Bosch Rotak 37 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch Rotak 37 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Ruohonleikkuri
  • Malli/nimi: Rotak 37
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Venäjä, Ranska, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 40
Suomi | 41
Bosch Power Tools F 016 L70 837 | (26.5.11)
fi
Turvallisuusohjeita
Huom! Lue seuraavat ohjeet tarkasti. Tutustu puutar-
halaitteen käyttöelementteihin ja asianmukaiseen
käyttöön. Säilytä käyttöohje huolellisesti myöhem-
pää käyttöä varten.
Kuvatunnusten selitys
Yleiset varoitusohjeet.
Lue käyttöohje huolellisesti.
Varmista, että sivulle sinkoutuvat vieraat
esineet eivät loukkaa lähellä seisovia ihmi-
siä.
Pidä lähistöllä olevat henkilöt turvallisella
etäisyydellä puutarhalaitteesta.
Terävä(t) terä(t). Suojele varpaat ja sormet,
jotta et menettäisi niitä.
Ei sopiva.
Ennen puutarhalaitteeseen tehtäviä säätöjä
tai puhdistusta, kun johto on tarttunut kiin-
ni tai jättäessäsi laitteen ilman valvontaa
edes hetkeksi, tulee se pysäyttää ja pisto-
tulppa irrottaa pistorasiasta. Pidä verkko-
johto kaukana leikkuuteristä.
Odota, että puutarhalaitteen kaikki osat
ovat pysähtyneet täysin, ennen kuin koske-
tat niitä. Terät pyörivät vielä puutarhalait-
teen poiskytkennän jälkeen ja voivat aiheut-
taa loukkaantumisia.
Älä käytä puutarhalaitetta sateessa äläkä
aseta sitä alttiiksi sateelle.
Suojele itsesi sähköiskulta.
Pidä verkkojohto kaukana leikkuuteristä.
Käyttö
f Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät
ole tutustuneet näihin ohjeisiin käyttää puutarha-
laitetta. Kansalliset säännökset saattavat määrätä
käyttäjän alaikärajan. Säilytä puutarhalaite lasten
ulottumattomissa, kun sitä ei käytetä.
f Tätä puutarhalaitetta eivät saa käyttää henkilöt
(lapset mukaan lukien), joilla on rajalliset fyysiset,
aistilliset tai henkiset kyvyt tahi puuttuva kokemus
ja/tai puuttuva tieto paitsi, jos he ovat turvallisuu-
desta vastaavan henkilön valvonnassa tai saamassa
häneltä ohjeita puutarhalaitteen oikeasta käytöstä.
Lapsia tulisi valvoa varmistaakseen, etteivät leiki
puutarhalaitteen kanssa.
f Älä koskaan leikkaa ruohoa, jos ihmisiä, etenkin
lapsia tai eläimiä ovat välittömässä läheisyydessä.
f Käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista ja toisille
ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheuttamis-
taan vaurioista.
f Älä käytä puutarhalaitetta paljain jaloin tai avoimis-
sa sandaaleissa. Käytä aina tukevia jalkineita ja pit-
kälahkeisia housuja.
f Tarkista perusteellisesti työstettävä alue ja poista
siitä kivet, oksat, langat, luut ja muut vieraat esi-
neet.
f Tarkista aina silmämääräisesti ennen käyttöä, ett-
eivät terät, teränpultit tai leikkuriosa ole loppuun
käytetyt tai vaurioituneet. Vaihda loppuunkäytetyt
tai vaurioituneet terät sekä teränpultit aina yhdes-
sä epätasapainon estämiseksi.
f Käytä laitetta vain valoisaan aikaan tai hyvässä kei-
novalossa.
f Vältä puutarhalaitteen käyttöä märässä ruohossa.
f Kävele aina rauhallisesti, älä koskaan juokse.
f Älä koskaan käytä puutarhalaitetta, jos suojalait-
teet tai suojukset ovat viallisia tai ilman turvalaittei-
ta, kuten esimerkiksi silpunohjainta ja/tai ruohon-
kokoojasäiliötä.
f Käyttö rinteessä saattaa olla vaarallista.
– Älä koskaan leikkaa erityisen jyrkissä rinteissä.
– Varmista aina kaltevalla pinnalla ja märässä
ruohossa tukeva askellus.
– Leikkaa kaltevissa pinnoissa poikittain rintee-
seen nähden äläkä koskaan ylös- alas suunnas-
sa.
