Bosch Rotak 37 Li käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch Rotak 37 Li allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Ruohonleikkuri
  • Malli/nimi: Rotak 37 Li
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Hollantilainen, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 67
F 016 L70 763 | (24.5.11) Bosch Power Tools
68 | Suomi
fi
Turvallisuusohjeita
Huom! Lue seuraavat ohjeet tarkasti. Tutustu puutar-
halaitteen käyttöelementteihin ja asianmukaiseen
käyttöön. Säilytä käyttöohje huolellisesti myöhem-
pää käyttöä varten.
Puutarhalaitteessa olevien tunnuskuvien
selvitys
Yleiset varoitusohjeet.
Lue käyttöohje huolellisesti.
Varmista, että sivulle sinkoutuvat vieraat
esineet eivät loukkaa lähellä seisovia ihmi-
siä.
Pidä lähistöllä olevat henkilöt turvallisella
etäisyydellä puutarhalaitteesta.
Terävä(t) terä(t). Suojele varpaat ja sormet,
jotta et menettäisi niitä.
Ennen puutarhalaitteen säätöä tai puhdis-
tusta, kun johto on juuttunut kiinni tai kun
jätät puutarhalaitteen vaikka vain lyhyeksi
aikaa ilman valvontaa, tulee se pysäyttää, ja
virtapiirin katkaisin irrottaa.
Ei sopiva.
Odota, että puutarhalaitteen kaikki osat
ovat pysähtyneet täysin, ennen kuin koske-
tat niitä. Terät pyörivät vielä puutarhalait-
teen poiskytkennän jälkeen ja voivat aiheut-
taa loukkaantumisia.
Älä käytä puutarhalaitetta sateessa äläkä
aseta sitä alttiiksi sateelle.
Suojele itsesi sähköiskulta.
Pidä verkkojohto kaukana leikkuuteristä.
Käytä latauslaitetta ainoastaan kuivassa ti-
lassa.
Lataislaite on varustettu varmuusmuunta-
jalla.
Käyttö
f Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät
ole tutustuneet näihin ohjeisiin käyttää puutarha-
laitetta. Kansalliset säännökset saattavat määrätä
käyttäjän alaikärajan. Säilytä puutarhalaite lasten
ulottumattomissa, kun sitä ei käytetä.
f Tätä puutarhalaitetta eivät saa käyttää henkilöt
(lapset mukaan lukien), joilla on rajalliset fyysiset,
aistilliset tai henkiset kyvyt tahi puuttuva kokemus
ja/tai puuttuva tieto paitsi, jos he ovat turvallisuu-
desta vastaavan henkilön valvonnassa tai saamassa
häneltä ohjeita puutarhalaitteen oikeasta käytöstä.
Lapsia tulisi valvoa varmistaakseen, etteivät leiki
puutarhalaitteen kanssa.
f Älä koskaan leikkaa ruohoa, jos ihmisiä, etenkin
lapsia tai eläimiä ovat välittömässä läheisyydessä.
f Käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista ja toisille
ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheuttamis-
taan vaurioista.
f Älä käytä puutarhalaitetta paljain jaloin tai avoimis-
sa sandaaleissa. Käytä aina tukevia jalkineita ja pit-
kälahkeisia housuja.
f Tarkista perusteellisesti työstettävä alue ja poista
siitä kivet, oksat, langat, luut ja muut vieraat esi-
neet.
f Tarkista aina silmämääräisesti ennen käyttöä, ett-
eivät terät, teränpultit tai leikkuriosa ole loppuun
käytetyt tai vaurioituneet. Vaihda loppuunkäytetyt
tai vaurioituneet terät sekä teränpultit aina yhdes-
sä epätasapainon estämiseksi.
f Käytä laitetta vain valoisaan aikaan tai hyvässä kei-
novalossa.
f Vältä puutarhalaitteen käyttöä märässä ruohossa.
f Kävele aina rauhallisesti, älä koskaan juokse.
f Älä koskaan käytä puutarhalaitetta, jos suojalait-
teet tai suojukset ovat viallisia tai ilman turvalaittei-
ta, kuten esimerkiksi silpunohjainta ja/tai ruohon-
kokoojasäiliötä.
f Käyttö rinteessä saattaa olla vaarallista.
– Älä koskaan leikkaa erityisen jyrkissä rinteissä.
