DeLonghi Distinta ICMI 211 käyttöohjeet

Katso tuotteen DeLonghi Distinta ICMI 211 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeLonghi
  • Tuote: Kahvinkeitin
  • Malli/nimi: Distinta ICMI 211
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 55
55
Tärkeää:
Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää
tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.
• 	 Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat tai
käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mah-
dollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti.
• 	 Tämä keitin on tarkoitettu vain kotitalo-
uskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käy-
tettäväksi kauppojen tai toimistojen
henkilökunnan kahvitiloissa tai muissa
työtiloissa, maatilamatkailuun käyte-
tyissä tiloissa, hotelleissa, motelleissa
ja muissa tämän tyyppisissä tiloissa eikä
tilapäisissä majoitustiloissa. Kaikki muu
käyttö on virheellistä ja siten vaarallista.
•	 Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit
ja välineet vastaavat EU-säännöksen 1935/2004 vaati-
muksia.
•	 Asetakeitintyötasollejavarmistatämänjälkeen,ettäkeit-
timen molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 5 cm
tyhjää tilaa ja että keittimen päälle jää vähintään 20 cm
tyhjää tilaa.
Palovammojenvaara!
Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia
palovammoja.
•	 Tämä laite on tarkoitettu kahvin valmistukseen.Varo kuu-
maa vettä ja höyryä. Käytä laitetta annettujen ohjeiden
mukaisesti.
•	 Älä koske laitteen kuumiin osiin sen käytön aikana. Käytä
keittimen käsittelyyn nuppeja ja kahvoja.
•	 Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät tai
kosteat.
•	 Ole varovainen, sillä lämmityslevy on kuuma vielä laitteen
käytön jälkeenkin.
Huomio!
Tämänvaroituksenlaiminlyöminenvoiaiheuttaatapaturmiatai
vahingoittaa laitetta.
•	 Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai huolimattomasta
käytöstä aiheutuneista vahingoista.
•	 Sammuta kahvinkeitin ja irrota pistoke pistorasiasta, jos
keittimeen tulee jokin vika tai sen toiminnassa ilmenee
puutteita. Älä yritä korjata keitintä itse, vaan ota yhteys
valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Vaadi aina
alkuperäisiä varaosia. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi
vaarantaa laitteen turvallisuuden.
•	 Yli 8 vuotiaat lapset ja fyysisesti, psyyk-
kisesti tai aistikyvyiltään rajoittuneet
henkilöt sekä henkilöt, joilla ei ole ko-
kemusta laitteen käytöstä ja jotka eivät
tunne keitintä, voivat käyttää sitä val-
vonnan alaisina, jos heitä opastetaan
laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he
ovat tietoisia käyttöön liittyvistä riskeis-
tä.
	 Lapset eivät saa leikkiä keittimellä. Lap-
set eivät saa huoltaa laitetta, elleivät he
ole yli 8-vuotiaita ja valvonnan alaisina.
Pidä keitin ja virtajohto alle 8-vuotiai-
den lasten ulottumattomissa.
•	 Tarkasta pakkauksesta poistamisen jälkeen, ettei laittees-
sa ole vaurioita. Älä käytä laitetta, mikäli sen kunnossa
ilmenee puutteita, vaan ota yhteys valtuutettuun ammat-
tilaiseen.
•	 Älä jätä pakkausmateriaalia (muovipussit, styroksit jne.)
lasten ulottuville, sillä ne saattavat aiheuttaa vaaratilan-
teita leikkikaluina käytettäessä.
•	 Aseta laite työtasolle kauaksi vesihanoista, tiskialtaista tai
lämmönlähteistä.
•	 Älä asenna kahvinkeitintä koskaan tiloihin, joissa lämpö-
tilavoipudotanollaantaisenalapuolelle(vedenjäätyessä
laite voi rikkoutua).
Vaara!
Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuole-
maan johtavia sähköiskuja.
•	 Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen sähköjohtoa, sillä
tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityis-
työkaluja. Vahingoittuneen sähköjohdon
saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan
valmistajanvaltuuttamathuoltoliikkeet,
jolloin toimenpide voidaan suorittaa
turvallisesti.
•	 Älä koskaan upota keitintä veteen.
•	 Irrota pistoke pistorasiasta ja pane pääkatkaisin pois pääl-
tä silloin, kun et käytä keitintä. Älä jätä keitintä päälle tar-
peettomasti.
•	 Käytä keitintä, kuten kaikkia sähkökäyttöisiä laitteita,
Sivu: 56
56
varovasti ja noudata tervettä järkeä ennen kaikkea silloin,
kun laitteen lähellä on pieniä lapsia.
