt- töön liittyvät vaarat. • Lapset eivät saa leikkiä laitteella. • Irrotalaiteainavirrasta,josjätätsenvartioimattataiennensenkokoonpanoa,purka- mista tai puhdistamista. Pinnat, joissa on tämä symboli, kuumentuvat käytön aikana (symboli on vain joissa- kin malleissa).
Sivu: 2
113 TURVALLISUUS VAROITUKSET Käyttöohjeessa käytetyt symbolit Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia. Vaara! Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuole- maan johtavia sähköiskuja. Varoitus! Tämänvaroituksenlaiminlyöminenvoiaiheuttaatapaturmiatai vahingoittaa laitetta. Palovammavaara! Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eriasteisia palovammoja. Tärkeää: Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin. Vaara! Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä. Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita: • Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi on märät. • Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät. • Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvillasi, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa. • Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittua. • Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta. • Äläyritäitsekorjatakeittimeenmahdollisestitulleitaviko- ja. Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun. • Ennen minkä tahansa keittimeen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista, kytke keitin pois päältä, irrota pistoke pis- torasiasta ja anna keittimen jäähtyä. Huomio: Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmus- teet) lasten ulottumattomissa. Palovammavaara! Keitin tuottaa kuumaa vettä, minkä vuoksi sen toiminnan aika- na voi muodostua vesihöyryä. Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi. Kun keitin on käytössä, kuppialusta saattaa kuumentua. Oikea käyttö Keitinonsuunniteltukahvinvalmistukseenjajuomienkuumen- tamiseen. Mikä tahansa muu käyttö on väärinkäyttöä ja näin ollen vaaral- lista. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat keittimen virheellisestä käytöstä. Käyttöohjeet Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönot- toa. Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä. Valmistajaeivastaamistäänsellaisistavahingoista,jotkajohtu- vat käyttöohjeiden laiminlyömisestä. Tärkeää: Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä. JOHDANTO Kiitämme, että valitsit valmistamamme automaattisen kahvi/ cappuccinokeittimen. Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden kahvinkeittimesi kanssa. Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyt- töohjeisiin. Näin vältyt vaaratilanteilta tai keittimen vahingoit- tumiselta. Suluissa olevat kirjaimet Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen ku- vauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 2–3). Ongelmat ja korjaustoimenpiteet Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat ensin kappaleissa“Näytöl- le ilmestyvät viestit”, sivulla 122 , ja “Vianetsintä”, sivulla 124, annettujen ohjeiden mukaan. Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yh- teys asiakaspalveluun soittamalla liitteenä olevassa asiakaspal- velulehtisessä osoitettuun numeroon. Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Jos korjauksia tarvitaan, kään- ny ainoastaan De´Longhin teknisen huoltopalvelun puoleen. Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuuto- distuksessa.
Sivu: 3
114 KUVAUS Keittimen kuvaus (sivu 3 - A ) A1. Ohjauspaneeli A2. Jauhatuskarkeuden säätönuppi A3. Kuppitaso A4. Kahvipapusäiliön kansi A5. Jauhekahvin suppilon kansi A6. Jauhekahvin suppilo A7. Kahvipapusäiliö A8. Virtakatkaisin A9. Vesisäiliö A10. Uutinyksikön luukku A11. Uutinyksikkö A12. Korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin A13. Sakkasäiliö A14. Kondenssiveden alusta A15. Kuppialusta A16. Tippa-alustan veden tason osoitin A17. Tippa-alusta A18. Cappuccinatore A19. Höyryn/kuuman veden säätönuppi Ohjauspaneelin kuvaus (sivu 2 - B ) B1. Merkkivalot B2. näppäin: keittimen käynnistämiseen tai sammutta- miseen B3. näppäin : yhden espressokahvin valmistukseen B4. näppäin: kahden espressokahvin valmistukseen B5. näppäin: huuhtelun tai kalkinpoiston suorit- tamiseen B6. Valintanuppi:käännävalitaksesihaluamasikahvinmäärän tai jauhekahvivalmistuksen B7. näppäin höyryn annostelemiseen maitopohjaisten juomien valmistusta varten B8. näppäin: yhden espressokahvin valmistukseen B9. näppäin : kahden espressokahvin valmistukseen Lisävarusteiden kuvaus (sivu 2 - C ) C1. Annoslusikka C2. Kalkinpoistoaine C3. Pehmennyssuodatin Merkkivalojen selitykset Merkkivalo vilkkuu: keittimen lämmitys on käynnissä. Keitin annostelee yksi tai kaksi kupillista espressokahvia. Keitin annostelee yksi tai kaksi kupillista pitkää kahvia. Kiinteä merkkivalo: “höyrytoiminto” on valit- tu; Merkkivalo vilkkuu: höyryn säätönuppia on käännettävä. Ohjauspaneelille on visualisoitu hälytys (ks. kappale“Merkkivalojen selitykset”sivu 122). Kiinteä merkkivalo: sakkasäiliö puuttuu: aseta se paikoilleen; Merkkivalo vilkkuu: sakkasäiliö on täynnä, joten tyhjennä se. Kiinteä merkkivalo: vesisäiliö puuttuu; Merkkivalo vilkkuu: säiliössä oleva vesi ei riitä. Merkkivalo vilkkuu: keittimen kalkinpoisto on suoritettava (ks. luku“Kalkinpoisto”). Kiinteä merkkivalo: keitin suorittaa kalkinpois- toa. ECO “Energian säästötoiminto”on päällä. ALKUVALMISTELUT Keittimen tarkastaminen Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähden vahingoittunut. Ota yhteys De’Longhin tekniseen huoltopalveluun.