– Ole erityisen varovainen suunnanmuutoksissa
rinteissä.
– Liiku taaksepäin tai vedä puutarhalaitetta ää-
rimmäisen varovasti.
– Työnnä aina puutarhalaitetta leikatessa eteen-
päin äläkä koskaan vedä sitä kehoasi kohti.
f Terien tulee olla pysähdyksissä, kun puutarhalai-
tetta tule kallistaa kuljetusta varten, jos joutuu ylit-
tämään pintoja, joissa ei ole ruohoa tai siirtää puu-
tarhalaite työstettävälle alueelle tai siitä pois.
f Älä kallista puutarhalaitetta moottoria käynnistet-
täessä paitsi, jos se on välttämätöntä korkean ruo-
hon takia. Tässä tapauksessa tulee ainoastaan nos-
taa käyttäjästä poispäin suunnattua puolta
painamalla kahva alaspäin juuri niin paljon, kun on
välttämätöntä. Tarkista, että molemmat kädet ovat
kahvassa, kun puutarhalaite taas lasketaan alas.
f Käynnistä puutarhalaite käyttöohjeessa neuvotulla
tavalla ja varmista, että jalkasi ovat riittävän kauka-
na teristä.
f Älä pidä käsiä tai jalkoja lähellä pyöriviä osia.
f Pysy puutarhalaitteen kanssa työskentelyn aikana
etäällä laitteen poistovyöhykkeestä.
f Älä koskaan nosta tai kanna puutarhalaitetta moot-
torin käydessä.
f Pidä verkkojohto ja jatkojohto loitolla leikkuute-
rästä. Terä voi vaurioittaa johtoa ja voit joutua kos-
ketukseen jännitteisten osien kanssa. Varo, on ole-
massa sähköiskun vaara.
Irrota pistotulppa pistorasiasta:
– kun poistut puutarhalaitteen luota,
– ennen tukosten poistamista,
– tarkistaessasi, puhdistaessasi puutarhalaitetta
tai tehdessäsi puutarhalaitteeseen kohdistuvia
töitä,
– törmättyäsi vieraaseen esineeseen. Tarkista vä-
littömästi puutarhalaitteen mahdolliset vauriot
ja anna kunnostaa se tarvittaessa,
– jos puutarhalaite alkaa täristä poikkeuksellises-
ti (tarkista heti).
Sähköliitäntä
f Käytä aina puutarhakäsineitä, kun työskentelet
terävien terien alueella.
f Virtalähteen jännitteen tulee vastata laitteen tyyp-
pikilvessä olevia tietoja.
f Suositellaan, että tämä laite liitetään vain pistora-
siaan, jota suojaa 30 mA vikavirtasuojakytkin.
f Vaihdettaessa tämän laitteen verkkojohto tulee
käyttää ainoastaan valmistajan suunnitelman mu-
kaista verkkojohtoa, katso tilaus nro ja malli käyttö-
ohjeesta.
f Älä koskaan tartu pistotulppaan käsien ollessa kos-
teita.
f Verkkojohdon tai jatkojohdon yli ei saa ajaa, niitä ei
saa litistää eikä murtaa, koska ne saattavat vahin-
goittua. Suojaa johtoa kuumuudelta, öljyltä ja terä-
viltä reunoilta.
f Jatkojohdon halkaisijan tulee olla käyttöohjeen
mukainen ja sen tulee olla roiskevesisuojattu. Pis-
tokeliitäntä ei saa olla vedessä.
Huolto
f Käytä aina puutarhakäsineitä, kun työskentelet
terävien terien alueella.
f Varmista kaikkien muttereiden, pulttien ja ruuvien
hyvä kiinnitys, jotta puutarhalaitteen turvallinen
työkunto olisi taattu.
f Tarkista säännöllisesti ruohonkokoojasäiliön kunto
ja kuluneisuus.
f Tarkista puutarhalaite ja vaihda varmuuden vuoksi
kaikki loppuun kuluneet tai vaurioituneet osat uu-
siin.
f Varmista, että vaihto-osat ovat Bosch-tuotantoa.
