Bosch UNEO Maxx käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch UNEO Maxx allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Porakone
  • Malli/nimi: UNEO Maxx
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Hollantilainen, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Arabialainen, Puola, Venäjä, Tšekki, Romanialainen, Slovakki, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 60
Suomi | 61
Bosch Power Tools 1 609 92A 09P | (28.5.13)
Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du også på:
www.bosch-pt.com
Boschrådgivningsteamethjelperdeggjernevedspørsmålan-
gående våre produkter og deres tilbehør.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Transport
Li-ion-batteriene i verktøyet underligger kravene for farlig
gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten
ytterligere krav.
Ved forsendelse gjennom tredje personer (f. eks.: lufttran-
sport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til em-
ballasje og merking. Du må da konsultere en ekspert for farlig
gods ved forberedelse av forsendelsen.
Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de åp-
ne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger seg i
emballasjen.
Ta også hensyn til eventuelle videreførende nasjonale for-
skrifter.
Deponering
Elektroverktøy, batterier, tilbehør og emballasje må
leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.
Elektroverktøy og batterier må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU
om gamle elektriske apparater og iht. det
europeiske direktivet 2006/66/EC må de-
fekte eller oppbrukte batterier/oppladbare
batteriersamlesinnadskiltogleveresinntil
en miljøvennlig resirkulering.
Batterier/oppladbare batterier:
Li-ion:
Ta hensyn til informasjonene i avsnit-
tet «Transport», side 61.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai va-
kavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
 Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
 Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
 Äläasetasähkötyökalua alttiiksisateelletai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
 Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
 Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei
olevältettävissä,tuleekäyttäävikavirtasuojakytkintä.
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaa-
raa.
Henkilöturvallisuus
 Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
VAROITUS
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 61 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM
Sivu: 61
62 | Suomi
1 609 92A 09P | (28.5.13) Bosch Power Tools
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
 Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
 Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
 Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
 Vältäepänormaaliakehonasentoa.Huolehdiainatuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteis-
sa.
 Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käyte-
täänoikeallatavalla.Pölynimulaitteistonkäyttövähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
 Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhöntarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
 Äläkäytä sähkötyökalua, jota eivoida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
 Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osatennenkäyttöä.Monentapaturmansyytlöytyväthuo-
nosti huolletuista laitteista.
 Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
 Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Akkukäyttöisten työkalujen huolellinen käsittely ja käyt-
tö
 Lataaakkuvainvalmistajansuosittelemassalatauslait-
teessa. Latauslaite, joka soveltuu määrätyntyyppiselle
akulle,saattaamuodostaatulipalovaaranerilaistaakkuala-
dattaessa.
 Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen sähkö-
työkaluun tarkoitettua akkua. Jonkin muun akun käyttö
saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
 Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä, kuten pa-
perinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruu-
veista tai muista pienistä metalliesineistä,jotka voivat
oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien välinen
oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipa-
loon.
 Väärästä käytöstä johtuen akusta saattaa vuotaa nes-
tettä. Vältä koskettamasta nestettä. Jos nestettä va-
hingossa joutuu iholle, huuhtele kosketuskohta vedel-
lä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tämän lisäksi
lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa är-
sytystä ja palovammoja.
Huolto
 Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Vasaroiden turvallisuusohjeet
 Käytä kuulonsuojainta. Melu saattaa aiheuttaa kuulon
menetystä.
 Pidä sähkötyökalua eristetyistä pinnoista tehdessäsi
työtä, jossa vaihtotyökalu tai ruuvi saattaisi osua pii-
lossa olevaan sähköjohtoon. Kosketus jännitteiseen joh-
toon voi saattaa sähkötyökalun metalliosat jännitteisiksi ja
johtaa sähköiskuun.
 Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttö-
johtojen paikallistamiseksi tai käänny paikallisen jake-
luyhtiön puoleen. Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa
tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen
saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijohtoputken puhkaisu ai-
heuttaa aineellista vahinkoa.