– Varmista aina kaltevalla pinnalla ja märässä
ruohossa tukeva askellus.
– Leikkaa kaltevissa pinnoissa poikittain rintee-
seen nähden äläkä koskaan ylös- alas suunnas-
sa.
– Ole erityisen varovainen suunnanmuutoksissa
rinteissä.
– Liiku taaksepäin tai vedä puutarhalaitetta ää-
rimmäisen varovasti.
– Työnnä aina puutarhalaitetta leikatessa eteen-
päin äläkä koskaan vedä sitä kehoasi kohti.
f Terien tulee olla pysähdyksissä, kun puutarhalai-
tetta tule kallistaa kuljetusta varten, jos joutuu ylit-
tämään pintoja, joissa ei ole ruohoa tai siirtää puu-
tarhalaite työstettävälle alueelle tai siitä pois.
f Älä kallista puutarhalaitetta moottoria käynnistet-
täessä paitsi, jos se on välttämätöntä korkean ruo-
hon takia. Tässä tapauksessa tulee ainoastaan nos-
taa käyttäjästä poispäin suunnattua puolta
painamalla kahva alaspäin juuri niin paljon, kun on
välttämätöntä. Tarkista, että molemmat kädet ovat
kahvassa, kun puutarhalaite taas lasketaan alas.
f Käynnistä puutarhalaite käyttöohjeessa neuvotulla
tavalla ja varmista, että jalkasi ovat riittävän kauka-
na teristä.
f Älä pidä käsiä tai jalkoja lähellä pyöriviä osia.
f Pysy puutarhalaitteen kanssa työskentelyn aikana
etäällä laitteen poistovyöhykkeestä.
f Älä koskaan nosta tai kanna puutarhalaitetta moot-
torin käydessä.
f Älä tee mitään muutoksia puutarhalaitteeseen.
Luvattomat muutokset voivat vaikuttaa puutarha-
laitteesi turvallisuuteen ja johtaa voimakkaaseen
meluun sekä värinään.
Irrota virtapiirin katkaisin:
– kun poistut puutarhalaitteen luota,
– ennen tukosten poistamista,
– tarkistaessasi, puhdistaessasi puutarhalaitetta
tai tehdessäsi puutarhalaitteeseen kohdistuvia
töitä,
– törmättyäsi vieraaseen esineeseen. Tarkista vä-
littömästi puutarhalaitteen mahdolliset vauriot
ja anna kunnostaa se tarvittaessa,
– jos puutarhalaite alkaa täristä poikkeuksellises-
ti (tarkista heti).
Huolto
f Käytä aina puutarhakäsineitä, kun työskentelet
terävien terien alueella.
f Varmista kaikkien muttereiden, pulttien ja ruuvien
hyvä kiinnitys, jotta puutarhalaitteen turvallinen
työkunto olisi taattu.
f Tarkista säännöllisesti ruohonkokoojasäiliön kunto
ja kuluneisuus.
f Tarkista puutarhalaite ja vaihda varmuuden vuoksi
kaikki loppuun kuluneet tai vaurioituneet osat uu-
siin.
f Käytä ainoastaan puutarhalaitteeseen tarkoitettuja
leikkuuteriä.
f Varmista, että vaihto-osat ovat Bosch-tuotantoa.
Ohjeita akun optimaaliseen käsittelyyn
f Varmista, että puutarhalaite on poiskytkettynä,
ennen kuin asennat akun siihen. Akun asennus
puutarhalaitteeseen, jonka käynnistyskytkin on
käyntiasennossa altistaa onnettomuuksille.
f Pidä sähkötyökalu poissa sateesta ja kosteudes-
ta. Veden tunkeutuminen latauslaitteen sisään kas-
vattaa sähköiskun riskiä.
f Lataa akku vain valmistajan suosittelemassa lata-
uslaitteessa. Latauslaite, joka soveltuu määrätyn-
tyyppiselle akulle, saattaa muodostaa tulipalovaa-
ran erilaista akkua ladattaessa.