STOP
OBJ_BUCH-1394-004.book Page 41 Thursday, May 26, 2011 11:07 AM
Sivu: 41
F 016 L70 837 | (26.5.11) Bosch Power Tools
42 | Suomi
Sähköturvallisuus
f Huom! Katkaise virta ja vedä pistotulppa irti pis-
torasiasta ennen huoltotoimenpiteitä tai puhdis-
tusta. Sama sääntö pätee, jos verkkojohto on vau-
rioitunut, leikattu tai sotkeutunut.
f Terät pyörivät vielä muutama sekunti sen jälkeen,
kun puutarhalaite on sammutettu.
f Varoitus – älä kosketa pyörivää leikkuuterää.
Puutarhalaitteesi on turvallisuussyistä suojaeristetty,
eikä sitä tarvitse maadoittaa. Käyttöjännite on
230 V AC, 50 Hz (ei-EU maita varten 220 V, 240 V mal-
lista riippuen). Käytä ainoastaan hyväksyttyjä jatkojoh-
toja. Tietoa saat Bosch-sopimushuollosta.
Vain rakenteita H05VV-F, H05RN-F tai IEC (60227
IEC 53, 60245 IEC 57) vastaavia jatkojohtoja saa käyt-
tää.
Jos käytät jatkojohtoa laitteen kanssa, tulee johtimien
poikkipinnan olla jokin seuraavista:
– 1,0 mm2
: suurin pituus 40 m
– 1,5 mm2
: suurin pituus 60 m
– 2,5 mm2
: suurin pituus 100 m
Huomio: Jos käytät jatkojohtoa, on siinä – kuten tur-
vaohjeissa on selostettu – oltava suojajohdin, joka pis-
totulpan kautta on yhteydessä verkon maadoitukseen.
Kysy epävarmoissa tapauksissa sähkömieheltä tai lä-
himmästä Bosch-sopimushuollosta.
f VAROITUS: Sääntöjenvastaiset jatkojohdot saat-
tavat olla vaarallisia. Jatkojohdon, pistotulpan ja
liittimen tulee olla vesitiiviitä ulkokäyttöön hy-
väksyttyä mallia.
Turvallisuuden parantamiseksi suositellaan käyttä-
mään FI-kytkintä (RCD), jonka vikavirta on korkeintaan
30 mA. Tätä FI-kytkintä tulisi tarkistaa ennen jokaista
käyttöä.
Jos liitäntäjohto on vahingoittunut, sen saa korjata
vain Bosch-sopimushuolto.
Ohjeita tuotteille, joita ei myydä alueella GB:
HUOMIO: Turvallisuutesi takia on välttämätöntä, että
puutarhalaitteen pistotulppa kiinnitetään jatkojoh-
toon. Jatkojohdon liitin on oltava roiskevesisuojattu,
kumia tai kumipäällysteinen. Jatkojohdossa on oltava
vedonpoistin.
On säännöllisesti tarkistettava, että liitäntäjohdossa ei
ole merkkejä vaurioista, ainoastaan moitteettomassa
kunnossa olevaa johtoa saa käyttää.
Tunnusmerkit
Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lu-
kemisessa ja ymmärtämisessä. Paina mieleesi tunnus-
merkit ja niiden merkitys. Tunnusmerkkien oikea tul-
kinta auttaa sinua käyttämään puutarhalaitettasi
paremmin ja turvallisemmin.
Määräyksenmukainen käyttö
Puutarhalaite on tarkoitettu ruohonleikkuun yksityis-
alueella.
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Standardinmukaisuusvakuutus
Tunnusmerkki Merkitys
Liikesuunta
Käytä suojakäsineitä
Paino
Käynnistys
Poiskytkentä
Sallittu käsittely
Kielletty menettely
Lisälaitteet/varaosat
Ruohonleikkuri Rotak 34 Rotak 37
Tuotenumero 3 600 H82 0.. 3 600 H82 1..
Ottoteho W 1300 1400
Terän leveys cm 34 37
Leikkuukorkeus mm 20 – 70 20 –70
Kokoojasäiliön tilavuus l 40 40
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 11,0 11,2
Suojausluokka /II /II
Sarjanumero katso sarjanumero puutarhalaitteen tyyppikil-
vestä
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voi-
vat vaihdella.
Ota huomioon puutarhalaitteesi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksittäisten puutarhalaitteiden kauppanimitys
saattaa vaihdella.
Melun mittausarvot on määritetty 2000/14/EY mukaan (1,60 m korkeus,
1 m etäisyys).
3 600 ... H82 0.. H82 1..
