Bosch Rotak 32 Li käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch Rotak 32 Li allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Ruohonleikkuri
  • Malli/nimi: Rotak 32 Li
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Saksa, Ranska, Italialainen, Ruotsalainen, Venäjä, Englanti, Espanja, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen, Bulgarialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 83
84 | Suomi
F 016 L70 847 | (16.4.13) Bosch Power Tools
Ennen puutarhalaitteen säätöä tai puhdistusta,
kun johto on juuttunut kiinni tai kun jätät puutar-
halaitteen vaikka vain lyhyeksi aikaa ilman valvon-
taa, tulee se pysäyttää, ja virtapiirin katkaisin ir-
rottaa.
Ei sopiva.
Odota, että puutarhalaitteen kaikki osat ovat py-
sähtyneet täysin, ennen kuin kosketat niitä. Terät
pyörivät vielä puutarhalaitteen poiskytkennän jäl-
keen ja voivat aiheuttaa loukkaantumisia.
Älä käytä puutarhalaitetta sateessa äläkä aseta si-
tä alttiiksi sateelle.
Suojele itsesi sähköiskulta.
Ei sopiva.
Käytä latauslaitetta ainoastaan kuivassa tilassa.
Lataislaite on varustettu varmuusmuuntajalla.
Käyttö
 Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät ole tu-
tustuneet näihin ohjeisiin käyttää puutarhalaitetta. Kansal-
liset säännökset saattavat määrätä käyttäjän alaikärajan.
Säilytä puutarhalaite lasten ulottumattomissa, kun sitä ei
käytetä.
 Tätä puutarhalaitetta eivät saa käyttää henkilöt(lapsetmu-
kaan lukien), joilla on rajalliset fyysiset, aistilliset tai henki-
set kyvyt tahi puuttuva kokemus ja/tai puuttuva tieto pait-
si, jos he ovat turvallisuudesta vastaavan henkilön
valvonnassa taisaamassahäneltäohjeitapuutarhalaitteen
oikeasta käytöstä.
Lapsia tulisi valvoa varmistaakseen, etteivät leiki puutar-
halaitteen kanssa.
 Älä koskaan leikkaa ruohoa, jos ihmisiä, etenkin lapsia tai
eläimiä ovat välittömässä läheisyydessä.
 Käyttäjäonvastuussaonnettomuuksistajatoisilleihmisille
tai heidän omaisuudelleen aiheuttamistaan vaurioista.
 Älä käytä puutarhalaitetta paljain jaloin tai avoimissa san-
daaleissa. Käytä aina tukevia jalkineita ja pitkälahkeisia
housuja.
 Tarkista perusteellisesti työstettävä alue ja poista siitä ki-
vet, oksat, langat, luut ja muut vieraat esineet.
 Tarkista aina silmämääräisesti ennen käyttöä, etteivät te-
rät, teränpultit tai leikkuriosa ole loppuun käytetyt tai vau-
rioituneet. Vaihda loppuunkäytetyt tai vaurioituneet terät
sekä teränpultit aina yhdessä epätasapainon estämiseksi.
 Käytä laitetta vain valoisaan aikaan tai hyvässä keinovalos-
sa.
 Älä työskentele ruohonleikkurin kanssa huonoissa sääolo-
suhteissa, etenkin ukonilman lähestyessä.
 Vältä puutarhalaitteen käyttöä märässä ruohossa.
 Kävele aina rauhallisesti, älä koskaan juokse.
 Älä koskaan käytä puutarhalaitetta, jos suojalaitteet tai
suojukset ovat viallisia tai ilman turvalaitteita, kuten esi-
merkiksi silpunohjainta ja/tai ruohonkokoojasäiliötä.
 Käytä kuulonsuojainta.
 Käyttö rinteessä saattaa olla vaarallista.
– Älä koskaan leikkaa erityisen jyrkissä rinteissä.
– Varmista aina kaltevalla pinnalla ja märässä ruohossa tuke-
va askellus.