Sivu: 4
115 Keittimen asennus Huomio! Muistaseuraavatturvallisuuteenliittyvätseikatkeittimenasen- nuksen yhteydessä: • Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi pudota nollan alapuolelle. • Keittimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan.Varmista, että kahvinkeittimen molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään3cmjakeittimenpäällevähintään15cmtyhjää tilaa. • Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesualtaiden läheisyy- teen. • Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjoh- toa. Keittimen kytkentä Huomio! Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoi- tettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä. Kytke laite asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen so- veltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A. Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen. Ennen keittimen käyttöönottoa Tärkeää: • Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käyttämällä, jon- ka vuoksi on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi. • Säädä veden kovuus mahdollisimman pian ”Veden kovuu- den ohjelmointi” (sivu 121) annettujen ohjeiden mukai- sesti. Jatka annettuja ohjeita noudattamalla: 1. Irrota vesisäiliö, täytä se raikkaalla vedellä aina MAX -vii- vaan saakka (kuva 1A), ja aseta itse säiliö takaisin paikoil- leen (kuva 1B). 2. Aseta cappuccinatoren alle tilavuudeltaan vähintään 100 ml astia (kuva 2). 3. Kytke laite sähköverkkoon ja paina keittimen takaosaan sijoitettu virtakatkaisin asentoon I (kuva 3). 4. Ohjauspaneelilla vilkkuu merkkivalo (kuva 4). 5. Käännä höyryn säätönuppi asentoon “I” (kuva 5): keitin annostelee vettä cappuccinatoresta ja sammuu sitten au- tomaattisesti. 6. Käännä höyryn säätönuppi takaisin asentoon ”O”. Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis. Tärkeää: • Valmistakeittimenensimmäisenkäyttöönotonyhteydessä 4-5 kahvikupillista tai 4-5 cappuccinoa.Vasta tämän“ensi- käytön”jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.. KEITTIMEN KÄYNNISTYS Tärkeää: • Varmista aina ennen keittimen päälle kytkemistä, että ta- kaosaan asetettu virtakatkaisin on asennossa I (kuva 3). • Keitin suorittaa esikuumennus- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Kahvinkeitin on käyttövalmis vasta näiden jaksojen suorit- tamisen jälkeen. Palovammojenvaara! Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana, joka kerätään alla olevalle tippa-alus- talle. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse rois- kumaan päällesi. • Kytke keitin päälle painamalla näppäintä (kuva 6): vastaava merkkivalo vilkkuu niin kauan kun keitin suorittaa kuumennus- ja automaattista huuhteluohjelmaa (tällä tavoin säiliön kuumennuksen ohella toiminto kier- rättää kuumaa vettä keittimen sisäisissä piireissä, jonka ansiosta ne lämpenevät) Keittimen lämpötila on oikea silloin kun merkkivalo sam- muu ja kahvin annostelua vastaavat merkkivalot syttyvät. KEITTIMEN SAMMUTUS Keitin suorittaa automaattisen huuhteluohjelman aina sam- muttamisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Palovammojenvaara! Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi. Sammuta keitin painamalla näppäintä (kuva 6). Keitin suorittaa huuhteluohjelman ja sammuu. Tärkeää: Paina virtakatkaisin asentoon 0 (kuva 3), mikäli et aio käyttää keitintä pitkään aikaan.
