Bosch VeroCafe TES50328RW käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch VeroCafe TES50328RW allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Kahvinkeitin
  • Malli/nimi: VeroCafe TES50328RW
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Ranska, Puola, Venäjä, Tšekki, Slovakki, Espanja, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Italialainen, Turkki, Kreikka, Unkari, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 60
57
i
TES503..			01/2011
Hyvä	kahvin	ystävä!
Olet	tehnyt	hyvän	päätöksen	ostamalla	
tämän	täysautomaattisen	Bosch	espresso-/
kahvinkeittimen.
Lue	myös	oheinen	pikaohje.	
Se	voidaan	säilyttää	erillisessä	säilytysloke-
rossa	(5c)	seuraavaa	käyttökertaa	varten.
Turvallisuusohjeet
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti,
noudata niitä ja säilytä ne myöhempää
tarvetta varten! Kun annat laitteen toisel-
le henkilölle, anna myös käyttöohjeet.
Tämä täysautomaattinen espressokeitin
on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouk-
sissa tai vastaavissa olosuhteissa.
Kotitalouskäytöllä tarkoitetaan esim.
käyttöä työntekijöiden keittiötiloissa
kaupoissa, toimistoissa, maatiloilla ja
muilla elinkeinoelämän alueilla, kuten
pienten hotellien, motellien ja muiden
asuintilojen asiakkaiden käytössä.
¡ Sähköiskun vaara!
Liitä	laite	ja	käytä	sitä	ainoastaan	tyyppikil-
peen	tehtyjen	merkintöjen	mukaisesti.
Laitetta	saa	käyttää	ainoastaan,	mikäli	itse	
laite	ja	sen	liitäntäjohto	ovat	moitteettomas-
sa	kunnossa.
Käytä	laitetta	vain	sisätiloissa	ja	huoneen-
lämpötilassa.
Laitetta	ei	saa	antaa	sellaisten	henkilöiden	
(myöskään	lasten)	käyttöön,	joiden	fyysiset,	
aistinvaraiset	tai	henkiset	kyvyt	eivät	riitä	
laitteen	turvalliseen	käyttöön	tai	joilta	puut-
tuu	riittävä	kokemus	ja	riittävät	tiedot,	paitsi	
siinä	tapauksessa,	että	he	käyttävät	tätä	
laitetta	valvonnan	alaisina	tai	mikäli	heidän	
TURVALLISUUDESTAAN	vastuussa	oleva	
henkilö	on	opettanut	heille	laitteen	käytön.	
Pidä	lapset	etäällä	laitteesta.	Varmista,	että	
lapset	eivät	leiki	tällä	laitteella.
Vedä	verkkopistoke	pistorasiasta	heti	jos	
laitteessa	ilmenee	toimintahäiriöitä.
Sisältö
Pakkauksen	sisältö	
...................................58
Yleiskuvaus	..............................................58
Laitteen	osat	.............................................59
−	Verkkokytkin	O/I	...................................59
−	Painike	e	off /	j	....................................59
−	Painike	h	.............................................59
−	Painike	start..........................................59
−	Kahvin	vahvuuden	kiertovalitsin	
............59
−	Juomavalikoiman	kiertovalitsin..............59
−	Maidonvaahdotin	
...................................59
−	Maidon/maitovaahdon	kiertovalitsin	......60
Näytön	ilmoitukset	....................................60
aromaDoubleShot.....................................60
Ennen	ensimmäistä	käyttöä	.....................60
Vedensuodatin	
..........................................61
Valikkoasetukset	
.......................................62
−	Pois päältä	
........................................62
−	Suodatin	............................................62
−	Käynnistä Calc‘n‘Clean	...............62
−	Lämpötila	..........................................63
−	Kieli	.....................................................63
−	Vedenkovuus	....................................63
Jauhatuskarkeuden	asetus.......................63
Kahvin	valmistaminen	pavuista	................63
Kahvin	valmistaminen	kahvijauhoista	
.......64
Kuuman	veden	valmistus	.........................64
Maitovaahdon	ja	lämpimän	maidon	
valmistus...................................................65
Huolto	ja	päivittäinen	puhdistus	
................65
−	Maitojärjestelmän	puhdistaminen..........66
−	Keittoyksikön	puhdistaminen.................67
Energiansäästöohjeita	..............................67
Huolto-ohjelmat	........................................68
−	Kalkinpoisto	
...........................................68
−	Puhdistus	..............................................69
−	Calc‘n‘Clean	..........................................70
Jäätymissuoja	
...........................................71
Lisävarusteet	............................................71	
Jätehuolto	.................................................71
Takuu	........................................................71
Pienten	toimintahäiriöiden	korjaaminen....72
Tekniset	tiedot...........................................74
Sivu: 61
58 i
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Yleiskuvaus
Kuvat A, B, C, D ja E
	 1	 Papusäiliö
2	 Aromakansi
	 3	 Kiertovalitsin	jauhatuskarkeuden	
	 	 valitsemista	varten
4	 Säiliö	kahvijahoille	
	 	 (kahvijauhoja/puhdistustablettia	varten)
	 5	 Keittoyksikkö	(Kuva	E)
	 	 a)	Keittoyksikkö
	 	 b)	Ovi
	 	 c)	Pikaohjeen	säilytyslokero
	 	 d)	Painonappi
	 	 e)	Lukitus
	 6		Maidonvaahdotin	(Kuva	C)
	 	 a)	Höyryventtiili
	 	 b)	Ilmasuutin
	 	 c)	Ulostulo
	 	 d)	Kuuman	maidon/maitovaahdon	
	 	 	 kiertovalitsin
	 	 e)	Maitoletku
	 7	 Kahvin	ulostuloaukon	korkeus	
	 	 säädettävissä
	 8	 Tiputusastia	(Kuva	D)
	 	 a)	Tiputusalustan	suojus
	 	 b)	Astia	kahvinporoille
	 	 c)	Tiputusastia	kahvin	ulostulon	alla
	 	 d)	Laskusäleikkö	kahvin	ulostulon	alla
	 	 e)	Anturi
	 9	 Verkkokytkin	O/I
	