– Leikkaa kaltevissa pinnoissa poikittain rinteeseen nähden
äläkä koskaan ylös- alas suunnassa.
– Ole erityisen varovainen suunnanmuutoksissa rinteissä.
 Liiku taaksepäin tai vedä puutarhalaitetta äärimmäisen va-
rovasti.
 Työnnä aina puutarhalaitetta leikatessa eteenpäin äläkä
koskaan vedä sitä kehoasi kohti.
 Terien tulee olla pysähdyksissä, kun puutarhalaitetta tule
kallistaa kuljetusta varten, jos joutuu ylittämään pintoja,
joissa ei ole ruohoa tai siirtää puutarhalaite työstettävälle
alueelle tai siitä pois.
 Älä kallista puutarhalaitetta moottoria käynnistettäessä
paitsi,josseonvälttämätöntäkorkeanruohontakia.Tässä
tapauksessa tulee ainoastaan nostaa käyttäjästä poispäin
suunnattua puolta painamalla kahva alaspäin juuri niin pal-
jon, kun on välttämätöntä. Tarkista, että molemmat kädet
ovat kahvassa, kun puutarhalaite taas lasketaan alas.
 Käynnistä puutarhalaite käyttöohjeessa neuvotulla tavalla
ja varmista, että jalkasi ovat riittävän kaukana teristä.
 Älä pidä käsiä tai jalkoja lähellä pyöriviä osia.
 Pysy puutarhalaitteen kanssa työskentelyn aikana etäällä
laitteen poistovyöhykkeestä.
 Älä koskaan nosta tai kanna puutarhalaitetta moottorin
käydessä.
 Älä tee mitään muutoksia puutarhalaitteeseen. Luvat-
tomat muutokset voivat vaikuttaa puutarhalaitteesi turval-
lisuuteen ja johtaa voimakkaaseen meluun sekä värinään.
 Tarkista liitäntäjohto ja mahdollinen jatkojohto säännölli-
sesti. Älä liitä vaurioitunutta johtoa sähköverkkoon äläkä
kosketa sitä, ennen kuin se on irrotettu sähköverkosta.
Johdon ollessa viallinen voisyntyä kosketusta jännitteisiin
osiin. Suojele itsesi sähköiskujen muodostamiltavaaroilta.
Irrota virtapiirin katkaisin:
– kun poistut puutarhalaitteen luota,
– ennen tukosten poistamista,
– tarkistaessasi, puhdistaessasi puutarhalaitetta tai tehdes-
säsi puutarhalaitteeseen kohdistuvia töitä,
OBJ_BUCH-1584-004.book Page 84 Tuesday, April 16, 2013 11:34 AM
Sivu: 84
Suomi | 85
Bosch Power Tools F 016 L70 847 | (16.4.13)
– törmättyäsi vieraaseen esineeseen. Tarkista välittömästi
puutarhalaitteen mahdolliset vauriot ja anna kunnostaa se
tarvittaessa,
– jos puutarhalaite alkaa täristä poikkeuksellisesti (tarkista
heti).
Huolto
 Käytä aina puutarhakäsineitä, kun työskentelet terävi-
en terien alueella.
 Varmista kaikkien muttereiden, pulttien ja ruuvien hyvä
kiinnitys, jotta puutarhalaitteen turvallinen työkunto olisi
taattu.
 Tarkista säännöllisesti ruohonkokoojasäiliön kunto ja kulu-
neisuus.
 Tarkista puutarhalaite ja vaihda varmuuden vuoksi kaikki
loppuun kuluneet tai vaurioituneet osat uusiin.
 Käytä ainoastaan puutarhalaitteeseen tarkoitettuja leik-
kuuteriä.
 Varmista, että vaihto-osat ovat Bosch-tuotantoa.
Ohjeita akun optimaaliseen käsittelyyn
 Varmista, että puutarhalaite on poiskytkettynä, ennen
kuin asennat akun siihen. Akun asennus puutarhalaittee-
seen, jonka käynnistyskytkin on käyntiasennossa altistaa
onnettomuuksille.