Sivu: 5
116 Huomio! Välttääksesi keittimen vahingoittumista, paina kuvassa 3 oleva virtakatkaisin asentoon O vasta sitten kun laite on sammutettu näppäimellä . AUTOMAATTINEN SAMMUTUS Keitin on ohjelmoitu siten, että se sammuu automaattisesti jos sitä ei käytetä 2 tuntiin. Tätä ajanjaksoa on mahdollista muut- taa siten, että keitin sammuu 15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin kuluttua. 1. Paina näppäintä ja pidä sitä painettuna, kunnes merkkivalo syttyy palamaan. 2. Painamalla näppäintä (säätönupin vasemmalla puo- lella) kunnes näytölle ilmestyy toimintatunnit, joiden ku- luttua keittimen on sammuttava automaattisesti: 15 min. kuluttua ECO 30 min. kuluttua ECO 1 h kuluttua ECO 2 h kuluttua ECO 3 h kuluttua ECO 3. Paina näppäintä (säätönupin oikealla puolella) va- linnan vahvistamiseksi: merkkivalo sammuu. ENERGIAN SÄÄSTÖ Tämän toiminnon avulla on mahdollista kytkeä päälle tai pois energiansäästötila.Kuntoimintoonpäällä,pieninmahdollinen energiankulutus voidaan taata voimassa olevien eurooppalais- ten määräysten mukaisesti. Energian säästötila on päällä kun vihreä ECO-merkkivalo palaa (kuva 7). 1. Keitin sammutettuna mutta virtakatkaisin asennossa I (kuva 3), paina näppäintä ja pidä sitä painettuna, kunnes ECO - merkkivalo syttyy palamaan (kuva 7). 2. Kytketoimintopoispäältäpainamallanäppäintä (sää- tönupin vasemmalla puolella): ECO –merkkivalo vilkkuu. 3. Aktivoi toiminto uudelleen painamalla näppäintä toi- senkerran:(säätönupinvasemmallapuolella):ECO -merk- kivalo syttyy ja jää palamaan kiinteästi. 4. Paina näppäintä (säätönupin oikealla puolella) va- linnan vahvistamiseksi: ECO-merkkivalo sammuu. Tärkeää: Energian säästötilassa keitin saattaa vaatia muutaman sekun- nin odotusajan ennen ensimmäisen kahvin annostelua, sillä keittimen esilämmitys vaatii pidempää aikaa. PEHMENNYSSUODATIN Joihinkin malleihin kuuluu pehmennyssuodatin: jos hank- kimaasi malliin ei kuulu suodatinta, hanki se valtuutetusta De’Longhin huoltokeskuksesta. Huomio: • Säilytä viileässä ja kuivassa tilassa äläkä altista auringon- valolle. • Käytä suodatin heti kun pakkaus on avattu. • Irrota suodatin ennen kuin kalkinpoisto suoritetaan keitti- messä. Noudata seuraavassa annettuja ohjeita suodattimen oikeaa käyttöä varten. Suodattimen asennus 1. Ota suodatin pois pakkauksesta ja huuhtele se noin 0,5 l juoksevaa vettä (kuva 8). 2. Käännäpäivyrinlevyä,kunnesseuraavat2käyttökuukaut- ta ilmestyvät näkyviin (kuva 9). Tärkeää: suodatin on vaihdettava kahden kuukauden välein jos keitintä käytetään normaaliin tapaan. Jos taas keitin jää käyttämättä suodatinkytkettynä,seonvaihdettavavähintäänkolmenviikon välein. 3. Irrota säiliö keittimestä ja täytä se vedellä (kuva 1A). 4. Aseta suodatin vesisäiliöön ja upota se kokonaan kallista- malla sitä, jotta ilmakuplat tulevat ulos (kuva 10). 5. Asetasuodatintarkoituksenmukaiseenpaikkaan(kuva11) ja paina se pohjaan. 6. Suljesäiliökannella(kuva12)jakiinnitäsäiliösittenkeitti- meen. 7. Aseta cappuccinatoren alle tilavuudeltaan vähintään 100 ml astia. 8. Käännä höyryn säätönuppi I-asentoon kuuman veden an- nostelua varten. 9. Anna keittimen annostella kuumaa vettä muutaman sekunnin ajan, kunnes veden virtaus on vakaa ja käännä säätönuppi sitten takaisin asentoon 0. Tärkeää: Yksikuumanvedenannostelukertaeivälttämättäriitäsuodatti- men asentamiseen ja asennuksen aikana syttyvät merkkivalot: Tässä tapauksessa suorita asennus uudelleen kohdasta 8. Nyt suodatin on päällä ja keitin on käyttövalmis. Pehmennyssuodattimen poisto ja vaihto Kun kaksi kuukautta on kulunut (katso päivyri) tai jos keitintä
Sivu: 6
117 ei käytetä kolmeen viikkoon, suodatin on irrotettava säiliöstä ja vaihdettavamahdollisestiuuteensuorittamallauudelleenedel- lisessä kappaleessa annettu menetelmä. KAHVIN VALMISTUS Kahvin maun valinta Säädä kahvin maun valintanuppia (B6) haluamasi maun ase- tusta varten: mitä enemmän käännät sitä myötäpäivään sitä suuremman määrän keitin jauhaa kahvipapuja ja sitä voimak- kaampaa on kahvi. Kun valintanuppi asetetaan kohtaan MIN saat erittäin mietoa kahvia; kun valintanuppi asetetaan kohtaan MAX saat erittäin vahvaa kahvia. Tärkeää: • Keittimen ensimmäisen käytön aikana on tarpeen suorit- taa kokeiluja ja valmistaa useampi kahvi, jotta valintanu- pin oikea asento saataisiin selville. • Varo kuitenkin, ettet käännä sitä liikaa suuntaan MAX, sillä kahvi saattaa valua liian hitaasti (tippumalla) ennen kaikkea jos haluat valmistaa kaksi kahvikupillista samalla kertaa. Kahvin määrän valinta kuppia kohden Kone on ohjelmoitu tehtaalla seuraavien kahvimäärien valmis- tamiseen: - espressokahvi, jos painetaan näppäintä (≃40ml); - pitkä kahvi, jos painetaan näppäintä (≃120ml); - kaksi espressokahvia, jos painetaan näppäintä ; - kaksi pitkää kahvia, jos painetaan näppäintä . Joshaluatmuuttaakahvinmäärää(jotakeitinannosteleeauto- maattisesti kuppiin), toimi seuraavasti: - paina ja pidä näppäintä painettuna, jonka avulla halutaan muuttaa kahvin pituutta, kunnes vastaava merkkivalo vilkkuu ja keitin alkaa kahvin annostelun: vapauta sitten näppäin; - kun kupissa oleva kahvin määrä saavuttaa haluamasi tason, paina samaa näppäintä uudelleen tallentaaksesi muistiin uuden määrän. Painamalla kyseistä näppäintä uudelleen, keitin on tallentanut muistiin uudet asetukset. Kahvimyllyn säätö Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erit- täin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensim- mäisen käyttöönoton yhteydessä. Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 8) käyttä- mällä, mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmistuk- senjälkeen,ettäkahvivaluunopeastipienellämäärällävaahtoa tai liian hitaasti (tippumalla 13). Tärkeää: Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä. Joskahvivaluuhitaastitaieilainkaan, käännä nuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään. Käännä sen sijaan nuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään (ei enää naksahdus kerrallaan, muu- toin kahvi saattaa valua sen jälkeen tippumalla), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavi- en kahden kupillisen valmistuksen jälkeen. Jos tämän säädön jälkeen tulos ei ole tyydyttävä, toista toimenpide kääntämällä nuppia toisen naksahduksen verran. Lämpötilan asetus Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa, toimi seuraavasti: 1. Keitin sammutettuna mutta virtakatkaisin asennossa I (kuva3),painanäppäintä japidäsitäpainettu- na,kunnesmerkkivalotsyttyvätpalamaanohjauspaneelil- la; 2. Paina näppäintä kunnes haluttu lämpötila va- litaan: MATALA KORKEA 3. Paina näppäintä valinnan vahvistamiseksi; merkkivalot sammuvat. Jos haluat kuumempaa kahvia Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti: • huuhtele kuppi ennen kahvin valmistusta painamalla näppäintä.Suuttimestavaluukuumaavettä,joka
Sivu: 7
118 lämmittää koneen sisäisen piirin ja tekee annostellusta kahvista kuumemman; • lämmitäkupitkuumallavedellä(käytäkuumavesitoimin- toa). • aseta kahvin lämpötila kuumemmaksi (katso kappale “Lämpötilan asetus”). Kahvin valmistus kahvipavuista Huomio! Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sitä. 1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapu- säiliöön (kuva 9). 2. Sijoita kahvisuuttimien alle: - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen kahvia (kuva 10); - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista kahvia (kuva 11). 3. Laske suutinta siten, että se on mahdollisimman lähellä kuppia: näin kahvin vaahdosta tulee paras mahdollinen (kuva 12). 4. Paina haluamaasi annostelua vastaavaa näppäintä: 5. Valmistus alkaa ja ohjauspaneelille jää palamaan valittua näppäintä vastaava merkkivalo. Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jäl- keen. Tärkeää: • Voitkeskeyttääkahvinvalmistuksenmillointahansakeitti- men toiminnan aikana painamalla yhtä valmistusnäppäi- mistä. • Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittää, että pidät yhtä kahvin val- mistuspainikkeista painettuna (3 sekunnin sisällä). Tärkeää: Jos haluat kuumempaa kahvia, viittaa kappaleeseen ”Jos ha- luat kuumempaa kahvia”. Huomio! • Jos kahvia valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai se on kylmää, lue kappaleessa ”Via- netsintä”annetut ohjeet (sivu 124). • Käytön aikana ohjauspaneelille saattaa ilmestyä joitakin merkkivaloja, joiden merkitys on annettu kappaleessa ”Näytölle ilmestyvät viestit”(sivu 122). Kahvin valmistus kahvijauheesta Huomio! • Älä koskaan laita kahvipapuja kahvijauheen suppiloon, sillä keitin voi vahingoittua. • Älä koskaan kaada kahvijauhetta keittimeen kun keitin on sammutettuna. Muussa tapauksessa kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua. • Äläkoskaankaadasuppiloonyhtä tasaista mittalusikallista enem- pää kahvia, sillä tällöin kahvijau- hejoutuukeittimensisäänjalikaa sen tai suppilo voi tukkiutua. Tärkeää: Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahviku- pillisen kerrallaan. 1. Varmista, että keitin on päällä. 2. Käännä kahvimaun valintanuppia vastapäivään rajaliik- keeseen asti, asentoon (kuva 18). 3. Varmista, ettei suppilo ole tukossa ja kaada suppiloon sitten yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta (kuva 19). 4. Aseta kuppi kahvisuuttimen alle. 5. Paina yhden kupillisen näppäintä ( tai ). 6. Valmistus alkaa. CAPPUCCINON VALMISTUS Palovammojenvaara! Toimenpiteiden aikana keittimestä tulee höyryä: palovamma- vaara! 1. Cappuccinoa varten valmista kahvi suureen kuppiin; 2. Täytä astia (mieluummin kahvalla varustettu estääksesi palovammojen syntymistä) noin 100 grammalla maitoa jokaista valmistettavaa cappuccinoa kohden. Muista astiaa valitessasi,ettätilavuuskasvaanoin2tai3kertaiseksi. Tärkeää: Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja runsaamman vaahdon, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta mai- toa tai kevytmaitoa. Puhdista aina cappuccinatore kappa- leessa ”Cappuccinatoren puhdistus käytön jälkeen”annet- tujen ohjeiden mukaan estääksesi huonosti vaahdotetun tai liian vaahtoisen maidon aikaansaamista. 1 espresso 1 pitkä kahvi 2 pitkää kahvia 2 espressoa