 Pysäytä sähkötyökalu välittömästi, jos vaihtotyökalu
lukkiutuu. Varaudu voimakkaisiin vastamomentteihin,
jotka syntyvät takaiskussa. Vaihtotyökalu lukkiutuu,
kun:
— sähkötyökalua ylikuormitetaan tai
— se kallistuu työstettävässä työkappaleessa.
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 62 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM
Sivu: 62
Suomi | 63
Bosch Power Tools 1 609 92A 09P | (28.5.13)
 Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin
kädessä pidettynä.
 Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen
kuinasetatsenpoiskäsistäsi.Vaihtotyökalusaattaajuut-
tua kiinni johtaen sähkötyökalun hallinnan menettämi-
seen.
 Älä avaa akkua. On olemassa oikosulun vaara.
Suojaa akku kuumuudelta esim. myös pitkäai-
kaiselta auringonpaisteelta, tulelta, vedeltä ja
kosteudelta. On olemassa räjähdysvaara.
 Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asiaankuulumat-
tomalla tavalla, siitä saattaa purkautua höyryjä. Tuule-
ta raikkaalla ilmalla ja hakeudu lääkärin luo, jos ilme-
nee haittoja. Höyryt voivat ärsyttää hengitystiehyeitä.
 Käytä akkua ainoastaan yhdessä Bosch-sähkötyökalu-
sikanssa.Vaintätensuojaatakkusivaaralliseltaylikuormi-
tukselta.
 Käytä vain alkuperäisiä Bosch-akkuja, joiden jännite
vastaa sähkötyökalusi tyyppikilvessä olevaa jännitet-
tä. Muita akkuja käytettäessä,esim. jäljitelmiä, työstettyjä
akkuja tai vieraita valmisteita, on olemassa räjähtävien ak-
kujen aiheuttama loukkaantumisvaara ja ainevahinkovaa-
ra.
Tuotekuvaus
Lue kaikkiturvallisuus- ja muutohjeet. Tur-
vallisuusohjeidennoudattamisenlaiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu vasaraporaukseen betoniin, tii-
leen ja kiveen. Se soveltuu myös poraamiseen ilman iskua
puuhun, metalliin, keramiikkaan ja muoviin. Sähkötyökalut,
joissaonelektroninensäätösekäkiertooikealle/vasemmalle,
soveltuvat myös ruuvinvääntöön.
Sähkötyökalun valo on tarkoitettu sähkötyökalun työalueen
suoraan valaisuun, se ei sovellu kotitalouden huonevaloksi.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Työkalunpidin, SDS-Quick
2 Pölynsuojus
3 Lukkoholkki
4 Vaihtokytkin ”poraus/vasaraporaus”
5 Kiertosuunnan näyttö oikealle
6 Kiertosuunnan näyttö vasemmalle
7 Suunnanvaihtokytkin
8 Käynnistyskytkin
9 Akun latausvalvontanäyttö
10 Akku*
11 ”Power Light”-lamppu
12 Yleispidin*
13 Ruuvauskärki *
14 Kuulalukituksella varustettu ruuvauskärki*
15 Kuusiovarrella varustetut poranterät*
16 SDS-Quick-kiinnitteinen poranterä*
17 Kahva (eristetty kädensija)
18 Akun vapautuspainike
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: Äänen
painetaso 85 dB(A); äänen tehotaso 96 dB(A). Epävarmuus
K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epävarmuus K mitattuna EN 60745 mukaan:
Vasaraporaus betoniin: ah=13 m/s2
, K=3 m/s2
,
Poraus metalliin: ah=4 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Ruuvinvääntö: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745
standardoidunmittausmenetelmänmukaisestijasitävoidaan
käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös väräh-
telyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muissa
töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huol-
lettuna, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kasvat-
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn työ-
aikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se aika, jolloin
laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käyte-
tä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtely-
rasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojaksivärähtelyn
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja vaihto-
työkalujen huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun or-
ganisointi.
