Bosch PTL 1 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch PTL 1 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Tapetinpoistaja
  • Malli/nimi: PTL 1
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 60
Suomi–1
1 609 929 984 • (04.03) T
Tiedot koskevat 230/240 V nimellisjännitettä [U]. Alhai-
semmalla jännitteellä ja maakohtaisissa malleissa
nämä tiedot voivat vaihdella.
Ota huomioon koneesi tilausnumero. Yksittäisten ko-
neiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
Käännä auki taittosivu, jossa on laitteen kuva ja pidä se
uloskäännettynä lukiessasi käyttöohjetta.
Laitteen osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan laitteen kuvaan.
1 Höyrykilpi
2 Veden tason osoitus
3 Kuminen ylivuotosuojus
4 Säiliön kansi sisäänrakennettuine varmuusventtii-
leineen
5 Laitekahva
6 Käynnistyskytkin
7 Letkuliitin
8 Pikaliitin
9 Varmuuslukko
Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina
kuulu toimitukseen.
Vaaraton työskentely laitteella on
mahdollinen ainoastaan, luettuasi
huolellisesti käyttö- ja turvaohjeet
sekä seuraamalla niiden ohjeita
tarkasti.
Kuumalla höyryllä työskentely voi
johtaa vakaviin palovammoihin!
Älä koskaan suuntaa höyryä
omaan kehoon, toisiin ihmisiin tai
eläimiin!
Palovammavaara! Älä suorita mitään
töitä suoraan pään yläpuolella.
Käytä suojakäsineitä!
Höyryä voi purkautua laitteesta.
■ Liitä laitteet, joita käytetään ulkona, vikavirta-suoja-
kytkimen (FI) kautta, jonka laukaisuvirta on korkein-
taan 30 mA. Älä käytä laitetta sateessa tai kosteu-
dessa.
■ Tarkista laite, johto ja pistotulppa ennen jokaista
käyttöä. Laitetta ei enää saa käyttää, jos vaurioita
on todettavissa. Ainoastaan ammattihenkilö saa
suorittaa korjauksen. Älä koskaan itse avaa laitetta.
■ Jos verkkojohto vahingoittuu tai katkeaa ei johtoa
saa koskettaa, vaan pistotulppa on välittömästi ir-
rotettava pistorasiasta. Älä koskaan käytä laitetta,
jos verkkojohto on viallinen.
■ Irrota pistotulppa taukojen ajaksi sekä, kun laitetta
ei käytetä ja ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia
töitä, (esim. kun suoritetaan työkalunvaihto, huolle-
taan, puhdistetaan, tai asennetaan).
■ Älä koskaan kytke laitetta ellet ole täyttänyt sitä ve-
dellä!
■ Älä koskaan upota laitetta veteen.
■ Täytä vain vesijohtovettä laitteeseen.
Älä koskaan sekoita palavia, myrkyllisiä, syövyttäviä
tai muita nesteitä veteen.
■ Älä täytä suurinta täyttömäärää (2,4 l) enempää.
■ Peitä seinien katkaisijat ja pistorasiat vesi- ja
höyrytiiviisti ennen tapetin irrotusta.
■ Liitä laite vain asianmukaisesti maadoitettuun verk-
koon. Pistorasiassa ja jatkojohdossa on oltava toi-
miva suojamaajohdin.
■ Kelaa aina kaapeli kokonaan auki ennen käyttöä.
Jos käytät pidennysjohtoa: Kaapelin poikkipinnan
tulee olla vähintään 3 x 1 mm2
.
■ Sulje säiliö- ja pikaliittimet tiukasti ennen käyttöön-
ottoa (katso Ennen käyttöönottoa).
Tekniset tiedot
Tapetinirrotin PTL 1
Tilausnumero 0 603 315 1..
Ottoteho 1800–2000 W
Lämpenemisaika 5–10 min
Täyttömäärä maks. 2,4 l
Työaika yhdellä täytöllä n. 45 min
Paino ilman verkkojohtoa n. 1,9 kg
Letkun pituus 3 m
Suojausluokka / I
Laitteen osat
Työturvallisuus
Sivu: 61
Suomi–2
1 609 929 984 • (04.03) T
■ Palovammavaara! Älä koskaan avaa säiliö- tai
pikaliitintä käytön aikana.
Katkaise virta laitteesta, irrota pistotulppa pistorasi-
asta ja anna laitteen ja jäännösveden jäähtyä en-
nen säiliö- ja pikaliittimien avaamista. Avaa vasta
tämän jälkeen säiliö- tai pikaliitintä (katso Veden
täyttö).