STOP
OBJ_BUCH-1329-002.book Page 68 Tuesday, May 24, 2011 4:24 PM
Sivu: 68
Suomi | 69
Bosch Power Tools F 016 L70 763 | (24.5.11)
f Älä lataa vieraita akkuja. Latauslaite soveltuu ai-
noastaan Bosch-litiumioni akkujen lataukseen, joi-
den jännite on teknisissä tiedoissa mainittu. Muus-
sa tapauksessa syntyy tulipalo- ja räjähdysvaara.
f Pidä latauslaite puhtaana. Likaantuminen lisää
sähköiskun vaaraa.
f Tarkista latauslaite, johto ja pistoke, ennen jo-
kaista käyttöä. Älä käytä latauslaitetta, jos huo-
maat siinä olevan vaurioita. Älä avaa latauslaitet-
ta itse ja anna ainoastaan ammattitaitoisten
henkilöiden korjata sitä, alkuperäisiä varaosia
käyttäen. Vahingoittuneet latauslaitteet, johdot tai
pistokkeet kasvattavat sähköiskun vaaraa.
f Älä käytä latauslaitetta helposti palavalla alustal-
la (esim. paperi, kangas jne.) tai palavassa ympä-
ristössä. Latauslaitteen kuumeneminen latauksen
aikana synnyttää tulipalovaaran.
f Käytä ainoastaan kyseiseen puutarhalaitteeseen
tarkoitettua Bosch-akkua. Muiden akkujen käyttö
saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
f Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä, ku-
ten paperinliittimistä, kolikoista, avaimista, nau-
loista, ruuveista tai muista pienistä metalliesi-
neistä, jotka voivat oikosulkea akun koskettimet.
Akkukoskettimien välinen oikosulku saattaa aiheut-
taa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
f Väärästä käytöstä johtuen akusta saattaa vuotaa
nestettä. Vältä koskettamasta nestettä. Jos nes-
tettä vahingossa joutuu iholle, huuhtele koske-
tuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tar-
vitaan tämän lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava
neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
f Älä avaa akkua. On olemassa oikosulun vaara.
f Suojaa akku kuumuudelta esim. myös pitkäaikai-
selta auringonpaisteelta, tulelta, vedeltä ja koste-
udelta. On olemassa räjähdysvaara.
f Älä oikosulje akkua. Syntyy räjähdysvaara.
f Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asiaankuu-
lumattomalla tavalla saattaa siitä purkautua
höyryjä. Tuuleta raikkaalla ilmalla ja hakeudu lää-
kärin luo, jos ilmenee haittoja. Höyryt voivat ärsyt-
tää hengitystiehyeitä.
f Suojaa akku kosteudelta ja vedeltä.
f Varastoi akku vain lämpötila-alueella 0 °C ...
50 °C. Älä esim. jätä akkua autoon makaamaan ke-
sällä.
f Puhdista akun tuuletusaukot silloin tällöin pehme-
ällä, puhtaalla ja kuivalla siveltimellä.
Tunnusmerkit
Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lu-
kemisessa ja ymmärtämisessä. Paina mieleesi tunnus-
merkit ja niiden merkitys. Tunnusmerkkien oikea tul-
kinta auttaa sinua käyttämään puutarhalaitettasi
paremmin ja turvallisemmin.
Määräyksenmukainen käyttö
Puutarhalaite on tarkoitettu ruohonleikkuun yksityis-
alueella.
Tekniset tiedot
Tunnusmerkki Merkitys
Liikesuunta
Käytä suojakäsineitä
Paino
Käynnistys
Poiskytkentä
Sallittu käsittely
Kielletty menettely
Lisälaitteet/varaosat
Akkuruohonleikkuri Rotak 34 LI Rotak 37 LI Rotak 43 LI
Tuotenumero 3 600 H81 E.. 3 600 H81 J.. 3 600 H81 K..
Terän leveys cm 34 37 43
Leikkuukorkeus mm 20 – 70* 20 –70* 20 – 70*
Kokoojasäiliön tilavuus l 40 40 50
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 12,8 13,0 13,7
Sarjanumero katso sarjanumero puutarhalaitteen tyyppikilvestä
Akku Li-ioni Li-ioni Li-ioni
Tuotenumero 2 607 336 107 2 607 336 107 2 607 336 107
Nimellisjännite V= 36 36 36
Kapasiteetti Ah 2,6 2,6 2,6
Latausaika (akku purkautunut)** min 60 60 60
Akkukennojen lukumäärä 20 20 20
Akku Li-ioni Li-ioni Li-ioni
Tuotenumero 2 607 336 005 2 607 336 005 2 607 336 005
Nimellisjännite V= 36 36 36
Kapasiteetti Ah 4,5 4,5 4,5
Latausaika (akku purkautunut)** min 95 95 95
Akkukennojen lukumäärä 30 30 30
Latauslaite AL 3620 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
Tuotenumero EU
UK
AU
2 607 225 657
2 607 225 659
2 607 225 661
2 607 225 657
2 607 225 659
2 607 225 661
2 607 225 657
2 607 225 659
2 607 225 661
Latausvirta A 2,0 2,0 2,0
Sallittu latauslämpötila-alue °C 0 – 45 0 – 45 0 – 45
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,6 0,6 0,6
Suojausluokka /II /II /II
*suojus poistettuna
**latauslaitteella AL 3640 CV Professional
Ota huomioon puutarhalaitteesi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksittäisten puutarhalaitteiden kauppanimitys
saattaa vaihdella.
