Bosch Rotak 32 Ergoflex käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch Rotak 32 Ergoflex allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Ruohonleikkuri
  • Malli/nimi: Rotak 32 Ergoflex
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Venäjä, Englanti, Portugali, Tanska, Puola, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Norja, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 45
46 | Suomi
F 016 L70 926 | (15.8.12) Bosch Power Tools
Suomi
Turvallisuusohjeita
Huom! Lue seuraavat ohjeet tarkasti. Tutustu puutarha-
laitteen käyttöelementteihin ja asianmukaiseen käyt-
töön.Säilytäkäyttöohjehuolellisestimyöhempääkäyttöä
varten.
Kuvatunnusten selitys
Yleiset varoitusohjeet.
Lue käyttöohje huolellisesti.
Varmista, että sivulle sinkoutuvat vieraat esineet
eivät loukkaa lähellä seisovia ihmisiä.
Pidä lähistöllä olevat henkilöt turvallisella etäisyy-
dellä puutarhalaitteesta.
Terävä(t) terä(t). Suojele varpaat ja sormet, jotta
et menettäisi niitä.
Ennen puutarhalaitteeseen tehtäviä säätöjä tai
puhdistusta, kun johto on tarttunut kiinni taijättä-
essäsi laitteen ilman valvontaa edes hetkeksi, tu-
lee se pysäyttää ja pistotulppa irrottaa pistorasi-
asta. Pidä verkkojohto kaukana leikkuuteristä.
Ei sopiva.
Odota, että puutarhalaitteen kaikki osat ovat py-
sähtyneet täysin, ennen kuin kosketat niitä. Terät
pyörivät vielä puutarhalaitteen poiskytkennän jäl-
keen ja voivat aiheuttaa loukkaantumisia.
Älä käytä puutarhalaitetta sateessa äläkä aseta si-
tä alttiiksi sateelle.
Suojele itsesi sähköiskulta.
Pidä verkkojohto kaukana leikkuuteristä.
Käyttö
f Käytä aina puutarhakäsineitä, kun työskentelet terävi-
en terien alueella.
f Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät ole tu-
tustuneet näihin ohjeisiin käyttää puutarhalaitetta. Kansal-
liset säännökset saattavat määrätä käyttäjän alaikärajan.
Säilytä puutarhalaite lasten ulottumattomissa, kun sitä ei
käytetä.
f Tätäpuutarhalaitetta eivätsaa käyttää henkilöt(lapsetmu-
kaan lukien), joilla on rajalliset fyysiset, aistilliset tai henki-
set kyvyt tahi puuttuva kokemus ja/tai puuttuva tieto pait-
si, jos he ovat turvallisuudesta vastaavan henkilön
valvonnassataisaamassahäneltäohjeitapuutarhalaitteen
oikeasta käytöstä.
Lapsia tulisi valvoa varmistaakseen, etteivät leiki puutar-
halaitteen kanssa.
f Älä koskaan leikkaa ruohoa, jos ihmisiä, etenkin lapsia tai
eläimiä ovat välittömässä läheisyydessä.
f Käyttäjäonvastuussaonnettomuuksistajatoisilleihmisille
tai heidän omaisuudelleen aiheuttamistaan vaurioista.
f Älä käytä puutarhalaitetta paljain jaloin tai avoimissa san-
daaleissa. Käytä aina tukevia jalkineita ja pitkälahkeisia
housuja.
f Tarkista perusteellisesti työstettävä alue ja poista siitä ki-
vet, oksat, langat, luut ja muut vieraat esineet.
f Tarkista aina silmämääräisesti ennen käyttöä, etteivät te-
rät, teränpultit tai leikkuriosa ole loppuun käytetyt tai vau-
rioituneet. Vaihda loppuunkäytetyt tai vaurioituneet terät
sekä teränpultit aina yhdessä epätasapainon estämiseksi.
f Käytälaitettavainvaloisaanaikaantaihyvässäkeinovalossa.
f Vältä puutarhalaitteen käyttöä märässä ruohossa.
f Kävele aina rauhallisesti, älä koskaan juokse.
f Älä koskaan käytä puutarhalaitetta, jos suojalaitteet tai
suojukset ovat viallisia tai ilman turvalaitteita, kuten esi-
merkiksi silpunohjainta ja/tai ruohonkokoojasäiliötä.
f Käyttö rinteessä saattaa olla vaarallista.
– Älä koskaan leikkaa erityisen jyrkissä rinteissä.
– Varmista aina kaltevalla pinnalla ja märässä ruohossa tuke-
va askellus.