Akkuporavasara Uneo Maxx
Tuotenumero 3 603 J52 3..
Nimellisjännite V= 18
Nimellinen kierrosluku min-1
0–900
Iskuluku min-1
0–5000
Kiinnitysiskun voimakkuus vastaa
EPTA-Procedure 05/2009 J 0,6
Työkalunpidin SDS-Quick
maks. poranterän Ø
– Betoni (kierukkaporanterällä)
– Teräs
– Puu
– Puu (lattaporanterällä)
mm
mm
mm
mm
10
8
10
20
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003 kg 1,4
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 63 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM
Sivu: 63
64 | Suomi
1 609 92A 09P | (28.5.13) Bosch Power Tools
Standardinmukaisuusvakuutus
Täten vakuutamme, että ”teknisissä tiedoissa” kuvattu tuote
vastaa seuraavien normien tai ohjeasiakirjojen vaatimuksia:
EN 60745 direktiivien 2009/125/EY (asetus 1194/2012),
2011/65/EU, 2004/108/EY, 2006/42/EY määräysten mu-
kaan.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.05.2013
Asennus
 Aseta aina suunnanvaihtokytkin keskiasentoon ennen
kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä (esim. huolto,
työkalun vaihto jne.) sekä laitetta kuljetettaessa ja säi-
lytettäessä. Muutoin käynnistyskytkimen tahaton painal-
lus muodostaa loukkaantumisvaaran.
Akun lataus (katso kuva A)
 Käytä vain tarvikesivulla mainittuja latauslaitteita.
Vain nämä latauslaitteet on sovitettu sähkötyökalussasi
käytettävälle litiumioniakulle.
Huomio:Akkutoimitetaanosittainladattuna.Jottaakuntäysi
teho voitaisiin taata, tulee akku ennen ensimmäistä käyttöön-
ottoa ladata täyteen latauslaitteessa.
Litiumioniakkua voidaan ladata milloin vain lyhentämättä
akun elinikää. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua.
Litiumioniakku on suojattu syväpurkausta vastaan ”elektroni-
sen kennojen suojauksen (ECP)” avulla. Akun tyhjetessä suo-
jakytkentä pysäyttää sähkötyökalun: Vaihtotyökalu ei enää lii-
ku.
 Älä enää paina käynnistyskytkintä sähkötyökalun
automaattisen poiskytkennän jälkeen. Akku saattaa
vahingoittua.
Irrotaakku10painamallalukkopainikkeita18 javetämälläak-
ku alaspäin ulos sähkötyökalusta. Älä käytä voimaa tähän.
Voit ladata akun 10 myös sen ollessa asennettuna sähkötyö-
kaluun. Latauksen aikana sähkötyökalua ei voi käynnistää.
Paina käynnistyskytkintä 8, akun lataustilan näyttöä varten,
katso kappale ”Akun lataustilan näyttö”.
Akku on varustettu NTC-lämpötilanvalvonnalla, joka sallii la-
taamisenvainakunlämpötilanollessavälillä0 °Cja45 °C.Tä-
ten saavutetaan pitkä käyttöikä akulle.
Ota huomioon hävitysohjeet.
Työkalun valinta
Vasaraporaukseen tarvitset SDS-Quick-vaihtotyökalun.
Poraukseen ilman iskua puuhun, metalliin, keramiikkaan ja
muoviin voit käyttää siihen soveltuvaa SDS-Quick-vaihtotyö-
kalua tai vaihtotyökalua, jossa on kuusiokulmavarsi.
Käytä ruuvinvääntöön ainoastaan ruuvauskärkiä, joissa on
kuulalukitus 14 (DIN 3126-E6.3). Muita ruuvauskärkiä 13
voitkäyttääkuulalukituksellavarustetunyleispitimen12 avul-
la.
Valikoiman sopivista vaihtotyökaluista löydät tämän ohjeen
lopussa olevasta tarvikekatsauksesta.