OBJ_BUCH-1329-002.book Page 69 Tuesday, May 24, 2011 4:24 PM
Sivu: 69
F 016 L70 763 | (26.5.11) Bosch Power Tools
70 | Suomi
Melu-/tärinätiedot
Standardinmukaisuusvakuutus
Tuotelaji: 32
Nimetty tarkastusasema:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Tekninen tiedosto kohdasta:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
08
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.09.2010
Asennus ja käyttö
Käyttöönotto
Turvallisuussyistä
f Huom! Pysäytä puutarhalaite, avaa virtapiirin kat-
kaisin ja irrota akku, ennen kuin suoritat säätö-
tai puhdistustöitä. Sama sääntö pätee, jos liitän-
täjohto on vaurioitunut, leikattu tai sotkeutunut.
f Terät pyörivät vielä muutama sekunti sen jälkeen,
kun puutarhalaite on sammutettu.
f Varoitus – älä kosketa pyörivää leikkuuterää.
Akun lataus
f Älä käytä mitään muuta latauslaitetta. Toimituk-
seen kuuluva latauslaite on sovitettu puutarhalait-
teen sisäänrakennetulle Li-ioni-akulle.
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännit-
teen tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tie-
toja. 230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää
myös 220 V verkoissa.
Akku on varustettu lämpötilanvalvonnalla, joka sallii la-
taamisen vain akun lämpötilan ollessa alueella
0 °C...45 °C. Täten saavutetaan pitkä käyttöikä akulle.
Ohje: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Jotta akun
täysi teho voitaisiin taata, tulee akku ennen ensim-
mäistä käyttöönottoa ladata täyteen latauslaitteessa.
Litiumioniakkua voidaan ladata milloin vain lyhentä-
mättä akun elinikää. Latauksen keskeytys ei vaurioita
akkua.
Li-ioni-akkua suojaa syväpurkaukselta ”Electronic Cell
Protection (ECP)”. Akun tyhjetessä suojakytkentä py-
säyttää puutarhalaitteen: Leikkuuterä ei enää liiku.
Älä enää paina käynnistyskytkintä puu-
tarhalaitteen automaattisen poiskyt-
kennän jälkeen. Akku saattaa vahingoit-
tua.
Lataustapahtuma
Lataustapahtuma käynnistyy heti, kun latauslaitteen
pistotulppa on liitetty pistorasiaan ja akku on asetettu
lataussyvennykseen.
Älykkään lataustoiminnan ansiosta akun lataustila tun-
nistetaan automaattisesti ja akku ladataan aina opti-
maalisella latausvirralla huomioiden akun lämpötila ja
jännite.
Täten akkua säästetään ja se pysyy latauslaitteessa ai-
na täydessä latauksessa.
Latauslaite AL 3640 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
Tuotenumero EU
UK
AU
2 607 225 099
2 607 225 101
2 607 225 103
2 607 225 099
2 607 225 101
2 607 225 103
2 607 225 099
2 607 225 101
2 607 225 103
Latausvirta A 4,0 4,0 4,0
Sallittu latauslämpötila-alue °C 0 – 45 0 – 45 0 –45
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0 1,0 1,0
Suojausluokka /II /II /II
Melun mittausarvot on määritetty 2000/14/EY mukaan (1,60 m korkeus,
1 m etäisyys).
3 600 ... H81 E.. H81 J.. H81 K..