– Leikkaa kaltevissa pinnoissa poikittain rinteeseen nähden
äläkä koskaan ylös- alas suunnassa.
– Ole erityisen varovainen suunnanmuutoksissa rinteissä.
f Liiku taaksepäin tai vedä puutarhalaitetta äärimmäisen va-
rovasti.
f Työnnä aina puutarhalaitetta leikatessa eteenpäin äläkä
koskaan vedä sitä kehoasi kohti.
f Terien tulee olla pysähdyksissä, kun puutarhalaitetta tule
kallistaa kuljetusta varten, jos joutuu ylittämään pintoja,
joissa ei ole ruohoa tai siirtää puutarhalaite työstettävälle
alueelle tai siitä pois.
f Älä kallista puutarhalaitetta moottoria käynnistettäessä
paitsi,josseonvälttämätöntäkorkeanruohontakia.Tässä
tapauksessa tulee ainoastaan nostaa käyttäjästä poispäin
suunnattua puolta painamalla kahva alaspäin juuri niin pal-
jon, kun on välttämätöntä. Tarkista, että molemmat kädet
ovat kahvassa, kun puutarhalaite taas lasketaan alas.
STOP
OBJ_BUCH-1739-001.book Page 46 Wednesday, August 15, 2012 8:26 AM
Sivu: 46
Suomi | 47
Bosch Power Tools F 016 L70 926 | (15.8.12)
f Käynnistä puutarhalaite käyttöohjeessa neuvotulla tavalla
ja varmista, että jalkasi ovat riittävän kaukana teristä.
f Älä pidä käsiä tai jalkoja lähellä pyöriviä osia.
f Pysy puutarhalaitteen kanssa työskentelyn aikana etäällä
laitteen poistovyöhykkeestä.
f Älä koskaan nosta tai kanna puutarhalaitetta moottorin
käydessä.
f Pidä verkkojohto ja jatkojohto loitolla leikkuuterästä.
Terä voi vaurioittaa johtoa ja voit joutua kosketukseen jän-
nitteisten osien kanssa. Varo, on olemassa sähköiskun
vaara.
f Älä tee mitään muutoksia puutarhalaitteeseen. Luvat-
tomat muutokset voivat vaikuttaa puutarhalaitteesi turval-
lisuuteen ja johtaa voimakkaaseen meluun sekä värinään.
f Älä työskentele ruohonleikkurin kanssa huonoissa sääolo-
suhteissa, etenkin ukonilman lähestyessä.
Irrota pistotulppa pistorasiasta:
– kun poistut puutarhalaitteen luota,
– ennen tukosten poistamista,
– tarkistaessasi, puhdistaessasi puutarhalaitetta tai tehdes-
säsi puutarhalaitteeseen kohdistuvia töitä,
– törmättyäsi vieraaseen esineeseen. Tarkista välittömästi
puutarhalaitteen mahdolliset vauriot ja anna kunnostaa se
tarvittaessa,
– jos puutarhalaite alkaa täristä poikkeuksellisesti (tarkista
heti).
Sähköliitäntä
f Virtalähteen jännitteen tulee vastata laitteen tyyppikilves-
sä olevia tietoja.
f Suositellaan, että tämä laite liitetään vain pistorasiaan, jo-
ta suojaa 30 mA vikavirtasuojakytkin.
f Vaihdettaessa tämän laitteen verkkojohto tulee käyttää ai-
noastaan valmistajan suunnitelman mukaista verkkojoh-
toa, katso tilaus nro ja malli käyttöohjeesta.
f Älä koskaan tartu pistotulppaan käsien ollessa kosteita.
f Verkkojohdon tai jatkojohdon yli ei saa ajaa, niitä ei saa li-
tistääeikämurtaa,koskanesaattavatvahingoittua.Suojaa
johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
f Jatkojohdon halkaisijan tulee olla käyttöohjeen mukainen
jasentuleeollaroiskevesisuojattu.Pistokeliitäntäeisaaol-
la vedessä.
Sähköturvallisuus
f Huom! Pysäytä puutarhalaite ja irrota pistotulppa pis-
torasiasta ennen huolto- ja puhdistustöitä. Sama sään-
tö pätee, jos verkkojohto on vaurioitunut, katkennut
tai sotkeutunut.
f Terät pyörivät vielä muutama sekunti sen jälkeen, kun
puutarhalaite on sammutettu.
f Varoitus – älä kosketa pyörivää leikkuuterää.