Työkalunvaihto
SDS-Quick-työkalunpitimellä voit yksinkertai-
sesti ja kätevästi vaihtaa vaihtotyökalut ilman
lisätyökaluja.
SDS-Quick-vaihtotyökalu liikkuu järjestelmäs-
tä johtuen vapaasti. Täten syntyy tyhjäkäynnil-
lä pyörintäheitto. Tämä ei vaikuta porausreiän tarkkuuteen,
koska poranterä keskittää itsensä porauksen aikana.
Työkalunpitimeen SDS-Quick voit myös kiinnittää erilaisia
kuusiovarrellavarustettujaporanteriä.Lisätietojatästälöydät
tämän ohjeen lopussa olevalta tarvikesivulta.
Pölynsuojus2estääpitkältiporanpölyntunkeutumisentyöka-
lunpitimeen käytön aikana. Varo työkaluja vaihdettaessa, et-
tei pölynsuojus 2 vaurioidu.
 Vaurioitunut pölynsuojus on heti vaihdettava. Suosit-
telemme, että tämä työ jätetään asiakaspalvelun suori-
tettavaksi.
SDS-Quick-vaihtotyökalun asennus (katso kuva B)
Puhdista vaihtotyökalun istukkaan tuleva varsi ennen asen-
nusta ja rasvaa sitä kevyesti.
Aseta vaihtotyökalu kiertäen työkalunpitimeen, kunnes se
lukkiutuu itesestään.
Tarkista lukkiutuminen työkalusta vetämällä.
SDS-Quick-vaihtotyökalun irrotus (katso kuva C)
Työnnä lukkoholkki 3 taaksepäin ja poista vaihtotyökalu.
Pölyn ja lastun poistoimu
 Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivennäispölyt ja metallipölyt voivat olla ter-
veydelle vaarallisia. Pölyn kosketus tai hengitys saattaa ai-
heuttaa käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille allergisia
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjäpölyjä,kutentammen-taipyökinpölyäpidetään
karsinogeenisina, eritoten yhdessä puukäsittelyssä käy-
tettyjen lisäaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset koski-
en käsiteltäviä materiaaleja.
 Vältä pölynkertymää työpaikalla. Pöly saattaa helposti
syttyä palamaan.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 64 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM
Sivu: 64
Suomi | 65
Bosch Power Tools 1 609 92A 09P | (28.5.13)
Käyttö
Käyttöönotto
Akun asennus
 Käytä vain alkuperäisiä Bosch-litiumioniakkuja, joiden
jännite vastaa sähkötyökalusi tyyppikilvessä olevaa
jännitettä. Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa louk-
kaantumiseen ja tulipaloon.
Aseta suunnanvaihtokytkin 7 keskiasentoon, tahattoman
käynnistyksen estämiseksi. Työnnä ladattu akku 10kahvaan,
kunnes se lukkiutuu tuntuvasti ja asettuu tasaisesti kiinni kah-
vaan.
Käyttömuodon asetus
Valitse sähkötyökalun toimintamuoto”poraus/vasaraporaus”
4 vaihtokytkimellä.
Huomio: Toimintamuodon muutos on sallittu vain sähkötyö-
kalun ollessa poiskytkettynä! Muussa tapauksessa sähkötyö-
kalu saattaa vaurioitua.
Käännä käyttömuodon muuttamiseksi ”poraus/vasarapora-
us”-vaihtokytkin 4 haluttuun asentoon.
Pyörimissuunnan asetus (katso kuva D)
 Käytä suunnanvaihtokytkintä 7 ainoastaan sähkötyö-
kalun ollessa pysähdyksissä.
Suunnanvaihtokytkimellä 7 voit muuttaa sähkötyökalun kier-
tosuunnan. Käynnistyskytkimen 8 ollessa painettuna tämä ei
kuitenkaan ole mahdollista.