Laitteen tyypillinen A-painotettu melutaso on:
Äänen painetaso
Äänen tehotaso
Epävarmuus K
Käytä kuulonsuojaimia!
dB(A)
dB(A)
dB
81,0
89,4
=0,6
81,0
89,7
=0,3
81,0
90,2
=0,8
Värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma) mitattuna
EN 60335 mukaan:
Värähtelyemissioarvo ah
Epävarmuus K
m/s2
m/s2
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
3 600 ... H81 E.. H81 J.. H81 K..
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekniset tiedot”
selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai standardoituja asiakir-
joja: EN 60335, EN 50338 (akkulaite) ja EN 60335 (akun latauslaite) di-
rektiivien 2006/95/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2000/14/EY määräys-
ten mukaan.
2000/14/EY: Taattu äänen tehotaso
Yhteensopivuuden arviointimenetelmä liitteen VI mukaan.
dB(A) 90,0 90,0 91,0
Akkuruohonleikkuri Rotak 34 LI Rotak 37 LI Rotak 43 LI
*suojus poistettuna
**latauslaitteella AL 3640 CV Professional
Ota huomioon puutarhalaitteesi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksittäisten puutarhalaitteiden kauppanimitys
saattaa vaihdella.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Tehtävä Kuva
Toimitukseen kuuluu 1
Sankakahvan asennus 2
Ruohonkokoojasäiliön kokoaminen 3
Ruohonkokoojasäiliön asennus/irrotus 4
Akun lataus 5
Akun asennus ja irrotus 6
Avaa virtapiirin katkaisin ja saata se
lepoasentoon
7
Leikkuukorkeuden säätö 8
Käynnistys 9
Poiskytkentä 9
Työskentelyohjeita 9 – 10
Teränhoito 11
Lisälaitteen valinta 12
HUOM
OBJ_DOKU-24052-002.fm Page 70 Thursday, May 26, 2011 10:03 AM
Sivu: 70
Suomi | 71
Bosch Power Tools F 016 L70 763 | (24.5.11)
Pikalataus
Pikalatauksesta viestittää vilkkuva vihreä LED-näyttö.
Akun näyttöelementti: Lataustapahtuman aikana akun
3 vihreää LED:iä syttyy peräkkäin ja sammuu hetkeksi.
Akku on täysin ladattu, kun 3 vihreää LED:iä palaa py-
syvästi. Noin 5 minuuttia sen jälkeen, kun akku on täy-
sin ladattu, 3 vihreää LED:iä sammuu.
Ohje: Pikalataus on mahdollinen vain, jos akun lämpö-
tila on sallitulla latauslämpötila-alueella, katso kappa-
letta ”Tekniset tiedot”.
Akku ladattu
Vihreän LED-merkkivalon pysyvä valo osoittaa, että
akku on ladattu täyteen.
Lisäksi kuuluu n. 2 sekunnin aikana merkkiääni, joka
viestittää akun olevan täysin ladattu.
Akun voi tällöin heti ottaa käyttöön.
Ilman asennettua akkua osoittaa vihreän LED-merkki-
valon jatkuva valo, että pistotulppa on liitetty pistora-
siaan ja latauslaite on käyttövalmis.
Akun lämpötila on alle 0 °C tai yli 45 °C
Punaisen LED-merkkivalon kestovalo viestittää, että
akun lämpötila on pikalatauslämpötila-alueen
0 °C – 45 °C ulkopuolella. Heti, kun sallittu lämpötila-
alue on saavutettu, latauslaite kytkee automaattisesti
pikalataukselle.
Jos akku on sallitun latauslämpötila-alueen ulkopuolel-
la, syttyy akun punainen LED, kun se asennetaan lata-
uslaitteeseen.
Lataus ei ole mahdollinen
Jos lataustapahtuman aikana syntyy muu häiriö osoite-
taan tämä punaisen LED-merkkivalon vilkkumisella.
Lataustapahtumaa ei voi käynnistää, eikä akun lataami-
nen ole mahdollista (katso kappaletta ”Vianetsintä”).
Latausohjeita
Jatkuvassa käytössä tai usean peräkkäisen tauottoman
latausjakson aikana saattaa latauslaite lämmetä. Tämä
on kuitenkin vaaratonta, eikä se viittaa latauslaitteessa
olevaan tekniseen vikaan.
Laitteen huomattavasti lyhentynyt käyttöaika latauk-
sen jälkeen osoittaa, että akku on loppuunkäytetty ja
täytyy vaihtaa uuteen.
Ota huomioon hävitysohjeet.