Puutarhalaitteesi on turvallisuussyistä suojaeristetty, eikä si-
tä tarvitse maadoittaa. Käyttöjännite on 230 V AC, 50 Hz
(ei-EU maita varten 220 V, 240 V mallista riippuen). Käytä ai-
noastaan hyväksyttyjä jatkojohtoja. Tietoa saat Bosch-sopi-
mushuollosta.
Vain rakenteita H05VV-F, H05RN-F tai IEC (60227 IEC 53,
60245 IEC 57) vastaavia jatkojohtoja saa käyttää.
Jos käytät jatkojohtoa laitteen kanssa, tulee johtimien poikki-
pinnan olla jokin seuraavista:
– 1,0 mm2
: suurin pituus 40 m
– 1,5 mm2
: suurin pituus 60 m
– 2,5 mm2
: suurin pituus 100 m
Huomio: Jos käytät jatkojohtoa, on siinä – kuten turvaohjeis-
sa on selostettu – oltava suojajohdin, joka pistotulpan kautta
on yhteydessä verkon maadoitukseen.
Kysy epävarmoissa tapauksissa sähkömieheltä tai lähimmäs-
tä Bosch-sopimushuollosta.
f VAROITUS: Sääntöjenvastaiset jatkojohdot saattavat
olla vaarallisia. Jatkojohdon, pistotulpan ja liittimen
tulee olla vesitiiviitä ulkokäyttöön hyväksyttyä mallia.
Johdon liitoskohtien tulee olla kuivat eivätkä ne saa maata
maassa.
Turvallisuuden parantamiseksi suositellaan käyttämään FI-
kytkintä (RCD), jonka vikavirta on korkeintaan 30 mA. Tämä
F1-kytkin tulisi tarkistaa ennen jokaista käyttöä.
Ohjeita tuotteille, joita ei myydä alueella GB:
HUOMIO: Turvallisuutesi takia on välttämätöntä, että puutar-
halaitteenpistotulppakiinnitetäänjatkojohtoon.Jatkojohdon
liitin on oltava roiskevesisuojattu, kumia tai kumipäällystei-
nen. Jatkojohdossa on oltava vedonpoistin.
On säännöllisesti tarkistettava, että liitäntäjohdossa ei ole
merkkejä vaurioista, ainoastaan moitteettomassa kunnossa
olevaa johtoa saa käyttää.
Jos liitäntäjohto on vahingoittunut, sen saa korjata vain
Bosch-sopimushuolto.
Huolto
f Käytä aina puutarhakäsineitä, kun työskentelet terävi-
en terien alueella.
f Varmista kaikkien muttereiden, pulttien ja ruuvien hyvä
kiinnitys, jotta puutarhalaitteen turvallinen työkunto olisi
taattu.
f Tarkista säännöllisesti ruohonkokoojasäiliön kunto ja kulu-
neisuus.
f Tarkista käytön jälkeen, että puutarhalaite on puhdas, en-
nen kuin varastoit sen. Varmista aina, että tuuletusaukot
ovatpuhtaatjavapaatkerrostumista.Poistatarvittaessali-
ka pehmeällä, kuivalla harjalla.
f Tarkista puutarhalaite ja vaihda varmuuden vuoksi kaikki
loppuun kuluneet tai vaurioituneet osat uusiin.
f Käytä ainoastaan puutarhalaitteeseen tarkoitettuja leik-
kuuteriä.
f Varmista, että vaihto-osat ovat Bosch-tuotantoa.
OBJ_BUCH-1739-001.book Page 47 Wednesday, August 15, 2012 8:26 AM
Sivu: 47
48 | Suomi
F 016 L70 926 | (15.8.12) Bosch Power Tools
Tunnusmerkit
Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lukemi-
sessa ja ymmärtämisessä. Paina mieleesi tunnusmerkit ja nii-
den merkitys. Tunnusmerkkien oikea tulkinta auttaa sinua
käyttämään puutarhalaitettasi paremmin ja turvallisemmin.
Määräyksenmukainen käyttö
Puutarhalaite on tarkoitettu ruohonleikkuun yksityisalueella.
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty 2000/14/EY mukaan
(1,60 m korkeus, 1 m etäisyys).
Laitteen tyypillinen A-painotettu melutaso on: äänen paineta-
so79 dB(A);äänentehotaso93 dB(A).EpävarmuusK=1 dB.
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epävarmuus K mitattuna EN 60335 mukaan:
ah <2,5 m/s2
, K =1,5 m/s2
.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 60335 direktiivien
2011/65/EU, 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2000/14/EY
määräysten mukaan.
2000/14/EY: Taattu äänen tehotaso 94 dB(A). Yhteensopi-
vuuden arviointimenetelmä liitteen VI mukaan.