Laitteen tyypillinen A-painotettu melutaso on:
Äänen painetaso
Äänen tehotaso
Epävarmuus K
Käytä kuulonsuojaimia!
dB(A)
dB(A)
dB
83
93
=1
84
94
=1
Värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma) mitattuna EN 60335 mu-
kaan:
Värähtelyemissioarvo ah
Epävarmuus K
m/s2
m/s2
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
3 600 ... H82 0.. H82 1..
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekniset tiedot” selostettu
tuote vastaa seuraavia standardeja tai standardoituja asiakirjoja: EN 60335 direk-
tiivien 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2000/14/EY määräysten mukaan.
2000/14/EY: Taattu äänen tehotaso
Yhteensopivuuden arviointimenetelmä liitteen VI mukaan.
dB(A) 94 95
OBJ_BUCH-1394-004.book Page 42 Thursday, May 26, 2011 11:07 AM
Sivu: 42
Suomi | 43
Bosch Power Tools F 016 L70 837 | (26.5.11)
Tuotelaji: 32
Nimetty tarkastusasema:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Tekninen tiedosto kohdasta:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.03.2011
Asennus ja käyttö
Vianetsintä
Huolto ja asiakasneuvonta
www.bosch-garden.com
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-nu-
meroinen tuotenumero, joka löytyy puutarhalaitteen
mallikilvestä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: +358 102 961 838
www.bosch.fi
Hävitys
Älä heitä puutarhalaitteita talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2002/96/EY ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan, tulee käyttökelvot-
tomat sähkö- ja elektroniikkalaitteet kerä-
tä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uusio-
käyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Tehtävä Kuva
Toimitukseen kuuluu 1
Sankakahvan asennus 2
Ruohonkokoojasäiliön kokoaminen 3
Ruohonkokoojasäiliön asennus/irrotus 3
Leikkuukorkeuden säätö 4
Jatkojohdon kiinnitys 5
Käynnistys 5
Poiskytkentä 5
Työskentelyohjeita 5 – 6
Teränhoito 7
Lisälaitteen valinta 8
STOP
Vian oire Mahdolliset vikalähteet Korjaus
Moottori ei käynnis-
ty
Verkkojännitettä ei ole Tarkista ja kytke
Verkkopistorasia on viallinen Käytä toista pistorasiaa
Jatkojohto on vaurioitunut Tarkista johto ja vaihda se, jos se on vaurioi-
tunut
Varoke on lauennut Vaihda sulake
Ruoho on liian pitkä Aseta suurempi leikkuukorkeus ja kallista
puutarhalaitetta lähtökuormituksen pienen-
tämiseksi
Moottorin suojakytkin on lauennut Anna moottorin jäähtyä ja aseta suurempi
leikkuukorkeus
Puutarhalaite käy
katkonaisesti
Jatkojohto on vaurioitunut Tarkista johto ja vaihda se, jos se on vaurioi-
tunut
Puutarhalaitteen sisäisessä johdotuksessa
vika
Hakeudu asiakaspalveluun
Moottorin suojakytkin on lauennut Anna moottorin jäähtyä ja aseta suurempi
leikkuukorkeus
Puutarhalaite jättää
epätasaisen leik-
kuujäljen
ja/tai
Moottori työskente-
lee raskaasti
Leikkuukorkeus on liian pieni Aseta suurempi leikkuukorkeus
Terä on tylsä Terän vaihto
Tukkeutuma mahdollinen Tarkista puutarhalaitteen alapinta ja puhdis-
ta se tarvittaessa (käytä aina puutarhakäsi-
neitä)
Terä asennettu väärinpäin Asenna terä oikeinpäin
Puutarhalaitteen
käynnistyksen jäl-
keen terä ei pyöri
Ruoho tukkii terän Sammuta puutarhalaite
Poista tukkeutuma (käytä aina puutarhakäsi-
neitä)
Terän mutteri/-ruuvi on löysällä Kiristä terän mutteri/-ruuvi (17 Nm)
Voimakas värinä/
melu
Terän mutteri/-ruuvi on löysällä Kiristä terän mutteri/-ruuvi (17 Nm)
Terä on vahingoittunut Terän vaihto
OBJ_BUCH-1394-004.book Page 43 Thursday, May 26, 2011 11:07 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch Rotak 37 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch Rotak 37

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch Rotak 37, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch Rotak 37 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch Rotak 37 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.