 Pidä sähkötyökalu poissa sateesta ja kosteudesta. Ve-
den tunkeutuminen latauslaitteen sisään kasvattaa sähkö-
iskun riskiä.
 Lataaakkuvainvalmistajansuosittelemassalatauslait-
teessa. Latauslaite, joka soveltuu määrätyntyyppiselle
akulle,saattaamuodostaatulipalovaaranerilaistaakkuala-
dattaessa.
 Älälataavieraitaakkuja. Latauslaitesoveltuuainoastaan
Bosch-litiumioni akkujen lataukseen, joiden jännite on tek-
nisissä tiedoissa mainittu. Muussa tapauksessa syntyy tuli-
palo- ja räjähdysvaara.
 Pidä latauslaite puhtaana. Likaantuminen lisää sähköis-
kun vaaraa.
 Tarkista latauslaite, johto ja pistoke, ennen jokaista
käyttöä. Älä käytä latauslaitetta jos huomaat siinä ole-
van vaurioita. Älä avaa latauslaitetta itse. Anna ainoas-
taan ammattitaitoisten henkilöiden korjata se alkupe-
räisiä varaosia käyttäen. Vahingoittuneet latauslaitteet,
johdot tai pistokkeet kasvattavat sähköiskun vaaraa.
 Älä käytä latauslaitetta helposti palavalla alustalla
(esim.paperi,kangasjne.)taipalavassaympäristössä.
Latauslaitteen kuumeneminen latauksen aikana synnyttää
tulipalovaaran.
 Käytä ainoastaan kyseiseen puutarhalaitteeseen tar-
koitettua Bosch-akkua. Muiden akkujen käyttö saattaa
johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
 Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä, kuten pa-
perinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruu-
veista tai muista pienistä metalliesineistä,jotka voivat
oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien välinen
oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipa-
loon.
 Väärästä käytöstä johtuen akusta saattaa vuotaa nes-
tettä. Vältä koskettamasta nestettä. Jos nestettä va-
hingossa joutuu iholle, huuhtele kosketuskohta vedel-
lä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tämän lisäksi
lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa är-
sytystä ja palovammoja.
 Älä avaa akkua. On olemassa oikosulun vaara.
 Suojaa akku kuumuudelta esim. myös pitkäaikaiselta
auringonpaisteelta, tulelta, vedeltä ja kosteudelta. On
olemassa räjähdysvaara.
 Älä oikosulje akkua. Syntyy räjähdysvaara.
 Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asiaankuulumat-
tomalla tavalla, siitä saattaa purkautua höyryjä. Tuule-
ta raikkaalla ilmalla ja hakeudu lääkärin luo, jos ilme-
nee haittoja. Höyryt voivat ärsyttää hengitystiehyeitä.
 Suojaa akku kosteudelta ja vedeltä.
 Varastoi akku vain lämpötila-alueella 0 °C ... 50 °C. Älä
esim. jätä akkua autoon makaamaan kesällä.
 Puhdista akun tuuletusaukot silloin tällöin pehmeällä, puh-
taalla ja kuivalla siveltimellä.
Tunnusmerkit
Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lukemi-
sessa ja ymmärtämisessä. Paina mieleesi tunnusmerkit ja nii-
den merkitys. Tunnusmerkkien oikea tulkinta auttaa sinua
käyttämään puutarhalaitettasi paremmin ja turvallisemmin.
Määräyksenmukainen käyttö
Puutarhalaite on tarkoitettu ruohonleikkuun yksityisalueella.
Tunnusmerkki Merkitys
Reaktiosuunta
Liikesuunta
Käytä suojakäsineitä
Paino
Käynnistys
Poiskytkentä
Sallittu käsittely
Kielletty menettely
Lisälaitteet/varaosat
OBJ_BUCH-1584-004.book Page 85 Tuesday, April 16, 2013 11:34 AM
Sivu: 85
86 | Suomi
F 016 L70 847 | (16.4.13) Bosch Power Tools
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty 2000/14/EY mukaan
(1,60 m korkeus, 1 m etäisyys).