10	 	
Painike	start
	
11	 Painike	h
12	 Painike	e	off /	j
13	 Kahvin	vahvuuden	kiertonappi
	
14	 Juomavalikoiman	kiertonappi
	
15	 Näyttö
	
16	 Irrotettava	vesisäiliö
	
17	 Vesisäiliön	kansi
18	 Mittalusikka	kahvijauhoille	(voidaan	
	 	 käyttää	apuvälineenä	vedensuodatinta		
	 	 paikalleen	asetettaessa)
19	 Jauhelusikan	säilytys
20	 Virtajohto	ja	säilytyslokero
Laitteen	korjauksen,	esimerkiksi	sen	vialli-
sen	johdon	vaihtamisen,	saa	tehdä	vain	
meidän	valtuuttamamme	huoltopalvelu,	
jotta	vältytään	mahdollisilta	vaaratilanteilta.
Laitetta	tai	verkkojohtoa	ei	saa	missään	
tapauksessa	upottaa	veteen.
Älä	tartu	käsin	kahvimyllyyn.
Käytä	laitetta	ainoastaan	sisätiloissa.
¡ Palovammojen vaara!
Maidonvaahdottimen	ulostulo	(6c)	kuume-
nee	käytettäessä.	Anna	sen	jäähtyä	käytön	
jälkeen	ennen	kuin	kosket	siihen.
Käytä	laitetta	vain,	kun	maidonvaahdotin	(6)	
on	asennettu	kokonaan.
¡ Tukehtumisvaara!
Älä	anna	lasten	leikkiä	pakkausmateriaalil-
la.
Pakkauksen sisältö
Katso	kuva	käyttöohjeen	alussa.
1		 	
Täysautomaattinen	espressokeitin	
TES503
2		 Pikaopas
3		 Käyttöohje
4		 Maidonvaahdotin/Kiertovalitsin
5		 	
Liuska	veden	kovuuden	mittaamista	
varten
6		 Mittalusikka	kahvijauhoille
7		 Rasva	(tuubi)
Sivu: 62
59
i
TES503..			01/2011
Laitteen osat
Verkkokytkin O/I
Laite	kytketään	päälle	tai	kokonaan	pois	
päältä	(virransyöttö	katkaistaan)	verkkokyt-
kimellä	O/I	(9).
Tärkeää: Suorita	huuhteluohjelma	ennen	
laitteen	kytkemistä	pois	päältä	tai	kytke	laite	
pois	päältä	painikkeella	e	off /	j	(12).
Painike eoff / j
Kun	painiketta	e	off /	j		(12)	painetaan	lyhy-
esti,	laite	suorittaa	huuhtelun	ja	kytkeytyy	
pois	päältä.	Kun	painiketta	e	off /	j		(12)	
painetaan	pitkään,	näytöllä	näkyvät	käyttä-
jäkohtaiset	asetukset	tai	laite	käynnistää	
kalkinpoisto-	ja	puhdistustoiminnon.
Painike h
Painamalla	painiketta	h	(11)	muodostetaan	
maitovaahdon	tai	kuuman	maidon	valmis-
tuksessa	tarvittava	höyry.
Painike start
Juomien	valmistus	tai	huolto-ohjelma	käyn-
nistetään	painamalla	käynnistyspainiketta	
start	(10).	Painamalla	uudelleen	käynnis-
tyspainiketta	start	(10)	juoman	valmistumi-
sen	aikana	voidaan	juoman	valmistus	py-
säyttää	ennenaikaisesti.
Kahvin vahvuuden kiertovalitsin
Kiertonapilla	(13)	asetetaan	
kahvin	vahvuus.
h
…
g
Erittäin mieto
Mieto
Normaali
Vahva
DoubleShot Vahva +
DoubleShot Vahva ++
Näillä	kahvin	vahvuuksilla	
kahvi	keitetään	2	vaiheessa.	
”aromaDoubleShot”	sivulla	60.
Juomavalikoiman kiertovalitsin
Kiertonapilla	(14)	valitaan	
haluttu	juoma	ja	määrä.	
Napilla	muutetaan	myös	
käyttäjäkohtaisia	asetuksia.
a	
…
c
Pieni espresso
Espresso
Pieni café crème
Café crème
Iso café crème
b	
…
d
2 pientä espressoa
2 espressoa
2 pientä café crèmeä
2 café crèmeä
2 isoa café crèmeä
e Huuhtele laite
f Huuhtele maitosuutin
Huomaa:	Jos	valittua	juomaa	ei	voida	val-
mistaa,	näytöllä	näkyy	Virheellinen
yhdistelmä.	Muuta	kahvin	vahvuutta	tai	
juomavalintaa.
Maidonvaahdotin
Maidonvaahdotin	(6)	voidaan	avata	vetä-
mällä	ulos	ja	sulkea	työntämällä	sisään.
Sivu: 63
60 i
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Maidon/maitovaahdon kiertovalitsin
Valmista	maitovaahtoa	–	esimerkiksi	latte	
macchiatoa	tai	cappuccinoa	varten	–	kiertä-
mällä	symbolia	j	eteenpäin.
Valmista	kuumaa	maitoa	kiertämällä	sym-
bolia	i	eteenpäin.
Valmista	kuumaa	vettä	asettamalla	kierto-
valitsin	vaakasuoraan.
Näytön ilmoitukset
Näytöllä	(15)	näytetään	laitteen	tilan	lisäksi	
eri	ilmoituksia,	jotka	antavat	tarvittaessa	
lisäinformaatiota	toimenpiteistä.	Kun	tarvit-
tavat	toimenpiteet	on	suoritettu,	ilmoitus	
poistuu	näytöltä	automaattisesti	ja	näytöllä	
näkyy	jälleen	valikko	juomien	valintaa	var-
ten.
aromaDoubleShot
Mitä	pitempään	kahvia	keitetään,	sitä	
enemmän	siihen	vapautuu	kitkeriä	ja	epä-
toivottuja	aromeja.	Tämä	vaikuttaa	kahvin	
makuun	ja	terveellisyyteen.	TES503:ssa	on	
erittäin	vahvaa	kahvia	varten	erityinen	
	