Akun jäähdytys (Active Air Cooling)
Latauslaitteeseen asennettu tuuletinohjaus valvoo la-
dattavan akun lämpötilaa. Jos akun lämpötila on yli
30 °C, jäähdytetään akku optimaaliseen lämpötilaan
tuulettimen avulla. Sisäänrakennettu tuuletin aikaan-
saa tuuletusäänen.
Ellei tuuletin käynnisty, on akun lämpötila sallitulla la-
tauslämpötila-alueella tai tuuletin on viallinen. Tässä
tapauksessa akun latausaika pitenee.
Työskentelyohjeita
Akun lataustilan näyttö
Akussa on latausvalvontanäyttö, joka osoittaa akun va-
raustilan. Latausvalvontanäytössä on 3 vihreää LED:iä.
Käynnistä latausvalvontanäyttö painamalla sen
painiketta. Noin 5 sekunnin kuluttua latausvalvonta-
näyttö sammuu itsestään.
Varaustilaa voidaan tarkistaa myös akun ollessa irro-
tettuna.
Jos painiketta painettaessa ei yhtään LED:iä syty, on
akku viallinen, ja se täytyy vaihtaa.
Turvallisuussyistä voidaan akun lataustilan tarkistus
suorittaa vain puutarhalaitteen ollessa pysähdyksissä.
Lataustapahtuman aikana akun 3 vihreää LED:iä syttyy
peräkkäin ja sammuu hetkeksi. Akku on täysin ladattu,
kun 3 vihreää LED:iä palaa pysyvästi. Noin 5 minuuttia
sen jälkeen, kun akku on täysin ladattu, 3 vihreää
LED:iä sammuu.
Lämpötilavalvonnan näyttö
Punainen lämpötilavalvonnan LED viestittää, että ak-
ku tai puutarhalaitteen elektroniikka (asennetulla akul-
la) ei ole parhaalla lämpötila-alueella. Tässä tapauk-
sessa puutarhalaite ei toimi tai toimii vajaalla teholla.
Akun lämpötilavalvonta
Punainen LED vilkkuu, kin painetaan painiketta tai
käynnistyskytkintä (akun ollessa paikallaan): Akku on
käyttölämpötila-alueen – 10 °C ... +60 °C ulkopuolel-
la.
Yli 70 °C lämpötilassa akku kytkeytyy pois, kunnes se
jälleen saavuttaa optimaalisen lämpötila-alueen.
Puutarhalaitteen elektroniikan lämpötila-
valvonta
Punainen LED palaa pysyvästi, kun käynnistyskytkintä
painetaan: Puutarhalaitteen elektroniikan lämpötila on
alle 5 °C tai yli 75 °C.
Yli 90 °C lämpötilassa puutarhalaitteen elektroniikka
kytkeytyy pois, kunnes se jälleen saavuttaa sallitun
lämpötila-alueen.
Leikkuuteho (akun käyttöaika)
Leikkuuteho (akun käyttöaika) riippuu nurmikon omi-
naisuuksista, ruohon tiheydestä, kosteudesta, pituu-
desta ja leikkuukorkeudesta.
Puutarhalaitteen tiheä käynnistys ja pysäytys ruohon-
leikkuun aikana vähentää niinikään leikkuutehoa (akun
käyttöaikaa).
Leikkuutehon (akun käyttöajan) optimoimiseksi, on
suositeltavaa leikata nurmikko useammin, suurentaa
leikkuukorkeutta ja liikkua kohtuullisella nopeudella.
Alla esitetty esimerkki osoittaa leikkuukorkeuden ja
leikkuutehon yhteyden akun yhden latauksen puitteis-
sa.
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
LED-merkkivalo Akun kapasiteetti
3 vihreä LED palaa jatkuvasti ≥ 2/3
2 vihreä LED palaa jatkuvasti ≥ 1/3
1 vihreä LED palaa jatkuvasti ≤ 1/3
1 vihreä LED vilkkuu Varalla
OBJ_BUCH-1329-002.book Page 71 Tuesday, May 24, 2011 4:24 PM
Sivu: 71
F 016 L70 763 | (24.5.11) Bosch Power Tools
72 | Suomi
*käyttäen akkua, jonka tuotenumero on
2 607 336 107
Käyttöajan pidentämiseksi voit hankkia lisäakun tai
akun, jonka kapasiteetti (Ah) on suurempi Bosch-puu-
tarhatuotteiden sopimusmyymälän kautta.