Laitteen tyypillinen A-painotettu melutaso on: äänen paineta-
so 74 dB(A); äänen tehotaso 86 dB(A). Epävarmuus
K=0,42 dB.
Värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma) mi-
tattuna EN 60335 mukaan: Värähtelyemissioarvo
ah <2,5 m/s2
, Epävarmuus K=1,5 m/s2
.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 60335 direktiivien
2011/65/EU, 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2000/14/EY
määräysten mukaan.
2000/14/EY: Taattu äänen tehotaso 87 dB(A). Yhteensopi-
vuuden arviointimenetelmä liitteen VI mukaan.
Tuotelaji: 32
Nimetty tarkastusasema:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Akkuruohonleikkuri Rotak 32 LI Rotak 32 LI High Power
Tuotenumero 3 600 H85 D*0 3 600 H85 D*1
Terän leveys cm 32 32
Leikkuukorkeus mm 30 – 60 30 – 60
Kokoojasäiliön tilavuus l 31 31
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 10,4 10,4
Sarjanumero katso sarjanumero puutarhalaitteen tyyppikilvestä
Akku Li-ioni Li-ioni
Tuotenumero F 016 800 302 F 016 800 301
Nimellisjännite V= 36 36
Kapasiteetti Ah 1,3 2,6
Latausaika (akku purkautunut)** min 60 95
Akkukennojen lukumäärä 10 20
Latauslaite AL 3620 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
Tuotenumero EU
UK
AU
2 607 225 657
2 607 225 659
2 607 225 662
2 607 225 657
2 607 225 659
2 607 225 662
Latausvirta A 2,0 2,0
Sallittu latauslämpötila-alue °C 0 – 45 0 – 45
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,6 0,6
Suojausluokka /II /II
Latauslaite AL 3640 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
Tuotenumero EU
UK
AU
2 607 225 099
2 607 225 101
2 607 225 103
2 607 225 099
2 607 225 101
2 607 225 103
Latausvirta A 4,0 4,0
Sallittu latauslämpötila-alue °C 0 – 45 0 – 45
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0 1,0
Suojausluokka /II /II
**latauslaitteella AL 3620 CV Professional
Ota huomioon puutarhalaitteesi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksittäisten puutarhalaitteiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
OBJ_BUCH-1584-004.book Page 86 Tuesday, April 16, 2013 11:34 AM
Sivu: 86
Suomi | 87
Bosch Power Tools F 016 L70 847 | (16.4.13)
Tekninen tiedosto (2006/42/EY, 2000/14/EY):
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
31.05.2012
Asennus ja käyttö
Käyttöönotto
Turvallisuussyistä
 Huom! Pysäytä puutarhalaite, avaa virtapiirin katkai-
sin ja irrota akku, ennen kuin suoritat säätö- tai puhdis-
tustöitä. Sama sääntö pätee, jos liitäntäjohto on vauri-
oitunut, leikattu tai sotkeutunut.
 Terät pyörivät vielä muutama sekunti sen jälkeen, kun
puutarhalaite on sammutettu.
 Varoitus – älä kosketa pyörivää leikkuuterää.
Akun lataus
 Älä käytä mitään muuta latauslaitetta. Toimitukseen
kuuluva latauslaite on sovitettu puutarhalaitteen sisäänra-
kennetulle Li-ioni-akulle.
 Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen tu-
lee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja. 230 V
merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V verkoissa.
Akku on varustettu lämpötilanvalvonnalla, joka sallii lataami-
sen vain akun lämpötilan ollessa alueella 0 °C...45 °C. Täten
saavutetaan pitkä käyttöikä akulle.
Huomio:Akkutoimitetaanosittainladattuna.Jottaakuntäysi
teho voitaisiin taata, tulee akku ennen ensimmäistä käyttöön-
ottoa ladata täyteen latauslaitteessa.
Litiumioniakkua voidaan ladata milloin vain lyhentämättä
akun elinikää. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua.