Sivu: 8
119 1. Sijoita astia cappuccinatoren alle (mahdollisimman lähel- le, jotta vältyt roiskeilta). 2. Käännä höyryn säätönuppi asentoon I: annostelu alkaa. 3. Keskeytä annostelu kääntämällä höyryn säätönuppi takai- sin asentoon 0. Tärkeää: Jos ”Energian säästö”–tapa on aktivoitu, veden annostelu saat- taa vaatia muutaman sekunnin odotusajan PUHDISTUS Keittimen puhdistus Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin: - sakkasäiliö (A13), - tippa-alusta (A17) ja kondenssiveden alusta (A14). - vesisäiliö (A9), - kahvisuuttimet (A12), - kahvijauheen suppilo (A6), - koneen sisäosat (joihin päästään vasta sitten kun uutinyk- sikön luukku on avattu (A10)) - uutin (A11). Huomio! • Älä käytä liuotinaineita, hankausaineita tai denaturoitua spriitä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäaineiden käyttö ei ole tarpeen De’Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa. De’Longhin suosittelema kal- kinpoistoaine koostuu luonnollisista raaka-aineista ja on täysin biohajoava. • Mitään keittimeen kuuluvaa osaa ei saa pestä astianpesu- koneessa. • Äläkäytämetallisiavälineitäkalkkikerrostumientaikovet- tuneen kahvin poistoon, sillä ne saattaisivat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja. Sakkasäiliön puhdistus Kun merkkivalo vilkkuu, tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö. Merkkivalo jää vilkkumaan näyttöön kunnes kahvijauhesäiliö tyhjennetään eikä kahvia voi valmistaa ennen kuin toimenpide on suoritettu. Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä): • Irrota tippa-alusta (kuva 19), tyhjennä ja puhdista. • Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö huolellisesti poistamalla kaikki pohjaan kovettuneet kahvijäämät. • Tarkasta myös punainen kondenssiveden alusta ja, jos se on täynnä, tyhjennä. Huomio! Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös kahvijauhesäiliö 3. Paina näppäintä : merkkivalo vilkkuu. 4. Upota cappuccinatore maitosäiliöön (kuva 20). 5. Muutaman sekunnin kuluttua kun merkkivalo vilk- kuu, käännä höyryn säätönuppi asentoon I (kuva 5). Cap- puccinatoresta tulee höyryä, joka vaahdottaa maitoa ja lisää sen tilavuutta. 6. Kiinteän vaahdon aikaansaamiseksi, upota cappuccinatore maitoon ja käännä astiaa hitailla liikkeillä alhaalta ylös. (Älä annostele höyryä yli 3 minuutin ajan); 7. Kun haluttu vaahto on saatu aikaan, keskeytä vaahdotus kääntämällä höyryn säätönuppi takaisin 0-asentoon. Palovammojenvaara! Sammuta höyrytys ennen kuin irrotat vaahdotettua mai- toa sisältävän astian välttääksesi kuuman maidon roisku- misesta aiheutuvia palovammoja. 8. Kaada vaahdotettu maito edellä valmistettuun kupilliseen kahvia. Cappuccino on nyt valmis: lisää sokeria maun mu- kaan ja jos haluat, kaada kaakaojauhetta maitovaahdon pinnalle. Cappucinatoren puhdistus käytön jälkeen Puhdistacappuccinatorejokaisenkäyttökerranjälkeenvälttääk- sesi maitojäämien keräytymistä sen sisälle ja sen tukkeutumis- ta. 1. Aseta astia cappuccinatoren alle ja anna veden virrata muutaman sekunnin ajan kääntämällä höyryn säätönup- pi asentoon I (kuva 5). Käännä höyryn säätönuppi sitten takaisin asentoon 0 keskeyttääksesi kuuman veden annos- telun. 2. Odota muutama minuutti, kunnes cappuccinatore jäähtyy. Pidäsittenyhdelläkädelläcappuccinatorenputkenkahvaa paikallaan ja kierrä toisella kädellä vastapäivään (kuva 21) ja vedä cappuccinatorea alasuuntaan sen irrottamiseksi. 3. Irrota myös höyrysuutin vetämällä sitä alasuuntaan (kuva 22). 4. Tarkista etteivät kuvassa 23 nuolella osoitetut aukot ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla. 5. Pese cappuccinatoren osat huolellisesti sienellä ja haaleal- la vedellä. 6. Kytke suutin ja aseta cappuccinatore takaisin suuttimeen kiertämällä ja työntämällä sitä yläsuuntaan, kunnes se kytkeytyy. KUUMAN VEDEN VALMISTUS Palovammojenvaara! Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden annostelun aikana.Kuumavesisuutinlämpeneeannostelunyhteydessä.Kä- sittele suutinta ainoastaan kahvaa käyttämällä.