■ Kiinnitä työkappale tukevasti paikalleen puristimien
avulla.
■ Kanna laitetta vain kahvasta. Älä vedä johdosta tai
letkusta.
■ Älä venytä letkua liikaa, äläkä taita sitä.
■ Aseta laite varmasti ja tukevasti tasaiselle lattialle.
Älä kaada laitetta.
■ Palovammavaara! Jos laite kaatuu pääsee let-
kuun kuumaa vettä joka voi purkautua letkun pääs-
tä.
Pysäytä laite välittömästi, irrota pistotulppa pistora-
siasta, anna laitteen jäähtyä ja tyhjennä letku vasta
sitten.
■ Tartu höyrykilpeen vain kahvasta.
■ Pidä muut ihmiset etäällä työskentelyalueelta!
■ Älä koskaan jätä käynnissä olevaa laitetta ilman val-
vontaa.
■ Älä koskaan salli lasten käyttää laitetta.
■ Älä tee laitteeseen muutoksia.
■ Bosch takaa laitteen moitteettoman toiminnan ai-
noastaan, jos käytetään tälle laitteelle tarkoitettuja
alkuperäisiä varaosia.
Kuminen ylivuotosuojus 3 säiliön täyttökaulassa toi-
mii takaiskuventtiilinä, joka pitää höyryn ja ylikiehuvan
veden säiliössä säiliön kannen äkillisesti auetessa asi-
attomasti.
Säiliön kannessa sijaitseva varmuusventtiili päästää
höyryä ulos jos ylipaine säiliössä nousee liian suureksi
(esim. taivutetun letkun takia).
Laitteessa sijaitseva ylipaineventtiili päästää höyryä
säiliön seinän ja kotelon välissä olevaan tilaan. Tällöin
syntyvä kondenssivesi saattaa valua ulos kotelosta
alaspäin.
Älä koskaan avaa säiliö- tai pikaliitintä käytön aikana.
Palovammavaara!
Lämmityslaitteeseen sisäänrakennettu ylikuumene-
missuoja kytkee lämmitysyksikön pois päältä ellei lait-
teeseen ajoissa lisätä vettä. Laite on vielä kytkettynä,
punainen käyttömerkkivalo käynnistyskytkimessä 6
palaa. Anna laitteen jäähtyä ennen kuin otat sen uudel-
leen käyttöön. Katso muut toimenpiteet kappaleesta
Veden täyttö.
Höyrykilven kahvan asennus
Ruuvaa kiinni höyrykilven kahva höyrykilpeen 1 risti-
kantaruuveilla.
Letkun ja höyrykilven liittäminen
Käännä varmuuslukko 9 myötäpäivään ylöspäin.
Työnnä letkun pikaliitin 8 letkuliittimeen 7 ja kierrä
sisään myötäpäivään.
Punaisen merkin tulee sijaita laitteessa
olevan uran kohdalla.
Päästä varmuuslukko 9 vapaaksi.
Työnnä höyrykilpi 1 tai suihkusuutin letkun vapaaseen
päähän pikaliittimen näkyvään lukkiutumiseen asti.
☞ Tarkista, että säiliö- ja pikaliittimet ovat tii-
viisti kiinni.
Älä koskaan avaa säiliö- tai pikaliitintä käytön ai-
kana.
Turvalaitteet
Ennen käyttöönottoa
8
7
9
Sivu: 62
Suomi–3
1 609 929 984 • (04.03) T
Täytä laitteeseen vain vesijohtovettä.
Älä koskaan sekoita palavia, myrkyllisiä, syövyt-
täviä tai muita nesteitä (esim. puhdistusaineita)
veteen.
Veden täyttö
☞ Tarkista vettä täyttäessäsi, ettei kumisen yli-
vuotosuojuksen 3 päällä oleva ritilä painu si-
sään täyttöosien painamana.
Veden lisäys
Ole varovainen kun avaat
säiliön kannen.
Palovammavaara!
Menettelytapa:
Kytke laite pois päältä.
Irrota pistotulppa pistorasiasta.
Odota vähintään minuutti.
Avaa säiliö vasta sitten:
– Kierrä säiliön kansi kevyesti auki vastapäivään en-
simmäiseen vasteeseen (asento 2.).
– Anna höyryn purkautua kunnes höyryä ei enää
tule. Paina kantta alaspäin.
– Kierrä edelleen vasemmalle asentoon 3. ja nosta
kansi ylös.
Täytä vettä veden tason osoituk-
sen 2 maksimi-merkkiin asti.
Jos täytät laitteeseen lämmintä
vettä lyhenee lämmitysaika.