Li-ioni-akkua suojaa syväpurkaukselta ”Electronic Cell Pro-
tection (ECP)”. Akun tyhjetessäsuojakytkentä pysäyttää puu-
tarhalaitteen: Leikkuuterä ei enää liiku.
Älä enää paina käynnistyskytkintä puutar-
halaitteen automaattisen poiskytkennän
jälkeen. Akku saattaa vahingoittua.
Lataustapahtuma
Lataustapahtuma käynnistyy heti, kun latauslaitteen pisto-
tulppa on liitetty pistorasiaan ja akku on asetettu lataussy-
vennykseen.
Älykkään lataustoiminnan ansiosta akun lataustila tunniste-
taan automaattisesti ja akku ladataan aina optimaalisella la-
tausvirralla huomioiden akun lämpötila ja jännite.
Täten akkua säästetään ja se pysyy latauslaitteessa aina täy-
dessä latauksessa.
Pikalataus
Pikalatauksesta viestittää vilkkuva vihreä LED-näyttö.
Akun näyttöelementti: Lataustapahtuman aikana akun
3 vihreää LED:iä syttyy peräkkäin ja sammuu hetkeksi. Akku
on täysin ladattu, kun 3 vihreää LED:iä palaa pysyvästi. Noin
5 minuuttia sen jälkeen, kun akku on täysin ladattu, 3 vihreää
LED:iä sammuu.
Huomio: Pikalataus on mahdollinen vain, jos akun lämpötila
on sallitulla latauslämpötila-alueella, katso kappaletta ”Tekni-
set tiedot”.
Akku ladattu
Vihreän LED-merkkivalon pysyvä valo osoittaa, että akku
on ladattu täyteen.
Lisäksikuuluun.2sekunninaikanamerkkiääni,jokaviestittää
akun olevan täysin ladattu.
Akun voi tällöin heti ottaa käyttöön.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product
Certification
Tehtävä Kuva
Vakiovarusteet 1
Sankakahvan asennus 2
Ruohonkokoojasäiliön kokoaminen 3
Ruohonkokoojasäiliön asennus/irrotus 4
Akun lataus 5
Akun asennus 6
Avaa virtapiirin katkaisin ja saata se
lepoasentoon
7
Leikkuukorkeuden säätö 8
Käynnistys 9
Työskentelyohjeita 10
Poiskytkentä, Irrota virtapiirin katkaisin: 11
Akun irrotus 12
Teränhoito 13
Lisälaitteen valinta 14
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
OBJ_BUCH-1584-004.book Page 87 Tuesday, April 16, 2013 11:34 AM
Sivu: 87
88 | Suomi
F 016 L70 847 | (16.4.13) Bosch Power Tools
Ilman asennettua akkua osoittaa vihreän LED-merkkivalon
jatkuva valo, että pistotulppa on liitetty pistorasiaan ja lata-
uslaite on käyttövalmis.
Akun lämpötila on alle 0 °C tai yli 45 °C
Punaisen LED-merkkivalon kestovalo viestittää, että akun
lämpötila on pikalatauslämpötila-alueen 0 °C – 45 °C ulko-
puolella. Heti, kun sallittu lämpötila-alue on saavutettu, lata-
uslaite kytkee automaattisesti pikalataukselle.
Jos akku on sallitun latauslämpötila-alueen ulkopuolella, syt-
tyy akun punainen LED, kun se asennetaan latauslaitteeseen.
Lataus ei ole mahdollinen
Joslataustapahtumanaikanasyntyy muu häiriöosoitetaantä-
mä punaisen LED-merkkivalon vilkkumisella.
Lataustapahtumaaeivoikäynnistää,eikäakunlataaminenole
mahdollista (katso ”Vianetsintä”).
Latausohjeita
Jatkuvassa käytössä tai usean peräkkäisen tauottoman la-
tausjakson aikana saattaa latauslaite lämmetä. Tämä on kui-
tenkin vaaratonta, eikä se viittaa latauslaitteessa olevaan tek-
niseen vikaan.