aromaDoubleShot-toiminto.	Kun	määrästä	
on	valmistettu	puolet,	kahvijauhe	jauhetaan	
ja	kahvi	vavalmistetaan	siten,	että	vain	täy-
teläiset	ja	miellyttävät	aromit	vapautuvat.
aromaDoubleShot-toiminto	on	käytössä	
vain	seuraavissa	asetuksissa:
Ennen ensimmäistä
käyttöä
Yleistä
Käytä	vain	puhdasta,	kylmää	ja	hiilihapoton-
ta	vettä	ja	mieluiten	kahvipapuja,	jotka	on	
tarkoitettu	täysautomaattisiin	kahvinkeittimiin	
tai	espressolaitteisiin.	Älä	käytä	kuorrutettuja,	
karamellisoituja	tai	muuten	sokeripitoisilla	
lisäaineilla	käsiteltyjä	kahvipapuja,	sillä	ne	
tukkivat	kahvimyllyn.	Tämä	laite	voidaan	
säätää	siinä	käytettävän	veden	kovuudelle.	
Vedenkovuuden	tehdasasetus	on	4.	Mittaa	
käytettävän	veden	kovuus	oheisella	testi-
lapulla.	Jos	testin	tuloksena	on	muu	arvo	
kuin	4,	muuta	laitteen	asetusta	käyttöönoton	
jälkeen	vastaavasti	(katso	Vedenkovuus
luvussa	”Valikkoasetukset”	sivulla	63).
Laitteen käyttöönotto
1.	 Aseta	täysautomaattinen	espressokeitin	
veden-	ja	laitteen	painon	kestävälle	
tasaiselle	alustalle.	Varmista,	että	lait-
teen	ilmastointiaukot	pysyvät	esteettö-
minä.
2.	 Vedä	verkkopistokkeen	johtoa	johtoloke-
rosta	(20)	ja	työnnä	pistoke	pistorasi-
aan.	Pituutta	voidaan	säätää	työntämäl-
lä	ylöspäin	ja	vetämällä	alaspäin.	Aseta	
laite	niin	että	sen	takasivu	on	esim	pöy-
dän	reunan	yläpuolella	ja	voit	joko	vetää	
johtoa	alaspäin	tai	työntää	ylöspäin.
3.	 Asenna	maidonvaahdotin.	Käytä	laitetta	
vain,	kun	maidonvaahdotin	(6)	on	asen-
nettu	kokonaan.
4.	 Käännä	vesisäiliön	(17)	kansi	ylös.
Sivu: 64
61
i
TES503..			01/2011
5.	 Irrota	vesisäiliö	(16),	huuhtele	ja	täytä	
puhtaalla,	kylmällä	vedellä.	Huomaa	
täyttömäärän	merkintä	max	jota	ei	saa	
ylittää.
6.	 Aseta	vesisäiliö	(16)	pystysuorassa	
asennossa	paikalleen	ja	paina	alas.
7.	 Sulje	vesisäiliön	(17)	kansi.
8.	 Täytä	papusäiliöön	(1)	kahvipapuja.	
(Kahvin	valmistus	kahvijauheella,	katso	
luku	”Kahvin	valmistaminen	kahvijau-
hoista”	sivulla	64.)
9.	 Paina	verkkokytkintä	O/I	(9).	Näytölle	
(15)	avautuu	valikko	näytön	kielen	ase-
tusta	varten.
10.	Valitse	haluttu	kieli	ylemmällä	kier-
tonapilla	(14).	
Voit	valita	seuraavista	kielistä:	
English Nederlands
Français Italiano
Svenska Español
Polski Magyar
Türkçe Dansk
Norsk Suomi
Português Čeština
ελληνικα български
русский
11.	Paina	käynnistyspainiketta	start	(10).	
Valitsemasi	kieli	on	nyt	tallennettu	muis-
tiin.	Näytöllä	näkyy	Irrota
vaahdotin.
12.	Aseta	astia	ulostulon	(6c)	alle.
13.	Avaa	maidonvaahdotin	(6)	vetämällä	se	
varovasti	ulos.	Laite	huuhtelee	maidon-
vaahdottimen	(6)	vedellä.	Näytöllä	nä-
kyy	Aseta vaahdotin.
14.	Sulje	maidonvaahdotin	(6)	työntämällä	
se	sisään.	
Laite	kuumenee	ja	suorittaa	huuhtelun.	
Kahvin	ulostulosta	valuu	hieman	vettä.	Kun	
näytöllä	näkyy	juomavalikko,	laite	on	käyttö-
valmis.
Laitteen kytkeminen pois päältä
Jos	laitetta	ei	käytetä	yli	tuntiin,	laite	suorit-
taa	huuhtelun	automaattisesti	ja	kytkeytyy	
pois	päältä	(viive	asetettavissa,	katso	Pois
päältä	luvussa	”Valikkoasetukset”	sivulla	
62).	
Poikkeus:	Jos	laitteessa	valmistettiin	vain	
kuumaa	vettä	tai	höyryä,	laite	kytkeytyy	pois	
päältä	ilman	huuhtelua.
Kytke	laite	pois	päältä	jo	aikaisemmin	pai-
namalla	painiketta	e	off /	j	(12).	Laite	suo-
rittaa	huuhtelun	ja	kytkeytyy	pois	päältä.
Huomaa:	Laitteen	ensimmäisellä	käyttöker-
ralla,	huolto-ohjelman	jälkeen	tai	pitkän	
käyttötauon	jälkeen	ensimmäisessä	kah-
viannoksessa	ei	ole	täyttä	aromia,	eikä	sitä	
tulisi	juoda.
Espresso-/kahviautomaatin	käyttöönoton	
jälkeen	laitteella	täytyy	keittää	ensin	useam-
pia	kupillisia	kahvia,	ennen	kuin	kahvin	
pinnalle	muodostuu	vaaleanruskea	ja	pysy-
vä	vaahtokerros	eli	crema.
Jos	laite	on	käytössä	pitkään,	ilmastoin-
tiaukkoihin	voi	muodostua	vesipisaroita.	
Tämä	on	normaalia.
Vedensuodatin
Vedensuodatin	voi	vähentää	kalkkikerrostu-
mien	muodostumista.
Ennen	uuden	vedensuodattimen	käyttämis-
tä	se	on	huuhdeltava.		
Toimi	näin:
1.	 Paina	vedensuodatin	jauhelusikan	(18)	
avulla	tiiviisti	vesisäiliöön.
2.	 Täytä	vesisäiliöön	(16)	vettä	merkintään	
max	asti.
3.	 Paina	painiketta	e	off /	j	(12)	vähintään	
3	sekunnin	ajan.	Valikko	avautuu.
4.	 Paina	painiketta	e	off /	j	(12)	niin	mon-
ta	kertaa,	että	näytöllä	näkyy	teksti	
Suodatin	vanha/ei ole.
5.	 Valitse	ylemmällä	kiertonapilla	(14)	
Aktivoi suodatin.
6.	 Paina	käynnistyspainiketta	start	(10).
7.	 Aseta	0,5	litran	vetoinen	astia	ulostulon	
(6c)	alle.
8.	 Paina	käynnistyspainiketta	start	(10).
9.	 Avaa	maidonvaahdotin	(6)	vetämällä	se	
ulos.
Sivu: 65
62 i
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
10.	Vesi	virtaa	nyt	suodattimen	läpi	ja	huuh-
telee	sen.
11.	Sulje	maidonvaahdotin	(6)	työntämällä	
se	sisään.
12.	Tyhjennä	astia	sen	jälkeen.	
Laite	on	taas	käyttövalmis.
Info: Kun	suodatin	huuhdotaan,	aktivoituu	
samalla	asetus	suodattimen	vaihdon	näyt-
töä	varten.
Kun	näytöllä	näkyy	Vaihda suodatin tai	
viimeistään	2	kuukauden	kuluttua	on	suo-
dattimen	vaikutus	heikentynyt.	Hygienisistä	
syistä	ja	laitteen	kalkkeutumisen	estämisek-
si	suodatin	on	vaihdettava	(laite	voi	muussa	
tapauksessa	vahingoittua).	Varasuodattimia	
voidaan	ostaa	alan	liikkeis	
tä	(TCZ7003)	tai	
tilata	asiakaspalvelusta	(467873).	Jos	uutta	
suodatinta	ei	aseteta	paikalleen,	kierrä	ase-
tus	Suodatin	asentoon	vanha/ei ole.
Info: Suodatinmerkillä	voidaan	merkitä	
kuukausi,	jolloin	suodatin	on	otettu	käyt-
töön.	Voit	myös	merkitä	kuukauden,	jolloin	
suodatin	on	seuraavan	kerran	vaihdettava	
(viimeistään	kahden	kuukauden	kuluttua).
Info: Jos	laite	on	pitemmän	aikaa	käyttämät-
tömänä	(esim.	loman	aikana),	suosittelemme	
huuhtelemaan	laitteessa	olevan	suodattimen	
ennen	laitteen	seuraavaa	käyttöä.	Valmista	
laitteella	kupillinen	kuumaa	vettä,	mikä	sa-
manaikaisesti	puhdistaa	suodattimen.
Valikkoasetukset
Valikkoasetuksissa	voidaan	laitteen	asetuk-
sia	muokata	yksilöllisesti.
1.	 Pidä	painiketta	e	off /	j	(12)	painettuna	
vähintään	3	sekunnin	ajan.
2.	 Paina	painiketta	e	off /	j	(12)	useasti,	
kunnes	näytöllä	näkyy	haluttu	valikko-
kohta.
3.	 Valitse	haluamasi	asetus	ylemmällä	
kiertonapilla	(14).
4.	 Vahvista	painikkeella	start	(10).
Poistu	valikosta	tekemättä	muutoksia	aset-
tamalla	kiertovalitsin	asentoon	Takaisin	ja	
painamalla	painiketta	start	(10).	
Voit	tehdä	seuraavat	asetukset:
Pois päältä:	Tässä	voidaan	asettaa	aika,	
jonka	jälkeen	laite	kytkeytyy	pois	päältä	
viimeisen	juomanvalmistuksen	päätyttyä.	
Asetus	on	mahdollista	tehdä	15	minuutista	
4	tuntiin	saakka.	Esiasetettu	aika	on	1	tunti.	
Aikaa	voidaan	lyhentää	energian	säästämi-
seksi.
Suodatin:	Tässä	voidaan	valita,	käyte-
täänkö	vedensuodatinta.	Jos	vedensuoda-
tinta	ei	käytetä,	valitse	asetus	Suodatin
vanha/ei ole.	Jos	vedensuodatinta	käy-
tetään,	valitse	asetus	Aktivoi suodatin.	
Ennen	kuin	uutta	vedensuodatinta	voidaan	
käyttää,	se	on	huuhdeltava	(katso	luku	
”Vedensuodatin”	sivulla	61)
Käynnistä Calc‘n‘Clean:	Tässä	voi-
daan	valita	käsin	huolto-ohjelmat	
(Calc‘n‘Clean		/	Kalkinpoisto	/	
Puhdistus).	Paina	painiketta	start	(10)	ja	
suorita	valittu	ohjelma	(katso	luku	”Huolto-
ohjelmat”	sivulla	68).
Sivu: 66
63
i
TES503..			01/2011
Lämpötila:	Tässä	voidaan	asettaa	veden/
kahvin	valmistuslämpötila	(korkea	/	
keskitaso	/	alhainen).
Kieli:	Tässä	voidaan	asettaa	näytön	kieli.
Vedenkovuus:	Tässä	laitteessa	on	veden	
kovuuden	säätömahdollisuus.	Veden	ko-
vuuden	oikea	asetus	on	tärkeää,	jotta	laite	
ilmoittaa	oikeaan	aikaan,	milloin	on	suoritet-
tava	kalkinpoisto.	Veden	kovuuden	tehdas-
asetus	on	4.	
Veden	kovuus	voidaan	mitata	oheisella	
testitikulla	tai	kysyä	paikalliselta	vesilaitok-
selta.	Pidä	testitikkua	lyhyen	aikaa	vedessä,	
ravistele	kevyesti	ja	lue	tulos	noin	minuutin	
kuluttua.
Veden	kovuusasteikko	ja	asetukset:
Asteikko Veden	kovuus
Saksa	(°dH) Ranska	(°fH)
1
2
3
4
1-7
8-14
15-21
22-30
1-13
14-25
26-38
39-54
Jauhatuskarkeuden
asetus
Kahvipapujen	jauhatus	karkeutta	voidaan	
säätää	kierrettävällä	jauhatuskarkeuden	
valitsimella	(3).
Varoitus
Säädä kahvin karkeutta vain kahvimyllyn
ollessa käynnissä! Muussa tapauksessa
laite voi vaurioitua. Älä tartu käsin kahvi-
myllyyn.
	
