Bosch UNEO käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch UNEO allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Porakone
  • Malli/nimi: UNEO
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Arabialainen, Tšekki, Puola, Venäjä, Romanialainen, Slovakki, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 61
62 | Suomi
2 609 006 431 | (2.4.13) Bosch Power Tools
Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du også på:
www.bosch-pt.com
Boschrådgivningsteamethjelperdeggjernevedspørsmålan-
gående våre produkter og deres tilbehør.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Transport
Li-ion-batteriene i verktøyet underligger kravene for farlig
gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten
ytterligere krav.
Ved forsendelse gjennom tredje personer (f. eks.: lufttran-
sport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til em-
ballasje og merking. Du må da konsultere en ekspert for farlig
gods ved forberedelse av forsendelsen.
Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de åp-
ne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger seg i
emballasjen.
Ta også hensyn til eventuelle videreførende nasjonale for-
skrifter.
Deponering
Elektroverktøy, batterier, tilbehør og emballasje må
leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.
Elektroverktøy og batterier må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU
om gamle elektriske apparater og iht. det
europeiske direktivet 2006/66/EF må de-
fekte eller oppbrukte batterier/oppladbare
batteriersamlesinnadskiltogleveresinntil
en miljøvennlig resirkulering.
Batterier/oppladbare batterier:
Li-ion:
Ta hensyn til informasjonene i avsnit-
tet «Transport», side 62.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuus-
ohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai va-
kavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
 Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
 Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
 Äläasetasähkötyökalua alttiiksisateelletai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
 Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
 Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei
olevältettävissä,tuleekäyttäävikavirtasuojakytkintä.
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaa-
raa.
Henkilöturvallisuus
 Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
VAROITUS
OBJ_BUCH-1695-002.book Page 62 Tuesday, April 2, 2013 10:59 AM
Sivu: 62
Suomi | 63
Bosch Power Tools 2 609 006 431 | (2.4.13)
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
 Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
 Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
 Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
 Vältäepänormaaliakehonasentoa.Huolehdiainatuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteis-
sa.
 Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käyte-
täänoikeallatavalla.Pölynimulaitteistonkäyttövähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
 Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhöntarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
 Äläkäytä sähkötyökalua, jota eivoida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
 Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osatennenkäyttöä.Monentapaturmansyytlöytyväthuo-
nosti huolletuista laitteista.
 Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
 Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Akkukäyttöisten työkalujen huolellinen käsittely
ja käyttö
 Lataaakkuvainvalmistajansuosittelemassalatauslait-
teessa. Latauslaite, joka soveltuu määrätyntyyppiselle
akulle,saattaamuodostaatulipalovaaranerilaistaakkuala-
dattaessa.
 Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen sähkö-
työkaluun tarkoitettua akkua. Jonkin muun akun käyttö
saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
 Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä, kuten pa-
perinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruu-
veista tai muista pienistä metalliesineistä,jotka voivat
oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien välinen
oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipa-
loon.
 Väärästä käytöstä johtuen akusta saattaa vuotaa nes-
tettä. Vältä koskettamasta nestettä. Jos nestettä va-
hingossa joutuu iholle, huuhtele kosketuskohta vedel-
lä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tämän lisäksi
lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa är-
sytystä ja palovammoja.
Huolto
 Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Vasaroiden turvallisuusohjeet
 Käytä kuulonsuojainta. Melu saattaa aiheuttaa kuulon
menetystä.
 Pidä sähkötyökalua eristetyistä pinnoista tehdessäsi
työtä, jossa vaihtotyökalu tai ruuvi saattaisi osua pii-
lossa olevaan sähköjohtoon. Kosketus jännitteiseen joh-
toon voi saattaa sähkötyökalun metalliosat jännitteisiksi ja
johtaa sähköiskuun.
Muita turvallisuus- ja työohjeita
 Aseta suunnanvaihtokytkin keskiasentoon kuljetuk-
sen ja säilytyksen ajaksi. Käynnistyskytkimen tahaton
painallus muodostaa loukkaantumisvaaran.
 Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttö-
johtojen paikallistamiseksi tai käänny paikallisen jake-
luyhtiön puoleen. Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa
tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen
OBJ_BUCH-1695-002.book Page 63 Tuesday, April 2, 2013 10:59 AM
Sivu: 63
64 | Suomi
2 609 006 431 | (2.4.13) Bosch Power Tools
saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijohtoputken puhkaisu ai-
heuttaa aineellista vahinkoa.
 Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin käsin ja ota tu-
keva seisoma-asento. Sähkötyökalua pystyy ohjaamaan
varmemmin kahdella kädellä.
 Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin
kädessä pidettynä.
 Poraukseenilmaniskuapuuhun,metalliin,keramiikkaanja
muoviin voit käyttää siihen soveltuvaa SDS-Quick-vaihto-
työkalua tai vaihtotyökalua, jossa on kuusiokulmavarsi.
 SDS-Quick-vaihtotyökalun asennus: Tarkista lukkiutu-
minen työkalusta vetämällä.
 Suurinvääntömomenttisaavutetaanvainkäyttömuodossa
ruuvinvääntö (1. vaihde). Suurin tyhjäkäyntikierrosluku
saavutetaan vain käyttömuodoissa poraus ja vasarapora-
us.
 Vaihda vahingoittunut pölynsuojus välittömästi uu-
teen. Pölynsuojus estää pitkälti porauspölyn tunkeutumi-
sen työkalunpitimeen käytön aikana. Varo työkaluja vaih-
dettaessa, ettei pölynsuojus vaurioidu.
 Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muuta-
mienpuulaatujen,kivennäistenjametallinpölytvoivat
olla terveydelle vaarallisia ja johtaa allergisiin reaktioi-
hin, hengitystiesairauksiin ja/tai syöpään. Asbestipitoi-
sia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua, jos se on
mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset koski-
en käsiteltäviä materiaaleja.
 Vältä pölynkertymää työpaikalla. Pöly saattaa helposti
syttyä palamaan.
 Pysäytäsähkötyökalu,josvaihtotyökalujuuttuukiinni.
Irrota vaihtotyökalu.
 Jos sähkötyökalu käynnistetään poranterän ollessa
juuttunut kiinni, syntyy suuria vastavoimia.
 Laske työkalu ruuvin päälle, ennen kuin kytket virran.
Varo, ettei käynnissä oleva työkalu luiskahda pois paikal-
taan.
 Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen
kuinasetatsenpoiskäsistäsi.Vaihtotyökalusaattaajuut-
tua kiinni johtaen sähkötyökalun hallinnan menettämi-
seen.
 Käynnistä energiansäästön takia sähkötyökalu vain, kun
käytät sitä.
 Vältä käynnistämästä työkalua turhaan. Ennen kuin
asetat akun paikalleen työkaluun, katso, että pääkyt-
kin(ON/OFF)onkytkettypoispäältä.Jostyökaluakulje-
tetaan mukana niin, että se roikkuu pääkytkimen varassa
tai jos akku asetetaan paikalleen virran ollessa päällä, seu-
rauksena voi olla työtapaturma.
 Älä avaa akkua. On olemassa oikosulun vaara.
Suojaa akku kuumuudelta esim. myös pitkäaikai-
selta auringonpaisteelta, tulelta, vedeltä ja koste-
udelta. On olemassa räjähdysvaara.
 Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asiaankuulumat-
tomalla tavalla, siitä saattaa purkautua höyryjä. Tuule-
ta raikkaalla ilmalla ja hakeudu lääkärin luo, jos ilme-
nee haittoja. Höyryt voivat ärsyttää hengitystiehyeitä.
 Käytä akkua ainoastaan yhdessä Bosch-sähkötyökalu-
si kanssa.Vaintätensuojaatakkusivaaralliseltaylikuormi-
tukselta.