Laitteen huomattavasti lyhentynyt käyttöaika latauksen jäl-
keen osoittaa, että akku on loppuunkäytetty ja täytyy vaihtaa
uuteen.
Ota huomioon hävitysohjeet.
Akun jäähdytys (Active Air Cooling)
Latauslaitteeseenasennettutuuletinohjausvalvooladattavan
akun lämpötilaa. Jos akun lämpötila on yli 30 °C, jäähdyte-
tään akku optimaaliseen lämpötilaan tuulettimen avulla. Si-
säänrakennettu tuuletin aikaansaa tuuletusäänen.
Ellei tuuletin käynnisty, on akun lämpötila sallitulla latausläm-
pötila-alueella tai tuuletin on viallinen. Tässä tapauksessa
akun latausaika pitenee.
Työskentelyohjeita
Akun lataustilan näyttö
Akussa on latausvalvontanäyttö, joka osoittaa akun varausti-
lan. Latausvalvontanäytössä on 3 vihreää LED:iä.
Käynnistä latausvalvontanäyttö painamalla sen painiketta.
Noin 5 sekunnin kuluttua latausvalvontanäyttö sammuu itses-
tään.
Varaustilaa voidaan tarkistaa myös akun ollessa irrotettuna.
Jos painiketta painettaessa ei yhtään LED:iä syty, on akku vi-
allinen, ja se täytyy vaihtaa.
Turvallisuussyistävoidaanakunlataustilantarkistussuorittaa
vain puutarhalaitteen ollessa pysähdyksissä.
Lataustapahtumanaikanaakun3 vihreääLED:iäsyttyyperäk-
käin ja sammuu hetkeksi. Akku on täysin ladattu, kun
3 vihreää LED:iä palaa pysyvästi. Noin 5 minuuttia sen jäl-
keen, kun akku on täysin ladattu, 3 vihreää LED:iä sammuu.
Lämpötilavalvonnan näyttö
Punainen lämpötilavalvonnan LED viestittää, että akku tai
puutarhalaitteen elektroniikka (asennetulla akulla) ei ole par-
haalla lämpötila-alueella. Tässä tapauksessa puutarhalaite ei
toimi tai toimii vajaalla teholla.
Akun lämpötilavalvonta
Punainen LED vilkkuu, kin painetaan painiketta tai käynnis-
tyskytkintä (akun ollessa paikallaan): Akku on käyttölämpöti-
la-alueen – 10 °C ... +60 °C ulkopuolella.
Yli 70 °C lämpötilassa akku kytkeytyy pois, kunnes se jälleen
saavuttaa optimaalisen lämpötila-alueen.
Puutarhalaitteen elektroniikan lämpötilavalvonta
Punainen LED palaa pysyvästi, kun käynnistyskytkintä pai-
netaan: Puutarhalaitteen elektroniikan lämpötila on alle 5 °C
tai yli 75 °C.
Yli 90 °C lämpötilassa puutarhalaitteen elektroniikka kytkey-
tyy pois, kunnes se jälleen saavuttaa sallitun lämpötila-alu-
een.
Leikkuuteho (akun käyttöaika)
Leikkuuteho (akun käyttöaika) riippuu nurmikon ominaisuuk-
sista, ruohon tiheydestä, kosteudesta, pituudesta ja leikkuu-
korkeudesta.
Puutarhalaitteentiheäkäynnistysjapysäytysruohonleikkuun
aikana vähentää niinikään leikkuutehoa (akun käyttöaikaa).
Leikkuutehon (akun käyttöajan) optimoimiseksi, on suositel-
tavaa leikata nurmikko useammin, suurentaa leikkuukorkeut-
ta ja liikkua kohtuullisella nopeudella.
Allaesitettyesimerkkiosoittaaleikkuukorkeudenjaleikkuute-
hon yhteyden akun yhden latauksen puitteissa.