● Säädä	kahvimyllyn	ollessa	käynnissä	
haluamasi	kahvijauhojen	karkeus	kiertä-
mällä	valitsimen	(3)	asentoa	hienon	jau-
hatuskarkeuden	(a:	kierrä	vastapäivään)	
ja	karkean	jauhatuskarkeuden	(b:	kierrä	
myötäpäivään)	välillä.
	
	
	
	
	
	
	
a b
Info:	Uusi	asetus	on	huomattavissa	vasta	
toisen	kahvikupillisen	valmistumisesta	lähti-
en.
Vihje:	Valitse	tummaksi	paahdetuille	pavuil-
le	hienompi	jauhatuskarkeus,	vaaleammille	
pavuille	karkeampi	jauhatuskarkeus.
Kahvin valmistaminen
pavuista
Espresso-/kahviautomaatti	jauhaa	tuoreen	
kahvin	jokaisella	keittokerralla.	
Vihje:	Käytä	laitteessa	mieluiten	espresso-	
tai	kahviautomaatteihin	tarkoitettuja	sekoi-
tuksia.	Kahvipavut	on	suositeltavaa	joko	
säilyttää	viileässä	paikassa,	suljetussa	asti-
assa	tai	pakastimessa.	Kahvipavut	voidaan	
jauhaa	myös	pakastettuina.
Tärkeää:	Täytä	päivittäin	raikasta	vettä	
vesisäiliöön	(16).	Vesisäiliössä	(16)	tulee	
aina	olla	riittävästi	vettä	laitteen	käyttöä	
varten.
Voit	valita	erilaisia	kahvijuomia	yksinkertai-
sesti	nappia	painamalla.
Valmistelu
Laitteen	tulee	olla	käyttövalmis.
1.	 Aseta	esilämmitetyt	kupit	kahvin	ulostu-
lokohdan	(7)	alle.	
Vihje:	Kun	valmistat	pienen	espresson,	
esilämmitä	kuppi	aina	esim.	kuumalla	
vedellä.
2.	 Valitse	haluttu	kahvi	ja	määrä	kiertämäl-
lä	ylempää	kiertonappia	(14).	Valittu	
kahvi	ja	määrä	näkyvät	näytöllä.
Sivu: 67
64 i
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
3.	 Valitse	haluttu	kahvin	vahvuus	kiertä-
mällä	alempaa	kiertonappia	(13).	Valittu	
vahvuus	näkyy	näytöllä.
4.	 Paina	käynnistyspainiketta	start	(10).
Kahvi	valmistuu	ja	valuu	kuppiin	(kuppei-
hin).
Huomaa:	Joissakin	asetuksissa	kahvi	val-
mistetaan	kahdessa	eri	vaiheessa	(katso	
luku	”aromaDoubleShot”	sivulla	60).	Odota,	
kunnes	toiminto	on	päättynyt	kokonaan.
Keittäminen	voidaan	lopettaa	ennenaikai-
sesti	painamalla	uudelleen	painiketta	start	
(10).
Kahvin valmistaminen
kahvijauhoista
Tällä	espresso-/kahviautomaatilla	voidaan	
valmistaa	kahvia	myös	kahvijauhoista	(ei	
instant-jauheesta).
Ohje:	aromaDoubleShot-toiminto	ei	ole	
käytettävissä,	kun	kahvia	valmistetaan	jau-
hekahvista.
Tärkeää:	Täytä	päivittäin	raikasta	vettä	
vesisäiliöön	(16).	Vesisäiliössä	(16)	tulee	
aina	olla	riittävästi	vettä	laitteen	käyttöä	
varten.
Valmistelu
1.	 Avaa	kahvijauholaatikko	(4).
2.	 Täytä	laitteeseen	enintään	2	mittalusi-
kallista	kahvijauhoja.	
Varoitus:	Älä	täytä	kokonaisia	papuja	
tai	instant-kahvijauhetta.
3.	 Sulje	kahvijauholaatikko	(4).
4.	 Valitse	haluttu	juoma	kiertämällä	ylem-
pää	kiertonappia	(14)	(vain	yksi	kuppi	
mahdollinen).
5.	 Paina	käynnistyspainiketta	start	(10).
Kahvi	valmistuu	ja	valuu	kuppiin.	
Huomaa:	Toista	toimenpide	jos	haluat	val-
mistaa	uuden	kupillisen	kahvia.	Jos	kahvia	
ei	valmisteta	90	sekunnin	sisällä,	kahvin-
keittokammio	tyhjenee	automaattisesti	estä-
en	siten	ylitäyttymisen.	Laite	huuhtelee.
Kuuman veden valmistus
¡ Palovammojen vaara!
Maidonvaahdotin	(6)	kuumenee	todella	
paljon.	Kosketa	maidonvaahdotinta	(6)	ai-
noastaan	sen	muoviosasta.
Laitteen	tulee	olla	käyttövalmis.
1.	 Aseta	esilämmitetty	kuppi	tai	lasi	mai-
donvaahdottimen	ulostulokohdan	(6)	
alle.
2.	 Aseta	kiertovalitsin	(6d)	vaakasuoraan.
3.	 Avaa	maidonvaahdotin	(6)	vetämällä	se	
ulos.	Laite	kuumenee.	Kuumaa	vettä	
valuu	noin	40	sekunnin	ajan	maidon-
vaahdottimen	(6)	ulostulosta.	
4.	 Lopeta	toiminto	työntämällä	maidon-
vaahdotin	(6)	sisään.
Sivu: 68
65
i
TES503..			01/2011
Maitovaahdon ja lämpimän
maidon valmistus
¡ Palovammojen vaara!
Maidonvaahdotin	(6)	kuumenee	todella	
paljon.	Kosketa	maidonvaahdotinta	(6)	ai-
noastaan	sen	muoviosasta.
Vihje:	Vaahdota	ensin	maito	ja	keitä	sitten	
kahvi	tai	vaahdota	maito	erikseen	ja	kaada	
se	kahvin	päälle.
Laitteen	tulee	olla	käyttövalmis.
1.	 Aseta	esilämmitetty	kuppi/astia	ulostu-
lon	(6c)	alle.
2.	 Ohjaa	maitoletku	(6e)	maitosäiliöön.
3.	 Aseta	kiertovalitsin	(6d)	kuuman	maidon	
i	tai	maitovaahdon	j	kohdalle.
4.	 Paina	painiketta	h	(11).
Painike	h	(11)	vilkkuu,	laite	kuumenee	
nyt	noin	20	sekunnin	ajan.	Tämän	jäl-
keen	näytöllä	näkyy	Irrota
vaahdotin.
5.	 Avaa	maidonvaahdotin	(6)	vetämällä	se	
ulos.	
¡ Palovammojen vaara!
Maitovaahto	tai	kuuma	maito	tulee	ulos	
maidonvaahdottimesta	(6)	suurella	paineel-
la.	Maitoroiskeet	voivat	aiheuttaa	palovam-
moja.	Avaa	maidonvaahdotin	(6)	varovasti.	
Älä		
koske	ulostuloon	(6c)	tai	osoita	sitä	
ketään	kohden.
6.	 Sulje	maidonvaahdotin	(6)	työntämällä	
se	sisään.
Vihje:	Valmistat	maitovaahdon	parhaiten	
käyttämällä	kylmää	maitoa,	jonka	rasvapi-
toisuus	on	vähintään	1,5%.
Tärkeää: Kuivuneita	maitojäämiä	on	vaikea	
poistaa.	Puhdista	sen	vuoksi	
maitovaahdotin	(6)	ehdottomasti	jokaisen	
käyttökerran	jälkeen	haalealla	vedellä	ja	
huuhtele	Huuhtele maitosuutin-
ohjelmaa	käyttäen	(katso	sivu	66).
Huolto ja päivittäinen
puhdistus
¡ Sähköiskun vaara!
Vedä verkkopistoke pistorasiasta ennen
laitteen puhdistamista.
Laitetta ei missään tapauksessa saa upot-
taa veteen. Älä käytä painepesuria.
	