Vianetsintä
Leikkuuolosuhteet
Hyvin kevyt, kui-
va ruoho
Kevyt, kuiva
ruoho
Normaali, tiheä
ruoho
Leikkuuteho (Rotak 34 LI)*
jopa 300 m2
jopa 150 m2
jopa 100 m2
Leikkuuteho (Rotak 37 LI)*
jopa 300 m2
jopa 150 m2
jopa 100 m2
Leikkuuteho (Rotak 43 LI)*
jopa 300 m2
jopa 150 m2
jopa 100 m2
6cm
4cm
8cm
4cm
15cm
4cm
STOP
Vian oire Mahdolliset vikalähteet Korjaus
Puutarhalaite ei toi-
mi
Tukkeutuma mahdollinen Tarkista puutarhalaitteen alapinta ja puhdis-
ta se tarvittaessa (käytä aina puutarhakäsi-
neitä)
Akku ei ole täydessä latauksessa Akun lataus
Akkua ei ole asennettu tai se on asennettu
väärin
Akun asennus
Virtapiirin katkaisimen sulake on viallinen tai
palanut
Hakeudu asiakaspalveluun
Ruoho on liian pitkä Aseta suurempi leikkuukorkeus ja kallista
puutarhalaitetta lähtökuormituksen pienen-
tämiseksi
Moottorin suojakytkin on lauennut Anna moottorin jäähtyä ja aseta suurempi
leikkuukorkeus
Akku on liian kylmä/liian kuuma Anna akun lämmetä/jäähtyä
Virtapiirin katkaisinta ei ole asennettu oi-
kein/kokonaan
Asenna oikein
Moottori käynnistyy pienellä viiveellä kun
käynnistyskytkintä painetaan
Pidä käynnistyskytkintä painettuna n. 1–3 s,
moottorin käynnistämiseksi
Moottori käynnistyy
ja pysähtyy sitten
uudelleen
Akku ei ole täydessä latauksessa Akun lataus
Virtapiirin katkaisinta ei ole asennettu oi-
kein/kokonaan
Asenna oikein
Akkua ei ole asennettu tai se on asennettu
väärin
Akun asennus
Akku on liian kylmä/liian kuuma Anna akun lämmetä/jäähtyä
Aseta suurempi leikkuukorkeus
Puutarhalaite käy
katkonaisesti
Puutarhalaitteen sisäisessä johdotuksessa
vika
Hakeudu asiakaspalveluun
Moottorin suojakytkin on lauennut Anna moottorin jäähtyä ja aseta suurempi
leikkuukorkeus
Puutarhalaite jättää
epätasaisen leik-
kuujäljen
ja/tai
Moottori työskente-
lee raskaasti
Leikkuukorkeus on liian pieni Aseta suurempi leikkuukorkeus
Terä on tylsä Terän vaihto
Tukkeutuma mahdollinen Tarkista puutarhalaitteen alapinta ja puhdis-
ta se tarvittaessa (käytä aina puutarhakäsi-
neitä)
Terä asennettu väärinpäin Asenna terä oikeinpäin
Leikkuuteho (akun
käyttöaika) ei ole
riittävä
Leikkuukorkeus on liian pieni Aseta suurempi leikkuukorkeus ja kävele hi-
taammin
Ruoho liian pitkä Aseta suurempi leikkuukorkeus ja kävele hi-
taammin
Ruoho on liian kosteaa tai märkää Odota, kunnes ruoho on kuivunut ja kävele
hitaammin
Ruoho on tiheää Suurenna leikkuukorkeutta, liiku hitaammin
ja leikkaa useammin
Voit hankkia lisäakun Bosch-puutarhatuottei-
den sopimusmyymälän kautta
Hakeudu asiakaspalveluun
Puutarhalaitteen
käynnistyksen jäl-
keen leikkuuterä ei
pyöri
Ruoho tukkii terän Sammuta puutarhalaite
Poista tukkeutuma (käytä aina puutarhakäsi-
neitä)
Terän mutteri/-ruuvi on löysällä Kiristä terän mutteri/-ruuvi (17 Nm)
Voimakas värinä/
melu
Terän mutteri/-ruuvi on löysällä Kiristä terän mutteri/-ruuvi (17 Nm)
Terä on vahingoittunut Terän vaihto
OBJ_BUCH-1329-002.book Page 72 Tuesday, May 24, 2011 4:24 PM
Sivu: 72
Suomi | 73
Bosch Power Tools F 016 L70 763 | (24.5.11)
Hoito ja huolto
Akun hoito
f Huom! Pysäytä puutarhalaite, avaa virtapiirin kat-
kaisin ja irrota akku ja ruohonkokoojasäiliö, en-
nen kuin suoritat säätö- tai puhdistustöitä.
f Käytä aina puutarhakäsineitä, kun työskentelet
terävien terien alueella.