Sulje säiliö hyvin täytön jälkeen:
Aseta säiliön kansi paikalleen (asento 3.), paina
alaspäin ja kierrä kiinni myötäpäivään vasteeseen asti.
Kuva osoittaa oikein suljetun säiliön kannen asennon
(asento 1.).
Pitkän työrupeaman aikana:
Tarkkaile veden tason osoituksen 2 minimi-merkkiä
ja täytä vettä ajoissa.
Tarkista verkkojännite!
Virtalähteen jännitteen täytyy olla sama kuin mallikil-
peen merkitty. 230 V-merkittyjä laitteita voidaan käyt-
tää myös 220 V verkoissa.
Tarkista ennen käyttöönottoa että
– säiliöön on täytetty vettä,
– säiliö on hyvin suljettu.
Liitä laite pistorasiaan.
Käynnistä laite. Punainen käyttömerkkivalo
käynnistyskytkimessä 6 syttyy.
Lämmitysvaiheen aikana voi höyrykilvestä valua vähän
kuumaa vettä. Aseta höyrykilpi ämpäriin, jotta ulostule-
va vesi kerääntyisi siihen.
■ Älä koskaan jätä käynnissä olevaa laitetta ilman val-
vontaa.
Muutaman minuutin kuluttua tulee laitteesta höyryä.
Se on valmis käyttöön.
Veden täyttö
3
Käyttöönotto
Sivu: 63
Suomi–4
1 609 929 984 • (04.03) T
Laitetta saa käyttää vain tapettien irrotukseen.
Valmistelut
■ Peitä seinien katkaisijat ja pistorasiat vesi- ja
höyrytiiviisti ennen tapetin irrotusta.
Usean kerran maalatut ja pesunkestävät tapetit ovat
vaikeasti irrotettavissa. Riko tällaisten tapettien pinta
piikkivalssilla, jotta höyry pääsee vaikuttamaan liisteri-
kerrokseen.
Poista vinyylitapeteista tarvittaessa ensin pääl-
limmäinen vinyylikerros ja käytä tapetinirrotinta vasta
sen jälkeen.
Tapetin irrotus
■ Tartu höyrykilpeen vain kahvasta.
Työskentele mieluiten huoneen katosta alaspäin lattiaa
kohti.
Paina höyrykilpeä tapettia vastaan. Riippuen tapetin
laadusta ja pohjasta voit n. 10 s kuluttua poistaa
höyrykilven ja repiä tai kaapia pois tapetin. Kaapimisen
aikana voit taas asettaa höyrykilven tapettia vastaan.
Irrota tapetti kulmista tai syvennyksistä käyttämällä
höyrysuutinta (lisävaruste).
Kytke laite pois päältä ja irrota pistotulppa pistorasias-
ta ennenkuin vaihdat varusteita. Odota, kunnes höyryä
ei enää tule ja laite on jäähtynyt. Työnnä vasta sitten
höyrysuutin letkun vapaaseen päähän. Ota huomioon
myös kappaleessa Veden täyttö olevat turvaohjeet.
Kun työskentelet katossa voi höyrykilvestä tippua kuu-
maa kondenssivettä. Ole varovainen kun nostat
höyrykilpeä ylös!
Palovammavaara!
Älä suorita mitään töitä suoraan pään
yläpuolella.
Jos laite kaatuu pääsee
letkuun kuumaa vettä
joka voi purkautua letkun
päästä.
Pysäytä laite välittömästi,
irrota pistotulppa pisto-
rasiasta, anna laitteen jäähtyä ja tyhjennä letku vasta
sitten.
Tarkkaile veden tason osoituksen 2 minimi-merkkiä
ja täytä vettä ajoissa (katso Veden täyttö).
Kytke laite pois päältä ja irrota pistotulppa työtaukojen
ajaksi. Aseta höyrykilpi ämpäriin, jotta ulostuleva vesi
kerääntyisi siihen.
Kytke laite pois päältä ja irrota pistotulppa.
Anna laitteen ja jäännösveden jäähtyä.
Avaa sitten säiliön kansi ja samalla pikaliittimet.
Tee tämä kiertämällä letkuliittimen 7 varmuuslukko 9
myötäpäivään ylöspäin ja irrottamalla pikaliitin kiertä-
mällä sitä vastapäivään samalla vetäen.
Tyhjennä laite letkuliittimen kautta ja anna sen kuivua.
Avaa tällöin säiliön kansi paineen tasausta varten.
Tuuleta työhuonetta hyvin, jotta pohja
kuivuisi.