● Puhdista	laitteen	ulkokuori	pyyhkimällä	
pehmeällä,	kostealla	pyyhkeellä.	
	
● Älä	käytä	hankaavia	pyyhkeitä	tai	puhdis-
tusaineita.
	
● Pyyhi	välittömästi	kalkin,	kahvin,	maidon	
ja	kalkinpoistoaineen	jäämät.	Ne	voivat	
aiheuttaa	korroosiota.
	
● Vedä	tippa-astiaa	(8c)	ja	kahvinporoastiaa	
(8b)	eteenpäin.	Irrota	suojus	(8a)	ja	tippa-
levy	(8d).	Tyhjennä	ja	puhdista	tippa-astia	
ja	kahvinporoastia.
	
● Irrota	ja	puhdista	kahvijauhelaatikko	(4).
	
● Irrota	uimuri	(8e)	ja	puhdista	kostealla	
liinalla.
Sivu: 69
66 i
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
	
● Älä pese seuraavia osia astianpesuko-
neessa:	Säilytyslokeron	kansi	(5c),	tippa-
astian	suojus	(8a),	uimuri	(8e),	kahvijau-
helaatikko	(4),	keittoyksikkö	(5a).
	
● Seuraavat	osat	voidaan	pestä	astianpe-
sukoneessa:	Tippa-astia	(8c),	kahvijauhe-
astia	(8b),	tippalevy	(8d),	aromikansi	(2)	
ja	jauhelusikka	(18).
	
● Pyyhi	laitteen	sisäpuoli	(ei	astioita	eikä	
kahvijauhelaatikkoa).
Tärkeää:	Tippa-alusta	(8c)	ja	kahvinporoas-
tia	(8b)	täytyy	tyhjentää	ja	puhdistaa	päivit-
täin,	jotta	vältetään	homeen	muodostumi-
nen.
Huomaa:	Jos	laite	kytketään	päälle	kylmä-
nä	verkkokytkimellä	O/I	(9)	tai	laite	kytkey-
tyy	pois	päältä	automaattisesti	kahvinkeiton	
jälkeen,	laite	suorittaa	huuhtelun	automaat-
tisesti.	Näin	ollen	laite	puhdistuu	itsestään.
Tärkeää:	Jos	laitetta	ei	käytetä	pitkään	
aikaan	(esim.	loma),	koko	laite	tulee	puhdis-
taa	perusteellisesti,	mukaan	lukien	maidon-
vaahdotin	ja	keittoyksikkö.
Maitojärjestelmän puhdistaminen
Jos	maitojärjestelmää	ei	puhdisteta	maidon-
valmistuksen	jälkeen,	näytöllä	näkyy	tietyn	
ajan	kuluttua	ilmoitus	Huuhtele
maitosuutin!
Puhdista	maitojärjestelmä	jokaisen	käyttö-
kerran	jälkeen!	Jätä	kiertovalitsin	(6d)	puh-
distusta	varten	viimeisen	käyttökerran	mu-
kaiseen	asentoon.
Maitojärjestelmän	automaattinen	
	
esipuhdistus:
1.	 Valitse	kiertonapilla	(14)	f	.
2.	 Aseta	tyhjä,	mahdollisimman	korkea	
astia	ulostulon	(6c)	alle.
3.	 Työnnä	kahvin	ulostulo	mahdollisimman	
lähelle	astiaa.
4.	 Aseta	maitoletkun	(6e)	pää	astiaan.
5.	 Paina	käynnistyspainiketta	start	(10).
6.	 Avaa	maidonvaahdotin	(6)	vetämällä	se	
ulos.
Laite	täyttää	nyt	astian	automaattisesti	ve-
dellä	ja	imee	veden	takaisin	maitoletkuun	
(6e)	huuhtelun	suorittamista	varten.
Huuhtelutoimenpide	päättyy	automaattisesti	
noin	1	minuutin	kuluttua.
7.	 Sulje	maidonvaahdotin	(6)	työntämällä	
se	sisään.
8.	 Tyhjennä	astia	ja	puhdista	maitoletku	
(6e).
Puhdista	lisäksi	suutinosa	huolellisesti	
säännöllisin	väliajoin	(astianpesukoneessa	
tai	käsipesussa).
Maitojärjestelmän	purkaminen	puhdistamis-
ta	varten:
1.	 Irrota	ulostulo	(6c)	höyryventtiilistä	(6a).	
(kuva C).
2.	 Puhdista	yksittäiset	osat	astianpesuai-
neella	ja	pehmeällä	harjalla.	Liota	tarvit-
taessa	lämpimässä	pesuvedessä.
3.	 Huuhtele	kaikki	osat	puhtaalla	vedellä	ja	
kuivaa.
4.	 Kokoa	kaikki	osat	ja	aseta	paikalleen	
vasteeseen	asti.
Sivu: 70
67
i
TES503..			01/2011
¡ Palovammojen vaara!
Käytä	maidonvaahdotinta	(6)	vain,	kun	kaik-
ki	osat	on	asennettu	paikalleen.
Keittoyksikön puhdistaminen
Puhdista	keittoyksikkö	säännöllisesti!	
Keittoyksikön	automaattinen	esipuhdistus:
1.	 Valitse	kiertonapilla	(14)	e	.
2.	 Aseta	ulostulon	(7)	alle	tyhjä	lasi.
3.	 Paina	käynnistyspainiketta	start	(10).
Laite	huuhtelee.
Automaattisen	puhdistusohjelman	lisäksi	
voidaan	keittoyksikkö	(5a)	irrottaa	säännölli-
sin	väliajoin	puhdistamista	varten	(Kuva E
ohjeen	alussa).
1.	 Kytke	laite	pois	päältä	verkkokatkaisijal-
la	O/I	(9).	Minkään	painikkeen	merkki-
valo	ei	saa	palaa.
2.	 Avaa	ovi	(5b)	keittoyksikköön.
3.	 Työnnä	kahvinkeittoyksikön	punainen	
lukitus	(5e)	kokonaan	vasemmalle.
4.	 Paina	punaista	painonappia	(5d)	ja	tartu	
kahvinkeittoyksikköön	sen	kiinnipitokoh-
dista	ja	ota	se	varovaisesti	ulos.
5.	 Puhdista	keittoyksikkö	(5a)	huolellisesti	
juoksevalla	vedellä.
	
Tärkeää:	Älä	käytä	puhdistukseen	huuhte-
lu-	ja	puhdistusaineita.	Älä	pese	laitetta	
astianpesukoneessa.
6.	 Puhdista	laitteen	sisäosat	kostealla	lii-
nalla	ja	poista	mahdolliset	kahvijäämät.
7.	 Anna	keittoyksikön	(5a)	ja	laitteen	sisä-
osan	kuivua.
8.	 Työnnä	keittoyksikkö	(5a)	paikalleen	
vasteeseen	asti.
9.	 Työnnä	punainen	lukitus	(5e)	kokonaan	
oikealle	ja	sulje	ovi	(5b).
	