•	 Varmista, että verkkovirran jännite vastaa keittimen ar-
vokyltissä ilmoitettua jännitettä. Kytke keitin ainoastaan
riittävän tehokkaasti maadoitettuun pistorasiaan, jonka
teho on vähintään 10 A. Valmistaja ei vastaa mistään
onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen
maadoittamisen laiminlyönnistä.
•	 Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke,
mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.
•	 Varmista, ettei nesteitä läiky pistokkeelle ja sähköjohdolle
vesisäiliön täytön ja lasikannun poistamisen yhteydessä.
Laitteen kuvaus
A. 	 Lasikannu
B. 	 Kansi
C. 	 Suodatinkuppi suodatinkahville
D. 	 Suutin
E. 	 Vesisäiliö
F. 	 Veden tason osoitin
G. 	 Mittalusikka
H. 	 Vesisäiliön suodatin
I. 	 Kestävä nailonsuodatin
L.	 ”On/stand-by”-näppäin merkkivalolla
M. 	 Lämmityslevy
N. 	 ”Aroma”-näppäin merkkivalolla
Suodatinkahvin valmistus
Tärkeää: ennen kahvin valmistamisen aloittamista kaik-
ki lisätarvikkeet sekä sisäiset piirit on pestävä valmistamalla
vähintään kaksi kannullista ”kahvia”ilman kahvia.
•	 Aukaise kansi (B) (kuva 1) ja kaada raikasta ja puhdasta
vettä vesisäiliöön (E) kannua (A) käyttämällä, kunnes taso
ulottuu haluamaasi kahvikuppimäärää osoittavan tason
kohdalle (kuva 2). Tarkkaile veden määrää säiliössä tar-
koitukseen olevan veden tason osoittimen (F) avulla (kuva
3). Suosittelemme, että käytät annosteluun keittimen
mukanatoimitettuakannua,silläkannunmaksimitilavuus
vastaa säiliön suurinta mahdollista tilavuutta.
•	 Laita kestävä nailonsuodatin (I) suodatinkuppiin (C) (kuva
4).
•	 Aseta kahvijauhe suodattimeen keittimen mukana toimi-
tettua mittalusikkaa (G) käyttämällä ja tasoita kahvin pin-
ta (kuva 6). Käytä suodatinkahvinkeittimille tarkoitettua
hyvälaatuista puolikarkeaksi jauhettua suodatinkahvia.
Kahvityyppi vaikuttaa erittäin paljon valmistetun kahvin
laatuun.Suosittelemme,ettäkokeileterikahvisekoituksia,
joista voit valita parhaiten makutottumuksiisi sopivan.
Suositellut määrät:
Kuppeja kpl Annostus. kpl (*)
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
(*) 1 tasainen mittalusikallinen = 1 ruokalusikallinen (5g)
Mikäli haluat voimakkaampaa kahvia, lisää yksi ylimääräinen
mittalusikallinen jokaista kupillista kohden.
Taulukossa osoitetut määrät ovat viitteellisiä ja niitä voidaan
muuttaa henkilökohtaisten makutottumusten sekä kahvityy-
pin mukaan: älä koskaan ylitä 5 mittalusikallista. Kahvityyppi
vaikuttaa erittäin paljon valmistetun kahvin laatuun. Suosit-
telemme, että kokeilet eri kahvisekoituksia, joista voit valita
parhaiten makutottumuksiisi sopivan.
•	 Sulje kansi (B) ja aseta suljettu kannu levylle (kuva 7).
• 	 Painanäppäintä (L)(kuva8).Näppäimelläolevamerk-
kivalo osoittaa, että kahvinkeitin toimii. Kahvi alkaa valu-
maan muutaman sekunnin kuluttua. On täysin normaalia,
että keittimestä tulee jonkin verran höyryä kahvin valmis-
tuksen aikana. Kahvinkeittimestä kuuluu yksi äänimerkki
silloin, kun kahvi alkaa valumaan ja kolme äänimerkkiä
valumisen loppuessa. Voit parantaa kahvin makua paina-
malla ”AROMA” näppäintä (N). Tämän toiminnon yhtey-
dessä kahvinkeitin valuttaa vettä hitaammin suodatti-
meen. Hitaamman suodatuksen ansiosta kahvin maku ja
aromi saadaan paremmin talteen. Kytke tämä toiminto
päälle painamalla näppäintä“AROMA”(näppäimellä oleva
merkkivalosyttyy).Painanäppäintäuudelleen,kunhaluat
kytkeä toiminnon pois päältä. Suosittelemme näppäimen
“AROMA”käyttöä silloin, kun et valmista kokonaista kahvi-
kannullista.