Sivu: 9
120 on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia no- peammin, jolloin keitin voi tukkeutua. Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus Huomio! Jos tippa-alustaa ei tyhjennetä säännöllisesti, vesi voi valua sen reunoiltakeittimensisääntaisensivuille.Tämävoivahingoittaa keitintä, tukialustaa tai ympäröivää aluetta erittäin pahoin. Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella varustettu veden ta- son osoitin (kuva 25). Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ennen kuin punainen osoitin alkaa työntyä alustan lävitse. Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla: 1. Vedä tippa-alusta ja kahvijauhesäiliö pois paikoiltaan (kuva 24). 2. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö ja pese ne. 3. Tarkasta kondenssiveden alusta ja, jos se on täynnä, tyh- jennä. 4. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen. Keittimen sisäosien puhdistus Sähköiskujenvaara! Varmista ennen minkään sisäisiin osiin liittyvän puhdistustoi- menpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (ks. ”Sam- mutus”) ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen. 1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukau- dessa), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään kun tippa-alusta on irrotettu) ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa sienellä. 2. Poista kaikki jäämät pölynimurilla (kuva 26). Vesisäiliön puhdistus Puhdista vesisäiliö (A9) säännöllisin väliajoin (noin kerran kuu- kaudessa) kostealla pyyhkeellä ja miedolla pesuaineella. Kahvisuuttimien puhdistus 1. Puhdista kahvisuuttimet säännöllisin väliajoin sientä tai pehmeää pyyhettä käyttämällä (kuva 27). 2. Varmista, etteivät kahvisuuttimen reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 28). Kahvijauheen suppilon puhdistus Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), ettei kahvijauheen suppilo ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa. Uutinyksikön puhdistus Puhdista uutinyksikkö (A11) vähintään kerran kuukaudessa. Huomio! Uutinyksikköäeivoiirrottaakunkeitinonpäällä. 1. Varmista,ettäkeitinonsammunutoikein(katsoKeittimen sammutus”, sivu 115). 2. Irrota vesisäiliö. 3. Avaa uutinyksikön luukku (kuva 29) joka on asetettu oi- kealle sivulle. 4. Paina kahta punaista vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä uutinyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 30). Huomio! Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä. 5. Upota uutin noin 15 minuutin ajaksi veteen ja huuhtele se tämän jälkeen vesihanan alla. 6. Puhdista mahdolliset kahvijäämät uutinyksikön asennus- paikasta. 7. Aseta uutin takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen. Pai- na tämän jälkeen kirjoituksella PUSH varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen. 33 Tärkeää: Jos uutinyksikön paikalleen asettamisessa ilmenee ongelmia, purista yksikkö oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoil- leen asetusta) molempia vipuja kuvassa osoitettuun tapaan. 34 8. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi pu- naista painiketta naksahtavat ulospäin.