 Käytä vain alkuperäisiä Bosch-akkuja, joiden jännite
vastaa sähkötyökalusi tyyppikilvessä olevaa jännitet-
tä. Muita akkuja käytettäessä,esim. jäljitelmiä, työstettyjä
akkuja tai vieraita valmisteita, on olemassa räjähtävien ak-
kujen aiheuttama loukkaantumisvaara ja ainevahinkovaa-
ra.
 Akku toimitetaan osittain ladattuna. Jotta akun täysi
teho voitaisiin taata, tulee akku ennen ensimmäistä
käyttöönottoa ladata täyteen latauslaitteessa.
 Lue latauslaitteen käyttöohje.
 Tarkista, että akku on tiukasti paikallaan. On olemassa
kaksi lukitusvaihetta.
 Akun latausvalvontanäyttö osoittaa, puoleen väliin tai ko-
konaan painetulla käynnistyskytkimellä, muutaman se-
kunnin ajan akun lataustilan. Se koostuu kolmivärisestä
LED istä.
Tunnusmerkit
Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lukemi-
sessa ja ymmärtämisessä. Opettele tunnusmerkit ja niiden
merkitys. Tunnusmerkkien oikea tulkinta auttaa sinua käyttä-
mään sähkötyökaluasi paremmin ja turvallisemmin.
LED Kapasiteetti
Vihreä kestovalo ≥ 66 %
Oranssi kestovalo > 33 % —66 %
Punainen kestovalo > 11 % —33 %
Punainen vilkkuvalo ≤ 11 %
Tunnusmerkki Merkitys
Uneo: Akkuporavasara
harmaana merkitty alue: Käsikahva
(eristetty tartuntapinta)
Tuotenumero
Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet
OBJ_BUCH-1695-002.book Page 64 Tuesday, April 2, 2013 10:59 AM
Sivu: 64
Suomi | 65
Bosch Power Tools 2 609 006 431 | (2.4.13)
Vakiovarusteet
Akkuporavasara.
Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä vaihtotyökalu tai lisätarvi-
ke ei kuulu vakiotoimitukseen.
Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmastamme.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu betonin, tiilen ja kiven vasarapo-
raukseen. Se soveltuu myös ilman iskua käytettäessä puun ja
metallin poraukseen ja ruuvien ruuvaukseen.
Tekniset tiedot
Tuotteen tekniset tiedot löytyvät taulukosta sivulla 87.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 60745 direktiivien
2011/65/EU, 2004/108/EY, 2006/42/EY määräysten mu-
kaan.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Irrota akku sähkölaitteesta ennen kaik-
kia sähkölaitteeseen kohdistuvia töitä.
Käytä suojakäsineitä
Käytä kuulonsuojainta.
Käytä suojalaseja
Liikesuunta
Reaktiosuunta
seuraava tapahtumavaihe
Kielletty menettely
Ruuvit
Poraus ilman iskua
Vasaraporaus
Käynnistys
Poiskytkentä
Ei kierros-/iskulukua
Suuri kierros-/iskuluku
Pyörimissuunta oikealle/vasemmalle
Akun latauksen merkkivalo
Työkalunpidin
Voitele vaihtotyökalun kiinnityspää ke-
vyesti rasvalla
Tunnusmerkki Merkitys
U Nimellisjännite
E Kiinnitysiskun voimakkuus vastaa
EPTA-Procedure 05/2009
n0 Tyhjäkäyntikierrosluku
M Suurin vääntömomentti ISO 5393 mu-
kaan
Puu
Teräs
Betoni
Muuraus
Ø Poraterän halkaisija maks.
Ø maks. ruuvin Ø
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003
LwA Äänen tehotaso
LpA Äänen painetaso
ah Värähtelyn yhteisarvot
K Epävarmuus
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Tunnusmerkki Merkitys
OBJ_BUCH-1695-002.book Page 65 Tuesday, April 2, 2013 10:59 AM
Sivu: 65
66 | Suomi
2 609 006 431 | (2.4.13) Bosch Power Tools
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 02.04.2013
Melu-/tärinätiedot
Tuotteen mittausarvot löytyvät taulukosta sivulla 87.