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
LED-merkkivalo Akun kapasiteetti
3 vihreä LED palaa jatkuvasti ≥ 2/3
2 vihreä LED palaa jatkuvasti ≥ 1/3
1 vihreä LED palaa jatkuvasti ≤ 1/3
1 vihreä LED vilkkuu Varalla
OBJ_BUCH-1584-004.book Page 88 Tuesday, April 16, 2013 11:34 AM
Sivu: 88
Suomi | 89
Bosch Power Tools F 016 L70 847 | (16.4.13)
Käyttöajan pidentämiseksi voit hankkia lisäakun tai akun, jon-
ka kapasiteetti (Ah) on suurempi Bosch-puutarhatuotteiden
sopimusmyymälän kautta.
Vianetsintä
Leikkuuolosuhteet
Hyvin kevyt, kuiva ruoho Kevyt, kuiva ruoho
Leikkuuteho (Rotak 32 LI)
jopa 150 m2
jopa 100 m2
Leikkuuteho (Rotak 32 LI High Power)
jopa 300 m2
jopa 150 m2
6cm
4cm
8cm
4cm
STOP
Vian oire Mahdolliset vikalähteet Korjaus
Puutarhalaite ei toimi Tukkeutuma mahdollinen Irrota virtapiirin katkaisin:
Tarkista puutarhalaitteen alapinta ja puhdista se
tarvittaessa (käytä aina puutarhakäsineitä)
Akku ei ole täydessä latauksessa Akun lataus
Akkua ei ole asennettu tai se on asennettu väärin Akun asennus
Ruoho on liian pitkä Aseta suurempi leikkuukorkeus ja kallista puutar-
halaitetta lähtökuormituksen pienentämiseksi
Moottorin suojakytkin on lauennut Anna moottorin jäähtyä ja aseta suurempi leikkuu-
korkeus
Akku on liian kylmä/liian kuuma Anna akun lämmetä/jäähtyä
Virtapiirin katkaisinta ei ole asennettu oikein/
kokonaan
Asenna oikein
Moottori käynnistyy pienellä viiveellä kun käynnis-
tyskytkintä painetaan
Pidä käynnistyskytkintä painettuna n. 1 –3 s,
moottorin käynnistämiseksi
Moottori käynnistyy ja
pysähtyy sitten uudel-
leen
Akku ei ole täydessä latauksessa Akun lataus
Virtapiirin katkaisinta ei ole asennettu
oikein/kokonaan
Asenna oikein
Akkua ei ole asennettu tai se on asennettu väärin Akun asennus
Akku on liian kylmä/liian kuuma Anna akun lämmetä/jäähtyä
Aseta suurempi leikkuukorkeus
Puutarhalaite käy kat-
konaisesti
Puutarhalaitteen sisäisessä johdotuksessa vika Hakeudu asiakaspalveluun
Moottorin suojakytkin on lauennut Anna moottorin jäähtyä ja aseta suurempi leikkuu-
korkeus
Puutarhalaite jättää
epätasaisen leikkuujäl-
jen
ja/tai
Moottori työskentelee
raskaasti
Leikkuukorkeus on liian pieni Aseta suurempi leikkuukorkeus
Terä on tylsä Terän vaihto
Tukkeutuma mahdollinen Tarkista puutarhalaitteen alapinta ja puhdista se
tarvittaessa (käytä aina puutarhakäsineitä)
Terä asennettu väärinpäin Asenna terä oikeinpäin
OBJ_BUCH-1584-004.book Page 89 Tuesday, April 16, 2013 11:34 AM
Sivu: 89
90 | Suomi
F 016 L70 847 | (16.4.13) Bosch Power Tools
Hoito ja huolto
Akun hoito
 Huom! Pysäytä puutarhalaite, avaa virtapiirin katkai-
sin ja irrota akku ja ruohonkokoojasäiliö, ennen kuin
suoritat säätö- tai puhdistustöitä.
 Käytä aina puutarhakäsineitä, kun työskentelet terävi-
en terien alueella.
Akun optimaalisen hyödyn takaamiseksi, ota huomioon seu-
ravat ohjeet ja toimenpiteet:
– Suojaa akku kosteudelta ja vedeltä.