Tuotelaji: 32
Nimetty tarkastusasema:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Tekninen tiedosto (2006/42/EY, 2000/14/EY):
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
13.06.2012
Asennus ja käyttö
Tunnusmerkki Merkitys
Liikesuunta
Reaktiosuunta
Käytä suojakäsineitä
Paino
Käynnistys
Poiskytkentä
Sallittu käsittely
Kielletty menettely
Lisälaitteet/varaosat
Ruohonleikkuri Rotak 32
Ergoflex
Tuotenumero 3 600 H85 E..
Ottoteho W 1200
Terän leveys cm 32
Leikkuukorkeus mm 30 – 60
Kokoojasäiliön tilavuus l 31
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003 kg 8,6
Suojausluokka /II
Sarjanumero katso sarjanumero puutar-
halaitteen tyyppikilvestä
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja
maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Ota huomioon puutarhalaitteesi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksit-
täisten puutarhalaitteiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product
Certification
Tehtävä Kuva
Vakiovarusteet 1
Sankakahvan asennus 2
Ruohonkokoojasäiliön kokoaminen 3
Ruohonkokoojasäiliön asennus/irrotus 3
Leikkuukorkeuden säätö 4
Jatkojohdon kiinnitys 5
Käynnistys 5
Poiskytkentä 5
Työskentelyohjeita 5 – 6
Teränhoito 7
Lisälaitteen valinta 7
OBJ_BUCH-1739-001.book Page 48 Wednesday, August 15, 2012 8:26 AM
Sivu: 48
Suomi | 49
Bosch Power Tools F 016 L70 926 | (15.8.12)
Vianetsintä
Huolto ja asiakasneuvonta
www.bosch-garden.com
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy puutarhalaitteen mallikilvestä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: +358 102 961 838
www.bosch.fi
Hävitys
Älä heitä puutarhalaitteita talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektroniikka-
laitteitakoskevandirektiivin2002/96/EYjasen
kansallisten lakien muunnosten mukaan, tulee
käyttökelvottomat sähkö- ja elektroniikkalait-
teet kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystä-
välliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
STOP
Vian oire Mahdolliset vikalähteet Korjaus
Moottori ei käynnisty Verkkojännitettä ei ole Tarkista ja kytke
Verkkopistorasia on viallinen Käytä toista pistorasiaa
Jatkojohto on vaurioitunut Tarkista johto ja vaihda se, jos se on vaurioitu-
nut
Sulake on lauennut Vaihda sulake
Tukkeutuma mahdollinen Tarkista puutarhalaitteen alapinta ja puhdista
se tarvittaessa (käytä aina puutarhakäsineitä)
Moottorin suojakytkin on lauennut Anna moottorin jäähtyä ja aseta suurempi leik-
kuukorkeus
Leikkuukorkeus on liian pieni vallitsevissa
olosuhteissa
Aseta suurempi leikkuukorkeus
Puutarhalaite käy katkonaisesti Jatkojohto on vaurioitunut Tarkista johto ja vaihda se, jos se on vaurioitu-
nut
Puutarhalaitteen sisäisessä johdotuksessa
vika
Hakeudu asiakaspalveluun
Moottorin suojakytkin on lauennut Anna moottorin jäähtyä ja aseta suurempi leik-
kuukorkeus
Puutarhalaite jättää epätasai-
sen leikkuujäljen
ja/tai
Moottori työskentelee raskaas-
ti
Leikkuukorkeus on liian pieni Aseta suurempi leikkuukorkeus
Terä on tylsä Terän vaihto
Tukkeutuma mahdollinen Tarkista puutarhalaitteen alapinta ja puhdista
se tarvittaessa (käytä aina puutarhakäsineitä)
Terä asennettu väärinpäin Asenna terä oikeinpäin
Puutarhalaitteen käynnistyk-
sen jälkeen terä ei pyöri
Ruoho tukkii terän Sammuta puutarhalaite
Poista tukkeutuma (käytä aina puutarhakäsi-
neitä)
Terän mutteri/-ruuvi on löysällä Kiristä terän mutteri/-ruuvi (17 Nm)
Voimakas värinä/melu Terän mutteri/-ruuvi on löysällä Kiristä terän mutteri/-ruuvi (17 Nm)
Terä on vahingoittunut Terän vaihto
OBJ_BUCH-1739-001.book Page 49 Wednesday, August 15, 2012 8:26 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch Rotak 32 Ergoflex ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch Rotak 32 Ergoflex

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch Rotak 32 Ergoflex, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch Rotak 32 Ergoflex käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch Rotak 32 Ergoflex suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.