Akun optimaalisen hyödyn takaamiseksi, ota huomi-
oon seuravat ohjeet ja toimenpiteet:
– Suojaa akku kosteudelta ja vedeltä.
– Varastoi akku vain lämpötila-alueella 0 °C ...
50 °C. Älä esim. jätä akkua autoon makaamaan ke-
sällä.
– Älä jätä akkua laitteeseen suoraan auringonpais-
teeseen.
– Akun optimaalinen säilytyslämpötila on 5 °C.
– Puhdista akun tuuletusaukot silloin tällöin pehme-
ällä, puhtaalla ja kuivalla siveltimellä.
Laitteen huomattavasti lyhentynyt käyttöaika latauk-
sen jälkeen osoittaa, että akku on loppuunkäytetty ja
täytyy vaihtaa uuteen.
Huolto ja asiakasneuvonta
www.bosch-garden.com
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-nu-
meroinen tuotenumero, joka löytyy puutarhalaitteen
mallikilvestä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: +358 102 961 838
www.bosch.fi
Ympäristönsuojelu
Rotak 34/37 LI
Ympäristömerkki ”Blauer Engel”.
Myönnetty poikkeuksellisen hiljaisille ja
vähäpäästöisille puutarhalaitteille.
RAL-UZ 129
Kuljetus
Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaara-aine-
lain määräysten alaisia. Käyttäjä saa kuljettaa akkuja
kadulla ilman erikoistoimenpiteitä.
Toimitettaessa sivullisen kautta (esim.: lentorahti tai
huolinta) on noudatettava pakkausta ja merkintää kos-
kevia erikoisvaatimuksia. Tällöin on lähetyksen valmis-
telussa ehdottomasti käytettävä vaara-aineasiantunti-
jaa.
Lähetä akkuja ainoastaan, jos kotelo on vaurioituma-
ton. Teippaa avoimet liittimet ja pakkaa akku niin, että
se ei pääse liikkumaan pakkauksessa.
Ota myös huomioon mahdolliset tarkemmat kansalli-
set määräykset.
Hävitys
Älä heitä puutarhalaitteita, latauslaitteita tai akkuja/
paristoja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY
mukaan käyttökelvottomat sähkö- ja
elektroniikkalaitteet ja eurooppalaisen di-
rektiivin 2006/66/EY mukaan vialliset tai
loppuun käytetyt akut/paristot täytyy ke-
rätä erikseen ja toimittaa ympäristöystä-
välliseen kierrätykseen.
Akut/paristot:
Litiumioni:
Katso ohjeita kappaleessa ”Kuljetus”.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Lataaminen ei ole
mahdollista
Akun kosketuspinnat ovat likaisia Puhdista akun kosketuspinnat esim. asenta-
malla ja irrottamalla akku useamman kerran,
vaihda tarvittaessa akku uuteen
Akku on viallinen, koska akun sisällä on teho-
katkos (kennoissa)
Vaihda akku uuteen
LED-näytöt eivät sy-
ty, kun pistotulppa
on liitetty pistorasi-
aan
Latauslaitteen verkkopistotulppaa ei ole lii-
tetty (oikein)
Liitä pistotulppa (kunnolla) pistorasiaan
Pistorasia, verkkojohto tai latauslaite on vial-
linen
Tarkista verkkojännite ja anna tarvittaessa
Bosch-sähkötyökalujen sopimushuollon tar-
kistaa latauslaite/verkkojohto
Vian oire Mahdolliset vikalähteet Korjaus
OBJ_BUCH-1329-002.book Page 73 Tuesday, May 24, 2011 4:24 PM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch Rotak 37 Li ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch Rotak 37 Li

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch Rotak 37 Li, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch Rotak 37 Li käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch Rotak 37 Li suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.