Säilytys
Höyrykilven, letkun ja kaapelin voi säilyttää tilaa säästä-
en laitteen sisällä (katso taitesivu).
Säilytä laite suojassa pakkaselta.
Säilytä laite ja tarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
Yleistä
Häiriöiden esiintyessä työskentelyn aikana (esim. ei
höyryyn tuloa letkun päästä taivutetun tai yhteen pu-
ristetun letkun takia) tulee aina ensin laite pysäyttää,
pistotulppa irrottaa pistorasiasta ja antaa laitteen jääh-
tyä. Vasta sitten saa avata säilion kannan (katso Veden
täyttö) ja tämän jälkeen pikaliittimet.
Älä koskaan avaa pikaliittimiä ensin! Palovamma-
vaara!
Työskentelyohjeita Työn loputtua
Häiriöt
9
7
Sivu: 64
Suomi–5
1 609 929 984 • (04.03) T
Laite kytkeytyy jaksoittain pois päältä ja takai-
sin päälle
Syy:
Ylikuumenemissuoja toimii.
Korjaus:
– Pysäytä laite ja irrota pistotulppa.
Anna laitteen jäähtyä.
– Täytä vettä jos säiliö on tyhjä (katso veden tason
osoituksen 2 minimi-merkkiä), (katso Veden
täyttö).
– Jos säiliössä vielä on vettä saattavat kalkinmuo-
dostukset kuumennuslevyssä aiheuttaa laitteen
pois- ja päällekytkeytymisen.
Suorita kalkinpoisto (katso Huolto ja puhdistus).
■ Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia lait-
teeseen kohdistuvia töitä.
■ Pidä aina laite puhtaana, jotta työ sujuisi hyvin ja
turvallisesti.
Kalkinpoisto
Älä koskaan sekoita palavia, myrkyllisiä, syövyt-
täviä tai muita nesteitä veteen.
Poista kalkki laitteesta tarvittaessa, riippuen veden ko-
vuudesta ja siitä, miten usein laitetta käytetään.
Käytä kaupan olevia kalkinpoistoaineita, mieluiten sit-
ruunahappoa. Noudata kalkinpoistoaineen valmistajan
annostus- ja käyttöohjeita!
Kytke laite pois päältä ja irrota pistotulppa.
Täytä kalkinpoistoliuosta säiliöön. Puoli litraa liuosta
riittää kalkin poistoon.
Irrota letku ja käynnistä laite.
Anna kalkinpoistoliuoksen kiehua n. 5 minuutin ajan.
Kytke laite pois päältä ja irrota pistotulppa pistorasias-
ta. Anna liuoksen vaikuttaa vielä n. 10 minuutin ajan.
Anna laitteen ja lopun liuoksesta jäähtyä.
Tyhjennä laite, huuhtele se puhtaalla vedellä ja anna
sen kuivua.
Onnettomuuksien välttämiseksi
– Älä koskaan käytä laitetta, jos kaapeli on
vaurioitunut.
– Älä koskaan avaa laitetta.
Tämä laite on suunniteltu, valmistettu ja testattu erittäin
huolellisesti. Mikäli siinä siitä huolimatta ilmenee jokin
vika, anna vain Bosch-huoltoliikkeen suorittaa tarvitta-
vat korjaukset.
Ilmoita ehdottomasti laitteen 10-numeroinen tilaus-
numero kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa.
Höyrykilpi . . . . . . . . . . . 2 609 390 282
Letkun. . . . . . . . . . . . . . 2 609 390 283
Suihkusuutin . . . . . . . . . 2 609 390 284
Säiliön vaihtokansi. . . . . 1 609 203 343
Vaihto tiivistelaatta. . . . . 1 609 203 339
Raaka-aineen uusiokäyttö jätehuollon ase-
masta
Nämä käyttöohjeet on valmistettu kloorittomasti val-
kaistusta uusiopaperista.
Laite, tarvikkeet ja pakkaus tulee hävittää ympäris-
töystävällisesti toimittamalla ne kierrätykseen.
Lajipuhdasta kierrättämistä varten muoviosissa on
merkinnät.
Räjähdyspiirustuksia ja tietoja varaosista löydät osoit-
teesta: www.bosch-pt.com.
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
puh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +358 (0)9/435 991
faksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +358 (0)9/8 70 23 18
Pidätämme oikeuden muutoksiin
Huolto ja puhdistus
Lisätarvikkeet/varaosat
Ympäristönsuojelu
Huolto

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch PTL 1 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch PTL 1

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch PTL 1, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch PTL 1 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch PTL 1 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.