Ohje:	Keittoyksikön	tiivisteet	on	rasvattava	
säännöllisesti	perusteellisen	puhdistuksen	
jälkeen.	Levitä	tiivisteille	ohuelti	tarkoituk-
seen	sopivaa	rasvaa	(tilausnumero	
311368).
Energiansäästöohjeita
	
● Täysautomaattinen	espressolaite	kytkey-
tyy	automaattisesti	pois	päältä	tunnin	
kuluttua	(tehdasasetus).	Esiasetettu	aika	
on	yksi	tunti.	Aikaa	voidaan	kuitenkin	
lyhentää	(katso	Pois päältä	luvussa	
”Valikkoasetukset”	sivulla	62).
	
● Jos	täysautomaattista	espressokeitintä	ei	
käytetä,	kytke	laite	pois	päältä.	Paina	
painiketta	e	off /	j	(12).	Laite	suorittaa	
huuhtelun	ja	kytkeytyy	pois	päältä.
	
● Älä	keskeytä	kahvin	tai	maitovaahdon	
valmistumista.	Ennenaikainen	kahvin	tai	
maitovaahdon	valmistumisen	keskeyttä-
minen	lisää	energiankulutusta	ja	jäämä-
veden	määrää	tiputusastiassa.
	
● Suorita	kalkinpoisto	ja	puhdistus	säännöl-
lisin	väliajoin	välttääksesi	kalkin	kovettu-
mista	kiinni	laitteeseen.	Kuivunut	kalkki	
lisää	energiankulutusta.
Sivu: 71
68 i
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Huolto-ohjelmat
Vihje:	Katso	myös	pikaohje	säilytyslokeros-
sa	(5c).
Käytöstä	riippuen	näytöllä	näkyvät	tietyin	
väliajoin	seuraavat	ilmoitukset:
Suorita kalkinpoisto! tai
Suorita puhdistus! tai
Suorita Calc‘n‘Clean!
Puhdista	laite	tai	poista	kalkki	tällöin	välittö-
mästi	vastaavalla	ohjelmalla.	Valinnaisesti	
voidaan	molemmat	toimenpiteet	suorittaa	
myös	yhdessä	Calc‘n‘Clean-puhdistusohjel-
malla	(katso	luku	”Calc‘n‘Clean”	sivulla	70).	
Ellei	huolto-ohjelmia	ajeta	ohjeiden	mukai-
sesti,	laite	voi	rikkoontua.
Varoitus
Käytä jokaisen huolto-ohjelman yhteydessä
kalkinpoisto- ja puhdistusaineita ohjeiden
mukaisesti. Noudata puhdistusainepak-
kauksen turvallisuusohjeita.
Huolto-ohjelmaa ei missään tapauksessa
saa keskeyttää!
Älä juo puhdistunesteitä tai puhdistuksen
aikana valmistuvia nesteitä!
Älä milloinkaan käytä etikkaa tai etikkapoh-
jaisia puhdistusaineita, sitruunahappoa tai
sitruunahappopohjaisia puhdistusaineita!
Kalkinpoistotabletteja tai muita kalkinpois-
toaineita ei saa missään tapauksessa lait-
taa kahvijauholokeroon (4)!
Käyttötarkoitukseen erityisesti suunni-
teltuja ja tähän laitteeseen soveltuvia
kalkinpoisto- ja puhdistustabletteja voi-
daan ostaa alan liikkeistä ja tilata asia-
kaspalvelusta.
Tilausnumero Alan	
liikkeistä
Asiakas	
palvelusta
Puhdistus-
tabletit
TCZ6001 310575
Kalkinpoisto-
tabletit
TCZ6002 310967
Tärkeää:	Jos	vesisäiliössä	(16)	on	veden-
suodatin,	se	täytyy	ehdottomasti	poistaa	
sieltä	ennen	huolto-ohjelman	käynnistämis-
tä.
Kalkinpoisto
Kesto:	noin	25	minuuttia.
Tärkeää:	Jos	vesisäiliöön	(16)	on	asetettu	
vedensuodatin,	se	on	ehdottomasti	poistet-
tava	ennen	kalkinpoistoa.
Kun	näytöllä	näkyy	ilmoitus	Suorita
kalkinpoisto!,	paina	painiketta	e	off /	j	
(12)	3	sekunnin	ajan	ja	paina	lopuksi	paini-
ketta	start	(10).	Kalkinpoisto	aloitetaan.
Kalkinpoisto	voidaan	suorittaa	ajoittain	pai-
namalla	painiketta	e	off /	j	(12)	vähintään	3	
sekunnin	ajan.	Paina	painiketta	e	off /	j	
(12)	nopeasti	kaksi	kertaa.	Kierrä	kiertonap-
pia	(14)	niin	pitkään,	kunnes	näytöllä	näkyy	
Käynnistä kalkinpoisto.	Käynnistä	
kalkinpoisto	painamalla	painiketta	start	
(10).
Näyttö	ohjaa	ohjelman	läpi.
Tyhjennä tippa-astia
Aseta tippa-astia
	
● Tyhjennä	tiputusastia	(8)	ja	aseta	takaisin	
paikalleen.
Huomaa:	Jos	vedensuodatin	on	käytössä,	
näytöllä	näkyy	ilmoitus,	jossa	pyydetään	
poistamaan	suodatin	ja	painamaan	paini-
ketta	start	(10)	uudelleen.	Poista	suodatin	
nyt,	jos	sitä	ei	ole	poistettu	jo	aikaisemmin.	
Paina	käynnistyspainiketta	start	(10).
Lisää kalkinpoistoa.
Paina start
	
● Täytä	haaleaa	vettä	tyhjään	vesisäiliöön	
(16),	merkintään	0,5l	asti,	lisää	2	Bosch	
kalkinpoistotablettia	ja	anna	niiden	liueta	
täydellisesti.	
	
● Paina	käynnistyspainiketta	start	(10).
Sivu: 72
69
i
TES503..			01/2011
Kalkinpoisto käynnissä
Kalkinpoisto-ohjelma	käy	nyt	n.	10	minuutin	
ajan.
Aseta säiliö
Irrota vaahdotin
	
● Aseta	vähintään	0,5	litran	vetoinen	astia	
ulostulon	(6c)	alle.
	
● Avaa	maidonvaahdotin	(6)	vetämällä	se	
ulos.
Kalkinpoisto käynnissä
Kalkinpoisto-ohjelma	käy	nyt	n.	12	minuutin	
ajan.
Puhd./täytä vesisäiliö
Paina start
	
● Huuhtele	vesisäiliö	(16)	ja	täytä	puhdasta	
vettä	merkintään	max	asti.
	
● Paina	käynnistyspainiketta	start	(10).
Kalkinpoisto käynnissä
Kalkinpoisto-ohjelma	käy	nyt	noin	30	sekun-
nin	ajan	ja	huuhtelee	laitteen.
Aseta vaahdotin
	
● Sulje	maidonvaahdotin	(6)	työntämällä	se	
sisään.
Kalkinpoisto käynnissä
Kalkinpoisto-ohjelma	käy	nyt	n.	1	minuutin	
ajan.
Tyhjennä tippa-astia
Aseta tippa-astia
	
● Tyhjennä	tiputusastia	(8)	ja	aseta	takaisin	
paikalleen.
Jos	käytetään	suodatinta,	aseta	se	nyt	ta-
kaisin	paikalleen.	Laitteesta	on	nyt	poistettu	
kalkki	ja	laite	on	taas	käyttövalmis.
Puhdistus
Kesto:	noin	10	minuuttia.
Kun	näytöllä	näkyy	ilmoitus	Suorita
puhdistus!,	paina	painiketta	e	off /	j	(12)	
3	sekunnin	ajan	ja	paina	lopuksi	painiketta	
start	(10).	Puhdistustoiminto	aloitetaan.	
Laitteen	puhdistus	voidaan	suorittaa	ajoit-
tain	painamalla	painiketta	e	off /	j	(12)	
vähintään	3	sekunnin	ajan.	Paina	painiketta	
e	off /	j	(12)	nopeasti	kaksi	kertaa.	Kierrä	
kiertonappia	(14)	niin	pitkään,	kunnes	näy-
töllä	näkyy	Käynnistä puhdistus.	
Käynnistä	puhdistus	painamalla	painiketta	
start	(10).
Näyttö	ohjaa	ohjelman	läpi.
Tyhjennä tippa-astia
Aseta tippa-astia
	
● Tyhjennä	tiputusastia	(8)	ja	aseta	takaisin	
paikalleen.	
Puhdistus käynnissä
Laite	huuhtelee	kahdesti.
Avaa laatikko
	
● Avaa	kahvijauholaatikko	(4).
Lisää puhdistusta.
	