Kiertooikealle:Poraustajaruuvinkiertoavartenpainatsuun-
nanvaihtokytkintä 7 vasemmalle vasteeseen asti.
Kiertosuunnan näyttöoikealle 5palaakäynnistyskyt-
kinta 8 painettaessa ja moottorin käydessä.
Kierto vasemmalle: Ruuvien ja muttereiden avaamista ja
uloskiertoa varten painat suunnanvaihtokytkintä 7 oikealle
vasteeseen asti.
Kiertosuunnan näyttö vasemmalle 6 palaa käynnis-
tyskytkinta 8 painettaessa ja moottorin käydessä.
Käynnistys ja pysäytys
Paina sähkötyökalun käynnistystä varten käynnistyskytkin-
tä 8 ja pidä se painettuna.
Lamppu 11 palaa, kun käynnistyskytkintä 8 painetaan vähän
taikokonaanpohjaanjamahdollistaaruuvauskohdanvalaisun
epäsuotuisissa valo-olosuhteissa.
Sähkötyökalu pysähtyy, kun päästät käynnistyskytkimen 8
vapaaksi.
Alhaisessa lämpötilassa sähkötyökalu saavuttaa täyden vasa-
ra-/iskuteehonsa vasta määrätyn ajan kuluttua.
Käynnistä energiansäästön takia sähkötyökalu vain, kun käy-
tät sitä.
Kierrosluvun/iskuluvun asetus
Voit säätää käynnissä olevan sähkötyökalun kierroslukua/is-
kulukua portaattomasti, riippuen siitä miten syvälle painat
käynnistyskytkintä 8.
Kevytkäynnistyskytkimen8painallusaikaansaaalhaisenkier-
rosluvun/iskuluvun. Paineen kasvaessa nousee kierroslu-
ku/iskuluku.
Pysäytysjarru
Kun vapautat käynnistyskytkimen 8 jarrutetaan poraistukkaa
ja täten estetään vaihtotyökalun jälkikäynnin.
Päästä ruuvien sisäänkierrossa käynnistyskytkin 8 vapaaksi
vasta, kun ruuvi on kiertynyt työkappaleen pinnan tasoon.
Ruuvin kanta ei tällöin kierry työkappaleen sisään.
Akun lataustilan näyttö
Akun latausvalvontanäyttö 9 osoittaa, kokonaan tai puoleen
väliin painetulla käynnistyskytkimellä, 8 muutaman sekunnin
ajan akun lataustilan 3 vihreällä LED:illä.
3 akun latausvalvontänäytön 9 lediä ja lamppu 11 vilkkuvat
nopeasti, jos akun lämpötila on käyttölämpötila-alueen –30
... +65 °C ulkopuolella.
Lämpötilasta riippuvainen ylikuormitussuoja
Asiallisessa käytössä ei sähkötyökalua voida ylikuormittaa.
Sähkötyökalun elektroniikka kytkeytyy irti liian suurella kuor-
malla tai, jos akun suurin sallittu lämpötila 65 °C ylitetään.
Työkalu käynnistyy uudelleen, kun se on saavuttanut sallitun
lämpötilan.
3 akun LED-latausvalvontänäyttöä 9 ja lamppu 11 vilkkuvat
nopeasti, jos akun lämpötila on käyttölämpötila-alueen –30
... +65°C ulkopuolella ja/tai ylikuormitussuoja on lauennut.
Syväpurkaussuoja
Litiumioniakku on suojattu syväpurkausta vastaan ”elektroni-
sen kennojen suojauksen (ECP)” avulla. Akun tyhjetessä suo-
jakytkentä pysäyttää sähkötyökalun: Vaihtotyökalu ei enää lii-
ku.
Työskentelyohjeita
 Aseta sähkötyökalu mutteriin/ruuviin ainoastaan sen
ollessa pysähdyksissä. Pyörivät vaihtotyökalut voivat
luiskahtaa pois.