– Varastoi akku vain lämpötila-alueella 0 °C ... 50 °C. Älä
esim. jätä akkua autoon makaamaan kesällä.
– Älä jätä akkua laitteeseen suoraan auringonpaisteeseen.
– Akun optimaalinen säilytyslämpötila on 5 °C.
– Puhdista akun tuuletusaukot silloin tällöin pehmeällä, puh-
taalla ja kuivalla siveltimellä.
Laitteen huomattavasti lyhentynyt käyttöaika latauksen jäl-
keen osoittaa, että akku on loppuunkäytetty ja täytyy vaihtaa
uuteen.
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
www.bosch-garden.com
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy puutarhalaitteen mallikilvestä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi
Kuljetus
Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaara-ainelain
määräystenalaisia.Käyttäjäsaakuljettaaakkujakadullailman
erikoistoimenpiteitä.
Toimitettaessa sivullisen kautta (esim.: lentorahti tai huolin-
ta) on noudatettava pakkausta ja merkintää koskevia erikois-
vaatimuksia.Tällöinonlähetyksenvalmistelussaehdottomas-
ti käytettävä vaara-aineasiantuntijaa.
Lähetä akkuja ainoastaan, jos kotelo on vaurioitumaton. Teip-
paa avoimet liittimet ja pakkaa akku niin, että se ei pääse liik-
kumaan pakkauksessa.
Ota myös huomioon mahdolliset tarkemmat kansalliset mää-
räykset.
Hävitys
Älä heitä puutarhalaitteita, latauslaitteita tai akkuja/paristoja
talousjätteisiin!
Leikkuuteho (akun
käyttöaika) ei ole riit-
tävä
Leikkuukorkeus on liian pieni Aseta suurempi leikkuukorkeus ja kävele hitaam-
min
Ruoho liian pitkä Aseta suurempi leikkuukorkeus ja kävele hitaam-
min
Ruoho on liian kosteaa tai märkää Odota, kunnes ruoho on kuivunut ja kävele hitaam-
min
Ruoho on tiheää Suurenna leikkuukorkeutta, liiku hitaammin ja leik-
kaa useammin
Voit hankkia lisäakun Bosch-puutarhatuotteiden
sopimusmyymälän kautta
Hakeudu asiakaspalveluun
Puutarhalaitteen käyn-
nistyksen jälkeen leik-
kuuterä ei pyöri
Ruoho tukkii terän Sammuta puutarhalaite
Poista tukkeutuma (käytä aina puutarhakäsineitä)
Terän mutteri/-ruuvi on löysällä Kiristä terän mutteri/-ruuvi (17 Nm)
Voimakas värinä/melu Terän mutteri/-ruuvi on löysällä Kiristä terän mutteri/-ruuvi (17 Nm)
Terä on vahingoittunut Terän vaihto
Lataaminen ei ole
mahdollista
Akun kosketuspinnat ovat likaisia Puhdistaakunkosketuspinnatesim.asentamallaja
irrottamalla akku useamman kerran, vaihda tarvit-
taessa akku uuteen
Akkuonviallinen,koskaakunsisälläontehokatkos
(kennoissa)
Vaihda akku uuteen
LED-näytöt eivät syty,
kun pistotulppa on lii-
tetty pistorasiaan
Latauslaitteenverkkopistotulppaaeiole liitetty(oi-
kein)
Liitä pistotulppa (kunnolla) pistorasiaan
Pistorasia, verkkojohto tai latauslaite on viallinen Tarkista verkkojännite ja anna tarvittaessa Bosch-
sähkötyökalujen sopimushuollon tarkistaa lataus-
laite/verkkojohto
Vian oire Mahdolliset vikalähteet Korjaus
OBJ_BUCH-1584-004.book Page 90 Tuesday, April 16, 2013 11:34 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch Rotak 32 Li ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch Rotak 32 Li

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch Rotak 32 Li, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch Rotak 32 Li käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch Rotak 32 Li suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.