● Lisää	yksi	Bosch	puhdistustabletti	ja	sulje	
lokero	(4).
Puhdistus käynnissä
Puhdistusohjelma	käy	nyt	noin	8	minuutin	
ajan.
Tyhjennä tippa-astia
Aseta tippa-astia
	
● Tyhjennä	tiputusastia	(8)	ja	aseta	takaisin	
paikalleen.
Laite	on	nyt	puhdistettu	ja	taas	käyttövalmis.
Sivu: 73
70 i
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Calc‘n‘Clean
Kesto:	noin	35	minuuttia.
Calc‘n‘Clean	toiminnolla	suoritetaan	saman-
aikaisesti	sekä	kalkinpoisto	että	laitteen	
puhdistaminen.	Jos	näiden	ohjelmien	suori-
tusajankohdat	ovat	lähellä	toisiaan,	espres-
so-/kahviautomaatti	ehdottaa	automaatti-
sesti	tämän	huolto-ohjelman	käyttöä.
Tärkeää:	Jos	vesisäiliössä	(16)	on	veden-
suodatin,	se	täytyy	ehdottomasti	poistaa	
sieltä	ennen	huolto-ohjelman	käynnistämis-
tä.
Kun	näytöllä	näkyy	ilmoitus	Suorita
Calc‘n‘Clean!,	paina	painiketta	e	off /	j	
(12)	3	sekunnin	ajan	ja	paina	lopuksi	paini-
ketta	start	(10).
Huolto-ohjelma	aloitetaan.
Calc‘n‘Clean-toiminto	voidaan	suorittaa	
ajoittain	painamalla	painiketta	e	off /	j	(12)	
vähintään	3	sekunnin	ajan.	Paina	painiketta	
e	off /	j	(12)	nopeasti	kaksi	kertaa.	Kierrä	
kiertonappia	(14)	niin	pitkään,	kunnes	näy-
töllä	näkyy	Käynnistä Calc‘n‘Clean.	
Käynnistä	Calc‘n‘Clean-toiminto	painamalla	
painiketta	start	(10).
Näyttö	ohjaa	ohjelman	läpi.
Tyhjennä tippa-astia
Aseta tippa-astia
	
● Tyhjennä	tiputusastia	(8)	ja	aseta	takaisin	
paikalleen.	
Calc‘n‘Clean käynnissä
Laite	huuhtelee	kahdesti.
Avaa laatikko
	
● Avaa	kahvijauholaatikko	(4).
Lisää puhdistusta.
	
● Lisää	yksi	Bosch	puhdistustabletti	ja	sulje	
lokero	(4).
Huomaa:	Jos	vedensuodatin	on	käytössä,	
näytöllä	näkyy	ilmoitus,	jossa	pyydetään	
poistamaan	suodatin	ja	painamaan	paini-
ketta	start	(10)	uudelleen.	Poista	suodatin	
nyt,	jos	sitä	ei	ole	poistettu	jo	aikaisemmin.	
Paina	käynnistyspainiketta	start	(10).
Lisää kalkinpoistoa.
Paina start
	
● Täytä	haaleaa	vettä	tyhjään	vesisäiliöön	
(16),	merkintään	0,5l	asti,	lisää	2	Bosch	
kalkinpoistotablettia	ja	anna	niiden	liueta	
täydellisesti.	
	
● Paina	käynnistyspainiketta	start	(10).
Calc‘n‘Clean käynnissä
Kalkinpoisto-ohjelma	käy	nyt	n.	10	minuutin	
ajan.
Aseta säiliö
Irrota vaahdotin
	
● Aseta	vähintään	1	l	vetoinen	astia	ulostu-
lon	(6c)	alle.
	
● Avaa	maidonvaahdotin	(6)	vetämällä	se	
ulos.
Calc‘n‘Clean käynnissä
Kalkinpoisto-ohjelma	käy	nyt	n.	12	minuutin	
ajan.
Puhd./täytä vesisäiliö
Paina start
	
● Huuhtele	vesisäiliö	(16)	ja	täytä	puhdasta	
vettä	merkintään	max	asti.
	
● Paina	käynnistyspainiketta	start	(10).
Calc‘n‘Clean käynnissä
Kalkinpoisto-ohjelma	käy	nyt	noin	30	sekun-
nin	ajan	ja	huuhtelee	laitteen.
Aseta vaahdotin
	
● Sulje	maidonvaahdotin	(6)	työntämällä	se	
sisään.
Calc‘n‘Clean käynnissä
Puhdistusohjelma	käy	nyt	noin	8	minuutin	
ajan.
Sivu: 74
71
i
TES503..			01/2011
Tyhjennä tippa-astia
Aseta tippa-astia
	