Asento vasaraporaukseen betoniin tai ki-
veen
Asento porausta varten puuhun, metalliin ke-
ramiikkaan ja muoviin ilman iskua, sekä ruu-
vinvääntöön
LED Kapasiteetti
3 vihreä LED palaa jatkuvasti ≥ 67%
2 vihreä LED palaa jatkuvasti 34—66%
1 vihreä LED palaa jatkuvasti 11—33%
hidas vilkkuminen 1 vihreä LED ≤ 10%
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 65 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM
Sivu: 65
66 | Ελληνικά
1 609 92A 09P | (28.5.13) Bosch Power Tools
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
 Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun tuuletusau-
kot puhtaina, jotta voit työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
 Aseta aina suunnanvaihtokytkin keskiasentoon ennen
kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä (esim. huolto,
työkalun vaihto jne.) sekä laitetta kuljetettaessa ja säi-
lytettäessä. Muutoin käynnistyskytkimen tahaton painal-
lus muodostaa loukkaantumisvaaran.
 Vaurioitunut pölynsuojus on heti vaihdettava. Suosit-
telemme, että tämä työ jätetään asiakaspalvelun suori-
tettavaksi.
Jos akku ei enää toimi, käänny Bosch-sopimushuollon puo-
leen.
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja
varaosista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellään sinua tuotteitamme
ja niiden lisätarvikkeita koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi
Kuljetus
Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaara-ainelain
määräystenalaisia.Käyttäjäsaakuljettaaakkujakadullailman
erikoistoimenpiteitä.
Toimitettaessa sivullisen kautta (esim.: lentorahti tai huolin-
ta) on noudatettava pakkausta ja merkintää koskevia erikois-
vaatimuksia.Tällöinonlähetyksenvalmistelussaehdottomas-
ti käytettävä vaara-aineasiantuntijaa.
Lähetä akkuja ainoastaan, jos kotelo on vaurioitumaton. Teip-
paa avoimet liittimet ja pakkaa akku niin, että se ei pääse liik-
kumaan pakkauksessa.
Ota myös huomioon mahdolliset tarkemmat kansalliset mää-
räykset.
Hävitys
Sähkötyökalut, akut, lisätarvikkeet ja pakkaukset tu-
lee toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökaluja tai akkuja/paristoja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU
mukaankäyttökelvottomatsähkötyökalutja
eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY
mukaan vialliset tai loppuun käytetyt
akut/paristot täytyy kerätä erikseen ja toi-
mittaa ympäristöystävälliseen kierrätyk-
seen.
Akut/paristot:
Litiumioni:
Katso ohjeita kappaleessa ”Kuljetus”,
sivu 66.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Ελληνικά
Υποδείξεις ασφαλείας
Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργα-
λεία
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις
ασφαλείας και τις οδηγίες. Αμέ-
λειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδη-
γιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες
για κάθε μελλοντική χρήση.
Ο ορισμός «Ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προ-
ειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία
πουτροφοδοτούνταιαπότοηλεκτρικόδίκτυο(μεηλεκτρικόκα-
λώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται
από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).
Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 Διατηρείτε τον τομέα που εργάζεσθε καθαρό και καλά
φωτισμένο. Αταξία ή σκοτεινές περιοχές εργασίας μπορεί
να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
 Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλ-
λον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, στο οποίο υπάρ-
χουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρικά εργα-
λεία δημιουργούν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέ-
ξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
 Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατάτε
μακριά απ’ αυτό τα παιδιά κι άλλα τυχόν παρευρισκόμε-
να άτομα. Σε περίπτωση απόσπασης της προσοχής σας μπο-
ρεί να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος.
Ηλεκτρική ασφάλεια
 Το φις του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει
στην πρίζα. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η μετα-
τροπή του φις. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά φις
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 66 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch UNEO Maxx ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch UNEO Maxx

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch UNEO Maxx, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch UNEO Maxx käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch UNEO Maxx suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.