Melu- ja värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisum-
ma) mitattuna EN 60745 mukaan.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745
standardoidunmittausmenetelmänmukaisestijasitävoidaan
käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös väräh-
telyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muissa
töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huol-
lettuna, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kasvat-
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn työ-
aikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se aika, jolloin
laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käyte-
tä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtely-
rasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojaksivärähtelyn
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja vaihto-
työkalujen huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun or-
ganisointi.
Asennus ja käyttö
Seuraava taulukko näyttää sähkötyökalun asennukseen ja käyttöön liittyvät kohdat. Ohjeet ja käyttökohdat näytetään kussakin
kuvassa. Käytön lajista riippuen tarvitaan ohjeiden erilaisia yhdistelmiä. Ota turvallisuusohjeet huomioon.
Tehtävä Kuva Ota huomioon Sivu
Akun irrotus 1 88
Akun asennus 2 88
Akun varaustilan tarkistus 3 88
Vaihtotyökalun valinta 4 89
SDS-Quick-vaihtotyökalun asennus 5 89
Kuusiovarrella varustettujen vaihto-
työkalujen asennus
6 90
100 %
0 %
OBJ_BUCH-1695-002.book Page 66 Tuesday, April 2, 2013 10:59 AM
Sivu: 66
Suomi | 67
Bosch Power Tools 2 609 006 431 | (2.4.13)
Huolto ja puhdistus
 Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun tuuletusau-
kot puhtaina, jotta voit työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
Puhdista vaihtotyökalu,työkalunpidinjasähkötyökaluntuule-
tusaukot sekä akun tuuletusaukot joka käytön jälkeen.
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja
varaosista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellään sinua tuotteitamme
ja niiden lisätarvikkeita koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi
Kuljetus
Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaara-ainelain
määräystenalaisia.Käyttäjäsaakuljettaaakkujakadullailman
erikoistoimenpiteitä.
Toimitettaessa sivullisen kautta (esim.: lentorahti tai huolin-
ta) on noudatettava pakkausta ja merkintää koskevia erikois-
vaatimuksia.Tällöinonlähetyksenvalmistelussaehdottomas-
ti käytettävä vaara-aineasiantuntijaa.
Lähetä akkuja ainoastaan, jos kotelo on vaurioitumaton. Teip-
paa avoimet liittimet ja pakkaa akku niin, että se ei pääse liik-
kumaan pakkauksessa.
Ota myös huomioon mahdolliset tarkemmat kansalliset mää-
räykset.
Hävitys
Sähkötyökalut, akut, lisätarvikkeet ja pakkaukset tu-
lee toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökaluja tai akkuja/paristoja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU
mukaankäyttökelvottomatsähkötyökalutja
eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY
mukaan vialliset tai loppuun käytetyt
akut/paristot täytyy kerätä erikseen ja toi-
mittaa ympäristöystävälliseen kierrätyk-
seen.
Akut/paristot:
Litiumioni:
Katso ohjeita kappaleessa ”Kuljetus”,
sivu 67.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
SDS-Quick-vaihtotyökalun irrotus 7 90
Kuusiovarrella varustettujen vaihto-
työkalujen irrotus
8 90
Valitse käyttömuoto ja kiertosuunta 9 91
Käynnistys ja pysäytys sekä kierros-
luvun säätö
10 92
Lisälaitteen valinta 93 –95
Tehtävä Kuva Ota huomioon Sivu
OBJ_BUCH-1695-002.book Page 67 Tuesday, April 2, 2013 10:59 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch UNEO ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch UNEO

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch UNEO, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch UNEO käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch UNEO suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.