• 	 Mikäli pidät näppäimen (L) painettuna valmistuksen
jälkeen, levy säilyttää kahvin parhaassa lämpötilassa.
Laite sammuu automaattisesti 40 minuuttia kahvin valu-
misen jälkeen. Voit sammuttaa lämmityslevyn (M) paina-
malla uudelleen näppäintä (L) .
	 Mikäli haluat valmistaa lisää kahvia, sammuta ja kytke
keitin uudelleen päälle painamalla näppäintä (L).
Tärkeää: kahvin valmistus ei keskeydy, vaikka poistat
kannun ennen asetetun kahvimäärän valmistuksen päättymis-
tä.Mikälihaluatkaataakahviakuppiinennenkuinvalmistuson
loppunut, suorita kaato mahdollisimman nopeasti, jottei kahvi
pääse valumaan kannun sijasta lämmityslevylle.
Sivu: 57
57
Puhdistus ja huolto
Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen
jäähtyä aina ennen kahvinkeittimen puhdistuksen tai huollon
aloittamista.
•	 Älä käytä liuotinaineita tai hankausaineita keittimen puh-
distukseen.Puhdistukseenriittääkosteajapehmeäpyyhe.
•	 Äläkoskaanupotakeitintäveteen,silläkyseessäonsähkö-
laite.
•	 Pääset käsiksi vesisäiliön suodattimeen (H) kannen kautta
(B) (kuva 6): puhdista kansi tarvittaessa.
Kalkinpoisto
Ajan myötä kalkkia alkaa kerääntyä keittimeen, mikäli alueesi
vesi on kovaa. Kalkkijäämät voivat heikentää keittimen moit-
teetonta toimintaa. Suosittelemme keittimen kalkin poiston
suorittamista joka 60 toimintajakson välein.
Suorita kalkinpoisto kaupoista saatavia erityisiä suodatinkah-
vinkeittimien kalkinpoistoon tarkoitettuja tuotteita käyttämäl-
lä.
1.	 Liuota kalkinpoistoaine kannuun sen käyttöohjeissa an-
nettujen ohjeiden mukaisesti;
2. 	 Kaada liuos vesisäiliöön;
3.	 Aseta kannu lämmityslevylle (M);
4. 	 Paina näppäintä (L) ja valuta yhden kupillisen verran
vettä ulos. Sammuta laite tämän jälkeen;
5. 	 Anna liuoksen vaikuttaa 15 minuutin ajan.
	 Toista toimenpiteet 4 ja 5 vielä toisen kerran.
6. 	 Kytke kahvinkeitin päälle ja anna seoksen valua ulos, kun-
nes säiliö on tyhjennyt kokonaan.
7. 	 Huuhtelekeitinkäyttämälläsitäainoastaanvedellävähin-
tään 3 kertaa (3 täyttä säiliötä).
Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei
suoriteta säännöllisesti.
Tekniset tiedot
Verkkojännite:		 220-240V˜50/60Hz
Sähkönkulutus:		 1000W
Paino: 			 2,5 kg
Laitteen hävitys
Euroopan unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti lai-
tetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden ta-
paan,vaanseontoimitettavavaltuutettuunkierrätys-
keskukseen.
Laite vastaa seuraavien EU- direktiivien vaatimuksia:
•	 Pienjännitedirektiivi 2006/95/EU ja siihen myöhemmin
tehdyt muutokset;
•	 Sähkömagneettisen yhteensopivuuden direktiivi
2004/108/EU ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset;
•	 Lepovirtakulutusta koskeva EU- säännös 1275/2008
Vianetsintä
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Kahvi valuu
hitaasti.
Suorita keittimen
kalkinpoisto.
Suorita kalkinpois-
to kappaleessa
“Kalkinpoisto”
annettujen ohjeiden
mukaisesti.
Kahvi mais-
tuu etikalta.
Keitintä ei ole
huuhdeltu riittävän
hyvin
kalkinpoiston
jälkeen.
Suorita kalkinpois-
to kappaleessa
“Kalkinpoisto”
annettujen ohjeiden
mukaisesti.

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeLonghi Distinta ICMI 211 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeLonghi Distinta ICMI 211

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeLonghi Distinta ICMI 211, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeLonghi Distinta ICMI 211 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeLonghi Distinta ICMI 211 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.