Sivu: 10
121 35 P U S H 8. Sulje uutinyksikön luukku. 9. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen. KALKINPOISTO Suorita keittimen kalkinpoisto kun ohjauspaneelilla vilkkuu merkkivalo (kuva 31). Huomio! Kalkinpoistoaine sisältää happoja, jotka voivat ärsyttää ihoa ja silmiä. Noudata ehdottomasti kalkinpoistoaineen valmistajan antamia turvaohjeita, jotka löydät kalkinpoistoaineen pakka- uksesta. Toimi ohjeiden mukaisesti, mikäli kalkinpoistoainetta pääsee iholle tai silmiin. Tärkeää: Käytä ainoastaan De’Longhin kalkinpoistoainetta. Takuun rau- keamisen uhalla, älä missään tapauksessa käytä etikkahap- po- tai sulfaattipohjaisia kalkinpoistoaineita. Keittimen takuu raukeaa, mikäli kalkinpoistoa ei suoriteta. 1. Käynnistä keitin ja odota, että se on käyttövalmis. 2. Tyhjennä vesisäiliö (A12) ja irrota pehmennyssuodatin jos se on paikalla. 3. Kaada kalkinpoistoainetta vesisäiliöön säiliön takapintaan (kuva32A)merkittyynA-tasoonasti(vastaanoin100ml:n pakkausta); lisää sitten vettä, kunnes saavutat B-tason (kuva 32B). Sijoita tilavuudeltaan vähintään 1,5 l kokoinen tyhjä astia cappuccinatoren alle. 4. Odota, että kahvin annostelun merkkivalot palavat kiinte- ästi. Huomio!Palovammojenvaara Cappuccinatoresta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi. 5. Paina näppäintä vähintään 5 sekunnin ajan vahvis- taaksesi kalkinpoistoaineen syöttämisen ja kalkinpoiston käynnistämisen. Näppäimen sisällä oleva merkkivalo jää palamaan kiinteästi, joka osoittaa että kalkinpoisto-ohjel- ma on alkanut ja merkkivalo vilkkuu osoittaen, että höyryn säätönuppia on käännettävä asentoon I. 6. Käännä höyryn säätönuppia vastapäivään asentoon I: kal- kinpoistoaine valuu cappuccinatoresta ja alla oleva astia alkaa täyttyä. Kalkinpoisto-ohjelma suorittaa automaattisesti huuhte- lujaksosarjan kahvinkeittimen sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi. On täysin normaalia, että huuhtelujaksojen välillä kuluu useita minuutteja joiden aikana keitin ei toi- mi. Noin 30 minuutin kuluttua vesisäiliö on tyhjä ja merkkivalot ja vilkkuvat;käännähöyrynsäätönuppiamyötäpäi- vään rajaliikkeeseen asti, kunnes se on asennossa O. Keitin on nyt valmis juoksevalla vedellä suoritettavaan huuhte- lujaksoon. 7. Tyhjennä kalkinpoistoaineen keräämiseen käytetty astia ja aseta se tyhjänä uudelleen cappuccinatoren alle. 8. Poista vesisäiliö paikaltaan, tyhjennä se ja huuhtele juok- sevalla vedellä. Täytä se puhtaalla vedellä ja aseta se uu- delleen paikoilleen. Merkkivalo vilkkuu. 9. KäännähöyrynsäätönuppiavastapäiväänasentoonI(kuva 5). Kuumaa vettä valuu suuttimesta. 10. Kun vesisäiliö on täysin tyhjä, merkkivalo vilkkuu. 11. Käännä nuppi asentoon 0: merkkivalo sam- muu. Täytä vesisäiliö uudelleen ja keitin on käyttövalmis. Tärkeää! Jos kalkinpoistosykli ei pääty oikeaoppisesti (esim. sähkövirta puuttuu), suosittelemme syklin toistamista. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI Kalkinpoistoontarpeentietyntoiminta-ajanjälkeen,jokamää- räytyy säädetyn veden kovuuden perusteella. Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla kovuusasteelle 4. Voit halu- tessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudel- le, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia. Veden kovuuden mittaus 1. Ota keittimen mukana toimitettu reagenssiliuska ”TOTAL HARDNESS TEST” pois pakkauksestaan, joka on liitettynä englannin kielen ohjeisiin. 2. Upotasekokonaanvettäsisältäväänastiaannoinsekunnin ajaksi. 3. Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä vedenkovuudestariippuen.Jokainenneliövastaayhtäko- vuusastetta.
Sivu: 11
122 MERKKIVALOJEN SELITYKSET NÄYTTÖÖN ILMESTYVÄ MERKKIVALO MAHDOLLINEN SYY KORJAUSTOIMEPIDE VILKKUU Säiliössä oleva vesi ei riitä. Täytä vesisäiliö ja aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen. Säiliötä ei ole asetettu oikein paikoilleen. Asetasäiliöpaikoilleenpainamallasepohjaan. Veden kovuuden ohjelmointi 1. Varmista, että keitin on sammunut (mutta kytketty verk- kovirtaan virtakatkaisin I-asennossa); 2. Paina näppäintä ja pidä sitä painettuna vähin- tään 6 sekunnin ajan: merkkivalot syt- tyvät palamaan samanaikaisesti; 3. Paina näppäintä (säätönupin vasemmalla puolella) todellisen kovuuden ohjelmoimiseksi (reagenssiliuskalla mitattu kovuusaste). Aste Aste Aste Aste 1 2 3 4 4. Paina näppäintä (säätönupin oikealla puolella) va- linnan vahvistamiseksi: Nyt keitin on ohjelmoitu veden kovuuden mukaisesti. TEKNISET TIEDOT Jännite: 220-240V~ 50/60 Hz max. 10A Sähkönkulutus: 1450W Paine: 15 bar Vesisäiliön max tilavuus: 1,8 litraa Mitat LxKxS: 238x340x430 mm Kaapelin pituus: 1,15 m Paino: 9,1 Kg Kahvipapusäiliön max tilavuus: 250 g Laite vastaa seuraavien EY-direktiivien vaatimuksia: • Pienjännitedirektiivit2006/95/EYjamyöhemmätmuutok- set. • EMC-direktiivi 2004/108/EY ja myöhemmät muutokset. • Neuvoston direktiivi lepovirtauskulutuksesta 1275/2008. • Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaa- lit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia. HÄVITTÄMINEN Euroopan yhteisön direktiivin 2002/96/EY nojalla, älä hävitä laitetta kotitalousjätteiden mukana vaan toi- mita se viralliseen jätteiden keräyspisteeseen.