● Tyhjennä	tiputusastia	(8)	ja	aseta	takaisin	
paikalleen.
Jos	käytetään	suodatinta,	aseta	se	nyt	ta-
kaisin	paikalleen.	Laite	on	nyt	puhdistettu	ja	
taas	käyttövalmis.
Jäätymissuoja
¡ Mahdollisten jäätymisvaurioiden es-
tämiseksi kuljetuksen tai säilyttämi-
sen aikana laite on sitä ennen tyhjen-
nettävä huolellisesti.
Info:	Laitteen	tulee	olla	käyttövalmis	ja	vesi-
säiliön	(16)	täytettynä.
1.	 Aseta	suuri	astia	ulostulon	(6c)	alle.
2.	 Paina	painiketta	h	(11)	.	
Painike	h	(11)	vilkkuu,	laite	kuumenee	
nyt	noin	20	sekunnin	ajan.	Tämän	jäl-
keen	näytöllä	näkyy	Irrota
vaahdotin.
3.	 Avaa	maidonvaahdotin	(6)	vetämällä	se	
ulos	ja	anna	höyrytä	noin	15	sekunnin	
ajan.
4.	 Kytke	laite	pois	päältä	verkkokatkaisijal-
la	O/I	(9).
5.	 Tyhjennä	vesisäiliö	(16)	ja	tiputusastia	
(8).
Lisävarusteet
Seuraavat	lisävarusteet	voidaan	ostaa	alan	
liikkeistä	tai	tilata	asiakaspalvelusta:
Tilausnumero Alan	
liikkeistä
Asiakas-
palvelusta
Puhdistus	
tabletit
TCZ6001 310575
Kalkinpoisto-
tabletit
TCZ6002 310967
Vedensuodatin TCZ7003 467873
Maitosäiliö	
(eristetty)
TCZ7009 674992
Rasva	(tuubi) – 311368	
Jätehuolto A
Hävitä	pakkaus	ympäristöystävällisesti.	
Laite	on	merkitty	valtioneuvoston	sähkö-	ja	
elektroniikkalaiteromusta	annetun	asetuksen	
(852/2004)	ja	EU:n	sähkö-	ja	elektroniikkalai-
teromusta	annetun	direktiivin	(2002/96/EY)	
edellyttämällä	tavalla.	Direktiivi	säätää	EU-
laajuisesta	käytettyjen	laitteiden	palautusta	
ja	hyödyntämistä.
Tietoja	oikeasta	jätehuollosta	saa	myyjältä	
tai	kunnalliselta	jäteneuvojalta.
Takuu
Tälle	laitteelle	ovat	voimassa	maahantuojan	
myöntämät	takuuehdot.	Täydelliset	takuueh-
dot	saat	myyntiliikkeeltä,	josta	olet	ostanut	
laitteen.	Takuutapauksessa	on	näytettävä	
ostokuitti.
Oikeus	muutoksiin	pidätetään.
Sivu: 75
72 i
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Häiriö Syy Apu
Näytöllä	näkyy	ilmoitus	
Lisää kahvipapuja!	
vaikka	papusäiliö	(1)	on	
täysi	tai	kahvimylly	ei	jauha	
papuja.
Pavut	eivät	putoa	kahvimyl-
lyyn	(liian	öljyiset	pavut).
Koputa	papusäiliötä	(1)	ke-
vyesti.	
Vaihda	kahvin	laatua.	
Kun	papusäiliö	(1)	on	tyhjä,	
pyyhi	se	kuivalla	pyyhkellä.
Kuuman	veden	valmistami-
nen	ei	onnistu
Maidonvaahdotin	(6)	tai	
maidonvaahdottimen	kiinni-
tys	likainen.
Puhdista	maidonvaahdotin	
(6)	tai	maidonvaahdottimen	
kiinnitys,	katso	luku	”Huolto	
ja	päivittäinen	puhdistus”.
Liian	vähän	tai	ei	ollenkaan	
maitovaahtoa	
tai
maidonvaahdotin	(6)	ei	ime	
maitoa.
Maidonvaahdotin	(6)	tai	
maidonvaahdottimen	kiinni-
tys	likainen.
Puhdista	maidonvaahdotin	
(6)	tai	maidonvaahdottimen	
kiinnitys,	katso	luku	”Huolto	
ja	päivittäinen	puhdistus”.
Laite	kalkkeentunut. Poista	kalkki	laitteesta.
Sopimaton	maidon	laatu. Käytä	maitoa	jonka	rasvapi-
toisuus	on	1,5%.
Maidonvaahdotin	(6)	on	
koottu	tai	asetettu	paikal-
leen	väärin.
Kostuta	maidonvaahdotti-
men	osat	ja	paina	ne	tiukasti	
yhteen.
Kahvia	tulee	vain	tiputellen	
tai	ei	ollenkaan.
Liian	hieno	jauhatus.	
Kahvijauho	liian	hienoa.
Säädä	jauhatus	karkeam-
maksi.	Käytä	karkeampaa	
kahvijauhoa.
Laite	kalkkeentunut. Poista	kalkki	laitteesta.
Kahvissa	ei	ole	”Cremaa”. Sopimaton	kahvin	laatu. Käytä	kahvilaatua,	jossa	on	
enemmän	robusta-papuja.
Pavut	eivät	ole	enää	paah-
totuoreita.
Käytä	tuoreita	papuja.
Jauhatusta	ei	ole	sovitettu	
kahvipapuihin.
Säädä	jauhatus	hienom-
maksi.
Kahvi	on	liian	”hapanta”. Jauhatus	asetettu	liian	kar-
keaksi	tai	kahvijauho	on	
liian	karkeaa.
Säädä	jauhatus	hienom-
maksi	tai	käytä	hienompaa	
kahvijauhoa.
Sopimaton	kahvilaatu. Käytä	tummemmaksi	paah-
dettua	kahvia.
Ellei toimintahäiriöitä voida korjata, soita Hotline palvelupuhelimeen!
Pienten toimintahäiriöiden korjaaminen
Sivu: 76
73
i
TES503..			01/2011
Pienten toimintahäiriöiden korjaaminen
Häiriö Syy Apu
Kahvi	on	liian	”väkevää”. Jauhatus	säädetty	liian	hie-
noksi	tai	kahvijauho	on	liian	
hienoa.
Säädä	jauhatus	karkeam-
maksi	tai	käytä	karkeampaa	
kahvijauhoa.
Sopimaton	kahvin	laatu. Vaihda	kahvin	laatua.
Näytöllä	ilmoitus	Häiriö.
Soita Hotlineen.
Laitteessa	on	toimintahäiriö. Ota	yhteys	Hotlineen.
Vedensuodatin	ei	pysy	vesi-
säiliössä	(16).
Vedensuodatinta	ei	ole	kiin-
nitetty	oikein.
Kiinnitä	vedensuodatin	vesi-
säiliöön	lujasti	painamalla.
Kahvinporot	eivät	ole	kiinte-
ässä	muodossa	ja	ne	ovat	
liian	märkiä.
Jauhatus	on	asetettu	liian	
hienoksi	tai	karkeaksi	tai	
käytettävissä	on	liian	vähän	
kahvijauhoja.
Säädä	jauhatus	karkeam-
maksi	tai	hienommaksi	tai	
mittaa	2	tasapäistä	mittalu-
sikallista	kahvijauhoja.
Näytöllä	näkyy	teksti	
Puhdista keittoyksikk.
Keittoyksikkö	(5)	likainen. Puhdista	keittoyksikkö	(5).
Keittoyksikössä	(5)	on	liian	
paljon	jauhokahvia.	
Puhdista	keittoyksikkö	(5)	
(mittaa	enintään	2	tasapäis-
tä	mittalusikallista	kahvijau-
hoja).
Keittoyksikön	mekanismi	on	
jäykkä.
Irrota	keittoyksikkö	ja	käsit-
tele	tiivisteet	tarkoitukseen	
sopivalla	rasvalla	(tilausnu-
mero	311368),	katso	luku	
”Huolto	ja	päivittäinen	puh-
distus”.
Kahvin	tai	maitovaahdon	
laatu	vaihtelee	huomatta-
vasti.	
Laite	kalkkeentunut. Poista	laitteesta	kalkki	käyt-
töohjeessa	neuvotulla	taval-
la	käyttämällä	kahta	kalkin-
poistotablettia.
Kun	tiputusastia	(8)	irrote-
taan,	laitteen	sisäpohjalla	
näkyy	sille	tippunutta	vettä.
Tiputusastia	(8)	on	irrotettu	
liian	aikaisin.
Irrota	tiputusastia	(8)	vasta	
kun	viimeisestä	juoman	
valmistumisesta	on	kulunut	
muutama	sekunti.
Ellei toimintahäiriöitä voida korjata, soita Hotline palvelupuhelimeen!
Sivu: 77
74 i
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Häiriö Syy Apu
Näytöllä	näkyy	teksti		
Aseta keittoyksikk.
Keittoyksikkö	(5)	puuttuu	tai	
sitä	ei	tunnisteta.
Kytke	laite	pois	päältä,	kun	
keittoyksikkö	(5)	on	asetettu	
paikalleen.	Odota	3	sekun-
tia	ja	kytke	laite	takaisin	
päälle.
Tehdasasetuksia	on	
muutettu	ja	ne	halutaan	
ottaa	uudelleen	käyttöön	
(Nollaus).
Käyttäjä	on	tehnyt	
asetuksia,	joita	hän	ei	enää	
halua	käyttää.
Kytke	verkkokytkimellä	O/I	
(9)	varustettu	laite	pois	pääl-
tä.	Paina	painiketta	e	off /	
j		(12)	ja	painiketta	h	(11)	ja	
kytke	verkkokytkimellä	O/I	
(9)	varustettu	laite	takaisin	
päälle.	Vahvista	sitten	pai-
nikkeella	start (10).	
Tehdasasetukset	on	otettu	
käyttöön.
Ellei toimintahäiriöitä voida korjata, soita Hotline palvelupuhelimeen!
Pienten toimintahäiriöiden korjaaminen
Tekniset tiedot
Verkkoliitäntä	(jännite/taajuus) 220-240	V	/	50-60	Hz
Teho 1600	W
Pumpun	maksimipaine	(staattinen) 15	bar
Vesisäiliön	maksimitilavuus	(ilman	suodatinta)	 1,7	l
Kahvipapusäiliön	maksimitilavuus 300	g
Johdon	pituus 100	cm
Mitat	(K	x	L	x	S) 385	x	280	x	479	mm
Paino,	tyhjänä 9,3	kg
Kahvimylly Keraaminen	

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch VeroCafe TES50328RW ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch VeroCafe TES50328RW

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch VeroCafe TES50328RW, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch VeroCafe TES50328RW käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch VeroCafe TES50328RW suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.