Sivu: 12
123 VILKKUU Sakkasäiliö (A13) on täynnä. Tyhjennä sakkasäiliö, tippa-alusta ja suorita puhdistus ja aseta ne uudelleen paikoil- leen. Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua. Sakkasäiliö (A13) on täynnä. Irrota tippa-alusta ja aseta sakkasäiliö paikoil- leen. VILKKUU Kahvi on liian hienoksi jauhettu ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai ei valu kokonaan ulos. Toista kahvin annostelu ja käännä jauha- tuskarkeuden säätönuppia (kuva 10) yhden naksahduksen verran myötäpäivään nu- meroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa. Jos huomaat vähintään kahden kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian hitaasti, toista toimenpide säätämällä nuppia toisen naksahduksen verran (ks. kahvimyllyn säätö sivu 117). Jos ongelma jatkuu, käännä höyrynsäätönuppiaI-asentoonjaannapienen määrän vettä valua cappuccinatoresta. VILKKUU Olet valinnut ”jauhekahvi” –toi- minnon, mutta suppilossa ei ole kahvijauhetta. Kaadakahvijauhettasuppiloontaipanekahvi- jauhetoiminto pois päältä. VILKKUU Osoittaa, että kalkinpoisto on suo- ritettava keittimessä Suorita kappaleessa ”Kalkinpoisto” kuvattu kalkinpoisto-ohjelma mahdollisimman pian. VILKKUU Olet käyttänyt liikaa kahvia. Valitse miedompi maku tai vähennä kahvi- jauheen määrää ja valmista kahvi uudelleen. VILKKUU Kahvipavut ovat loppuneet. Täytä kahvipapusäiliö. Kahvijauheen suppilo on tukossa. Tyhjennä suppilo keittiöveitsellä kappaleessa ”Kahvijauheen suppilon puhdistus” kuvatulla tavalla.
Sivu: 13
124 VIANETSINTÄ Esittelemme seuraavassa joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä. Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun. ONGELMA MAHDOLLINEN SYY KORJAUSTOIMEPIDE Kahvi ei ole kuumaa. Kuppeja ei ole esilämmitetty. RLämmitä kupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (HUOM! voit käyttää kuuma vesi tai huuhtelutoimintoa). Lämmitä uutin ennen kahvin valmistusta pai- namalla huuhtelunäppäintä . Kahvi ei ole runsasta tai siinä on vähän vaahtoa. Kahvi on jauhettu liian karkeaksi. Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään kahvimyllyn toimiessa (kuva 8). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale ”kahvimyllyn säätö”, sivu 117). Kahvi ei ole sopivaa. Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahvi- seosta. Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoittain. Kahvi on jauhettu liian hienoksi. Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään kahvimyllyn toimiessa (kuva 8). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale ”kahvimyllyn säätö”, sivu 117). Kahvi ei valu yhdestä tai kummastakaan suuttimesta. Suuttimien reiät ovat tukossa. Puhdista suuttimen reiät hammastikulla Vaahdotetussa maidossa on suuria kuplia. Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa. Käytä mieluummin jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vaahto ei valmi- stu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla. VILKKUU Uutinta ei ole asetettu takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen. Asetauutinpaikoilleenkappaleessa”Uuttimen puhdistus”annettujen ohjeiden mukaisesti. Keittimen sisäosat ovat likaiset. Puhdistakeitinhuolellisestikappaleessa”puh- distus ja huolto”annettujen ohjeiden mukaan. Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.
Sivu: 14
125 Maito ei ole emulgoitunut. Cappuccinatore on likainen. Suorita puhdistus kappaleessa ”Cappuccinato- ren puhdistus käytön jälkeen”annettuja ohjei- ta noudattamalla (sivu 119). Höyryn annostelu keskeytyy käytön aikana Turvalaite keskeyttää höyryn annostelun 3 minuutin jälkeen. Odota muutama minuutti ja aseta höyrytoi- minto päälle. Keitin ei käynnisty. Pistoke ei ole pistorasiassa. Kytke pistoke pistorasiaan. Pistoke ei ole pistorasiassa. Paina virtakatkaisin asentoon I (kuva 1).
Merkki:
DeLonghi
Tuote:
Kahvinkeittimet
Malli/nimi:
Magnifica S ECAM 22.110.SB
Tiedostotyyppi:
PDF
Kielivaihtoehdot:
Suomalainen